"Демократична България" внесе проекти за закриване на спецсъда и комисията "Цацаров"

Предложенията за промени са внесени от Христо Иванов, Атанас Славов и Атанас Атанасов от "Демократична България".

© Юлия Лазарова

Предложенията за промени са внесени от Христо Иванов, Атанас Славов и Атанас Атанасов от "Демократична България".Да се закрият специализираните прокуратури и съдилища, магистратите и прокурорите да се преназначат в други прокуратури и съдилища, а висящите дела да продължат пред съответните съдебни инстанции, които са компетентни да ги разглеждат и по възможност при същия съдебен състав. Това предлагат в законопроект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс депутатите от "Демократична България". Законопроектът е подписан от Христо Иванов, Атанас Славов и Атанас Атанасов и е пряко обвързан с промени в Закона за съдебната власт, също предложени от партията.


Друг внесен от тях законопроект е за промени в закона, по който функционира Антикорупционната комисия, която според предложението ще бъде закрита в сегашния й вид и ще се раздели на две различни комисии - едната ще се занимава с конфликт на интереси и антикорупция, а другата - с производства по конфискация.


Инструмент за политически поръчки


Предложените промени в Наказателнопроцесуалния кодекс, с които се закриват специализираните съдилища и прокуратури, се обосновават с липсата на ефективни резултати от специализираните структури през последните 10 години.
"За десетгодишния срок на своето функциониране специализираните наказателни съдилища и съответните им прокуратури не оправдаха заложените със създаването им през 2011 г. очаквания. Първоначално възложената им компетентност по дела за усложнена престъпна дейност по тежки престъпления, свързани с организираната престъпност, беше разширена, включвайки и дела по корупционни състави по отношение на лица, заемащи висши публични длъжности, и делата по съставите на престъпленията срещу републиката", се посочва в мотивите.


"През целия период на тяхното функциониране публичното възприятие е преобладаващо негативно, като се възприемат не като независими органи, а като инструмент на "извънредното правосъдие", което изпълнява политически мотивирани поръчки", пишат в мотивите си вносителите.


Висящите дела да продължат в редовен съд


Основното предложение за промени в НПК, което предлагат от "Демократична България", е закриването на специализираните прокуратури и специализираните съдилища. В момента те са двуинстанционни - специализиран наказателен съд и апелативен специализиран наказателен съд, а към тях работят и съответните прокуратури.


Законопроектът предвижда разследванията, които са започнали в специализираните прокуратури, но все още не са в съдебна фаза (по-известни от тях са разследванията срещу Васил Божков, за боклука срещу братята Атанас и Пламен Бобокови, срещу бившия министър на околната среда и водите Нено Димов за водната криза в Перник от миналата година и много други), да се прехвърлят в срок от 7 дни след влизане в сила на промените в редовни съдилища. Посочените за пример дела би следвало да се прехвърлят по компетентност в Софийския градски съд.


Делата, които вече са започнали и са на първа инстанция в специализирания наказателен съд (каквото например е делото КТБ, което започна през февруари 2018 г.), трябва да се прехвърлят по подсъдност при компетентния съд, а разглеждането им продължава от същия съдебен състав, който заседава в съдебната сграда по седалището на закрития специализиран наказателен съд, ако съдията е запазил качеството си на такъв.


Това на практика означава, че за да не прекъсва процесът и за да не започне отначало, съдиите от специализирания съд би трябвало да бъдат преназначени на работа в един и същ състав в друг редовен съд така, че да продължат да гледат делата, които вече са започнали в специализираните. Как да се случи преназначаването е уредено с други предлагани промени в Закона за съдебната власт (виж по-долу).


"В случай че същият съдебен състав не може да продължи разглеждането на делото, съдът го насрочва за провеждане на разпоредително заседание в сградата на компетентния съд", пише в законопроекта. Това би означавало някои от делата да започнат отначало.


В законопроекта се предлага неприключилите производства пред апелативния специализиран съд (като делото срещу бившия кмет на район "Младост" Десислава Иванчева, заместничката й Биляна Петрова и Петко Дюлгеров например) да се изпращат по подсъдност на съответните апелативни съдилища. Ако се стигне до приемане на промените, делото срещу Иванчева ще трябва да се гледа в Софийския апелативен съд. Въззивните дела, по които предстои постановяване на решение от апелативния специализиран съд, трябва да приключват в срок от 1 месец от влизане на закона в сила.


Как ще се преназначават спецсъдиите и прокурорите


С промени в Закона за съдебната власт от "Демократична България" предлагат създаването на изцяло нова процедура, свързана със закриването на специализираните съдилища и прокуратури, по която прокурорите и съдиите ще бъдат преназначавани. Какво ще се случи с администрацията на съда, деловодителите, съдебните заседатели и останалите служители, които в момента работят в тези структури - не е регламентирано в законопроекта.


Според процедурата, ако промените бъдат гласувани и обнародвани, в срок от 1 седмица съдиите от специализираните съдилища трябва да подадат заявление до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, в което заявяват изрично своето желание да бъдат възстановени на длъжността, която са заемали преди назначаването си в спецсъдилищата, или да бъдат преместени в окръжен, съответно в апелативен съд от утвърден от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет списък.


В срок от 1 месец след приспадане на щатните длъжности на съдиите, които са заявили, че желаят възстановяване на предишните си длъжности в органите на съдебната власт, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да приеме решение, с което разпределя останалите щатни длъжности за съдии от закритите специализиран наказателен съд и апелативен специализиран наказателен съд в утвърден от нея списък на окръжни, съответно апелативни съдилища.


При извършване на разпределението на щатните длъжности и утвърждаване на списъка на съдилищата, в които магистратите от закритите специализирани съдилища могат да поискат да бъдат преместени, съдийската колегия ще взема предвид натовареността на всички окръжни, съответно апелативни съдилища, включително данните за постъпилите и решени дела за 3-годишен период.


В случай че желаещите преместване съдии в определен окръжен, съответно апелативен съд от утвърдения списък, са повече от разкритите места, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще провежда процедура по подбор, която ще се извършва от петчленна комисия, избрана на случаен принцип от Съдийската колегия, като в комисията ще участват съдиите от наказателната колегия на Върховния касационен съд.


Комисията ще класира кандидатите, а съдийската колегия ще приеме решение за преместване на съдиите по реда на класирането въз основа на поредността на заявеното желание на всеки от кандидатите и изразеното от него писмено съгласие за заемане на съответната длъжност до попълване на свободните за заемане места.


Промени в Закона за съдебната власт и Наказателнопроцесуалния кодекс предвиждат закриване на спецсъдилищата и спецпрокуратурите.

© Красимир Юскеселиев

Промени в Закона за съдебната власт и Наказателнопроцесуалния кодекс предвиждат закриване на спецсъдилищата и спецпрокуратурите.


Съдиите, които не изразят писмено съгласие за заемане на съответната длъжност съобразно класирането, се възстановяват на длъжността, която са заемали преди назначаването си в специализирания наказателен съд и апелативния специализиран наказателен съд.


Решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред смесен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, който се състои от трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд, определени на принципа на случаен подбор измежду съдиите в двете върховни съдилища.


Процедурата за преместване на прокурорите е аналогична и ще се провежда от Прокурорската колегия на ВСС.


По-кратки прокурорски командировки и още промени


"Демократична България" искат и да отпаднат текстове от НПК, свързани с фигурата на специалния прокурор, която бе създадена малко преди изборите и на когото бяха дадени правомощия да разследва престъпления, извършени от главния прокурор или неговите заместници. Текстовете, за които се предвижда да отпаднат, са за това, че този специален прокурор може да възлага действия по разследването на следовател от следствения отдел в специализираната прокуратура. При закриването на спецпрокуратурата ще бъдат закрити и следствените отдели към нея.


Промените предвиждат и само магистрати от Върховния касационен съд и Върховния административен съд с минимален стаж от 5 г. там да бъдат избирани за председатели. Изборът и освобождаването на двамата от "тримата големи" да става с поне 17 гласа от членовете на ВСС, а решението да се взема с мнозинство от съдиите, избирани от съдии.


За кариерното развитие на съдия или за дисциплинарно наказание решението да се вземе от минимум 8 гласа от съдийската колегия, като мнозинството гласове отново трябва да бъдат на съдии, избрани от съдии.
Предвижда се да бъдат премахнати предварителните проверки, които сега могат да правят прокурорите, и се предлага да се ограничи срокът, за който могат да бъдат командировани прокурорите - до 6 месеца годишно.


Преди всяко командироване обаче ще се произнася комисията за атестирането и конкурсите към прокурорската колегия на ВСС.


Антикорупционната комисия да се раздели на две - за корупция и конфискация


От "Демократична България" предлагат и изменения в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество - законът, който регламентира дейността на антикорупционната комисия, оглавявана от бившия главен прокурор Сотир Цацаров.


Проектът за промени в закона, по който функционира антикорупционната комисия начело с бившия главен прокурор Сотир Цацаров, предвижда закриването на структурата в този й вид и създаването на две други комисии.

© Велко Ангелов

Проектът за промени в закона, по който функционира антикорупционната комисия начело с бившия главен прокурор Сотир Цацаров, предвижда закриването на структурата в този й вид и създаването на две други комисии.


Промените предвиждат тя да бъде закрита в този вид, в който съществува в момента, и да се раздели на две, както беше преди 2018 г. При разделянето едната комисия ще е ангажирана с противодействие на корупцията и санкциониране на конфликт и на интереси, а другата ще се занимава с конфискация.


Законопроектът предвижда и да се стесни предметът на отнемане от държавата до имуществото, представляващо средство или облага от незаконни дейности. Прагът, над който започва производство за конфискация, т.е. сумата, с която се разминават законните доходи и реалното имущество, се завишава на 250 000 лв. Предложенията предвиждат и комисията да образува производство за конфискация, когато може да се направи обосновано предположение, че конкретни имуществени права са средства и облаги от незаконна дейност.

Коментари (120)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 2304 Неутрално

  Смислени предложения, дано поне една част ги приемат.

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 3. 3 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2052 Неутрално

  ЗАКРИВАЙ!
  Даже и ВСС закривай.

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 5. 5 Профил на БЪЛГАРИЯ МОЖЕ МНОГО ПОВЕЧЕ
  БЪЛГАРИЯ МОЖЕ МНОГО ПОВЕЧЕ
  Рейтинг: 1564 Неутрално

  ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА ПЪРВА КРАЧКА

  БРАВО

  да видим кой от другите партии ще подкрепи, че то на приказки лесно ..

  ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ е ЕДИНСТВЕНАТА АЛТЕРНАТИВА с ясни и прозрачни идеи и цели !!!
 6. 6 Профил на БЪЛГАРИЯ МОЖЕ МНОГО ПОВЕЧЕ
  БЪЛГАРИЯ МОЖЕ МНОГО ПОВЕЧЕ
  Рейтинг: 1564 Неутрално

  ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА ПЪРВА КРАЧКА

  БРАВО

  да видим кой от другите партии ще подкрепи, че то на приказки лесно ..

  ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ е ЕДИНСТВЕНАТА АЛТЕРНАТИВА с ясни и прозрачни идеи и цели !!!
 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1889 Неутрално

  За 30 години и кражби за стотици милиарди, няма нито един осъден!
  Очакваме конкретни резултати, не преливане от пълно в празно!!

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 10. 10 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6249 Любопитно

  КПКОНПИ вече е "комисията "Цацаров", така ли?

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12 Профил на Milko
  Milko
  Рейтинг: 136 Неутрално

  Смислени предложения, дано се приемат и се сложи край с корумпираните, политически бухалки. Досега КПКОНПИ нищо не е свършила и доказала, че трябва да съществува в този си формат.

 13. 13 Профил на kapitan_laino
  kapitan_laino
  Рейтинг: 1146 Неутрално

  На България са нужни 2 неща - електронно правителство по модела на Естония и съдебна реформа по модела на Румъния. И нещата ще потръгнат.

 14. 14 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2052 Неутрално

  СЛУЖБИЧКИ СЛУЖЕЩИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ НА ПОРОЧНАТА ВЛАСТ!
  Мутри +прокурори= Политически комфорт!

 15. 15 Профил на brighty
  brighty
  Рейтинг: 45 Неутрално

  ДБ - достойни политици и достойни българи! Подлогите на хунтата могат сега да започнат да вият и бойкикят до отмаляване :)

 16. 16 Профил на vista2
  vista2
  Рейтинг: 484 Неутрално

  Радан Кънев пред БНТ: "Правосъдието е голям проблем за България, но не е най-спешният, ...ще загубим време заради плана за възстановяване и устойчивост"

 17. 17 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2904 Неутрално

  "... Да се закрият специализираните прокуратури и съдилища, магистратите и прокурорите да се преназначат в други прокуратури и съдилища..."!

  А защо трябва да се преназначават?! С какво са го заслужили?

  Бивш tww09306483.
 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 20. 20 Профил на oak17621787
  oak17621787
  Рейтинг: 206 Неутрално

  "... Да се закрият специализираните прокуратури и съдилища, магистратите и прокурорите да се преназначат в други прокуратури и съдилища..."!А защо трябва да се преназначават?! С какво са го заслужили?
  —цитат от коментар 17 на Petleshev


  Според вас да ги уволняват направо ли.

 21. 21 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2942 Неутрално

  Това е заиграване, най-важно е да се смени каскета Гешев, или е договорено да преследва новите лоши?

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 23. 23 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1805 Неутрално

  Преназначаване на спецовете и раздробяване на КПКОНПИ не е равно на закриване. Сега вместо да те гази една комисия, ще те газят две :)

 24. 24 Профил на oak17621787
  oak17621787
  Рейтинг: 206 Неутрално

  ЗАКРИВАЙ!Даже и ВСС закривай.
  —цитат от коментар 3 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  То ако оставим на вас и държавата ще закриете.😁😁😁

 25. 25 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2052 Неутрално

  Който не иска да си го причинява... да почива в мир

 26. 26 Профил на tulup
  tulup
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  До коментар [#11] от "hrx16647690":

  А можете ли да кажете за какво ги е подгонила точно, тъй като и съда се чудеше и прокурорите не успяха много-много да обяснят?

  Не ме търсете преди обяд
 27. 27 Профил на deepblue
  deepblue
  Рейтинг: 1190 Неутрално

  Свобода за:
  Арабаджиеви,Баневи,Божков и Бобокови

  Затвор за Борисов.

  След всички решения които сте взели през живота си ,сте решили да ми прочетете коментара.
 28. 28 Профил на oak17621787
  oak17621787
  Рейтинг: 206 Неутрално

  За 30 години и кражби за стотици милиарди, няма нито един осъден! Очакваме конкретни резултати, не преливане от пълно в празно!!
  —цитат от коментар 8 на Гражданин


  Има да чакате. Дб и Герб може и да са в различни отбори, ама в едно първенство играят.

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30 Профил на Хай Буй
  Хай Буй
  Рейтинг: 2502 Неутрално

  "Демократична България" внесе проекти за закриване на спецсъда и комисията "Цацаров"


  "ДБ" внесе и още един прелюбопитен законопроект. Проектът позволява на оператори като Юбер да действат, без нужда от таксиметров апарат.

  Вероятно това е най-големият проблем за Република България и затова "ДБ" спешно са се втурнали да го решават още в първите си и кратки дни в Народното Събрание.
  Съвсем основателни са подозренията, че началото на осребряването на депутатите е започнало.
  Нямам друго обяснение защо точно този закон се внася още сега.
  Във всеки случай, това е едно огромно черно петно върху реверите на г-н Атанасов и г-н Иванов, като вносители на такъв законопроект. Проблясването на златни доларови символи върху петното, едва ли е просто оптическа илюзия.

 31. 31 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4338 Весело

  Брей, Цацаров се насочва към борсата...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 32. 32 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1260 Неутрално

  Браво, много смислени предложения, да видим от другите партии как ще ги отиграят. Ще е показателно за това искат ли реални промени или не. Не се и съмнявам, че ГРОБ и сараите ще са против.

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 34. 34 Профил на tulup
  tulup
  Рейтинг: 1240 Весело

  До коментар [#29] от "Станимир Кралев":

  Голяма изненада е - пишеше им го в програмата.

  Не ме търсете преди обяд
 35. 35 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2904 Неутрално

  До коментар [#20] от "oak17621787":

  Според мен проверка и атестация. И без друго съдебната система е пробита на много места от хората на Шиши. За прокуратурата да не говорим. Защо съдии и прокурори да не могат да бъдат уволнявани?! С нещо са по-специални ли? Знам, че се чувстват такива, но съдебната система е силно компрометирана и не заслужава високо доверие в момента. Прогнилите ябълки какво да ги правим?!

  Бивш tww09306483.
 36. 36 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 2090 Неутрално

  Е за това голямо браво!

 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 39. 39
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 40. 40 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2052 Неутрално

  До коментар [#24] от "oak17621787":

  Че кой си ти та да ,,оставяш” бе?
  Да не би държавата да ти е бащиния?
  Я дишай дълбоко

 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 43. 43 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1726 Неутрално

  Не беше отдавна времето, в което се родиха т.нар. спец-прокуратура и съд.
  Каква беше атмосферата 2011 г. Цв. Цветанов разадаше присъди от телевизионния екран и понеже имаше магистрати, които не бяха съгласни да парафират това, което им искаше ченгето Цветанов, той - с помощта на гербавите калинки в НС, измени и НПК и ЗСВ. Картинка - пък после се оказа, че на Цветанов му скроиха шапката, та опита от собственото си лекарство - нищо, че излезе оправдан от съда. Та, той разбра по трудния начин, че поръчките и бърникане по конюнктура в тази система НИКОГА не е за добро.
  Няма такъв интерес в правосъдието, който да изисква тази система със специализирания съд и прокуратура. Обаче със създаването им се осигури модел на "ударна структура", която се капсулира спрямо останалата система (осигурява се поръчков канал). Това е изключително вредно - и за системата, и за гражданите.

 44. 44 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1710 Неутрално

  Браво! Много се радвам, че ДБ от първата минута се захващат със свинските черва на мафията.

 45. 45 Профил на Боян Баянов
  Боян Баянов
  Рейтинг: 1855 Неутрално

  Георги Милков, журналист във в-к „24 часа“ за случка през 1990 г.:
  „Отивам сам-самичък на посочения адрес. Пашата не беше там. Човекът, с когото се срещнах беше Бойко Борисов. Държа се строго, но културно. Поиска ми паспорта (бяхме още с ония зелени тескерета), сне ми данните и ме накара да подпиша декларация, че съм получил отговора на г-н Николов и се задължавам да го публикувам без никакви корекции. Прочете ми лекция на тема колко е свестен Пашата и се разделихме по живо по здраво. Публикувах едно към едно отговора на Румен Николов, което и до днес си остава най-големият негов авторски текст в медиите.“, 12.08.2020 г. - https://www.facebook.com/geomilkov/posts/10157766260824065
  (Румен Николов „Пашата“ е сред основателите на СИК, които се занимават и със застрахователен бизнес.)

 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 47. 47 Профил на Станимир Кралев
  Станимир Кралев
  Рейтинг: 0 Весело

  Да не би държавата да ти е бащиния?
  —цитат от коментар 40 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  А на теб?

  Я дишай дълбоко
  —цитат от коментар 40 на Аз съм българче обичам наште планини зелени

 48. 48 Профил на Мариана Кълвачева
  Мариана Кълвачева
  Рейтинг: 1894 Неутрално

  Да се преназначат в други ведомства, но имената им да се запишат и делата им досега да се ревизират обстойно. Всички, изпълнявали политически поръчки да си понесат наказанието по служебна линия.

  кратък
 49. 49 Профил на hrx16647690
  hrx16647690
  Рейтинг: 885 Неутрално

  До коментар [#11] от "hrx16647690":А можете ли да кажете за какво ги е подгонила точно, тъй като и съда се чудеше и прокурорите не успяха много-много да обяснят?
  —цитат от коментар 26 на tulup


  Онези тримцата са обвинени като ОПГ.
  Колкото до Съда…То Съдът оправда и Ст. Софиянски (свата на Черепа),
  въпреки че Иван Костов им каза, че около него мирише на лошо
  и той затова гласува със запушен нос.
  Това изказване на Иван Костов забрави ли го?

  До коментар [#26] от "tulup":

 50. 50 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2052 Неутрално

  До коментар [#29] от "Станимир Кралев":


  То така се борят че... единия с джакузи на незаконна тераса... другия не иска да си го причинява... такава БОРБА ПАДА

 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 52. 52 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1260 Неутрално

  Мафията вече си има партия...
  —цитат от коментар 37 на Мизийски


  Да, казва се ГРОБ. Ама не е вече, а от над 10-на години.

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 53. 53 Профил на Al Tikvone
  Al Tikvone
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Това е заиграване, най-важно е да се смени каскета Гешев, или е договорено да преследва новите лоши?

  До коментар [#21] от "Корки":

  #ШИШИ_не_дава !

  Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
 54. 54 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2730 Неутрално

  Добро начало !! Не знам защо трябва да им се търси работа, 5-6 месеца обезщетение и на борсата, Какво се случва с работещите в дадена фирма , защо да са привилигировани ?

 55. 55 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2652 Неутрално

  Тъкмо ще си проличи, колко души от ИТН и БСП са напазарувани от Делян Пеевски. Илюзия е да си помислим, че няма такива.

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 56. 56 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2904 Неутрално

  До коментар [#38] от "Боян Баянов":

  Верно бе...! Какво стана с тоз хубав човек Пацо Терасата? Този виден представител на родното правосъдие...! :)))

  Бивш tww09306483.
 57. 57 Профил на Dark Avenger alias Дечо Пора
  Dark Avenger alias Дечо Пора
  Рейтинг: 868 Весело

  и къШ Каскета от Бояна !
  незабравяйте, за това съм ви избрал !

  Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
 58. 58 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3879 Неутрално

  Цацаров да бяга в Бюрото по труда да си подава документите, за безработен.
  Гешев да се подготвя.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 59. 59 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 883 Неутрално

  На България са нужни 2 неща - електронно правителство по модела на Естония и съдебна реформа по модела на Румъния. И нещата ще потръгнат.
  —цитат от коментар 13 на kapitan_laino


  ++++
  Ще добавя и административна реформа на страната (децентрализация). Дунав е най-важната магистрала на ЕС, директна връзка с атлантика, а дунавските пристанищни градове се обезлюдяват.

 60. 60 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 883 Неутрално

  На България са нужни 2 неща - електронно правителство по модела на Естония и съдебна реформа по модела на Румъния. И нещата ще потръгнат.
  —цитат от коментар 13 на kapitan_laino


  ++++
  Ще добавя и административна реформа на страната (децентрализация). Дунав е най-важната магистрала на ЕС, директна връзка с атлантика, а дунавските пристанищни градове се обезлюдяват.

 61. 61 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2052 Неутрално

  До коментар [#47] от "Станимир Кралев":

  Ами на мен не ми е. Не съм нарушила законите на страната... за разлика от НЯКОИ личности...

 62. 62 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3445 Весело

  До коментар [#31] от "hamiltonf":

  На колко се оценява IPOто?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 63. 63
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 64. 64
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 65. 65 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 633 Неутрално

  добри предложения.
  както и тези за Uber и синия талон.
  обаче нали минават през комисия.

 66. 66
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 67. 67 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 775 Неутрално

  Най-„смисленото“ предложение е да се разкара онази част от прокуратурата, която е подгонила Спонсора (и Трайков+Дянков) на „Да България“.
  —цитат от коментар 11 на hrx16647690


  Аз, доколкото си спомням, съдията по случая беше получил мускулна треска от смях, след като прочел обвинението от славните тикви-прокурори. Едното от тях май беше, че в "доказателствената" си част относно вината на обвиняемите, прокурорите-кукурбити бяха делили на нула.

  Та толкова за случая на подгонването.

 68. 68 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1547 Неутрално

  Каква изненада, драги телевизионни зрители! Първата работа на "борците срещу корупцията" и "блюстителите на законността" е... да закрият институциите, които се борят с тежката организирана престъпност и олигархията. Някой изненадан от действията на радикалното БКП - ДеБъ?
  —цитат от коментар 29 на Станимир Кралев


  Не знам кой точно елемент ви изненадва, но ще ви благодаря, ако ми припомните най-успешните случаи на борбата с организираната престъпност, олигархията и корупцията.
  Преди време някой беше направил сметка, колко ни струва комисията дето конфискува "лошите" пари какво е вкарала в бюджета и се оказа че е бая на червено.
  За разходи/приходи от страна прокуратура, не ми се и споменава.
  Иначе такива като вас и мен, плащаме глобите за неправомерно задържане и паднали обвинения. Та не бих се учудил ако така се завъртят нещата, та накрая на очевидно НЕ добри хора като Баневи, Василеви, Божкови и подобни, не само не ги стигне Гешевата , пардон Божията десница, ами накрая пак ние с вас да се бръкнем, да им покрием някои от по-дребните им харчове, за едрите те си имат.

 69. 69 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 775 Неутрално

  Мафията вече си има партия...
  —цитат от коментар 37 на Мизийски


  Ха, че това вече е много отдвна драги... Поне едно 10-на години! Не само партия, ами и държава - Боколандия.

 70. 70 Профил на bobyb
  bobyb
  Рейтинг: 846 Неутрално

  "Демократична България" внесе проекти за закриване на спецсъда и комисията "Цацаров""ДБ" внесе и още един прелюбопитен законопроект. Проектът позволява на оператори като Юбер да действат, без нужда от таксиметров апарат. Вероятно това е най-големият проблем за Република България и затова "ДБ" спешно са се втурнали да го решават още в първите си и кратки дни в Народното Събрание. Съвсем основателни са подозренията, че началото на осребряването на депутатите е започнало. Нямам друго обяснение защо точно този закон се внася още сега.Във всеки случай, това е едно огромно черно петно върху реверите на г-н Атанасов и г-н Иванов, като вносители на такъв законопроект. Проблясването на златни доларови символи върху петното, едва ли е просто оптическа илюзия.
  —цитат от коментар 30 на Хай Буй


  Айде бакшишите у лево. Писнало ни е от вашия рекет, намерете си смислена работа.

 71. 71
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 72. 72 Профил на deepblue
  deepblue
  Рейтинг: 1190 Неутрално

  Делото за КТБ ще почне отначало.

  След всички решения които сте взели през живота си ,сте решили да ми прочетете коментара.
 73. 73
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 74. 74
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 75. 75
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 76. 76 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2266 Неутрално

  "Инструмент за политически поръчки"

  хоп махаме ги и политическите поръчки ще спрат.
  А какво ще каже ХИ за опита му да завладее съдебната власт.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 77. 77 Профил на deepblue
  deepblue
  Рейтинг: 1190 Неутрално

  "В случай че същият съдебен състав не може да продължи разглеждането на делото, съдът го насрочва за провеждане на разпоредително заседание в сградата на компетентния съд", пише в законопроекта. Това би означавало някои от делата да започнат отначало.

  Свободата за хората настъпи (ама за нашите хора)

  След всички решения които сте взели през живота си ,сте решили да ми прочетете коментара.
 78. 78 Профил на BezEmotsia
  BezEmotsia
  Рейтинг: 675 Весело

  На България са нужни 2 неща - електронно правителство по модела на Естония и съдебна реформа по модела на Румъния. И нещата ще потръгнат.
  —цитат от коментар 13 на kapitan_laino


  В Румъния протестиращите защитаваха прокуратурата, а в България протестиращите заеха страната на Божков и на фигуранта.

  Разликата е много голяма, нали?

  Хи хи хи

 79. 79 Профил на brighty
  brighty
  Рейтинг: 45 Неутрално

  След като за 10 години разгромиха мафията и корупцията на ГЕРБ, може пък тези достойни слуги на народа от кпконпира да искат сами да се оттеглят в заслужена пенсия, удовлетворени, че са изпълнили с достойнство дълга си и са защитили обществения интерес.

 80. 80 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 775 Неутрално


  В Румъния протестиращите защитаваха прокуратурата, а в България протестиращите заеха страната на Божков и на фигуранта.

  Разликата е много голяма, нали?

  Хи хи хи
  —цитат от коментар 78 на BezEmotsia


  Ами тя и разликата между прокурорите е много голяма - от едната страна имаме енда Ковеши, от другата - Гешев... Какво повече да се каже тук?

 81. 81 Профил на chicho_gosho
  chicho_gosho
  Рейтинг: 368 Весело

  Делото за КТБ ще почне отначало.
  —цитат от коментар 72 на deepblue


  А като започне отначало Шиши дали ще е в него /в делото, имам предвид/ - все пак е най-големия неизряден кредитополучател на КТБ и извършил след това най-скандалните цесии! Но "случайно" липсват по делото документи за неговите приближени фирми и затова при какви условия са вземали необезпечените кредити? :):):)

 82. 82 Профил на negodnik
  negodnik
  Рейтинг: 433 Неутрално

  До коментар [#13] от "kapitan_laino":

  Напълно подкрепям. Имам колега естонец, в портфейла си има само една карта. С нея гласува, посещава лекар, и си купува кафе от машината.
  Томито Дончев, колко пари потроши и едно голямо нищо.

  Дядо ми навремето казваше. "Немогъл и Неискал са братя".
  Така и ГЕРБ, 10год нито могат, нити искат.

 83. 83 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1645 Неутрално

  Мъдра постъпка! Така ще може да се вдигнат запорите на Прокопи и да възтържествува Правдата.

 84. 84 Профил на SgtPepper
  SgtPepper
  Рейтинг: 281 Неутрално

  [quote#24:"oak17621787"][/quote]

  Закривай!

  https://www.youtube.com/watch?v=0QantBeDe9Q
 85. 85 Профил на fmo211046145
  fmo211046145
  Рейтинг: 117 Неутрално

  Всеки знае, че съдебна система в България няма.
  Защо няма?
  Защото е наследена от времето на комунизма и БКП, а след това само възобновявана на основата на връзки.
  Какво ще помогне закриването на спец. съда на обиквовения български гражданин?
  Разделението на Цацаровата комисия на две?

  Виж, ако решат изцяло разпускане на съдебната система и обявяване на честни конкурси за всички длъжности, тогава наистина ще повярвам. че искат да правят реформи.

 86. 86 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1591 Весело

  Очаквано 'борците' срещу корупцията и задкулисието имат за първа задача да прокарат дневния ред на мафията

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 87. 87
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 88. 88 Профил на Brasil
  Brasil
  Рейтинг: 376 Неутрално

  КПКОНПИ вече е "комисията "Цацаров", така ли?
  —цитат от коментар 10 на Незнайко в Слънчевия град


  Точно така. Други въпроси?

 89. 89 Профил на newgenerations
  newgenerations
  Рейтинг: 625 Неутрално

  Бухалките на Гешев трябва да бъдат закрити.

 90. 90 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8034 Неутрално

  И Цацаров ли ще е безработен?

 91. 91 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 2416 Любопитно

  Виж, ако решат изцяло разпускане на съдебната система и обявяване на честни конкурси за всички длъжности, тогава наистина ще повярвам. че искат да правят реформи.
  —цитат от коментар 85 на fmo211046145


  Добра мисъл, ама дали новите партии в парламента ще им хареса?

 92. 92 Профил на Black Label
  Black Label
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Очаквано 'борците' срещу корупцията и задкулисието имат за първа задача да прокарат дневния ред на мафията
  —цитат от коментар 86 на Hella Good


  Много добре сте сложили борците в кавички.

 93. 93 Профил на Born
  Born
  Рейтинг: 539 Неутрално

  Ето това трябва да бъде разделната червена линия за подкрепа на правителство с мандата на ИТН. Незабавно премахване на специализираните съд и прокуратура и нова КОНПИ срещу подкрепа , като законодателните изменения да бъдат приети ПРЕДИ гласуването за правителството. В противен случай няма подкрепа и отиваме на избори!

 94. 94 Профил на b.rainstorm
  b.rainstorm
  Рейтинг: 81 Неутрално

  АХАХАХАХАХХАХА ама Шиши ще даде ли? Сега ще има много болка! Да видим сега КОЙ ще подкрепи и кой не. Сега ще лъснат зависимите.

 95. 95 Профил на bobyb
  bobyb
  Рейтинг: 846 Неутрално

  Очаквано 'борците' срещу корупцията и задкулисието имат за първа задача да прокарат дневния ред на мафията
  —цитат от коментар 86 на Hella Good


  Така е, бабичките и дедовците с нелегална ракия се обединиха да свалят злият Гешев, виден борец срещу мафията.

 96. 96 Профил на Al Tikvone
  Al Tikvone
  Рейтинг: 395 Весело


  И Цацаров ли ще е безработен?

  До коментар [#90] от "Роси":

  Не , разбира се !
  В Белене ще работи по системата - 3 работни за 2 излежани
  Както каза мъдрия вожд Барисич : “Трудът ви прави свободни”
  А и Цацата е събрал много за изрботване

  Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
 97. 97 Профил на David Moyseev
  David Moyseev
  Рейтинг: 716 Неутрално

  Да, видяхте къде ги сърби обвинените олигарси ! Действай Бойкикев Ибрикчи - разтуряй всички, които заплашиха краденото имане на Черепа, Бобокови, Баневи, Веско, Карнобатския бандит, Галеви, ЦвВас и още безчет бандюги, чиито имоти днес са под възбрана на Спецсъда и Комисията за незаконно придобитото имущество! Е, кой сега ще отрече, че Мутрите са пред, а слугите им вътре в парламента?! Избори до дупка - но пасаран за тази сган!

 98. 98
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 99. 99
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 100. 100 Профил на keen
  keen
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  Първи, но много наложителни, стъпки в посока нормална съдебна система.

  Където и да натиснеш в ГЕРБ, излиза ГНОЙ.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK