Коалиционният договор предлага антикорупционната комисия да дублира прокуратурата

"Продължаваме промяната" залага идеята си част от КПКОНПИ да е с още повече разследващи функции, за което няма съгласие с останалите политически сили. Коалицията е готова и със законопроект за смяна на ВСС, който да смени Гешев.

© Георги Кожухаров

"Продължаваме промяната" залага идеята си част от КПКОНПИ да е с още повече разследващи функции, за което няма съгласие с останалите политически сили. Коалицията е готова и със законопроект за смяна на ВСС, който да смени Гешев.Краткосрочна програма за реформа на правосъдието от 30 точки, в която са влезли както темите, по които всички бъдещи партньори са единодушни, така и спорните въпроси, за които беше обявено, че ще се обсъждат допълнително - това е заложено в черновата на коалиционното споразумение. Тя беше изпратена от "Продължаваме промяната" до БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България", които до два дни трябва да върнат забележките си, а "Дневник" видя вариант на документа.


В "графика" за управление на бъдещата власт най-много точки за "незабавно" са свързани с реформите в съдебната система.


Какво предвижда споразумението за формулата на управлението - тук


Бъдещето на антикорупционната комисия
По време не преговорите експертите на четирите политически сили така и не се разбраха как точно да се реформира антикорупционата комисия (КПКОНПИ) и това ще трябва да се изясни преди бъдещото споразумение. Между формациите има липса на единодушие как точно комисията да се раздели на две части.


В черновата на споразумението, което е в силно насипно състояние и изглежда като стенограма на приоритетите от публичните преговори, за реформа на КПКОНПИ първо е записана идеята комисията да бъде разделена на две, по която няма противоречие. От нея произтича смяната на сегашното ръководство, начело на което е Сотир Цацаров.


Оттам нататък е описана визията на "Продължаваме промяната", която гласи: едната част на комисията ще продължи да е антикорупционна - самостоятелно или като звено в ДАНС, като ще се засилят разследващите й функции, а тя ще може да възлага и на НАП и ДАНС проверки. Тоест тази част на КПКОНПИ ще дублира прокуратурата, като ще се фокусира върху високите етажи на властта.


Другата й част ще се занимава с "възстановяване на активи", тоест ще има самостоятелна комисия за конфискация. Не става ясно дали ще продължи да се прилага процедурата по гражданска конфискация от хора, които не са извършили престъпления. Тази възможност беше допълнително въведена в закона по времето на управлението на ГЕРБ, за да може само на базата на повдигнато произволно обвинение от прокуратурата, КПКОНПИ да се разправя с неудобните на властта, дори като обвинението срещу тях отпадне или бъдат оправдани. Преди дни от становище на Съда на ЕС се разбра, че въпросната процедура не отговаря на изискванията на европейската директива за конфискация.


Идеята на "Продължаваме промяната" за засилване на правомощията на новата антикорупционна комисия беше критикувана от експерти, според които това ще я затвърди като "бухалка" на властта. Комисията и в момента има куп спорни правомощия, едно от които е, че има право да иска подслушване и следене. За разлика от останалите политически сили "Продължаваме промяната" неведнъж са посочвали, че антикорупционата комисия е слаба и неефективна, без да обръщат внимание, че тя е перфектният инструмент на предишното управление за тормоз на неудобните му.


Според черновата на споразумението към антикорупционната комисия или звено в ДАНС се предлага да премине част от състава на инспекторатите към администрацията и отделните министерства. Тя ще може да обжалва откази на прокуратурата да разследlа корупция, както и да сезира комисията по конфискация.


Предлага се ревизия на заведените до този момент дела за отнемане на противозаконно придобито имущество в срок до 3 месеца с цел намаляване на риска държавата да бъде осъдена в бъдеще от засегнатите в тях. Ще се обсъжда включване на други органи при избора на състава на КПКОНПИ - например на президента.


В споразумението липсва предложението на "Демократична България" КПКОНПИ да се раздели на две - на антикорупционна и срещу конфликт на интереси, от една страна, и по конфискация, като не й се дават разследващи функции, защото това е рисково. Според експертите на ДБ гражданската конфискация в сегашния й вид води до това, че в момента хората, срещу които е започнало производство по отнемане на имущество, са с по-малко права, отколкото тези, срещу които се води наказателно производство.


През април "Демократична България" внесе в парламента законопроект за разделяне на комисията на две - за противодействие на корупцията и конфликта на интереси и за конфискация, като авторите му Христо Иванов, Атанас Атанасов и Борислав Сандов предлагаха "незаконно придобито имущество" да се замени с "имущество, представляващо средство или облага от незаконни дейности". В проекта беше записано и увеличаване на размера на сумата, считана за "значително несъответствие" между имуществото и нетния доход, от 150 000 лв. на 250 000 лв. за целия проверяван период.


В мотивите му се посочваше още, че "производството пред комисията съдържа сериозни рискове за засягане правата на гражданите", "с предвидения автоматизъм в производството за започване на цялостна проверка за установяване на незаконно придобито имуществото на основание констатирано несъответствие в размер над 20 000 лв. се открива възможност за необоснована репресия на гражданите, като не се зачита правото на защита срещу актовете на комисията", "не е предвиден законов механизъм установеното несъответствие да бъде оспорено пред независимия съд, преди да се започне процедурата за цялостна проверка за установяване на незаконно придобито имущество" и други.


По време на преговорите "Има такъв народ" предложи от КПКОНПИ да се извади оперативната дирекция, която беше в ДАНС, да се повиши контролът над дейността над цялата комисия и да се свие драстично кръгът от контролираните хора във властта. БСП настояваше за превръщането на КПКОНПИ от бухалка в нормално работещо звено срещу корупцията, като се раздели на комисия за конфликт на интереси и комисия за конфискация.


Как ще бъдат изгладени тези противоречия за реформа на антикорупционната комисия - засега не е ясно.


Останалите ключови моменти в частта "Правосъдие" са:


1. С политическа декларация парламентът ще поиска оставката на главния прокурор.


2. Незабавни промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ) с цел - закриване на специализираните наказателен съд и прокуратура и въвеждане на съдебен контрол върху някои от отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство: по сигнали срещу главния прокурор и административните ръководители на прокуратурите, по сигнали за полицейско насилие, по сигнали, подадени от антикорупционната комисия (КПКОНПИ), други сигнали, определени въз основа на анализ и допълнително обсъждане.


3. Създаване на процедура за задължителна тримесечна отчетност на главния прокурор пред Народното събрание и ограничаване правомощията му по надзора за законност чрез изменения в ЗСВ - да отпадне възможността му писмено да изменя или отменя актове на подчинените си.


4. Спешна промяна на Закона за съдебната власт, за който днес Лена Бориславова от "Продължаваме промяната" съобщи, че е готов - с него до 4 месеца да се смени статутът на ВСС от постоянно действащ на временно действащ - на сесии. Така ще се създаде възможност за смяната на съвета, който ще може да смени главния прокурор. Намерение да внесе такова искане отново има министърът на правосъдието, след като Конституционният съд се произнесе дали има право.


5. Изрично да се уредят последиците за заварените производства след закриване на спецсъда, така че да не се стига до тяхното преждевременно прекъсване или забавяне.


6. Създаване на нова постоянна комисия или подкомисия към Народно събрание за превенция и борба с корупцията, която да изготви доклад на дейността на ръководството на КПКОНПИ, която да бъде реформирана от 3 месеца.


7. Избор на Инспекторат към Висшия съдебен съвет, който отдавна е с изтекъл мандат - до два месеца.


8. Изпълнение на препоръките на Венецианската комисия за засилване на тежестта на гласовете на съдийската колегия при избор на председатели на върховните съдилища, като точното мнозинство ще бъде уточнено допълнително.


9. Въвеждане на първоначална проверка за почтеност и липса на конфликт на интереси на кандидатите за назначаване в състава на ВСС и неговите комисии, която се извършва от Инспектората към ВСС.


10. Отпадане на кариерните бонуси и обезщетенията за членове на ВСС.


11. Ревизия на изпълнението на европейските проекти и обществени поръчки в съдебната система.


12. Ограничаване на безсрочното командироване на магистрати и прекратяване на порочните практики за командироване чрез законодателни промени в най-кратък срок.


13. Ревизиране на критериите и процедурите за атестация и за провеждането на конкурсите на магистрати чрез законодателни промени в най-кратък срок.


14. Регресна отговорност спрямо длъжностни лица или ръководители на административни органи, чиито действия, бездействия и постановени актове са довели до осъждане на държавата. Анализ и допълнително обсъждане на предложението за въвеждане на регресна отговорност и спрямо магистрати и народни представители.


15. Отлагане с до една година действието на Единната информационна система на съдилищата и на Единния портал за електронно правосъдие, докато не бъдат преработени така, че да отговарят на нуждите на всички участници в процеса; законодателни промени за стабилизиране на връчените до този момент актове; развитие на електронното правосъдие в прокуратурата и създаване на гаранции за случайно разпределение на преписките в прокуратурата.


16. Професионален анализ на функциите на регулаторни органи - КЗК, КФН, КЕВР, КРС и др., през фокуса на защита гражданските права и законни интереси на гражданите, стопанските субекти и държавата; преосмисляне на структурата и функционирането на КЗК. Анализ и обсъждане на предложението за ограничаване на мандатите на членовете на регулаторните органи; преразглеждане на удължения мандат на ръководството на КЗК. Обсъждане на необходимостта от създаване на специализиран гаранционен фонд за обезщетяване за вреди, причинени от държавата.


17. Подобряване достъпа на гражданите до правосъдие чрез: реформиране на някои съдебни такси, например 4% по граждански дела, създаване на гаранции за пълноценен съдебен контрол на актовете на административните органи и регресна отговорност за съответните длъжностни лица.


18. Промени в Закона за обществените поръчки - ограничаване на инхаус възлагането, разкриване на досиетата по обществени поръчки след определен срок, повече публичност при работата на конкурсните комисии.


19. Приемане на законодателство за санкции в случаи като тези по закона "Магнитски".

Коментари (70)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на N I K E
  N I K E
  Рейтинг: 298 Неутрално

  Давай постове на гладни комунисти това промяната дублиране на вскички нива

 2. 2 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 2423 Неутрално

  Под тази статия гербиджа ще цвили на умряло.

 3. 3 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2793 Неутрално

  Начинът да свалят Гешев е да изберат нови членове на ВСС,които да го отстранят. С КПКОНПИ няма да стане...

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2275 Неутрално

  Ебаси държавата в която всяка институция воюва с другите институции. Сега остава и дублажи да правим. Ами дайте да направим и два министверски съвета, и два парламента, а накрая и две армии. Нямат край простотиите български.

  Заглавие в Дневник: ДБ са килимчето на което БСП стъпи за да се върне на власт
 6. 6 Профил на Бобо Рашъна
  Бобо Рашъна
  Рейтинг: 81 Неутрално

  може да дублираме и парламента както и президента

 7. 7 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 2423 Неутрално

  Честито на онези, които ни купиха котка в чувал на изборите!!!
  —цитат от коментар 4 на selqnin


  Няма "котка в чувал". Точно за това гласуваха хората. Гербиджа и каскетурата да се разкарат. И поне заявки за това има достатъчно за сега.

 8. 8 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 2423 Неутрално

  Честито на онези, които ни купиха котка в чувал на изборите!!!
  —цитат от коментар 4 на selqnin


  Няма "котка в чувал". Точно за това гласуваха хората. Гербиджа и каскетурата да се разкарат. И поне заявки за това има достатъчно за сега.

 9. 9 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1759 Неутрално

  Колкото по-бързо бъдат отстранени двамата на снимката, толкова по-добре за България. А комисията на Цацата трябва да се закрие, а не да се прави паралелна структура на прокуратурата. Това вече сме го виждали с ДАНС.

 10. 10 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2523 Неутрално

  Хунвейбинстващите неотроцкисти се представят парламента, като конвент, а съдебните институции, като частна инквизиция!!!Честито на онези, които ни купиха котка в чувал на изборите!!!
  —цитат от коментар 4 на selqnin  Само питам :
  Имаш ли коментар в който да не споменаваш за тази котка в чувал ?

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 11. 11 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 880 Весело

  До коментар [#7] от "Doge":

  Дано Ви харесват новите цени!?
  Ако "не", със сигурност ще Ви харесат новите цени на електроенергията и водата след 1-ви януари.
  Дано Ви хареса как заедно с Вас ще плащаме дълговете, които политическите брокерчета ще вземат!
  Дано Ви хареса как след 6 месеца ще сгънат цирка и ще изчезнат като пролетен сняг...да сте чувал напоследък нещо за ндсв?!

 12. 12 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 880 Весело

  До коментар [#10] от "niksan1":

  Няма, това проблем ли е за Вас?

 13. 13 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2275 Неутрално

  Прочетох внимателно 20-те точки повечето от които имат пожелателен характер като проверката за "почтеност и липса на конфликт на интереси" или пък имат популистичен характер като "дайте да им вземем бонусите на съдиите". Та не видях нито една съществена структурна точка освен тези които целят да отслабят силата на главния прокурор. Едно време се натискахме за силен и независим прокурор, а сега запяхме за слаб и подвластен прокурор. Питам се кой от тези двам прокурори ще бори мафията? Този дето на всеки три месеца се отчита на парламента или този който не се кланя на циганския табор наречен парламент? Работата е че отмъстителният Радев и другите подлоги на руснаците не искат никой да им прави внезапни проверки за шпионаж в полза на Русия.

  Заглавие в Дневник: ДБ са килимчето на което БСП стъпи за да се върне на власт
 14. 14 Профил на Червен дисибар
  Червен дисибар
  Рейтинг: 268 Неутрално

  Тия "почтените" с "промяната" въобще не знаят какво правят. САмо надувки и безумни идеи.

 15. 15 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2315 Неутрално

  Редакцията, прекрасна снимка! Имате ли я по-голяма, като за wallpaper?

 16. 16 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2315 Неутрално

  може да дублираме и парламента както и президента
  —цитат от коментар 6 на Бобо Рашъна


  Може - едно време "надорния парламент" се събираше пред Халите или пред джамията, да бистри политиките.

 17. 17 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2795 Весело

  "част на КПКОНПИ ще дублира прокуратурата" - много глави на ламята, а юнаците около нея я правят разногледа. След като има утвърден закон, защо трябва да се прилага от различни структури, т.е. тълкуването ще е по-различно?! Няма еднозначно решение за нарушение ли? Като се вторачат в "детайлите", като се направят на по-умни и ... разногласията ще окуражат още юнаци.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 18. 18 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2915 Неутрално

  До коментар [#11] от "selqnin":

  Борисовата зима ще е като Живковата зима - 12/30 години влачат дългове и като кредиторите си ги поискат - бягат и оставят друг да плаща. Лошото е че са много авантаджии на софрата, много плюскат и останалите трудно плащат сметката.

 19. 19 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2275 Неутрално

  Няма "котка в чувал". Точно за това гласуваха хората. Гербиджа и каскетурата да се разкарат. И поне заявки за това има достатъчно за сега.
  —цитат от коментар 8 на Doge


  Как точно направи това заключение? Мая Манолова и отровното трио са под чертата, а Христо и ДБ са с 2% над нея. Мощно, а? На тия избори хората много повече отрекоха протестърите отколкото "гербиджа и каскетурата" които взеха над 20 и кусур процента. Това че сте всеядни за власт и че сте готови и с дявола да се каращисате не е признак на ясна волеизява. Ясна волеизява беше, че като цяло българите предпочитат един фатмак и коремни възлизания пред един професор и латински преводи, но не беше ли това ясно още откакто започнаха да си харесват Борисов?

  Заглавие в Дневник: ДБ са килимчето на което БСП стъпи за да се върне на власт
 20. 20 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1345 Неутрално

  Слабичко почват. Не ми е удобен главния, не мога да го сменя - значи ще дублирам прокуратурата .. не е елегантно.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 21. 21 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2275 Неутрално

  Коя е тая държава която твърди, че иска да бори мафията като същевременно маха охраната на главния прокурор и има намерение да го превърне в пионка на парламента?

  Заглавие в Дневник: ДБ са килимчето на което БСП стъпи за да се върне на власт
 22. 22 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 880 Разстроено

  До коментар [#14] от "Червен дисибар":

  Знаят, знаят много добре - инструкциите, спуснати от "Беловодски път" са императивни и категорични!!!

 23. 23 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 880 Разстроено

  До коментар [#18] от "Deaddark":

  Сметката ще я платим ние с Вас, след като политическите брокерчета сгънаат шапитото на цирка и в ранна пролет изчезнат, все едно, че никога не ги е имало!!!

 24. 24 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1581 Неутрално

  България е в режим на свободно падане с тези лица начело.
  Ама сами си ги избрахте, сърбайте си попарата сега.

 25. 25 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1581 Неутрално

  Няма как да дублира прокуратурата някакъв орган, това са селски номерца за седянка в родното село на Радев. Но нека се сгромолясат, искам го много. Както писа Кичашки - не искам на се застрелвам с Борисов отново, но това не значи и че искам да се обеся с този отечествен фронт на болшевики и ремсисти.

 26. 26 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2275 Неутрално

  Иван Гешев: "Когато прокуратурата в Европа разследва канцлер той си подава оставката, а у нас нарушаваш закон и ставаш канцлер"

  Заглавие в Дневник: ДБ са килимчето на което БСП стъпи за да се върне на власт
 27. 27 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2915 Весело

  До коментар [#23] от "selqnin":

  То ни е навик да плащаме сметката - едни такива брокерчета сгънаха шатрите 2010-та, после други 2013-та, след това още две сгъвания, та няма да е изненада да има поредно такова. Изненада ще е, и то приятна, наистина да има промяна. Затова сгъвачите аут от парламента и то до месеци, не да ни сгъват финансите 12-т години и да ги търпим.

 28. 28 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1581 Неутрално

  До коментар [#27] от "Deaddark":

  Ма ти знаеш ли каква точно промяна искаш?
  Или понеже думата е модерна?

 29. 29 Профил на slq84014722
  slq84014722
  Рейтинг: 884 Неутрално

  "Ще се обсъжда включване на други органи при избора на състава на КПКОНПИ - например на президента."

  Някой да не вземе сега да си помисли, че тези не подхождат "баничарската" към властта.

 30. 30 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 2423 Неутрално

  До коментар [#11] от "selqnin":

  Чакай бе селски, новите цени. Още правителството не е съставено, вече им почнахте да ги обвинявате. Толкова сте нефелни. А иначе инфлация има в цяла Европа, няма как да подмине България. Ама герберите толкова си можете. И така ис изстреляхте патрона на халос, обвинявайки ги в неща за които нямат вина.
  Само, че тук става дума за съдебната система превзета от мутри и каскети. И за това виете на умряло.

 31. 31 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 2423 Неутрално


  Как точно направи това заключение?
  —цитат от коментар 19 на emil


  Много просто, това е залегнало в коалиционното споразумение и ще се приеме с над 50% от депутатите. Други тъпи въпроси да имаш?

 32. 32 Профил на Стефан
  Стефан
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#5] от "emil":

  Т.н. "воюване" между институциите всъщност е нормалния и единствен механизъм по който те се контролират взаимно и са в равновесие. При Бойко война нямаше, имаше единомислие, и това беше перфектната машина за репресии. Така че малко мислете преди да пишете възмущения.

 33. 33 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1581 Любопитно

  До коментар [#30] от "Doge":

  32 години на тази система все някой и пречи да работи, съдиите отдавна станаха милионери. Много още преди Гешев да дойде. А Кирчо и Кокорко бяха министри и преди на Шапкаря, защо не помислиха за мерки против инфлацията, за мерки против безумните в момента цени на тока и парното?
  Знам, че ще кажеш, че Борисов е виновен, няма нужда да ми отговаряш...

 34. 34 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2915 Весело

  До коментар [#24] от "НеКой":

  12 години страдахме от твоите избраници - така че ти е ред да погладуваш малко и ти. Не те ли е срам и нямаш ли поне малко съвест затова че 12 години подкрепяше разграбването на България и българския народ?

  Агитпроп учителю, забравихте най-важната точка от агитацията - да бъдете от страната на победителите. ПП ще се възползват от трол с опит като Вашия - няма да останете с празен джоб.

 35. 35 Профил на Vesselin Velkov
  Vesselin Velkov
  Рейтинг: 1279 Неутрално

  [quote#19:"emil"][/quote]

  Не ти ли е ясно, че около 70% са гласували против ГЕРБ и ДПС. Стига с тези 23%на ГЕРБ. При по-висока активност щяха да паднат и под 15%. Всички искаме ГЕРБ да си ходи, а ДПС да остане без властови механизми.

 36. 36 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2828 Весело

  До коментар [#13] от "emil":

  Закон на ГЕРБ ...
  Ако те хванат в кражба или нищо не правене, твърдиш че се бориш с руските шпиони !:)

 37. 37 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1581 Неутрално

  До коментар [#34] от "Deaddark":

  Като гледам автопарка навън, доста е обеднял народецът, с 10% данък при Герб.
  Нищо, сега Кокорчо ще го вдигне, ще поуволни администрация и ще си го намери.
  Аз за Герб не гласувам, а не се е родил още този, който да ми плаща, за да мисля по неговия начин. Троловете тук ги знам отдавна, толкова сте предвидими, че е комично дори.

 38. 38 Профил на negodnik
  negodnik
  Рейтинг: 247 Неутрално

  "14. Регресна отговорност спрямо длъжностни лица или ръководители на административни органи, чиито действия, бездействия и постановени актове са довели до осъждане на държавата. Анализ и допълнително обсъждане на предложението за въвеждане на регресна отговорност и спрямо магистрати и народни представители."

  Това ако го приемат на масата герберски калинки в администрацията няма да им излязат тънките финансови сметки, да прибират тлъсти заплати, при абсолютна некомпетентност.


 39. 39 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2915 Весело

  До коментар [#28] от "НеКой":

  Знам, но трябва доста да израстнеш интелектуално, за да ти го обясня.Троли и заработвай, докато още плащат.

 40. 40 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 2423 Неутрално

  До коментар [#33] от "НеКой":

  КЕВР и БЕХ и т.н. все още са доминирани от ГЕРБ. Като ви изчегъркаме от там и това ще се оправи. Само, че статията не е за цени, а за каскетурата и цацаратурата, които с а превзети от мутри, калинки и каскети. За Петьо Европеровци, Франтишековци и други боклуци, които си мислят , че държавните институции са бухалки за превземане на бизнеси.

  Знам, че ен си от най-умнте и не се сещаш, обаче това;

  задължителна тримесечна отчетност на главния прокурор пред Народното събрание и ограничаване правомощията му по надзора за законност чрез изменения в ЗСВ - да отпадне възможността му писмено да изменя или отменя актове на подчинените си.

  А пък тва, директно удря Борисов.
  14. Регресна отговорност спрямо длъжностни лица или ръководители на административни органи, чиито действия, бездействия и постановени актове са довели до осъждане на държавата.

  Направо ще прекърши Европетровците и Франтишековците. За това е всъщност този неистов вой.


 41. 41 Профил на Vesselin Velkov
  Vesselin Velkov
  Рейтинг: 1279 Неутрално

  Иван Гешев: "Когато прокуратурата в Европа разследва канцлер той си подава оставката, а у нас нарушаваш закон и ставаш канцлер"
  —цитат от коментар 26 на emil


  Гешев първо да отговори как той разследва Борисов. Неговото избирателно правосъдие го знаем.
  И да отговори на следното:

  НОВИНИ
  Захари Карабашлиев: Кой е изнудвал Бойко Борисов и продължава да го държи прекалено изкъсо?
  .
  Захари Карабашлиев
  Източник: БГНЕС
  Интересът около новата политическа ситуация е обясним и това е чудесно. Но, може би най-важната тема у нас от година и половина насам е:
  1. Кой е имал нееднократен и неограничен достъп до спящ действащ министър-председател на държава-членка на ЕС? Кой изнудва със скандални снимки Бойко Борисов и какво всъщност е ИСКАЛ? Защо Борисов е изнудван - газопровод, хазарт, петрол, обществени поръчки, самолети, автомагистрали, сексуални (или други) услуги…? Кой го е изнудвал - чуждо разузнаване, излъган олигарх, изнервен ортак…? Не мога да си представя европейски лидер, въвлечен в по-долнопробен шантаж и оставен без вниманието на разследващите институции. Не знам за цивилизована страна, в която такива снимки да не предизвикат необикновен обществен трус и последствия. Напомням - тук не говоря за шантаж на гражданина Бойко Борисов, а за институцията “премиер”, който е едновременно обект/жертва на престъпление и заподозрян в престъпление. Оставям настрана съдържанието на снимките, шкафчето, пистолета… Оставям и понятието “морал”, защото е неприложимо към личността на Борисов. Самият Борисов не отрича автентичността на фотосите, напротив, дори ги коментира и пред чужди медии с твърдението, че някой го бил снимал докато спи (сякаш не е видно на самите снимки), а после му “аранжирал” шкафчето с пари. Мисля, че това е най-важната тема, защото тя води към това, че…  2. ...вече втора година няма институция, която да разследва това скандално публично изнудване на български министър-председател. Самото то представлява и вражески удар срещу един европейски лидер. С други думи - от изключителен обществен интерес е да се стигне до истината КОЙ е изнудвал Бойко Методиев Борисов. Защото изглежда, че някой го е държал (и продължава да държи) прекалено изкъсо. Една най-елементарна справка с Националната служба за охрана ще покаже КОЙ е влизал в тази спалня във въпросните дати от снимките (те са датирани), а всеки, запознат с работата на НСО може да потвърди, че цялата информация е налична. Но някой трябва да има волята да поиска тази информация и да види фактите. И този някой е главния прокурор Иван Гешев. Същият, който “погреба” делото около изтичането на 4 милиарда от КТБ. И докато съм на темата “банка” - честит Никулден на всички!  Захари Карабашлиев, Facebook

 42. 42 Профил на crist_1.
  crist_1.
  Рейтинг: 5 Неутрално

  До коментар [#11] Тии тъп ли си или ти харесва да се правиш на тъп???? А бе умнико когато Боко теглеше милиарди мълчахте кат женски полови органи!!!! Сега когато кризата е световна и цените на всякъде скачат вие герберастите пищите кат ощипани госпожици!!!! Няма друг изход за противодействие на инфлацията и повишаване на доходите!!! Това в България може да стане само със заем!!!!

 43. 43 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1581 Весело

  До коментар [#39] от "Deaddark":

  Типично жълтопаветно парвеню с претенции за интелектуално величие и силно ляв уклон.
  Диалогът с такива е невъзможен. И безмислен.

 44. 44 Профил на hrx16647690
  hrx16647690
  Рейтинг: 569 Неутрално

  България е в режим на свободно падане с тези лица начело.Ама сами си ги избрахте, сърбайте си попарата сега.
  —цитат от коментар 24 на НеКой


  Това твое твърдение е пълна глупост.
  Например хората избраха Бойко Борисов за народен представител,
  но депутатите от ДСБ го избраха за министърпредседател.
  ПП: От БСП винаги са гласували срещу кабинетите на Тиквун

  До коментар [#24] от "НеКой":

 45. 45 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 2423 Неутрално

  До коментар [#39] от "Deaddark":.Диалогът с такива е невъзможен. И безмислен.
  —цитат от коментар 43 на НеКой


  Абсолщтно съм съгласен. Гербавите сте невменяеми. По постовете ви личи, колко сте неадекватни. Единия обвинява все още неизбраното правителство за съществуваща инфлация.

 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 47. 47 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2828 Любопитно

  До коментар [#21] от "emil":

  България е парламентарна република ....Главния прокурор е присламчен към съдебната власт от тълкуване на КС ! Не знам в новите условия тълкуването дали ще е същото !?
  Парламента не просто законодателна власт , той е над всичко !

 48. 48 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 1912 Неутрално

  До коментар [#38] от "negodnik":

  Това има ли го някъде по света? Как мислите, дали точно най-новата инкарнация на бай Булгар ще успее да открие топлата вода?

 49. 49 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1581 Неутрално

  Това е поздрав за всички тролове на ДБ, пръв приятел на Герб с изключение на последните година-две. И аз мисля като автора, така че четете, поне се опитайте...

  Ама какъв бил "Труд", ама какъв бил Петьо Блъсков, ама как бил защитавал ГЕРБ, ама как бил срещу Радев. И това всичкото оправдава всяко посегателство срещу "Труд". И като за капак, който защитава "Труд" е фен на Борисов.
  Първо, всеки има право да харесва или не харесва в. "Труд". Гледам, че е сред най-влиятелните издания у нас, т.е. аудиторията го следи, т.е. явно има достатъчно хора, които го харесват.
  Второ, Петьо Блъсков е човек с биография, който е на обществения терен от десетилетия. Няма нужда някой да го защитава, той е достатъчно способен да се защити сам. Същевременно обаче ад хоминем атаките срещу него придобиват гротескни размери. Всеки може да е несъгласен с мнението му, но никой не може да отнема правото му да има мнение въобще.
  Трето, в. "Труд" и неговият редакторски екип има пълното право да има позиция. Да бъдещ "про" едните и "анти" другите е напълно легитимна част от медийния пейзаж. Fox News в Америка е открито консервативна телевизия, CNN пък е открито либерална. И в това няма нищо лошо. Не е работа на журналистите да са стерилни създания без мнение. Работата им е да съобщават фактите точно, а интерпретациите свободно. Аз съм бил опонент на ГЕРБ много преди да стане модерно и досега нито един път не съм цензуриран от в. "Труд", при все че се е случвало и по два пъти седмично да пускам статии там.
  Четвърто, да кажеш, че когато защитавам една медия, която е опозиционна на сегашната власт, това ме прави фен на предишната власт, е отвъд несъстоятелно. Да го кажа пак - когато мнозина от днешните "активни борци срещу ГЕРБ" се надпреварваха да ядат от ръката на Борисов, аз и моите колеги сме били сред малцината ясни опозиционни гласове. Писали сме статии, доклади, становища, протести сме правили, какво ли не. Междувременно днешните противници на Борисов му бяха министри, шефове на агенции и виночерпци. Аз съм изкарвал хиляди хора на улицата срещу Борисов, докато те му папкаха на софрата, иначе аз съм "про-Борисов". Хайде, сиктир!
  Пето, нека няма неясноти - не съм фен нито на задаващите се бъдещи управляващи, нито на отиващите си бивши управляващи. Това, че не харесвам Петков, не значи, че харесвам Борисов. Кое не е ясно? Нека го кажа така - това, че не искам да се застрелям, не означава, че искам да се обеся. Така по-ясно ли е?
  Шесто, тая партизанщина ще ни изяде главите. Абе, няма значение кого бият на улицата, важното е да си отговорим искаме ли някой да яде бой на улицата по принцип. Искаме ли това кой е бит и кой биещ да зависи от това как са гласували тези 1/3-та от българите, които ходят до урните?
  Седмо, очевидно има спор между "Труд" и Министерство на културата по отношение на тоя наем. Очевидността на спора идва от това, че има висящо съдебно дело по темата. Аз не коментирам техните търговски отношения. Коментирам начинът на решаване на този спор. Хубаво, смяташ, че трябва да ги изгониш. Добре, имаш това право. Изчакай да мине делото, подготви си нещата като хората и те ще си тръгнат. Но ти не искаш да освободиш пространството, ти искаш да ги унижиш и натириш. Да покажеш мускули. Затова отиваш с униформи и кубинки и раздаваш улично правосъдие, но облечено във власт. Който и управник да беше направил това, нямаше да го приема за нормално поведение. Тук не става дума за баничарница или кафене, а за вестник, който излиза от 1936-та година.
  Осмо, разбира се, че държавата има право да си защити интереса. Но това се прави в съда и не се прави с реваншизъм. Не може да правораздаваш с кубинките. Просто не се прави по този начин. Левашко е, дърварско е и не е особено умно. Вярно, сигурно някой чиновник е решил, че е много важен от това си поведение, ама то всеки има право да бъде глупав. Но управлението, ако иска да е устойчиво и иска наистина да се покаже като различно от ГЕРБ, трябва да има имунна система и да не допуска вируса на реваншизма да овладее ситуацията.

  Петър Кичашки, Фейсбук

 50. 50 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 1912 Неутрално

  До коментар [#42] от "crist_1.":

  Значи за 12 години ГЕРБ нямаше криза и нямаше нужда от заеми? А сега за 6-8 месеца такава криза настана че трябва да се взимат по 10-12 милиарда НОВИ заеми на година?

 51. 51 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2915 Весело

  До коментар [#43] от "НеКой":

  Безмислено е защото си пребоядисано БКП в ГЕРБ. И защото поначало не можеш да мислиш - като ти сложат аргумент и пращаш запитване за опорки в отговор.

 52. 52 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1581 Неутрално

  До коментар [#51] от "Deaddark":

  Доколкото знам ДБ е в коалиция с БКП.

 53. 53 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2915 Весело

  До коментар [#50] от "m17":

  Само единия заем на ГЕРБ е 16.5 милиарда, защо така нагло лъжеш? Не били вземали заем - преди да сгънат сергията изтеглиха за последно десет пет милиарда.

 54. 54 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 1912 Неутрално

  До коментар [#40] от "Doge":

  Не искам да ви разочаровам но нито Гешев, нито Цацаров някога са използвали възможността писмено да изменят актове на други прокурори (ако въобще имат това право, не съм убеден че е така). Имаше справка преди време за всички актове на Гешев и Цацаров, съдиха се маса време за да вземат абсолютно всеки лист хартия които е подписал откакто е прокурор.

 55. 55 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2428 Неутрално

  Всички предложения в този документ са правилни и най-важното лесни за прилагане.

  подпис
 56. 56 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2915 Неутрално

  До коментар [#52] от "НеКой":

  БКП=ГЕРБ+БСП+ДПС

 57. 57 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1581 Неутрално

  До коментар [#56] от "Deaddark":

  А ДБ=БКП+ГЕРБ

 58. 58 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 2423 Неутрално

  До коментар [#56] от "Deaddark":А ДБ=БКП+ГЕРБ
  —цитат от коментар 57 на НеКой


  Разбира се накрая пак опря до лозунги. Много добре каза по-горе. Абсолютно невъзможно е да се води диалог с вас.

 59. 59 Профил на negodnik
  negodnik
  Рейтинг: 247 Неутрално

  До коментар [#48] от "m17":

  Да те питам един работодател в частния сектор може ли да търси отговорност от служител който е причинил финансови загуби за първия.

  Разбира се преди регреса да се изпълни трябва да има съдебно решение.

 60. 60 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 2423 Неутрално

  До коментар [#49] от "НеКой":

  какво посегателство. Той (Блъсков) не си плаща и без това наема на СУПЕР ЗАНИЖЕНИ цени. Всъщност това , което трябва да стне в една нормална държава е Комисията за защита на конкуренцията да започне разследване на Труд за непозволена държавна помощ и привилегировано пазарно положение, произичащо от това. А прокуратурата да се задейства и там, който е виновен или Рашидов или Банов да бъде подведен за безстопанственост.

 61. 61 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2428 Неутрално

  "14. Регресна отговорност спрямо длъжностни лица или ръководители на административни органи, чиито действия, бездействия и постановени актове са довели до осъждане на държавата. Анализ и допълнително обсъждане на предложението за въвеждане на регресна отговорност и спрямо магистрати и народни представители."

  Не знам дали всички разбират какво значи това. Ще дам примери:
  - някой чиновник затваря една постъпила молба в бюрото си и това бездействие са установи от съд чиновникът плаща от джоба си. Пояснявам, че чиновникът няма как да прикрие, че е държал молбата в бюрото си, защото се водят архиви за движението на всички документи.
  - депутатите създават закон за инхаус поръчки и след това в министерството измислят правила за да освободят чиновниците от отговорност - ще трява да плащат всички и депутати и чиновници.

  подпис
 62. 62 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2428 Неутрално

  Имам още едно предложение. При решения от колективни органи сега никой от гласувалите не носи отговорност. Това няма как да се реши, но съдебна отговорност трябва да носи председателят на този орган. Ако председателят си сложи главата в торбата нека подписва. Ако на председателят не му харесва да бъде председател ...... ще си намери друга работа.

  подпис
 63. 63 Профил на Пламен Карапетков
  Пламен Карапетков
  Рейтинг: 259 Весело

  До коментар [#10] от "niksan1":

  Обаче отдавна не беше споменавал за "хунвенбийстващите неотроцкисти"...

 64. 64 Профил на Аксел
  Аксел
  Рейтинг: 960 Любопитно

  Цебият напън за правосъдната система е да се спасят главите,парите и имотите на десетимата подсъдими милиардери.И оневинят шпионите от Дондуков 2.Всичко друго са алабализми!!!А и заръката на ГРУ е за максимален хаос в държавата.

  България има ЕДИН европейски политик-БОЙКО и ЕДНА европейска партия-ГЕРБ.Останалото е мафия!
 65. 65 Профил на oua58686497
  oua58686497
  Рейтинг: 1196 Неутрално

  [quote#31:"Doge"][/quote]

  Коалиционното им споразумение е по горе от Конституцията ли?
  8 мкесеца са на власт ,колко още да ги чакаме да се мотаят?

 66. 66 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 789 Неутрално

  До коментар [#24] от "НеКой":
  Ти НеКой кого избра? Не си ли гласувал За Промяната?

 67. 67 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7001 Неутрално

  Ами, ако няма друг начин да се изолира Гешев...

 68. 68 Профил на Трол с лопата
  Трол с лопата
  Рейтинг: 299 Весело

  Има си хас. Мократа мечта на всеки диктатор.

  Генерал Суперястреб маршируваше надолу по коридора в адмиралския кораб, заобиколен от постоянната си свита верни подмазвачи.
 69. 69 Профил на Трол с лопата
  Трол с лопата
  Рейтинг: 299 Весело

  Още една агенция , която да дублира съда и да приключваме. Дано не съм прав и от пристрастие само да ми се видят черни нещата.

  Генерал Суперястреб маршируваше надолу по коридора в адмиралския кораб, заобиколен от постоянната си свита верни подмазвачи.
 70. 70 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 505 Любопитно

  "антикорупционната комисия да дублира прокуратурата..."

  Искат да закрият специализираната прокуратура и да създадат извънредна такава?

  Известно ми е, че за новите "управляващи" Конституцията е без значение, ама демонстрират пълно изтрещяване с идеята някой да може да дублира прокурор. Ако продължават така ще измислят и дублиране на съда, колко му е...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK