Ожесточаването на санкциите ожесточава извършителите

Ожесточаването на санкциите ожесточава извършителите

© Георги Пауновски"Дневник" публикува мнението на наказателния съдия Анелия Щерева от Софийския градски съд (СГС) по повод намерението на управляващите за пореден път да увеличат санкциите за шофиране и катастрофи след употреба на алкохол и наркотици. Промените са внесени в Народното събрание и вероятно скоро ще бъдат разгледани.


При всяко увеличаване на санкциите за нарушаване на пътната безопасност забелязваме една първоначално силно положителна обществена реакция, която охотно се използва от законодателя, за да поддържа становището, че наказанието ще е панацеята за преустановяване извършването на нарушения и престъпления.
Това нямаше да е притеснително явление, ако се постигаха твърдяните преследвани резултати, но такава последица очевидно няма, както за транспортните престъпления, така и за всички други престъпления.


Няма нито временно, нито трайно намаляване на престъпността,
включително и на тази, свързана с пътнотранспортни престъпления. Ако се представя такава статистика, трябва да обърнем внимание, че тя е свързана винаги не с реално извършените нарушения и престъпления, а само с тези, които са установени от държавните органи. Т.е. изглежда, че броят на нарушенията на закона, които се свеждат до знанието на обществото, задължително е обвързан и с активността на oържавата да ги констатира. Ако тя прави това непоследователно и неефективно, то не може да се ползва от благоприятна статистика, която може да не отразява действителното положение.


Във времето е доказано, и то във всички правни системи, че никога тежестта на наказанието не е била възпиращ фактор


пред извършването на нарушения или престъпления, в противен случай в държавите със смъртно наказание нямаше да има тежка престъпност.


Напротив, ожесточаването на санкциите ожесточава извършителите. Но всъщност надали си представяме, че са голяма група нарушителите на закона, и в частност на Закона за движение по пътищата, които обмислят аргументите "за" и "против" нарушението или престъплението, като отчитат, че ще бъдат наказани и преценяват дали могат или не да понесат това наказание.


Юридическата общност според мен с притеснение наблюдава поведението


на законодателя в областта на административното наказване и наказването на престъпления напоследък, защото то е свързано основно с увеличаване на наказанията и то главно по повод на конкретно извършени престъпления и последваща реакция на пострадалите от тях, отразена широко от медиите.


Очевидно е, че се касае за едно базисно неразбиране на същностната цел на наказанието и то се приравнява единствено на възмездие за извършеното - престъпникът причинява болка, следователно oържавата му отвръща със сходна болка, за да може и той да страда.


Вероятно присъщо за човешката природа е желанието за мъст, обаче държавата не може да си позволи подобна емоционалност,


когато регулира обществените отношения. Защото тя носи равна отговорност към всички членове на обществото - и към нарушителите, и към пострадалите.


И смисълът на това държавата изобщо да съществува е в създаването на правила, осигуряването на равни възможности те да се спазват, но и подкрепа за всички - не само към тези, които спазват правилата, но особено за попадналите в неблагоприятни ситуации, които са ги довели до това да нарушат обществения договор с поведението си.


Ако тази подкрепа е осмислена, систематизирана и предоставяна по подходящ начин, шансът нарушителите на правилата да се върнат пълноценно в обществото е голям. Затова и правната наука е достигнала отдавна до схващането, че


главна цел на наказването не може да бъде причиняването на болка,


а трябва да е промяната на извършителя, изучаването на причините, довели го до противозаконно поведение и подпомагането му да преоцени приоритетите си и да се върне към общественополезни занимания. И това е така, защото всеки човек сам по себе си е ценност и голяма част от нарушителите заслужават шанс, който държавата дължи да им даде. В противен случай може да достигнем до неприемливата идея, че всеки, който не спазва нашите правила, трябва категорично да бъде изключен от общността.


Затова и според чл. 36 от Наказателния кодекс (НК) и чл. 12 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)


първата цел на наказанието е поправяне и превъзпитание на извършителя.


Тя не се постига чрез високи наказания, когато е въобще възможна, защото е безспорно, че има личности, при които е непостижима, но те са единици.


В условията на продължително търпене на страдание, каквото е дългото и/или тежко наказание, най-често лишаване от свобода в общественото съзнание, но може да бъде и висок размер на глоба, човешката психика обичайно се ожесточава и на свой ред нарушителят се мотивира за мъст, защото не може да бъде убеден в целесъобразността на тази тежка държавна репресия спрямо себе си.


Истината е, че главна цел на наказателноправната политика и политиката на административното наказване не трябва да е наказването само по себе си, а предотвратяването на престъпността и противозаконна дейност въобще и това е възможно само с изучаването на причините за тяхното възникване, т.нар. криминогенни фактори, с които се занимава криминологията. Те са специфични за отделните общности и са свързани със социалния им живот, семейната среда, културните особености, стандартите за етика и морал.


Разкриването на тези фактори и предотвратяването им единствено може да попречи за извършването на престъпления и нарушения на закона, тежестта на наказанието е може би последната предпоставка за това. Ясно е, че подобен подход изисква систематични и сериозно осмислени мерки, които да се прилагат от компетентни органи и, респективно, ангажира огромен човешки, научен и финансов ресурс, но най-важното е, че не осигурява непосредствени резултати, а по-скоро се отразява в по-далечна перспектива на обществените нагласи и нагласите на отделните членове на обществото при избора им на поведение.


Опасявам се, че законодателят цели постигането само на краткотраен ефект от увеличаването на наказанията и така подклажда и без това силно изявеното желание за възмездие у обществото, което се базира на усещането, че липсва справедливост.


И понятието за справедливост е объркано сякаш, то е разбирано като мъст, но, когато сочим с пръст престъпниците,


никога не си представяме, че утре може да има ситуация, при която това да са хора, които обичаме. Тогава идеята кое е справедливо се променя коренно. Държавата не може да си позволи лукса да се отнася към проблема с престъпността по такъв ограничен и субективен начин.


В този ред на мисли относно конкретните действия на законодателя изненадващо приятно изключение прави проектът за Концепция за наказателна политика 2020-2025 на Министерския съвет, в който като център на неин център е посочена именно превенцията на престъпността, като изрично е предвидено, че наказателната отговорност трябва да е последното средство на държавната власт за реакция срещу противоправни явления.


Реални действия по изпълнение на наказателна политика с такова естество още не са ми станали известни.
Вместо това, отново по повод на конкретно престъпление, за което се сочи, че е извършено от дееца, водач на моторно превозно средство, под влиянието на наркотични вещества, се запознахме с понятието "психиатричен затвор", който се предвижда да е задължителен в някакъв период от изтърпяването на наказание "Лишаване от свобода" за извършителите на престъпления, които са използвали наркотични вещества или алкохол.


По принцип възможността осъдените да бъдат подложени на специални медицински грижи, ако имат такава необходимост, и сега съществува в Наказателния кодекс. Съмнявам се подобна "грижа" към осъдените да е била обсъдена предварително с психиатри и психолози, иначе щеше да се отчете съществената разлика между извършителите на престъпления, които са зависими от наркотици и алкохол и, следователно, имат нужда от лечение, и тези, които, без такава зависимост, са извършили престъпление след употреба на упойващи вещества.


Щеше да се вземе предвид и фактът, че никога лечението на зависимост не е въпрос само на психиатрично лечение, а включва комплекс от мерки, обаче в България няма нито един затвор, който да е подготвен да предприеме и приложи тези мерки.


Въобще плашещо е, че може понятията за психическо заболяване, каквото е зависимостта към опиати, и престоят в затвора, да се свързват с такава лекота


и с претенцията, че се взимат някакви мерки и за помощ на извършителите. Вместо това е време да се замени ожесточеното наказване на зависими лица с реални мерки за лечението им и да не се виктимизират те допълнително, като проблемът им се посочва и като повод за срам.


За мен няма съмнение, че интензивността на извършването на нарушения на правилата за движение и на престъпленията, които следват от това и водят до сериозни последици, се дължи и на други два фактора, които се игнорират от държавните органи. Те са липсата на ефективен контрол на движението по пътищата и липсата на механизъм за реално събиране на наложените наказания "Глоба" от органите на "Пътна полиция". Това положение съдейства за затвърждаване на усещането за безнаказаност и увеличават самочувствието на склонните към нарушения на правилата, че за тях няма да има последици, че правната им сфера няма да може да бъде засегната от конкретни мерки.


Изобщо не бих си позволила да навлизам в детайли за причините, които довеждат отделния човек и групи от хора до решението да нарушават правилата и доколко държавата отговаря на очакванията на обществото да ги изучи и предотврати, като включително помага на семействата, които имат нужда от подкрепа в ситуация на девалвация на ценностите, но най-малкото, което дължи е да осигури нужния контрол и, когато наложи наказание, да го изпълни реално, за да се убеди нарушителят, че такава неблагоприятна последица за него ще е неизбежна и, евентуално дори само заради нея, да се откаже от нарушения за в бъдеще.


Ефективна е точно неизбежността на реално търпяното наказание при нарушения на закона, а не принципната заявка, че, ако се стигне, много хипотетично, до него, то ще бъде тежко.


Затова и смятам, че увеличаването на срока за снемане от регистрацията на автомобили, на лишаването от право да се управлява моторно превозно средство и увеличаването не глобите, както и на наказанията за извършени престъпления по транспорта, за съжаление, няма да доведат до очаквания резултат за намаляване на нарушенията и престъпленията.


По отношение на профила на престъпниците не бих казала, че могат да се очертаят особено много и ясни сходства между тях. Те са хора на различна възраст, от различни социални прослойки и с различни ценности. По мое убеждение обединяващ фактор между тях е, че


те, обичайно, не са лица с утвърдени престъпни нагласи,


най-често не са били осъждани преди това, а включително и не са извършвали особено много и особено тежки нарушения на закона за движение по пътищата, за които да са били наказвани. Повечето престъпления по транспорта се извършват по непредпазливост, така че не може да се твърди, че става дума за лица със завишена степен на обществена опасност, а по-скоро за такива, които са подценили определена ситуация на пътя, а са надценили собствените си възможности на водачи.


Затова и за този профил престъпници е характерно, че поправително и превантивно въздействие за тях има дори самото им участие в наказателния процес, което е изключително събитие в живота им и коренно го променя. Имам наблюдения също така, че рецидивната престъпност сред хората, извършили престъпления по транспорта, не е толкова сериозна. Тези фактори правят още по-неоправдано утежняването на положението на тази група подсъдими чрез постоянното увеличаване на наказанията.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (143)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на svoboden izbor
  svoboden izbor
  Рейтинг: 217 Неутрално

  "първата цел на наказанието е поправяне и превъзпитание на извършителя"
  За България това е трудно приложимо - до невъзможно за осмисляне от мнозинството !
  В БГ - владее емоцията - особено върху клавиатурата!

 2. 2 Профил на gesand
  gesand
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Грешно е да се поставя запетая в това заглавие.

  “When small men begin to cast big shadows, it means that the sun is about to set”, Lin Yutang
 3. 3 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1860 Неутрално

  Тогава да ги намалим драстично и даже да ги ликвидираме санкциите. Нещо повече - трябва да се предоставя паричен бонус на извършителите за деянията им. Зер това е по същество борбата с престъпността у назе и по света. И без друго условните присъди и пробациите са най-честите съдебни решения у нас в последните 30 години. Ефектите са повече от очевидни.

 4. 4 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 2112 Любопитно

  И това е така, защото всеки човек сам по себе си е ценност и голяма част от нарушителите заслужават шанс, който Държавата дължи да им даде.
  —цитат от коментар 0 на Статията


  А колко пъти Държавата трябва да дава шанс на един и същи нарушител, уважаема госпожо съдия?

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 5. 5 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 485 Весело

  "Във времето е доказано, и то във всички правни системи, че никога тежестта на наказанието не е била възпиращ фактор пред извършването на нарушения или престъпления, в противен случай в държавите със смъртно наказание нямаше да има тежка престъпност."

  Факти, факти... ПОгледнете Сингапур, например...

  Браво за статията. Сега остава само мин. Кирилов, например, да я прочете, да я осмисли, да погледне каква е практиката и статистиката в нашата страна, да напише извода, до който е достигнал на бял лист в 2 параграфа и да го прати на премиера, на председателя на парамента, както и на председателя на Върховния касационен съд.

  На първия- за отношение, на втория- за да знае какви полемики да очаква, ако изводите на Кирилов се превърнат в опит за закон, а на председателя на ВКС- за да се посмее на плавнопротичащата правна мисъл на Кирилов, и да научи, може би, нещо ново за правото и криминологията. Но със сигурност ще му е забавно.

 6. 6 Профил на enterfornone
  enterfornone
  Рейтинг: 722 Неутрално

  Леле, колко думи, за нещо по принцип просто.
  Разбира се, че размерът на наказанието е водещ (не че е без значение, но не е водещ)

  Водещо при превенцията е, наказанието да е НЕИЗБЕЖНО!
  Тогава и много по-малки наказания ще са напълно достатъчни.
  Малка условна присъда за шофиране с отнета книжка или произшествие с алкохол изглежда малка, но като знаеш че на всяко хващане се натрупва и ще лежиш, не е така. И относително малки глоби ще са достатъчни ако не могат да се избягват. Ако за едно до морето и обратно с 200 те снимат по пет камери в посока, това са 1000 лева. И на мутрите ще им дойде нагорно подобен разход на всяко ходене. И ще останат бързо без книжка.
  Но в момента не става така.

  В момента героите по пътя знаят, че ще им се размине с малко (в ръка на катаджията, или в стаичката със снимките) или при по-сериозни провинения - чрез плащания из съдебната система - обикновено на прокурора, да забрави, забави, тихомълком прекрати или прецака обвинението, за да няма присъда.
  Или ако не щеш ли присъдата е неизбежна, се лежи минимално, обикновено в отпуски и накрая - под домашен арест...

  Това не е правосъдие и размерът на наказанията няма нищо общо. Проблемът е в прилагането

 7. 7 Профил на nehaen
  nehaen
  Рейтинг: 366 Неутрално
 8. 8 Профил на marinova65
  marinova65
  Рейтинг: 246 Неутрално

  До коментар [#3] от "Читател":

  Ако са малки наказанията, но неизбежни, ще са по-въздействащи, отколкото ако са тежки, но не се налагат или се налагат избирателно

 9. 9 Профил на Nedyalko Lazarov
  Nedyalko Lazarov
  Рейтинг: 1626 Неутрално

  Пълни либерални глупости. Увеличаването на санкциите със сигурност има превантивен ефект и статистиката го доказва. През деведесетте, а и по късно пиенето и карането си беше нещо нормално. Не повече. Защо? - Ами заради страха. Примерът със смъртното наказание е нелеп. Убийството е екстремно престъпление и при болшинсвото от случаите в съзнанието на извършителя наказанието няма никакво значение. Но не е така с повечето престъпления, особенно, ако извършителя е убеден, че вероятността да бъде разкрит и наказан е голяма.

 10. 10 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1427 Неутрално

  До коментар [#3] от "Читател":

  Дрън-дрън. Възпиращото е редовния контрол. Без възможности "а ко праим сега". Това ще има траен ефект. Не само по отношение на дрогираните водачи. А по отношение на всички талибани на пътя.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 11. 11 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1427 Неутрално

  До коментар [#9] от "Nedyalko Lazarov":

  Та кое има по-силен ефект? По-тежката санкция или редовния контрол?

  Covid live matter. Stop the genocide.
 12. 12 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Добре бе, дайте тогава убийците да ги черпим кафе и бяло сладко!

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 13. 13 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1860 Неутрално

  До коментар [#8] от "marinova65":

  Няма лошо да проиграем и тази схема. Според мен за рецидивистите размерът и неизбежността на наказанието нямат абсолютно никакво значение.

  До коментар [#9] от "Nedyalko Lazarov":

  Госпожата иска да сме пионери в наказателното право по света с минимални или никакви наказания. Тоест да сме още по-щедри и милостиви от сегашното положение, което е достатъчно самарянско в повечето съдебни решения. Ще отчетем ефектите след време, а може би и незабавно.

 14. 14 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1860 Неутрално

  До коментар [#10] от "Цецо":

  Какво ще рече редовен контрол? И защо въобще трябва да се оказва какъвто и да било тормоз над населението и в частност над извършителите?

  До коментар [#12] от "rapidfire":

  Не е лоша идеята Ви, колега. Има резон в нея, според постулатите на новото време.

 15. 15 Профил на gwe49620445
  gwe49620445
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Не размерът на наказанието има възпиращ ефект, а неговата неизбежност. Казвам ви го като човек, написал доста актове за административни нарушения и издал доста наказателни постановления.

 16. 16 Профил на koevip
  koevip
  Рейтинг: 18 Неутрално

  След 10.10.1089 година на територията България най-силният „управител“ е страхът.
  Само на тази територия се случва за убийство да получиш условна присъда, хора с 20 присъди да се разхождат по улиците свободно, една и съща вила да бъде разбивана 10 пъти, в края на първия месец след кражбата, градският прокурор да Ви изпрати писмо, че поради неизвестен
  извършител делото ви се прекратява (пазя го още като реквизит на наглостта на правната система у нас), или някой ви блъсне с колата си на автобусната спирка и се оказва, че не стояли на правилното място.
  Сега живея в щат, в който влизането в чужда къща без съгласието на собственика се наказва с 34 години затвор. Вероятно по тази причина къщата ми е отключена 24 часа, както и колата.
  А тази жена ми говори глупости, че размерът на наказанието нямал значение!!!

 17. 17 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1427 Неутрално

  До коментар [#14] от "Читател":

  Контрола основно трябва да е с автоматизирани средства, поне в този случай. Както и с присъствие на пътна полиция и спиране на всички които карат с нарушение или съмнително бавно. Няма нужда да откриваме топлата вода. В комбинация със сериозни глоби, в т.ч. с отнемане на превозното средство. Също отдавна измислена мярка. Тогава това говедце отдавна щеше да е отнесло шамарите за нарушение. Е има говеда дето лесно не им идва акъла.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 18. 18 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2113 Неутрално

  За да намалили еят нарушителите във всяка санкция трябва да има здрав смисъл и логика , например , тази за маските , какъв е смисълът да стягаш маска , когато си съвсем сам , пък и в магазин , когато очевидно се пазиш от потенциални вирусоностели , или си излязъл и край теб няма никой.....в рейсове или метро при отворени прозорци и спазена дистанция......напротив , следва да се обърне внимание на някои влакове , в които определено бродят …...

 19. 19 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 2288 Неутрално

  Ама народа си иска "око за око, зъб за зъб". Другото било "либерастия". Ниво на възприемане на света 15 век.

 20. 20 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 2288 Неутрално

  Само идиот може да си мисли, че някой върши престъпление щото може да му дадът само 20 год , не 30.

 21. 21 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2409 Любопитно

  Ама народа си иска "око за око, зъб за зъб". Другото било "либерастия". Ниво на възприемане на света 15 век.
  —цитат от коментар 19 на Doge


  Ще го кажеш ли и след като някой изрод убие дъщеря ти / като я превърне в жив труп/ , а после строго го накажат с условна присъда?

  Мараба, С-ДС доносници!
 22. 22 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1201 Неутрално

  Ми да не ги наказваме, че да не се ожесточават хората.  Да питам съдийката, на каква база е изградено твърдението и.

  Скоро е имало драстично увеличаване на наказанията?

  тя е налагала наказания с максималната строгост и не е имало полза?

  Как така преди да се вземе някаква мярка, вече знае че няма полза от нея.?

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 23. 23 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 1925 Неутрално

  Много добри разсъждения? Но само разсъждения? Какви са логичните решения на база на тези разсъждения. Да оставим нещата както са? Което очевидно не работи. Да намалим драстично или даже да премахнем напълно наказанията за пресъпления? Да се отървем от съд и прокуратура, да закрием затворите и престъпниците да казват по едно “извинявай мило другарче”? Или направо да затворим цялата държава щото така и така не работи и да обявим закон на джунглата? Три “логични” решения!

 24. 24 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2409 Любопитно

  никога не си представяме, че утре може да има ситуация, при която това да са хора, които обичаме.
  ----------------------------------------------------------------

  Защо ли ми се струва, че авторката, на свой ред, никога не си е и представяла, че това , което се случи на Милен, може да се случи и на някой от нейните близки? Съпруг, син?
  Хммммм.....

  Мараба, С-ДС доносници!
 25. 25 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1860 Неутрално

  До коментар [#16] от "koevip":

  Щатите са слаба ракийца. Вашият опит с родната съдебна система е субективен. Трябва да се нагодим към тенденциите на новото време. Плюс факта, че бъдещите господари в страната ни ще бъдат индианците - най-малкото заради демографските тенденции, които са безмилостни.

  До коментар [#17] от "Цецо":

  Приемам, но с едно условие - контролът трябва да бъде повече от дискретен, защото иначе нарушаваме правата на извършителите. И само контрол, без санкции. Щото и те не са актуални на новите тенденции.

 26. 26 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1526 Неутрално

  Напротив, ожесточаването на санкциите ожесточава извършителите.

  Ау, гениална мисъл, не бях чул досега тежки престъпления да се извършват в отговор на наказания.
  Но аФторката явно ги разбира нещата...

 27. 27 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1860 Неутрално

  До коментар [#21] от "Манчо":

  Ще приеме смирено съдбата си и ще продължи напред.

  До коментар [#22] от "zz_s":
  До коментар [#23] от "Таралеж":

  Има логика в думите Ви, колеги. Напълно подкрепям казаното от Вас.

 28. 28 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2409 Любопитно

  При всяко увеличаване на санкциите за нарушаване на пътната безопасност забелязваме една първоначално силно положителна обществена реакция, която охотно се използва от законодателя, за да поддържа становището, че наказанието ще е панацеята за преустановяване извършването на нарушения и престъпления.
  Това нямаше да е притеснително явление, ако се постигаха твърдяните преследвани резултати, но такава последица очевидно няма, както за транспортните престъпления, така и за всички други престъпления.


  Няма нито временно, нито трайно намаляване на престъпността,


  включително и на тази, свързана с пътнотранспортни престъпления.
  -----------------------------------------------------------------------------

  Подобни твърдения се доказват. Но доказателства липсват.
  Липсва и сериозен анализ на другия компонент на наказанието - справедливостта. Според този тип юристи, нормално е да убиеш. А после да получиш условна присъда.
  Мисля, че роднините на жертвите по никакъв начин не биха приели подобна практика!

  Мараба, С-ДС доносници!
 29. 29 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1201 Неутрално

  "Въобще плашещо е, че може понятията за психическо заболяване, каквото е зависимостта към опиати, и престоят в затвора, да се свързват с такава лекота


  и с претенцията, че се взимат някакви мерки и за помощ на извършителите. Вместо това е време да се замени ожесточеното наказване на зависими лица с реални мерки за лечението им и да не се виктимизират те допълнително, като проблемът им се посочва и като повод за срам."

  Да, опиятите са болестна зависимост, но такава в която тоя се е въвел сам.
  Тази съдийка да не е на края на канала за освобождаване на покаяли се мамини синчета, дето след убиство на пътя на петата година гледат 'осъзнато виновно' пръстите на краката си и биват пускани като поправили се.
  Това май трябва да чакаме за убиеца на Милен Цветков.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 30. 30 Профил на Nedyalko Lazarov
  Nedyalko Lazarov
  Рейтинг: 1626 Неутрално

  До коментар [#11] от "Цецо":

  Естественно и двете. Ако глобата за превишена скорост е между 5 и 50 лева и не влиза в досие всеки ще си плаща и кара с превишена скорост. Ако глобата е 5000, но всеки знае че ще мине с 20лв подкуп ще бъде същото. И двете. Кучето скача според тоягата.

 31. 31 Профил на star bastun
  star bastun
  Рейтинг: 2017 Весело

  Добре бе, дайте тогава убийците да ги черпим кафе и бяло сладко!
  —цитат от коментар 12 на rapidfire


  Няма как да стане. От години не съм виждал бяло сладко.

 32. 32 Профил на dobri_i
  dobri_i
  Рейтинг: 303 Неутрално

  Ама народа си иска "око за око, зъб за зъб". Другото било "либерастия". Ниво на възприемане на света 15 век.
  —цитат от коментар 19 на Doge


  Само мекушавците го искат.
  Ние баш българите-балканджии си имаме свое правило - "око за две, зъб за чене".

 33. 33 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2409 Любопитно

  Не размерът на наказанието има възпиращ ефект, а неговата неизбежност. Казвам ви го като човек, написал доста актове за административни нарушения и издал доста наказателни постановления.
  —цитат от коментар 15 на gwe49620445


  Какъв точно възпиращ ефект има условната присъда, постановена след убийство на пътя, ако не е тайна?

  Мараба, С-ДС доносници!
 34. 34 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  Ама бала.САЩ постигнаха успехи в борбата с мафията ,когато завишиха драстично наказанията за мафиотите.И вместо да лежат по 5 години, отиват в затвора за 50 години, или 150 години. И изведнъж коравите мафиоти,които не се плашат от 5 години затвор,започнаха да съдействат на властите. Щото не искат да изживеят живота си в затвора.
  Освен това има престъпници с трайно изградени престъпни навици.Колкото по-дълго са в затвора, толкова по-малко престъпления ще вършат.

 35. 35 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 2288 Неутрално

  До коментар [#21] от "Манчо":

  Никой не говори за условна присъда. Ама и да го осъдят на смърт, да не мислиш, че би ми станало по-леко? Това как би върнало дъщеря ми?

 36. 36 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 479 Гневно

  Е,това вече ми идва в повече!
  Ма другарко,къде са ви учили и изучили такива умни и красиви?!?
  Да вземем изобщо да премахнем всякакви наказания,че много се морите съдиите!
  Само че утре,ако ТВОЕТО ДЕТЕ утрепе някого,твоите колеги хрисимо ще се *отзоват*,зер да не те обидят!
  Такива като тебе убиват всякаква надежда у нас в правосъдната система!

 37. 37 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1721 Неутрално

  Айнщайн има една мисъл: "Когато решенията са прости, отговорен е Бог".

  Драпането политиците в посока утежняване, утежняване и пак утежняване на наказанията е онова просто решение, с което те снемат отговорността от себе си и технично я прехвърлят към всички други.
  Дали простото въвеждане на сухия режим в САЩ през 20-те години на ХХ век е отказал някого от пиенето? Или ефект се проявява едва след прилагането на СИСТЕМА от мерки, в която няма забрана от рода на "бяло/черно"?

  След такива публични случаи като този на Милен Цветков на всички им се иска да се намери философския камък (утежнени наказания) и всичко да свърши като с магическа пръчка. Е, "лошата новина" е, че няма как да стане с това изкушаващо просто решение...

 38. 38 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 479 Гневно

  *Окръжната прокуратура в Разград разпореди проверка, след като в социалните мрежи е бил качен видеоклип с шофьор, който кара джип в града със скорост 150 км в час, съобщи Апелативната прокуратура във Варна.*
  Може би и този не трябва да бъде съден,а награден с орден,а,другарко съдия?

 39. 39 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2409 Любопитно

  До коментар [#21] от "Манчо":Никой не говори за условна присъда.
  —цитат от коментар 35 на Doge


  Не говори - значи няма?
  Главата Ви къде е , в пясъка или на едно друго място?

  Мараба, С-ДС доносници!
 40. 40 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  "Юридическата общност според мен с притеснение наблюдава поведението


  на законодателя в областта на административното наказване и наказването на престъпления напоследък, защото то е свързано основно с увеличаване на наказанията и то главно по повод на конкретно извършени престъпления "

  Така е и това се обяснява твърде лесно.
  Пострадалите от различните престъпления, включително предизивкани от пътно-транспортни произшествия винаги искат да се постановяват тежки наказания. Техния глас се чува и се изполва от недобросъвестни политици, които се надяват и реално получават политически дивиденти, лобирайки за ожесточаване на наказанията.
  И се получава така, че вместо да искаме законите да се прилагат еднакво към всички, ние се подвеждаме под такива призиви, особено след тежки произшествия довели до смърта на известни хора или на по-голям брой хора.

 41. 41 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  Айнщайн има една мисъл: "Когато решенията са прости, отговорен е Бог".Драпането политиците в посока утежняване, утежняване и пак утежняване на наказанията е онова просто решение, с което те снемат отговорността от себе си и технично я прехвърлят към всички други.Дали простото въвеждане на сухия режим в САЩ през 20-те години на ХХ век е отказал някого от пиенето? Или ефект се проявява едва след прилагането на СИСТЕМА от мерки, в която няма забрана от рода на "бяло/черно"? След такива публични случаи като този на Милен Цветков на всички им се иска да се намери философския камък (утежнени наказания) и всичко да свърши като с магическа пръчка. Е, "лошата новина" е, че няма как да стане с това изкушаващо просто решение...
  —цитат от коментар 37 на inn


  Интересно защо спряха отвличанията в България?Дали пък няма връзка с повишаване размерът на наказанието.
  Като осъдят такива дрогирани келеши като този,причинил смъртта на Милен Цветков ,на поне 15 години лишаване от свобода, доста други келеши ще се замислят дали да шофират дрогирани.

 42. 42 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2409 Любопитно

  Ама и да го осъдят на смърт, да не мислиш, че би ми станало по-леко? Това как би върнало дъщеря ми?
  —цитат от коментар 35 на Doge


  Вашата дъщеря няма да върне, но може да даде шанс на нечия друга - и това ли не можете да съобразите?

  Мараба, С-ДС доносници!
 43. 43 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2524 Неутрално

  "Вероятно присъщо за човешката природа е желанието за мъст, обаче държавата не може да си позволи подобна емоционалност"

  Що да да не може?

  Реципрочността винаги е работела и винаги е била важен фактор в човешките взаимоотношения. Но после идват адвокати, съдии и пр. и се почва за убийство 3 години условно или 1-2 реално.

  Което е пълен абсурд.

  Айде всички такива камикадзета дето карат пияни и дрогирани да ги бесят на най-близкия стълб и само след 1 година такива случаи няма да има.

 44. 44 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2524 Неутрално

  Тоя проблем има лесно и демократично решение :)

  Специално за пътните нарушения, може да се остави така че местните власти да определят размера на наказанията - евентуално може и с референдум в съответното населено място.

  Съответно след 2-3 години ще се види къде работи и къде не. И тези дето не работи за тях ще си натиснат местните власти да приемат подобни мерки на работещите области.

 45. 45 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1721 Неутрално

  До коментар [#41] от "Мусаши":

  Да си ме видял (прочел) да казвам, че размерът на предвиденото в закона наказание не е фактор в генералната превенция. Фактор е, но изобщо не е с онази относителна тежест, на която "мислителите от ГЕРБ" Кр. Ципов и съ-нъ-мъ им се иска (или по-скоро - сапунисват публиката).
  Напротив, този фактор си има своя ТАВАН - от един момент нататък утежняването работи все по-малко, а от един момент нататък - и не работи.
  Истинският разговор започва от там, когато си кажем: предвиденото в закона наказание НЕ Е ВСИЧКО. От този момент започва трудната работа на политиците (и не само, а напротив - на всички), само че политиците този разговор не го обичат. Щото не носи краткосрочни дивиденти...

 46. 46 Профил на Стефан
  Стефан
  Рейтинг: 482 Неутрално

  Поздравления на съдия Анелия Щерева. За съжаление подобен анализ е непостижим за 99% от факторите взимащи решенията по тези въпроси. През ръцете ми са минали хиляди ПТП и знам категорично, че поставянето на всички ПТП под общ знаменател е огромна грешка. Няма две еднакви и като механизъм и като причини. Да не говорим, че в голям процент от случайте причините не са само при единия от участниците а и при двамата, което идва да покаже, че не е толкова елементарно да съдиш.

 47. 47 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2409 Неутрално

  "Вероятно присъщо за човешката природа е желанието за мъст, обаче държавата не може да си позволи подобна емоционалност"Що да да не може?Реципрочността винаги е работела и винаги е била важен фактор в човешките взаимоотношения. Но после идват адвокати, съдии и пр. и се почва за убийство 3 години условно или 1-2 реално.Което е пълен абсурд.Айде всички такива камикадзета дето карат пияни и дрогирани да ги бесят на най-близкия стълб и само след 1 година такива случаи няма да има.
  —цитат от коментар 43 на realguru


  Само да отбележа очевидното - тезата за "мъст" е защитна теза на извършилия престъплението. Пострадалата страна говори за "справедливост".
  Дамата приема страната на престъпника, ставайки негов потенциален адвокат. Нормално - там са парите. Справедливостта е безплатна, поради което не се цени особено от такива магистрати!

  Мараба, С-ДС доносници!
 48. 48 Профил на Стефан
  Стефан
  Рейтинг: 482 Неутрално

  *Окръжната прокуратура в Разград разпореди проверка, след като в социалните мрежи е бил качен видеоклип с шофьор, който кара джип в града със скорост 150 км в час, съобщи Апелативната прокуратура във Варна.*Може би и този не трябва да бъде съден,а награден с орден,а,другарко съдия?
  —цитат от коментар 38 на tedif


  И да иска, никой не може да го осъди, защото това е НАРУШЕНИЕ а не е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, или за вас няма разлика между двете.

 49. 49 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  До коментар [#41] от "Мусаши":Да си ме видял (прочел) да казвам, че размерът на предвиденото в закона наказание не е фактор в генералната превенция. Фактор е, но изобщо не е с онази относителна тежест, на която "мислителите от ГЕРБ" Кр. Ципов и съ-нъ-мъ им се иска (или по-скоро - сапунисват публиката). Напротив, този фактор си има своя ТАВАН - от един момент нататък утежняването работи все по-малко, а от един момент нататък - и не работи. Истинският разговор започва от там, когато си кажем: предвиденото в закона наказание НЕ Е ВСИЧКО. От този момент започва трудната работа на политиците (и не само, а напротив - на всички), само че политиците този разговор не го обичат. Щото не носи краткосрочни дивиденти...
  —цитат от коментар 45 на inn


  Напротив-размерът на наказанието е най-важният фактор в борбата с престъпността. Данните са категорични-за три години има общо 100 хиляди подсъдими.От тях оправдани са само 2500 или 2,5 процента. Което означава, че престъпниците се залавят и се събират качествени доказателства. Ако им се налагат и по високи присъди ,тогава и ще има намаляване на престъпленията.

 50. 50 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2409 Неутрално

  Поздравления на съдия Анелия Щерева. За съжаление подобен анализ е непостижим за 99% от факторите взимащи решенията по тези въпроси. През ръцете ми са минали хиляди ПТП и знам категорично, че поставянето на всички ПТП под общ знаменател е огромна грешка. Няма две еднакви и като механизъм и като причини. Да не говорим, че в голям процент от случайте причините не са само при единия от участниците а и при двамата, което идва да покаже, че не е толкова елементарно да съдиш.
  —цитат от коментар 46 на Стефан


  Така е - Милен Цветков напълно очевидно караше / цели 2 см!!!/ назад на светофара, поради което е съпричинител на собствената си смърт, ерго - доброто момче на мама трябва да получи условна /пътечката по която минават добрите деца и мами до условните полета отдавна е утъпкана от наказателни съдии, като г-жа Щерева!/ + 50 лева глоба!

  Мараба, С-ДС доносници!
 51. 51 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  Поздравления на съдия Анелия Щерева. За съжаление подобен анализ е непостижим за 99% от факторите взимащи решенията по тези въпроси. През ръцете ми са минали хиляди ПТП и знам категорично, че поставянето на всички ПТП под общ знаменател е огромна грешка. Няма две еднакви и като механизъм и като причини. Да не говорим, че в голям процент от случайте причините не са само при единия от участниците а и при двамата, което идва да покаже, че не е толкова елементарно да съдиш.
  —цитат от коментар 46 на Стефан


  Да де-ама в случаят става въпрос за увеличаване на наказанията на шофьори,които управляват МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества.
  На всеки може да се случи да направи ПТП,ама ако се напиеш или дрогираш сам увеличаваш шансовете за ПТП.

 52. 52 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2524 Неутрално

  До коментар [#45] от "inn":

  Смъртното наказание е единственото нещо дето решава проблема с рецидивистите на 100%. :)

  Между другото правени са доста изследвания за престъпността. Реално престъпления извършват около 1-2% от населението, останалите си спазват законите.

  Предполагам при шофирането процентът е по-висок и съответно там по-леките нарушения като спиране на забранено място и пр. - се нарушават от едно 20-30%. Но да кажем безразсъдно шофиране с 100+ км из града или да караш пил - хората не го нарушат чак толкова. Поне съдя по себе си и по разни познати.

 53. 53 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2409 Любопитно

  И да иска, никой не може да го осъди, защото това е НАРУШЕНИЕ а не е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, или за вас няма разлика между двете.
  —цитат от коментар 48 на Стефан


  Това ли ще си кажете, гледайки остатъците от детето си, след срещата му с подобен кротък нарушител?

  Мараба, С-ДС доносници!
 54. 54 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  За 2018г има общо осъдени 19615 престъпника на лишаване от свобода. От тях 10672 са до 6 месеца, 5492 от 6 месеца до една година, 2958 от една до три години,88 от 4 до 5 години, 152 от 5 до 10 години, 33 от 10 до 15 години, 23 от 15 до 20години и 6 от 20 до 30 години.
  Т.е 16 хиляди престъпника са осъдени на лишаване от свобода до 1 година.От общо 19 хиляди. Колко са условно няма данни. Такива присъди издават българските съдии.И после говорят,че размерът на наказанието нямал значение.Е как ще има като постановяват такива присъди?

 55. 55 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 374 Неутрално

  "И смисълът на това държавата изобщо да съществува е в създаването на правила, осигуряването на равни възможности те да се спазват, но и подкрепа за всички - не само към тези, които спазват правилата, но особено за попадналите в неблагоприятни ситуации, които са ги довели до това да нарушат обществения договор с поведението си."
  Оневинявамето на един единствен нарушител е целта на цялата тази галимация. Правила има и те трябва да се спазват еднакво от всички, но дали е така? И дали едни не са по-равни от други и на тях не им се налага да спазват правилата, защото са "голямата работа". Не е лошо човек да заработи накой лев с изсмукани от пръстите твърдения, но нека да не ни маниопулират по този примитивен начин.

 56. 56 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1721 Неутрално

  До коментар [#49] от "Мусаши":

  Като един пристрастен прокурор постоянно предлагаш привидно смислени обяснения, които всъщност са манипулативни:

  Напротив-размерът на наказанието е най-важният фактор в борбата с престъпността. Данните са категорични-за три години има общо 100 хиляди подсъдими.От тях оправдани са само 2500 или 2,5 процента. Което означава, че престъпниците се залавят и се събират качествени доказателства. Ако им се налагат и по високи присъди ,тогава и ще има намаляване на престъпленият
  —цитат от коментар 49 на Мусаши


  Видимо избягваш коментара на истинската същност на превенцията: да не се стига престъплението (а не, че 97,5% от извършителите са наказани)... Заобикаляш, преиначаваш, но всеки с акъл в главата усеща, че размерът на предвиденото в закона наказание си остава само един от фактор (и то с много малка относителна тежест) в СИСТЕМАТА мерки, която има за цел да не се стига до престъплението...

 57. 57 Профил на Ronald Reagan
  Ronald Reagan
  Рейтинг: 887 Неутрално

  Чичо Гошо трябва да бъде ограмотен, спор няма. Но има един малък проблем. Не го е ограмотила никоя система в последните 100 години...

  agent
 58. 58 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1980 Неутрално

  "По отношение на профила на престъпниците не бих казала, че могат да се очертаят особено много и ясни сходства между тях. Те са хора на различна възраст, от различни социални прослойки и с различни ценности. По мое убеждение обединяващ фактор между тях е, че те, обичайно, не са лица с утвърдени престъпни нагласи, най-често не са били осъждани преди това, а включително и не са извършвали особено много и особено тежки нарушения на закона за движение по пътищата, за които да са били наказвани."

  Това, което твърди съдия Щерева е лишено от смисъл!
  Стряскащо е един съдия да прави профилира престъпниц за да установи липсата на общ знаменател, след което да заяви в пав текст: "обединяващ фактор между тях е, че не са извършвали особено много и особено тежки нарушения ..."
  У нас се наблюдава следната закономерност: става някаква касапница, след което законодателят реагира със завишаване на санкциите, след което медиите започва да канят дежурните анализатори, съответстващи на "профила" им, ерго са на съотв. хранилка и така до следващия път. След това увъртяни в правни каламбури, обикновено отървават извършителя, стига да е от заможното съсловие, докато бедните го духат - нали това се очаква от тях в условията на демокрация и пазарна икономика?

  I Want To Believe
 59. 59 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 894 Неутрално

  Ама народа си иска "око за око, зъб за зъб". Другото било "либерастия". Ниво на възприемане на света 15 век.
  —цитат от коментар 19 на Doge


  Приложението на талона в наказателното право е силно ограничено още в Късната Репубкика в Рим до степен почти да бъде изоставен,останал е в гражданскато право при деликтите.
  В момента в наказателното правобима известно прилижение единствено в някои базирани на шериатското право държави,основно Иран и Афганистан при талибаните.

 60. 60 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 894 Неутрално

  Ама народа си иска "око за око, зъб за зъб". Другото било "либерастия". Ниво на възприемане на света 15 век.
  —цитат от коментар 19 на Doge


  Приложението на талона в наказателното право е силно ограничено още в Късната Репубкика в Рим до степен почти да бъде изоставен,останал е в гражданскато право при деликтите.
  В момента в наказателното правобима известно прилижение единствено в някои базирани на шериатското право държави,основно Иран и Афганистан при талибаните.

 61. 61 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 546 Неутрално

  Ех.... ако законодателството ни предвиждаше конфискация на оръдието на престъплението заедно с глоба за пребоядисването му, тогава МВР, пожарната, ДАИ, КАТ и т.н. институции какви модерни автомобили щяха да имат, за да ги използват по времето на контролният процес....

  "Alle bisherigen Bewegungen waren Bewegungen von Minoritäten oder im Interesse von Minoritäten. Die proletarische Bewegung ist die selbständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl." - Karl Marx, Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei. MEW 4, S. 472
 62. 62 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2524 Неутрално

  За джигита дето карал със 130 км в Разград и качил клипче в нета, казаха че няма как да бъде санкциониран, щото нали това не е валидно доказателство. Трябвало да бъде засечен с техническо средство и само тогава наказание.

  А един бой или отрязан крайник щеше да е добро наказание. :)

 63. 63 Профил на Armagedon
  Armagedon
  Рейтинг: 345 Неутрално

  Когато наказанието е награда за престъплението,за каква превенция става дума. Тази правистка доказва,че проблема за престъпността не е само в законодателната власт а и съдебната.То верно,че Темида е с превръзка на очите,но ушите и чуват шумоленето и ръката и накланя везните не според тежестта на престъплението а според звукът от шумоленето Реалността за съжаление е такава. Защо да не е законно отнемането на правото да шофират на лица употребили алкохол или опойващи вещества,завинаги, само при залавяне на место.Защо например се отнемат оръжия и муниции,когато се установи че са притежавани неправомерно от лица го,които никога не са вършили престъпление.Отговорът
  е:-защото се предполага,че с тях може да бъде извършено престъпление. И разбира се, защото закона така повелява.А за рецидивите е очевидно,че в много случаи престъпници с няколко излежани присъди,освободени от затвора извършват много по тежки престъпления(защото знаят че не ги грози смърт)с единствената цел ,не толкова за мъст а за да се върнат отново в затвора за по дълго време,понеже са непригодни да водят нормален живот на свобода.Много от тях, даже познават законите по добре и от правистите.Битието определя съзнанието ,а не обратното.И случая с Милен Цветков е точно такъв пример. Доказателство са думите на убиеца при първия разпит.Тпй дори не се чувства с виновен за стореното от него ,понеже все още е бил под наркоза.

 64. 64 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4666 Неутрално

  До коментар [#35] от "Doge":

  И аз като теб смятам, че трябва да се даде още един шанс на Кристианчо. За да може следващия път да убие не само Милен, но и пешеходците и таксиджията.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 65. 65 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4666 Неутрално

  До коментар [#46] от "Стефан":

  Така е. Да го питаш Милен защо избра да спре в най-дясната лента, вместо да я освободи и да даде път на бързащия по спешни задачи Кристианчо.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 66. 66 Профил на ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
  ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
  Рейтинг: 2642 Неутрално

  жестоки са, щото знаят, че ще минат метър, понеже са тарикати.
  Никой не мисли "ще ме вкарат в затвора така или иначе, поне да мачакам"

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 67. 67 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2409 Любопитно

  Видимо избягваш коментара на истинската същност на превенцията: да не се стига престъплението (а не, че 97,5% от извършителите са наказани)...
  —цитат от коментар 56 на inn


  Твърдиш, че престъпления, като това на маминото синче, могат да се предотвратят с превенция?

  Мараба, С-ДС доносници!
 68. 68 Профил на ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
  ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
  Рейтинг: 2642 Неутрално

  До коментар [#67] от "Манчо":

  в неговият случай превенцията почва от опандизване на корумпираните "бизнесмени", и като тръгне да се вози с градския транспорт няма да мачка

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 69. 69 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 610 Неутрално

  Вече съм писал, че не се ориентирам в правото, но не мога да си обясня /не могат да ми го обяснят и познатите ми действащи съдии, прокурори, адвокати ; всички те с 30+ години опит/ защо, примерно, ако карам с 60 км/ч при ограничение 50 и блъсна кола движеща се или спряла според правилата, няма да бъда подведен под отговорност за умишлено извършено престъпление.
  Мисля, че от тук трябва да се започне. Размерът на наказанието идва след това.
  И още нещо. Скоро четох данни за Албания - за последните 20 години около 30% от убилите на пътя шофьори са убити до две години след произшествието. под 1% са осъдените за такива убийства. Пак опираме до народопсихология.
  Гражданката съдия... да е жива и здрава да си гледа челядта.

 70. 70 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2409 Неутрално

  Вече съм писал, че не се ориентирам в правото, но не мога да си обясня /не могат да ми го обяснят и познатите ми действащи съдии, прокурори, адвокати ; всички те с 30+ години опит/ защо, примерно, ако карам с 60 км/ч при ограничение 50 и блъсна кола движеща се или спряла според правилата, няма да бъда подведен под отговорност за умишлено извършено престъпление.
  —цитат от коментар 69 на ivangabrovo


  Няма да бъдеш съден толкова строго, защото грешка с десетина км/ч може да се допусне по невнимание. Всъщност, и с разрешените 50 можеш да блъснеш някого по невнимание. Проблемът е, че няма как да караш със 150 по невнимание. Което в градска среда / пък и не само/ е откровен опит за убийство, защото не оставя никакъв шанс нито на теб, нито на останалите за измъкване от сложна ситуация.
  А по сега действащото законодателство и този с 60, и този със 160 са "нарушители", подлежащи на административно наказание! Тази ситуация защитава г-жа Щерева, нека е ясно...

  Мараба, С-ДС доносници!
 71. 71 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1414 Неутрално

  Изключително компетентно и обосновано мнение, отдавна не бях чела такъв разумен анализ на тема "престъпление и наказание".

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 72. 72 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3382 Весело

  До коментар [#71] от "Jessika":

  Значи, нищо не сте чели преди това....
  Смешна история...

  Не мога да виждам коментарите си и тези към мен, и не мога да отговарям, ако случайно не ги видя.
 73. 73 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2409 Неутрално

  Леле, колко думи, за нещо по принцип просто.Разбира се, че размерът на наказанието е водещ (не че е без значение, но не е водещ)Водещо при превенцията е, наказанието да е НЕИЗБЕЖНО!Тогава и много по-малки наказания ще са напълно достатъчни.
  —цитат от коментар 6 на enterfornone


  И Вас да пипитам, уважаеми бърборко - как точно е "напълно достатъчно" наказанието "условна присъда", след двойно убийство в пияно състояние на пътя / казусът "Стависки"/?

  Мараба, С-ДС доносници!
 74. 74 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3382 Неутрално

  Анелия да напише анализ и за това:


  "Неправоспособен млад водач е причинил пътен инцидент, в който е загинал пътувал в управлявания от него автомобил младеж. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Търговище.

  На 29.04.2020 г. около 02,10 ч на път I-4/София-Варна/ в община Омуртаг, на км 210+257 – до кръстовището за с. Презвитер Козма, неправоспособен 18-годишен водач от с. Беломорци, община Омуртаг, управлявайки собствения си лек автомобил „Форд Фокус“ с търговищка регистрация в посока гр. София-гр. Варна, при движение с несъобразена с пътните условия скорост след ляв завой е изгубил контрол над управлението на моторното превозно средство.

  В резултат автомобилът е излязъл вдясно извън пътното платно и се е блъснал в крайпътен скат. Вследствие на инцидента на място е загинал пътуващ на задната седалка на автомобила 16-годишен младеж, също от с. Беломорци. Водачът е изпробван за евентуална употреба на алкохол и на наркотични вещества или техни аналози по надлежния ред.

  Пробата за наличие на наркотични вещества със специализирано техническо средство е отрицателна, а тази за алкохол в издишания от водача въздух, направена с техническо средство алкотест „Дрегер“, е отчела 0,22 промила алкохол в издишания от него въздух. Взета му е и кръвна проба за химическо изследване.

  По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343, ал. 3, буква „б“ във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 342,ал. 1 от Наказателния кодекс и чл. 20, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, по описа на РУ-Омуртаг.

  При извършената проверка е установено, че 18-годишният водач е нарушил мерки, издадени против разпространяването на заразителна болест по хората, свързана със смъртни случаи, а именно – по време на извънредно положение, въведено за ограничаване на пандемията COVID-19, не е спазил срока на определената му домашна карантина, който е от 22.04.2020 г. до 5.05.2020 г. , и е напуснал дома си в с. Беломорци. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 355, ал. 2 във вр. с ал. 1 от Наказателния кодекс по описа на РУ-Омуртаг.

  По данни на Окръжната прокуратура в Търговище 16-годишното момче е брат на шофьора."

  Не мога да виждам коментарите си и тези към мен, и не мога да отговарям, ако случайно не ги видя.
 75. 75 Профил на ПАСТОРА
  ПАСТОРА
  Рейтинг: 1033 Неутрално

  "Във времето е доказано, и то във всички правни системи, че никога тежестта на наказанието не е била възпиращ фактор пред извършването на нарушения или престъпления, в противен случай в държавите със смъртно наказание нямаше да има тежка престъпност."Факти, факти... ПОгледнете Сингапур, например...Браво за статията. Сега остава само мин. Кирилов, например, да я прочете, да я осмисли, да погледне каква е практиката и статистиката в нашата страна, да напише извода, до който е достигнал на бял лист в 2 параграфа и да го прати на премиера, на председателя на парамента, както и на председателя на Върховния касационен съд.На първия- за отношение, на втория- за да знае какви полемики да очаква, ако изводите на Кирилов се превърнат в опит за закон, а на председателя на ВКС- за да се посмее на плавнопротичащата правна мисъл на Кирилов, и да научи, може би, нещо ново за правото и криминологията. Но със сигурност ще му е забавно.
  —цитат от коментар 5 на lilithi


  Ти добре ли си!
  Барни отдавне е прозрял, че тука "липсва непропорционална диспропорция"! Ти го караш да върши несвойствени за него дейности!
  Достатъчно е са направи справка колко от нарушенията и престъпленията са получили максимално висока санкция.
  Отдавна щеше да е разбрал, че проблема не е в размера на максималната санкция а някъде другаде. Намирането му обаче изисква други способности, а човека е решил да види резултата от белия хакер!

 76. 76 Профил на Стефан
  Стефан
  Рейтинг: 482 Неутрално

  [quote#50:"Манчо"][/quote]

  Ето за това нивото е такова, защото даже спорове не може да водите. Някъде да споменавам ПТП-то с Милен Цветков!? Някъде да казвам каква трябва да е присъдата на този или онзи!? Въпроса който повдига съдията в статията е системен а не конкретен за някое ПТП.

 77. 77 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1721 Неутрално

  До коментар [#67] от "Манчо":

  Твърдиш, че престъпления, като това на маминото синче, могат да се предотвратят с превенция?
  —цитат от коментар 67 на Манчо


  Буквално ме застреля с този върос.
  А с какво друго, ако не с превенция (то по дефиниция наказанието си е постфактум).

  "Фундаменталният" ти въпрос има и обратен аспект:
  Никоя превенция не може да гарантира състояние на обществото, в което престъпления изобщо да няма (гледай филмите "Бразилия" и "Специален доклад", чети "1984" на Дж. Оруел). Така че - престъпления винаги ще има. Както ще има и убили се с наркотици други мамини синчета, които никога не са сядали зад волана.
  И понеже е така, това ли да заключим: "За какво ни е това животно - превенция?".

 78. 78 Профил на Стефан
  Стефан
  Рейтинг: 482 Неутрално

  До коментар [#51] от "Мусаши":

  Шансовете за ПТП след липса на сън са по големи от шансовете с под 1 промил алкохол, но липсата на сън не е квалифииращ състав в НК, нали така. Всяко управление на МПС в неадекватно състояние е опасно и за това трябва да се намали процента на неадекватни шофьори по пътищата, а след като стане ПТП-та много важно, че някой ще го осъдат.

 79. 79 Профил на ruse_island
  ruse_island
  Рейтинг: 1077 Неутрално

  Поздравления на съдия Анелия Щерева. За съжаление подобен анализ е непостижим за 99% от факторите взимащи решенията по тези въпроси. През ръцете ми са минали хиляди ПТП и знам категорично, че поставянето на всички ПТП под общ знаменател е огромна грешка. Няма две еднакви и като механизъм и като причини. Да не говорим, че в голям процент от случайте причините не са само при единия от участниците а и при двамата, което идва да покаже, че не е толкова елементарно да съдиш.
  —цитат от коментар 46 на Стефан


  ++++
  Само да добавя, че да се разчита на размера на наказание, при нарушения и престъпления под въздействието на силни емоции, алкохол или наркотици ми се струва меко казано нелепо. По-скоро е микс от текущ ПР+евентуален корупционен бонус за полицаи или други правоохранителни органи.

 80. 80 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1721 Неутрално

  А по сега действащото законодателство и този с 60, и този със 160 са "нарушители", подлежащи на административно наказание!
  —цитат от коментар 70 на Манчо


  Твърдението ти е абсолютно невярно.
  Впрочем карането дори и с позволена скорост (само), не изключва престъплението, вкл. и с форма на вина евентуален умисъл (342, ал. 1 НК)...

 81. 81 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  До коментар [#49] от "Мусаши":Като един пристрастен прокурор постоянно предлагаш привидно смислени обяснения, които всъщност са манипулативни:
  —цитат от коментар 56 на inn


  Е как ще има превенция като 85 процента от присъдите са до 1 година лишаване от свобода. С тия смешни присъди голяма част от които са условни ,се плашат гаргите.Не престъпниците.Да не говорим, че дори и ефективните наказания много рядко се изтърпяват в пълен размер. Затворниците в България постоянно намаляват.А не е като да няма осъдени.Дреме му на престъпника,че ще лежи няколко месеца и то често само в следственият арест.

 82. 82 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  До коментар [#51] от "Мусаши":Шансовете за ПТП след липса на сън са по големи от шансовете с под 1 промил алкохол, но липсата на сън не е квалифииращ състав в НК, нали така. Всяко управление на МПС в неадекватно състояние е опасно и за това трябва да се намали процента на неадекватни шофьори по пътищата, а след като стане ПТП-та много важно, че някой ще го осъдат.
  —цитат от коментар 78 на Стефан


  Брей-още малко и ще изкараш и яденето на шоколад с по-висока степен на опасност от дрогирането.То бива,бива ама наглостта ви е безмерна.Пияните и дрогираните шофьори са потенциални убийци на пътя.Всеки е наясно, че като пие и се дрогира реакциите му не са същите.Единственият начин да се намалят дрогираните и пияни шофьори е увеличаване размера на наказанието по чл.343 Б от НК. Плюс предложените промени в чл.343.

 83. 83 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 485 Весело

  Ти добре ли си!....
  —цитат от коментар 75 на ПАСТОРА  Хихихихихи.. Бях го забравила това за белия хакер... Тоя е някакъв уникат, честно.

  Прав сте!
  Абсолютно сте прав!

  Коя съм аз, че да си помисля, че Кирилов ще извърши необходимите действия по анализ на риска, и ще се придържа и към налагани от години правила на добри практики при взимане нарешение? Как пък реших, че той ще извърши включително това да се запознае с гледните точки на различни професионалисти, като написаното тук мнение на съдия, набеден в пацифизъм! И да ги вземе предвид при информирането на човек неспециалист в правната материя, като премиера, за да не се стигне до внасянето на закон, който не е обмислен изцяло?

  Ми не съм добре, мдам...

  😄😄😄😄😄

 84. 84 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  [quote#83:"lilithi"][/quote]

  Явно наистина не си наясно как протича наказателният процес в България в последните години. Отива адвокатът на обвиняемия при прокурора и му прави предложение за по-нисък размер на наказанието. Прокурорът се съгласява, съставят споразумение, което внасят в съда.Съдията го подписва и пей сърце. Не се води процес,не се разпитват свидетел,вещи лица ,не се правят други следствени действия. Всички доволни-престъпника ще лежи по-малко или изобщо няма да лежи,прокурорът отчита осъдителна присъда,съдията отчита присъда,която няма да бъде отменена.Спестяват си и работа. Само правата на пострадалите не са защитени.Това споразумение се сключва без тяхно съгласие.И после що нямало превенция.Ами няма да има с подобни ниски наказания.

 85. 85 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1721 Неутрално

  Е как ще има превенция като 85 процента от присъдите са до 1 година лишаване от свобода. С тия смешни присъди голяма част от които са условни ,се плашат гаргите. ...Затворниците в България постоянно намаляват...
  —цитат от коментар 81 на Мусаши


  КАжи си сега каква ти е мечтата: 85% от присъдите да са ефективни и над една година?
  Добре ли ще е? Или за по-сигурно - барем 90% над три?

 86. 86 Профил на Armagedon
  Armagedon
  Рейтинг: 345 Неутрално

  Отнемане не само на свидетелството за управление на МПС, завинаги след установена употреба на алкохол и опойващи вещества ами и отнемане и на МПС-то за определен срок,веднага още на място,(дори и конфискация)при случай,когато МПС -то е управлявано без пълномощно или отнето без разрешение на собственика или пък след опит за бягство след,пътна проверка или след произшествие. Това според мен е реална и работеща мярка за превенция,защото:- 1) ще е от полза и за нарушителя и -2)ще е вън от опасност не само неговия живот ами и живота на други граждани включително и живота на невръстни деца и то не само за момента ами завинаги. Съвсем друг е въпроса за превенцията на този вид престъпления когато става въпрос за произшествие при внезапно стечение на обстоятелствата(нелеп инцидент)без да е налице
  доказана употреба на алкохол или опойващо вещество.Тогава отнемането може да бъде разглеждано в последствие след присъда в зависимост от тежестта на наказанието или при системно нарушаване на ЗДП и Правилника. Защо съществуват точките за нарушения?

 87. 87 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2409 Весело

  Твърдението ти е абсолютно невярно.
  Впрочем карането дори и с позволена скорост (само), не изключва престъплението, вкл. и с форма на вина евентуален умисъл (342, ал. 1 НК)...
  —цитат от коментар 80 на inn


  Кое е "невярно", това, че ако караш със 150 в града и не причиниш ПТП - подлежиш единствено на административно наказание? Т.е. - поведението ти не се оценява като "опит за умишлено убийство" / престъпление/ , а като нарушение ?
  Я пак, умниченце, я пак !
  После пак поврякай на тема, как подобни редовно налагани наказания ще вразумят убийците на пътя, поврякай, така е правилно - да се врякат малоумия! Само не прави една грешка - не карай така в Ню Йорк, например. Защото болезнено, много болезнено ще разбереш как се тълкува подобно поведение на пътя в белия свят....Белезници, следствен протокол, обвинение, на другата сутрин си в съдебна зала, а след десет минути пътуваш към мястото, където вече си негърска булка. Първият път е за няколко години, но след това е доживот.
  Хайде сега - врякай ;)

  Мараба, С-ДС доносници!
 88. 88 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  [quote#85:"inn"][/quote]

  Мечтата ми е да има справедливост. Не да се галят с перце престъпниците.Все едно му казват-спокойно кради,граби,насилвай.Наказанието за най-често извършваните кражби е от 1 до 10години лишаване от свобода. Аз от 2001г се занимавам с наказателно право и не знам случай някой да е получил над 5 години лишаване от свобода.После някой друг е виновен, че има престъпници с по 30 присъди.

 89. 89 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2409 Неутрално

  [quote#50:"Манчо"]
  —цитат от коментар 76 на Стефан
  Ето за това нивото е такова, защото даже спорове не може да водите. Някъде да споменавам ПТП-то с Милен Цветков!? Някъде да казвам каква трябва да е присъдата на този или онзи!? Въпроса който повдига съдията в статията е системен а не конкретен за някое ПТП.[/quote]

  Твърдиш, че публикуваните съдийски терзания нямат нищо общо с убийството на МЦ?
  Я пак!

  Мараба, С-ДС доносници!
 90. 90 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2409 Неутрално

  До коментар [#67] от "Манчо": Твърдиш, че престъпления, като това на маминото синче, могат да се предотвратят с превенция?
  —цитат от коментар 67 на Манчо


  Буквално ме застреля с този върос.
  А с какво друго, ако не с превенция (то по дефиниция наказанието си е постфактум).
  —цитат от коментар 77 на inn


  И каква превенция работи при милионерски синчета-наркомани, убедени / от наличната съдебна практика у нас/, че могат да газят безнаказано на пътя?

  Мараба, С-ДС доносници!
 91. 91 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 485 Любопитно

  [quote#83:"lilithi"]
  —цитат от коментар 84 на Мусаши
  Явно наистина не си наясно... ниски наказания.[/quote]

  Обръщам Ви внимание, че сте си объркал адресата на посланието.

  Моля отправете си питането към интересуващият Ви човек, в противен случай рискувате да не получите отговор.

  Аз не съм задавала въпрос за "наказателният процес в България в последните години".

 92. 92 Профил на bramasole
  bramasole
  Рейтинг: 3110 Неутрално

  Четейки текста, си припомних норвежкия професор Нилс Кристи, който почина преди около 5 години. Чела съм негови статии, в които професорът излага своите разбирания за наказанието. Чудя се дали проф. Кристи би застанал и днес зад идеите си за избора на обществото "възмездие или опрощение", "присъда или помирение" при различни нарушения. Навярно от идеалистична гледна точка разбиранията му са на изключително високо ниво, но как би го обяснил на децата на Милен Цветков, например; или на родителите на Мануела Горсова и на починалото в същата катастрофа момче. Същият въпрос бих отправила и към съдия Щерева.

  "Най-големият враг на познанието не е невежеството, а илюзията за познание." Стивън Хокинг
 93. 93 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 485 Неутрално

  Четейки текста, си припомних норвежкия професор Нилс Кристи, ...
  —цитат от коментар 92 на Bramasole


  Отличен въпрос!

  Аз пък бих попитала и , ако пречупим през призмата на релативизма правния въпрос и приемем, че е важно да разгледаме принципа престъпление-наказание от гледна точка на българската народопсихология, какво смята един български съдия по въпроса с това
  какво трябва да е наказанието на извършителите на такива престъпления.

 94. 94 Профил на Armagedon
  Armagedon
  Рейтинг: 345 Неутрално

  Превенцията,в крайна сметка има за цел,да се избегнат нарушения и престъпления с тежки последици.Като искат да се друсат или да пият,трябва да бъдат силово принудени,да не управляват МПС в такова състояние а да ползват обществен транспорт или такси.Така освен техния живот ще е защитен и чуждия живот. Верно,че ние само предполагаме и се надяваме на съдбата а друг разполага с нея,но ако ние сами не си помогнем и Той не може да ни помогне. И пак ще го повторя:-"Битието определя съзнанието а не обратното"И в този контекст би следвало,на нарушителите да им се промени битието за да имат съзнание и най вече отговорност не само за себе си а и за всички останали хора. ВСИЧКО ДРУГО Е СМЕШЕН ПЛАЧ.

 95. 95 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  Четейки текста, си припомних норвежкия професор Нилс Кристи, който почина преди около 5 години. Чела съм негови статии, в които професорът излага своите разбирания за наказанието. Чудя се дали проф. Кристи би застанал и днес зад идеите си за избора на обществото "възмездие или опрощение", "присъда или помирение" при различни нарушения. Навярно от идеалистична гледна точка разбиранията му са на изключително високо ниво, но как би го обяснил на децата на Милен Цветков, например; или на родителите на Мануела Горсова и на починалото в същата катастрофа момче. Същият въпрос бих отправила и към съдия Щерева.
  —цитат от коментар 92 на Bramasole


  Ами като се прилагат такива възгледи, то тогава лесно може да се премине към саморазправа. Близките на жертвата се саморазправят с престъпника и самите те ще са престъпници,които ще бъдат галени с перце.До това ще доведат подобни възгледи.
  Често ми се случва да работя с цигани и като ги попитам дали са осъждани те ми отговарят,че не са.Оказва се,че имат няколко присъди.На логичният ми въпрос защо са ме излъгали,те ми отговарят, че не са ме лъгали ,защото не са лежали в затвора.Те не са си направили труда да разберат,че ги осъждат, тук се говори за превенция с леки наказания.Ще се поправят и превъзпитат на куков ден.

 96. 96 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1721 Неутрално

  До коментар [#87] от "Манчо":

  Нещо си се превъзбудил.

  Отново на въпроса: Твърдиш ли, че ако караш с 150 в града и не причиниш ПТП, деянието е абсолютно винаги административно нарушение и никога ПТП?
  Ако "да", то твърдението ти е невярно (Америка и негърските булки слабо ме вълнуват).
  (това, че карането със 150 в града било равно по дефиниция (автоматично) на "опит за убийство" - няма да го коментирам, щото срещу тъпотията и "врякането" не помага...)

 97. 97 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1721 Неутрално

  и никога ПТП?
  —цитат от коментар 96 на inn


  * и никога престъпление?

 98. 98 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 434 Любопитно

  [quote#70:"Манчо"][/quote]

  да де, ама за неплатен фиш за "до 10 км над ограничението" и след това кат ме спрат за изголяла крушка, ми свалят номерата на колата. Ако примерно с това си вадя хляба, дали ще приема наказанието с нажедена глава?
  МВР тръгна преди 10 години в правилната посока, но след Йончев и влизането на Цветанов в други игри, всякаква мисъл се батиса

 99. 99 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2087 Неутрално

  До коментар [#16] от "koevip":

  Всъщност, размера няма значение. Там дето живеете, ако някой ви влезе в къщата, дали полицията или прокуратурата ще склонят срещу нЕкой лев (или щото е човек на голям човек) да му направят чадър? Не, няма и от там следва, че в този щат наказанието е неизбежно, а щом нещо е неизбежно, то размера не е от толкова голямо значение. Да го напиша по-разбираемо, ако във вашия щат утре полицията и прокуратурата стане "българска", дали престъпниците ще се плашат от тези 34 години затвор, щом ще могат да шетат безнаказано (дали полицията ще си затвори очите, или прокуратурата ще ви отсвири делото)...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 100. 100 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 434 Весело

  [quote#82:"Мусаши"][/quote]

  гарантирам ти, че на грам кока от проверен доставчик реакцишта ми ще е по бърза от твоята. Виж за преценка, твърдо "не"

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK