Явор Джонев: Образователната реформа у нас може да се случи за осем години

Явор Джонев

© Красимир Юскеселиев

Явор ДжоневЯвор Джонев се е заел с трудната задача да инициира широк обществен диалог за образователна реформа в България. 


Живял е 15 години в Канада. Съосновател и председател на надзорния съвет на "Сирма Груп Холдинг" . Зам. председател е на управителния съвет на Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). Ръководи "Работната група по образование" на обединение от ИТ асоциации, които наскоро публикуваха "Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната система".


Един от организаторите на гражданската инициатива "Диалог за бъдещето" и съосновател и председател на "Институт за прогресивно образование". Внедрява метода за преподаване на математика Jump Math в българските училища.
Интервюто с него е част от новата поредица на "Дневник", в която публикуваме идеи и предложения за промени в образованието.


На какъв етап е проектът ви "Диалог за бъдещето" за национална програма за образователна реформа?


– Искахме да бъдат чути всички гледни точки, защото обществото ни далеч не е хомогенно и не всички обществени групи са в състояние да изразят изискванията си в условията на т. нар. демокрация. Необходим е баланс на икономическите, културните и социалните гледни точки, защото образованието няма за цел да създава единствено добри работници, какъвто е най-честият аргумент за образователни промени. То трябва да изгражда личности и добри граждани, които живеят смислено заедно. Това е и основната идея на "Диалог за бъдещето".


Проектът ни започна преди 2 – 3г. с организиране на конференции. След това фокусът ни се прехвърли върху бизнеса, който създава висока добавена стойност, а именно ИТ бизнеса. Няколко ИТ асоциации произведохме документа "Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната система", който е принос към "Диалог за бъдещето".


Какви са очакванията на бизнеса от образованието и реформата му?


- Благодарение на този документ имаме погледа на една от най-ефективните индустрии в България, която се развива десет пъти по-бързо от националната икономика. Описани са базови когнитивно-емоционални компетентности, които твърдим, че трябва да се изграждат още от предучилищна група, и да са вградени в цялостния процес на образование по всички предмети. Говорим за нова архитектура на образователната система.


Изграждането на тези компетентности трябва да бъде основната цел на образованието, а не както е в момента – натрупване на знания и частични умения в несвързани предметни области и възпроизвеждането им чрез изпит.


Необходимо е да сменим фокуса от това какво да се учи и какво да се мисли към това как да се учи и как да се мисли. Трябва е да преминем към компетентностен модел на интегриране на знания, умения, ценности и нагласи с практически натрупан опит и поведения за постигане на качествени реални резултати. Когато определим новите цели и изисквания за образователната система, трябва измерваме реалните компетентности на учениците, учителите и образователните организации като цяло, за да преценяваме доколко те се постигат.


Какви са когнитивните компетентности, които трябва да развиват учениците?


– Когнитивно-емоционалните компетентности са подробно описани в документа – определили сме 18 базови компетентности (като постоянство, мислене, комуникативност и творчество) и 28 комплексни компетентности, групирани като личностно-социални, комуникационни, интерперсонални, за моделиране, за решаване на проблеми и процесно-организационни.


В известна степен част от тези компетентности се изграждат и в момента при най-добрите учители в най-добрите училища - въпреки утвърдената система. За съжаление повечето учебни програми, съдържание и педагогически методи в момента са толкова тесни и ограничени като поглед към света, че обричаме децата си на нищета. Информационна, мисловна, културна, емоционална, социална и сетивна нищета, която в крайна сметка води до цялостна духовна нищета. Ако малките деца учеха език по този начин, никога нямаше да проговорят. А ние принуждаваме нашите деца, използвайки всякакви насилствени методи – оценки, страх, подкупи и награди – да възпроизвеждат тази нищета и въобще не трябва да се учудваме, че се бунтуват или просто потъват в непукизъм. По този начин обричаме собственото си бъдеще.


Скоро присъствах на урок по география в едно малко селско училище. От страничните коментари видях, че учениците знаят много повече от различни образователни програми, които са гледали или чели. Тези по-широки знания не бяха разпознати като валидни, въобще не бяха интегрирани в урока и така учениците бяха принуждавани да влязат в тясната лента на знанието, което ние сме им начертали. Естествено, повечето оценки бяха средни. И това при високо мотивиран и компетентен учител, който също бе притиснат от административните изисквания. Би трябвало да се замислим дали тези оценки са на учениците и учителите или всъщност са на системата като такава.


Често се говори как учебните програми били прекалено натоварени с прекалено много информация. Моята теза е, че информацията е прекалено малко. Трябва да се откажем от идеята, че всички деца трябва да знаят точно едно и също нещо, еднакво за всички. Защо ни е това?


Ако целим да изграждаме универсални компетентности, няма толкова значение какво конкретно знаят децата. Важното е то да е достатъчно интересно и сложно, за да служи за среда за изграждане и практикуване на универсалните компетентности. Дори е по-добре е да се знаят различни неща и да има различни погледи върху света. Така, когато после се реализират професионално, те ще могат творят и да съзидават заедно. А това е един от ключовете към икономика на знанието.


Каква е ролята на учителя в реформираното училище?


– Изключително важно е да върнем ролята на учителя като професионалист, защото той в момента е в голяма степен администратор. Учителят трябва да катализира и подпомага личностното развитие на учениците и да е подпомогнат в този сложен процес от системата, а не обратното.


Това налага да преодолеем много насложени разбирания, като например: само някои деца са талантливи и заслужават внимание; оценките (добри и лоши) мотивират ученето; класирането на децата на отличници, средни и слаби подпомага ученето; конкуренцията и състезанията са добри за качественото учене – въобще трябва да преодолеем нагласите за елитарност на образователната система.


Интересно, че при прилагане на метода Jump Math първоначално наблюдаваме съпротива именно от отличниците. Разклаща се статуквото им, те разбират, че отличник не означава само да изпълняваш инструкциите на учителя и да отговаряш "вярно", а да започнеш да мислиш. Нещата се оправят за 1 – 2 месеца и после разбират, че тази концепция не е адекватна – няма "отличници" и "слабаци", а има равноправни хора с различни идеи, които могат да решават заедно проблеми, да им е интересно и да изпитват радост от това. Разбират, че е по-удовлетворително да помогнеш на другия и така самия ти научаваш повече.


В момента има 74 класа в България, които прилагат методиката на Jump Math. Нивото на ентусиазъм за учене и дълбочина на разбиране, което се постига с всички деца е изключително. И децата, и учителите се преобразяват.


Друга нагласа, която трябва да променим е, че ученето е процес, изискващ външен натиск, принуда и контрол. Има достатъчно много педагогически практики, които доказват, че вместо това е възможно да се създадат условия за вътрешна мотивация за учене. И когато се създаде т. нар. оптимално преживяване у децата, те започват да искат да учат и да изследват активно света, защото ангажират мисловните, емоционални и сетивните си способности, придобивайки увереност и ентусиазъм. Разбират, че могат да управляват живота си. Kогато го разберат, не можем да ги спрем да се стремят напред и нагоре, нито можем да ги върнем към предишния конформизъм и заучаване.


Какво следва след издаването на документа за стратегическите изисквания?


- Този документ е изпратен на 500 от най-влиятелните лидери на България във всяка сфера – политическа, бизнес, неправителствена и гражданска с покана за участие в консултативни срещи, които през ноември месец 2013 г. трябва да доведат до учредяване на Национален съвет за икономика на знанието и образователна реформа. На кръгла маса да се съпоставят всички съществени гледни точки и да се постигне консенсус, че тези въпроси са най-важни национални приоритети. Да се определят дългосрочни стратегии и конкретни планове с осигурени ресурси за тяхното решаване. Ние не гледаме само към партиите или към тези, който ще спечелят изборите. Можем да осъществим фундаментална реформа, ако успеем да постигнем национален консенсус - както го направихме при влизането на България в Европейския съюз.


Кога да очакваме реални реформаторски действия в образователната система?


– Планът на "Института за прогресивно образование" е на базата опита, който имаме от традиционни и от новаторски педагогически системи по света и у нас – като Jump Math, Монтесори, Валдорфски училища, сугестопедията на д-р Георги Лозанов, системата на акад. Сендов - да преосмислим и да изградим една нова интегрирана система за образование, започваща от предучилищна възраст, която да отговори на новите обществени изисквания към образованието на XXI век.


След като изградим първите няколко години като учебни програми, начин на работа и обучим учители, ще отворим т.нар. лабораторно училище. То няма да бъде поредното елитно частно училище, а прототип за новото обществено училище. Добре работещите образователни системи в света са егалитарните - които осигуряват условия за качествено образование и търсят високи резултати от всички деца, учителите са уважавани професионалисти и творци, а училищата и университетите са учещи се организации, които непрекъснато търсят подобрение.


Фундаменталната образователна реформа може да се осъществи в рамките на два правителствени мандата – за 8 години. Това може да се случи само при подкрепа от всички политически партии, от бизнеса и гражданите, при наличие на необходимите ресурси, компетентен и стабилен на екип за трансформация с подходящи лидери. Възможно е! Подкрепа ще получим от целия свят, ако покажем автентична, вътрешна воля за промяна. Положителни резултати ще видят от всички само за една година – всяка година. Не е вярно, че трябва да се чака 10-15 години, за да се видят резултати. След първата фаза на основна промяна, ще са необходими още години постоянна работа, за да може трансформираната система и организации да започнат да се саморазвиват и да еволюират спрямо развитието на обществото.


Предполагам, че през 2014 г. ще имаме, освен добра идея какво искаме от новата система на образование, и добра идея за стратегиите за промяна.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (95)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ........
  ........
  Рейтинг: 409 Весело

  [quote#0:" Дн "]Явор Джонев:
  Образователната реформа у нас може

  да се случи

  за осем години[/quote]

  така и не разбрах Кой въведе модата на "изнасиленото" говорене !

  Реформа , каквато и да било Не се Случва -
  тя се провежда,ръководи,организира ,дори Налага

  но не се Случва

  Случва се Случка,явление-непровокирано от никого

  но образователната реформа не е случка..за да се случи

  --------
  прави ми впечатление,
  че колкото един човек е по-опростен -
  толкова по-усложнен иска за изглежда .......
  чрез такива "въведени,произведени"; фрази

  ----------
  част от подобна глупост и е и лексиката:

  политики,които се случват , проекти,формати,политическо инженерство.........

  как де реформираме образованието ,като ползваме лексически недоразумения

 2. 2 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1252 Неутрално

  Пич, направи партия, ще гласувам за теб. Крайно време е да изметем мутрите от политиката за да продължим да се развиваме в България..

 3. 3 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 934 Любопитно

  И този ли пичага иска да прави "Сендови училища" или има по-върховна цел - всичките да са по негов образ и подобие?

 4. 4 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2297 Любопитно

  До коментар [#3] от "Федор Венедиктович Езерский":

  Що се заяждаш? Човекът предлага някаква алтернатива. Още не е изпробвана (освен метода на преподаване на математика тук-там), а вече я оплюваш. Какво печелиш от тази работа?

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 5. 5 Профил на elevation04
  elevation04
  Рейтинг: 638 Весело

  Образование се прави най- напред с кадърни и мотивирани преподаватели и чак тогава с методика, таблети и интерактивни дъски....Наскоро един съсед стана професор в " престижен технически университет". Сиромахът не е кадърен на куче хляб да хвърли....ама нали трябва да го спасяват от пенсиониране

 6. 6 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1326 Разстроено

  Английските кореспонденти и наблюдатели, които идват след потушаването на Априлското въстание на инспекция, са силно изненадани от образователната система в поробена България и признават, че системата за масово (не елитарно !) образование у нас е по-добра от тази в Обединеното кралство!!! 150 години покъсно образователната ни система е под всякаква критика - защо така бе, дами и господа, политици и управленци????? Как се докарахме до този хал?????

 7. 7 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 2193 Неутрално

  Мрежа от организации - партньори на Института за прогресивно образование:
  1.Отворено общество - Илко Йорданов, Боян Захариев
  .............................................................................................

  "Големият проблем на цитатите в интернет е, че повечето хора вярват в тяхната автентичност." Иван Вазов
 8. 8 Профил на exit13
  exit13
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Колко ли деца ще има след 8 години в България?!

 9. 9 Профил на kosovar
  kosovar
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Предложените от Джонев методи ще помогнат най-вече на добре образованите и интегрираните деца, които и без това нямат кой знае какви проблеми с образованието. Истинските проблеми за страната идват от неграмотните, които отпадат още в началните класове, а след това трудно могат да бъдат наети на каквато и да е длъжност.

 10. 10 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Любопитно

  Допреди седмица и нещо в Онтарио учителите стачкуваха, защото според новия колективен договор им се забранява да стачкуват. Т.е. стачкуват за правото да стачкуват. Не че оправдавам самото действие, само се чудя кога нашето учителство ще може да стигне дотам в защитата на собствените си съсловни интереси.

  Доброто е заразно
 11. 11 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 934 Неутрално

  [quote#4:"7777"]Що се заяждаш? Човекът предлага някаква алтернатива.[/quote]

  Просто питам бре? Дали иска да прави училища като академик Сендов в края на 80-те години, или целта му е по-голяма - цялостна и необратима реформа на целокупната образователна система. Това не разбрах от статията

 12. 12 Профил на m_style
  m_style
  Рейтинг: 662 Неутрално

  [quote#6:"Дедо Либен"]Английските кореспонденти и наблюдатели, които идват след потушаването на Априлското въстание на инспекция, са силно изненадани от образователната система в поробена България и признават, че системата за масово (не елитарно !) образование у нас е по-добра от тази в Обединеното кралство!!![/quote]

  Ето с такива колективни и наивни мантри започва осакатяването на образованието в почти всяко българско училище. Всичко добро е в миналото, което макар и робско, пак било по-добро. За това и новото робство се "разпознава" като свобода... Да ти напомня само, че при откриването на СУ /благодарение на частната инициатива на двама велики българи/, само 5% от българският народ е бил грамотен! Когато фактите говорят, лозунгарите като теб е по-добре да мълчат!

 13. 13 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#1] от "Update":

  прав сте, но в случая това изглежда заядливо - въпрос на семантика

 14. 14 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#5] от "elevation04":

  да са кадърни и мотивирани преподавателите е важно, но точно толкова е важна и методиката.

 15. 15 Профил на ........
  ........
  Рейтинг: 409 Весело

  [quote#13:"owen"]но в случая това изглежда заядливо - въпрос на семантика[/quote]

  ни най-малко не се заяждам - нямам причина
  просто е прекалено дразнещо някой да подменя словореда - в желанието си да изглежда сложен,откривател,новатор !

  така се произвеждат ветропоказатели/папагали
  Медията произвежда авторитети - които масата следва безпрекословно ..
  а всички плащаме колективната глупост

 16. 16 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 755 Любопитно

  [quote#5:"elevation04"]Образоваие се прави най- напред с кадърни и мотивирани преподаватели и чак тогава с методика[/quote]
  Образование се прави най- напред със СИСТЕМА, която да НЕ допуска, или да изхвърля НЕкадърни и НЕмотивирани преподаватели!? Защо твоят познат е допуснат от системата!?

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 17. 17 Профил на the_sceptic
  the_sceptic
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Цитат """ Разклаща се статуквото им, те разбират, че отличник не означава само да изпълняваш инструкциите на учителя и да отговаряш "вярно", а да започнеш да мислиш."""

  В някакъв контекст това може да е така. По отношение на друг контекст това е нюейджърска безсмислица - очевидно в много случаи да можеш да отговориш вярно е да можеш да мислиш.

  """ Нещата се оправят за 1 – 2 месеца и после разбират, че тази концепция не е адекватна – няма "отличници" и "слабаци", а има равноправни хора с различни идеи, които могат да решават заедно проблеми,"""

  Точно по отношение на математиката това е пълна глупост. На въпроса, примерно, колко реални корена има даден полином, различните отговори съвсем не са равнопоставени - има ТОЧНО един верен отговор (ако задачата е дадена коректно) и всички останали отговори са боклук.

  И, колкото и да е тъжно на нюейджърите, в живота има отличници, има и слабаци. Всяка теория, която игнорира това естествено разделение, е обречена.

 18. 18 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2806 Неутрално

  До коментар [#6] от "Дедо Либен":
  Колко е по-прост един народ толкова е по-лесен за манипулиране и толкова по-лесно реагира на медиите внушения с решения за гласуване , решения за покупки или отделя часове на ден за следи за изявите на идолите си чалга звезди в медиите !

  Ето за това образованието тук винаги ще е под "реформи"

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 19. 19 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1326 Любопитно

  До коментар [#12] от "m_style": "Всичко добро е в миналото, което макар и робско, пак било по-добро."

  Приятелю, не те съдя, само ти привеждам едно изречение, написано от Рихард фон Мах, който работи за немския “Кьолнише цайтунг”, относно обсадата на Одрин: "България влиза във войната със всички нейни мъже, момчета и старци. Нейните селяни и професори, търговци и поети преминават по грубия калдъръм, за да се бият срещу Турция. "ТОВА Е ПОВЕЧЕ ОТ АРМИЯ, ТОВА Е НАЦИЯ!!!!"
  Чест и признателност на такива кореспонденти!!!

 20. 20 Профил на Yomega
  Yomega
  Рейтинг: 724 Неутрално

  Джонев, добро интервю!
  Само да отбележа обаче, че като говорим за образование не подхожда да ползвате русизми като 'реформата ще се случи' (случается)

  На български език 'случвам се' предполага случайно събитие (случи ми се едо какво си) Надявам се не влагате този смисъл за осъществяването на образователната реформа?

 21. 21 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 934 Весело

  [quote#12:"m_style"] Всичко добро е в миналото, което макар и робско, пак било по-добро. За това и новото робство се "разпознава" като свобода... [/quote]

  А по времето на комунизма как беше образованието? По-добро или по-лошо от сегашното демократично? Питам, защото не съм запознат с модерните тенденции. А новите учебници не са ми попадали да погледна, да преценя. Разбира се... чух за учебника по Музика за трети клас на издателство "Булвест", където се учат песнички като тази:

  Отдолу иде джип "Митсубиши"
  със яка броня, с прозорци скришни.
  Всички по пътя той изпреваря.
  - Но на кого е? Кой ли го кара?
  - Вълчо го кара. Свири и гази!
  - А във колата коя е тази?
  - Лиска е вътре. И много иска
  на мис-конкурса да стане миска.
  - Давай, Вълчо, и наддавай
  златна пара звънка -
  мис да стане твойта Лиска,
  гиздава и тънка!

  Но това е реформата )) Пазарна и демократична!
  Няма да оставят да учат децата с отровените учебници от времето на Тодор Живков, на издателство Народна просвета я!
  В края на краищата реформа трябва да има, а как да не се започне с музиката

 22. 22 Профил на roland
  roland
  Рейтинг: 409 Любопитно

  [quote#10:"dogwoman"]Не че оправдавам самото действие, само се чудя кога нашето учителство ще може да стигне дотам в защитата на собствените си съсловни интереси.[/quote]
  Може да не си спомняш, но учителите проведоха последната ефективна стачка в България. Само преди няколко години беше, когато едни други хубавци разтураха "седянката".
  Друг е въпроса доколко бе успешна тази стачка.

 23. 23 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 934 Весело

  [quote#21:"Федор Венедиктович Езерский"]- Давай, Вълчо, и наддавай
  златна пара звънка -
  мис да стане твойта Лиска,
  гиздава и тънка! [/quote]

  Та такава реформа трябва, да развива Когнитивно-емоционалните компетентности като постоянство, мислене, комуникативност и творчество, и другите там разни 28 комплексни компетентности, групирани като личностно-социални, комуникационни, интерперсонални, за моделиране, за решаване на проблеми и процесно-организационни.

 24. 24 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1326 Разстроено

  До коментар [#21] от "Федор Венедиктович Езерский":

  Прав си приятелю, за съжаление ПРОСТОТИЯТА ходи по хората, не по дърветата!!!!

 25. 25 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 934 Весело

  До коментар [#24] от "Дедо Либен":

  Подразни ме нещо това интервю.... То бива префърцунени приказки, ама чак пък толкова...
  Просто, вместо да ми правят планове за реформи, да вземе Сирма Холдинг да направи една верига частни училища, да ги финансира, пък да приложат на практика идеите си, за да видим, да преценим.
  Иначе на акъл е лесно Не са ме попитали от Дневник и мен, за да им разкажа какви планове имам за нова архитектура на образователната система. ;-Р

 26. 26 Профил на Forest
  Forest
  Рейтинг: 1397 Неутрално

  До коментар [#6] от "Дедо Либен":

  отговор на въпроса ти защо преди 150 години образованието ни е било по-прогресивно:
  защото не е имало никаква държавна намеса (не сме имали дори и държава, нито министерство на образованието), всичко е било заслуга на възрожденци, просветители, будители, дарители и заинтересовани родители.
  а къде са сега просветителите и будителите? къде са големите дарители като Васил Априлов и Христо и Евлоги Георгиеви? колко родителите са ангажирани с образованието на децата си?

  затова сега образованието е лошо? защото сме го аутсорснали на държавата и на министерството на образованието.
  Джонев има идеи, но вместо идеи и опити за влияние върху държавни бюрократи, трябва и той и всички други които искат да променят нещо в българското образование да отварят училища, където да прилагат идеите си, още повече че след 2-3 години ще частните училища също ще се финансират от държавата.

  Истината ни прави свободни.
 27. 27 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1326 Любопитно

  До коментар [#26] от "Forrest Gump":

  Бой, относно частните училища към момента съм скептичен!
  Защото едно хубаво селско училище, на около 7-8 км. от Стара Загора днес е частно, където учат децата на "елитните" или богатите заралии. Селяните са в потрес от тези деца, защото няма ред, няма дисциплина, кафенето е пълно с ученици, които на всеослушание казват, че вземат матури с над 5.50. Освен държавна субсидия, е необходимо и спазването на минимални, задължителни за всички ДЪРЖАВНИ изисквания или критерии! Това, че например, едно дете искало по физкултура да тренира КОНЕН СПОРТ и учителят му по физкултура веднъж седмично да го кара със собствената си кола до спортната база на Ветеринарния техникум в града НЕ СМЯТАМ, че прави подготовката на учениците "елитна"!!!!

 28. 28 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1590 Неутрално

  Институт за ПРОГРЕСИВНО образование. Това казва достатъчно, но за да няма грешка, прочетох цялата статия. Г-н Джонев, образователните гурута се увеличавате в геометрична прогресия и всички проповядвате неща, които звучат много привлекателно - по-малко насилие в ученето, повече свобода, повече творчество, много игра, игра, игра...вероятно и затова университетите в последно време се пълнят с инфантилизирани студенти. Какви ли са останалите продукти на прогресивното образование, останали извън университета? Впрочем, в страната, в която живея, думата "прогресивен", отнесена към образованието, има пейоративен оттенък, защото води до уравниловка, поощряване на мързеливия и пренебрегване на отличния и талантливия. Това последното открито го предлагате и Вие!

  А топлата вода в образованието е открита отдавна. По разултатите се знае къде е тя в Европа - във Финландия. Там има обществен консенсус около главното действащо лице - Н.В. Учителя, подбран от най-добрите студенти, добре подготвен, добре заплатен, достатъчно СВОБОДЕН от натрапени мантри, с внимание към всички - и към най-добрите, и към най-слабите, и към останалите ученици; солидарност и помощ за тези с по-бавен ритъм, но разбирана не като просто побутване към по-горния клас, а като помощ, вкл. и от най-добрите ученици, за да придобият и останалите същите знания. Ефикасното обикновено не е сложно.

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 29. 29 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1319 Любопитно

  " системата на акад. Сендов " - Елитарните експерименти на Сендов през средата на 80-те години не бяха ли началото на срива на българското образование?! А сендовчетата - символ на ниска грамотност?!

 30. 30 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1319 Неутрално

  Нека г-н Джонев бъде назначен в едно средностатистическо училище за директор и когато докаже своя метод на практика - тогава да бъде приложен цялостно в страната?!

 31. 31 Профил на poni
  poni
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Да беше жив Хаджи Генчо (онзи, през която школа са минали и Любен Каравелов и всички възрожденци) да види на какво е заприличала образователната система!"С топката той (Хаджи Генчо)умирява немирните деца и учи ги ум и разум. Когато някое детенце се пошегува, то и хаджа Генчо се пошегува: хвърли топката, удари с нея детенцето и извика му гръмогласно: „Донеси топката!“ Момченцето заносва на дяда хаджия тая знаменита топка, па се връща назад плачешката и духа на длановете си."

 32. 32 Профил на Ridiculous Върнете стария сайт!
  Ridiculous Върнете стария сайт!
  Рейтинг: 847 Неутрално

  До коментар [#10] от "dogwoman":

  А пък да вземат да стачкуват в интерес на учениците си.... Представяш ли си?

 33. 33 Профил на heatseeker
  heatseeker
  Рейтинг: 1441 Весело

  Случва се случка.

  Останалото е нагледен пример за пропуски в образованието...

  Свобода за Надежда Савченко!
 34. 34 Профил на Музар
  Музар
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#1] от "Update":

  Перфектно си го казал! Само този "израз" ме отказа да чета интервюто.

  Гласът на разума е тих, но не се успокоява, докато не бъде чут." Бъдещето на една илюзия" Зигмунд Фройд
 35. 35 Профил на Forest
  Forest
  Рейтинг: 1397 Неутрално

  До коментар [#27] от "Дедо Либен":

  частното училище не е задължително да е "елитно", поне така се очаква да бъде когато частните училища получат финансиране от държавата.

  примерът ти за ездата илюстрира предимство, а не недостатък на частните училища. в държавните училища условията за спорт по-добри ли са?

  Истината ни прави свободни.
 36. 36 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1323 Гневно

  Цитат от статията: "....Това налага да преодолеем много насложени разбирания, като например: само някои деца са талантливи и заслужават внимание; оценките (добри и лоши) мотивират ученето; класирането на децата на отличници, средни и слаби подпомага ученето; конкуренцията и състезанията са добри за качественото учене – въобще трябва да преодолеем нагласите за елитарност на образователната система......"


  Това за конкуренцията, нещо не го разбрах!
  И защо трябва системата да не се стреми към елитарност?
  Не съм съгласен!

  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 37. 37 Профил на ........
  ........
  Рейтинг: 409 Весело

  [quote#33:"GogoPG"]Случва се случка.

  Останалото е нагледен пример за пропуски в образованието...[/quote]

  [quote#34:"Музар"]Перфектн си го казал! Само този "израз" ме отказа да чета интервюто.[/quote]

  фактът , че само двама имат по-различно мнение ме натъжава

  до там водят подобни внушения за
  "елитарно говорене" ,
  за "прогресивна реторика"-

  до унифициране на тълпата и по Този показател -

  да празноговорим като критерий за хай куолити

 38. 38 Профил на Павел Лазаров
  Павел Лазаров
  Рейтинг: 524 Весело

  За да проведем смислена образователна реформа, трябва първо да сме се разбрали как най-общо изглежда бъдещата система "Образование" - сложен организъм с много елементи и още по-сложни връзки между тях. Трябва да сме се обединили около основната й функция и цел. После да - 8 години за проектирането в детайл, пилотното стартиране на новата организация, пооправяне на грешки и запълване на празнини, ще стигнат. (За мен и 10 са ОК. )

  Ето как проект "Новото образование" я вижда тази табота: http://www.novoobrazovanie.org

  Навсякъде, където има проблем, има нещо прекалено голямо.
 39. 39 Профил на Павел Лазаров
  Павел Лазаров
  Рейтинг: 524 Весело

  [quote#25:"Федор Венедиктович Езерский"]да им разкажа какви планове имам за нова архитектура на образователната система. ;-Р [/quote]

  Заповядай на http://bglog.net/Obrazovanie и разкажи каквото имаш да разказваш. Говоря съвсем сериозно!!

  Навсякъде, където има проблем, има нещо прекалено голямо.
 40. 40 Профил на kopili
  kopili
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#9] от "kosovar":

  Напротив, методите JumpMath, Монтесори, Валдорф и Сугестопедия нямат изискване към децата за предварителна подготовка! Тези методи са ориентирани към отключване на любознателността у всяко дете, чрез естествени подходи като играта например! Което пък, както казва г-н Джонев, веднъж отключиш ли, няма спиране, дори и да си в най-неблагоприятната обстановка!

  An eye for an eye makes the whole world blind
 41. 41 Профил на Музар
  Музар
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Все пак прочетох интервюто. Има идеи, които са принципно добри. В същото време за говори за "сугестология" и за "Сендов", което определено ме притеснява.

  Действително самата учебна програма е хаотична. Тя е преправяна на парче от старата соц-система система с поставените от БКП цели. (и какъв Сендов, като той е точно от времето на комунизма в България?)

  Същественият проблем е липсата на добре подготвени учители - учители, образовани от добри учители. Често го пиша - в образованието "берем" горчивите плодове на 45 години комуно-форматиране на децата.

  Ето линк към нещо, което като документ може и да не е истински, но написаните неща са верни:
  http://oshte-info.de-zorata.de/oshte.info/doc/other/022.htm

  Образованието (съвременното) в България започва още през Възраждането. Дори и в малките населени места преподаватели са ставали българи, получили образованието си в именити за времето си колежи и университети. Мнозина от писателите, поетите и/или обществениците на следосвобожденска България са били даскали в родните си места.

  Тази здрава основа беше разрушена целенасочено и с цялата сила на комунистическата идеология и репресивна власт за около половин век. Как да очакваме, че само за 8 години (или два мандата - ужас, отново политически срокове) ще излезем тези коловози? Всеизвестно е, че изграждането е далеч по-бавен процес от рушенето.

  Цитирам няколкото точки от линка, които засягат образованието:
  (запазвам номерата на точките, но ги преподреждам в съответствие с темата)

  Инструкция
  за управлението на окупираните от Съветската армия източноевропейски държави КАА/08.113 Москва, 2.VI.1947 г. НК/003 47


  35. От всички основни, професионални и средни училища да се уволнят учителите, които имат голям авторитет и се ползват с уважение от учениците и населението. На тяхно място да се назначат нови. Учебните програми да се направят така, че да се прекъсва връзката между изучаваните предмети. Да се ограничи производството на учебни помагала. Да се премахне изучаването в средните училища на латински, гръцки, обща философия, логика, генетика. По история да не се обяснява какво са правили царете за доброто на страната, а да се изтъкват тиранията и борбата на потискания народ. В професионалното обучение да се набляга на тясната специализация.

  45. Да се проявява постоянна грижа за систематически подбор за висшите институти на хора, които произхождат от най-ниската категория от населението или незаинтересовани професионално хора, стремящи се само към диплома.

  44. Да се проявява системен контрол хората на отговорни длъжности да произхождат от работническата класа и да имат най-ниска квалификация.

  18. Да се авансират само такива сътрудници и началници, които образцово изпълняват получените служебни задания, но без склонност към анализ на проблемите извън заданията.

  22. Да се обхванат под специален надзор всички лаборатории към НИИ.

  23. Да се обръща специално внимание на всички изобретатели и рационализатори, като всички по-важни изобретения и предложения да се регистрират в нашите централи. До реализация да се допускат само изобретения, засягащи експлоатацията на минното дело. Важните изобретения да се продават в чужбина. Да не се допуска до публикация стойността на изобретението.

  9. Да се организира – всички държавни служители, освен милиционери и миньори, да получават ниски заплати. Това специално да се отнася до здравните служби... съдебно-изпълнителските служби, просветата и културата.

  8. Да се прави системно разследване на хора – добри организатори и специалисти, които са популярни. Тези хора да се привличат към нас, а ако откажат – да не се допускат до ръководни длъжности.

  6. Да се обединят всички младежки организации в една – комсомолска – с водачи, утвърдени от нашите служби. Преди обединяването да се ликвидират всички водачи на бивши юношески и младежки организации.

  34. Специално да се наблюдава църквата, като се създават условия и програми за обучение на младежта за наслагване на омраза към нея. Специален контрол да се упражнява над църковните печатници, библиотеки, архиви, проповеди и т. н.

  Гласът на разума е тих, но не се успокоява, докато не бъде чут." Бъдещето на една илюзия" Зигмунд Фройд
 42. 42 Профил на ISTORIK
  ISTORIK
  Рейтинг: 1039 Неутрално

  "Изключително важно е да върнем ролята на учителя като професионалист, защото той в момента е в голяма степен администратор. Учителят трябва да катализира и да подпомага личностното развитие на учениците си. И да е подпомаган в този сложен процес от системата, а не - обратното."

  ---

  Да, само това да беше казал, е достатъчно. За мен това е най-важното от цялото интервю.

  В училищата да се намали излишната бюрократщина и бумащина, с която товарят учителите. Да се създаде, по модела на университетите, по един учебен отдел в училищата, във всяко едно училище. Нека безработни и пенсионирани учители се занимават с всичко онова, което трябва да правят съвсем други институции, а не - редовите учители. Работата на учителя е да преподава, да изпитва, да проверява домашни работи и контролни работи. Не - да върши работата на други институции. Да не говорим, че има директори, които товарят учителите дори с част от собствените си задължения.

  Има много учители, които не стават за преподаватели. Техните места може да се заемат от други, които стават за това. А тези може да се захванат да броят отсъствията на учениците, да преписват данни от картоните (досиетата) на учениците, да проверяват контролни работи и тестове, да оценяват матурите и така нататък.

  Има много учители, които за целия си трудов стаж не са научили никого на нищо или най-малкото - не излизат от границите, зададени от учебника, който използват. А не винаги избират най-добрия учебник по дисциплината, която преподават. И техните ученици задават реторичния въпрос - "Кога нашата учителка ще научи онова, което се опитва да преподава на нас? Някои от нас знаят много повече от нея! Тя никога не е успявала да отговори и на един наш въпрос..." Или пък - "Кога нашата учителка ще престане да ни говори на своя неразбираем за нас диалект?"

  Ето такива учители трябва да се отдръпнат от преподаването и да им се делегират страничните задължения. А на тяхно място да се назначат учители, които могат да изведат учениците си в дълбините и висините на своята наука.

  Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай населението!!!
 43. 43 Профил на cormoranstrike
  cormoranstrike
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#30] от "dobrich":

  Jump Math не е метод на г-н Джонев, а канадска методика за обучение по математика. Г-н Джонев има идеята тази методика да стане образователен стандарт по математика в българското училище. Какво според вас е по-добре: едно дете да може да рецитира всички формули и теореми наизуст, а като види малко по-нестандартна задача да блее в недоумение, или да има една книжка със същите тези формули и теореми под ръка и да може да решава всякакви задачи?

 44. 44 Профил на the_sceptic
  the_sceptic
  Рейтинг: 810 Неутрално

  [quote#43:"elysim"]Какво според вас е по-добре: едно дете да може да рецитира всички формули и теореми наизуст, а като види малко по-нестандартна задача да блее в недоумение, или да има една книжка със същите тези формули и теореми под ръка и да може да решава всякакви задачи? [/quote]

  НЯМА методика, която да ти позволява да решаваш всякакви задачи. Ако го вярваш, значи си нямаш представа от математика.

  За да задобрееш в дадена област на математиката, трябва да решаваш огромни количества задачи в тази област, а преди това да познаваш добре теорията на тази област. Без яко бачкане не става, освен ако не си гений.

  Има неща, които трябва да се запаметят. Всяка област на мат. си има специфичен език, най-малкото, който трябва да научиш, за да можеш да четеш писаното от други хора и изобщо да комуникираш пълноценно. Математиката не е зубрене, но хептен без помнене не става.

 45. 45 Профил на the_sceptic
  the_sceptic
  Рейтинг: 810 Неутрално

  [quote#28:"Мария"]Впрочем, в страната, в която живея, думата "прогресивен", отнесена към образованието, има пейоративен оттенък, защото води до уравниловка, поощряване на мързеливия и пренебрегване на отличния и талантливия.[/quote]

  +++++++++++++

 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 47. 47 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 934 Неутрално

  [quote#39:"Павел Лазаров"]Заповядай на http://bglog.net/Obrazovanie и разкажи каквото имаш да разказваш.[/quote]

  Брех! Интересно блогче

 48. 48 Профил на cormoranstrike
  cormoranstrike
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#44] от "the_sceptic":

  Колега, тъкмо математик съм! Имам честта да съм завършила ФМИ на СУ. Може би малко съм попресилила нещата - разбира се, че не може да се очаква от всяко дете да решава всякакви задачи. Целта на обучението по математика не би трябвало да е самоцелно зубрене на формули и теореми и решаването на задачите от учебника. Изучаването на математиката е начин да се научим да виждаме проблеми, да ги изследваме и да намираме решението им - това е нещо много по-широко от задачите в учебника и не би трябвало да е непосилно за мнозина. Математиката трябва да учи на логическо мислене. Информацията, която децата зубрят наизуст без да я разбират ще бъде запомнена много лесно, ако тези деца са научени как да я прилагат - тогава те я запомнят затова, че я използват, а не затова, че я зубрят. Доброто образование по математика е клчючът към доброто образование по всички останали дисциплини - и хуманитарните включително. А ако вие сте учител, то горко на учениците ви.

 49. 49 Профил на tarator9
  tarator9
  Рейтинг: 581 Неутрално

  г-н Джонев е много голям оптимист ако мисли, че програма може да бъде изтествана и въведена за 8 години. Отделно, не е случайно че подобни програми не стават масови другаде, въпреки че са популярни от години.

  Romanes eunt domus!
 50. 50 Профил на tarator9
  tarator9
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#48] от "elysim":

  Всеки дял от математиката е като език. Вярно, може да напишеш гениална книга, проверявайки в речника как се пишат разни думички и в учебника по граматика как се конструират изречения, но кой знае защо това на практика не се случва.

  Romanes eunt domus!
 51. 51 Профил на cormoranstrike
  cormoranstrike
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#50] от "|":

  Математиката не е литература! Пак ви казвам - математиката в средното училище трябва да учи на логическо мислене, на способността да се формулират проблеми, да се изследват и да се намира начин за решаването им! А учителя би трявало да е този, който да научи децата да мислят - някои ще го правят по-добре, други - по-зле - важното е да има мисъл, а не пулене е блеене!

 52. 52 Профил на fvf
  fvf
  Рейтинг: 422 Неутрално

  Поредният неуспял в чужбина българин, който, след като е пропилял 15 години от живота си в Канада, е решил да даде малко акъл на туземците, имали неблагоразумието да останат да живеят тук (на базата на наблюденията си за тукашната образователна система, направени през тези години по интернет, вероятно) и да им обещае, че ще ги оправи за има-няма 800 дни, пардон, 8 години. Смешно и жалко! Ако имаше акъл, да беше оправил първо себе си-в КАнада, например.

 53. 53 Профил на tarator9
  tarator9
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#51] от "elysim":

  Математиката не е толкова различна от литературата. На базата на няколко начални твърдения + правила за използването им, се пишат произведения (теореми, следствия и т.н.).

  П.П. Не си единствения/ата завършил ФМИ тук

  Romanes eunt domus!
 54. 54 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1319 Неутрално

  До коментар [#43] от "elysim":

  Чудесно! Нека г-н Джонев изпробва този канадски опит у нас и тогава да го прилагаме?! Аз лично не мога да ви дам предварително отговор кое е добре и кое зле за българското образование, защото не съм в системата. Но от вестниците знам, че се правиха различни експерименти с обучението на децата от кой ли не. Които не доведоха до нищо добро в крайна сметка...

 55. 55 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1319 Любопитно

  До коментар [#43] от "elysim":

  Все пак г-н Джонев бил ли е учител?! Ако има опит само от Канада, при нас нещата са много различни...

 56. 56 Профил на cormoranstrike
  cormoranstrike
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#53] от "|":

  Аз ви говоря с аргументи, а вие ми отговаряте в стил "епсилон-делта метода" То има еднда приказка, че на тоя дето не му стигнало въображението да стане математик станал поет, ама не спорим за това какво е математиката, а на какво трябва да учи децата в училище (не те нея да учат!)


  До коментар [#54] от "dobrich":

  Ако бяхте чели внимателно статията щяхте да стигнете и до тук:
  http://www.progresivno.org/pages/viewpage.action?pageId=819231
  Не е зле първо да го прочетете!

 57. 57 Профил на tarator9
  tarator9
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#56] от "elysim":

  Аргументи? Къде са тези аргументи?

  Хайде ще ти го обясня по друг начин, защото явно не си прекарала времето във ФМИ много плодотворно... Решаването на задача е търсене на (най-кратък) път в т.нар. decision tree, от проблема до решението. Знаенето на формули позволява да се отрежат огромна част от клоните на това дърво и изобщо да не се изследват. Може ли да се намери решение без да се помнят формулите? Теоретично да, на практика не.

  Затова и шахматистите, например, дори и най-добрите от тях, запаметяват стотици хиляди позиции.

  Romanes eunt domus!
 58. 58 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1319 Весело

  До коментар [#56] от "elysim":

  Не можем май да се разберем? Мисълта ми беше, че много пророци се упражняваха с различни авангардни методи на главите на децата. Нека г-н Джонев или някой друг да докажат на практика ефективността на въпросното обучение по математика, пък тогава да го прилагаме повсеместно?!

 59. 59 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2297 Неутрално

  [quote#21:"Федор Венедиктович Езерский"]А по времето на комунизма как беше образованието? По-добро или по-лошо от сегашното демократично?[/quote]
  Същото. Просто се смени идеологията. Вместо да ни индоктринират в "лиска с митцубиши" ни индоктринираха с измишльотини за Димитров, Ленин и Людмила. Иначе още през осемдесетте преподавателите по български в СУ късаха половината кандидати на приемен изпит поради неграмотност, а ми се е случвало да чуя извинение за неграмотност "Ми той е от село; знаете ги селските училища." През 1986 г. пък се преместихме от центъра в по-краен квартал на София. Майка ми отиде да говори с директорката, нейна бивша съученичка, за да я пита какъв е точно редът за преместване. Директорката й казала да направи всичко възможно децата й да останат да учат в центъра, защото най-добрите учители отивали в езиковите и математическите училища, следващите в централните, а за по-крайните--каквото остане.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 60. 60 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2297 Неутрално

  [quote#25:"Федор Венедиктович Езерский"]Иначе на акъл е лесно Не са ме попитали от Дневник и мен, за да им разкажа какви планове имам за нова архитектура на образователната система. ;-Р [/quote]
  Що да те питат? Ти съвсем доброволно даваш акъл.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 62. 62 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2297 Неутрално

  [quote#28:"Мария"]А топлата вода в образованието е открита отдавна. По разултатите се знае къде е тя в Европа - във Финландия. Там има обществен консенсус около главното действащо лице - Н.В. Учителя, подбран от най-добрите студенти, добре подготвен, добре заплатен, достатъчно СВОБОДЕН от натрапени мантри, с внимание към всички - и към най-добрите, и към най-слабите, и към останалите ученици; [/quote]
  Финландското образование е достигнало до тази философия след реформа, която финландците наричат прогресивна. Преди месец-два имах възможността да чуя лекция на финландския министър на образованието в Сиатъл, оттам ми е информацията.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 63. 63 Профил на tarator9
  tarator9
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#62] от "7777":

  Но реформата е направена от учители, а не от шефове на софтуерни фирми.

  Romanes eunt domus!
 64. 64 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2297 Неутрално

  [quote#63:"|"]Но реформата е направена от учители, а не от шефове на софтуерни фирми.[/quote]
  Реформата е направена от правителството, но с голяма обществена подкрепа. (Финландците, за разлика от нас, се идентифицират с правителството си в много по-голяма степен.) Не от тогавашните учители, които поради лошо заплащане и непрестижност на професията не са били ни най-кадърните, ни най-мотивираните. Преди реформата, през седемдесетте, финландкото образование е било на опашката в западния свят.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 65. 65 Профил на tarator9
  tarator9
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#64] от "7777":

  Чел съм "Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?". В книгата пише съвсем друго. Според нея реформата е направена от учители (включително университетски), на базата на сериозни научни изследвания.

  А иначе си права, че финландците имат много силна идентификация с държавата си. В суровите северни условия социопатите не оцеляват.

  Romanes eunt domus!
 66. 66 Профил на Wine taster
  Wine taster
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Българската образователна система плаче за реформа – това всички го знаем. Чудесно е, че има професионалисти, които инвестират време и усилия, за да дискутират спецификите на една такава реформа! Страхувам се, обаче, че промените, от които българското образование има нужда, няма да могат да се реализират само с назоваването на „18 базови” и „28 комплексни компетентности”. Реформа означава сблъсък на интереси, отвоюване на територии и конфронтация с хора, които бранят старата система, защото по този начин си пазят топлите места. Провеждането на реформа е трудна и неблагодарна работа. Казано накратко, цялостна образователна реформа никога няма да е възможна, ако не е налице политическа воля. Не я виждам в момента и някак си ми е бедна фантазията, откъде ще се пръкне в следващите 8 години...

  "Whatever you do, pour yourself into it".
 67. 67 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Сирма, "фундаментална реформа", какво е това? вие се занимавате и с лингвистика, надявам се да можете да кажете? широк консенсус, кръгла маса, това съм го чувала някъде... любимите неща на Гоце. Или имате или нямате идея за реформа. Един софтуер реформа не прави, ако преди стряскащото е, че реформата звучеше страшно като дума, сега изглежда като реформа може да мине какво ли не.

  Освен това знаем за това какви поръчки печели Сирма, държавни. Както и за сайта на детските градини, който беше топ издънка в бг софтуерната индустрия.

  май са ползвали корпоративния генератор при това интервю и нищо контретно. така е когато от герб махат тези които наистина знаят какво е управление в областта на образованието и реформа, нещата започват да стават странни, хаотични и езиково "многопластови", което означава, че най-вероятно нищо няма да се случи.

  все пак надявам се Сирма извън бръщолевенията и най-вече в името на собствените си печалби от държавни поръчки да направят нещо полезно

 68. 68 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 810 Весело

  До коментар [#6] от "Дедо Либен":

  щото от тогава са минали 150 години англичаните напреднаха, а ние не мръднахме

 69. 69 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 810 Неутрално

  [quote#41:"Музар"]От всички основни, професионални и средни училища да се уволнят учителите, които имат голям авторитет и се ползват с уважение от учениците и населението. На тяхно място да се назначат нови. Учебните програми да се направят така, че да се прекъсва връзката между изучаваните предмети. [/quote]

  :o tragedy

 70. 70 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 810 Любопитно

  До коментар [#55] от "dobrich":

  канадците са много свесни хора, не са идеални, но все пак са свесни като цяло, така че каквото и да е научил за 15 години там, все е хубаво, хубаво е и че споделя опит и идеи от там, за мен това което казва само по себе си не е идеалното, но пък ако се съберат повече хора с добри идеи може и да се получи

 71. 71 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 810 Любопитно

  в началото малко се стреснах от това интервю защото си казах, че ако това е една "окончателна идея за реформа" тя не е достатъчно оформена, но просто се замислих, че може би не се нуждаем от 100% завършена идея за реформа, а от повече хора, които дават добри идеи в тази насока това също е някакъв начин, може и да се получи

 72. 72 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 810 Неутрално

  До коментар [#63] от "|":

  абе това може би е начинът да сме ahead, а не behind както обикновено

 73. 73 Профил на tarator9
  tarator9
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#72] от "bette":

  Съмнявам се. По-добре е обущарите да си гледат обувките

  Romanes eunt domus!
 74. 74 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 810 Любопитно

  До коментар [#73] от "|":

  то ако е така обясни ми защо elysim събра всички минуси под статията, като очевидно тя си е от образователната система и се предполага, че трябва да събира плюсовете?

 75. 75 Профил на tarator9
  tarator9
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#74] от "bette":

  Как позна, че е от образователната система? А иначе, повечето коментиращи тук сме профани, нормално е да говорим (и да оценяваме грешно)

  Romanes eunt domus!
 76. 76 Профил на didaand
  didaand
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Прочетох много внимателно коментарите. От 100 кладенеца вода се изкара, за да не се помисли малко, че от някъде трябва се тръгне. Това е шансът ни да се променим, а друг е въпроса дали го желаем. Образованието за управляващите е загубена кауза, това рефлектира върху прегърбеният от отговорности учител. Докога ще я караме така? Ще взема отношение, защото хора, които са отговорни за случващото се в образованието, те трябва да се борят и най-вече да се чуе мнението им. Аз практикувам Джъмп Мат в моя втори клас. Децата на 100% усвояват учебния материал, "занимавайки се", не се усеща кога свършва часа, сърдят ми се, че утре е много далеч, за да продължим. Не сте виждали ентусиазирани лица, позитивни, усвояват се по-много тънък начин стратегиите и новите методи на учене, които ни предлата Джъмп, страхотна методика, за нас е празник самия час, накрая завършваме с бонус задачи, където преминаваме неусетно към съвсем друга територия на знания, по-сложни задачи, не усещат кога прескачаме бариерите на знанията си, страхотно усещане е да видиш как децата сияят от желание за още и още знания и накрая следва поздрава за успешна работа, който е учител ще ме разбере, за какво говоря. Има подготовка за урока ежедневна, надгражда се наученото от вчера, не се делят децата на роми и други. За мен неусетно децата научават нови методи на мислене, за мен всичко е логика и на това уча всеки ден децата, да могат да извличат информация от най-малкото, което им се дава. Продължавам да работя, очаквам материалите за втория срок, накрая на годината пак ще изкажа мнение. Нашата образователна система отблъсква децата, кара ги да изгубят желание да учат и да се развиват, а всеки би се запитал защо, защото е тромава с баналните си учебници - несменяеми и учебни програми - затормозяващи децата, а давате ли си сметка какво му е на българския учител, ако иска да работи съвестно, търси най-удачното учебно съдържание, преработено така, че да стигне до сърцето на детето и уверявам ви много учители работят къртовси за да могат неговите деца да са прогресивни. А за тези, които само те чакат да направиш нещо по-различно и искат да те прекършат, повярвайте, в това сме много, много силни. Дано да дойде време, в което, учителите ще са възрожденци и борци. Написах всичко това простичко и кратичко, дано да има хора, които могат да прозрят какво исках да кажа!

 77. 77 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 810 Неутрално

  До коментар [#75] от "|":

  личи й по стила на изказване, професионални изкривявания, какво да се прави, питай я да видиш, че ще ти каже, че с това се занимава

 78. 78 Профил на Никола Йорданов
  Никола Йорданов
  Рейтинг: 1589 Неутрално

  До коментар [#25] от "Федор Венедикто
  И освен това поне две от цитираните системи са компрометирани от научна/ методологическа гледна точка. Сендов - ами той сам се отказа. Лозанов - "експерименти" с 30 човека.
  За Валдорф не съм сигурен, ама и те са май "ню ейдж," макар да съществуват доста отдавна. Звучи добре, но като се направи оценка - нещо са колебливи резултатите.
  ама то така - където има демокрация има и хороскопи.
  http://www.waldorfcritics.org/ - waldorf
  http://uglyamericaninafrica.blogspot.com/2010/12/montessori-method-criticisms-and.html - montessori
  http://cs.stmarys.ca/~dawson/MOA.html - jump math
  критичен преглд на методите - нито един не е това, за което претендира, макар да има някакви ценни елементи

  Никола Йорданов
 79. 79 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1866 Неутрално

  [quote#6:"Дедо Либен"]Английските кореспонденти и наблюдатели, които идват след потушаването на Априлското въстание на инспекция, са силно изненадани от образователната система в поробена България и признават, че системата за масово (не елитарно !) образование у нас е по-добра от тази в Обединеното кралство!!! [/quote]Може ли да посочите източник?

  Силно се съмнявам във верността на това твърдение.

 80. 80 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1866 Неутрално

  [quote#20:"Yomega"]Само да отбележа обаче, че като говорим за образование не подхожда да ползвате русизми като 'реформата ще се случи' (случается) [/quote]Не знам за русизми - на мен ми прилича на англицизъм. А и това би било дребнаво заяждане.

 81. 81 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3681 Неутрално

  Прочетох внимателно.
  Прозвуча ми малко сетантски, но все пак се заинтересувах от тая "скоклива математика".
  Струва ми се, че г-н Джонев се е подхлъзнал в клопката на поредните североамерикански мисионери, обещаващи ако не рай на земята, поне лесен живот в областта на математиката.
  Който има нерви може да поледне тук за какво става въпрос:

  http://www.youtube.com/user/JumpMath?v=diC-mQArBNA&lr=1

  http://www.youtube.com/watch?v=Ezx0Yiz841Y&list=UUg9v2SuV25HLbCklfQHVuEw&index=2

  Предупреждавам - няма нищо. Пропагандни приказки от типа на най-пошлата реклама в презокеански стил.
  Всъщност г-н Джонев повтаря почти едно към едно първото интервю.
  При споменаването на сугестопедията ми светна лампичката, но го отдадох на неосведеменост.
  Всъщност света е пълен се измамници, обещаващи лесно научаване на език, математика, танци и куп други неща, за които са необходими на първо място генетичне предразположеност, дисциплина и полагане на определени усилия за развитие на таланта, който в общия случай е различен при индивидите.
  Българската образователна система точно по математика превъзхожда северноамериканската в откриването и развиването на талантите и това дори те го признават.
  Тя е в основата на българския ИТ бум в момента, от който и г-н Джонев се храни.
  За какво му е да бута точно там?
  Може би поради недостига на евтини кадри както досега? Заплатите в ИТ бранша скачат наистина неприлично (за чорбаджиите) и приятно за случителите. Това се дължи, защото подготовката и на чина на мислене томно по математика на българските програмисти е несравнима с тази на кървачите на кодове от Бангалорския Свободен Уни.
  С новите промени в закона отварящи широко врати за всякакви мошеници и имитатори в системата тепърва ще има да се наслаждаваме на "маигчески" методи за усвояване на знания.

 82. 82 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 665 Неутрално

  На мен принципите на новата система за обучение ми се струват разумни. Ако прилагането и научи децата да мислят творчески и да не се боят от трудни задачи, това ще е истински успех. Отделно документът за изискванията на софтуерната индустрия към образованието съдържа интересна информация. Чудя се какво толкова ги мъчи някои форумци, че са готови да изядат г-н Джонев заедно с парцалите.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 83. 83 Профил на tarator9
  tarator9
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#81] от "k_":

  Не мисля, че българската образователна система превъзхожда американската по откриването и развиването на талантите. Учил съм по българската система, децата ми учат по американската. Има много неща, които ми харесват в последната. Например ученето на теория на вероятностите още в началното училище.

  Romanes eunt domus!
 84. 84 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3681 Неутрално

  До коментар [#82] от "stein":
  Подтикна ме да им видя и "документа".
  Преглътнах 11 пъти "Да се", което ми напмони за "славните" комсомолски времена и ТНТМ, но като стигнах до стр.5 с графиката, не можах да продължа повече.
  Странното е, че под тая щуротия са се подписали т.н. "мениджъри" на уж сериозни компании. Предполагам, че просто не са чели под каво се подписват.
  Защото когато провиш екстраполация и модел до 2022г, би трябвало да има поне минимална логика каво става 2023, 20или 2025.
  Иначе излиза, според умниците от ИТ индустирята, еч през 2022 света ще свърши или през 2025 ИТ-то ще изработи едни 15-20 млрд.
  Някой май бая е "скачал" през математиката та съвсем му изхвръкнал урока за експонентата от главата.
  В ИТ бранша в момента в старната има жестока конкуренция за кадри и тия които са на държавна хранилка до две-три години ще изчезнат от пазара. Тези, които работят на глобалния пазар ще дръпнат яко.

 85. 85 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3681 Неутрално

  До коментар [#83] от "|":
  От десетина години американците взеха марки и наваксват здраво. Нашите имаха голяма инерция от времето на соца, но успешно се трансформираха през прехода и държат фронта.
  А тия мрънкат, че нямат кадри, защото всъщност нямат, или не искат, пари да плащат.
  Математическите наклонности са генетично предопределни и по-скоро би трябвало да настояват пред държавата да облекчи притока на таланти от по-слабо развити страни и предоставят конкурентни условия на глобалния пазар на ИТ труда. ИТ мозъците вече са много мобилни и върщане назад няма.

 86. 86 Профил на Петър Николов
  Петър Николов
  Рейтинг: 520 Неутрално

  Г-н Джонев е прекрасен човек и има добри идеи (особено това за промяната на отношението към учителите), но аз не мога да се съглася с методите на сугестопедията и Валдорфските училища.
  За последните има достатъчно материали в и-нет, които доказват наличието на определени религиозни и окултни практики. Аз съм човекът, който е с две ръце за религиозно образование, но не и манджата с грозде, която предлага Щайнер. В книгите му се говори за астрални светове, енергии, черепи, реинкарнации.
  С подобни глупости аз, пък и повечето деноминации, представени България никога няма да се съгласим!

 87. 87 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3681 Неутрално

  Сгестопедията и скачащата математика ми стигнаха да разбера с що за човек си имаме работа. Не стигнах до Валдфорските училища.
  И ако е верно, това дето казват горе че тия сигми бръмчат на държавни сайтчета, нещата се наместват.
  Духът на Людмила е жив, а покрай него и цялото котило имитатори около Александър Лилов и оня там са нанотехнологиите.

 88. 88 Профил на BohrMottelson
  BohrMottelson
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#48] от "elysim":

  Напълно съм съгласен с Вас. Само не мога да разбера защо са ви сложили толкова минуси.

 89. 89 Профил на ........
  ........
  Рейтинг: 409 Весело

  [quote#41:"Музар"]Все пак прочетох интервюто.

  Има идеи, които са принципно добри.

  В същото време за говори за "сугестология"

  което определено ме притеснява. [/quote]

  за разлика от теб-аз не съм чел интервюто...
  и НЯМА да го прочета

  всичко с сугестология -
  Тя е Майката и Бащата на прогреса , както и на краха

  Едва ли този г-н следва да "произвежда" някакъв ефективен метод за обучение Извън сугестологията .........

  а щом говори за сугесторогия
  -значи е поредният откривател на топлата вода

  или просто иска да ни напомни за фирмата си

  а може би и двете

 90. 90 Профил на mapto
  mapto
  Рейтинг: 1387 Неутрално

  Хубаво е да се провеждат подобни дискусии, но само ако следващата стъпка е емпирични проби на място в училищата - и то не в най-добрите училища.

  Така от всички тези нови методологии ще може да бъде отсято зърното от плявата, защото сугестопедията, по начина по който е описана, е меко казано необоснована.

  Думите в един език са това, което е безкрайно и изисква най-много усърдие и постоянство. Затова направихме http://lexicum.net
 91. 91 Профил на Никола Йорданов
  Никола Йорданов
  Рейтинг: 1589 Неутрално

  До коментар [#82] от "stein":
  Аз ще ви кажа какво мен ме мъчи. Бях на негова презентция. Човекът си развива някакви теории, които страдат от елементарни логически и методологически грешки. аман от "спасители" дето искат да обърнат всичко. Както каза един по-горе - да си направят серия училища, да докажат, че знаят какво правят и после да тръгват да рефоримират цялата система. която на всичко е доста обществена и политическа и има други съображения освен потребностите на Ит индустрията.
  Това с компетентностите и интерактивното обучение е известно отдавна и г-нът не е първия, който говори за това.
  Всеки, който е чел данни за образователни системи, знае че е илюзия да се направи "една отлична" система, която да важи за всички деца, да отговаря на съвременните изисквания на родители, работодатели, политически коректни идеи и т.н.

  Никола Йорданов
 92. 92 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2297 Неутрално

  [quote#78:"Никола Йорданов"]критичен преглд на методите - нито един не е това, за което претендира,[/quote]
  Здравейте. Не знам твърде много за методите монтесори и валдорф. Затова с интерес прегледах линковете, които сте дали. Да, те са критични прегледи на двата метода, доколкото споделят недоволство от тях, но това е критика на неудовлетворени индивиди, не на специалисти Което разбира се не ги лишава автоматично от стойност. Но като се зачетох в други статии се оказва, че PLANS (организацията от първия ви линк) е изгубила дело срещу валдорф, неуспявайки да докаже, че е религиозно-окултна практика. А в личния блог, от който сте взели статията за монтесори, има дискусия между автора и несъгласни с него. От това, което засега изчетох (не е много), се оказва, че и двата метода се прилагат с много широки вариации; че практиката на валдорф, макар да спазва много от оригиналните процедури, се е отдалечила от философията на Щайнер именно защото е ненаучна, а и защото се прилага в толкова различни култури (от Германия до Япония). Така че засега не смятам да си формирам мнение за тези методи. А и без това съм поддръжничка на идеята за качествено държавно образование, каквото има Финландия. Но ако намерите научни изследвания за валдорф и монтесори (не блогове на индивиди или страници на организации като PLANS), моля дайте препратки. Благодаря предварително.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 93. 93 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 934 Весело

  [quote#60:"7777"]Що да те питат? Ти съвсем доброволно даваш акъл.[/quote]

  Да, но като коментар под статията А друго нещо си е да е статия, а Янчо Ковачев да коментира И останалите другарчета, разбира се
  Иначе за "нова архитектура"... абе сериозно да попитам, трябва ли изобщо да се сменя? В края на краищата в "архитектурата" ли е проблема, или в зидаро-мазачите? И то не само в зидаро-мазачите, ами и в качеството на мистриите и лопатите, които са им дали?
  И да, вярно е, че по Татово учехме доста идеологически глупости, ама пък те се набиваха в ушите. И колкото да бяха глупости, даваха и някакво възпитание. Все пак - като се сравни сегашното - "Кума лиса, парица, миска" и т.н. с ей тези дивотии:

  "Чавдарчето е весело дете – играе, пее, учи се, чете.
  Малките чавдарчета са добри другарчета.
  Чавдарчето е примерно в къщи и в клас, то помни: "Пионер ще стана аз!".
  Чавдарчето учтиво поздравява, то възрастните хора уважава.
  Чавдарчето труда обича, на помощ първо се притича.
  Чавдарчето родината свободна обича - като своя майка родна."

  Та кое от двете, предпочитате да учат дечурлигата ви? За джипката "Мицубиши"? Един вид да са "отворени към света"? Простете ми, но се съмнявам да искате такова обучение

 94. 94 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#93] от "Федор Венедиктович Езерский":
  Федор, за първи път съм съгласен с постинга ти. С едно въпросче:
  Кой въведе тези идиотски песнички за миски и джипки, при положение "левите" другари и другарки на компанията на Янка Такева ръководят директно образователната система вече 18 години (от всичките 24)?
  те не са ли от същата пасмина на Любен Гоцев, бащата на бг мафията?

 95. 95 Профил на erikai
  erikai
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Донякъде съм съгласна с идеите на господина, но мисля, че той също разглежда нещата едностранчиво и определено си личи, че не е стъпвал в българско училище днес. Първо ми е интересно как си представя реформата, с учители на средна възраст 50 г., по-голямата част от които просто се молят да доживеят до пенсия??? Освен това настоящата политика на МОН изобщо не се интересува какви знания имат учениците, стига да ходят на училище (или поне да се водят, че посещават часовете - все пак с делегираните бюджети за училищата е изгодно да не пишат отсъствия и да не изключват ученици). Та нали Европа гледа само каква част от населението има завършено основно и средно образование, а не дали може да си напише правилно името. При положение, че скалите за оценка на ДЗИ винаги се правят след провеждането на матурите и се съобразяват с резултатите от тях, а в университетите приемат и със слаби оценки на кандидатстудентските изпити как точно си мисли господина да се мотивират учениците?
  Изобщо днес всякакви бизнесмени и "успели" в чужбина хора идват да ни учат как да оправим това или онова ... жалко само, че са толкова далеч от българската действителност, че вместо да помогнат техните идеи по-скоро вредят.
  Без съмнение има нужда от реформа в образователната система, но тя трябва да бъде осъществена не само на хартия. Важно е хората, които я провеждат да се запознаят със ситуацията в училищата не само в София и другите големи градове, но и в малките селца в провинцията. Днес е модерно да се говори за проектнобазирано обучение, за използване на електронни учебници и различни видове образователен софтуер - прекрасно, но колко училища по селата имат библиотеки, колко учители в тях имат и могат да работят с компютри и електронни дъски? Нека не забравяме каква е средната възраст на учителите в България, а и факта, че голяма част от тях са пенсионери (принудени да останат да работят заради ниските си пенсии), които изобщо не искат да чуват за нововъведения. Квалификационните курсове на РИО-тата са просто начини за усвояване на средства, където разни избрани преподаватели четат едни и същи лекции от преди 10 години само, за да мине времето и да си вземат паричките.
  Тъжна картинка е българската образователна система и след назначението на всеки неориентиран министър светлинката в тунела гасне

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK