"Демократична България" внесе проекти за закриване на спецсъда и комисията "Цацаров"

Предложенията за промени са внесени от Христо Иванов, Атанас Славов и Атанас Атанасов от "Демократична България".

© Юлия Лазарова

Предложенията за промени са внесени от Христо Иванов, Атанас Славов и Атанас Атанасов от "Демократична България".Избори 2022

Да се закрият специализираните прокуратури и съдилища, магистратите и прокурорите да се преназначат в други прокуратури и съдилища, а висящите дела да продължат пред съответните съдебни инстанции, които са компетентни да ги разглеждат и по възможност при същия съдебен състав. Това предлагат в законопроект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс депутатите от "Демократична България". Законопроектът е подписан от Христо Иванов, Атанас Славов и Атанас Атанасов и е пряко обвързан с промени в Закона за съдебната власт, също предложени от партията.


Друг внесен от тях законопроект е за промени в закона, по който функционира Антикорупционната комисия, която според предложението ще бъде закрита в сегашния й вид и ще се раздели на две различни комисии - едната ще се занимава с конфликт на интереси и антикорупция, а другата - с производства по конфискация.


Инструмент за политически поръчки


Предложените промени в Наказателнопроцесуалния кодекс, с които се закриват специализираните съдилища и прокуратури, се обосновават с липсата на ефективни резултати от специализираните структури през последните 10 години.
"За десетгодишния срок на своето функциониране специализираните наказателни съдилища и съответните им прокуратури не оправдаха заложените със създаването им през 2011 г. очаквания. Първоначално възложената им компетентност по дела за усложнена престъпна дейност по тежки престъпления, свързани с организираната престъпност, беше разширена, включвайки и дела по корупционни състави по отношение на лица, заемащи висши публични длъжности, и делата по съставите на престъпленията срещу републиката", се посочва в мотивите.


"През целия период на тяхното функциониране публичното възприятие е преобладаващо негативно, като се възприемат не като независими органи, а като инструмент на "извънредното правосъдие", което изпълнява политически мотивирани поръчки", пишат в мотивите си вносителите.


Висящите дела да продължат в редовен съд


Основното предложение за промени в НПК, което предлагат от "Демократична България", е закриването на специализираните прокуратури и специализираните съдилища. В момента те са двуинстанционни - специализиран наказателен съд и апелативен специализиран наказателен съд, а към тях работят и съответните прокуратури.


Законопроектът предвижда разследванията, които са започнали в специализираните прокуратури, но все още не са в съдебна фаза (по-известни от тях са разследванията срещу Васил Божков, за боклука срещу братята Атанас и Пламен Бобокови, срещу бившия министър на околната среда и водите Нено Димов за водната криза в Перник от миналата година и много други), да се прехвърлят в срок от 7 дни след влизане в сила на промените в редовни съдилища. Посочените за пример дела би следвало да се прехвърлят по компетентност в Софийския градски съд.


Делата, които вече са започнали и са на първа инстанция в специализирания наказателен съд (каквото например е делото КТБ, което започна през февруари 2018 г.), трябва да се прехвърлят по подсъдност при компетентния съд, а разглеждането им продължава от същия съдебен състав, който заседава в съдебната сграда по седалището на закрития специализиран наказателен съд, ако съдията е запазил качеството си на такъв.


Това на практика означава, че за да не прекъсва процесът и за да не започне отначало, съдиите от специализирания съд би трябвало да бъдат преназначени на работа в един и същ състав в друг редовен съд така, че да продължат да гледат делата, които вече са започнали в специализираните. Как да се случи преназначаването е уредено с други предлагани промени в Закона за съдебната власт (виж по-долу).


"В случай че същият съдебен състав не може да продължи разглеждането на делото, съдът го насрочва за провеждане на разпоредително заседание в сградата на компетентния съд", пише в законопроекта. Това би означавало някои от делата да започнат отначало.


В законопроекта се предлага неприключилите производства пред апелативния специализиран съд (като делото срещу бившия кмет на район "Младост" Десислава Иванчева, заместничката й Биляна Петрова и Петко Дюлгеров например) да се изпращат по подсъдност на съответните апелативни съдилища. Ако се стигне до приемане на промените, делото срещу Иванчева ще трябва да се гледа в Софийския апелативен съд. Въззивните дела, по които предстои постановяване на решение от апелативния специализиран съд, трябва да приключват в срок от 1 месец от влизане на закона в сила.


Как ще се преназначават спецсъдиите и прокурорите


С промени в Закона за съдебната власт от "Демократична България" предлагат създаването на изцяло нова процедура, свързана със закриването на специализираните съдилища и прокуратури, по която прокурорите и съдиите ще бъдат преназначавани. Какво ще се случи с администрацията на съда, деловодителите, съдебните заседатели и останалите служители, които в момента работят в тези структури - не е регламентирано в законопроекта.


Според процедурата, ако промените бъдат гласувани и обнародвани, в срок от 1 седмица съдиите от специализираните съдилища трябва да подадат заявление до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, в което заявяват изрично своето желание да бъдат възстановени на длъжността, която са заемали преди назначаването си в спецсъдилищата, или да бъдат преместени в окръжен, съответно в апелативен съд от утвърден от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет списък.


В срок от 1 месец след приспадане на щатните длъжности на съдиите, които са заявили, че желаят възстановяване на предишните си длъжности в органите на съдебната власт, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да приеме решение, с което разпределя останалите щатни длъжности за съдии от закритите специализиран наказателен съд и апелативен специализиран наказателен съд в утвърден от нея списък на окръжни, съответно апелативни съдилища.


При извършване на разпределението на щатните длъжности и утвърждаване на списъка на съдилищата, в които магистратите от закритите специализирани съдилища могат да поискат да бъдат преместени, съдийската колегия ще взема предвид натовареността на всички окръжни, съответно апелативни съдилища, включително данните за постъпилите и решени дела за 3-годишен период.


В случай че желаещите преместване съдии в определен окръжен, съответно апелативен съд от утвърдения списък, са повече от разкритите места, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще провежда процедура по подбор, която ще се извършва от петчленна комисия, избрана на случаен принцип от Съдийската колегия, като в комисията ще участват съдиите от наказателната колегия на Върховния касационен съд.


Комисията ще класира кандидатите, а съдийската колегия ще приеме решение за преместване на съдиите по реда на класирането въз основа на поредността на заявеното желание на всеки от кандидатите и изразеното от него писмено съгласие за заемане на съответната длъжност до попълване на свободните за заемане места.


Промени в Закона за съдебната власт и Наказателнопроцесуалния кодекс предвиждат закриване на спецсъдилищата и спецпрокуратурите.

© Красимир Юскеселиев

Промени в Закона за съдебната власт и Наказателнопроцесуалния кодекс предвиждат закриване на спецсъдилищата и спецпрокуратурите.


Съдиите, които не изразят писмено съгласие за заемане на съответната длъжност съобразно класирането, се възстановяват на длъжността, която са заемали преди назначаването си в специализирания наказателен съд и апелативния специализиран наказателен съд.


Решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред смесен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, който се състои от трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд, определени на принципа на случаен подбор измежду съдиите в двете върховни съдилища.


Процедурата за преместване на прокурорите е аналогична и ще се провежда от Прокурорската колегия на ВСС.


По-кратки прокурорски командировки и още промени


"Демократична България" искат и да отпаднат текстове от НПК, свързани с фигурата на специалния прокурор, която бе създадена малко преди изборите и на когото бяха дадени правомощия да разследва престъпления, извършени от главния прокурор или неговите заместници. Текстовете, за които се предвижда да отпаднат, са за това, че този специален прокурор може да възлага действия по разследването на следовател от следствения отдел в специализираната прокуратура. При закриването на спецпрокуратурата ще бъдат закрити и следствените отдели към нея.


Промените предвиждат и само магистрати от Върховния касационен съд и Върховния административен съд с минимален стаж от 5 г. там да бъдат избирани за председатели. Изборът и освобождаването на двамата от "тримата големи" да става с поне 17 гласа от членовете на ВСС, а решението да се взема с мнозинство от съдиите, избирани от съдии.


За кариерното развитие на съдия или за дисциплинарно наказание решението да се вземе от минимум 8 гласа от съдийската колегия, като мнозинството гласове отново трябва да бъдат на съдии, избрани от съдии.
Предвижда се да бъдат премахнати предварителните проверки, които сега могат да правят прокурорите, и се предлага да се ограничи срокът, за който могат да бъдат командировани прокурорите - до 6 месеца годишно.


Преди всяко командироване обаче ще се произнася комисията за атестирането и конкурсите към прокурорската колегия на ВСС.


Антикорупционната комисия да се раздели на две - за корупция и конфискация


От "Демократична България" предлагат и изменения в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество - законът, който регламентира дейността на антикорупционната комисия, оглавявана от бившия главен прокурор Сотир Цацаров.


Проектът за промени в закона, по който функционира антикорупционната комисия начело с бившия главен прокурор Сотир Цацаров, предвижда закриването на структурата в този й вид и създаването на две други комисии.

© Велко Ангелов

Проектът за промени в закона, по който функционира антикорупционната комисия начело с бившия главен прокурор Сотир Цацаров, предвижда закриването на структурата в този й вид и създаването на две други комисии.


Промените предвиждат тя да бъде закрита в този вид, в който съществува в момента, и да се раздели на две, както беше преди 2018 г. При разделянето едната комисия ще е ангажирана с противодействие на корупцията и санкциониране на конфликт и на интереси, а другата ще се занимава с конфискация.


Законопроектът предвижда и да се стесни предметът на отнемане от държавата до имуществото, представляващо средство или облага от незаконни дейности. Прагът, над който започва производство за конфискация, т.е. сумата, с която се разминават законните доходи и реалното имущество, се завишава на 250 000 лв. Предложенията предвиждат и комисията да образува производство за конфискация, когато може да се направи обосновано предположение, че конкретни имуществени права са средства и облаги от незаконна дейност.

Избори 2022

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK