Коалиционният договор предлага антикорупционната комисия да дублира прокуратурата

"Продължаваме промяната" залага идеята си част от КПКОНПИ да е с още повече разследващи функции, за което няма съгласие с останалите политически сили. Коалицията е готова и със законопроект за смяна на ВСС, който да смени Гешев.

© Георги Кожухаров

"Продължаваме промяната" залага идеята си част от КПКОНПИ да е с още повече разследващи функции, за което няма съгласие с останалите политически сили. Коалицията е готова и със законопроект за смяна на ВСС, който да смени Гешев.Краткосрочна програма за реформа на правосъдието от 30 точки, в която са влезли както темите, по които всички бъдещи партньори са единодушни, така и спорните въпроси, за които беше обявено, че ще се обсъждат допълнително - това е заложено в черновата на коалиционното споразумение. Тя беше изпратена от "Продължаваме промяната" до БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България", които до два дни трябва да върнат забележките си, а "Дневник" видя вариант на документа.


В "графика" за управление на бъдещата власт най-много точки за "незабавно" са свързани с реформите в съдебната система.


Какво предвижда споразумението за формулата на управлението - тук


Бъдещето на антикорупционната комисия
По време не преговорите експертите на четирите политически сили така и не се разбраха как точно да се реформира антикорупционата комисия (КПКОНПИ) и това ще трябва да се изясни преди бъдещото споразумение. Между формациите има липса на единодушие как точно комисията да се раздели на две части.


В черновата на споразумението, което е в силно насипно състояние и изглежда като стенограма на приоритетите от публичните преговори, за реформа на КПКОНПИ първо е записана идеята комисията да бъде разделена на две, по която няма противоречие. От нея произтича смяната на сегашното ръководство, начело на което е Сотир Цацаров.


Оттам нататък е описана визията на "Продължаваме промяната", която гласи: едната част на комисията ще продължи да е антикорупционна - самостоятелно или като звено в ДАНС, като ще се засилят разследващите й функции, а тя ще може да възлага и на НАП и ДАНС проверки. Тоест тази част на КПКОНПИ ще дублира прокуратурата, като ще се фокусира върху високите етажи на властта.


Другата й част ще се занимава с "възстановяване на активи", тоест ще има самостоятелна комисия за конфискация. Не става ясно дали ще продължи да се прилага процедурата по гражданска конфискация от хора, които не са извършили престъпления. Тази възможност беше допълнително въведена в закона по времето на управлението на ГЕРБ, за да може само на базата на повдигнато произволно обвинение от прокуратурата, КПКОНПИ да се разправя с неудобните на властта, дори като обвинението срещу тях отпадне или бъдат оправдани. Преди дни от становище на Съда на ЕС се разбра, че въпросната процедура не отговаря на изискванията на европейската директива за конфискация.


Идеята на "Продължаваме промяната" за засилване на правомощията на новата антикорупционна комисия беше критикувана от експерти, според които това ще я затвърди като "бухалка" на властта. Комисията и в момента има куп спорни правомощия, едно от които е, че има право да иска подслушване и следене. За разлика от останалите политически сили "Продължаваме промяната" неведнъж са посочвали, че антикорупционата комисия е слаба и неефективна, без да обръщат внимание, че тя е перфектният инструмент на предишното управление за тормоз на неудобните му.


Според черновата на споразумението към антикорупционната комисия или звено в ДАНС се предлага да премине част от състава на инспекторатите към администрацията и отделните министерства. Тя ще може да обжалва откази на прокуратурата да разследlа корупция, както и да сезира комисията по конфискация.


Предлага се ревизия на заведените до този момент дела за отнемане на противозаконно придобито имущество в срок до 3 месеца с цел намаляване на риска държавата да бъде осъдена в бъдеще от засегнатите в тях. Ще се обсъжда включване на други органи при избора на състава на КПКОНПИ - например на президента.


В споразумението липсва предложението на "Демократична България" КПКОНПИ да се раздели на две - на антикорупционна и срещу конфликт на интереси, от една страна, и по конфискация, като не й се дават разследващи функции, защото това е рисково. Според експертите на ДБ гражданската конфискация в сегашния й вид води до това, че в момента хората, срещу които е започнало производство по отнемане на имущество, са с по-малко права, отколкото тези, срещу които се води наказателно производство.


През април "Демократична България" внесе в парламента законопроект за разделяне на комисията на две - за противодействие на корупцията и конфликта на интереси и за конфискация, като авторите му Христо Иванов, Атанас Атанасов и Борислав Сандов предлагаха "незаконно придобито имущество" да се замени с "имущество, представляващо средство или облага от незаконни дейности". В проекта беше записано и увеличаване на размера на сумата, считана за "значително несъответствие" между имуществото и нетния доход, от 150 000 лв. на 250 000 лв. за целия проверяван период.


В мотивите му се посочваше още, че "производството пред комисията съдържа сериозни рискове за засягане правата на гражданите", "с предвидения автоматизъм в производството за започване на цялостна проверка за установяване на незаконно придобито имуществото на основание констатирано несъответствие в размер над 20 000 лв. се открива възможност за необоснована репресия на гражданите, като не се зачита правото на защита срещу актовете на комисията", "не е предвиден законов механизъм установеното несъответствие да бъде оспорено пред независимия съд, преди да се започне процедурата за цялостна проверка за установяване на незаконно придобито имущество" и други.


По време на преговорите "Има такъв народ" предложи от КПКОНПИ да се извади оперативната дирекция, която беше в ДАНС, да се повиши контролът над дейността над цялата комисия и да се свие драстично кръгът от контролираните хора във властта. БСП настояваше за превръщането на КПКОНПИ от бухалка в нормално работещо звено срещу корупцията, като се раздели на комисия за конфликт на интереси и комисия за конфискация.


Как ще бъдат изгладени тези противоречия за реформа на антикорупционната комисия - засега не е ясно.


Останалите ключови моменти в частта "Правосъдие" са:


1. С политическа декларация парламентът ще поиска оставката на главния прокурор.


2. Незабавни промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ) с цел - закриване на специализираните наказателен съд и прокуратура и въвеждане на съдебен контрол върху някои от отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство: по сигнали срещу главния прокурор и административните ръководители на прокуратурите, по сигнали за полицейско насилие, по сигнали, подадени от антикорупционната комисия (КПКОНПИ), други сигнали, определени въз основа на анализ и допълнително обсъждане.


3. Създаване на процедура за задължителна тримесечна отчетност на главния прокурор пред Народното събрание и ограничаване правомощията му по надзора за законност чрез изменения в ЗСВ - да отпадне възможността му писмено да изменя или отменя актове на подчинените си.


4. Спешна промяна на Закона за съдебната власт, за който днес Лена Бориславова от "Продължаваме промяната" съобщи, че е готов - с него до 4 месеца да се смени статутът на ВСС от постоянно действащ на временно действащ - на сесии. Така ще се създаде възможност за смяната на съвета, който ще може да смени главния прокурор. Намерение да внесе такова искане отново има министърът на правосъдието, след като Конституционният съд се произнесе дали има право.


5. Изрично да се уредят последиците за заварените производства след закриване на спецсъда, така че да не се стига до тяхното преждевременно прекъсване или забавяне.


6. Създаване на нова постоянна комисия или подкомисия към Народно събрание за превенция и борба с корупцията, която да изготви доклад на дейността на ръководството на КПКОНПИ, която да бъде реформирана от 3 месеца.


7. Избор на Инспекторат към Висшия съдебен съвет, който отдавна е с изтекъл мандат - до два месеца.


8. Изпълнение на препоръките на Венецианската комисия за засилване на тежестта на гласовете на съдийската колегия при избор на председатели на върховните съдилища, като точното мнозинство ще бъде уточнено допълнително.


9. Въвеждане на първоначална проверка за почтеност и липса на конфликт на интереси на кандидатите за назначаване в състава на ВСС и неговите комисии, която се извършва от Инспектората към ВСС.


10. Отпадане на кариерните бонуси и обезщетенията за членове на ВСС.


11. Ревизия на изпълнението на европейските проекти и обществени поръчки в съдебната система.


12. Ограничаване на безсрочното командироване на магистрати и прекратяване на порочните практики за командироване чрез законодателни промени в най-кратък срок.


13. Ревизиране на критериите и процедурите за атестация и за провеждането на конкурсите на магистрати чрез законодателни промени в най-кратък срок.


14. Регресна отговорност спрямо длъжностни лица или ръководители на административни органи, чиито действия, бездействия и постановени актове са довели до осъждане на държавата. Анализ и допълнително обсъждане на предложението за въвеждане на регресна отговорност и спрямо магистрати и народни представители.


15. Отлагане с до една година действието на Единната информационна система на съдилищата и на Единния портал за електронно правосъдие, докато не бъдат преработени така, че да отговарят на нуждите на всички участници в процеса; законодателни промени за стабилизиране на връчените до този момент актове; развитие на електронното правосъдие в прокуратурата и създаване на гаранции за случайно разпределение на преписките в прокуратурата.


16. Професионален анализ на функциите на регулаторни органи - КЗК, КФН, КЕВР, КРС и др., през фокуса на защита гражданските права и законни интереси на гражданите, стопанските субекти и държавата; преосмисляне на структурата и функционирането на КЗК. Анализ и обсъждане на предложението за ограничаване на мандатите на членовете на регулаторните органи; преразглеждане на удължения мандат на ръководството на КЗК. Обсъждане на необходимостта от създаване на специализиран гаранционен фонд за обезщетяване за вреди, причинени от държавата.


17. Подобряване достъпа на гражданите до правосъдие чрез: реформиране на някои съдебни такси, например 4% по граждански дела, създаване на гаранции за пълноценен съдебен контрол на актовете на административните органи и регресна отговорност за съответните длъжностни лица.


18. Промени в Закона за обществените поръчки - ограничаване на инхаус възлагането, разкриване на досиетата по обществени поръчки след определен срок, повече публичност при работата на конкурсните комисии.


19. Приемане на законодателство за санкции в случаи като тези по закона "Магнитски".

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK