Министерство на културата променя закона, за да закрие по-лесно музея на Божков

Изложбата "Златното руно. Пътят на аргонавтите" от колекциятя на Васил Божков бе изложена през 2018 г. в Националния исторически музей. Сега тя се съхранява там по разпореждане на прокуратурата.

© Анелия Николова

Изложбата "Златното руно. Пътят на аргонавтите" от колекциятя на Васил Божков бе изложена през 2018 г. в Националния исторически музей. Сега тя се съхранява там по разпореждане на прокуратурата.Частните музеи ще се закриват много по-лесно, а разрешението за извършване на музейна дейност може да се отнеме със заповед на министъра на културата при 5 вида нарушения. Това предвиждат промени в Закона за културното наследство, които бяха предложени за обществено обсъждане през август и предстои да бъдат внесени за дебат и в Народното събрание. Те са предложени от министерство на културата.


Защо правителството реши да улесни със законодателни промени скоростното отнемане на разрешителни за частните музеи, които са единици - не става съвсем ясно от мотивите към законопроекта. Но пък идва в момент, в който покрай две различни разследвания прокуратурата и министерството на културата се заеха да проверяват часните колекции на бизнесмените Васил Божков и братята Пламен и Атанас Бобокови. И в момент, в който прокуратурата даде заявка с няколко изказвания, че може да национализира културно-историческите ценности на Божков, ако са незаконни. Междувременно укриващият се в Дубай бизнесмен няколко пъти обяви, че един от ритоните от колекцията му, изнасяна от прокуратурата по разследванията срещу него е пуснат в продажба на свободния пазар.


Какви промени предлага министерството


Проектът за изменение на Закона за културното наследство предвижда промяна в условията за отнемане на разрешение за извършване на музейна дейност. Макар че в законопроекта се посочва най-общо "музейна дейност", то от мотивите на вносителя ясно личи, че промените са насочени към частните колекционери. Предлага се редакция на чл. 30, ал. 6 в закона, който ще гласи: "Разрешението за извършване на музейна дейност може да бъде отнето с мотивирана заповед на министъра на културата по мотивирано предложение на директора на Инспектората, когато:". Следват 5 нови условия, които се въвеждат за отнемане на разрешението.

1. музеят не е официално отворен за посетители след изтичане на пет години от издаване на разрешението за извършване на музейна дейност;
2. постоянната експозиция на музея е отворена за посетители по-малко от 100 дни в годината;
3. при неизпълнение на три последователни предписания на служителите на Инспектората за нарушаване на изискванията на този закон;
4. при установено неспазване изискванията за извършване на музейна дейност;
5. при незаконно придобити културни ценности."

До момента разрешението за извършване на музейна дейност можеше да бъде отнето с мотивирана заповед на министъра на културата по мотивирано предложение на директора на Инспектората в случаи на системни нарушения от страна на частните музеи.
"Непълнотите в настоящия текст водят до ограничаване на възможностите за неговото прилагане и възпрепятства осъществяването на контрол върху дейността на частните музеи и опазването на движимите културни ценности, съхранявани в тях. Липсва конкретизиране на обстоятелствата, при които може да бъде отнето разрешението за извършване на музейна дейност", пише в мотивите към преложението министър Банов.


Ритони от колекцията на Божков, изложени през 2018 г. в Националния исторически музей.

© Анелия Николова

Ритони от колекцията на Божков, изложени през 2018 г. в Националния исторически музей.


"С предложената разпоредба се определят ясно и точно обстоятелствата, при които може да бъде отнето разрешението за извършване на музейна дейност. Създава се практически приложима правна норма, която ще позволи на Министерството на културата да изпълнява своите правомощия и ще се гарантира опазването на културните ценности", посочва лаконично минситърът.


Редакцията ще засегне пряко 4 частни музея


Според информацията на страницата на Министерството на културата частните музеи в България са четири. Една от колекциите е на Васил Божков, който е председател на Управителния съвет на Фондация "Тракия" - тя стопанисва частната колекция на ул. "Московска" 43 в София. През 2017г. покупката на Телефонната палата от фирма, свързана с Божков беше обявена като план за превръщането й в музей, в който бизнесменът да изложи колекциите си.


За нумизматичната колекцията на бизнесмените Атанас и Пламен Бобокови, които се стопанисват от Фондация "Братя Бобокови", в момента се реконструира сградата на бившата Музикална гимназия в Русе, която сама по себе си е паметник на културта. Бобокови излагат колекцията си от монети в други музеи както в България, така и в чужбина заради продължителната реставрация на бившата Музикална гимназия.


Разрешително за частен музей, според регистъра на министерството, има Димитър Иванов, който е и председател на фондация "Арете - Фол". Фондацията е основана през 1996 г., а до момента колекциите на фондацията са излагани в различни музеи - както в София, така и в страната.


Четвъртият частен музей е в град Чирпан - музей "Гема-Свят" и се стопанисва от сдружение "Гема 11" с управител Анна Димитрова.


Бронзова монета на скитския цар Канит (ок. 210-195 г. пр.Хр.) от колекцията на Бобокови.

© Нумизматичен музей Русе

Бронзова монета на скитския цар Канит (ок. 210-195 г. пр.Хр.) от колекцията на Бобокови.


"Дневник" потърси за въпроси и коментар всички частни музеи с въпроси как гледат на промените в законодателството, които се предлагат, по какъв начин ще ги засегнат и смятат ли, че в момента контролът върху дейността на частните музеи е занижен. Единствено Анна Димитрова от "Гема-Свят" коментира лаконично, че Законът трябва да се спазва такъв, какъвто е, но добави, че не е запозната с предлаганите от министерството промени.


Големите колекционери запазиха мълчание - отговори и коментар от останалите частни музеи и фондации, които стопанисват колекциите, "Дневник" не получи повече от месец.


Според експерти промените няма да решат проблемите, а ще ги задълбочат


"Предложените изменения на Закона за културното наследство не само няма да постигнат резултата, който целят, а именно: осъществяването на контрол върху дейността на частните музеи и опазването на движимите културни ценности, съхранявани в тях, а ще създадат предпоставка за още по неясното му прилагане".


Това се казва в становището на д-р Любава Конова - специалист по тракийска и антична история и археология и Елка Пенкова - експерт по археология. Двете са подготвили и реализирали над 30 временни изложби в България и чужбина, както и раздели от постоянните експозиции в Националния исторически музей (НИМ). Курирали са и изложбата "Златното руно. Пътят на Аргонавтите" с част от колекцията на Васил Божков в НИМ през 2018 г.


Според Конова и Пенкова, поредното изменение и допълнение няма да реши натрупаните проблеми, а ги задълбочава и дори изопачава философията, заложена при създаването му.


"Създаването на нова музейна експозиция в ХХІ в. е сериозно предизвикателство, тъй като тя трябва да отговори на редица изисквания и очаквания в една динамична и бързо развиваща се среда (глобализация + нови технологии), както и на специфичните възгледи в ценностната система в българското общество. Научно-експозиционните и консервационно-реставрационните дейности, които не е необходимо да изреждаме подробно, изискват продължителен период от време, особено за новосъздаден музей".


Сградата на бившата Музикална гимназия в Русе сама по себе си е паметник на културта и в момента се реставрира от Бобокови, които искат да изложат колекцията си вътре.

© Нумизматичен музей Русе

Сградата на бившата Музикална гимназия в Русе сама по себе си е паметник на културта и в момента се реставрира от Бобокови, които искат да изложат колекцията си вътре.


Това са част от аргументите им защо не би трябвало да се затваря частен музей, ако повече от 5 г. не е официално отворен за посетители. Те посочват, че не по-малко продължителни са и ремонтите по сградата, както и времето, което отнема забавената и тромава процедура по лицензирането й като музей.


"Това условие би се оказало сериозно предизвикателство пред редица музеи - общински, ведомствени и др., които и в момента не са отворени официално за посетители и нямат постоянни експозиции. Пример за това е случаят с Регионалния исторически музей в Стара Загора, който нямаше експозиция в продължение на 20 години - от 1997 до 2007 г. Подобни примери могат да се посочат и извън България, напр. ремонтът и реновирането на Археологическия музей в Истанбул продължи 9 години - от 2010 до 2019 г.", допълват Конова и Пенкова като посочват, че в Европа има практика много музеи - както общински, така и частни, да отварят само при заявени посещения.


Като правен абсурд те определят изискването, въведено с промените, да се затваря музей, ако постоянната експозиция е отворена за посетители по-малко от 100 дни в годинат.


"Неясно защо министерство на културата е приело за целесъобразно постоянната експозиция в музея (частен) да е 100 дни. Извън горното текстът противоречи и на чл. 182, ал. 1 от ЗКН, съгласно които музеите осъществяват представянето на движими културни ценности чрез постоянни или временни експозиции", подчертават експертите.


Какво ще се случи с колекцията, ако част от нея е законна, а друга - не


"Категорията "незаконно придобити културни ценности" се разглежда както в Закона за културното наследство, така и в Наказателния кодекс. След осъдителна присъда незаконно придобитите културни ценности се конфискуват в полза на държавата. Така предложен текстът създава по-голяма неяснота, отколкото съществува в сега действащия текст на закона. Не се дава отговор на въпроса - по какъв начин следва да бъде удостоверено, че е налице незаконно придобиване на културнни ценности - влязла в сила присъда или влязъл в сила друг акт на държавен орган", пишат в становището си експертите по археология.


Те допълват и че, за да получи разрешение за музей, трябва да са изпълнени няколко условия, сред които и да има "културни ценности, идентифицирани по реда на наредбата по чл. 107, ал. 1, които могат да бъдат представяни във вид на музейна експозиция".


Тоест културните ценности, които притежава юридическото или физическо лице, което е получило разрешение за извършване на музейна дейност, вече би следвало да са идентифицирани по реда на въпросната наредба.

Остава неясен и въпросът какво ще се случи с музея, ако другите културни ценности са "законно придобити". В закона не е разписано и какво ще се случи с движимите културни ценности, инвентирани във фонда на музея, които са собственост на физически и юридически лица, след закриването му.

"Според изискванията на Закона за културното наследство, преди да се получи разрешение за осъществяване на музейна дейност, те трябва да са декларирани и регистрирани като колекции по надлежния ред. Предполага се, че след закриването на музея, идентифицираните и регистрирани културни ценности отново ще придобият статут на колекция. Това обстоятелство изглежда е убягнало от вниманието на вносителите на проекта. То обаче е от изключителна важност за опазването на движимото културно наследство, тъй като музеите нямат право на постоянен, а само на временен износ (при организирането на временни изложби) на движими културни ценности, инвентирани във фондовете им, извън пределите на България", продължават с анализа Конова и Пенкова.


Прокуратурата вече поиска да одържави колекцията на Божков


През октомври прокуратурата обяви, че е приключила с изземането на културно-историческите ценности от музея на Васил Божков."От намерените и иззети общо 6778 артефакта регистрирани по реда на Закона за културното наследство са едва 212 предмета, тоест "прокуратурата счита, че останалите 6566 броя намерени предмети са незаконно притежавани от обвиняемия", заяви на специална пресконференция говорителят на главния прокурор Сийка Милева.


Съхраняването и опазването на културно-историческите ценности е възложено на Министерството на културата, Националния исторически музей и Националната художествена галерия. За охраната са ангажирани "компетентни служители от МВР, които използват целия технически потенциал за това", увери тогава Милева.


Васил Божков придоби сградата на телефонната палата в София през 2017 г. с идеята да я превърне в музей, в който да изложи колекциите си.

© Анелия Николова

Васил Божков придоби сградата на телефонната палата в София през 2017 г. с идеята да я превърне в музей, в който да изложи колекциите си.


Говорителят на главния прокурор заяви, че "ако се съберат достатъчно доказателства в тази насока, ще бъдат предприети съответните законови процедури по обявяването на колекцията "Васил Божков" за публична държавна собственост".


Само дни по-късно, по време на изслушването на доклада за дейността на прокуратурата за първите 8 месеца от годината както в правната комисия, така и в пленарна зала в парламента главният прокурор Иван Гешев многократно наблегна на това, че колекцията е собственост на българската държава и на всички български граждани.


И още проверки - от прокуратурата и министерството


Малко след като през февруари разследващите започнаха да изнасят части от колекцията на Васил Божков, прокуратурата възложи и на министъра на културата да направи проверка какви са произходът, начинът на придобиване, идентифициране и регистриране на културните ценности от колекцията. Подобна проверка бе назначена и за нумизматичната колекция на Бобокови, но докато за тази на Божков има информация, то за колекцията на Бобокови прокуратурата и министерството не са обявили резултат.


През годините въпросът с придобиването на артефакти в нея е повдиган много пъти, а преди години законови промени помогнаха на частните колекционери да узаконят притежаваните от тях предмети.


Само преди две години през 2018 г. Законът за културното наследство бе променен по инициатива на депутати от почти всички парламентарни групи, като се даде право и на частни и общински музеи, а не само на държавни и регионални, да извършват регистрацията на предметите. Така на практика частният музей на Васил Божков получи право сам да оценява и регистрира антиките си (а обвиняемият бизнесмен готвеше да открие музей в телефонната палата в София). Основният мотив за тази поправка бе, че държавните музеи не успяват да се справят с регистрацията на частните колекции и тя се бави с години.


И сега държавата отново демонстрира, че явно прави промените, заради други интереси, а не заради развитието на музейната дейност.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (118)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2193 Неутрално

  Е какъв ,,музей”, ако тези съкровища са НЕзаконни?
  Я слезте на земята!

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 4 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2193 Неутрално

  До коментар [#2] от "Шакир Зулов":

  Ми те са играли заедно... щом са участвали и знаят за паметната записка...
  Екип

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2193 Неутрално

  До коментар [#3] от "Александър":


  Ами като си твърдо на това мнение Гешев защо не извърши проверка на еврата и юлчетата в нощното шкафче на Борисов?

 7. 7 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2193 Неутрално

  До коментар [#5] от "Шакир Зулов":


  Незнам за какво става въпрос, но ТРЯБВА ДА ОЧИСТИМ МАФИЯТА от държавата.
  Иначе няма видело.

 8. 8 Профил на Rex
  Rex
  Рейтинг: 1134 Неутрално

  Ами те го промениха че да го открият, що пък да не го променят че да го закрият. Такива като Черепа когато и да ги цапардосат все ще е късно.

 9. 9 Профил на parcaleste
  parcaleste
  Рейтинг: 869 Неутрално

  А така. Понеже "държавата" не може легално да му отнеме колекцията, променя закона. Класика в жанра.

  Евала, клоака!

 10. 10 Профил на Александър
  Александър
  Рейтинг: 62 Неутрално

  До коментар [#3] от "Александър":Ами като си твърдо на това мнение Гешев защо не извърши проверка на еврата и юлчетата в нощното шкафче на Борисов?
  —цитат от коментар 6 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  Проверки има. Снимките са най-вероятно са скалъпени и само умнокрасавците се хващате на тия фейкове. Сейфът беше отвън пред стаята и Баце си държи пачките в чекмеджето!? Не се връзват компроматите.

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 14 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2193 Неутрално

  До коментар [#11] от "Шакир Зулов":

  И аз да кажа ... избиратели сами решават!

 15. 15 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2193 Неутрално

  До коментар [#13] от "Александър":


  Ооооо я не ми излизай с тоя номер ,,вие комунистите”!
  Три пъти гласувах за Бойко, а никога не съм гласувала за БСП и няма да гласувам за тях.
  Но виждам кой какво прави

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2193 Неутрално

  До коментар [#16] от "Шакир Зулов":

  Колкото е по-фрагментиран парламента толкова по-трудно и противоречиво се взимат решенията в него и борбата е по-голяма.
  Другата крайност пък е авторитарното управление...
  Изобщо трудна работа е политиката

 18. 18 Профил на Шакир Зулов
  Шакир Зулов
  Рейтинг: 8 Любопитно

  До коментар [#13] от "Александър":Ооооо я не ми излизай с тоя номер ,,вие комунистите”!Три пъти гласувах за Бойко, а никога не съм гласувала за БСП и няма да гласувам за тях. Но виждам кой какво прави
  —цитат от коментар 15 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  Значи ти не гласуваш за комунистите от БСП....,а само за комуниста Бойко?
  Туше!
  👮‍♂️🐖👮‍♂️

  Много съм прост
 19. 19 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3315 Неутрално

  Правилно!

  Същите тия преди променяха закони, за да му ОТКРИЯТ музея.

  Същите тия (начело с мултака Вежди) му УЗАКОНЯВАХА антиките, които изведнъж им се сториха незаконни.

  Същите тия му организираха изложби в Париж и Брюксел, а той им даваше пари и ги возеше на частния си самолет.

  Докато преживяха внезапен катарзис и се сетиха, че са обслужвали един мафиот.

  Сега обслужват друг, по-корпулентен.

  Това е участта на прислугата.

  Жалко за колекцията - ще се пръсне по света, вместо да остане в България, а част от стойността й ще иде да захрани чекмеджето...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 20. 20 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3746 Любопитно

  "Говорителят на главния прокурор заяви, че "ако се съберат достатъчно доказателства в тази насока, ще бъдат предприети съответните законови процедури по обявяването на колекцията "Васил Божков" за публична държавна собственост".
  Само дни по-късно, по време на изслушването на доклада за дейността на прокуратурата за първите 8 месеца от годината както в правната комисия, така и в пленарна зала в парламента главният прокурор Иван Гешев многократно наблегна на това, че колекцията е собственост на българската държава и на всички български граждани."


  До вчера държавата работеше за тебе, законите се променяха за да може да си узакониш уникални придобивки от нашата античност, да имаш законни частни колекции, частни музеи, а днес, същата тази държава, работи за това как да ги национализира и да ти ги отнеме ! Какво се случва, когато отношенията между властта и един милиардер от прехода ни се разсъхнат и " пълният съпорт" се прекрати ! Иронично, но всичко си има начало и край и всеки си плаща цената за всичко на този свят ! Утре ще сме свидетели на същата съдба спрямо днешните галеници на властта - редник Киро, успелия млад мъж, Златев.............

 21. 21 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1416 Весело

  До коментар [#10] от "Александър":Ами как да не се връзват компроматите, след като самият фотограф е спал с него.Нали го е снимал напреки ...
  —цитат от коментар 12 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  Нищо не разбирате.

  Самият Борисов каза че една прекрасна госпожа е дошла и го е нащракала в негово отсъствие...

  Значи, фалшификати са!

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 22. 22 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  А държавата иска да закрие музея на Божков за да може по-лесно да бъде усвоена част от колекцията му - особено нелегалната, която няма и как да изчезне де юре.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 23. 23 Профил на mitakadm
  mitakadm
  Рейтинг: 557 Неутрално

  Когато Дебелия си хареса нещо, няма спиране. Като си е заплюл колекцията на Божков, закони ще се променят, планини ще се местят, ако трябва и земята на обратно ще се завърти (с някоя наредба на министерския съвет) но ще си получи близалката. Така е при нас. Време е за разплата.

  Колкото повече - толкова повече
 24. 24 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Дневник, Божков не е правилната страна :)

  The best way to predict the future is to invent it.
 25. 25 Профил на vespasian0303
  vespasian0303
  Рейтинг: 214 Неутрално

  Чудесна държавица - още от времето на Лучано се въведе практиката да се променят закони заради човек, в този случай срещу човек. Няма да станем нация докато цяла държава се грижи за един човек, било то в пожителен или отрицателен аспект.

 26. 26 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2589 Неутрално

  Добре де, по кой закон - стария или новия - е продаден в чужбина ритонът от колекцията на Божков?

 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3315 Неутрално

  До коментар [#21] от "Боби Колев":

  “Самият Борисов каза че една прекрасна госпожа е дошла и го е нащракала в негово отсъствие...”

  Включително как спинка, отсъствайки, напреко на кревата.

  Посред бял ден, изнурен от шмъркане на магистрали (от ония насипните).

  После се е качила на дрона на Радев и е отпрашила за Кремъл с последния ъпдейт за строежа на потока.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 30. 30 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2039 Неутрално  Голям майтап ще стане ако се окаже, че експонатите са фалшиви.

 31. 31 Профил на Шакир Зулов
  Шакир Зулов
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Голям майтап ще стане ако се окаже, че експонатите са фалшиви.
  —цитат от коментар 30 на Нинов


  Някой са фалшиви.

  Много съм прост
 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 33. 33 Профил на parcaleste
  parcaleste
  Рейтинг: 869 Неутрално

  Добре де, по кой закон - стария или новия - е продаден в чужбина ритонът от колекцията на Божков?
  —цитат от коментар 26 на Един препатил

  По гербавия.

 34. 34 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3315 Неутрално

  До коментар [#26] от "Един препатил":

  “Добре де, по кой закон - стария или новия - е продаден в чужбина ритонът от колекцията на Божков?”

  Не е сигурно, че е продаден.

  Черепа е получил мейл с ОФЕРТА да го купи.

  За простаците, които се бяха засилили да тъпчат ритоните е кашони и черни найлонови пликове, тази колекция има единствено парична стойност.

  Предполагам, че го изнудват да си я откупи обратно, а те да си поделят парите.

  Толкова е в техен стил, че няма накъде повече.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 36. 36 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2589 Неутрално

  До коментар [#10] от "Александър":

  ...Сейфът беше отвън пред стаята и Баце си държи пачките в чекмеджето!? Не се връзват компроматите.
  —цитат от коментар 10 на Александър


  Какъв сейф бе, приятел? Как отвън пред стаята? Нали до пред стаята с него неотлъчно са гардовете на НСО, които нито за миг не трябва да го изпускат от очи. Как си я представяте тази работа - "Момчета, я чакайте малко да сложа нещо в сейфа" - и да започне пред очите им да подрежда пачки и кюлчета? Ама момчетат от НСО не могат да влизат в стаята му.

  Така както видяхте чекмеджето е най-логичното и съответно най-автентичното, което може да се случи. Заедно с пищова, разбира се - как без него? Много интересно - защо ли за пищова никой не е казал, че е "фейк"? Дали само защото Борисов каза, че си е негов или защото никой не може да се представи нещо по-логично и по-автентично от наличието му върху нощното шкафче?

 37. 37 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#10] от "Александър":
  —цитат от коментар 36 на Един препатил


  Всичките тези аргументи са, ще ме прощавате, шменти капели.
  Точно както и другите, които пък са срещу тях.
  Всеки, който е държал в ръце пачки банкноти и кюлчета злато без официални данни, че са в ръцете му познава чудесно тръпката имането да ти е под ръка и пред очите.
  Да не показвам снимки от моето шкафче... :-)

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 38. 38 Профил на ruse_island
  ruse_island
  Рейтинг: 1072 Неутрално

  Тази държава с нейните органи, правила и закони явно е само една формална фасада, за тези които реално ни управляват. И не норвежки педофили или американски демократи са ни душманите...

 39. 39 Профил на az_medikyt
  az_medikyt
  Рейтинг: 314 Неутрално

  До коментар [#35] от "evj17690768":

  Браво на тебе. Прави и по хиляда! Ама по-скромно го давай. Че нас не ни интересува..

 40. 40 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2589 Неутрално

  До коментар [#34] от "Norman Granz":

  До коментар [#26] от "Един препатил":....Предполагам, че го изнудват да си я откупи обратно, а те да си поделят парите.Толкова е в техен стил, че няма накъде повече.
  —цитат от коментар 34 на Norman Granz


  Като стил няма спор. Но ако беше така щяха да имат ритона. И щяха да го размахват, да си късат ризите и люто да изобличават Божков в лъжа и клевета.

  Ама мълчат като бити задници. Защото ритона го няма и не могат да го покажат. Което означава, че е изнесен и продаден извън страната.

 41. 41 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3746 Весело

  До коментар [#27] от "Александър":

  " Божков заяви, че подкрепя ДеБъ. Ясно е вече, защо Дневник го защитават със зъби и нокти.
  Явно е, че освен Маджо, Черепа също спонсорира Христо Иванов-Маджото и кръга "Капитал"."

  Не се ли умори да плещиш едни и същи опорки от флашките на ОПГ - то вече ? С кого сключи Божков договор за пълен съпорт ? Кой му спести плащането на данъци в размер на стотици милиони лева ? Да, България ? Христо Иванов ?

 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 43. 43 Профил на az_medikyt
  az_medikyt
  Рейтинг: 314 Неутрално

  Божков щял да образува правителство в изгнание. Като Де Гол. Ще зове нацията. Ще продължи да я зове, де.

 44. 44 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2589 Неутрално

  До коментар [#37] от "Боби Колев":

  ....Всеки, който е държал в ръце пачки банкноти и кюлчета злато без официални данни, че са в ръцете му познава чудесно тръпката имането да ти е под ръка и пред очите.
  —цитат от коментар 37 на Боби Колев


  Не познавам тази тръпка, но напълно Ви вярвам. Сигурен съм, че пред нея тръпката от секса ряпа да яде. Е, ако може и двете - най-добре. Наистина - какво по-неопровержимо доказателство за автентичност?

 45. 45 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2593 Неутрално

  Закривай и продавай! А един-два експоната могат да намерят достойно място в банята.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 46. 46 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3315 Неутрално

  До коментар [#41] от "samoedin":

  "С кого сключи Божков договор за пълен съпорт ?"

  С Костов, разбира се.

  Дори размениха следните есемеси:

  I da pomagash.

  За кое?

  Po princip.

  Нямаш проблем.

  Blagodarq.

  Пардон, май не беше с Костов, а с един, дето нямал кирилица на телефончето... ;)

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 47. 47 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2593 Неутрално

  Бойкикевчетата играят в отбора на Черепа!Да, умно-кресливи???Ще продължите ли да пазите богатствата на един олигарх? Или ще продължите да се борите "срещу мафията "???😂😂😂
  —цитат от коментар 42 на Северозападнал


  Никакво пазене!! Осребряване!

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 48. 48 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2593 Неутрално

  Голям майтап ще стане ако се окаже, че експонатите са фалшиви.
  —цитат от коментар 30 на Нинов


  За осем месеца лесно могат да се изготвят фалшификати.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 49. 49 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3315 Неутрално

  До коментар [#40] от "Един препатил":

  "...ритона го няма и не могат да го покажат. Което означава, че е изнесен и продаден извън страната."

  Напълно възможен е и този сценарий.

  Но факт е, че Черепа получи мейл със снимка на ритона и текст: Are you interested?

  Допускам, че той има достатъчно връзки в аукционните къщи и колекционерските среди, за да установи ако не купувача, то поне ПРОДАВАЧА. Ако не го е установил вече.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 50. 50 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2193 Неутрално

  До коментар [#21] от "Боби Колев":

  Ама какво глупости говориш ти бе човек?
  ,,Една прекрасна госпожа”... 😅
  Кой и е отключил на тая ,,прекрасна госпожа”?
  Какво е правила с него в спалнята... Още повече ако еврата му са били в неговия сейф в коридора?

 51. 51 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2193 Весело

  До коментар [#46] от "Norman Granz":

  😂

 52. 52 Профил на Северозападнал
  Северозападнал
  Рейтинг: 702 Неутрално

  И за какво и е на държавата да "променя закона, за да закрие по-лесно музея на Божков(според "Правда "- "Фьолкишер Беобахтер "), след като самия Божков се крие и няма никакво намерение да се връща за да докаже, че е невинен???
  А, умно-кресливи, почему?

 53. 53 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  О, я СТИГА!
  Точно днес в деня на БУДИТЕЛИТЕ сте тръгнали да РЕВЕТЕ за един от най-дълбоко законспирираните агенти на ДС.
  Да ви имам и глобалисткат солидарност.
  Невидимата ръка на частната инициатива и пазара, А?

 54. 54 Профил на konservator.bg
  konservator.bg
  Рейтинг: 766 Неутрално

  ВЪН МУТРИТЕ ОТ ЖИВОТА НИ... И ОТ ПЛОЩАДА, И ОТ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО!

  Ако има дискусия за нещо, за което не сте достатъчно запознати, устоявайте на желанието да се включите.
 55. 55 Профил на Лопе де Вега
  Лопе де Вега
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#13] от "Александър":Ооооо я не ми излизай с тоя номер ,,вие комунистите”!Три пъти гласувах за Бойко, а никога не съм гласувала за БСП и няма да гласувам за тях. Но виждам кой какво прави
  —цитат от коментар 15 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  Леле, не е за вярване! Три пъти да гласуваш за боко - това си е диагноза. Тежка!

  без подпис!
 56. 56 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2589 Неутрално

  До коментар [#49] от "Norman Granz":

  Задавал съм си един такъв въпрос - дали прословутият ритон е застрахован? Той е купен легално от галерия в Лондон и обикновено тези експонати се застраховат. Не мога да бъда сигурен, но е твърде възможно Божков да е продължил застрахователната полица и да си е плащал застрахователните премии. При наличието на предложението в Интернет той би могъл да поиска изплащане на застраховката. И тогава ще стане страшно - ако вече не и станало. Защото застрахователите хич не обичат да плащат застраховки и им е много по-евтино да плащат на хора запознати с подземния свят и при нужда да издирват изчезнали ценности със средства не винаги от вътрешната страна на закона.

  Ритонът е изнесен и се предлага напълно незаконно. Значи не е в галерия или аукционна къща, а е в посредник на черния пазар. Което означава, че агентите на застрахователите ще го набарат за нула време и ще каже и това, което не знае.

  Това, че Божков не постави повече въпроса за ритона навежда на мисълта, че се е случило нещо и той е на сигурно място. И понеже прокуратурата не може да го покаже ще ѝ бъде показан когато му дойде времето.

 57. 57 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2593 Неутрално

  60 коментара и нито един не проявява загриженост за безаконието в Полша и Унгария. С какви неправилни хора съм се събрал. . .

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 58. 58 Профил на amanotwas
  amanotwas
  Рейтинг: 587 Неутрално

  До коментар [#36] от "Един препатил":

  "Какъв сейф бе, приятел? Как отвън пред стаята? Нали до пред стаята с него неотлъчно са гардовете на НСО, които нито за миг не трябва да го изпускат от очи. Как си я представяте тази работа - "Момчета, я чакайте малко да сложа нещо в сейфа" - и да започне пред очите им да подрежда пачки и кюлчета? Ама момчетат от НСО не могат да влизат в стаята му.

  Така както видяхте чекмеджето е най-логичното и съответно най-автентичното, което може да се случи. Заедно с пищова, разбира се - как без него? Много интересно - защо ли за пищова никой не е казал, че е "фейк"? Дали само защото Борисов каза, че си е негов или защото никой не може да се представи нещо по-логично и по-автентично от наличието му върху нощното шкафче? "

  Баце , ти си се вкарал в некъф филм и не може да мислиш трезво май?
  Спалнята на Баце не е килия, а апартамент и има и баня и т.н.
  Това пред стаята не значи отвън, за сейфа говорим.
  Още повече , че Баце спи и шкафчето не са на един кадър заедно.
  Другото е - ти виждал ли си Баце с пищов?
  Ми той си ходи по риза , с пуловер -тоя пищов де го носи ? В задния джоб ли ?
  Или в кобур на глезена?
  Изпростявате вече !

 59. 59 Профил на Кум Лисан
  Кум Лисан
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Държавата трябва да покаже, че има държава и стъпката е правилна. Колкото до колекцията на Божков, 3/4 от нея са незаконни антики, купувани от иманяри.

  Много хитър
 60. 60 Профил на Virgin
  Virgin
  Рейтинг: 1348 Неутрално

  Лоша дръжава и лош Гешев!
  —цитат от коментар 2 на Шакир Зулов

  Държавата - това Гешев ли е?
  Ами нека тогава "държавата" да покаже оня ритон!

 61. 61 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3315 Неутрално

  До коментар [#56] от "Един препатил":

  "Защото застрахователите хич не обичат да плащат застраховки и им е много по-евтино да плащат на хора запознати с подземния свят и при нужда да издирват изчезнали ценности със средства не винаги от вътрешната страна на закона.

  Ритонът е изнесен и се предлага напълно незаконно. Значи не е в галерия или аукционна къща, а е в посредник на черния пазар. Което означава, че агентите на застрахователите ще го набарат за нула време и ще каже и това, което не знае."

  Горе-долу и аз това имах предвид, като написах:

  "...той има достатъчно връзки в аукционните къщи и колекционерските среди, за да установи ако не купувача, то поне ПРОДАВАЧА."

  В тези среди нищо не се губи безследно.

  Благодаря ти, че си доразвил мисълта ми.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 62. 62 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3315 Неутрално

  До коментар [#56] от "Един препатил":

  "И понеже прокуратурата не може да го покаже ще ѝ бъде показан когато му дойде времето."

  Най-вероятно ще го отнесе някой от униформените goons, които бяха заснети как тъпчат безценните антики в кашони и торби за боклук, преди персоналът на музея да се ракрещи и да ги върнат по местата им.

  Или чистачката, която се е възползвала от суматохата, за да го мушне под престилката си и да офейка.

  Нали една такава чистачка на 5 пъти беше "аранжирала" по половин-един милион евро в шкафчето, за да влиза "прекрасната госпожа" и да нащрака премиера...

  Това чистачките са мощна подсривна сила, повече бдителност трябва с тях.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 63. 63 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2589 Неутрално

  До коментар [#58] от "amanotwas":

  До коментар [#36] от "Един препатил":..Това пред стаята не значи отвън, за сейфа говорим....
  —цитат от коментар 58 на amanotwas


  Вземете се разберете с "Александър" - той ни обясни, че "Сейфът беше отвън пред стаята". Това коментираме - има ли или няма сейф и къде е аз не мога да зная.

  До коментар [#36] от "Един препатил":...Другото е - ти виждал ли си Баце с пищов?Ми той си ходи по риза , с пуловер -тоя пищов де го носи ? В задния джоб ли ?Или в кобур на глезена?Изпростявате вече !
  —цитат от коментар 58 на amanotwas


  Хайде сега! За това пък се разберете с Борисов - той каза, че винаги си ходи с пищова. Питайте го него къде си го държи - аз нито съм го виждал отблизо, нито съм го пребърквал.

  Както сега често се казва - "като цяло" - препоръчвам да си подобрите координацията.

 64. 64 Профил на GRUBO
  GRUBO
  Рейтинг: 507 Неутрално

  Сопола и Прасчо въртят на мазните си пръсти цялата държава. "ДПС - кръг от фирми" е хванало в зависимост ВСС и респективно главния прокурор (независимо как се казва), както и Тиквата, респективно ГРОБ, които приемат закони, за да направят още по-богати двете изчадия. Първо се пробваха с КТБ и като видяха, че номера минава, подпукаха другите богати хора в България. Друг е въпроса как са станали богати Черепа, Цветан Василев, Баневи и т.н. Но прокуратурата не пита как са станали богати Хидроинженера и Дебелян. Не пита и как без търг и обществена поръчка се дадоха 350 милиона на руска фирма която да увеличи дълбочината на канала към Варненското езеро, където има само предприятия на Сопола и криминалната групировка ТИМ.

 65. 65 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2578 Неутрално

  Шапка свалям на Божков и на Бобокови, това са хора, съхранили нашата история.

  Политиците, позволяват да се изнасят през границите на България, всеки ден, десетилетия наред.
  Сега тези престъпници, искат да окрадат запазеното и да се грижат за него, както го показват до сега - никак.

  Покажете Ритона, за който имаше съмнения, че е откраднат.
  ПРЕСТЪПНИЦИ.

  Любовта ще спаси света!!!
 66. 66
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 67. 67 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2589 Весело

  До коментар [#62] от "Norman Granz":

  До коментар [#56] от "Един препатил":..Това чистачките са мощна подривна сила, повече бдителност трябва с тях.
  —цитат от коментар 62 на Norman Granz


  А и с деловодителките! Борисов като кмет беше разписал документ, с който братът на Иван Драшков - зам.шеф на ДАНС - да лапне един хубав имот. Работата се разсмърдя и се оказа, че някаква деловодителка е "фалшифицирала" подписа на Борисов.

 68. 68 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2608 Неутрално

  Проблемът не е Божков..., и това се разбира от всеки човек с елемнатрана интелигентност. Богатствата са под земята ..нали ? Някой трябва да ги открие ...,да ги проучи и накрая да ги даде на напълно неадекватната прокуратура. Тя пък да прецени ...., а може и да продаде чрез ПРИЯТЕЛИ нещо :)) Хиляди артефакти са напуснали България ,и през социализма ,и през демократизма. Въпроса е какъв модел да се намери ,който да насърчава културното богатство да остане в България !! Този закон няма да спре добиването на културни артефакти , а напротив ще насърчи нелегален износ...на такива . Аз не разбирам каква е разликата межд държавен и частен музей !?? Пет от най известните световни ТРАКОЛОЗИ ...бяха възхитени от МУЗЕЯ.
  Очевидно истинска политика по това ще бъде след ГЕРБ, те нямат идея за нищо...,какво остава за такава много специфична материя ,което е символ на НАЦИОНАЛНА ГОРДОСТ. С това което се предлага ..., тракийски артефакти ще се появяват в Британия ,САЩ..и на други места....,съсщото става с една колониална страна ЕГИПЕТ, или..... Гърция преди да се създаде държава!

 69. 69 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1565 Неутрално

  "Добро утро Северна Корея"..... Служебно закриване на фондации и НПО-та, а не само на музеи, е целта..... фашизъм !

 70. 70 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3315 Неутрално

  До коментар [#67] от "Един препатил":

  "Работата се разсмърдя и се оказа, че някаква деловодителка е "фалшифицирала" подписа на Борисов."

  Хаха, това не го помня, честно.

  Въпросната "деловодителка" отиде ли в затвора за документна измама?

  Колкото отиде въпросната "прекрасна госпожа", проникнала в най-добре охраняваното пространство в Републиката - личната спална на премиера, за да го "нащрака"...

  Самият факт, че след подобни скандали, представляващи по същество ПРОБИВ В НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, не само няма разследване и наказани лица, ами и самите ПОТЪРПЕВШИ всячески избягват да говорят за случилото се и се дразнят, когато им се напомня, на мен ми говори единствено, че не са никакви ПОТЪРПЕВШИ, ами са си дибидюс ИЗВЪРШИТЕЛИ ИЛИ СЪУЧАСТНИЦИ в престъпление.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 71. 71
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 72. 72
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 73. 73 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2791 Неутрално

  Не че нещо ама действията са типично по герберски маниер.
  Вместо да действаме по-закон, променяме закона та да ни е по-лесно,

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 74. 74 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1355 Неутрално

  Държавата променя закона, за да закрие по-лесно музея на Божков, а всъщност заинтересовани променят закона, за да разграбят по-лесно експонатите на Божков. Едно време комунистите са решили, че за да има справедливо общество е необходимо не да създадат закони, пред които да са равнопоставени всички видове собствености, а да премахнат частната собственост и най-вече като разграбят имуществото на богатите. Борисов и Гешев са тръгнали по същия път, но няма да стигнат далеч. Времената са други.

 75. 75 Профил на Бланш
  Бланш
  Рейтинг: 1902 Неутрално

  Да му мислят Богатите и Божков...за кого ще "жени" внуците, че са му еднички.

 76. 76 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1565 Неутрално

  А световните аукциони и търгове с какви артефакти търгуват, нали все са изкопани някъде ? Големи сме иноватори ние..... А тея знаят ли в САЩ примерно колко частни музей има... Но те са прости в САЩ, не са като нашите каскети "умни".....

 77. 77 Профил на JsT
  JsT
  Рейтинг: 93 Разстроено

  Върховенство на закона?! Това е най-тежкото падение на България за последните 1200 години! Главния прокурор в стил на диктатор си променя "законите" за да отнеме експонати на политически враг?! Ами господин Гешев нали знаете, че в такива страни, където нещата се случват по този начин за сегашните силни на деня, след година-две ще ви се случи на Вас?
  Утре вашите врагове ще си променят закона и ще ви вкарат в затвора или вероятно няма да стигнете до там, тъй като човек като Божков ви е поръчал вече. Лоши прецеденти създавате, много тъжно, че не го осъзнавате.

 78. 78
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 79. 79 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 375 Неутрално

  Е какъв ,,музей”, ако тези съкровища са НЕзаконни?Я слезте на земята!
  —цитат от коментар 1 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  Точно с национализация се узаконяват!

 80. 80 Профил на Лопе де Вега
  Лопе де Вега
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Върховенство на закона?! Това е най-тежкото падение на България за последните 1200 години! Главния прокурор в стил на диктатор си променя "законите" за да отнеме експонати на политически враг?! Ами господин Гешев нали знаете, че в такива страни, където нещата се случват по този начин за сегашните силни на деня, след година-две ще ви се случи на Вас?Утре вашите врагове ще си променят закона и ще ви вкарат в затвора или вероятно няма да стигнете до там, тъй като човек като Божков ви е поръчал вече. Лоши прецеденти създавате, много тъжно, че не го осъзнавате.
  —цитат от коментар 77 на JsT


  Няма политически враг, няма политическо противопоставяне. Има дива българска завист - как така тоя спечели толкова пари, че и престана да дели с нас? Я да му приберем каквото можем, а по-нататък ще гледаме да видим можем ли да узаконим прибраното. Мила родна картинка.

  без подпис!
 81. 81 Профил на kaiser
  kaiser
  Рейтинг: 1484 Любопитно

  Кой поръча статията? :)

  ДБ ВЪРНАХА БСП В УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
 82. 82
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 83. 83 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2791 Весело

  ....Сейфът беше отвън пред стаята и Баце си държи пачките в чекмеджето!? Не се връзват компроматите.
  —цитат от коментар 10 на Александър


  Ма Баце ти хъркаше до сейфа бе!
  Остава въпросът къде хърка Баце-ти?....
  Има и още един съществен въпрос.
  Къде Баце-ти си държи пищова, когато излизал само по риза?
  Според мен има само едно тайно и тъмно място!
  Сега вероятно изпозва доста голям калибър пистолет, защото и Баце-ти много е наедрял.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 84. 84 Профил на pyn
  pyn
  Рейтинг: 490 Неутрално

  Нищо няма да му вземат. по сегашния закон достатъчно е само да поискаш регистрация на колекцията. Срок няма. Може да сменят и тоя закон, но ще трябва да действа с обратна сила, не че не са го правили, както за КТБ.
  Мога да им подскажа- що не приемат закон, че ако се казваш Васил Божков, си по презумпция виновен и ти се отнема всичко. В интерес на... чекмеджета и дебел шопар, да не си мислите за държавата....

 85. 85
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 86. 86 Профил на strymski
  strymski
  Рейтинг: 896 Неутрално

  Коментар 58 : amanotwas"

  “Другото е - ти виждал ли си Баце с пищов?
  Ми той си ходи по риза , с пуловер -тоя пищов де го носи ? В задния джоб ли ?
  Или в кобур на глезена?
  Изпростявате вече !”

  Ами аз съм го виждал .
  Беше кмет по това време. В столицата , един булевард се преименува и имаше делегация от държавата на която беше гражданин известната личност ,чието име щеше да бъде новото за този булевард.
  Официален обяд , Баце закъснява повече от половин час. На края идва и преди да седне на масата, извади пищова и го пльосна на масата!
  Реакцията на гостите беше.....няма нужда да я описвам....

  Затова , господине, не казвайте “хоп” преди да сте скочил!

 87. 87 Профил на mirignatov
  mirignatov
  Рейтинг: 14 Неутрално

  До коментар [#1] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  А какво значи незаконни?!? Подобни колекции винаги се събират на ръба на закона от хора, на които колекционерството е страст. И в огромната част от случаите са достояние на обществото, а накрая биват дарени или продадени на някой музей. Държавата е лош стопанин и по ред причини не е в състояние да събере подобни колекции ( поради липса на средства, корумпирани чиновници, желание за работа у въпросните чиновници и т.н.), нито да се грижи за тях. По цял свят е така, дори и в богатите страни.А какво остава в една бедна и корумпирана държавица с управници мафиоти. Не съм фен на Божков и съм сигурен, че има за какво да попадне в затвора, но в случая неговите интереси съвпадат с тези на обществото. А бандата на Тиквата лесно може да гласува утре закон за конфискация на всякаква частна собственост, принадлежаща на хора, неудобни на властта или проявяващи своята антипатия към нея. Остава Тулупа да стане Генерален секретар, Председател на министерския съвет и заедно с Политбюро да започне да управлява както са го възпитали в добрите стари времена.

 88. 88
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 89. 89 Профил на David Moyseev
  David Moyseev
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#3] от "Александър":Ами като си твърдо на това мнение Гешев защо не извърши проверка на еврата и юлчетата в нощното шкафче на Борисов?
  —цитат от коментар 6 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  Ами защото еврата и кюлчетата са сложени и прибрани после от този, дето ги е снимал. Няма да се мине да остави толкова ценни сувенири. А може и на фотошоп да ги е направил - опитах се, става за 4-5 минути цялата галимация, работа за първолак.

 90. 90 Профил на Тиква загубена
  Тиква загубена
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Ха ха ха

  Приживе на всички в устата ви срах, серете и вие на гроба ми без страх, че мъртвец от гроба не може да се вдигне, серящия гъз с хуй да достигне!
 91. 91 Профил на робин от Крузо
  робин от Крузо
  Рейтинг: 623 Любопитно

  Хммм ... преди 16 години Васил Божков създава фондация „Тракия“, чият целта е създаването на музей, който да представя, занимава, публикува и изучава значими културни произведения. Оценка и опис на част от колекцията на Божков са направени преди 14 години от проф. Божидар Димитров и Иван Маразов (виден изкуствовед, културолог и траколог) и не само от тях. Част от колекцията е представяна в Брюксел и Москва.

  Изведнъж след толкова години, управляващите се усетиха, че тази дейност на Божков е незаконна, принудиха го да избяга в чужбина (е не е единствен защото и без да са милярдери кати него, още почти 2 млн. българи напуснаха Родината) и сега разграбват „незаконната колекция“.

  Интересно, как след повече от 20 годищен бизнес в хазартния бранш, точно тези управляваши не се усетиха, че през последните няколко години Божков не е внесъл данъци в държавната хазна на стойност от 700 млн. лева? Уволнен финансов министър заради този „Малък пропуск“, да не забележи липсата на почти 1 млиард лева!

  Убеден съм, че в бъдеще ГЕРБ няма да е първа сила в управлението на България, така, както съм убеден, че виновни и осъдени за горе описаните беззакония ... няма да има.
  Извинявам се за дългоя коментар.
  Поздрави от Isla Robinson Crusoe.

  Има хора, които пишат това което знаят, аз съм от другите, тези които знаят това което пишат.
 92. 92 Профил на David Moyseev
  David Moyseev
  Рейтинг: 465 Неутрално

  Прекрасна идея на една от най-продажните ни медии, собственост на червен олигарх - да спомене на 1 ноември за будител не кой да е, а супер тежкия криминал Черепа с 19 обвинения. Това са "будителите" за Червената мафия на Фатмака, Галева, Маджото, Триото!

 93. 93
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 94. 94
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 95. 95 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1988 Неутрално

  Удобно се пропуска факта, че Божков е подал заявление за регистрация на нерегистрираните предмети, което е оставено години на трупчета. намирисва на 7-те джуджета.

 96. 96 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2088 Любопитно
 97. 97 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2589 Неутрално

  До коментар [#70] от "Norman Granz":

  До коментар [#67] от "Един препатил":"....Въпросната "деловодителка" отиде ли в затвора за документна измама?....
  —цитат от коментар 70 на Norman Granz


  Ами, как щяло? То дори не се разбра има ли я тази деловодителка и коя е тя. Както и сега това не се разбра за "една прекрасна госпожа".

 98. 98 Профил на pinoccio
  pinoccio
  Рейтинг: 878 Неутрално

  Нито Божков е имал музей, нито ние имаме държава!

  ОСТАВКА БЕ!!!

 99. 99 Профил на reformatorr
  reformatorr
  Рейтинг: 223 Неутрално

  Законите са измислени за да служат на обществото. Тази власт използва даденото и право да се самообогатява и да си разчиства сметките с непослушните. Диктатура?

 100. 100 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 786 Неутрално

  Браво, много важна стъпка,както и спирането на споделеното пътуване. ГЕРБ решават доста важни народни дела, наистина,гласувайте пак за тях и ше ви вземат и на вас бизнеса ако се окаже интересен

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK