Eвропейските заповеди за арест от прокуратурата може да не се признават в ЕС

Eвропейските заповеди за арест от прокуратурата може да не се признават в ЕС

© Красимир ЮскеселиевВъзможно ли е български прокурор да издаде Европейска заповед за задържане на заподозрян без съдия да е проверил преди издаването ѝ изобщо основателна ли е такава заповед? Да.


Има ли възможност издирваният гражданин да оспори чрез адвокат такава вече издадена заповед пред български съд преди да се стигне до неговото/нейното задържане в друга държава от ЕС и ескстрадиране в България? Не.


А може ли да я оспори в България, след като е задържан в чужбина, но още не е екстрадиран? Не.
Противоречи ли това на европейското законодателство и трябва ли да се внесе поправка в българския закон, за да не спрат страните от ЕС да изпълняват подобни заповеди, издадени от българската прокуратура? Изглежда, че да.


Токова предполагаемо несъответствие при правата на издирван в ЕС да се защити в България стигна до Съда на Европейския съюз. На практика то се занимава с въпроса защо е позволено без какъвто и да е съдебен контрол български прокурор да издаде Европейска заповед за задържане, български гражданин да бъде арестуван в друга страна и държан там, докато местен съд разгледа основанията на българското искане (а това понякога може да продължи месеци наред), и го предаде на България, където най-после той може да оспори тази заповед. Ако при тази първа среща със съда тя се окаже неoснователна, щетите и изгубеното време си остават за сметка на издирвания.


И главният правен експерт на съда на ЕС препоръчва на съдиите да постановят, че законът в България създава точно такъв проблем.


Позицията на генералния адвокат


Издаването на Европейска заповед за арест от българската прокуратура и липсата на възможност за обжалването на нейната обоснованост пред съд не съответстват на Европейското законодателство и не гарантират спазването на правата на издирвания или задържан с такава заповед. Това е накратко заключението на генералния адвокат Ришар дьо ла Тур към Съда на Европейския съюз в Люксембург, който се произнася със становище по преюдициално запитване по български казус.


Заключението е любопитно не само защото прави подробен анализ на процедурата и разликата в други правни системи в ЕС, но и защото повдига въпроса за необходимостта да се въведе възможност за обжалване на Европейската заповед за арест (ЕЗА) пред съдебен орган, който да се произнесе дали тя е основателна и в съответствие със закона или не.

 • Такава възможност в момента в българската правна система не съществува - прокурор може да издаде Европейска заповед за арест без санкцията и контрол от съд. Заключението на генералния адвокат не е обвързващо за България, но, ако и Съдът на ЕС се произнесе в този смисъл, българското законодателство ще има нужда от "ремонт".

Практиката показва, че съдиите рядко взимат решение, противоречащо на експертната оценка на генералния адвокат.


Как се издава Европейска заповед за арест?


Европейската заповед за арест е акт, издаден от компетентните органи на държава - членка на Европейския съюз, за задържане и предаване от друга държава членка на търсено лице с цел провеждане на наказателно преследване или изпълнение на наказание лишаване от свобода, или на мярка, изискваща задържането му. Процедурата за България е регламентирана в Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЗА).


Европейските заповеди за арест се издават за издирвани в рамките на ЕС граждани по две причини - за да бъдат предадени на българските органи и разследвани за престъпления или да бъдат върнати за изтърпяване на влязла в сила присъда.


Европейските заповеди за арест в България се издават от прокурор и законодателството не предвижда съдебен контрол.При установяването и задържането на издирвано лице в страна от ЕС, тя провежда процедура, по която преценява дали да го върне в България или не, както и каква мярка да му наложи, докато трае процедурата.


Защо Съдът в Люксембург се занимава с България


До цялостното обсъждане на процедурата в България се стига след като прокурор от Районната прокуратура в Свищов издава Европейска заповед за арест на 28 януари 2020 г. С нея се иска българският гражданин П.И. да бъде задържан и върнат, за да бъде разследван за кражба, за която прокуратурата твърди, че е извършена на 8 декември 2019 г.


П.И. е арестуван на 11 март 2020 г. в Обединеното кралство въз основа на тази Европейска заповед за арест и очаква съдът в Уестминстър да се произнесе дали да го предаде на българските власти или не. За да вземе това решение обаче Уестминстърският съд отправя запитване до Съда на ЕС в Люксембург и становището на генералния адвокат е дадено в процедурата по преюдициалното запитване.


Българинът П.И. възразява срещу изпълнението на издадената спрямо него европейска заповед за арест, като твърди, че българското законодателство не осигурява т.нар. двойното ниво на защита, което трябва да бъде гарантирано за лицата, за които се издава европейска заповед за арест. Двете нива на защита са - първо, при постановяване на акта, който служи като основание за последващо издаване на ЕЗА, и второ - при издаването на самата ЕЗА.


Според българското законодателство, прокурорът може да издаде заповед за задържане до 72 часа, която може да послужи като основа за издаване на европейски заповед за арест. Според П.И. и основните, и процесуални права на издирваното лице не са защитени, като подлежат на съдебен контрол, включително по отношение на пропорционалността на заповедта. Тъй като заповедта за задържане представлява национална заповед за арест, тя не подлежи на съдебен контрол в България преди предаването на поисканото лице. Освен това европейската заповед за арест не подлежи на съдебен контрол нито преди, нито след предаването му на българските власти.


На запитването прокурорът от Свищовската районна прокуратура твърди, за интересите на П.И. винаги са били защитени чрез участието на адвокат, който действа от негово име. Той посочва, че Европейската заповед за арест е издадена въз основа на постановление за задържане под стража. Изискването е след като издирваният бъде предаден на българските власти, той да бъде изправен пред съд, който да определи мярката му за неотклонение.


Съдът в Уестминстър спира процедурата и очаква решение на Съда на ЕС, тъй като процедурата в България се различава от останалите, по които до момента е имало произнасяне. А разликата е в това, че не съществува възможност за съдебна намеса преди предаването и няма възможност за преразглеждане от съдебен орган на решението на прокурора за издаване на европейска заповед за арест.


Защо според генералния адвокат има проблем


"Българската процедура за издаване на европейска заповед за арест от прокурор по време на досъдебната фаза на наказателното производство според мен не отговаря на изискванията, присъщи на ефективната съдебна защита", посочва в становището си генералният адвокат Ришар дьо ла Тур, публикувано на 11 февруари 2021 г. Той цитира съдебна практика и дава примери с издаването на Европейска заповед за арест във Франция и Швеция.

 • "Когато национална заповед за арест е издадена от прокурор, както е в българската процесуална система на досъдебния етап на наказателното производство, издирваното лице трябва да може веднага след ареста си в изпълняващата държава-членка да заведе дело пред съд в издаващата държава-членка, така че този съд да може да се произнесе относно законосъобразността на ареста и задържането му съгласно законодателството на тази държава-членка, като отразява какво би се случило, ако това лице е било изправено пред съд в максималния срок от 72 ч. за случаите, когато националната заповед за арест е издадена от прокурора", посочва генералният адвокат.

В становището си той подчертава, че във всеки случай винаги трябва да съществува възможност националната процедура, водеща до издаването на европейска заповед за арест, да бъде обект, поне на едно от двете нива на защита на правата на издирваното лице. Освен това той посочва, че е нужно да има възможност за съдебен контрол преди европейската заповед за арест да е изчерпала повечето от своите правни последици.


Становището не е обвързващо за България


"Становището на генералния адвокат не е обвързващо за България и трябва да се изчака решението на Съда на Европейския съюз. Ако неговото решение обаче е в същия смисъл, тогава очевидно ще имаме проблем с националната си правна уредба за издаване на Европейска заповед за арест от прокурор за целите на наказателно преследване", коментира пред "Дневник" адвокат Андрей Янкулов, който е бивш прокурор и бивш зам.-министър на правосъдието.


Андрей Янкулов обясни, че на този етап становището не е обвързващо за България, но ако то бъде възприето и от Съда на ЕС, ще има проблем с националната правна уредба по отношение на Европейската заповед за арест.

© Дневник

Андрей Янкулов обясни, че на този етап становището не е обвързващо за България, но ако то бъде възприето и от Съда на ЕС, ще има проблем с националната правна уредба по отношение на Европейската заповед за арест.


Според Янкулов сериозен проблем съществува при издаването от прокурор на ЕЗА за наказателно преследване, чието основание е "национален" акт за задържане, постановен също от прокурор, а не от съд, каквито са преобладаващите в практиката случаи в досъдебното производство.


"Когато "националният" акт за задържане е неизпълнено до момента съдебно определение, с което е взета мярка за неотклонение "задържане под стража", критерият би следвало да се приеме за изпълнен", посочва Янкулов в анализ, публикуван в "Дефакто".


Ефективна защита в съдебно производство относно правните основания за задържането му обаче, засегнатото лице би могло да упражни едва след предаването му от изпълняващата държава - аргумент, споделен и от генералния адвокат.


На практика се получава положение, при което изпълняващата държава трябва да приеме на доверие единствено решения на прокурор, и то изключени от съдебен контрол, за наличието на същинските обстоятелства по делото, обосноваващи задържането на търсеното лице.Този човек може да се окаже под арест за понякога некратък период от време (например месеци) на територията на изпълняващата държава (докато трае производството по изпълнение на ЕЗА), през който нито българският съд, нито изпълняващият ЕЗА съдебен орган ще може да прецени обосновано ли е задържането от гледна точка на нуждите на самото наказателно преследване, посочва още Янкулов.

Коментари (25)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на save_knforest
  save_knforest
  Рейтинг: 864 Любопитно

  Любопитен материал, който нагледно показва сериозно несъответствие на прокуратура в стил "Вишински" към правото на ЕС.
  Айде троловете на #ГешевЕРадост цъкайте сега минуси :)

 2. 2 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4797 Весело

  Или казано накратко: ПЪЛНА БОЗА😂
  Пак ще се прави ремонт на законодателството въпреки, че наскоро пак беше направен един такъв. То в тази държава освен ремонти под всякаква форма друго прави ли се? Като се започне от ремонт на пътища, фасади, свлачища, съдебни колегии, законодателство, законови актове, строителни актове...... ми то не остана сфера в живота без ремонт😂😂😂

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 3. 3 Профил на Bizarre_infit
  Bizarre_infit
  Рейтинг: 621 Разстроено

  До коментар [#2] от "padrino":

  Напипа същината на въпроса за причината за положението в България- болшинството вместо да си свършат работата съвестно отбиват номера симулирайки дейност. Докато това е основен елемент в народопсихологията - ще сме на това положение.

  Всеки го бива поне в едно нещо -ако и толкова не те бива, поне не пречи на другите.
 4. 4 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 4880 Любопитно

  Тези в ЕС да не би да са се заинтересували от нещо ставащо в ЕС или просто си намират работа....

 5. 5 Профил на Райчо Иванов
  Райчо Иванов
  Рейтинг: 484 Неутрално
 6. 6 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2326 Неутрално

  Не е въпросът дали се признават в ЕС, въпросът е защо у нас е възможно, прокуратурата със абсурдни обвинения, да арестува и държи в ареста абсолютно всеки, след това да повдигне смешно обвинение и да започне дело, което се топи с години да кажем 10 години и този човек, всеки човек, да бъде с мерки за неотклонение (ограничена свобода) и да бъде тормозен през да кажем 1/7 от живота си.

 7. 7 Профил на У Чен
  У Чен
  Рейтинг: 1338 Весело

  Тия в ЕС не знаят ли, че в България съда само пречи на честния ни справедлив главен прокурор да си върши работата и няма нужда от него?

 8. 8 Профил на Das Territorium
  Das Territorium
  Рейтинг: 1792 Неутрално

  До коментар [#5] от "Райчо Иванов":

  Проблемът е, че ни е сбъркана тотално системата на съдебната власт. От една страна следствието и прокуратурата НЕ СА съдебна власт и нямат място в съдебната система. Но са там и вече 30 години пречат всячески на всеки опит за съдебна реформа. От друга - самата прокуратура е изградена и функционира по един тоталитарно-сталинистки модел на пълна субординация и казармено единоначалие, където всеки горестоящ прокурор може, ако поиска, да разкатае фамилията на всички под него, а главният прокурор е един вид монарх с абсолютна власт над всички прокурори на Територията. Такава прокуратура, с такава структура и с такива прокурори не бива и не може повече да съществува. Прокуратурата трябва да бъде извадена от съдебната система и тотално реформирана, а всички прокурори да бъдат подложени на строг реподбор.

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 9. 9 Профил на kant
  kant
  Рейтинг: 406 Неутрално

  Вече е ясно какво ще е решението: ще се създаде надглавен прокурор на всеки прокурор, който издава европейска заповед за задържане.
  Вече имаме практика с надглавните прокурори.
  Реформите в държавата могат да продължат с надглавен министър, надглавен президент, надглавен кмет и т.н.

 10. 10 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2326 Неутрално

  До коментар [#9] от "kant":

  Решението е, че България продължава да е с предпазна клауза в област "правосъдие" и не се очертава някога да бъде отменена. Това означава, че решенията на български съд не се признават автоматично от останалите страни-членки на ЕС

 11. 11 Профил на Strymski
  Strymski
  Рейтинг: 983 Неутрално

  И къде е проблемът?
  —цитат от коментар 5 на Райчо Иванов


  Проблемът е , че едни хора могат да създават неприятности на други хора , без да имат обосновано право.
  Проблемът е огромен , защото касае основополагащ елемент на държавността— правораздаване и това за което хората са петимни , справедливост.

 12. 12 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3074 Неутрално

  Въпросът от това дали е виновно лицето или не се измества към това дали правилно е арестувано или не. :)

  В днешно време с много пари и добър адвокат може да се изкараш невинен дори и 10 човека да са те видели че си извършил престъплението.

 13. 13 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4710 Неутрално

  И къде е проблемът?
  —цитат от коментар 5 на Райчо Иванов


  Ето тук:

  "На практика се получава положение, при което изпълняващата държава трябва да приеме на доверие единствено решения на прокурор, и то изключени от съдебен контрол, за наличието на същинските обстоятелства по делото, обосноваващи задържането на търсеното лице."

 14. 14 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4710 Неутрално

  До коментар [#12] от "realguru":

  "Въпросът от това дали е виновно лицето или не се измества към това дали правилно е арестувано или не. "

  Дали едно лице е виновно или не решава единственно и само съдът! Другото е правосъдие по Вишински като у нас!

 15. 15 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2859 Весело

  Тия сега какво? Искат да ръчкат такава хубава система, измислена от таварищ Вишински и доразвита от магнаурската правна мисъл, с ценните указания на др. Чайка.
  Ама-ха.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 16. 16 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3074 Неутрално

  До коментар [#12] от "realguru":"Въпросът от това дали е виновно лицето или не се измества към това дали правилно е арестувано или не. "Дали едно лице е виновно или не решава единственно и само съдът! Другото е правосъдие по Вишински като у нас!
  —цитат от коментар 14 на vassilun


  Аз да съм казал друго?

  Но вместо да занимават съда дали е виновно лицето го занимават с това дали е правилно арестувано. :)

  И ако е виновно, но не е арестувано правилно какво правим?

  1. Изкарваме го невинно - щото било арестувано неправилно.
  2. Пускаме го, то бяга и после някой друг е виновен че не си бил свършил работата да го арестува правилно. :)

 17. 17 Профил на pyn
  pyn
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Много интересна статия.
  Въобще, браво на Ина Друмева, много добро попадение на Дневник.

 18. 18 Профил на Al Tikvone
  Al Tikvone
  Рейтинг: 612 Неутрално

  КУР за Гешеф

  Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
 19. 19 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4797 Любопитно

  И ако е виновно, но не е арестувано правилно какво правим?

  1. Изкарваме го невинно - щото било арестувано неправилно.
  2. Пускаме го, то бяга и после някой друг е виновен че не си бил свършил работата да го арестува правилно. :)
  —цитат от коментар 16 на realguru


  Нарича се процесуално нарушение и да, ако са сбъркали го пускат дори да държи димящ пистолет в ръка. Ако някой не може да си свърши работата това не е извинение независимо от произтичащите от това събития.
  Тя затова Lady Justice (статуята) е със превръзка на очите още от 16 век.
  Прието е в целият свят, че завързаните очи представляват безпристрастност и справедливостта трябва да се прилага без оглед на богатството, властта или друг статус.

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 20. 20 Профил на enterfornone
  enterfornone
  Рейтинг: 736 Неутрално

  И къде е проблемът?
  —цитат от коментар 5 на Райчо Иванов


  Обяснявам:
  1. В мутроландия е възможно прокурор да издаде заповед за задържане за 72 часа без НИКАКВИ законни основания - 'щото така го кефи. Няма последствия за прокурора ако основания за задържането липсват;
  2. Този акт в "пост-тоталитарна" България не подлежи на никакъв контрол. Ако иска някой да ви прибере за 3 дни - няма никакъв начин за предотвратяване на необосновано задържане;
  3. Нашата гешевтура използва основанието, че е издадена заповед за задържане за 72 часа - която може да бъде неаргументирана и даже незаконна - като единствено и достатъчно основание за издаване и на Европейска заповед за арест.
  4. Всяка европейска държава е ДЛЪЖНА да изпълни европейската заповед за арест - тя не подлежи на последващ контрол в изпълняващата държава - защото в нормалните държави, първоначалната заповед подлежи на съдебен контрол
  5. Докато мине разглеждането на искането за екстрадация, може да минат месеци, и едва след екстрадацията (ако искането не е отхвърлено), задържаният може да обжалва искането за задържането си.

  Накратко - с необосновано искане за задържане "за 72 часа" някой може да бъде задържан за месеци по искане на някой провинциален прокурор-бухалка.
  И тъй като нормалните европейски страни не искат да изпълняват мокри поръчки на недоучили български прокурорчета, България или трябва да спре да издава необжалваеми актове за задържане (тоест издаването на европейска заповед за арест да бъде обжалваема, а не само на основание на националната - необжалваема) или нормалните европейски държави ще спрат да изпълняват българските заповеди.

 21. 21 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7980 Неутрално

  Напоследък всичките ни закони трябва да бъдат ревизирани. Никой в българския парламент не смята,че трябва да се съобразяваме с европейските стандарти. Тука управлява мафия и законите се приемат за нея.

 22. 22 Профил на val1320
  val1320
  Рейтинг: 549 Неутрално

  Ами,какво да кажем за 24-часовото задържане от Полицията,само защото някой фатмак е решил,че не си му изпълнил някакво тъпо искане?

 23. 23 Профил на PisnaMi
  PisnaMi
  Рейтинг: 1798 Гневно

  Голем праз! Да не би Главният каскет да си причини повишено кръвно заради описаната боза!?

 24. 24 Профил на nsa17624486
  nsa17624486
  Рейтинг: 2092 Весело

  Соцпрокуратура! У-ура!

 25. 25 Профил на t5eyes
  t5eyes
  Рейтинг: 878 Неутрално

  най-накрая се сетиха
  ако бяхме влезли в шенген щяха да се сетят по-рано, но по-болезнено

  свят, спри да се кланяш на богинята Кали
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK