Проектозаконът за детето – чашата е наполовина пълна

Проектозаконът за детето – чашата е наполовина пълна

© Иван КутузовСтефан Стоянов е застъпник за правата на децата от 15 години. Магистър е по европейска социална политика от London School of Economics and Political Science, Работил е в България и Англия за неправителствените организации Save the Children, ECPAT и NSPCC. В момента работи за Шотландския комисар за правата на децата и живее в Единбург, но следи активно случващото се в България и коментира в блога си проблеми, свързани с правата на детето в България. Има професионален опит в мониторинга на спазването на Конвенцията на ООН за правата на детето, правата на детето в ЕС, деинституционализацията на системата на грижи за деца в България, международни осиновявания, деца, търсещи убежище и деца жертви на трафик.


Ще започна с "присъдата" – приветствам зрелостта и амбицията на българското правителство да създаде проект за закон за детето, който обхваща почти всички аспекти на неговите права, консолидира голяма част от законодателството, което директно ги засяга и въвежда множество нови положения, които ще подобрят спазването на правата на детето и ще подобрят неговата закрила.


Проектът създава реална възможност България да започне да спазва по-пълно Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирала преди 20 години. Незадоволителното спазване и прилагане на Конвенцията и липсата на информиране на обществото за същността и съдържанието й е една от причините за някои от негативните реакции срещу проектозакона. Другата причина е контекстът на омаловажаване на правата на човека като цяло, представянето им в негативна светлина и редовното им погазване от държавните институции.
Правата на детето са човешки права с по-голямо ударение върху закрилата и с осъзнаване на по-ниската, макар и постоянно развиваща се, степен на неговата автономност. Не може да има уважаване на правата на детето в културния контекст на презрение към правата на човека. Правата на родителите и семейството са права на човека. Те могат и обикновено съществуват в хармония. Но в различни международни актове, защото природата им е различна. Затова е нормално този проект за закон да не фокусира върху права на родителя или на семейството – те са в конституцията и в един от най-силните откъм възможност за овъзмездяване и обезщетение документи – Европейската конвенция за правата на човека. Балансът между правата на детето и правата на човека понякога не е лесен. Това налага зрялост в мисленето и взимането на решения от тези, които трябва да направят този баланс, както и разбиране и посветеност на нуждата от закрила на децата като уязвима група.


Приветствам и нечуваната досега в България воля за консултиране с обществеността, което цели, надявам се, както подобряване на сегашните текстове на проекта, така и провеждане на широка обществена дискусия, която да подобри разбирането за правата на детето. Затова е нужно да се анализират досегашните реакции спрямо проекта и да се планира разяснителна кампания, която информира хората и улеснява продължаващото публично обсъждане на проекта, като по този начин способства за повишаване на качеството на дебата. В същото време предлагам администрацията да помисли как да се възползва максимално от всички направени предложения и коментари, като едновременно с това покаже по един прозрачен начин, че доколкото е възможно съвестно е взела предвид изказаните мнения в следващата "чернова" на проектозакона. Това може да стане с формализиране на процеса на консултация, като се даде възможност в един разумен срок всички желаещи организации и индивиди да могат да изпратят писмени коментари по проекта. След това тези коментари трябва да бъдат анализирани и анализът, изводите от него и самите коментари, да бъдат публикувани в интернет. Така ще може да се проследи как те са повлияли на бъдещите промени в текста на проектозакона.


Намирам за много добър примера на Държавната агенция за закрила на детето с обсъждането на проекта в Съвета на децата към агенцията. Това обаче трябва да е само началото. Едно от основните права на детето е правото му да изразява възгледите си по всички въпроси, които го засягат и тези възгледи да бъдат взети предвид. Затова е задължително един закон, третиращ правата на детето да бъде създаден в рамките на процес на спазване на правата на детето. Администрацията трябва да направи всичко възможно да чуе мнението на максимално широк кръг от деца. Това изисква специална подготовка, създаване на версия на проекта, достъпна за деца, изисква време и средства, но трябва да се разглежда като инвестиция, която ще се изплати, поставяйки бъдещия закон на правилната основа.


В същото време множество текстове в проектозакона имат нужда от значително подобряване. По своята значимост и потенциал за вреда те варират от текстове, които могат да се подобрят, до такива, които ако останат в сегашния си вид застрашават да бойкотират прилагането на основни положителни постановки в проекта. Тук ще дам примери и за двата вида текстове, а в блога си през следващите седмици ще се опитам да анализирам по-подробно всички области, в които проектът трябва да бъде подобрен.


Ще започна откъдето проектът свършва – с органите за провеждане на държавната политика за детето. За такива са посочени министърът на труда и социалната политика, министърът на вътрешните работи, министърът на образованието, младежта и науката, министърът на правосъдието, министърът на външните работи, министърът на културата, министърът на здравеопазването, и областните управители и кметовете на общини. Техните правомощия са детайлно описани в проекта.


Комисията за правата на детето, която се предвижда да бъде приемник на сегашната Държавна агенция за правата на детето, има правомощието да "координира разработването и изпълнението на държавната политика в областта на правата на детето".


Това е много хубаво като начало, но напълно недостатъчно – правата на детето, както всички права на човека, биват разнообразни по своята природа – икономически, социални, културни, граждански и политически. Спазването на този букет от права изисква мисленето на държавата да еволюира до разбирането, че правата на детето могат да бъдат, и обикновено са, засегнати в процеса на създаването и прилагането на изключително широк кръг от закони, политики и проекти, които не съдържат нито думата "деца", нито "семейства", нито "закрила" в текстовете си.


Затова предлагам да бъде вменено ново задължение, което да обвързва всички министри, както и останалите лица, посочени като органи за провеждане на държавната политика за детето – при изпълняването на всички свои функции тези органи да се съобразяват с Конвенцията на ООН за правата на детето и с правата на детето, описани в Закона за детето. Това означава, че всеки проект за закон, политика или друг документ, създаван и прилаган от тези органи, трябва да бъде подложен на тест за съвместимост с правата на детето, гарантирани от Конвенцията.


За да стане това, е необходимо да се прецени какво въздействие биха имали постановките на даден акт върху правата на детето и при преценка на риск от негативно въздействие, да се промени дадената постановка където това е възможно преди проектът да се внесе в народното събрание (ако става дума за проект за закон)с цел да се намали негативният ефект върху правата на детето. При внасянето трябва да се посочи ясно, че документът няма да засегне негативно правата на детето или да се обясни защо се налага те да бъдат засегнат и какви мерки се предвиждат, за да се преодолее негативния ефект.


Комисията за правата на детето трябва съответно да получи правомощието да следи за изпълнението на това ново задължение и да подпомага споменатите органи в спазването му.


Другото правомощие, което трябва да бъде въведено за органите за провеждане на държавната политика за детето е задължението да разяснява правата на детето сред родителите и всички професионални съсловия, осъществяването на чиито задължения засяга, пряко или косвено, правата на детето. Това е и задължение на държавата по Конвенцията на ООН за правата на детето.


Следващият пример демонстрира въвеждането на много прогресивни, макар и силно закъснели мерки за предотвратяване на сексуалното малтретиране и експлоатация на деца, което обаче нито е достатъчно прецизирано, нито отива достатъчно далеч. Става дума за предлаганото създаване на регистър на лица, осъдени за престъпления против сексуалната неприкосновеност на дете, когато са извършили насилие или експлоатация на дете, което им е било "поверено за предоставяне на грижи, защита, лечение или обучение на основание съдебно решение, трудов или друг договор" (чл.202, ал. 1). Предлага се и задължение за доставчиците на услуги и работодатели при назначаване на лица за работа с деца да правят справка със списъка по този регистър. За съжаление текстът не включва извършителите на сексуално малтретиране и експлоатация над деца при други обстоятелства – например, когато извършителите са роднини или близки на жертвата. Това прави обхвата на регистъра твърде тесен, което ще направи самия регистър неефективен. Лицата, осъдени за сексуални престъпления срещу жени трябва също да влязат в този списък. Закрилата на детето от сексуална злоупотреба и експлоатация няма да бъде пълна ако не се разшири текстът така, че МВР да има задължение да поддържа в този регистър и данни за лица, срещу които е водено повече от едно разследване по обвинения в сексуално малтретиране, дори да не е завършило с осъждане. Знам, че това е спорно и изисква баланс между редица права на деца и на възрастни, но практиката в други страни е показала, че включването в регистъра само на осъдени е неефективно. Трябва да се започне дискусия по този въпрос и да се намери приемливо решение. Нещо изключително важно, което не се подразбира от само себе си в текста – тези, които са в ръководна позиция спрямо лица, работещи с деца, ръководителите на всяка организация, чиито служители могат в рамките на осъществяване на правомощията си да попаднат в ненаблюдаван контакт с деца трябва също задължително да бъдат проверявани спрямо регистъра преди назначаването им. Само така ще се гарантира предпазването на децата от проникване на педофилски кръгове в предоставянето на услугите, предвидени да ги закрилят. Проверките в регистъра задължително трябва се извършват за цялата пирамида от служители на Дирекция Социална подкрепа, Комисията по правата на детето и всички полицейски служители. В противен случай регистърът ще бъде повече опасен, отколкото полезен, защото ще внушава фалшиво успокоение за закрила от сексуални нападения.


И накрая един пример за текстове будещи подозрения за искреността на намеренията за намаляване на броя на децата, отглеждани в специализирани институции. Чл. 70 ал. 6 улеснява запазването на сегашното положение, при което повечето деца, нуждаещи се от настаняване извън семейството, които не могат или не бива да се настанят при роднини или близки с лекота биват настанявани в специализирани институции единствено поради липсата на приемни семейства и услуги от резидентен тип. Текстът гласи: "Настаняването на дете в специализирана институция се предприема като крайна мярка за закрила след изчерпване на възможностите за отглеждане от роднини или близки, при липса на подходящо приемно семейство или на социална услуга – резидентен тип, освен в случаите на спешно настаняване." (курсивът мой – С. Ст.)


От една страна се твърди, че настаняването в специализирана институция е крайна мярка, от друга страна се допуска тази крайна мярка да бъде предприета просто, защото липсва подходяща услуга. В параграф 20 от Насоките за алтернативна грижа за деца на ООН се казва: "Използването на институционална грижа трябва да се ограничи само до случаите, когато е особено уместно, необходимо и конструктивно за конкретното дете и е в негов висш интерес." (2009, превод УНИЦЕФ). Липсата на подходяща услуга очевидно не би издържала теста на Насоките на ООН като мотив за настаняване в институция. Подобен текст може да остане само при условие, че се предвиди неговата валидност да бъде ограничена във времето и да бъде поет ангажимент кога точно текстът ще бъде отменен.


Ефектът на този текст се подсилва от уредбата на съдебното решение за настаняване на дете извън семейството му, една от алинеите на която гласи: "В решението съдът се ръководи от най-добрите интереси на детето като настанява детето в семейство на роднини или близки или в приемно семейство. При невъзможност за осигуряване на отглеждане в семейна среда, на детето се осигурява предоставяне на социална услуга – резидентен тип. Настаняването на детето в специализирана институция се предприема като крайна мярка за закрила след изчерпване на останалите възможности." (Чл. 79, ал. 2). (курсивът мой – С. Ст.)


Съвсем открито съдът се инструктира да се води от най-добрите интереси на детето само при настаняване от семеен тип. Имплицитно заложеното послание е, че останалите мерки няма нужда да се в най-добрите интереси на детето.


Оставането на тези текстове в този им вид текст застрашава деинституционализацията на системата на грижите за деца в България.


Проектът повтаря множество изключително вредни текстове в областта на осиновяването на деца, които бяха приети при едни от последните промени в Семейния кодекс – те са свързани със създаването на възможност родителски права да бъдат автоматично отнемани по административен път, без съдебно решение. Тази процедура със сигурност не би издържала стандартите на чл. 8 на Европейската конвенция за правата на човека, гарантиращ правото на семеен живот, защото по един безпрецедентен административен начин опитва да отдели детето от биологичните му родители. Самата вероятност такива решения да бъдат обжалвани и отменяни, а тя по мое мнение е много висока, е предпоставка за травмиране на засегнатото дете и противоречи на нуждата да бъде намерено трайно решение за детето.


Сериозни притеснения пораждат и редица дискриминационни постановки, засягащи деца и възрастни, които просто нямат място в един съвременен закон. Най-краткият пример е липсата на разграничение между носители на човешкия имунодефицитен вирус (HIV) и страдащи от синдрома на придобитата имунонедостатъчност. Така авторите на проекта предлагат законът да дискриминира група хора, носителите на вируса HIV, които имат достатъчен капацитет да бъдат пълноправни членове на обществото, включително да упражняват грижи за деца. Това изискване освен с неправомерната дискриминация, която предлага, поразява и с недалновидността си – то отрича правото на деца, носители на HIV вируса или страдащи от СПИН да получат грижи от хора, които най-добре биха познавали сложността на тяхното положение и техните нужди.


Всички тези, и многото други, недостатъци на проектозакона за детето не трябва да ни отклоняват от основното – че приемането на такъв закон ще е голяма крачка напред в осъществяването и гарантирането на правата на детето у нас. Важно е обаче да се възползваме от шансовете за максималното му подобряване. Чашата е наполовина пълна, а не наполовина празна.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (82)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1326 Любопитно

  Този закон ще опази ли малолетните циганки от педофилията на мъжете от техния етнос? Или поне ще ги съдят ли адекватно, съобразно закона? Щото сега ги "съдят" с пробация!?

 2. 2 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1154 Неутрално

  Чашата е наполовина пълна,но когато чинията е наполовина празна,се губи освен духовната - и физическата връзка дете-родител.
  Не е зле паралелно да се мисли и за приоритети в икономиката,за да може спокойни родители да отглеждат спокойни деца.

  А може би трябва да се забрани раждане на деца в някои семейства от един етнос.Те просто не влизат и в черновата.

 3. 3 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3178 Неутрално

  Текстът е написано на отвратителен бюрократичен жаргон и е трудно на пръво четене да се разберат и осмислят тезите на автора. Май са необходими някви регистри, "всички полицаи" до смислят нещо, ООН и още "комисии".
  Ще го прочета още няколко пъти докат схвана за какво иде реч и тогава по същество.
  Засега само въпрос към автора:
  Дали е чувал за социалния експеримент с хунвейбините в Китай по времето на Мао?

 4. 4 Профил на bramasole
  bramasole
  Рейтинг: 3889 Неутрално

  До коментар [#2] от "xmm":

  Заглавието на статията е част от стара мъдрост: "Оптимистът вижда чашата наполовина пълна, песимистът - наполовина празна, а реалистът знае, че в чашата има отрова."
  Аз от години апелирам за въвеждане на семейно подоходно облагане, което е иконом. стимул за родителите, а не обидни дребни ежемесечни суми, и то не за всички.

  "На народите с къса памет преходите са им много дълги." Тони Филипов, д-р
 5. 5 Профил на Daniboy
  Daniboy
  Рейтинг: 695 Неутрално

  [quote#2:"xmm"]А може би трябва да се забрани раждане на деца в някои семейства от един етнос.Те просто не влизат и в черновата. [/quote]

  ?????

  Говорим ли смислени, приложими неща или дрънкаме?

  „Товарете портокалите в бурета. Братя Карамазови”
 6. 6 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1154 Неутрално

  До коментар [#5] от "Daniboy":

  А не - само си дрънкаме.

  http://www.blitz.bg/news/article/124692

  А тук го докарваме до "приложими неща".

 7. 7 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  До коментар [#5] от "Daniboy":

  В смисъл, държавата да използва своите лостове, за да ограничи ражданията при циганора. Може би това се има в пред вид?

 8. 8 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 3294 Весело

  Не, чашата е наполовина празна!

 9. 9 Профил на о. Павел
  о. Павел
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Не знам дали забелязахте едно късо съобщение във вестниците преди две-три седмици с дребен шрифт. Правителството отпуска стотици хиляди презервативи и нарежда на медиците да образоват циганите по отношение на противозачатъчните средства. Най-сетне! Това обаче се прави почти конспиративно, сякаш е престъпление в очите на масоните от ЕС.
  .
  Неделя пред Рождество -
  http://archiman.livejournal.com/

  Прочетете:http://www.veren.org/product.php?b=3922
 10. 10 Профил на BG
  BG
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  бла-бла-бла бюрократите пишат и пишат.
  аз съм за закона, но не ми се четат глупави статии - напишете, какви са предимствата спрямо сегашното положение, кои институции за какво отговарят и такива неща.
  Текст без смисъл, просто жалко за пръснатите пари по образование на автора

 11. 11 Профил на Daniboy
  Daniboy
  Рейтинг: 695 Неутрално

  До коментар [#7] от "dobrich":

  И какви са тези лостове за етническа дискриминация в една държава, синхронизирала правото си с това с ЕС.
  Това е все едно да си мисля как спя с А.Джоли - много хубаво, мога да го обяснявам в детайли на приятели в мъжка, пиянска компания, но няма да стане и поради тази причина си е загуба на време.

  „Товарете портокалите в бурета. Братя Карамазови”
 12. 12 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  До коментар [#11] от "Daniboy":

  Примерно Закон за диференцирано поощряване на раждаемостта: Имаш приличен дом, условия за отглеждане на деца, образование, доходи, професия, не си наркоман, пияница, не караш децата си да проституират или да просят - получаваш парични или данъчни поощрения? Нямаш - не получаваш!!!!!

 13. 13 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 848 Неутрално

  [quote#1:"dobrich"]
  Този закон ще опази ли малолетните циганки от педофилията на мъжете от техния етнос[/quote]
  -От времето на британското владичество в Индия има закон,който забранява самозапалването на вдовиците и подтикването към това от страна на нейните роднини и сватове,но въпреки това все още стават такива работи.За да бъдат избегнати наказанията,предвидени в закона,вместо /само/запалване има нова "мода"-самоубийство,чрез скачане от високо.Дори в столицата-Делхи го правят от сградата до прочутата колона от желязо с космическа чистота.Важно е да се действа за преодоляване на обичая от ранни бракове,което за тях не е проява на педофилия,да се повишава културното и образователно им равнище,да се създадат условия за разселване от обособените махали с цел елиминиране негативното влияние на средата.А за това трябват много усилия и целенасочена,продължителн и настойчива политика,вкл. и най вече от държавата.Сам по себе си закон няма да бъде достатъчен за преодоляване на лоши навици и отживели времето си обичаи.
  -„Законът е пясък, обичаите - са скала. Може да нарушите закон и да избегнете наказание, но откритото пренебрежение на обичаите носи гарантирано наказание.” /Марк Твен/

 14. 14 Профил на нервна
  нервна
  Рейтинг: 925 Неутрално

  [quote#11:"Daniboy"]И какви са тези лостове за етническа дискриминация в една държава, [/quote]
  А сега няма ли етническа дискриминация за българите с доход над 350 лв.на член от семейството? Трябва да се смени изцяло философията на модела за подпомагане на семействата с деца.Така че всички,без значение на етноса, за които сега се плоденето на конвейер е поминък и основен източник на доходи,да спрат да го правят.Държавата има нужда от граждани,а не от биологична маса.

 15. 15 Профил на Daniboy
  Daniboy
  Рейтинг: 695 Неутрално

  До коментар [#12] от "dobrich":
  Да, за това си прав. Аз малко карах по инерция по повод на коментар 2 и идеята за "А може би трябва да се забрани раждане на деца в някои семейства от един етнос." което както и да го погледнем.
  Но за съжаление и твоята идея е трудно реализируема - даже и някой да изготви подобен проекто-закон от БХК и други подобни, високообразовани, умни, красиви, човеколюбиви и прекрасни хора, не, направо ангели, ще ревнат, че държавата е ДЛЪЖНА да осигури условия за развъждане на малцинствата.

  „Товарете портокалите в бурета. Братя Карамазови”
 16. 16 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  До коментар [#13] от "benkovski11":

  ..."да се създадат условия за разселване от обособените махали с цел елиминиране негативното влияние на средата"..Това вече е правено преди 1990 г. Резултатите - изселванията на българите и нова гетоизация! Пример - Столипиново.... И един въпрос - ти ще приемеш ли твоите деца да станат жертва на циганската педофилия, ако живееш между тях?

 17. 17 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  До коментар [#15] от "Daniboy":

  Държавата винаги може да намери начини за въздействие срещу което и да е негативно явление! Стига да не разчита точно на тези лумпенизирани групи от населението по време на избори?

 18. 18 Профил на Daniboy
  Daniboy
  Рейтинг: 695 Неутрално

  До коментар [#17] от "dobrich":
  Абе не е точно така. Това си е сериозен проблем както в Германия например, така и в цяла Европа. Специално за германския опит доста се шумя напоследък - как се е понапълнила с емигранти, които правят деца и живеят на социални помощи и икономиката им засега издържа, но не се знае докога, някакъв политик беше писал книга ако се не лъжа. Дано те направят нещо по въпроса, че да имаме от кого да гледаме.
  А по въпроса за изборите - и там е възможно да се въведе имуществен и образователен ценз, но май и това няма да стане.

  „Товарете портокалите в бурета. Братя Карамазови”
 19. 19 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 848 Неутрално

  [quote#16:"dobrich"] деца да станат жертва на циганската педофили[/quote]

  -
  Не става дума за педофилия,а за техния обичай-ранни бракове,който макар и да не одобряваме съществува.А педофилията си е педофилия,не може да се прикачва,като характеристика на нито един етнос.И не цигани,а техните най-върли "критици" от Атака избраха педофил за депутат в Парламента.
  А що се касае до разселването-ако се направи истинско разселване,а не просто преместване на едно компактно население от едно място на друго-ще има ефект,макар и след време.Иначе проблемите ще си стоят.След ВСВ в някои селища на Софийска област са разселени между българи и в тях няма проблеми,в други,като в Самоков-7 квартал,Ихтиман имазащо продължават да си живеят в затворени компактни общности и там проблеми има.Същото е и в Столипиново и Факултето в София-там са събрани много на едно място,това не е разселване за което писах,просто обособяването на общността си продължава и от това следват ниската битова култура,отживелите обичаи,лошите навици.Те се възпроизвеждат винаги и в такава степен,каквото е "затварянето" на една общност " в себе си".
  -”Новородените навсякъде плачат еднакво. Когато те пораснат, в тях има нееднакви привички. Това е резултат от възпитанието. .”/Сун Дзъ/
  - „Битието определя съзнанието.” /Карл Маркс/

 20. 20 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  До коментар [#19] от "benkovski11":

  .."Не става дума за педофилия,а за техния обичай-ранни бракове"...Няма повече или по малко педофилия!? ПЕДОФИЛИЯТА е налице!!! Независимо дали е обичай или не?!.... "Атака избраха педофил за депутат"....Айде да не злоупотребяваме? За Кузов по късно се разбра какъв е.....

 21. 21 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1326 Гневно

  До коментар [#19] от "benkovski11":

  ..."що се касае до разселването"...Ти питаш ли ме мене или останалите дали сме съгласни? Или смяташ за нормално да бъде проявявано насилие над коренното население на държавата?

 22. 22 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1326 Разстроено

  До коментар [#18] от "Daniboy":

  Примера ти не е уместен. Германия не е застрашена от турцизация или арабизация!? При нас нещата се движат в посока циганизация...

 23. 23 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3178 Неутрално

  Мислех да драсна нещичко, ама ми стана интересно в каква посека тръгва форума.
  Ако автора следи дискусията дали има отговор защо точно в такава?

 24. 24 Профил на sstoyanov_uk
  sstoyanov_uk
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#23] от "k_": не отиват ли всички форуми все в тази посока? Темата е без значение.

 25. 25 Профил на rakia_on
  rakia_on
  Рейтинг: 122 Неутрално

  До коментар [#9] от "о. Павел":

  Правителството може да си поръ4а от безплатните ваксини за депопулация от фондацията на Бил Гейтс и да ги "подари" мускулно на вси4ки роми у нас.

 26. 26 Профил на rakia_on
  rakia_on
  Рейтинг: 122 Неутрално

  [quote#20:"dobrich"]? ПЕДОФИЛИЯТА е налице!!! Независим[/quote]
  Знам ,4е педофилите са на уважение в днешните демократи4ни реалности/изклю4вам панделите,където също много ги и многократно ги 'увжават'/,но ромските педофили/за краткост наре4ени 'съпрузи по 4л.64/ тежат на гърба ни като трайно безработни /един цял техен живот-професия 'безработен'/. Отделно и факта ,4е ромките-деца /които раждат деца/ от тези педофили също ни тежат на гърба цял живот. Ли4но аз не съм заинтересована да плащам данъци в тая държава ,за да стимулира правителството ни педофилията.БАСТА.

 27. 27 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 848 Неутрално

  До коментар [#21] от "dobrich":
  -Гневиш се не гневиш се,това е начинът да се реши проблемът с културно-битова изостаналост,лоши навици и отживели времето си обичаи.А ти може би искаш да се направят отново
  Човешки зоопаркове?
  През 1935/36 г са затворени последните "зоологически градини" за чернокожи в Европа- в Базел и Торино. Преди това белите хора са плащали за да гледат чернокожи в плен, а също и индианци, и ескимоси и др.

  През ХІХ век масово се отваряли зоологически градини, в които се показвали екзотични животни, като шимпанзета, лами и папагали, докарвани от колониите. Сред екзотичните видове са и чернокожи хора, които тогавашната наука класифицирала като животни.
  По тази причина до началото на ХХ век много бели хора не смятали, че чернокожите са различни от маймуни.
  Най- често чернокожите били разполагани по няколко семейства в т. нар. етнографски комплекси, в които водели традиционния си начин на живот- били облечени в традиционните си носии, копаели с примитивни инструменти, приготвяли си храна на огън и като цяло рядко преживявали студените европейски зими.

  До началото на ХХ век чернокожи били показвани най-малко в 15 европейски града.

  Императора на Германия, Вилхелм II, разглежда чернокожи в зоологическата градина в Хамбург през 1909 г.

  Сомалийци в зоопарка в Базел през 1930 г.

  По същото време в САЩ, в подобни комплекси били показвани пигмей, които според американските учени били на по-ниско ниво на развитие от обикновенните чернокожи.
  Пигмей на име Ota Benga, заедно с други пигмеи, е бил изложен като "типичен дивак" в антропологическото крило на World Expo 1904 г. в Сейнт Луис. Той бил държан в една клетка заедно с маймуни и папагали.

  В подобни зоологически градини били показвани и други примитивни народи- полинезийци, канадски инуити, индийци, индианции др.
  Историкът Курт Йонасон обяснява изчезването на човешкити зоологически градини не само с разпространението на идеите за равенство между нациите, а и с началото на Голямата депресия от 1929 г., когато обикновените хора нямали пари, за да посещават тези места.
 28. 28 Профил на sstoyanov_uk
  sstoyanov_uk
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#26] от "rakia_on": този проект предлага защита срещу ранните бракове, виж чл. 197 (3) "За психическо и сексуално насилие върху дете се смята и принудата или склоняването за встъпването в брак или към съпружеско съжителство преди навършване на 16 години."

 29. 29 Профил на rakia_on
  rakia_on
  Рейтинг: 122 Неутрално

  [quote#28:"sstoyanov_uk"]"За психическо и сексуално насилие върху дете[/quote]
  Интересува ме наказанието и дали то ще е ефективно,защото експертите твърдят, че педофилията е сексуална ориентация и като такава не може да се лекува. Т.е. няма да хвърлят пари да ги лекуват. И че педофила като излезе от затвора го хваща абстиненцията и почва да търси отново дечица и това е по-силно от него. Т.е. по-добре да не излиза....

 30. 30 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1326 Весело

  До коментар [#27] от "benkovski11":

  Абе защо ми даваш такива примери? Като искаш толкова да възпитаваш циганите, вземи неколко циганета у вас? И ги възпитавай на воля...Айде не заемай место с неуместни примери и тоталитарни решения на вековни проблеми!?

 31. 31 Профил на rakia_on
  rakia_on
  Рейтинг: 122 Неутрално

  [quote#30:"dobrich"] възпитаваш циганите, вземи неколко циганета у вас[/quote]
  Домъкнеш ли един циганин -той домъква още 101 и накрая ти оставаш на улицата бит,изнасилен,обран /ако си късметлия/. Ина4е в дървено пардесю.

 32. 32 Профил на sstoyanov_uk
  sstoyanov_uk
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#29] от "rakia_on":

  Това, което е престъпно е деянието, както и евентуалното планиране на извършването му. Извършителите на сексуални престъпления срещу деца, включително в интернет, трябва да бъдат постоянно наблюдавани след излежаването на присъдите им. Не мисля, че това се прави в България.

 33. 33 Профил на rakia_on
  rakia_on
  Рейтинг: 122 Неутрално

  До коментар [#32] от "sstoyanov_uk":

  Ами като не се прави такова наблюдение да приемат закон за кастрацията им както приеха в Полша и Румъния.

 34. 34 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2452 Неутрално

  Уважаеми г-н Стоянов,

  “If you can't explain it simply, you don't understand it well enough”. Albert Einstein

  Много неубедително и многословно за експерт като Вас.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 35. 35 Профил на sstoyanov_uk
  sstoyanov_uk
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#34] от "etty1": Моята цел беше да коментирам, не да обяснявам. Надявам се инициаторите и авторите на проектозакона да наблегнат на обясняването. Да, имам склонност към многословие, добре сте го забелязали. Все пак ще се радвам да Ви убедя, ако ми кажете в какво

 36. 36 Профил на Daniboy
  Daniboy
  Рейтинг: 695 Неутрално

  До коментар [#22] от "dobrich":
  Според доста германци с които съм говорил е.
  В този ред на мисли и един хубав виц:


  2040 г, Германия. Двама полицаи спират нарушител на магистрала. Единия взема документите и вика на другия:
  - Ахмед, Ахмед, ела да видиш какво странно име - Мюлер.

  „Товарете портокалите в бурета. Братя Карамазови”
 37. 37 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2452 Неутрално

  До коментар [#35] от "sstoyanov_uk":

  Благодаря Ви за отговора. Опасенията на част от нас (добри и загрижени родители и граждани) са, че ако законът не бъде изработен достатъчно добре и бъде приет от парламента по политически причини, без смислен дебат и без да се вземат предвид основателните възражения на опозицията, в бъдеще може да бъде недобронамерено използван срещу правата на защитените и техните родители.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 38. 38 Профил на Daniboy
  Daniboy
  Рейтинг: 695 Неутрално

  До коментар [#30] от "dobrich":
  Това с " Като искаш толкова да възпитаваш циганите, вземи неколко циганета у вас? " малко добричка /от "Добрич", не от "добро"/ логика, не мислиш ли?

  „Товарете портокалите в бурета. Братя Карамазови”
 39. 39 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  До коментар [#36] от "Daniboy":

  Съгласен съм с тебе. Германците приемат проблема за много сериозен при 5% чужденци. От които не всички са мюсюлмани.....За разлика от нас, които нехаем при над милион циганор....Гуидо Сарацин се казва германския политик, председател на техния парламент, който написа въпросната книга за опасността от ислямския фундаментализъм и подаде оставка! Поради все още съществуващите комплекси на германците от ВСВ....

 40. 40 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1326 Весело

  До коментар [#38] от "Daniboy":

  Ами така де, нека даде личен пример?!

 41. 41 Профил на ива ангелинина
  ива ангелинина
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Експертното мнение често се чете по-трудно..все пак яснотата в законопроектите е доста замазана за една голяма част..!Има нужда от повече подобни добри(макар и тежки)коментари,гласност и публично обсъждане!

 42. 42 Профил на Checha
  Checha
  Рейтинг: 524 Любопитно

  Г-н Стоянов доста е прочел и си е поиграл да се опита да обясни на нас, простосмъртните, какъв е този проект. Много се надявам нещата да се развият в положителна посока, както той предлага, защото не трябва да забравяме, че децата са нашето бъдеще!

  Keep on rockin'!
 43. 43 Профил на sstoyanov_uk
  sstoyanov_uk
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#37] от "etty1": Аз споделям тези опасения в коментара си – проектът има нужда от много подобряване и качествена дискусия. Примерът ми с административното отнемане на родителски права, което се пренася от Семейния кодекс много ярко показва риска от залитане в тази посока. Друг пример, за който нямах място в коментара си, е третирането на извънучилищното образование на деца. Надявам се авторите да не искат да го забранят. Също така обаче е нужно да може са се следи кои деца получават домашно образование и какво е качеството му – държавата е поела задължение да осигурява безплатно начално образование за всички деца! Тук не искам да влизам в дискусия за качеството на държавното образование, пък и едва ли мненията ни се различават особено. Казвам само, че това са поети задължения.

 44. 44 Профил на sstoyanov_uk
  sstoyanov_uk
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#41] от "ива ангелинина": Благодаря Ива Ангелина. Сигурно има начин да се напише по-достъпно, но ще отпаднат важни, поне за мен, детайли.

 45. 45 Профил на sstoyanov_uk
  sstoyanov_uk
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#42] от "Checha": Благодаря! Само да уточня, че не съм сложносмъртен

 46. 46 Профил на christofor
  christofor
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Нищо не решава тоя законопроект, но за сметка на това се опитва да бъде всеобхватен по един ужасяващ начин. Родителите на практика нямат права, само задължения, бъка от неясни термини ("психическо здраве" особено ми хареса, понеже никъде не е дефиниран) и въобще човек да се чуди тук ли е писан текстът или в Северна Корея. Има и прозрения, че трябвало да се вземат предвид желанията на детето — трябва, хубаво, но това следва от здравия разум. Щом родителят е отговорен за постъпките на чадото си, значи той решава дали да му угоди или не. Много се надявам да не стигнем положението на Англия — такива грозни сценки стават в супермаркетите, а майките кършат безпомощно ръце, понеже не могло да изпукат един педагогически шамар на малкия терорист по задника, зер социалните щели да го вземат.

 47. 47 Профил на Orchid
  Orchid
  Рейтинг: 949 Любопитно

  Този господин хубаво се е излял, но аз не можах да разбера механизмите за изнудване на родителите от децата правилни ли са, да ги има ли или не? Защото според сегашното предложение разбирам, че дъщеря ми с лудуващите пубертетски хормони би могла да ме съди за родителски тормоз, ако не я пусна на дискотека, защото й ограничавам правата, или съм я ошамарила, ако посяга към дрога (бррр, не дай си Боже!)?

 48. 48 Профил на sstoyanov_uk
  sstoyanov_uk
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#47] от "Orchid": Не, не съществуват права за ходене на дискотека и възгледите на детето са само част от аргументите, които се взимат предвид при определяне на най-добрите му интереси. Ако дъщеря Ви посяга към дрога, ошамарването може да Ви достави моментно облекчение, но няма да реши проблема, може и да го задълбочи.

 49. 49 Профил на Orchid
  Orchid
  Рейтинг: 949 Неутрално

  Благодаря за отговора, г-н Стоянов!
  [quote#48:"sstoyanov_uk"]Ако дъщеря Ви посяга към дрога, ошамарването може да Ви достави моментно облекчение, но няма да реши проблема, може и да го задълбочи. [/quote]
  Казах го фигуративно, разбира се. Ясно,че боят не е решение на такъв страшен проблем, но плясването се случва от време на време, може би на 99% от родителите (разграничавам пребиване, побой и прочие извратености).
  Зная случка с българско дете на около 15-16 години в Канада, което заплашваше баща си, че ако не направи еди-какво си (нещо свързано с излизане по нощите и т.н.) за нея, ще се оплаче на социалните. А той само ръмжеше: "изчакай да се върнем в България"
  Та не ми се ще да има подобни крайности, защото освен права, децата все пак трябва да хранят и респект към родители, общество и норми на поведение.

 50. 50 Профил на sstoyanov_uk
  sstoyanov_uk
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#49] от "Orchid": Примерът Ви е интересен и говори много за отношенията в това семейство, но в контекста на дебата за ролята и правомощията на "социалните" звучи подвеждащо. Представете си, че детето реализира заплахата си. Как смятате, че ще реагират "социалните"? Става дума за институция, която навсякъде по света е претоварена, недобре финансирана и като цяло недолюбвана, защото публично достояние стават единствено грешките й. И поради тези и характеристики, тя винаги първо преценява дали изобщо е нужна намесата й. Останалото са митове. Съгласен съм с Вас за нуждата от респект към родителите, към обществото - донякъде, защото искаме децата ни да мислят критично и освен това е нормално да са бунтари в определена възраст. Норми на поведение - разбира се! Този закон има страшно много проблеми, но пращането на невинни родители в затвора по поръчка на децата им не е сред тях. Притеснява ме какви отношения трябва да имат родителите с децата си, за да приемат насериозно подобни твърдения. Може би прочит на проекта ще помогне да се разсее част от необоснования страх.

 51. 51 Профил на janni
  janni
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Големият проблем е,че постоянно се говори и пише за правата на някого,а не за равенството пред закона.Много лесно е да се реши въпроса с ражданията в ромското население.След раждането на трето дете,което не е близнаци да се спират абсолютно всякакви детски и социални помощи.Единствено да им се дават купони за социална кухня ако децата ходят на градина или училище.Нека всяко българско дете да получава детски,защото държавата нарочно поддържа по-голяма администрация да следи и проверява доходите-парите за заплати могат да се преразпределят като детски.Нека всяко българско дете да получава ваучер/после пари да се плащат от държавата/ за извънкласни дейности-който иска да го дава за частни уроци,който иска да плаща дейности в Центровете за работа с деца.Колко българи знаят,че старите пионерски домове функционират с друго име и там ходят много малко деца,а държавата плаща сума пари за издръжка.Така да се плаща и в спортните клубове.Иначе Министерството на младежта и спорта разпределя едни пари съвсем субективно.Така като се ходи навсякъде с ваучер хем държавата ще си събира данъците от учителите, хем ще се знае от какво се интересува младото поколение.

 52. 52 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2051 Разстроено

  До коментар [#10] от "BG":
  ето го основното в закона:

  "Съвсем открито съдът се инструктира да се води от най-добрите интереси на детето само при настаняване от семеен тип. Имплицитно заложеното послание е, че останалите мерки няма нужда да се в най-добрите интереси на детето."

  Няма точни определения, а само инструкции към съда (представяте ли си — някой дава инструкции на независимата съдебна власт). Утре ако станеш неудобен за управляващите, ще инструктират съда да ти вземе детето "воден от най-добрите интереси на детето"...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 53. 53 Профил на janni
  janni
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Не зная как е уредена приемната грижа в Европа,но у нас доколкото ми е известно е пълно с глупости.Не би следвало да се плащат 500 лева заплата за работа,която се върши 24 часа в денонощието всеки божи ден.Приемното семейство не е родител,то е професия и ако искаме да ИМАМЕ ДОБРИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ трябва да се плаща адекватно.Ако вярваме на американските филми приемното семейство не е много по-добър вариант от детския дом,но при нас все още едно семейство се грижи за едно-две деца,а не за по 10 както е в Америка.

 54. 54 Профил на janni
  janni
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Според мен това е поредния абсолютно безмислен закон, от който полза ще имат само експертите ,които вземат хонорари за да го" творят".Средностатистичският български родител няма време,а и нерви да общува нормално с децата си,тъй като е зле платен,унижаван от държавата си и без никакви перспективи да се развива като личност след като стане родител.Децата ни усещат интуитивно огромната ни родителска обич и безсилието ни да се справим с ежедневието.

 55. 55 Профил на sstoyanov_uk
  sstoyanov_uk
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#54] от "janni": Правилно ли разбирам тезата Ви - няма нужда от законодателство за децата, защото родителите обичат децата си? Повишете заплатите (с изключение на тези на експертите) и всичко ще е наред?

 56. 56 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3178 Неутрално

  До коментар [#55] от "sstoyanov_uk":
  Правилно сте разбрали. Във всички общества - от джунглите, през пампасите, високите Анди, индийските полиси, мюсюлманските степи, Европа, Америка, Канада и Австралия - навсякъде където Ви дойде наум - родителите обичат децата си. Обичали са ги десетки хиляди години, милиони дори преди да има ООН и държава. И животните, между другото се грижат за децата си, въпреки че съм гледал по природните канали как някои от родителите убиват малките, но нямам представа защо - игра на природата някаква.
  Но да се върнем при човеците.
  Във всички общества наред с естествената и природна "обич към децата" съществуват и отклонения.
  Това също е за нормално. Исторически погледнато винаги са съществували и нито едно общество не е успяло да ги премахне веднъж завинаги, въпреки че обществения живот със своите механизми за всяко конкретно общество ги е отхвърлял морално и законно. Във всички общества съществуват правила - в по-развитите писани, в по-изостаналите не толкова. Правилата, или законите, отразяват най-доброто към настоящия времеви момент за съответния социум. Те за съжаление не изключват напълно възможността баща да държи дъщеря си в мазето деситилетия и да и направи няколко деца, също заключени, каквито са примерите от уж "най-развитите" общества.
  По темата прегледах Конвенцията на ООН. Ами там дори няма определение какво точно да се разбира под "дете".
  До 18г, ама ако не е писано нещо друго в закона.
  И т.н. по всички по-важни позиции - добре е това, ама ако има закон (за конкретните условия) може и да не е така.
  И сега да си дойдем у нас.
  Добре би било вносителите на законопроекта да осветят кой точно проблем относно децата не е третиран в заонодателството ни и се нуждае от специален закон.
  Педофилията (поради спецификата на една немалка част от нашето общество казусът се нуждае от специално разглеждане) ли, или трафика на деца за сексуални услуги, детския труд и експлоатация вкл. продажбата на деца като роби. Изоставени деца. Осиновяване и пр. и пр.
  Аз разбирам логиката на чиновниците в ООН, обладани от искреното желание да направят света в който живеем по-красив, по-добър, по-безопасен и въобще свалят Рая на земята.
  На тях в вкрая на краищата за това им плащат.
  За съжаление и Конвенцията на ООН и сега предлаганият ни Закон са безвъзвратно остарели.
  Остарели са защото индустриалната ера остана в миналия 20-ти век с всичките си специфики. Дори е в Европа вече се счита за грубо и нечовешко ако принудиш детето си да напусне дома след навършване на пълнолетие, нещо което се считаше за съвсем нормално до преди 20-30г. Сега новата мода е да са заедно под един покрив няколко поколения. Това последното ще накара много от форума да подскочи, но не мога да ги мисля.
  И още Остарели са и неадекватни за новите реалности на 21-век технологично, защото когато човешкият геном е разчепкан до последната връзка най-чистото е да спрем Господ да си играе на зарове с нас и оторизираните държавни органи принудят обществото да спре да се оножда съвсем безотговорно под влияние на животинските си инстинкти и се раждат деца, някой от които определено има възможност да създават проблеми на обществата. Една генетична карта с маркирани гени на агресивност, заболявания, тъпоумие, злоба, инат или най-обикновен урсузлук би решила проблема за едно поколение и света би се изчистил от лошотията си.
  Вече се обзаведохме със закон за "сурогатните майки", така че няма да има никакъв проблем родителите да си поръчват (според цената) характера на детето след като са решили че все още им трябва нещо да ги занимава в къщи.
  Искаме ли да живеем в такъв свят?
  От ООН-то със сигурност искат.

 57. 57 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1154 Неутрално
 58. 58 Профил на Мустафанка
  Мустафанка
  Рейтинг: 1441 Любопитно

  [quote#1:"dobrich"]Този закон ще опази ли малолетните циганки от педофилията на мъжете от техния етнос? Или поне ще ги съдят ли адекватно, съобразно закона? Щото сега ги "съдят" с пробация!? [/quote]

  Съмнявам се. За съжаление, всичко ще продължи постарому.

  А Стефчо да хване и да се скрие някъде със статийката си. До гуша са ми дошли такива като него.

  Според мен, в някои случаи, децата трябва да бъдат съдени като възрастни, както е в най-нормалните щати на САЩ. Тогава поне стефчовци ще реват с основание и ние, отново с основание, ще си пуснем музика, за да не слушаме рева им.

  Равни права за всички: това е най-крещящата неправда, защото онеправдава най-даровитите хора. Ницше.
 59. 59 Профил на nulew
  nulew
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#15] от "Daniboy":

  Решението е много просто, както съм го писал много пъти!
  Детски да се дават само до трето дете! Който иска по-вече деца, моля да си ги ражда, но и да си ги гледа! За да може човек да си позволи по-вече от три деца, то този човек трябва да е много богат, за да може да ги изучи, възпита и отгледа! Тази мярка не е дискриминационна! Щом като аз не съм вземал детски 15 години, въпреки двете ми деца и никой не смята това за дискриминация, значи то спокоино може да важи за всички!
  Освен това, детски трябва да се дават на всички имащи до три деца, независимо от доходите им. Мога да обясня защо! Освен това освободените пари да се насочат към 200 000- 300 000 бездетни двойки, за инвитро процедури. Те също имат право на деца и на семейно щастие! Освен това ще отгледат здрави, прави, добре възпитани и обичани деца, които няма да имат нужда от "интегриране"!
  Виждам, че и други пишешти тук са стигнали до аналогичното решение!

  Липсва Закон за защита на РАБОТОДАТЕЛЯ
 60. 60 Профил на sstoyanov_uk
  sstoyanov_uk
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#56] от "k_": "Правилата, или законите, отразяват най-доброто към настоящия времеви момент за съответния социум."
  Понякога се налага те да изпреварват разбиранията на социума - законите не са просто регистри на вече установени разбирания и отношения. Иначе още щяхме да упражняваме смъртното наказание и да смятаме, че си е наш проблем дали да бием жените си или не.

  "По темата прегледах Конвенцията на ООН. Ами там дори няма определение какво точно да се разбира под "дете". "
  Съжалявам, че Конвенцията Ви е разочаровала. Тя е най-широко ратифицираната конвенция в света, включително от Ватикана. За документ, който се приема от толкова страни е нормално да бъде някаква форма на компромис между често противоречиви възгледи и практики. В този контекст тя е поразяващо силна и смислена и България продължава да не успява да изпълнява задълженията си по нея. Всъщност идеята за нея и преговорите като цяло протичат на междудържавно ниво – инициирана е през 1978 година от полското правителство, а не от ООН бюрократи. Приемането й отнема повече от 10 години.

  "Добре би било вносителите на законопроекта да осветят кой точно проблем относно децата не е третиран в заонодателството ни и се нуждае от специален закон. "

  Да, проектът въвежда нови положения, които ще спомогнат за намаляването на сексуалното насилие над деца – няма ги в досегашното законодателство. Голяма част от проекта, свързана с работата със семейства също не е част от съществуващо законодателство. Консолидацията на правната материя засягаща децата ще улесни всички, които прилагат законите и следят за спазването им. Процесът ще позволи да се случи една много нужда дискусия в обществото, и надявам се, достатъчно зрял дебат в парламента.

  "За съжаление и Конвенцията на ООН и сега предлаганият ни Закон са безвъзвратно остарели. "

  "...най-чистото е да спрем Господ да си играе на зарове с нас и оторизираните държавни органи принудят обществото да спре да се оножда съвсем безотговорно под влияние на животинските си инстинкти и се раждат деца, някой от които определено има възможност да създават проблеми на обществата. Една генетична карта с маркирани гени на агресивност, заболявания, тъпоумие, злоба, инат или най-обикновен урсузлук би решила проблема за едно поколение и света би се изчистил от лошотията си."

  Вашите виждания за ролята на държавата еволюираха от, общо-взето, подкрепа за ненамеса в началото на коментара Ви, до агресивна евгеника, осъществявана насилствено от държавата. Това за Вас е модерно. Аз този филм съм го гледал – казва се Гатака. Много хубава и смразяваща кръвта антиутопия, с корени в Прекрасния нов свят. Благодаря, но не благодаря!

 61. 61 Профил на КДС
  КДС
  Рейтинг: 686 Неутрално

  [quote#59:"zlatco33"]Решението е много просто, както съм го писал много пъти!
  Детски да се дават само до трето дете![/quote]

  Три са много. До второ дете е предостатъчно.

  И то само, ако майката е пълнолетна.

  Проклета да е Русия!
 62. 62 Профил на sstoyanov_uk
  sstoyanov_uk
  Рейтинг: 237 Любопитно

  До коментар [#58] от "Мустафанка": Коментарът ти започва със загриженост за жертвите на педофилията и завършва, два реда по-долу, с предложение децата да бъдат съдени като възрастни. Харесвам последователността и логиката на мисълта ти. Оставам, за да й се насладя изцяло. Сигурен съм, че имаш още добри идеи и ще ги споделиш тук.

 63. 63 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3178 Неутрално

  До коментар [#60] от "sstoyanov_uk":

  Тази пътечка:
  [quote#60:"sstoyanov_uk"]Поняког се налага те да изпреварват разбиранията на социума [/quote]
  дали се сещате къде води?
  Не ми се вярва, че човек с диплома от Лондон Скуул и магистър по европейска и социална политика, не е чел Карл Попър.
  Вие сигурно вярвате в социалния инженеринг, каквото и да резбирате под това.
  Когато изказвате толкова сериозно твърдение като:

  [quote#60:"sstoyanov_uk"]и България продължава да не успява да изпълнява задълженията си по нея. [/quote]
  би трябвало да представите конкретика - по кой точно текст от Конвецията България, която я е ратифицирала, не изпълнява задълженията си.
  1, 2, 3 и т.н.
  Ако са налице (не изключвам) възможно ли е празнотите да се коригират в съществуващото законодателството, или се налага нов Закон за Детето.
  Мотиви?
  Що се отнася до "сексуалното насилие над деца" отговорност на българското общество е да проведе сериозна дискусия по да си го кажем направо - циганския проблем.
  За мен също са неприемливи 13 годишни майки, но на 18 те вече са стари по тяхните разбирания. Защото живеят различен живот от нашия.

  [quote#60:"sstoyanov_uk"]Консолиацията на правната материя засягаща децата ще улесни всички, които прилагат законите и следят за спазването им[/quote]
  Фундаментално грешно разбиране за ролята на законите.
  Съмнявам се, че в Лондон Скуулс е възможно дори да си помисялт за това. По-скоро почвам да си мисля, че си имаме работа с поредната "Калинка".
  Законите се правят, за да уредят обществените отношения, а не да улесняват всички, които ги прилагат и следят за спазването им.
  Как може да ви щукне подобна мисъл!
  И накрая специално за Вас подчертавам, че в последния пасаж от поста си съм иронизирал, но пътечката "да изпреварваме разбиранията на социума" води точно до там.
  Визионерството, социалния инженеринг са (просто казано) лоши неща и незрелите дечурлига не трябва да си играят с тях, независимо от благородните им подбуди.

 64. 64 Профил на mrtoyaga
  mrtoyaga
  Рейтинг: 465 Неутрално

  Знаете ли, напоследък правя следното нещо: някое заглавие ме заинтригува, кликвам върху линка, ПЪРВО прочитам коментарите към дописката, съставям си мнение за написаното и ЧАК СЛЕД ТОВА го прочитам.

  Обикновено написаното от автора и представите ми от коментарите към него се разминават доста; вече започвам да се съмнявам в правилната си преценка...

  Да вземем например тези, които говорят за "педофилията" в циганската общност. Това по принцип е културно обусловено поведение и, ако щете питайте някой специалист, няма много общо с медицинското определение на това заболяване, отклонение, или каквато там му е класификацията.
  Какво стои зад "отвратителния бюрократичен жаргон" на автора? Ами той говори за Правата на детето, асоциирайки ги с Правата на човека и купищата закони, които трябва да се подчиняват на духа на тези Права.

  Как трябва да си преведем "Закон за защита на детето"? Може би "Закон за защита на бъдещия гражданин". Е, кой формира личността на този хипотетичен бъдещ гражданин? На първо място - родителите. И по тази причина БЪДЕЩИТЕ родители трябва да имат съответната подготовка, за да се справят с родителските си задължения. Което ни води до това кой ще ги образова в тази насока. В момента се разчита изключително на личния пример и, смея да твърдя, образователната ни система, медийната и околната обществена среда не правят нищо конструктивно по тоди въпрос.

  С което и не защитават детето от самите себе си.

 65. 65 Профил на Terry bear
  Terry bear
  Рейтинг: 524 Гневно

  До коментар [#61] от "КДС":

  Защо изобщо трябва да се дават детски? Мисля, че това е порочна практика. Далеч по-добре би било, например семействата да бъдат стимулирани чрез данъчни облекчения.

  Много ми харесва чл. 21 ал. 2 "Детето има право да бъде информирано и консултирано и без знанието на родителите му или на лицата, които полагат грижи за отглеждането му, ако това е необходимо с оглед защита на неговите най-добри интереси и в случай, че уведомяването на тези лица би засегнало тези интереси."
  Значи, социалните работници, учители или който и да е, има право да консултира и информира децата ми, без аз да присъствам? А кой дефинира, кои са тези "най-добри интереси"? Държавата ли?

  http://www.vaksinite.com/zashto-kolektivniat-imunitet-chrez-vaksini-e-nepostizhima-utopia/
 66. 66 Профил на sstoyanov_uk
  sstoyanov_uk
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#63] от "k_": Признавам си, излъгах, имам само основно образование! По същество ще опитам да отговоря, доколкото има въпрос и доколкото това е дискусия.


  [quote#63:"k_"]Понякога се налага те да изпреварват разбиранията на социума - цитат на коментар #60 от “sstoyanov_uk”
  дали се сещате къде води? [/quote] Не говоря за социален инженеринг, а за това, че законите, благодарение на тези, които ги създават, на тези, които участват в обсъждането им и на тези, които гласуват за тях, често не отразяват вижданията на мнозинството. Ако това за Вас е социален инженеринг, това си е Ваша терминология.

  За сексуалното насилие над деца и "циганския проблем" - както вече коментирах в публикацията и в коментар 28, проектът специално опитва да подобри нещата по отношение на сексуалното насилие срещу деца. Но ако смятате, че то се свежда до ромски проблем, грешите. Така че в това отношение се надявам да подкрепите предлаганите промени в проекта.

  "Консолидацията на правната материя засягаща децата ще улесни всички, които прилагат законите и следят за спазването им- цитат на коментар #60 от “sstoyanov_uk”

  [quote#63:"k_"]Законите се правят, за да уредят обществените отношения, а не да улесняват всички, които ги прилагат и следят за спазването им. [/quote] Аз опитвах да защитя идеята за консолидиране на няколко закона, а не говорех за правенето на нови закони. Изкривявате думите ми.

  [quote#63:"k_"]Когато изказвате толкова сериозно твърдение като:
  и България продължава да не успява да изпълнява задълженията си по нея. - цитат на коментар #60 от “sstoyanov_uk”
  би трябвало да представите конкретика - по кой точно текст от Конвецията България, която я е ратифицирала, не изпълнява задълженията си.
  1, 2, 3 и т.н.
  Ако са налице (не изключвам) възможно ли е празнотите да се коригират в съществуващото законодателството, или се налага нов Закон за Детето.
  Мотиви? [/quote]
  Вижте заключенията на комисията на ООН по правата на детето за България:
  http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC.C.OPAC.BGR.CO.1.pdf - това е по-положителният от двата доклада

  Повечето от празнотите, са свързани с прилагане на съществуващото законодателство, но някои изискват законови мерки, част от които в момента се предлагат.

  Приятна вечер!

 67. 67 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3178 Неутрално

  До коментар [#64] от "mrtoyaga":
  Доколкото разбирам Вие сте абсолютно наясно какъв трябва да бъде "бъдещия" гражданин и е разбираемо раздразнението Ви, че някои родители си позволяват понякога да провалят възпитанието му, дори и несъзнателно, поради необразованост или най-обикновена простотия.
  Аз обаче, считам за по-добре и възпитавам децата си да могат да мислят с главите си и да не се водят по акъла на хора с блеснал поглед, особено когато се опитват да им влизат в личното пространство, защото тяхният собствен живот е само техен и кратък. И те трябва да се готови да понесат всички предизвикателства пред които неминуемо ще бъдат изправени.
  Може ли по-подробно да осветлите, кое ви кара толкова да сте загрижена на "децата на хората" и тяхното възпитание?


 68. 68 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3178 Неутрално

  До коментар [#66] от "sstoyanov_uk":
  Е, браво.
  В споменатия документ на ООН се препоръчва България да си уреди законодателството по отношение на използването на деца във военни конфликти и третирането и процедурите на деца бежанци, без родители.
  Нищо повече.
  Най-вероятно чиновника изготвил текста е объркал България с Бурунди. (Те са и близко по азбучен ред в компютърните таблици на английски)
  Стават такива работи, пък и географията уж лесна, ама не залягат много над нея напоследък, дори и да си чиновник в ООН.
  Ама вие поне сте българчета и би трявало да имате поне някаква представа кога за последен път от България са били изнасяни деца за участия във въоръжени конфликти.

 69. 69 Профил на sojourner
  sojourner
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Многословието на автора прави текста доста труден за четене и осмисляне и, мисля, неподходящ за публикуване в "Дневник", където е по-добре да се изнесат основните аргументи, по-синтезирано. От друга страна, зад многото думи и разтегливите понятия е лесно да се прикрият истинските цели и проблеми на този законопроект като се насочи вниманието на читателите към "други неща", които по презумция са счетени за по-важни и необходими. При всички положения, позицията на автора, по начина по който е представена, само губи от силата си (която и без това е малка).

  Отделно, авторът почти не е адресирал валидните въпроси на загрижените родители, които виждат в проектозакона (и в този му формат, а и по принцип), намеса на държавата там, където не й е работа, поругаване правата на родителите и отворена врата за държавни издевателства и злоупотреби, характерни за тоталитаризма.

  Няма да влизам в детайлен анализ на написаното от автора. Само ще коментирам един момент, който е емблематичен за безумието на хората, пропагандиращи т.нар. "права на детето":

  "Едно от основните права на детето е правото му да изразява възгледите си по всички въпроси, които го засягат и <i>тези възгледи да бъдат взети предвид</i>. Затова е <i>задължително</i> един закон, третиращ правата на детето да бъде създаден в рамките на процес на спазване на правата на детето. Администрацията трябва да направи всичко възможно да чуе мнението на максимално широк кръг от деца." (курсив от мене)

  Голямо падение и проклятие за един народ е да бъде управляван от деца, да смята, че децата знаят и разбират по-добре от възрастните, от родители си. Едно дете неслучайно няма право да гласува, понеже не е съзряло за подобна отговорност, затова и такава законодателна власт на деца не трябва да се дава. Въобще детският неутвърден ум е мегдан за всевъзможна манипулация от страна на държавните органи и техните протежета, които да насадят определени идеи и нагласи у детето, в разрез с тези на родителите му. Само хора деца по ум биха стигнали дотам, че да искат акъл от деца по изготвянето на законопроект (освен, ако разбира се, зад "уважаването" на "правото на детето" да допринася в проекта, те не прикриват стремежа си за разсипването на семейството и установените от векове семейни ценности). Само хора с ум увреден от съвременната социалистическа пропаганда могат да достигнат подобни заключения, чиято несмисленост би била явна за всеки преди само 100 години.

  За съжаление, още от зората на комунизма мнозина идеалисти, които със сърцето си са вярвали в "братството, равенството, свободата" са били използвани за постигане на поробителските цели на комунистите, като в последствие тези хора са били премахвани. Защото когато тези хора са осъзнавали, че са били само инструмент в ръцете на едни зли човеци, те са ставали най-яростните противници на комунистите, а от такива последните не са имали полза вече.

 70. 70 Профил на janni
  janni
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#55] от "sstoyanov_uk":

  Не е редно за 168-часова работна седмица социалния работник, наречен приемен родител да получава 500 лева.Когато е в отпуск кой се грижи за децата?Или не му се полага отпуск?Приемен родител е една изклучително тежка професия,която няма нищо общо със сладката работа по проекти.Незнайно защо за едни българи важи Кодекса на труда,а за други не-за всички би трябвало да е 40 часова работна седмица,а който се труди повече да бъде подходящо компенсиран.Това е една много сериозна причина хората да не искат да стават приемни родители.

 71. 71 Профил на ncuxonam
  ncuxonam
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#13] от "benkovski11":

  [quote#13:"benkovski11"]-„Законът е пясък, обичаите - са скала. Може да нарушите закон и да избегнете наказание, но откритото пренебрежение на обичаите носи гарантирано наказание.” /Марк Твен/ [/quote]

  +++

  Животните отвън се взираха от прасе към човек, от човек към прасе и отново от прасе към човек; но вече беше невъзможно да се каже кой какъв е.
 72. 72 Профил на christofor
  christofor
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#68] от "k_":

  Благодаря за обяснението, вече се чудех дали аз нещо криво разбирам, или просто има стандартен набор от точки, които трябва да фигурират в закона, за да отговаря той на изискванията.

 73. 73 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3178 Неутрално

  До коментар [#69] от "sojourner":
  Безумията в текста са повече от споменатия от вас откъс.
  Струва ми се, че не е точно соц история цялата галимация.
  От известно време по нашите места и медии прелетяват някви странни птици. Крякат високо, пляскат с крила и се кукушинят.
  Забелязах, че почти всички имат връзка с някаква младежка организация към ООН, което по принцип ги издига в очите на обикновените хора.
  Лятоска едно подобно девойче вдигна патърдията по радия, телевизии и вестници във връзка с някви студентски намаления по влакове, май.
  Преди време се случи да разговорям наживо с една от тях. Странна история - уж високоборазован индивид в респектиращ западен университет, а мозъка промит и неспособност да прави елементарни логически заключения.
  По-тежък случай и от мормонски проповедник.
  Верно, имат директна връзка с някоя организация на ООН.
  Напълно е възможно ония там да са се взели толкова насериозно, и се опитват да задават дневния ред и приоритети на различните общества на Планетата.
  "Изпреварващи разбиранията на социума правила", както се спомена по-горе.
  Аз лично нямам друго разумно обяснение (освен грешката България-Бурунди) да забиеш в официален документ изсмукания от пръстите проблем с износ на деца за участие във въоръжени конфликти.
  Ние може да сме всякакви, но точно пък тая врътка досега и на последния манго в махалата едва ли му е идвала наум.
  По принцип задаването на приоритетите в определено общество отвъншни субекти е много серизен пробив и не трябва да се допуска. Защото в България, пък и навсякъде си съществуват специфичните проблеми, които се обсъждат и решават по правилата на демокрацията. Всеки има право да повдига определен проблем и да настоява разглежаднето му, вкл. износ на деца за учатие във въоръжени конфликти.
  Да, това сигурно е сериозен проблем за някои общества, но не за нашето в момента и съответно отива най-долу в листа на чакащите.

 74. 74 Профил на sstoyanov_uk
  sstoyanov_uk
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Janni, коментар #70: съгласен съм с Вас, това е един от големите проблеми.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 75. 75 Профил на mrtoyaga
  mrtoyaga
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#67] от "k_":

  Не, не сте ме разбрали - въобще не си мисля, че съм абсолютно наясно с това какъв трябва да бъде "бъдещия" гражданин на страната ни - той е такъв, какъвто е в резултат от усилията, стремежите и грешките на цялото общество. И, да, напълно споделям мнението Ви, че никой (особено с блеснал поглед, било то учител, социален работник, проповедник или който си щете) няма право да се намесва в личното пространство на нечии деца - връзката "родител-дете" (както и, хм... "дете-родител" безусловно е неприкосновена. Затова, естествено, никой не може да изземва възпитателните функции на родителя. Това обаче води до изискването родителят да има някакво минимално ниво на отговолност, самосъзнание и самоконтрол и общо взето - на зрялост, за постигането на което, съгласете се, е отговорно цялото общество.

  Това донякъде и ме кара да съм загрижен за "децата на хората" и възпитанието им, както и егоистичния мотив, че утре или вдругиден лично може да сърбам попарата, надробена от някой друг в резултат на героичните му усилия да бъде родител.

  Всеки е виждал деца, възпитани от телевизор или от улицата; има и по-тежки случаи ако децата са възпитавани от непълнолетни родители например. Ами тези деца, за които е връх на възпитанието учтиво да помолят някой възрастен (дори учител!) за огънче... или за които е нормално да се напоркат на рождения си ден и - направо в токсикологията... Тогава всички околни изведнъж се хващат за главата: "Ау, къде сбъркахме?" Именно тук трябва да е превантивната роля на обществото - това е елементарен инстинкт за самосъхранение, все пак.

 76. 76 Профил на sojourner
  sojourner
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#70] от "janni":

  Един родител не може и не трябва да бъде НАЕМНИК. Да ставаш "приемен родител" за пари отваря вратата за всякакво зло (например, създава предпоставка за хора с нечисти мотиви да проявяват желание да се грижат за дете, отнето насила от родителите му, когато и то иска да се върне при тях, а и те самите искат да се грижат за него--има такива случаи в Западна Европа). Един родител не се грижи за децата си--или за осиновените от него деца--понеже му се плаща! Ако е така, то той трябва да спре да се "грижи" в момента, в който държавата спре да му изплаща парите. Работейки на и за заплата, той се превръща просто в един ЧИНОВНИК. От което приетото дете, което усеща тия неща, най-малко ще спечели.

  Спомням се преди време се случи да разговарям с един мъж (ако може да се нарече мъж), който се оплакваше, че майка му--възрастна жена--била инвалид и трябвало да се полагат специални грижи за нея, а държавата никакви пари не му отпускала. И човекът се оплакваше. Сиреч, той беше недоволен и се чувстваше онеправдан, че не му се плаща (от държавата!) да се грижи за собствената си болна майка. Аз му рекох: "Майка ви навремето като се е грижила за вас, държавата ли й е плащала?" Той не ме разбра.

  Ето как държавната "помощ" и намеса разваля мисленето на един човек и го прави неадекватен по отношение на нещо толкова естествено като грижата за възрастен родител.

  С други думи, ако мотивацията на един приемен родител да обича и да се грижи за едно дете, би намаляла в следствие на намаляването на субсидиите от държавата, то той по-добре въобще да не става приемен родител. Друг е въпросът, как ти СТАВАШ "родител" на дете, което ВЕЧЕ СИ ИМА родители? Ако детето е сирак, или не се знае кои са родителите, тогава нещата са по-различни.

 77. 77 Профил на mrtoyaga
  mrtoyaga
  Рейтинг: 465 Весело

  Ха, сега видях - в предния ми пост (№75) думичката "отговоЛност" да се чете "отговоРност". И емотиконите ги слага на своя глава тъпия текстов редактор.

 78. 78 Профил на sojourner
  sojourner
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#75] от "mrtoyaga":

  [quote#75:"mrtoyaga"]... никой не може да изземва възпитателните функции на родителя. Това обаче води до изискването родителят да има някакво минимално ниво на отговолност, самосъзнание и самоконтрол и общо взето - на зрялост, за постигането на което, съгласете се, е отговорно цялото общество.

  Това донякъде и ме кара да съм загрижен за "децата на хората" и възпитанието им, както и егоистичния мотив, че утре или вдругиден лично може да сърбам попарата, надробена от някой друг в резултат на героичните му усилия да бъде родител.[/quote]

  Хем родителят има възпитателните функции, хем обществото като цяло е отговорно. Вие носите ли персонална вина за това как някой човек, който не познавате, е възпитал децата си? Защото обществото, в крайна сметка, е съставено от индивиди, всеки от които носи вината си. Ако имаме "съвкупна вина", как се разпределя тя? И може ли човек да бъде упрекван за това как някой друг възпитава децата си? Когато имаме присъда, тя е персонална, защото и вината на всички няма как да е еднаква/равна.

  Ако зле възпитаното дете на някой друг човек извърши престъпление спрямо вас един ден, то законът трябва да го накаже. Това е механизмът за изкореняване на злото в едно общество (който трябва да е достатъчна мотивация за един родител да възпитава подобаващо детето си). Проблемът у нас, е че: 1) законите са така написани, че да облагодетелстват престъпниците; 2) масово не се спазват; 3) няма кой да следи и да наказва, тези които ги нарушават. При това положение, заради корумпирани човеци, механизмът е обезсилен и неработи.

 79. 79 Профил на mrtoyaga
  mrtoyaga
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#78] от "sojourner":

  Човек може да си изпати от някого и без последния да е нарушил закона... даже мисля, че в повечето случаи е така. Иначе сте напълно прав. А и когато настъпи момента да търсим вината у този или онзи, вече е прекалено късно.

 80. 80 Профил на sojourner
  sojourner
  Рейтинг: 8 Неутрално

  [quote#79:"mrtoyaga"]Човек може да си изпати от някого и без последния да е нарушил закона... даже мисля, че в повечето случаи е така. [/quote]

  Има писан закон, има и неписан закон.

  Нещо може да не е уредено в писания закон, но здравият разум на човека е достатъчен да бъде определено то като престъпление. Говоря дори на чисто битово ниво.

 81. 81 Профил на sojourner
  sojourner
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Само ще добавя, че идеята е да се синхронизира писания с неписания закон. Ако имаме една добра законова база, каквато е Конституцията в една република (като в САЩ например), тогава отношенията трябва да са уредени на генерално равнище. И няма нужда от усложняване със закони и закончета за щяло и нещяло, които да отнемат правата и свободите на гражданите.

  Отнемането на правата и свободите на гражданите са най-големия проблем с подобен род закони. Дава се твърде голяма власт на държавата, а както знаем властта покварява. Особено когато имаме една доказано неблагонадеждна и корумпирана държава, тогава подобно разширяване на правомощията на държавната власт със закон трябва да ни е сигнална лампа.

  В случая, в една република гражданинът е суверен. Децата са негови, не на държавата. Съответно тя трябва да се съобразява с това и да не му отнема свободата да ги възпитава както намери за добре, дори (и най-вече) когато неговите ценности, вярвания, идеология, методи не съвпадат с държавните.

  Ще кажете, "добре, ако този родител подстрекава децата си към зло (кражби, убийства, и т.н.), държавата нищо ли да не прави? Държавата трябва да си знае мястото. Ако властите гледаха да наказват престъпниците, то този родител щеше вече да е зад решетките... или да си е взел поука. Но ПОНЕЖЕ властите толерират всякаква престъпност, понеже се ползват от нея, те не го правят и има и такива родители. Принципно, ако властите са си на мястото, такива пропаднали родители и семейства нямат бъдеще и в едно нормално, свободно общество, те ще презряни и никой няма да иска да тръгне по техния път. Абсурдното е, че именно държавата с нейното лошо образование, отделянето на деца от родители и естествената семейна среда, нарушаване на връзката родители-деца, е главният виновник за това да има лоши, пропаднали родители. И тя, вместо да вземе поука и да накаже себе си?!--и да се засрами от постигнатото, тя напира за още повече контрол върху възпитанието на българските деца!

  Всъщност, в историята едно зло управление винаги е използвало определени криминални елементи за своите си цели, за сплашване, за подтискане, за репресии срещу гражданите. Истината е, че определени хора имат интерес от това да се поддържа среда, способстваща развитието на такива "криминални елементи". А деструктивната държавна политика по отношение на семейството в последните 70 години (а може би и повече), е директна причина за недъзите в обществото, които те сега се опитват да изчистват. Ако държавата трябваше да приложи същия аршин спрямо себе си, както го прилага срещу родителите, трябваше отдавна да няма никакво "право" да се занимава с децата на хората--понеже на всички е явно колко се е провалила. Тя е най-лошият родител!

  Затова отговорът е не в повече, а в по-малко държавна намеса и регулация в семейството, противно на всичко, което този законопроект ни убеждава. Няма кой друг освен родителя да защитава най-добрите интереси на своето дете!

 82. 82 Профил на sojourner
  sojourner
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Ето какво се е случило с българско семейство, живеещо във Франция, преди три години и половина не без помощта на тамошния "закон за детето":

  "Български деца отнети във Франция"
  http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=478370.0

  Аз лично съм шокиран от изнесената от родителите информация, макар и случилото се да не би трябвало да ме изненадва. Ако това се е случило във Франция, мисля, че с голяма доза сигурност може да се каже, че то ще се случва и в България, ако се приеме дискутираният законопроект...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK