"Няма данни": Прокуратурата не откри виновни за замърсяването на въздуха

"Няма данни": Прокуратурата не откри виновни за замърсяването на въздуха

© Юлия ЛазароваНяма виновни за мръсния въздух в София, както и няма данни, че замърсяването му е свързано с извършено престъпление. Въпреки че е установено, че въздухът в столицата е с превишени нива на фини прахови частици, "няма данни за това, някое от тях да е причинено от конкретно лице, нито конкретно лице да замърсило или да е допуснало замърсяване на въздуха".


Това е записано в постановлението на прокурор Ивайло Петров от Софийската районна прокуратура, с което "Дневник" се запозна и с което той отказва да образува досъдебно производство. Държавното обвинение беше сезирано от адвокат Стоян Мадин през декември 2019 година. Тогава той се позовава на член 352 и член 353а от Наказателния кодекс, като смята, че по двата текста "може и има всички основания да се проведе разследване".


Първата цитирана разпоредба гласи:

"Който замърсява или допуска да се замърсят почвата, въздухът, водни течения, басейни, подземни води, териториалните или вътрешните морски води или морски води в зони, определени с международно съглашение, в което участва Република България, и с това ги направи опасни за хора или животни и растения или негодни за използването им за културно-битови, здравни, земеделски и други стопански цели, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от пет хиляди до тридесет хиляди лева".Според втория посочен текст

"длъжностно лице, което в кръга на служебните си задължения укрие или разгласи невярна информация за състоянието на околната среда и нейните компоненти - въздух, вода, почва, морски пространства - и от това последват немаловажни вреди за околната среда, живота и човешкото здраве, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба от сто до хиляда лева"


По смисъла на чл.352 от НК не е било установено длъжностно лице да е укрило или да е разгласило невярна информация за състоянието на въздуха.


Постановлението е от май месец тази година, но въпреки че прокуратурата би трябвало да уведоми сигналоподателя, това не е било направено. За отказа да се образува досъдебно производство Мадин разбира, след като проверява в електронната система, въпреки че е оставил и мейл, и телефон.


Темата с мръсния въздух отново е особено актуална в последните дни, когато системата за гражданско наблюдение Air.bg отчита опасни нива на замърсяване.


Според адвокат Мадин обаче извършената проверка не е задълбочена, а е едностранна, липсват експертни оценки за въздействието на замърсяването. Това е и една от причините, заради които той ще обжалва отказа от разследване (пълния коментар на Мадин в края на текста)


Въздухът е мръсен, но..


От постановлението се разбира, че прокуратурата е наблюдавала данни за нивата за замърсяване на въздуха за периода от началото на декември 2019 година до края на януари 2020 година. За тогава има отчетени завишения на всички станнци, които мерят въздуха. Посочени са и конкретни дати, на които има превишаване.


"Следва да се отбележи, че съгласно Наредба № 12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово» бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух броят на допустимите средноденонощни превишения на нормата за ФПЧ от 50 т§/ш3 за една календарна година е 35. Регистрираните концентрации на ФПЧ 2,5 за посочения период не могат да бъдат сравнени с нормата, тъй като тя е средногодишна, тоест отнася се за една календарна година".


От постановлението се вижда, че за наблюдавания период станциите в Павлово, "Младост", "Надежда" и други отчитат по над 20 броя случаи на превишаване. В документа се констатира, че въздухът в София е замърсен по показателите за фини прахови частици и азотен диоксид.


За последния от прокуратурата установяват, че не е достигнат т.нар. "алармен праг" "от 400 ш§/ш3 измерен през три последователни часа, което превишаване е свързано с риск за населението и налага предприемането на незабавни мерки. Регистрирано е превишаване на средночасовата норма от 200 т§/ш3 два пъти на 09 декември 2019 г. в "Младост" и три пъти на 19 декември 2019 г. в АИС ИАОС/Павлово, като допустимите превишения на нормата за една календарна година за азотен диоксид са 18 броя". За тези превишения е уточнена процедура за съобщаване и информиране на гражданите.


От постановлението се разбира още, че за разлика от азотните оксиди за фините прахови частици законодателството (европейското и национално) не определя алармен праг. "Съответно няма разработена и приета инструкция за информиране на населението при превишаване на установени алармени прагове. Такъв алармен праг не е определен и в насоките на Световната здравна организация, тъй като наличната към момента информация не позволява да бъде направена преценка за концентрацията на ФПЧ10 в атмосферния въздух, под която не се очаква отрицателен ефект върху засегнатото население", пише още в постановлението на прокуратурата.


В постановлението е отбелязано, че при регистрирани превишения, в законодателството е разписано, че мерки се предприемат от общинските власти.


Регионалната екоинспекция не може да налага санкции


Прокуратурата е записала, че Регионалната инспекция по околна среда - София, осъществява контрол на производствените източници на емисии чрез проверки и контрол при измервания на емисиите на комините (изпускащите устройства) на производствените обекти. "Но отчетените превишения не са база за налагане на санкции и не идентифицират конкретен източник, тъй като качеството на атмосферния въздух се определя от състава и съотношението на естествените съставки на атмосферата и добавените вещества от естествен или антропогенен произход (в т.ч. битов сектор/отопление, промишленост, транспорт и т.н.) под влиянието на метеорологичните особености и тъй като основните фактори за лошото качество на въздуха са емисиите от транспорта и битовото отопление".


За да стигне до извода, че няма престъпление, прокуратурата е изискала справки от всички комптетентни по темата институции - от служителите на Столична община, инспектората, Министерството на околната среда и водите и други. От тях се разбира, че замърсяване има, като наблюдаваният период е декември 2019 година - края на януари 2020 година, но за това са взети мерки в изпълнение на програмата на Столична община, както и от екоминистерството, служителите на инспектора извършват постоянно проверки, като има установни административни нарушения, за които са образувани административнонаказателни производства.

"Нито едно от деянията, за които са образувани административните преписки, не съставлява престъпление", пише още в постановлението си прокурор Петров.

Никоя институция не знае колко е прахът в мръсния въздух


От събраните справки се разбира, че нито екоинспекцията в София, нито екоминистерството, нито Столична община и други институции "разполагат с информация за количеството "натрупана прах" на територията на София, като за същото няма и нормативно задължение".


"В същото време Столична община извършва мерките "оросяване, машинно метене и миене на улици и булеварди за отстраняване на отложените количества прах". Тези мерки се предприемат, когато атмосферните условия позволяват това, обикновено през зимата не се изпълняват".


От събраната информация става известно още, че за периода от началото на януари 2020 година до началото на февруари 2020 година причинител с най-голям дял във фините прахови частици - 36%, е именно повторното разпрашаване на почва и прах от улиците. Според държавното обвинение това би следвало да доведе до приемане на допълнителни мерки от страна на Столична община.


Проверката е едностранна, разпитвани са заинтересовани лица


Адвокато Стоян Мадин, който подава сигнала, смята, че отказът да се образува досъдебно производство показва, че предварителните проверки са пример за неефикасност. Според него извършените действия не са били пълни и задълбочени.


"Наистина в сигнала са посочени конкретни дати през декември на 2019 г., на които е имало завишени стойности на фините прахови частици, и някак си прокурорът и полицията са се концентрирали именно върху този времеви отрязък. Проблемът е много по-комплексен и затова е трябвало по мое мнение да изследват един по-дълъг период. В края на своето постановление прокурорът констатира, че в периода от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. са регистрирани превишавания на средноденонощната норма на ФПЧ, но не е установено някое от тях да е причинено или да е допуснато от конкретно лице. Наказателният кодекс обаче казва друго, той използва замърсява (не замърси) и допуска замърсяване ( не допуснал да се замърси), което показва, че и в двата случая или имаме продължително, натрупани с месеци или години поредица от действия, или едно бездействие за един продължителен период", коментира пред "Дневник" юристът.


"Според мен не са индентифицирани длъжностните лица, които през например последните 2-3 години са имали задължения да се справят с проблема. Така например на общинско ниво имаме едно управление, което вече действа достатъчно дълъг период от време, при който, ако се е бездействало, то наказателното преследване за това е съвсем оправдано", казва още Мадин и допълва, че информация е събирана главно от заинтересованите институции, в които може би работят и конкретните лица, които биха носили наказателна отговорност. "Това прави проверката едностранна. Трето, липсва изготвяне на независими експертизи, които да дадат отговор на въпроса какви са били предприетите мерки и дали са били адекватни и ефективни, или такива, които да изяснят неблагоприятното влияние върху човешкото здраве", казва още адвокатът.


Според него не са идентифицирани конкретните лица, които са имали задължения да не допускат замърсяването. "На следващо място в мотивите си прокурорът лаконично казва, че е имало замърсяване, но не били установени лицата. Тогава е редно да се образува наказателно производство, тъй като законът не изисква това да става срещу определено лице. Невъзможността да се съберат данни, да се установят лица не може да бъде основание за отказ да се образува досъдебно производство, а вярно е точно обратното. Образуването на досъдебно производство ще даде възможност по-задълбочено да се разследват нещата и затова ще обжалвам постановлението", казва още адвокат Мадин.


Какво причинява мръсният въздух на здравето според националните консултанти по пулмология, алергология и кардиология тук.
Как сами да се спасим от смога - тук.
Още съвети за предпазване от мръсния въздух тук.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK