Елена Кременлиева, МТСП: Проектозаконът за детето дори намалява намесата на държавата в семейството

Елена Кременлиева, директор "Социално включване" в Министерството на труда и социалната политика

© МТСП

Елена Кременлиева, директор "Социално включване" в Министерството на труда и социалната политикаЕлена Кременлиева е юрист, директор "Социално включване" в Министерството на труда и социалната политика и един от авторите на проектозакона за детето. С нея разговаряме по основните положения в проектозакона, които станаха повод за съпротива от страна на някои родители срещу документа като цяло.


- Спешно извеждане на дете от семейството се налага само когато са застрашени животът или здравето му;
- В случаи на насилие над дете в семейството се предвижда подкрепа както за жертвата, така и за извършителя;
- Законът съдържа списък с конкретни критерии за определяне "най-добрия интерес на детето", изготвен с участието на съдии.

Действително ли новият проектозакон за детето предвижда по-голяма намеса на държавата в живота на семействата с деца, отколкото сега действащият?
- Категорично не, даже я намалява. Той изхожда от идеята, залегнала принципно в семейното право, че отношенията в семейството, между родителите, между родителите и децата са изцяло частни отношения. В тези частни отношения държавата се намесва само когато има застрашен интерес. Например при развод и определяне на упражняването на родителските права, определяне на издръжка или местоживеене на детето и режим на лични отношения. Няма как да няма правила в тази връзка, за да се защитят интересът и правата на детето.


С новия проектозакон разширяваме възможностите за частна уредба между двамата родители по тези въпроси. Има възможност за медиация и за споразумение, за решаване на спорните въпроси между страните и накрая това споразумение само да се утвърди от съда. Дори след като започнат съдебно производство, има възможност съдът отново да ги насочи да постигнат споразумение помежду си. Тоест се дава предимство на споразумението между тях пред намесата на държавата в частните семейни отношения.
Само през ноември 2011 г. са приети 6322 обаждания към Националната телефонна линия за деца, която се поддържа от Държавната агенция за закрила на детето. Мнозинството от тях са от деца, които споделят свои интимни преживявания, ситуации, конфликти и проблеми в семейството като скандали, напрежение между родителите или развод. Тоест децата имат нужда да споделят тези преживявания и системата трябва да може да им отговори. Това не означава, че тя ще "навлезе" в семейството и ще изземе функциите му при решаването на проблемите.


България е ратифицирала Конвенцията за правата на детето на ООН, няма как държавата да не създаде всички нужни гаранции, за да се защитят правата на децата, това е огромната разлика, когато говорим за намеса в семейството. Държавата се намесва тогава, когато има застрашен интерес и права на детето. Тя не се намесва, докато всичко е наред. Но няма как да няма правила. Всички приемат, когато законът казва: "Не карай, когато си пил." Така и в този закон има правила, като например забраната на насилието над дете. Това са правила и те трябва да възпитават. Но когато се нарушат, трябва да има и съответната санкция.


В какви случаи новият проектозакон предвижда извеждане на детето от семейството, по какъв ред става това и кой взема решението?
- Действа се комплексно. Разбира се, има спешни извеждания, например в случаи на насилие, когато няма как детето да остане при насилника, но първата стъпка винаги е не да изведеш детето, а да провериш дали то може да остане в семейството. Как можеш да работиш със семейството и с детето, за да подобриш средата. Например семейството може да бъде подкрепено – не само финансово. Подкрепата може да бъде насочване на майката или бащата в някакъв курс за квалификация за наемане на работа. Тоест не може да свеждаш едно семейство само до детето, трябва да се гледа комплексно – родители, дете, разширено семейство. Има случаи на болни родители, когато се търси помощ от разширеното семейство.


Хората често свързват извеждането на дете от семейството с настаняване в институция. Това е краен случай, дори ние го забраняваме за малките деца. Когато родителят не може да се грижи за детето, първата стъпка е да се търсят роднини и близки – бабата, дядото, лелята, чичото. Ако няма такава възможност, следващата стъпка е приемно семейство. Сега работим по увеличаване на броя на приемните семейства. И вече ако и тази стъпка е невъзможна и няма подходящо приемно семейство, тогава се пристъпва към услуга от резидентен тип, тоест в малките групови домове, в които децата са не повече от десет.


Опитът ни показва, че децата, които са изведени от институциите и живеят в такъв тип услуга, се развиват много по-добре, стават много по-комуникативни и придобиват социални умения. Вече има 74 такива центрове за настаняване от семеен тип. Но трябва да са много повече. А ако няма и такава възможност, едва тогава се пристъпва към специализирана институция. Но първо се търсят всички възможни алтернативи, като първата от тях е разширеното семейство.


А как ще се взема решението при спешните извеждания на дете от семейството?
- Зависи от съответната спешност, като критерият за спешност е наличието на непосредствен риск за живота и здравето на детето. Тук се намесват и органите на МВР и Дирекция "Социална подкрепа". Най-важната роля на социалните работници е до 24 часа да направят оценка и да окажат спешна подкрепа. А вече дългосрочният план за действие за работа с детето и със семейството се прави впоследствие. При спешното извеждане детето също не отива в институция. Отново първо се търсят близки, приемно семейство и т.н.


Ако едно дете живее в бедни условия, това не е причина за извеждане от семейството, напротив, трябва да се търси как тези бедни условия да се подобрят. Понякога проблемът е в това, че липсва комуникация, защото комуникацията трябва да бъде насочена от системата към хората. Ето това е работата на социалния работник – да познава всички възможности за социална подкрепа и да може да информира хората, когато могат да ги ползват. Тоест не може, щом в семейството има дете, да се предоставя услуга само за детето, тя трябва да е насочена и към семейството. Това е цялостният замисъл на закона.


В някои от критиките към проектозакона се говори за неясни формулировки, позволяващи широко тълкуване, като се посочват фразите "психическо насилие", "най-добрият интерес на детето", "небрежно отношение". Как ще коментирате тези критики?
- Тези понятия имат дефиниции, които са дадени в самия закон. Използвали сме малко по-различна техника, която повечето хора подкрепят. По принцип в един закон в допълнителна разпоредба се слагат всички дефиниции на понятия. Това е правилото, което се следва в повечето български закони. А ние извадихме дефинициите в първите текстове на закона. Но независимо къде се намират, те имат еднаква сила. Там са дадени дефиниции за физическо насилие, за психическо насилие, за сексуално насилие, за пренебрегване, небрежно отношение, позитивно родителство. Сложихме дори дефиниция за незабавност, за да е ясно, когато се казва на един отговорен орган, че незабавно трябва да свърши нещо, че това не означава една седмица, да речем.


Що се отнася до "най-добрия интерес" на детето, за определянето му има списък с конкретни критерии. Този списък е направен с участието на съдии от Софийския районен съд и Софийския окръжен съд, от брачни колегии, които се занимават със случаи, свързани с деца. Те са много доволни, че въвеждаме тези критерии, които трябва да следят при предприемането на действия, свързани с дете.


Някои родители са притеснени от мерките срещу насилието над деца, защото се тревожат, че някой може да им потърси отговорност за едно плясване. Да плеснеш детето си по дупето насилие ли е и подлежи ли на санкция според закона?
- За мен лично е насилие. Законът забранява всяка форма на насилие над детето. В обсъжданията се е случвало да ни питат: "Ако му кажеш нещо накриво на детето, защо това да е насилие?" Ако ти унижиш детето си, ако го обидиш пред всичките му приятели, това не е ли психическо насилие? Все пак тогава се формира неговото съзнание.


А относно физическото насилие – не можем да приемем, че има законен предел на физическа болка, която един родител може да причини на своето дете. За нас всяка форма на насилие, било то физическо или психическо, е забранена. Тя и в момента е забранена. Няма допустима форма на насилие, защото един свидетел на насилие вкъщи може да стане насилник и навън.


Какво се случва, ако подам сигнал на националната телефонна линия за деца, че мой съсед си бие детето?
- Сигналът задължително се проверява. Всички сигнали се регистрират. Например от тези 6322 обаждания през ноември на националната линия на ДАЗД само 22 сигнала са за деца в риск. В тези случаи Дирекция "Социална подкрепа" отива на проверка, а при тежки случаи участват и органите на МВР. По принцип при насилие те са компетентни. И съответно след оценка на случая, ако се окаже действителен, се започва работа по него. Работи се със семейството, работи се с детето, освен това, ако има домашно насилие, се задейства Законът за защита от домашното насилие. В него има съответни правила – например възможност за извеждане на насилника от дома.


Може да се подаде иск в съда от самото дете. Законът за защита от домашното насилие е първият, който дава възможност децата директно да предявяват иск. Въпреки че тази възможност е предвидена сега и в проектозакона за детето, тя вече съществува. Съдът може да задължи родителите да посещават определени услуги за консултиране. Мисля, че това е полезно. Всеки в един или друг момент има нужда от чужда гледна точка. Една такава услуга, която може да помогне не само на теб като родител, но и на детето ти, винаги е полезна. Но съдът е този, който може да го наложи, това не може да го направи социалният работник, не може да го направи МВР, а съдът.


Насилието невинаги налага извеждане на детето от семейството, понякога може да се изведе родителят. Извеждането на детето от биологичното семейство е много крайна форма и всъщност това е основната философия на закона. Това се случва единствено когато са застрашени животът или здравето на детето или когато този, който трябва да полага грижи за него, не може да ги полага. Но винаги се следват стъпките – първо близки, приемно семейство, услуга от резидентен тип и чак тогава специализирана институция. При настаняването в институция въвеждаме на всеки 6 месеца да се прави преглед дали детето не може да се изведе от нея.


А в случай на установено насилие, което не застрашава живота и здравето на детето, предвижда ли се някаква помощ и за родителя да преодолее проблема си?
- Да, тези възможности ги има и сега. В Закона за домашното насилие се предвиждат такива програми, по които да се подкрепят както жертвите, така и извършителите. В България може би подценяваме малко консултативните услуги, но истината е, че те са изключително полезни.


Родители се тревожат също за ограниченията за въвличане на децата в политическа и религиозна дейност. Те питат, ако включваме детето в религиозния живот на семейството, това означава ли, че го въвличаме в религиозна дейност и подлежим на санкции?
- Категорично не. Този текст не е по-различен от сега действащия Закон за закрила на детето. Законът не разрешава – и това не се разрешава никъде в целия свят – детето да бъде въвличано в секти. Но това, че то има християнска, мюсюлманска или друга религия, няма абсолютно никакво значение. Кръщението не е въвличане в религиозна дейност. До 14-годишна възраст родителите или настойниците на детето определят неговата религия. След тази възраст то вече има право на мнение в съгласие с родителите си да определя религиозните си убеждения.


Но децата не може да бъдат въвличани в религиозни организации, които са забранени, войнствени или нелегитимни. Ако например родителите са определили, че тяхното дете е католик или протестант, никой не може да им забрани това. Но на 14 години детето със съгласието на своите родители може да каже например "аз не искам да съм католик, искам да съм православен християнин". Това положение съществува и сега в Закона за закрила на детето и не е създавало никакъв проблем.


Какви санкции са предвидени в новия проектозакон за родителите, които не пращат децата си на училище, а ги обучават вкъщи?
- В тази област се съобразяваме с конституцията и сегашното законодателство в областта на образованието. Единственото, което сме направили, е да завишим малко санкцията за непосещаване на училище. Съгласно нашето законодателство децата са длъжни да ходят на училище.


Не мога да коментирам дали домашното образование е по-хубаво от училищното, убедена съм, че всяко си има своите плюсове и минуси, но нашият закон не засяга тази тема. Част от секторните политики като образование и здравеопазване се решават в секторните закони, които няма как да заместим. В момента се подготвя нов образователен закон и предполагам, че този дебат ще се води около него.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (26)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2264 Неутрално

  Конкретни и умерени отговори. Хареса ми интервюто.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 2. 2 Профил на davisable
  davisable
  Рейтинг: 442 Неутрално

  държавата има къде по-големи отговорности, с които категорично не се справя, за да разбута законите за защита на децата с много рискови точки за всяко нормално семейство.

  и именно поради тази цялостна некомпетенция, не смятам, че социалните ще се справят обективно и с прилагането на този закон - пример да дойдат вкъщи да се погрижат по-качествено за децата ти, само защото съседът ти има зъб, че му взимаш парко-мястото например.

  повече информация за този некадърен, освен това противоречащ на редица документи, по които България е страна има тук:

  http://bg4family.org/

 3. 3 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2264 Неутрално

  [quote#2:"davisable"]не смятам, че социалните ще се справят обективно и с прилагането на този закон[/quote]
  Да, приложението на този закон, както и на настоящия, е ключово. Но на мен ми харесват умерените, изчерпателни отговори в интервюто, както ми харесаха и умерено-изразените въпроси и аргументи "против" от страна на някои от родителите. Харесва ми, че има диалог, благодарение на умерено говорещите и от двете страни.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 4. 4 Профил на davisable
  davisable
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Диалогът е диалог, хубаво е да има такъв. Неуместните и направо недопустими точки в проектозакона, според мен и някои от родителите остават и той трябва да бъде изцяло отхвърлен.

  Твърдо съм за закрила на всички деца - и тези, които живеят в семейна среда и тези, които са 'институционализирани'. Този проектозакон обаче, моля, запознайте се на линка по-горе, противоречи дори на конституцията на РБ, освен нарушаването на доста семейни ценности. И най-лошото - не съм сигурен, че е редно да се прилага от държавен апарат, който виждаме как работи във всички останали направления. (трудно, едва работи...)

 5. 5 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Елена Кременлиева от първия "набор" на "Старт на кариерата"- през 2002 година, главен експерт в дирекция "Социална закрила и социална интеграция" е станала директор "Социално включване" в Министерството на труда и социалната политика и е един от авторите на проектозакона за детето ?
  ЗВЕЗДИТЕ на Бургас ? - http://textove.com/text.php?song=b0b3c98c
  http://www.btv.bg/news/bulgaria/story/2072068906-Advokati_Proektozakonat_za_deteto_ni_vrashta_vav_vremeto_na_sotsializma.html

 6. 6 Профил на dekorator
  dekorator
  Рейтинг: 225 Неутрално

  А,защо се заблуждаваме ДЪРЖАВА НЯМА

 7. 7 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 877 Неутрално

  "...С новия проектозакон разширяваме възможностите за частна уредба между двамата родители по тези въпроси. Има възможност за медиация и за споразумение, за решаване на спорните въпроси между страните и накрая това споразумение само да се утвърди от съда."

  Демек, разширявайки възможностите за "частна уредба", се разширяват и възможностите на определен кръг от лица (медиатори, адвокати и пр.) да увеличат приходите си, защото по принцип този вид услуги за скъпи.

 8. 8 Профил на Петкова
  Петкова
  Рейтинг: 478 Неутрално

  Някой има ли представа за личната и професионалната биография на г-жа Кременлиева? Интересно ми е какъв опит има в областта на семейството и отглеждането и възпитаването на деца. Според мен е редно, когато се пишат законодателни текстове по отношение на една област, това да се прави от хора, които имат опит в нея. Защото всички идеи имат последствия, а държавната намеса в областта на възпитанието, която се получава по този начин, няма как да не остане без последствия върху децата. В Англия и САЩ масово се коментира сред родители, че голяма част от дисциплинарните проблеми на децата се дължат на липсата на адекватни санкции за лошото им поведение, и за това че ръцете на родителите са практически вързани, защото те не могат да налагат адекватна дисциплина под страх някой да не ги обвини в оказване на "домашно насилие". От всичко това страдат и децата, и родителите, но пък изглежда процъфтява бизнеса на всякакви семейни консултанти, психолози, социални работници, тъй като има достатъчно работа за тях покрай всичките тези проблемни младежи.

 9. 9 Профил на bodensee
  bodensee
  Рейтинг: 494 Неутрално

  Хм, за тази хубава Елена, война бих водил!

 10. 10 Профил на Петкова
  Петкова
  Рейтинг: 478 Неутрално

  И още един коментар: "Не мога да коментирам дали домашното образование е по-хубаво от училищното, убедена съм, че всяко си има своите плюсове и минуси, но нашият закон не засяга тази тема." При нашия случай децата ми ще бъдат ощетени, ако домашното ни училище бъде прекратено силово от държавата и децата бъдат принудени да ходят на държавно училище. Те са активни спортисти, музиканти и редовно ходят на състезания по математика. Голямата се върна вчера от майсторския клас по математика в Сандански. Ако трябва да ходят на държавно училище, няма да имат времето да се занимават с всички тези неща и ще трябва да се откажат от едно или две от допълнителните си интереси. Ние като техни родители сме преценили, че ТЕХНИЯТ най-добър интерес е да развият максимално заложбите и талантите си, за да имат успешна реализация като пораснат. Само че законът "не засяга тази тема" и чиновниците си измиват ръцете. А най-добрите интереси на детето щяха да бъдат уж най-важният критерий...

 11. 11 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Ндам. Явно това младо момиче е писало закона. Това обяснява много неща

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 12. 12 Профил на simonako
  simonako
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Да бе, има дефиниции в начлото на проектозакона, просто всичко е съвсем наред. Ето дефиниция за "дете в риск"- "което има нужда от закрила". Па да видиш ти. Конкретно, ясно и точно.
  Ще бъда санкционирана и по принцип 4 от общи принципи - осигуряване на сигурна и безопасна среда на детето - ако си пусна детето да посещава масово училище .

  Та значи можело си религиозни дейности, само да не е в секта. И що е то "секта"джанъм?

  Кременлива казва едно, в закона пише друго... на кой му пука какво те имат предвид, след като текстовете дават огромна свобода да се дефинират по безброй начини?! Май само допринася за цвета на култовата реплика, че той законът бил само за да знаят хората, че не бива така. 13. 13 Профил на Ivayloto бе
  Ivayloto бе
  Рейтинг: 920 Весело

  WOW! че хубава директоркааааа...

  За едни благата, за други ла*ната
 14. 14 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1655 Неутрално

  интересно ми е тази кака по-горе колко деца има, че да прави закони; мисля, че си няма и идея от възпитание на деца; да ми каже, че плясването по дупето е насилие... сигурно насилие над детската психика е и да се скараш на детето... пък после се чудят що няма никакво възпитание!!! и какво правим ако детето бърка в контакта? стоим и кротко го гледаме защото не можем да му се скараме и пляснем? а и ми е интересно един тийнейджър ударен от хормоните може да му хрумне примерно да се оплаква от мама и тате...

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 15. 15 Профил на Петкова
  Петкова
  Рейтинг: 478 Неутрално

  Какво да кажем за необходимостта от физическа дисциплина, когато имаме насилие от дете над дете. Ето казус: Когато бях в пети клас се спречках с едно от по-големите момчета. При първоначалното му нападение се защитих, при което то падна на земята. Оттогава започна да ме преследва, за да се реабилитира. Е, всеки път все то завършваше на земята. При това аз нито съм го търсила да се бия, нито съм го нападала, отбранявах се. Накрая повика един от неговите приятели, каратист, който дойде и ме удари вместо него. Направи го пред целия клас, непосредствено преди началото на един от часовете. Каква беше реакцията на учителката, когато тя влезе и видя, че е станал инцидент. Намери побойника, извлече от неговия учебен час, доведе го в нашата стая и за назидание пред всички го удари няколко пъти в черната дъска. Момчето не посмя дори да й каже някаква обида, камо ли да вдигне ръка срещу нея. Колкото до нашия конфликт с неуспешния бияч - на другата година той взе, че остана да повтаря класа и дойде в нашия, но конфликтът беше решен и нямаше никакъв проблем. Когато бях дете родители и учители използваха физическо наказания и нямаше такава агресия между децата.

 16. 16 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 3143 Неутрално

  Детето трябва да расте в атмосфера на разбирателство и обич. Това не може да му осигури никой закон, само семейството.

 17. 17 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2264 Неутрално

  [quote#10:"Петкова"] Само че законът "не засяга тази тема" и чиновниците си измиват ръцете.[/quote]
  Кременлиева казва: "НАШИЯТ закон не засяга тази тема," т.е. проектозаконът за закрила на детето не я засяга. Кременлиева пояснява, че очаква да го засегне в момента подготвяният нов образователен закон.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 18. 18 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2264 Весело

  [quote#15:"Петкова"]Когато бях дете родители и учители използваха физическо наказания и нямаше такава агресия между децата. [/quote]
  Леле, че хубав бил социализмът барабар с боя в държавното училище.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 19. 19 Профил на Петкова
  Петкова
  Рейтинг: 478 Неутрално

  Социализмът има много лица, четворна седмицо. Общото помежду им е тоталният контрол на държавата над останалите участници в обществото. Насилието никога не е било проблем за държавата в която и да е форма на социализъм - дали ще изтребват неудобните, или ще ги пращат принудително в психиатрия, или ще им вземат децата, или ще ги контролират колко деца да имат, или ще ги стерилизират насила, или ще им казват как да си възпитават децата, иначе ги вземат....проявления колкото щеш. Държавата и днес е институцията, която официално може да налага репресия, а понеже така и така няма кой да й окаже адекватна съпротива, си я налага и неофициално. Колкото до нашето детство - и тогава децата се биеха, агресията в човешкото поведение не се е появила от вчера, но имахме граници и за цялото ми детство не си спомням за нито един случай, при който дете да е убило дете (умишлено или неумишлено). А тези граници бяха поставени от възрастните в живота ни и понякога техните методи за поставяне на граници бяха физическо наказание. И тогава е имало омраза, ревност, завист и пр. зли мотиви, но имаше граници. Днес тези граници изчезват, а наказанията за нарушителите им са крайно неадекватни. Децата виждат това и си правят логичния извод: по-добре агресор, отколкото жертва и така проблемът се влошава. Между другото една от книгите "Хрониките на Нарния" много хубаво засяга и този проблем (където въвеждат Джил), но има ли кой да чете и да мисли?

 20. 20 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2264 Неутрално

  До коментар [#19] от "Петкова":

  Не знам за лицата на социализма, но ми направи силно впечатление, че според теб тряскането на главата в черната дъска според теб е оправдано възпитателно средство. А детето от твоя пример, агресора, вероятно го е възпитавал някой, който не е "жалел тоягата". То се е научило още от вкъщи, че проблемите (завист и т.н.) се разрешават с агресия, че печели не разумният, а силният и учителката само е затвърдила това, което това дете вече е било научило.
  "Хрониките на Нарния" точно не съм ги чела, но съм убедена, че нито чета по-малко от теб, нито мисля по-малко, макар позициите ни да се разминават. На теория поне, бихме могли да имаме интересни разговори за книги. Наскоро четох една за Бах и си помислих как точно на теб ще ти хареса, познавайки идеологията ти. Приятно ти четене и мислене.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 21. 21 Профил на wiseman
  wiseman
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Кременлиева е специалист по диверсията - с всичките си поевявания в медии, тя има две прости цели:

  1. Прах в очите на "енергоизточниците" от Матрицата
  2. Защита на собственият си задник, като автор на закона.

 22. 22 Профил на Ognyan Gerassimov
  Ognyan Gerassimov
  Рейтинг: 605 Неутрално

  "Кръщението не е въвличане в религиозна дейност."
  Напротив кръщението Е религиозна дейност и определено е въвличане в религията.

 23. 23 Профил на Ognyan Gerassimov
  Ognyan Gerassimov
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Що се отнася до "най-добрия интерес" на детето, за определянето му има списък с конкретни критерии. Този списък е направен с участието на съдии от Софийския районен съд и Софийския окръжен съд, от брачни колегии, които се занимават със случаи, свързани с деца.

  Аха списък от критерии ... т.е Произвол, най-добрият интерес на детето е да е до мама. Но това няма да го пише в закона ви. Излиза че ПЗД се превръща в средство за терор.

 24. 24 Профил на trakiika
  trakiika
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#17] от "7777":

  Ти дая не си и говорителка, че тя на може сама да се поясни!?
  Нали знаеш, че на цял сайт си вече ясна какво лоби си.. виж си минусите.

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 26. 26 Профил на qtl36551020
  qtl36551020
  Рейтинг: 410 Неутрално

  Да си заминава тя и шефката на ДАЗД .

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK