Обществени съвети към всяка детска градина и училище въвежда новият образователен закон

Първият учебен ден

© Георги Кожухаров

Първият учебен денДа бъде създаден Обществен съвет към всяка детска градина и училище. По закон той ще участва в много аспекти и решения от училищния живот, а устройството и дейностите ще се определят с наредба на министъра на образованието. Това решиха депутатите днес в пленарната зала, където продължава гледането на второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование, съобщава агенция "Фокус". 


Според предложения текст, Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им. Той ще се свиква на заседание най-малко четири пъти в годината и задължително веднъж в началото на учебната година. С право на съвещателен глас в работата на съвета на училищата ще участват поне трима представители на ученическото самоуправление и представител на настоятелството. Могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани.


Общественият съвет ще одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и ще приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й. Също така ще участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите и при обсъждане на избора на учебници и на ученически униформи. Ще дава също становище за разпределението на бюджета и размера на разходите. Това ще е в сила както за учебните заведения на държавна издръжка, така и за частните детски градини и училища, които получават средства от бюджета. Ще участва в решението какво да се прави със средства, които са в повече от предходната година, ако има такива. 
Друго решение от днешното обсъждане на новия закон беше за


санкциите за учениците  


при и проблемното поведение и неизпълнение на задълженията, определени в закон, нормативните актове и училищните правилници. Разрешените санкции ще бъдат: забележка; преместване в друга паралелка в същото училище; предупреждение за преместване в друго училище и преместване в друго училище.


Наказанието за преместването от една паралелка в друга обаче няма да се изпълнява, когато става въпрос за профилирани паралелки и смяната би означавала промяна на профила, професията или специалността. Предупреждението за преместване в друго училище и местенето в друго училище също така няма да се прилага за ученици в началните класове. 
Въвежда се и отстраняването от час като възможно наказание, когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес,  когато се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес. Преместването от дневна в самостоятелна форма на обучение ще бъде позволена, но ще се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст. 

Санкциите ще бъдат със срок до края на учебната година. Депутатите записаха, че когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище", "предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

Екипи за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности ще бъдат създадени регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, които ще са новите ресурсни центрове, решиха още депутатите. Отговорност на този екип ще е да информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VІІ и Х клас.


В тези екипи ще се включват ресурсни учители, специални педагози, включително от центровете за специална образователна подкрепа, психолози, логопеди и други специалисти при необходимост, както и представители на регионалните управления на образованието. Ръководител на екипа е представителят на съответното регионално управление на образованието. Когато не може да се формира такъв екип директорите на училища и детски градини могат да предложат подкрепа на регионалните центрове за приобщаване. 

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK