Въпроси и отговори за COVID-19 за пътуващите до България възрастни и деца

Въпроси и отговори за COVID-19 за пътуващите до България възрастни и деца

© Георги КожухаровДневник" публикува подготвената от Министерството на здравеопазването информация за най-често задаваните въпроси от хората, на които им предстои пътуване до България в условията на COVID-19.


За гражданите на кои държави/лица с придобит статут не се отнася въведената до 30.04.2021 г. временна забрана за влизане на територията на Република България?


- българските граждани и членовете на техните семейства;
- гражданите на държави членки на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
- гражданите на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество - Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства;
гражданите на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна република Уругвай, Обединените арабски емирства, Украйна, Република Северна Македония, Република Сърбия, Република Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Молдова, Израел, Държавата Кувейт, Република Беларус и Република Турция;
- лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства;
- лицата, притежатели на българска виза за дългосрочно пребиваване вид "D";
- лицата, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на Европейския съюз или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства.
Въведено ли е изискване за представяне на документ за отрицателен резултат от проведен PCR тест?


Всички лица, независимо от тяхната начална точка на отпътуване, се допускат на територията на Република България след като предоставят документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19 (PCR тест), считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа.


Има ли изключения от изискването за предоставяне на документ за отрицателен резултат от проведен PCR тест?


- водачите на автобуси, извършващи международен превоз на пътници;
- водачите на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки при влизане на територията на Република България;
- членовете на екипажите на плавателни съдове;
- членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полети от и до летища за обществено ползване на територията на Република България и лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства;
- погранични работници, независимо от тяхното гражданство;
- лицата, които преминават транзитно през територията на Република България.


Какви са изискванията към документа за отрицателен резултат от проведен PCR тест, който следва да се предостави на граничния здравен контрол?


Документът трябва да съдържа имената на лицето съгласно документа за самоличност, с който пътува, данни за лабораторията, извършила изследването (наименование, адрес или други данни за контакт), дата, на която е извършено изследването, изписани на латиница метод (PCR) и отрицателен резултат (Negative), позволяващи интерпретация на документа. Документът може да бъде предоставен и в електронен формат на електронно устройство (мобилен телефон, таблет и др.).


Какво да очаквам, ако не представя документ за отрицателен резултат от проведен PCR тест?


Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.


Мога ли след като вляза на територията на Република България да си направя PCR тест и да го представя на съответната регионална здравна инспекция, за да ми бъде отменено издаденото предписание за карантина?


На българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигнали на територията на страната в периода от 29.01.2021 г. до 30.04.2021 г., директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени издаденото предписание за поставяне под карантина, при представяне на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 (PCR тест).


Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19.


Има ли изключения от изискването за представяне на документ за отрицателен резултат от проведен PCR тест, основани на възраст (например: бебета, малки деца)?


Към настоящия момент не са въведени такива изключения с оглед възможността за асимптомно протичане на инфекцията и свързания с това епидемиологичен риск от внос, предаване и разпространение на заболяването.


Следва да се има предвид, че PCR изследване се извършва чрез пробонабиране на различни клинични материали, като назофарингеален секрет, гърлен секрет или смив, слюнка и др., съобразно използваната методика и апаратура, което способства и за вземане на подходящ материал от всички възрастови групи.


Има ли изключения от изискването за представяне на документ за отрицателен резултат от проведен PCR тест, основани на наличие на антитела след преболедуване на COVID-19 или поставена ваксина срещу COVID-19?


Към настоящия момент не са въведени такива изключения. Всички пътуващи лица следва да имат предвид, че поради липсата на натрупани научни данни за ефективността на ваксините срещу COVID-19 спрямо предпазването от заразяване и асимптомно предаване на новия коронавирус на възприемчиви лица, както и на продължителността на постваксиналния имунитет, към момента сертификати за ваксинация срещу COVID-19 не служат за доказателство за влизане в страната и респективно за отмяна на карантина или за замяна на изискването за PCR тест.


При извършване на краткосрочни пътувания до 72 часа, необходимо ли е да представям нов документ за отрицателен резултат от проведен PCR тест, извършен на територията на държавата, от която се връщам, или мога да ползвам този, издаден на територията на Република България?


При краткосрочни пътувания не е необходимо да се извършва нов PCR тест, ако до влизането в страната не са изтекли 72 часа, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа. Въпреки това, Министерството на здравеопазването препоръча лицата да следят здравословното си състояние след завръщането си и да ограничат несъществените си контакти.


Разрешава ли се вместо PCR тест да бъде извършен бърз антигенен тест?


Като условие за влизане в страната не се допуска представянето на отрицателен резултат от проведени бързи антигенни тестове, поради техните по-ниски специфичност и чувствителност, спрямо тези на PCR изследванията.


Бързи антигенни тестове следва да се извършват само при условията, посочени в Критериите за прилагане на бързи антигенни тестове за SARS-CoV-2 (Приложение № 2 към т. 6 от Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г. на министъра на здравеопазването).


Какво е пограничен работник?


В чл. 1, буква "е" от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност е дадено легално определение на понятието "пограничен работник", като е предвидено, че това е всяко лице, упражняващо дейност като наето или като самостоятелно заето лице в една държава-членка и което пребивава в друга държава-членка, в която се завръща по правило всекидневно или поне веднъж седмично. За целите на прилагането на въведените противоепидемични мерки, определението за пограничен работник може да се прилага и за лица, пристигащи от Република Турция, Република Сърбия и Република Северна Македония.


Кой е член на семейството на чужденец?


Съгласно чл. 2, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България, членове на семейство на чужденец са лицата, които живеят с него в едно домакинство и са негов съпруг/съпруга, деца на чужденеца и на неговия съпруг/съпруга, включително осиновените, които не са навършили 18-годишна възраст и не са сключили брак и навършилите 18-годишна възраст деца на чужденеца или на неговия съпруг/съпруга, несключили брак, когато сериозни здравословни причини налагат полагането на лични грижи за тях или поради такива причини са обективно неспособни да осигуряват собствената си издръжка.


Кой е член на семейството на гражданин на Европейския съюз?


Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, член на семейството на гражданин на Европейския съюз е лице, с което гражданинът на Европейския съюз е сключил брак или има фактическо съжителство, низходящ на гражданин на Европейския съюз и не е навършил двадесет и една години или е лице на негова издръжка, възходящ, който е на издръжка на гражданина на Европейския съюз, както и на неговия съпруг/съпруга или лице, с което е във фактическо съжителство.


Кой е член на семейството на български гражданин?


Съгласно чл. 2, ал. 6 от Закона за чужденците в Република България, членове на семейството на български гражданин са лицата, които живеят с него в едно домакинство и са съпруг/съпруга, низходящи, които не са навършили двадесет и една години и не са сключили брак, низходящи, които са навършили двадесет и една години, но нямат собствени доходи поради това, че не са в състояние да осигуряват сами издръжката си, или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях, възходящи на българския гражданин или на неговия съпруг/съпруга, както и други членове на неговото домакинство, които са били изцяло на негова издръжка в държавата по произхода им или в държавата на обичайното им пребиваване или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях.


Кога са налице хуманитарни причини?


Съгласно § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България, "хуманитарни причини" са налице, когато недопускането или напускането на територията на Република България на едни чужденец ще създаде сериозна опасност за здравето или живота му поради наличието на обективни обстоятелства, или за целостта на семейството му, или висшият интерес на семейството или на детето изискват неговото допускане или оставане на територията на страната.


Пътуването следва да е предприето по извънредни обстоятелства с неотложно естество с цел защита на здравето или живота на пътуващия или на неговите близки.


Кой орган може да ми предостави информация какви са необходимите документи за доказване на гражданство, придобит статут, качество на член на семейство или наличието на хуманитарни причини?


Дейността по граничен контрол по отношение на влизането и пребиваването на територията на страната се осъществява от органите на граничен контрол към Министерство на вътрешните работи.


На всички гранични контролно-пропускателни пунктове ли се извършва граничен здравен контрол?


Граничен здравен контрол се осъществява на посочените по-долу гранични контролно-пропускателни пунктове в страната, към които всички пътуващи трябва да се насочат:


- ГКПП Видин
- ГКПП Връшка чука
- ГКПП Гюешево
- ГКПП Дуранкулак-Вама Веке
- ГКПП Златарево-Ново село
- ГКПП Илинден-Ексохи (на разположение)
- ГКПП Калотина
- ГКПП Капитан Андреево-Капъкуле
- ГКПП Капитан Петко войвода-Орменион
- ГКПП Кулата-Промахон
- ГКПП Летище Бургас
- ГКПП Летище Варна
- ГКПП Летище-Пловдив
- ГКПП Летище София (Терминал 1 и Терминал 2)
- ГКПП Маказа-Нимфея (на разположение)
- ГКПП Малко Търново
- ГКПП Русе-Дунав мост
- ГКПП Станке Лисичково
- ГКПП Стрезимировци


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (10)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Vasil
  Vasil
  Рейтинг: 103 Неутрално

  Безумие

  Човешката глупост се разпространява по- бързо и от скороста на светлината
 2. 2 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5215 Неутрално

  Дълго време им трябваше

 3. 3 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2247 Неутрално

  Все повече кристализира реалността, става въпрос за поругаване на всички човешки свободи и права под претекст да пазят простосмъртните от ужасния COVID-19, според първите очаквания по сугестивните страхове само тези които взимат мерки ще доживеят 2021г.

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 4. 4 Профил на ndz08521531
  ndz08521531
  Рейтинг: 250 Неутрално

  Браво, и бебета на 2 месеца, сериозно ли???

 5. 5 Профил на Ramon Asvalda
  Ramon Asvalda
  Рейтинг: 472 Весело

  До коментар [#4] от "ndz08521531":

  Даа и ако няма маска и тест на бебето, като кацнеш със самолета вънка ще те чака цял отряд командоси да те арестуват, задето пренасяш биологично оръжие :)))

 6. 6 Профил на MarekHamsik
  MarekHamsik
  Рейтинг: 281 Неутрално

  "директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени издаденото предписание за поставяне под карантина"
  "Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат"

  Дневник – разбирате ли, че между тези две неща ("може да отмени" и "се отменя") има огромна разлика?
  Хайде да уточните и да напишете правилният вариант!

  MarekHamsik#17
 7. 7 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2577 Неутрално

  Полезен материал. Благодаря.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 8. 8 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2979 Неутрално

  Ако съм си загубил листа с резултата от теста и си отпечтам друг на принтера в къщи по спомен преди да тръгна, има ли проблем?

 9. 9 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2848 Неутрално

  Ако не сте си били дълго време в България е нормално да сте позабравили циганийката.
  Която в момента освен мръсотия, бюрокрация, корупция се изразява и в отношението към пандемията.
  Тъй че се подгответе за усилени дози от булгар-булгар отношение.
  Липса на опит за дистанциране, маски под носленцата и брадичките, любители на конспирации отричащи пандемията.

 10. 10 Профил на Петър Петров
  Петър Петров
  Рейтинг: 603 Неутрално

  До коментар [#9] от "Таралеж":

  Седи си в чужбина

  Горд българин с три години стаж в Испания .
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK