"Няма данни": Прокуратурата не откри виновни за замърсяването на въздуха

"Няма данни": Прокуратурата не откри виновни за замърсяването на въздуха

© Юлия ЛазароваНяма виновни за мръсния въздух в София, както и няма данни, че замърсяването му е свързано с извършено престъпление. Въпреки че е установено, че въздухът в столицата е с превишени нива на фини прахови частици, "няма данни за това, някое от тях да е причинено от конкретно лице, нито конкретно лице да замърсило или да е допуснало замърсяване на въздуха".


Това е записано в постановлението на прокурор Ивайло Петров от Софийската районна прокуратура, с което "Дневник" се запозна и с което той отказва да образува досъдебно производство. Държавното обвинение беше сезирано от адвокат Стоян Мадин през декември 2019 година. Тогава той се позовава на член 352 и член 353а от Наказателния кодекс, като смята, че по двата текста "може и има всички основания да се проведе разследване".


Първата цитирана разпоредба гласи:

"Който замърсява или допуска да се замърсят почвата, въздухът, водни течения, басейни, подземни води, териториалните или вътрешните морски води или морски води в зони, определени с международно съглашение, в което участва Република България, и с това ги направи опасни за хора или животни и растения или негодни за използването им за културно-битови, здравни, земеделски и други стопански цели, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от пет хиляди до тридесет хиляди лева".

Според втория посочен текст
"длъжностно лице, което в кръга на служебните си задължения укрие или разгласи невярна информация за състоянието на околната среда и нейните компоненти - въздух, вода, почва, морски пространства - и от това последват немаловажни вреди за околната среда, живота и човешкото здраве, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба от сто до хиляда лева"

По смисъла на чл.352 от НК не е било установено длъжностно лице да е укрило или да е разгласило невярна информация за състоянието на въздуха.
Постановлението е от май месец тази година, но въпреки че прокуратурата би трябвало да уведоми сигналоподателя, това не е било направено. За отказа да се образува досъдебно производство Мадин разбира, след като проверява в електронната система, въпреки че е оставил и мейл, и телефон.


Темата с мръсния въздух отново е особено актуална в последните дни, когато системата за гражданско наблюдение Air.bg отчита опасни нива на замърсяване.


Според адвокат Мадин обаче извършената проверка не е задълбочена, а е едностранна, липсват експертни оценки за въздействието на замърсяването. Това е и една от причините, заради които той ще обжалва отказа от разследване (пълния коментар на Мадин в края на текста)


Въздухът е мръсен, но..


От постановлението се разбира, че прокуратурата е наблюдавала данни за нивата за замърсяване на въздуха за периода от началото на декември 2019 година до края на януари 2020 година. За тогава има отчетени завишения на всички станнци, които мерят въздуха. Посочени са и конкретни дати, на които има превишаване.


"Следва да се отбележи, че съгласно Наредба № 12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово» бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух броят на допустимите средноденонощни превишения на нормата за ФПЧ от 50 т§/ш3 за една календарна година е 35. Регистрираните концентрации на ФПЧ 2,5 за посочения период не могат да бъдат сравнени с нормата, тъй като тя е средногодишна, тоест отнася се за една календарна година".


От постановлението се вижда, че за наблюдавания период станциите в Павлово, "Младост", "Надежда" и други отчитат по над 20 броя случаи на превишаване. В документа се констатира, че въздухът в София е замърсен по показателите за фини прахови частици и азотен диоксид.


За последния от прокуратурата установяват, че не е достигнат т.нар. "алармен праг" "от 400 ш§/ш3 измерен през три последователни часа, което превишаване е свързано с риск за населението и налага предприемането на незабавни мерки. Регистрирано е превишаване на средночасовата норма от 200 т§/ш3 два пъти на 09 декември 2019 г. в "Младост" и три пъти на 19 декември 2019 г. в АИС ИАОС/Павлово, като допустимите превишения на нормата за една календарна година за азотен диоксид са 18 броя". За тези превишения е уточнена процедура за съобщаване и информиране на гражданите.


От постановлението се разбира още, че за разлика от азотните оксиди за фините прахови частици законодателството (европейското и национално) не определя алармен праг. "Съответно няма разработена и приета инструкция за информиране на населението при превишаване на установени алармени прагове. Такъв алармен праг не е определен и в насоките на Световната здравна организация, тъй като наличната към момента информация не позволява да бъде направена преценка за концентрацията на ФПЧ10 в атмосферния въздух, под която не се очаква отрицателен ефект върху засегнатото население", пише още в постановлението на прокуратурата.


В постановлението е отбелязано, че при регистрирани превишения, в законодателството е разписано, че мерки се предприемат от общинските власти.


Регионалната екоинспекция не може да налага санкции


Прокуратурата е записала, че Регионалната инспекция по околна среда - София, осъществява контрол на производствените източници на емисии чрез проверки и контрол при измервания на емисиите на комините (изпускащите устройства) на производствените обекти. "Но отчетените превишения не са база за налагане на санкции и не идентифицират конкретен източник, тъй като качеството на атмосферния въздух се определя от състава и съотношението на естествените съставки на атмосферата и добавените вещества от естествен или антропогенен произход (в т.ч. битов сектор/отопление, промишленост, транспорт и т.н.) под влиянието на метеорологичните особености и тъй като основните фактори за лошото качество на въздуха са емисиите от транспорта и битовото отопление".


За да стигне до извода, че няма престъпление, прокуратурата е изискала справки от всички комптетентни по темата институции - от служителите на Столична община, инспектората, Министерството на околната среда и водите и други. От тях се разбира, че замърсяване има, като наблюдаваният период е декември 2019 година - края на януари 2020 година, но за това са взети мерки в изпълнение на програмата на Столична община, както и от екоминистерството, служителите на инспектора извършват постоянно проверки, като има установни административни нарушения, за които са образувани административнонаказателни производства.

"Нито едно от деянията, за които са образувани административните преписки, не съставлява престъпление", пише още в постановлението си прокурор Петров.
Никоя институция не знае колко е прахът в мръсния въздух


От събраните справки се разбира, че нито екоинспекцията в София, нито екоминистерството, нито Столична община и други институции "разполагат с информация за количеството "натрупана прах" на територията на София, като за същото няма и нормативно задължение".


"В същото време Столична община извършва мерките "оросяване, машинно метене и миене на улици и булеварди за отстраняване на отложените количества прах". Тези мерки се предприемат, когато атмосферните условия позволяват това, обикновено през зимата не се изпълняват".


От събраната информация става известно още, че за периода от началото на януари 2020 година до началото на февруари 2020 година причинител с най-голям дял във фините прахови частици - 36%, е именно повторното разпрашаване на почва и прах от улиците. Според държавното обвинение това би следвало да доведе до приемане на допълнителни мерки от страна на Столична община.


Проверката е едностранна, разпитвани са заинтересовани лица


Адвокато Стоян Мадин, който подава сигнала, смята, че отказът да се образува досъдебно производство показва, че предварителните проверки са пример за неефикасност. Според него извършените действия не са били пълни и задълбочени.


"Наистина в сигнала са посочени конкретни дати през декември на 2019 г., на които е имало завишени стойности на фините прахови частици, и някак си прокурорът и полицията са се концентрирали именно върху този времеви отрязък. Проблемът е много по-комплексен и затова е трябвало по мое мнение да изследват един по-дълъг период. В края на своето постановление прокурорът констатира, че в периода от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. са регистрирани превишавания на средноденонощната норма на ФПЧ, но не е установено някое от тях да е причинено или да е допуснато от конкретно лице. Наказателният кодекс обаче казва друго, той използва замърсява (не замърси) и допуска замърсяване ( не допуснал да се замърси), което показва, че и в двата случая или имаме продължително, натрупани с месеци или години поредица от действия, или едно бездействие за един продължителен период", коментира пред "Дневник" юристът.


"Според мен не са индентифицирани длъжностните лица, които през например последните 2-3 години са имали задължения да се справят с проблема. Така например на общинско ниво имаме едно управление, което вече действа достатъчно дълъг период от време, при който, ако се е бездействало, то наказателното преследване за това е съвсем оправдано", казва още Мадин и допълва, че информация е събирана главно от заинтересованите институции, в които може би работят и конкретните лица, които биха носили наказателна отговорност. "Това прави проверката едностранна. Трето, липсва изготвяне на независими експертизи, които да дадат отговор на въпроса какви са били предприетите мерки и дали са били адекватни и ефективни, или такива, които да изяснят неблагоприятното влияние върху човешкото здраве", казва още адвокатът.


Според него не са идентифицирани конкретните лица, които са имали задължения да не допускат замърсяването. "На следващо място в мотивите си прокурорът лаконично казва, че е имало замърсяване, но не били установени лицата. Тогава е редно да се образува наказателно производство, тъй като законът не изисква това да става срещу определено лице. Невъзможността да се съберат данни, да се установят лица не може да бъде основание за отказ да се образува досъдебно производство, а вярно е точно обратното. Образуването на досъдебно производство ще даде възможност по-задълбочено да се разследват нещата и затова ще обжалвам постановлението", казва още адвокат Мадин.


Какво причинява мръсният въздух на здравето според националните консултанти по пулмология, алергология и кардиология тук.
Как сами да се спасим от смога - тук.
Още съвети за предпазване от мръсния въздух тук.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (68)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3708 Неутрално

  Прокуратурата не може да намери и собствения задник (образно казано). А и Гешев (е радост), е зает да гони кокошкарите на село и да брани интересите на шайката.

 2. 2 Профил на Софианец
  Софианец
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Колко пъти сте виждали да мият главните улични артерии? За малките улици да не говорим. И нямало виновни....

 3. 3 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1914 Неутрално

  Как бе, нали Борисов е виновен, ама Гешев го крие! Направил си в Банкя парното на вети гуми и обгазява "столицата" Ууууу! Оставка!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 4. 4 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 375 Неутрално

  Финни частици идват и от износване на гумите, дори елавтомобилите имат гуми!

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1565 Неутрално

  Мръсен въздух, виновни няма!
  Изненадани от този “резултат” - също.

  Онзи с Каскета “бори” кокошкарите, иначе пълно безсилие, безхаберие, незаинтересованост и нежелание да си “причинява” изпълнение на служебни задължения.

  Както бе казал Остап Бендер “ Спасението на давещите се - дело на самите давещи се!”.

  С въздуха - работата ще е по-трудна.

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 7. 7 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2113 Гневно

  Нормално,виновно е обществото , а то не се съди , както е и с парла-мента , то си купува само старите коли , само си сече държавната гора , само си внася отпадъци да си ги гори , само се разболява от само себеси....а , бе.......болно общество !

 8. 8 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1783 Неутрално

  И за дъждовете редовно няма виновни!?

 9. 9 Профил на djeronimoo
  djeronimoo
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Как да няма виновен? Виновна е масовата мизерия, която води до масово горене на всякакви отпадъци и карането на отровни бракми от европейските автоморги. А кой е отговорен за това, след като усвои милиарди от ЕС по всякакви програми... МУТРОКОМУНИСТИТЕ, които властват с простащина, невежество и с безгранична алчност и ламтеж.

 10. 10 Профил на Принц Серж
  Принц Серж
  Рейтинг: 275 Весело

  Какъв шокиращ обрат на събитията!

 11. 11 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1298 Неутрално

  Ама и вие сте интересни. Все едно да кажете - прокуратурата не намери данни за виновни за земетресението. Кога ще стане чст въздуха в софия ли - ми когато ни изселят 90% от хората - само и единствено тогава. И пак няма да е много чист през зимата заради климатичните и географските условия.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 12. 12 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3194 Неутрално

  е нали дадоха една торба с пари за някаква тнтм/дялкана платформа за измерване на нещо си. само дето сложиха сензорите из парковете на софия, та не е ясно, какво точно се опитват да направят.

 13. 13 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1091 Неутрално

  Ae стига истерясвахте. Явно е, не се мият улиците, има 1000 строежа, паркира се в градинки и ливадки и от там се изнася кал и разбира се, в София си е мъгливо и като няма вятър...трудно! Но все пак не истерясвайте, нема да ви умори толко лесно тоя толкова па мръсен въздух. В миналото е бил в пъти по-мръсен и с Кремиковци и с отопление на твърдо гориво и с по- замърсяващи автомобили, макар и по-малко и ето че хората са живяли.

 14. 14 Профил на dwr30648311
  dwr30648311
  Рейтинг: 861 Неутрално

  Най-големите замърсители на градския въздух са изгарянето на въглища (ТЕЦ-ове) и разнасящия се прах от строежите.
  Прокоратура да почерпи като прочете този коментар.

 15. 15 Профил на save_knforest
  save_knforest
  Рейтинг: 682 Неутрално

  Едно време така си мълчаха и за Чернобилската авария. Даже на 1 май ходехме на манифестация, да ни понавали радиоактивен дъждец.

 16. 16 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1298 Неутрално

  До коментар [#15] от "save_knforest":

  Да не си мислиш, че тогава въздухът в софия е бил много по чист от сегашния?

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 17. 17 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 3465 Неутрално

  Че кой е очаквал друго. Поне да миеха улиците, да видим, че правят нещо.

 18. 18 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3093 Весело

  Нали не очаквахте прокуратурата да обвини един милион собственици на комини и автомобили?
  Предполагате, че ако Манолова беше спечелила изборите, въздухът щеше да е чист?
  Просто си истерясвате, но се бутате в София и с гордост се наричате софиянци. Живейте в Обзор и няма да имате тези проблеми.

  Еретик
 19. 19 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3194 Неутрално

  До коментар [#18] от "Костадин Иванов":

  потрес. и този начин на мислене идва от учител, който утре това ще го изтресе пред деца...

 20. 20 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4560 Неутрално

  До коментар [#4] от "Dariya Koleva":

  Я кажи защо в момента въздуха в София е ОК? Тате какво казва по този въпрос?
  https://aqicn.org/city/bulgaria/sofia/krasno-selo

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 21. 21 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4560 Неутрално

  До коментар [#15] от "save_knforest":

  Тия са същите. 18000 умират на година заради лошия въздух по данни на СЗО!!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 22. 22 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4560 Неутрално

  До коментар [#14] от "dwr30648311":

  ТЕЦовете в София са на газ много отдавна. От 1977 е ТЕЦ Люлин.
  После и всички други.
  Хайде малко по-грамотно.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 23. 23 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1091 Неутрално

  До коментар [#15] от "save_knforest":

  И какво стана като ходи на манифестация? Гледам още си жив и здрав, а щом тогава си бил на манифестация, значи си вече на години. Изобщо, не беше добре че се скри тогава от хората за аварията обаче...ако беше казано, какво щеше да стане според теб? Има ли изследване (сериозно питам) какви поражения е предизвикала Чернобилската авария на българите?

 24. 24 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2501 Неутрално

  Аз пък ги открих!
  Милион и кусур софиянци, които всяка сутрин палят колите си, за да отидат на работа.

 25. 25 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4560 Неутрално

  До коментар [#18] от "Костадин Иванов":

  Казал съм ти да не пишеш по теми извън твоята компетентност. Аз за твоя град акъл не давам ако си забелязал. Освен по политически теми.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 26. 26 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1091 Неутрално

  До коментар [#14] от "dwr30648311":

  Тецовете са на газ бе каун! В кой век живееш?

 27. 27 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1091 Неутрално

  До коментар [#24] от "atmanpg":

  Баш сега не палят много. Повечето са или хоум офис или са ги разпуснали и деца на училище не карат, така че трафика е поне с 30% надолу, но ето че въздухът е по- мръсен мит лани, което доказва несъстоятелността на тезата ти за виновните автомобили

 28. 28 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2501 Неутрално

  До коментар [#18] от "Костадин Иванов":потрес. и този начин на мислене идва от учител, който утре това ще го изтресе пред деца...
  —цитат от коментар 19 на karatista


  Що?
  Нещо неправилно ли е казал?

 29. 29 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4560 Неутрално

  До коментар [#23] от "uq":

  Има но са секретни защото са НЕлицеприятни. Както и изследванията за последиците от обеднения уран по сръбската граница.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 30. 30 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3780 Весело

  " допускат замърсяването. "На следващо място в мотивите си прокурорът лаконично казва, че е имало замърсяване, но не били установени лицата. Тогава е редно да се образува наказателно производство, тъй като законът не изисква това да става срещу определено лице. Невъзможността да се съберат данни, да се установят лица не може да бъде основание за отказ да се образува досъдебно производство, а вярно е точно обратното. Образуването на досъдебно производство ще даде възможност по-задълбочено да се разследват нещата и затова ще обжалвам постановлението", казва още адвокат Мадин."


  Прокуратура - мечта ! Когато реши да атакува някой бизнесмен, или и помогнат да реши, обвиненията започват да се сипят обилно като днешния сняг и нямат край ! Когато в престъпленията са замесени " нашите хора" - кметове, конкретни мастити замърсители, изведнъж ставаме напълно неспособни да видим каквото и да е нарушение на закона..... Прокуратура - мечта ! Поне за няКОЙ !

 31. 31 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4560 Неутрално

  До коментар [#27] от "uq":

  В момента е чист. Знаеш ли защо?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 32. 32 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4560 Неутрално

  До коментар [#28] от "atmanpg":

  да.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 33. 33 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1091 Неутрално

  До коментар [#29] от "КМЕТ В СЯНКА":

  То е така, като немате аргументи, ...има ама са секретни :D

 34. 34 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4560 Неутрално

  До коментар [#33] от "uq":

  Казвам ти истината пък ти както пожелаеш. Подлежи на проверка. Питай МЗ да видиш какъв отговор ще получиш.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 35. 35 Профил на m_todorov
  m_todorov
  Рейтинг: 507 Неутрално

  Какви проста хора има сред коментиращите, направо е стряскащо. Радвам се, че обкръжението ми не ги включва в реалния живот, но за жалост са на всеки километър, че и на по-често. Прокуратурата е за закриване, няма смисъл от нея.

 36. 36 Профил на Dwayne Elizondo Mountain Dew Herbert Camacho
  Dwayne Elizondo Mountain Dew Herbert Camacho
  Рейтинг: 269 Любопитно

  До коментар [#13] от "uq":

  хахахахахаха..... сладур!
  въпросът е с колко заболявания и колко дълго! Те и по време на индустриалната революция са си живели в Лондон ..... до към 40 и с парцали белина на прозорците....

 37. 37 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2336 Неутрално

  Очаквано !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 38. 38 Профил на ruse_island
  ruse_island
  Рейтинг: 1077 Неутрално

  То си имаше нарочно изследване на БАН /или други бяха/, точно за причинителите на фпч за столицата. Какво общо има тук прокуратурата? Да ходят да разследват дали няма престъпен сговор и ОПГ, която разширява познатата ни вселена. Или виновниците за глобалното затопляне.

 39. 39 Профил на Killing Joke
  Killing Joke
  Рейтинг: 794 Неутрално

  В момента трафикът е рекордно нисък. Аз поне толкова малко коли отдавна не съм виждал по улиците, така че не е в това проблема.

 40. 40 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4347 Неутрално

  До коментар [#18] от "Костадин Иванов":потрес. и този начин на мислене идва от учител, който утре това ще го изтресе пред деца...
  —цитат от коментар 19 на karatista


  За жалост сте прав! Тъжно!

 41. 41 Профил на Al Tikvone
  Al Tikvone
  Рейтинг: 351 Неутрално

  Лорита Радева от ГЕРБ е четвърти мандат общински съветник и вече 13 години е в управлението на Столичната община. На хора като нея и на кмета Йорданка Фандъкова дължим несправянето с проблема с мръсния въздух, в резултат на който всяка година умират хиляди хора, а столичната икономика губи милиони левове.

  Вместо да работи за обществения интерес, Радева е избрала да служи на вожда Бойко Борисов и години наред да си прибира по около 4000 лева месечно за няма и час работа месечно в Софийския общински приватизационен фонд (след намесата на Демократична България и личните ми усилия, което ми донесе доста проблеми, парите бяха намалени на половина, това макар и все още несправедливо, е частичен успех).

  #Оставка, мутри и слуги на мутрите в Столичната община!

  А проКурватурата е една крайно вредна мутро-терористична организация , която трябва да бъде унищожена !

  Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
 42. 42 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6798 Неутрално
 43. 43 Профил на deymus
  deymus
  Рейтинг: 665 Неутрално

  За съжаление до това се свежда вече работата на прокуратурата, - или да набедява хора или да замита след виновни такива.

 44. 44 Профил на deymus
  deymus
  Рейтинг: 665 Неутрално

  До коментар [#4] от "Dariya Koleva":

  хахахаха
  а защо така рязко се замърси въздуха, когато започна отоплителния сезон. при все че сме под локдаун и не се пътува, колкото обикновено?
  не ми отговаряй, не мога да ти насмогна на двете мозъчки клетки

 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 46. 46 Профил на georgi_ww
  georgi_ww
  Рейтинг: 629 Весело

  Как щяха да дишат софиянци без прокуратура 👀

 47. 47 Профил на svetlio_rm
  svetlio_rm
  Рейтинг: 613 Неутрално

  Всяка година едно и също..
  Докато има превозни средства горящи "нафта" и отопление на въглища/дърва, това е което ще се случва всеки ноември/декември. София е с такъв релеф и гео положение, че при по-ниски температури и безветрие задържа всичката мизерия и докато не го издуха, ще си го дишаме..

  Интересно е, че на много места по Земята (в северното полукълбо), месец Ноември е известен като месеца на мъглите. Явно сходни условия се появяват на много места.

 48. 48 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2501 Неутрално

  До коментар [#28] от "atmanpg":да.
  —цитат от коментар 32 на КМЕТ В СЯНКА


  Да, ама не!

 49. 49 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 794 Гневно
 50. 50 Профил на ikod
  ikod
  Рейтинг: 228 Неутрално

  Най-големият замърсител са двигателите с вътрешно горене. Над 50% принос в почти всеки град над милион жители. В западна Европа са го осъзнали. Затварят се пътища за автомобили, с времето става все по-неудобно и по-скъпо да си намериш място за паркиране, дава се приоритет на градския и вело транспорт. Само в България отваряме нови зони за парканиране и подкрепяме 20+ годишен авто парк с фиктивни прегледи за годност на автомобилите. И е много права прокуратурата, няма как да обвинят частно лице за това - просто държавниците нямат топки. За тях е по-важно хората да са спокойни и послушни, отколкото здрави и затова не им развалят кефа. Слаби държавници - болен народ!!!

 51. 51 Профил на GD
  GD
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#26] от "uq":

  В София да, но не навсякъде.

 52. 52 Профил на stanchopansa
  stanchopansa
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Замърсяването не е причинено от действие на единични частни лица, а от бездействие на отговорните такива. Има отговорни лица в общината, в лицето на кмета и общинските съветници, чийто задължения са подобряването на условията в градската среда. Както България е осъдена за мръсен въздух на Европейско ниво, така и на местно ниво служебните лица трябва да бъдат държани отговорни за действията или бездействието си от съдебната система. Фандъкова продължава да е кмет на един от най-замърсените градове, вече не само в Европа, но и в света, а последствията за нея са нулеви. Цената плащаме само ние.

 53. 53 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3093 Неутрално

  До коментар [#19] от "karatista":

  "потрес. и този начин на мислене идва от учител, който утре това ще го изтресе пред деца..."
  ===========
  Кое не е вярно?
  Че няма как собствениците на автомобиили да се превърнат в престъпници?
  Че някой сънува как Фандъкова ще бъде разстреляна?
  Видя ли ми подписа?
  Винаги съм си позволявал да мисля различно от основната посока, в случая тази на "Икономедия".
  Но свободомислието се подкрепя само тогава, когато е нашето свободомислие.

  Еретик
 54. 54 Профил на strymski
  strymski
  Рейтинг: 906 Неутрално

  Безразборното застрояване , старите таратайки с фалшиви технически прегледи , имитацията на почистване на София ,паркиране в зелени площи поради липса на паркоместа....това са едни от основните причинители на замърсяването в столицата.

 55. 55 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2432 Неутрално

  Ако влезете във Факултета или Христо Ботев, ще намерите много виновници, които горят, каквото им падне ..... ама знаем, че този етнос отдавна е над законите.

 56. 56 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 1320 Неутрално

  А в крайна сметка кой е виновен за мръсния въздух? Щото мога да се сетя за 15 причинителя, и всичките опират до моралния и интелектуален капацитет на гласоподавателите...

  ПП Гешев е за полагане с тъпа лопата по хиляда други причини, ама и тая тема е доста над неговия капацитет и по-добре да го плюем по същество - че е некомпетентен, корумпиран и прост, руши институциите и е бухалка.

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 57. 57 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 270 Неутрално

  Мръсен въздух, виновни няма!Изненадани от този “резултат” - също.Онзи с Каскета “бори” кокошкарите, иначе пълно безсилие, безхаберие, незаинтересованост и нежелание да си “причинява” изпълнение на служебни задължения.Както бе казал Остап Бендер “ Спасението на давещите се - дело на самите давещи се!”.С въздуха - работата ще е по-трудна.
  —цитат от коментар 6 на B52  Всяка година едно и също.. Докато има превозни средства горящи "нафта" и отопление на въглища/дърва, това е което ще се случва всеки ноември/декември. София е с такъв релеф и гео положение, че при по-ниски температури и безветрие задържа всичката мизерия и докато не го издуха, ще си го дишаме..Интересно е, че на много места по Земята (в северното полукълбо), месец Ноември е известен като месеца на мъглите. Явно сходни условия се появяват на много места.
  —цитат от коментар 47 на svetlio_rm


  София е транспортен възел, в Софийско поле, по Околовръстното покрай София се пресичат няколко магистрали.
  Всяко денонощие в котловината навлизат хиляди МПС на нафта.

  Тировете имат двигатели по 10 - 12 цилиндра.
  Цялата емисия си остава, при такива климатични условия.

  Лично аз не очаквам , бъдните 50 години , нито тировете да престанат да са масово дизели , нито да има магистрали , които да заобикалят Софийско поле.

 58. 58 Профил на Ralchev
  Ralchev
  Рейтинг: 266 Неутрално


  До коментар [#55] от "Alex Ivanov":

  От ТЕЦ ЛЮЛИН се носи смрад също.....

 59. 59 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2087 Весело

  Финни частици идват и от износване на гумите, дори елавтомобилите имат гуми!
  —цитат от коментар 4 на Dariya Koleva

  Аха, особено като е мокро и кално/кишаво, точно прахоляка от износени гуми и накладки се вдига от асфалта и разваля показателите на въздуха...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 60. 60 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2087 Любопитно

  До коментар [#57] от "simChо":

  Е аз ли да се сетя, да вдигна ТОЛ-таксите на тировете дето минават през софийско? То, и да се сетя, няма да помогне, щото първо ще трябва да забраня кюмбетата и другите печки на твърдо гориво. Остават само тези на пелети, щото имат отличен топлообмен и оптимален процес на изгаряне. Топлофикациите само и единствено на газ и яко данък "простотия" щото бутат горещи флуиди на километри, а накрая ги доподгряват на ток, което е тъпо та вдлъбнато от към икономическа и физическа логика.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 61. 61 Профил на Камен
  Камен
  Рейтинг: 1153 Неутрално

  Колко пъти сте виждали да мият главните улични артерии? За малките улици да не говорим.
  —цитат от коментар 2 на Софианец

  При нас ги мият един-два пъти в годината (кв. Красно Село). И след това са кажи-речи мак толкова мръсни.
  То за да се измият добре трябва да са асфалтирани хубаво, да има канавки, да има бордюри и асфалта да е отделен от зелените и калните площи.
  А при нас какво става - пръскат с маркуча, отмият кал от околните градинки, които нямат ни нивелация, ни бордюри да ги отделят хубаво от настилката, тя пък няма канавки и калната вода вместо да се оттече, остава на локви и като изсъхнат пушилката пак се разнася.
  То уличното строителство си е цяла наука, и по нашенско явно не я владеем.

 62. 62 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2548 Весело

  До коментар [#11] от "bludniq_sin":

  "Кога ще стане чист въздуха в софия ли - ми когато ни изселят 90% от хората - само и единствено тогава."

  И това не е сигурно. Но ако прокуратурата пусне от ареста западния вятър и може да арестува от време на време южния вятър (предизвикващ антициклоните) и при 120% наличие на хора датчиците няма да измерят замърсяване. Ей на днес България днес е една от най-чистите държави в света - 25 място, а всички параметри на замърсяването в София да далеч под нормата:
  https://aqicn.org/city/bulgaria/sofia/pavlovo/

 63. 63 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2548 Весело

  До коментар [#56] от "motochristo":

  "А в крайна сметка кой е виновен за мръсния въздух?"

  Вятърът! Спи кротко вместо да се вихри като океански бриз край "Ябълката".

 64. 64 Профил на Софианец
  Софианец
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#50] от "ikod":
  "Най-големият замърсител са двигателите с вътрешно горене." ???? Защо говориш глупости. Според изследване поръчано от СО замърсяването в София се дължи на - 60% отопление с твърдо гориво и 11% на автомобилите. Ти с какво се отопляваш - с кюмбе ли.

 65. 65 Профил на div_petel
  div_petel
  Рейтинг: 22 Неутрално

  Модерна работа е туй... Хората бухат кюмбета и в същото време се притесняват от 5G облъчване.

 66. 66 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 270 Неутрално

  До коментар [#57] от "simChо":Е аз ли да се сетя, да вдигна ТОЛ-таксите на тировете дето минават през софийско? То, и да се сетя, няма да помогне, щото първо ще трябва да забраня кюмбетата и другите печки на твърдо гориво. Остават само тези на пелети, щото имат отличен топлообмен и оптимален процес на изгаряне.
  Топлофикациите само и единствено на газ и яко данък "простотия".
  —цитат от коментар 60 на gost22


  1.И да сложиш ТОЛ такси , ще ти ги калкулират в цените и ще карат на 3 километра от София..
  То от там е построен пътят.

  .. та да повторя забележката си - по 2000 - 3 000 дизела на ден, с 10 цилиндрови двигатели ще са само в тировете .. башка - дизели в автобусите - и те с бабаджан двигатели, багери, бетоновози, бетонпомпи , мотокари из халетата в София, трактори, комбайни, влекачи - всички на дизели .. покрай София..

  Това - за дизелите!
  Няма как преди 50 - 70 години, трактори, тирове, бетонпомпи да са на друго, освен на дизел.. преливане от пусто в празно е, ако въобше го споменаваме и коментираме.


  Сега - за твърдото гориво ..
  Биомасата е ВЕИ, така че свиквайте!

  И в ТЕЦ скоро ще има биомаса и РДФ, а природият газ ще е спомен и това е положеието.
  Приципно правило е, ТЕЦ да са близо до косуматорите, та да има малки загуби по преос и като леките коли станат електро - ще има поне 2-3 големи ТЕЦа..

  Екология, заветите на Грета Туберг..

 67. 67 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 270 Неутрално

  До коментар [#57] от "simChо":Е аз ли да се сетя, да вдигна ТОЛ-таксите на тировете дето минават през софийско? То, и да се сетя, няма да помогне, щото първо ще трябва да забраня кюмбетата и другите печки на твърдо гориво. Остават само тези на пелети, щото имат отличен топлообмен и оптимален процес на изгаряне.
  Топлофикациите само и единствено на газ и яко данък "простотия".
  —цитат от коментар 60 на gost22


  1.И да сложиш ТОЛ такси , ще ти ги калкулират в цените и ще карат на 3 километра от София..
  То от там е построен пътят.

  .. та да повторя забележката си - по 2000 - 3 000 дизела на ден, с 10 цилиндрови двигатели ще са само в тировете .. башка - дизели в автобусите - и те с бабаджан двигатели, багери, бетоновози, бетонпомпи , мотокари из халетата в София, трактори, комбайни, влекачи - всички на дизели .. покрай София..

  Това - за дизелите!
  Няма как преди 50 - 70 години, трактори, тирове, бетонпомпи да са на друго, освен на дизел.. преливане от пусто в празно е, ако въобше го споменаваме и коментираме.


  Сега - за твърдото гориво ..
  Биомасата е ВЕИ, така че свиквайте!

  И в ТЕЦ скоро ще има биомаса и РДФ, а природият газ ще е спомен и това е положеието.
  Приципно правило е, ТЕЦ да са близо до косуматорите, та да има малки загуби по преос и като леките коли станат електро - ще има поне 2-3 големи ТЕЦа..

  Екология, заветите на Грета Туберг..

 68. 68 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 270 Неутрално

  До коментар [#4] от "Dariya Koleva":Главата ти има износване от както си се родила. Износване на гуми повече от Индия нали :Д
  —цитат от коментар 45 на Martin Nikolov


  Хубаво на Простотията е, че трудно се крие. Ето "Форбс":

  https://forbesbulgaria.com/2020/05/25/електромобилите-и-въздухът-по-сложно/

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK