Президентът прати на Конституционния съд закона за разследващия главния прокурор

Държавният глава сезира Конституционния съд с искане да обяви за противоконституционни поправките в НПК, с които се създава специална фигура на прокурор, който да може да разследва главния и неговите заместници.

© Юлия Лазарова

Държавният глава сезира Конституционния съд с искане да обяви за противоконституционни поправките в НПК, с които се създава специална фигура на прокурор, който да може да разследва главния и неговите заместници.Президентът оспори пред Конституционния съд създаването на специален прокурор, който да има правомощия да разследва главния прокурор или неговите заместници, след като на 17 февруари ветото бе преодоляно от депутатите в Народното събрание и промените бяха гласувани повторно.


Само ден след като в Държавен вестник беше обнародван Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, с който беше създаден особен прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник, президентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане основни текстове от закона да бъдат обявени за противоконституционни.


В своето искане президентът се аргументира с противоконституционност на спорните разпоредби, които бяха изтъкнати от него и на 10 февруари т.г., в мотивите за ветото на Закона за допълнение на НПК.
С въвеждането на фигурата на особен прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник и с предаването на подсъдността по тези дела изцяло към Специализирания наказателен съд се засягат основни конституционни ценности като независимостта на прокурорите в рамките на съдебната власт, равенството на гражданите пред закона и забраната на извънредните съдилища, посочва президентът Румен Радев.


Въпреки отрицателните становища на Висшия съдебен съвет прокуратурата, експерти и юристи както в България, така и в европейски институции, както и ветото на президента Румен Радев на 17 февруари мнозинството в парламента гласува и прие повторно промените в Наказателно-процесуалния кодекс, с които се създава нова фигура на прокурор, който да води разследванията срещу главния прокурор и неговите заместници.


Окончателното решение за създаването на такъв специален прокурор бе взето със 125 гласа "за" (на ГЕРБ, "Обединените патриоти" и "Воля"), 77 "против" (БСП и ДПС), както и с трима въздържали се (и тримата от ДПС).


След серия от промени в генералната идея за това кой да може да разследва главния прокурор окончателно беше гласувана трета поредна редакция на концепцията на управляващите. Дебатът мина очаквано и с вече многократно изразявани становища както в комисията по правни въпроси при първите обсъждания на законопроекта (на 27 януари) и при обсъждане на ветото на президента, така и в пленарната зала - с критики на БСП и обяснения от ГЕРБ и "Обединените патриоти", но без да отстъпват от намерението да приемат текстовете до края на мандата на това правителство и със заявката да отговорят на очакванията.


Предишното предложение на управляващите от ГЕРБ и "Обединени патриоти" за фигурата на т.нар. независим прокурор, който да може да започне наказателно разследване срещу главния, предвиждаше той да се избира от пленума на ВСС с мандат 7 години и мина на първо четене в парламента, но последваха поправки между първо и второ четене. Първият проект за промени на бившия правосъден министър Данаил Кирилов претърпя провал и бе изоставен.


Кой ще може да разследва главния прокурор


С окончателно гласуваните промени се предвижда да се създаде фигура на нов прокурор, който да има правомощия да разследва не само главния, но и заместниците му. ГЕРБ се отказаха от първоначалното си предложение кандидати за поста да номинират само шестима членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). С последните предложения правото да номинират е дадено на поне шестима членове на целия ВСС, т.е. това могат да правят и членовете на съдийската колегия. Магистрат, който желае да заеме тази длъжност, ще може и сам да внесе документи и да се самономинира.


Той ще се избира от пленума на ВСС и това ще става с поне 15 гласа "за" от общо 25 членове на съвета. Ако при първото гласуване никой от кандидатите не е получил поне 15 гласа, изборът ще продължава с балотаж между двамата кандидати с най-много гласове.


В последната редакция, която депутатите окончателно приеха, се предвижда новият прокурор да бъде избиран с мандат 5 години, а след края на мандата му той "се назначава на заеманата преди избора длъжност на равна по степен длъжност или на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора в органите на съдебната власт". Друго съществено изменение е, че за първи път по изключение за разследващия главния прокурор се въвежда съдебен контрол над отказите за образуване на досъдебно производство, а процедурата ще се провежда в Специализирания наказателен съд и в Апелативния специализиран съд.


Съдебен състав от един съдия ще се произнася в закрито заседание дали отказът за образуване на досъдебно производство на прокурора е основателен. Произнасянето ще става с определение не по-късно от един месец от постъпването на материалите по преписката.


Мотивите на държавния глава


При сезирането на Конституционния съд държавният глава Румен Радев е обособил няколко основни проблема, които вижда в промените в НПК. В изложението си до КС държавният глава нарича новата фигура на обвинител "особен прокурор". Той посочва, че текстовете не е указано точното му място в системата на прокуратурата. "Заслужава отбелязване, че той е поставен изрично извън йерархичната система за ръководство и контрол, установена в прокуратурата", посочва президентът.


Според президента има нарушение на принципа за независимост на съдебната власт.


"Трайно установено разбиране в европейската правна доктрина е, че независимостта на прокурорите е различна по своя обхват и съдържание от независимостта на съдиите. Независимостта на прокурорите се изразява в автономност при вземането на решения - те трябва да могат да вземат решенията си, без върху тях да се упражнява необосновано въздействие. Автономността на прокурорите е гарантирана по определен ред дори в държави, в които прокурорската служба е част от изпълнителната власт или й е подчинена. Тази гаранция важи за обикновените прокурори, но в още по-голяма степен важи за главния прокурор и неговите заместници", аргументира се президентът.


"Оспорените разпоредби от ЗСВ и от НПК обаче излагат главния прокурор, а оттам - и цялата прокурорска институция, на риск от оказване на неправомерно влияние. Като предвижда особен прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник (чл. 194, ал. 6 от НПК) и като предвижда, че неговите действия не подлежат на ръководство и контрол за законност, които се осъществяват в рамките на самата прокурорска служба (чл. 46, ал. 8 от НПК и чл. 136, ал. 11 от ЗСВ), законодателят премахва важни гаранции за обективност, всестранност и пълнота на разследването. Понеже задачата на особения прокурор е да разследва престъпления, извършени от конкретно длъжностно лице (главен прокурор или негов заместник), той би бил мотивиран да води разследването точно в определена посока, защото така оправдава смисъла и съществуването на длъжността си", посочва президентът.


"Особеният прокурор обаче, ако е наистина прокурор, трябва да бъде безпристрастен в преценката си и да събира и тези доказателства, които оневиняват конкретното длъжностно лице. В тази хипотеза обаче той рискува да остане без работа, защото длъжността му е да разследва престъпления на конкретни длъжностни лица. Не е случайно, че подобно институционално решение не се открива никъде другаде в държавите членки на Европейския съюз", допълва в искането Румен Радев.


Държавният глава вижда и нарушение в принципа за равенство на гражданите пред закона и недопускане на привилегии, основани на лично или обществено положение (чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България)


Според мотивите на президента законодателят въвежда по отношение на главния прокурор и неговите заместници съществени разлики спрямо установения ред за разследване на престъпления, извършени от всички останали граждани. Това, от една страна, е непропорционално спрямо преследваната от законодателя цел, а от друга - допуска се необосновано отклонение от принципа за равенство на гражданите пред закона.


Специално разпоредбата на чл. 213а, ал. 2 от НПК въвежда и неравно третиране на гражданите на друго основание. Пострадалите от престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник, имат право да обжалват отказа на особения прокурор за образуване на досъдебно производство, а всички останали пострадали от престъпления нямат това право.


"Не е справедливо законодателят да въвежда толкова съществени разлики в правното положение на пострадалите от престъпления само с оглед на това, че разследването се води от определен субект и извършителят заема определена длъжност", подчертава президентът.


В промените в НПК президентът вижда и нарушаване на забраната за създаване на извънредни съдилища (чл. 119, aл. 3 oт Конституцията). Извънредните съдилища са забранени, защото се създават за постигане на определени политически цели и поради това са в конфликт с идеята за независимост на съда, припомня държавният глава.


Според него има нарушение и на на чл. 126, ал. 2 от Конституцията. В българската правна система главният прокурор има статут на конституционно установен орган: Конституцията определя реда за неговото назначаване и освобождаване, статута му на член по право на ВСС и председател на Прокурорската колегия, урежда и неговите правомощия. Според Конституцията главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство над дейността на всички прокурори.


Конституцията посочва единствено правомощията на главния прокурор, но не и правомощията на председателите на двете върховни съдилища, които се назначават и освобождават по същия ред, т.е. правомощията на главния прокурор се ползват със засилено внимание от страна на конституционния законодател.


Според приетите промени обаче особеният прокурор е поставен извън системата за ръководство и контрол над законността на актовете на прокурорите, като изрично е посочено, че спрямо него главният прокурор не може да упражнява своите правомощия за надзор за законност и методическо ръководство. Това правомощие на главния прокурор обаче е конституционно установено и то може да бъде ограничавано единствено с промени в Конституцията.

Коментари (45)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5733 Весело

  И отговора на парламента го знаем

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 4 Профил на Dark Avenger alias Дечо Пора
  Dark Avenger alias Дечо Пора
  Рейтинг: 843 Неутрално

  мда, добре е направил, не трябваше обаче в никакъв случай да подписва указа за Гешеф, беше голяма грешка !

  Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
 5. 5 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1709 Неутрално

  .........добре ,че е ПРЕЗИДЕНТА........!!!!!......

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 6. 6 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 743 Неутрално

  Ако Народното събрание приеме закон за забрана на кастрацията на Президента, Радев и на него ще сложи вето и ще го прати на Конституционния съд!
  —цитат от коментар 3 на lz2


  За съжаление всеки играе някаква игра .

  НС приема, президента праща на КС, отхвърля се ветото , връща се и НС го приема .

  И всяка инстанция отчита дейност , когато предварително всички знаем какво ще стане накрая.

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 834 Неутрално

  Инатът на Герберите е сравним само с ината на съветските комунисти. Преливане от пусто в празно - Гарантирано от ГЕРБ! В служба на главния да се запази съветският модел на прокуратурата за да пазят тиквата, да не би някой прокурор да реши да го разследва.

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2762 Любопитно

  "се засягат основни конституционни ценности като независимостта на прокурорите в рамките на съдебната власт, равенството на гражданите пред закона и забраната на извънредните съдилища" - ГРЕБящите няма да имат шанса за поредната редакция на измудрените от експертите си поправки, не трябва да имат подобни изпълнения и след изборите. Трудът, който "хвърлят" за подобни промени, колкото и да им пилиха мозъците, че никак не са в тон с времето, можеше да даде плодове, ако бяха приложили някои практики от далеч по-демократични системи, по-стари, по-изпитани, по-добри за всички.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12 Профил на Al Tikvone
  Al Tikvone
  Рейтинг: 393 Неутрално

  Муньо... С КАСКЕТ

  До коментар [#9] от "Северозападнал":

  Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 14 Профил на Al Tikvone
  Al Tikvone
  Рейтинг: 393 Неутрално

  Пеевски си купува недосегаемост.
  До коментар [#11] от "b.rainstorm":

  Мечтата на Делян Пеевски винаги е била България да се превърне в прокурорска република. И те я изградиха. Цитаделата на мафията в момента се казва Висш съдебен съвет.

  Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
 15. 15 Профил на робин от Крузо
  робин от Крузо
  Рейтинг: 262 Весело

  Хммм... (новият-стар коментар, от преди 2 седмици) поредният опит на ГЕРБ да назначат със закон още едиа яка бухалка, без да се съобразяват , че е опасно на върха на тортата да има още една по-голяма и по-корумпирана черешка.
  За колегите, които напомнят, че Радев е назначил Главния Каскет-гешев.... прочетете правата и задълженията на президента в Конституцията на РБ и тогава коментирайте кое е грешка и кое не е.
  Поздрави от Isla Robinson Crusoe.

  robin ot Crusoe
 16. 16 Профил на Das Territorium
  Das Territorium
  Рейтинг: 1415 Разстроено

  То основният проблем с главния прокурор на Територията е конституционен - това, че е забит в съдебната власт, където не му е мястото.
  Тъжна история.

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 17. 17 Профил на mastikata
  mastikata
  Рейтинг: 798 Неутрално

  мда, добре е направил, не трябваше обаче в никакъв случай да подписва указа за Гешеф, беше голяма грешка !
  —цитат от коментар 4 на Dark Avenger alias Дечо Пора


  е и като не го подпише какво? в най-най-най-лошия случай щяха да гласуват някой друг каскет да мачка, тероризира, изнудва и краде в полза на организираната престъпна група Борисов-Пеевски

  Граждани бият ПРАСЕТА брат!
 18. 18 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2222 Неутрално

  Румен Радев започва да ми харесва.
  Срещу корупцията всички сме равни.

  подпис
 19. 19 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2047 Весело

  Вече май не остана област в обществения живот на България, където да не е приложима поговорката "Кучетата лаят, керванът си върви".

 20. 20 Профил на Michael Jordan
  Michael Jordan
  Рейтинг: 1206 Неутрално

  Дните много бързо си наближават,
  имунитетните да се проверянат.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4758 Неутрално

  мда, добре е направил, не трябваше обаче в никакъв случай да подписва указа за Гешеф, беше голяма грешка !
  —цитат от коментар 4 на Dark Avenger alias Дечо Пора


  С малки забележки, но си го харесвате и пак ще гласувате за него.

 25. 25 Профил на xlu12683878
  xlu12683878
  Рейтинг: 97 Неутрално

  Пак е прав президента. Престъпната групировка ГЕРБ пак безсрамно симулира, че прави нещо, но всъщност назначава още един техен човек на който ние ще плащаме заплатата без да реално да прави нещо. Даже може и отново да е човек на Доган и Пеевски. Защо не, ако така са се договорили.

 26. 26 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 2586 Неутрално

  Президентът току сложи вето или занимава Констиционния съд, прилича повече на имитация на дейност!

  Медиите са виновни за 112 място на Репортери без граница!
 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 34. 34 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4335 Неутрално

  "Въпреки отрицателните становища на Висшия съдебен съвет прокуратурата, експерти и юристи както в България, така и в европейски институции, както и ветото на президента Румен Радев на 17 февруари мнозинството в парламента гласува и прие повторно промените в Наказателно-процесуалния кодекс, с които се създава нова фигура на прокурор, който да води разследванията срещу главния прокурор и неговите заместници"

  В сараите не се интересуват другите какво мислят ! Има ли за опраскване, прокуратурата бухалки ли е в техните ръце, другото е спектакъл за наивници, а те отдавна вече липсват !

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 36. 36 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2397 Неутрално

  И отговора на парламента го знаем
  —цитат от коментар 2 на pet_fire


  Ще си позволя да Ви поправя - тук не става дума за връщане на нормативен акт в парламента, за поправка/прегласуване, а оспорване на такъв пред специализирания съд произнасящ се относно съответствието му на основополагащия закон - конституцията. И каквото реши този съд, това е. Няма прегласуване, няма ревизии. Благодарение на този механизъм, в момента, се радваме на липса на трети пол и други прелести, произтичащи от истанбулската конвенция.

 37. 37 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2397 Неутрално

  До коментар [#35] от "Mike Crazy":

  ЕСЧП и не биха могли да го кажат, не е в компетенцията им определянето на държавното устройство.

 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 39. 39 Профил на Zizu
  Zizu
  Рейтинг: 1308 Весело

  Политически импотентен!

  Машини прости, народ неук.
 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 42. 42 Профил на Jack
  Jack
  Рейтинг: 148 Неутрално

  ДъБъ да подкрепят Радев на следващите президентски избори

 43. 43 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#40] от "Mike Crazy":

  Ужас сега псевда ще ви резне бонусите.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 44. 44 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6243 Неутрално

  Лупинги...

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK