Коалиционното споразумение за правосъдието: реформа на прокуратурата и борба с корупцията

Надежда Йорданова от "Демократична България" е новият министър на правосъдието в коалиционното правителство.

© Цветелина Белутова, Капитал

Надежда Йорданова от "Демократична България" е новият министър на правосъдието в коалиционното правителство.Закриване на спецправосъдието, разделяне и реформиране на атикорупционната комисия (КПКОНПИ) и трансформиране на във Висшия съдебен съвет (ВСС) - това са първите задачи, с които новата управляваща коалиция възнамерява да се заеме в сектор "Правосъдие". Сроковете за тях за незабавни, а най-далечният срок за изпълнението им е три месеца.


"Дневник" публикува финалния текст от коалиционното споразумение в тази сфера и предвидените срокове. Министър на правосъдието е Надежда Йорданова от "Демократична България", която поема поста от служебния министър Иван Демерджиев.


Коя е Надежда Йорданова - четете тук
За преговорите по темата правосъдие - тук
Приложение № 1: Правосъдие


Приоритети:


Постигане на независимост, прозрачност и връщане доверието на гражданите в правосъдната ни система; независим съд и гарантиране на справедлив процес. В центъра на съдебната реформа да се постави защита на правата и законните интереси на гражданите и стопанските субекти с цел постигане на справедливост.


Реформа в прокуратурата, за да стане ефективна и демократично отчетна.


Фокус върху противодействието на корупцията: България да бъде държавата, която задава модела за борба с корупция, така че да се превърнем от последни в първи по този показател.


България да бъде свободна, силна и просперираща държава.


По-добър достъп на гражданите до правосъдие.


Възстановяване качеството на законодателния процес.


Преосмисляне на наказателната политика на държавата.


I. Краткосрочна програма за борба с корупцията:


1. Създаване на нова постоянна комисия или подкомисия към Народно събрание за превенция и борба с корупцията;


- задачите на новата комисия включват: осъществяване на парламентарен контрол върху дейността на КПКОНПИ, съотвeтно новите комисии за противодействие на корупцията и възстановяване на активи; изготвяне на доклад за оценка на дейността на ръководството на КПКОНПИ; както и анализ на информацията за данни за престъпления, извършени от магистрати с цел внасяне на сигнал до Инспектората към ВСС;


- парламентарен контрол върху дейността на Инспектората към ВСС и върху дейността на главния прокурор;


- други;


2. Реформа в дейността и структурата на КПКОНПИ и съвместно изготвяне на законопроект посредством работа в експертен състав на представители на коалиционните партньори в срок до 3 месеца, в който да се уредят правомощия на самостоятелна антикорупционна комисия, съответно звено в ДАНС, която да възлага извършване на проверки на други компетентни органи и дирекции - НАП, ДАНС и др.; право да извършва разследване и събраните доказателства да могат да се използват в наказателния процес при залагане на подходящи законови гаранции за правата и свободите на гражданите и бизнесите (вкл. съдебен контрол срещу действия на комисията, с които се засягат права, и др. изменения в НПК, които да гарантират защита
срещу произвол и злоупотреби), както и въвеждане на подходящи механизми за вътрешен контрол; и обособяване на самостоятелна Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество (за възстановяване на активи);


- Преразглеждане функциите на инспекторатите към администрацията и реформиране на част от състава на Инспекторатите към администрацията под ръководството на Антикорупционната комисия/звено (да бъдат назначавани и промотирани от комисията/звеното), вкл. част от състава на Инспекторатите към отделните министерства и други;- Право на Антикорупционната комисия/звено да обжалва откази на прокуратурата за образуване на досъдебни производства по подадени от нея преписки с данни за извършени корупционни престъпления;


- Правомощие на Антикорупционната комисия/звено при установяване на данни за съществено разминаване в имуществото или при установен конфликт на интереси да сезира Комисията за възстановяване на активи за извършване на проверка в сферата на нейната компетентност;


- По отношение на дейността на Антикорупционната комисия, съотв. Комисията за възстановяване на активи - приемане на ясна, оперативна и публично достъпна методика за финансова оценка на активи, която да
позволява адекватна оценка на стойността на активите, които да бъдат запорирани, и извършване на ревизия на заведените до този момент дела за отнемане на противозаконно придобито имущество в срок до 3 месеца с цел намаляване на риска от ангажиране на отговорността на държавата в бъдещи дела;


- Възприемане на политика за концентрация на усилията върху лицата, при които има по-висок корупционен риск;


- Анализ и обсъждане на предложението за включване на други органи при избора на състава на Антикорупционната комисия - например на президента и др.;


- Въвеждане на изискване за извършване на първоначални и периодични проверки за интегритет на ключови служители в структурата на антикорупционните органи;


3. Анализ и обсъждане на предложението за противодействие на прането на пари чрез по-ефективна дейност на ДАНС;


4. Транспониране в срок на Директива 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушаване правото на ЕС;


- Реформираната КПКОНПИ да бъде компетентен орган за подаване и разглеждане на сигнали за корупционни деяния по националното право;


- Разширяване на предметния обхват и защитата, предоставена по Директивата, спрямо нарушения на вътрешното право;


5. Преглед и прецизиране на уредбата в НК относно криминализирането на деяния във връзка с обществени поръчки и европейски средства;


6. Промени в ЗОП;


- Регулиране и ограничаване на инхаус възлагането;


- Разкриване на досиетата по обществени поръчки след определен срок;


- Повече публичност при работата на конкурсните комисии;


7. Приемане на законодателство за санкции в случаи като тези по закона "Магнитски";


II. Краткосрочна програма за ефективна съдебна система и справедливо правосъдие:


8. Реформиране на прокуратурата чрез:


- Политическа декларация от коалиционните партньори с искане на оставката на главния прокурор;


- Процедура за задължителна тримесечна отчетност на главния прокурор пред НС;


- Ограничаване правомощията на главния прокурор по надзора за законност само до конституционно предвидената компетентност по чл. 127, т. 5 и 6 КРБ чрез изменения в ЗСВ (напр. чл. 139 и др. ЗСВ) и други
нормативни актове;


- Незабавно закриване на специализираните съдилища и прокуратура: повишаване и задълбочаване на професионалната компетентност на прокурори и следователи за по-добро разследване на сложни финансови, кибер и др. престъпления, като изрично се уредят последиците за заварени производства, така че да не се стига до тяхното преждевременно прекъсване или забавяне;


- След закриване на специализираните съдилища и прокуратура - анализ и обсъждане на предложението за създаване на нови специализирани звена в системата на прокуратурата или съдилищата;


- Въвеждане на съдебен контрол върху някои от отказите (изрични и мълчаливи - след бездействие от страна на прокуратурата след определен срок) да се образуват досъдебни производства, включително:

 • (i) по сигнали срещу главния прокурор и административните ръководители на прокуратурите;
 • (ii) по сигнали за полицейско насилие;
 • (iii) по сигнали, подадени от Антикорупционната комисия, съотв. звено;
 • (iv) други сигнали, определени въз основа на анализ и допълнително обсъждане;
9. Реформиране на ВСС:


- В срок до 2 месеца от започване дейността на НС - иницииране на процедура за избор за членове на инспектората на ВСС, чиито мандат е изтекъл, и внасяне на кандидатури;


- Настоящият ВСС да се реформира и трансформира от постоянно действащ орган в орган, който взима решения на сесии в рамките на мандата си, подпомаган от постоянно действащи комисии - в срок до 4 месеца;


- Анализ и законодателна промяна на мнозинствата при вземане на решения от пленума на ВСС; преразглеждане на мнозинството, необходимо за избор и освобождаване от длъжност на председателите на ВКС и ВАС с цел изпълнение на препоръките на Венецианската комисия за засилване на тежестта на гласовете на съдийската колегия при избор на председател на ВКС и ВАС, като точното мнозинство следва да бъде уточнено допълнително;


- Парламентарен контрол (отчетност или изслушване) по въпроси, свързани с антикорупционна дейност, спрямо дейността на Инспектората към ВСС пред новосъздадената парламентарна комисия за борба с корупцията и пред НС;


- Въвеждане на първоначална проверка за почтеност и липса на конфликт на интереси на кандидатите за назначаване в състава на ВСС и неговите комисии, която се извършва от Инспектората към ВСС (срв. чл. 54, ал.1, т. 8 ЗСВ);


- Отпадане на кариерните бонуси и обезщетенията за членове на ВСС - настоящи и бъдещи;


- Извършване на ревизия на изпълнението на европейските проекти и обществени поръчки в съдебната система;


10. Ограничаване на безсрочното командироване на магистрати и прекратяване на порочните практики за командироване чрез законодателни промени в най-кратък срок;


11. Ревизиране на критериите и процедурите за атестация и за провеждането на конкурсите на магистрати чрез законодателни промени в най-кратък срок;


12. Утвърждаване на съдийското самоуправление чрез законодателни промени;


13. Утвърждаване на Министерство на правосъдието като един от основните инициатори на необходимите съдебни реформи в тясно сътрудничество с НС;


14. Развитие на института за регресната отговорност спрямо длъжностни лица/ръководители на административни органи (напр. КПКОНПИ, и др.), чиито действия, бездействия и постановени актове са довели до осъждане на държавата по ЗОДОВ или от европейски институции и съдилища;


- Анализ и допълнително обсъждане на предложението за въвеждане на института на регресна отговорност и спрямо магистрати и народни представители;


15. Създаване на съвет по криминологични изследвания към Министерството на правосъдието;


16. Въвеждане на вътрешни средства за санкциониране при нарушения на правата на човека от държавни и общински органи;


17. Приемане на Стратегия за развитие на пенитенциарната система в България;


18. Анализ на натовареността на магистратите с цел прекрояване на съдебната карта и извършване на законодателни промени;


19. Фокус върху утвърждаване на електронното правосъдие и довършване на неговото въвеждане:


- Електронно правосъдие, което позволява поддържане в електронен вид на целите преписки по дела; подаване на искови молби, жалби и извършване на други процесуални действия по електронен път; подписване на съдебни актове с електронен подпис;


- Извършване на призоваване по ел. път, като въз основа на допълнителен анализ и обсъждане се избере една от следните опции: въвеждане на задължително призоваване или насърчаване на ел. връчване чрез
намаляване на съдебни такси;


- Отлагане с до 1 година действието на Единната информационна система на съдилищата и на Единния портал за електронно правосъдие, докато не бъдат преработени така, че да отговарят на нуждите на всички участници в процеса; законодателни промени за стабилизиране на връчените до този момент актове;


- Развитие на електронното правосъдие в прокуратурата и създаване на гаранции за случайно разпределение на преписките в прокуратурата;


20. Реформиране на регулаторните органи:


- Професионален анализ на функциите на съответните регулаторни органи - напр. КЗК, КФН, КЕВР, КРС и др., през фокуса на защита гражданските права и законни интереси на гражданите, стопанските субекти и държавата;


- Преосмисляне на структурата и функционирането на КЗК и други регулаторни органи;


- Анализ и обсъждане на предложението за ограничаване на мандатите на членовете на регулаторните органи; преразглеждане на удължения мандат на настоящото ръководство на КЗК;


- Процедурите по подбор за членове на регулаторни органи да бъдат прозрачни и да включат под някаква форма участие на неправителствения сектор (формирането на регулаторните органи да не става по партийни
квоти);


- Утвърждаване на случайно разпределение на преписките;


- Създаване на критерии и механизми за търсене на отговорност на регулаторните органи при техни незаконосъобразни действия;


- Обсъждане на необходимостта от създаване на специализиран гаранционен фонд за обезщетяване за вреди, причинени от държавата;


21. Подобряване достъпа на гражданите до правосъдие чрез:


- Реформиране на някои съдебни такси, за да се гарантира достъпа до правосъдие -, както и на таксите за услуги от публични регистри; напр. размера на 4 %- такса по граждански дела;


- Създаване на гаранции за пълноценен съдебен контрол на актовете на административните органи регресна отговорност за съответните длъжностни лица;


- Създаване на гаранции за независима професионална адвокатура (прието предложение); анализ и обсъждане на предложението за електронен пряк избор на органите на адвокатурата;


22. Реформа на юридическото образование с цел повишаване на качеството на кадрите;


23. Приемане на закон за несъстоятелността на ФЛ (физически лица - бел.ред.)/частния фалит въз основа на задълбочен анализ, срок до 1. 5 години;


24. Реформа в дейността на ЧСИ (Частните съдебни изпълнители - бел.ред) с цел осигуряване на справедливост за гражданите;


25. Изменения в ТЗ (Търговския закон - бел.ред) във връзка с финансирането на стартиращи иновативни компании и цялостно адаптиране към новите икономически реалности;


26. Анализ и обсъждане на предложението за поетапно въвеждане на института на мълчаливото съгласие;


- Анализ и обсъждане на следното предложение: при непроизнасяне на административния орган по дадени задължителни съдебни указания - да се счита, че е дадено мълчаливо съгласие;


27. Публичност на на постановените актове от дирекция "Обжалване и данъчноосигурителна практика" при централното управление на Националната агенция за приходите с цел създаване на предвидимост и прозрачност;


28. Анализ във връзка с редуциране на членския състав на ЦИК. Анализ и обсъждане на предложението за деполитизация и професионализация на ЦИК;


29. Влизане в диалог за обсъждане на промяна на изборната система;


30. Преразглеждане на правната уредба на референдумите и другите форми на пряка демокрация и колективните искове.


III. Средносрочна политика за реформиране на съдебната система чрез конституционни промени:


• Фокус върху провеждането на диалог и обединяването около необходимостта от изработването на проект за конституционни промени, насочени към създаване на отчетна и ефективна прокуратура и справедлива и независима съдебна система с подходящи гаранции за правата и свободите на гражданите и бизнеса - в срок до 6 месеца от приемането на бюджета; посочените по-долу изменения на КРБ могат да бъдат допълвани с други предложения в хода на експертните обсъждания;


• Във връзка с изготвения проект за промяна на Конституцията и при необходимост - сезиране на Конституционния съд с искане за тълкуване на чл. 158, т. 3 от Конституцията в светлината на предложените промени и преразглеждане на Решение № 3 от 2003 г.


1. Промяна на дейността и структурата на ВСС:


- Разделяне на ВСС на два самостоятелни съдийски и прокурорски съвети или реформа в структурата на ВСС в посока ограничаване на тежестта на прокурорската квота в прокурорската колегия и на прокурорската колегия при избор на председатели на ВКС и ВАС;


- Създаване на независим инспекторат, който да проверява дейността на ВСС, съответно на всеки от двата самостоятелни съвета;


2. Промяна на прокуратурата:


- Анализ на възможността за извеждане на прокуратурата и следствието от състава на съдебната власт;


- Преосмисляне на фигурата на главния прокурор и намаляване на неговите неограничени правомощия;


- Премахване на фигурата на главния прокурор или свеждане на фигурата на главния прокурор до тази на административен ръководител с организационни функции;


- Анализ и обсъждане на предложението за създаване на механизъм за избор и освобождаване на главния прокурор от НС по предложение на министъра на правосъдието с квалифицирано мнозинство от 3/5 от
народните представители;


- Намаляване на мандата на главния прокурор на 5 години;


3. Промени при излъчването и процедурата по избор на председатели на ВКС и ВАС:


- Изборът на председателите на ВКС и ВАС да е прозрачен, пленумите на върховните съдилища да са водещи в процеса;


- Изискване кандидатите за председателите на ВКС и ВАС да са действащи съдии в съответния съд;


- Премахване на политическото кадруване;


4. Разширяване на достъпа до Конституционния съд:


- Анализ и обсъждане на предложението за въвеждане на пряка индивидуална конституционна жалба за по-добър граждански контрол по повод конституционните права на гражданите;


- Възможност за съдилища от по-ниските съдебни инстанции да могат да сезират КС;


В приложение 19 към коалиционното споразумение са записани и сроковете за някои конкретни политики и промени, които новото правителство планира в сферата на правосъдието. Публикуваме ги без редакторска намеса:


 • Промени в Закона за частните съдебни изпълнители, ГПК, ДОПК и ЗСДВ в частта за принудително изпълнение и КСО в частта санкции/административни наказания при невнасяне на дължими осигуровки. - Няма посочен срок
 • Разделяне и реформиране на КПКОНПИ чрез изменения в ЗПКОНПИ; придаване на разследващи функции на антикорупционното звено/комисия, включително чрез изменения в НПК Незабавно, но не по-късно от 3 месеца от започване работа на НС
 • Промени в ЗСВ с цел трансформиране на ВСС с цел магистратите да продължат да упражняват ефективно професията си по време на мандата - Незабавно, но не по-късно от 3 месеца от започване работа на НС
 • Промени в НПК и ЗСВ с цел закриване на специализираните наказателен съд и прокуратура; Въвеждане на съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство; Изменения в ЗСВ за ограничаване правомощията на главния прокурор по надзора за законност само до конституционно предвидената компетентност. Незабавно
 • Транспониране на Директива 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушаване правото на ЕС - Незабавно, срок за имплементиране - 17.12.2021 г
 • Диалог за обсъждане на конституционни промени. - Незабавно, но не по-късно от 6 месеца от започване работа на НС
 • Реформиране на системата на съдебните такси в съдилищата, за да се гарантира достъпа на гражданите до правосъдие - Незабавно, но не по-късно от 6 месеца от започване работа на НС
 • Изменения в Закона за публичните предприятия, Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия (въз основа на анализ за актуализация) и промени и Закона за приватизацията и следприватизационен контрол - Незабавно, но не по-късно от 3 месеца;
 • Изменение на ЗОП и ППЗОП за дигитализация на процедурите, ясни правила, по-добро регулиране "инхаус" процедурите с цел превенция и предотвратяване на злоупотреби с обществени средства; Промени в договорите по ЗОП (поради драстично поскъпване на цените) по правила, които да гарантират нулева възможност за злоупотреби; да залегнат европейските норми по Fidic; ПЧП - да създаде механизъм за по-добро функциониране. - Краткосрочна мярка - до 6 месеца;
 • Изменение на ЗСРС по отношение условията за искане, получаване и ползване на информация придобита, чрез СРС, вкл. и начина и сроковете за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез СРС информация - Краткосрочна мярка - до 6 месеца.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK