Национална мрежа за децата: Преместването на деца в училища показва страх към различието

Национална мрежа за децата: Преместването на деца в училища показва страх към различието

© Валентина ПетроваДнес Национална мрежа за децата и Център за приобщаващо образование излязоха със становища във връзка със случая с третокласник с агресивно поведение в 19-то СУ "ЕлинПелин" в София и начина, по който реагира широката общественост и институциите за решаването му.


"Случаите на преместване на деца между различни училища в страната показват липсата на ясни и споделени процедури и механизми на работа между различните институции, професионалисти и родители, както и страхът към различието", посочват от Национална мрежа на децата в становището си, изпратено до Омбудсмана, министерството на образованието, министерсвото на труда и социалната политика, агенцията за закрила на децата и агенцията за социално подпомагане.


Позицията на Център за приобщаващо образование е във връзка с медийното отразяване в сутрешен блок на Би Ти Ви на изключването на детето от 19-то училище "Дневник" публикува пълните текстове на двете позиции:
ПОЗИЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА


Национална мрежа за децата е обединение на 144 граждански организации и съмишленици, работещи със и за деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват. Ние вярваме, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и съблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на детето и с активното участие на самите деца и младежи.


Становището на организацията е провокирано от случая с ученик в трети клас от 19 СУ "Елин Пелин" в гр. София и реакцията на отговорните институции и широката общественост за разрешаването му. По наблюдения и обратна връзка на организации-членове, за съжаление, този случай не е изключение за практиката в България. Това е по-скоро обичайна практика за справяне, като ние многократно сме получавали сигнали за подобни случаи и на други места в страната.


Отричането, осъждането, заклеймяването и прехвърлянето на проблема от едно учебно заведение към друго реално не разрешава ситуацията – нито за детето, нито за родителите, нито за училищата, които не развиват устойчив механизъм за справяне с казуси на деца с трудно поведение, а се фокусират върху временното решение за тяхното "преместване".


Национална мрежа за децата счита, че придобилият публичност случай с 19то училище не следва да се разглежда като частен, а като такъв, който разкрива системни проблеми пред българското училище и общество.


В тази връзка, организацията призовава Омбудсмана на Р България, Министерство на образованието и науката и всички останали отговорни министерства и агенции, с отношение към правата и благосъстоянието на децата в страната, да предприемат спешни действия за регламентирането на ясни роли и отговорности, и споделени процедури и механизми на взаимодействие между различните професионалисти по отношение на децата с трудно поведение.


Като Мрежа на граждански организации, обединени около насърчаването, защитата и спазването на правата на детето, смятаме, че междуинституционалният диалог и търсенето на системни решения следва да бъдат ориентирани към:


1) Нуждата от подобряване на комуникацията и работата на трите основни страни: деца, родители и учители


Според нас, фокусът на проблема с преместването на детето от 19то училище не е агресията, а страхът от различието и неразпознаването на психичното страдание на детето. Подмяната на проявите на психично страдание и етикетирането на различието с термините на агресията и опасността, води до представянето на детето като "злодей", който е опасен за живота на останалите и провокира и задвижва единствено системата на наказанията.


Считаме, че казусите с преместване на децата с трудно поведение показват липсата на работа на трите основни страни, включително и липсата на пространства и формати, в които родителите и учителите да могат спокойно да говорят и споделят страховете си.


Учителите имат нужда от подкрепа, но често очакванията им са, че разрешението на проблема ще дойде отвън. Важно е работата с деца, родители и учители да започне навреме и това да е част от цялостен план за работа, който регулярно се преразглежда и се обсъжда напредъка и/или нуждата от промяна на стратегията и подходите на работа. Планът трябва да включва и подкрепата и работата с всички деца в класа, за да се овладеят негативните емоции и напрежението, в случай, че има такива, както и да не се нарушава образователният процес за тях.


Често, родителите на деца с трудно поведение биват обвинявани, че отказват помощ, вместо да се проучи в дълбочина как им се предлага помощ, какво точно означава "отказват" и тези, които предлагат помощ, какво са правили и постигнали с детето? Според нас, говоренето през призмата на виновни - невинни, прави - неправи, всъщност е действителният проблем, чиято видима проява, често се проявява в обединяването на възрастни срещу деца.


Именно поради тази причина, от Национална мрежа за децата настояваме подобряването на комуникацията между училищните власти и родителите да се превърне в приоритетна област за развитие за всяко училище и Министерството на образованието и науката и останалите отговорни институции да положат усилия, които подкрепят училищната общност в развитието на този приоритет.


Постигането на целта за изграждане на образователна среда, в която родителите са равноправен партньор и работят заедно с училището и други заинтересовани страни за постигане потенциала на всяко дете и ученик, минава и през инвестиране в повишаването на квалификацията на учителите и директорите на детските градини и училищата за изграждане на системно партньорство с родителите и тяхното активно включване в живота и развиването на училищни политики за конкретната детска градина/училище.


Повишаването на квалификацията следва да бъде насочено и към посрещане на потребността от повишаване на подготовката на директорите и учителите за съвременни подходи за водене на детска група, за постигане и спазване на правила, за добро отношение между възрастни и деца, и съответно между деца и деца.


2) Нуждата от ясни процедури, механизми на взаимодействие, роли и отговорности на различните професионалисти, родители и други заинтересовани страни


Случаите на преместване на деца с трудно поведение между различни училища демонстрират липсата на ясни процедури, роли и отговорности на различните професионалисти и заинтересовани страни за работа с тях. За да излезе от порочния кръг, който започва с отчитане на предизвикателно поведение пост фактум и завършва с преместване, е необходим процес, който да ангажира всички страни да бъдат проактивни от самото начало. Всичко това означава, че още с преместването на дете с трудно поведение в ново училище, трябва да има ясен и съгласуван план за работа с водещ на случая или координиращ работата между различните професионалисти и родителите.


Национална мрежа за децата счита, че е изключително важно усилията на институциите и всички заинтересовани страни да се фокусират и върху превенцията включително чрез ресурсите, които са налични в самата образователна система. Включването на училищните психолози и педагогическите съветници във взаимодействие с учениците и учителите с ясни роли и отговорности на всеки един от участниците може да има положителен ефект за преодоляването и/или идентифицирането на сериозни проблеми по най-бързия начин, както и промяна на фокуса и процедурите от наказание към подкрепа. В същото време, считаме, че работата по превенция трябва да се постави в ясен контекст, който касае неразпознаване на същността на различието на детето и на риска поради това детето да бъде сегрегирано. Категорично сме против създаване на списъци на деца с тежки психични заболявания, от които могат да страдат децата, като част от обявените в публичното пространство идеи за работа по превенция. Считаме, че това би довело до още по-радикално отхвърляне на конкретни деца, социалното им изключване и нарушаване на техните права.


Ние се застъпваме за разработване на ясни правила за ранна идентификация на риск от подобни случаи, както и за реакция, която да включва всички заинтересовани страни, включително родителите. Решаването на подобни проблеми може да се подпомогне и ако се допусне мобилна работа на екипите на някои социални услуги в училище – не за да решават проблема вместо училището, а за да подкрепят тези, които го решават – училищни психолози, учители, директор, родители и др.


Организациите – членове на Мрежата предлагат и по-значима роля на педагогическия съветник в училищното ръководство, както и ориентирането на ролята към работа с родителите и по - тясна връзка със социалните служби.


3) Ролята на ОЗД и ДАЗД, и необходимостта от специализация на професионалистите, работещи с деца, на база на установени стандарти за тяхната компетентност и повишаване на капацитета им


Според информация в публичното пространство, към Отделите за закрила на детето и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) са били подадени сигнали за дете, представляващо риск за себе си и за своите съученици, което би следвало да задейства Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца жертви или в риск от насилие. Неспособността на институциите да реагират на случая адекватно и навреме предизвика и ескалиране и разрастване на проблема. Липсата на навременна подкрепа към детето, неговото семейство и училищната общност намалява шансовете за преодоляване на предизвикания стрес, като поставя въпросът дали това няма само да задълбочи проблемите, които те срещат.


Ние от Национална мрежа за децата от години се застъпваме за повишаване на капацитета на социалните работници от отделите "Закрила на детето", чрез създаване на национална рамка за компетенции, квалификация и развитие на професионалистите, работещи с деца и семейства, както и стандарти за тяхната численост и натовареност. Само по този начин може да се постигне устойчиво подобрение на ситуацията и да се създаде ресурс за адекватни действия в случаи като текущия. Ние категорично настояваме да се преосмисли и промени политиката за закрила на детето, така че да включва не само мерки, насочени към деца в риск, а към защитаване и гарантиране на основните права на детето във всички сфери на обществения живот.


Мрежата настоява и за специализация на професионалистите, работещи с деца, на база на установени стандарти за тяхната компетентност и повишаване на капацитета им чрез изработване и въвеждане на професионални стандарти за подбор, поддържане на квалификацията, конкурентно кариерно развитие и атестация за всички групи държавни служители, работещи с деца - учители, психолози, здравни специалисти, социални работници, полицаи и служители МВР, магистрати, следователи, адвокати и др.


4) Необходимост от разграничаване на психично заболяване и психично страдание


Национална мрежа на децата се застъпва за подкрепа и придружаване на специалистите, работещи с деца, по разпознаване на симптомите на психичното страдание и разграничаването им от психичните заболявания. В страната има добри практики, разработени поведенчески индикатори и експерти, които биха могли да бъдат от помощ на различните специалисти и заинтересовани страни не само в работата по конкретни случаи, но и подобряването на политиките и практиките за работа с деца с трудно поведение.


5) Ролята на медиите и обществото


Когато отговорните институции се провалят, родителите, а и другите засегнати страни, често търсят медиен отзвук на проблемите, с надеждата това да ускори тяхното разрешаване. Ролята на българските медии е важна при отразяването на подобни случаи. Журналистическите материали трябва да са добре обмислени и да не търсят сензационност, а да проявяват стремеж към отразяване на случая по начин, който да образова обществеността и да представя различните гледни точки.


В някои от репортажите по темата и обществените обсъждания, детето е представено като "тежко лудо" и "потенциален убиец", което води до формиране на едностранчиво мнение. Изкривяването на случая на детето от 19-то училище от медиите и представянето му като ситуация на тормоз подменя разговора за липсата на чувствителност в училището за психичното страдание и за ужаса от срещата с психичните затруднения на децата. Отразяването на еуфориятата от "победата", че детето е преместено, и задоволството не води до системното разрешаване на проблемите и предотвратяване на други подобни ситуации, а допринасят за усещането в обществото, че всеки "проблем" може да бъде решен с помощта на медиите.


Задължително е отразяването да бъде щадящо и да не обвинява нито децата, нито техните родители. Акцентът би трябвало да не е върху конкретната лична драма, а върху изграждане на чувствителност на обществото към проблематиката и представяне на различните гледни точки. Предлагането на решения на проблема от страна на медиите е важно и търсенето на професионални коментари в тази посока е ключово, за да не се оставя впечатление за обреченост и безсилие за справяне с проблема.


ПОЗИЦИЯ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ


Ние от Център за приобщаващо образование (ЦПО) намираме развитието и отразяването в сутрешния блок на БТВ на ситуацията в 19-то средно училище в София за силно обезпокоителни и дори опасни.


Демонстрираната еуфория по време на репортажа по Би Ти Ви от 1 февруари 2017 г. е тежък симптом. Става дума за явление, което подменя реалността на училището, като представя изгонването от клас на едно дете, изпитващо психично страдание като победа и тържество на екипните усилия на учители, родители, директор. В края на репортажа сме свидетели и на това как репортерът включва и децата от класа в настъпилото общо "спокойствие" от изгонването на техния съученик.


Ние от ЦПО намираме това за опасно заради посланията, които подобни реакции и репортажи отправят към всички зрители, а именно - всяко училище може да се справи с различието, като го отстрани с помощта на институциите, които легитимират тези усилия.


Особено опасни обаче са посланията, които ние като възрастни отправяме към нашите деца, към тези, които са прогонени и към тези, които се връщат на училище в една променена класна стая. Посланието към децата в този случай е "онова, заради което те боли и което те кара да се държиш по този начин, не може да бъде понесено от никой". Добре известен факт, който често пренебрегваме в ежедневието си е, че когато някой се държи лошо с нас, той има причина за това, най-вероятно тази причина е свързана с определени негови преживявания и с болка, които правят невъзможно това той да се отнася към нас по начинът, по който искаме и очакваме от него.


Всяко дете има нужда от поне един възрастен, който да може да удържи тревогите и страховете му. Това става чрез разбирането и смисъла, които възрастният може да им придаде и по този начин да помогне на детето да ги превърне в нещо не толкова опасно и болезнено за самото него. Това е единственият познат начин, по който детето може се превърне в зрял възрастен. Понякога институцията на училището е в тази роля и помага на детето да открива повече и по-съзидателни начини да комуникира преживяванията си с другите. Агресията е форма на комуникация. Тя винаги е трудна за разбиране, но не е лишена от смисъл. Тя има това значение, което ние успеем да й предадем. Като зрели хора наш дълг е да се опитаме да покажем на децата ни, че има и други начини, по които може да споделяме болката си от тези, в които нараняваме другите с нея. Както и че когато страдаме може да разчитаме, че ще получим подкрепа, а няма да бъдем изключени.


Нашата позиция не е обвинение към безпомощните родители на учениците от 19-то училище, които се опитват да защитят децата, тя не е обвинение и към учителите, които не се чувстват подготвени в това да противодействат на онова, което едно дете причинява на другите и не знаят от кого да поискат помощ. Позицията ни не е обвинение и към ръководството на училището, което застава на страната на родителите и учителите. Не е обвинение и към институциите, които често изглеждат твърде далеч от училищната действителност. Или твърде безпомощни.


Позицията ни е призив към всеки човек да се замисли, да се замисли сериозно, да се постави на мястото на "лошото" дете и неговите родители - защото ние считаме, че всеки човек има съвест и носи лична отговорност за доброто и лошото, което може да причини с действията (или бездействията си) си на едно дете или на повече деца.


Никой не е измислил начин, с който агресията между хората да бъде премахната. Заедно обаче можем да направим друго - да се опитваме постоянно да си даваме сметка за разделението между хората, разделение, което ние самите създаваме, както и за последствията, които носи това за всички нас като общност и за всеки поотделно.


Необходимо е непрекъснато да си даваме сметка за това, че ние като възрастни сме онези, които имат единствената и най-важна роля във формирането на вярванията и ценностите на децата за света и другите. По този начин променяме или възпроизвеждаме вече съществуващи нагласи в обществото, в което живеем заедно.


Център за приобщаващо образование е неправителствена организация, която ежедневно работи в партньорство с български училища и полага усилия в посока на това да бъде по-близо до трудностите, които среща българския учител. Ние сме наясно с нелекия път, който всяко училище трябва да извърви, за да отвори вратите си за деца, които години наред са били изолирани.


Ние не предлагаме рецепти на учителите за това как трябва да се случи приемането и подкрепата във всяка класна стая, но предлагаме възможности да търсим и да мислим заедно, да говорим и да споделяме идеи, които биха могли да направят климата в класната стая по-добър както за децата ни, така и за възрастните.


Случващото се в 19-то средно училище не е извънредно, и по-лошо, не е необичайно за нас, не ни изненадва. Разпознаваме го като нещо познато и, уви, често срещано. Това го прави тъжно, още по-тъжно обаче би било да се опитаме го отстраним, вместо да направим опит да го разберем.

Ключови думи към статията:

Коментари (56)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на За да останат ХОРА в България.
  За да останат ХОРА в България.
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Дървени философи от разни НПОта пак раздават акъл..

  Разбира се не става въпрос нито за техите деца, нито те самите са учители.. Но на чужд гръб и 100 тояги са малко.

 2. 2 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2783 Неутрално

  "Преместването на деца в училища показва страх към различието"
  =======================
  Празни приказки на хора, които не работят с проблемни деца, а дават акъл на другите. Проблемният третокласник, който налита на бой срещу всички какво ще го правите? Ще му казвате: Не е хубаво така? Или ще карате наплашените му съученици дружно да се кълнат, че го обичат, за да се почувства значим?
  Преместването не променя ученика. То е повод родителите да се сетят, че е нетърпим и да вземат мерки. В огласения случай те са показвали безразличие.
  Напоследък всичики закони и правилници, стратегии и програми се правят така, че да защитават келеша за сметка на този, който си гледа работата.

  Еретик
 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4411 Неутрално

  Ужасно четиво. Такова помпозно нищоказване логорея в комуносоросоиден стил не се изтрайват. Да го вземат те това дете и да го обучават като са такива корифеи в материята.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на m_hakkinen
  m_hakkinen
  Рейтинг: 221 Любопитно

  Айде други професори с изказвания в стил БХК. Не става въпрос за болни деца, а в конкретния случай за такова което налита на бой! Вие на това различно ли му казвате, щото по мое време им викаха хулигани и си имаше детска педагогическа стая....

  Never hold discussions with the monkey when the organ grinder is in the room.
 5. 5 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  "Преместването на деца в училища показва....."
  ...показва търсене на по-способни учители може би?!Иначе за какво да го местят?
  Има достатъчно разнообразие от наказания,и за родителите,и за ученика.


  пп
  И учителите да не се обиждат,а да престанат да се държат като чиновници.

 6. 6 Профил на Paolo Di Canio
  Paolo Di Canio
  Рейтинг: 1024 Неутрално

  И тази словесна диария е новина?!?

 7. 7 Профил на Ridiculous Върнете стария сайт!
  Ridiculous Върнете стария сайт!
  Рейтинг: 758 Неутрално

  Изказването е помпозно и отлъскващо, но основната му теза е вярна.
  Ако бях на мястото на родителите, щях да съдя медиите, а и училището.

 8. 8 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1341 Весело

  Преместването на деца в училища показва страх към различието

  Това е пълна глупост. Аз завърших 8-ми клас в 2 училища. След като ме изключиха в 6-ти клас от 125-то на Шишман и Аксаков, продължих в 6-то училище на Графа и 6-ти септември. После ме изключиха от 7-ма гимназия, минах през 24-та в Хаджи Димитър и накрая се дипломирах в 23-та на Ситняково. Поради пропуските в тогавашната образователна система успях да завърша скулптура в Художествената академия и филология в СУ. При един по-щателен подбор аз трябваше днес да паса патките в Нови Искър, вместо да пиша коментари в Дневник. Затова гласувам с две ръце за реформа в образователната система. След нея, идиотите като мен ще са хиляди.

  /не се чете/
 9. 9 Профил на Paolo Di Canio
  Paolo Di Canio
  Рейтинг: 1024 Неутрално

  До коментар [#7] от "Ridiculous":

  Тезата на НПО-та от този сорт е "ако има проблем, не си и помисляйте да го решавате".
  В държава като Израел с подобно мислене щяха да са курбан на съседите си 10 минути след като са си направили държава. Проблемите се решават!

 10. 10 Профил на m_hakkinen
  m_hakkinen
  Рейтинг: 221 Весело

  До коментар [#7] от "Ridiculous":

  Сериозно? А не се ли замисляш, че в основата на тази агресия са най-вероятно родителите? Или те ни лук яли ни лук мирисали? Училището и даскалите виновни...

  Never hold discussions with the monkey when the organ grinder is in the room.
 11. 11 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2559 Неутрално

  "Ние не предлагаме рецепти на учителите за това как трябва да се случи приемането и подкрепата във всяка класна стая, но предлагаме възможности да търсим и да мислим заедно, да говорим и да споделяме идеи, които биха могли да направят климата в класната стая по-добър както за децата ни, така и за възрастните."
  ==========================================
  След като не предлагате как учителите да се справят с такова дете защо пишете такива статии? Или както е казал шопът: "Я не знам кък е, но и така не е!"
  Детето е или крайно разглезено или има психически проблеми. Нужна му е специализирана психологична помощ и нито учителите, нито децата трябва да търпят изстъпленията му. Това дете е опасно за съучениците си, защото може сериозно да ги нарани.... После кой ще отговаря?

 12. 12 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2410 Неутрално

  Един от основните проблеми в образователната ни система е, че се вменява на учителите да бъдат възпитатели.
  Ако от учителите се изисква само да обучават, а за възпитанието се впрегнат други органи - образоваността на учениците ни бързо ще дръпне нагоре.

 13. 13 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 434 Весело

  обединение на 144 граждански организации и съмишленици, работещи със и за деца и семейства в цялата страна.
  -----------------------------------------

  Хахахахахахаххххххххххххххх - какъв разцвет го чака образованието с толкова баби над главата му!

 14. 14 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 434 Любопитно

  [quote#12:"atmanpg"]Ако от учителите се изисква само да обучават, а за възпитанието се впрегнат други органи[/quote]
  Кои "други органи", ако не е тайна?

 15. 15 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 434 Весело

  Ако се вярва на статията, проблемът е в това, че в училищата работят хора, които не знаят как да се справят с проблемите. А онези, които знаят как да се справят - не работят в училищата. Правят НПО и пишат статии. А сега, де!

 16. 16 Профил на Читателят
  Читателят
  Рейтинг: 480 Неутрално

  "Отровено общество" зад една от маските си.

  Попътен вятър в главите!
 17. 17 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 434 Любопитно

  Никой не е измислил начин, с който агресията между хората да бъде премахната.
  ------------------------------------------------------

  А има ли начини за нейното намаляване, нещо не става ясно от цитираната експертна категоричност?....

 18. 18 Профил на victor_victim
  victor_victim
  Рейтинг: 351 Неутрално

  До коментар [#7] от "Ridiculous":

  Интересно, за какво би ги осъдил? А тези, които физически са пострадали от въпросното дете? А психически? Можеш ли да си представиш какво означава за останалите третокласници напускането на класната стая и ученето в някакви непригодни канцеларии? Това не са ли деца? Това, че са кротки и възпитани означава ли, че нямат права?
  Родителите на агресивното дете трябва да бъдат подложени на принудително обучение, да посещават курсове за родители, докато разберат грешките си.

 19. 19 Профил на DEV
  DEV
  Рейтинг: 248 Неутрално

  Хубави думи, а на кой му пука за другите деца...
  Счупена ръка, избити зъби, няма значение от кой клас са децата(1-4), който ще удаи/набие/усакати... Известен е в училището... Не е героя от 19то, 'щото действието се развива с 1во класник, който сега трябва да е четвъртокласник. Детето е бетонирано в училището, ако искаш детето ти да не вижда насилието (дори не говорим за потърпевшо, просто не искаш детето ти да е свидетел) мястото на твоето дете в в друго училище.
  Къде са родителите? Те са си на мястото, другите са виновни - не приемат различните...

 20. 20 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 694 Неутрално

  Защо ли са ни предоставили пълния текст от редакцията? Наистина ли някой си въобразява, че с толкова много думи и игра с тях ще постигне някакво по-добро ниво на комуникационна успеваемост, ерго реално да се върви по пътя за решаване на подобни казуси.
  Рядко е дете на подобна възраст да страда от психиатрично заболяване. По-вероятно е/гледах репортаж преди месец/, серозен проблем в родителите и общуването между тях. Такива дечица са като попивателни.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 21. 21 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално


  Преместването на това леке е най-доброто,което би могло да му се случи.Щото ако продължава така на бащата на някое от тормозените деца ще му писне и ще му покаже как ще трябва да се държи.

 22. 22 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4606 Неутрално

  Първите 7 години! Но не само на детето, а и на неговите родители!

 23. 23 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1645 Гневно

  Това е уникална перверзия бе! Гнусен памфлет на една грабителска камарила от 144 плячкосващи монополни структори. Това са тези, които обсебиха националното ни образование и го превръщат в инкубатор за себични,егоистични, "граждани на света", мражести и род и родина и дори човешкото. Това правят! Прикривайки се зад дърдоренете. А истината е проста!
  КОПЕЛЕНЦЕТО, което обсъждаме и върти на пръста си цялата държава ИСКА ДА ВРЕДИ и ДА УБИВА!
  Самата психоложка на училището разказва как това индивидче е скочило и с две ръце е започнало да я души! Какви помощи и какви подкрепи плямпат тия уроди тук от НПО-мрежите!
  Имаме си работа с бъдещ убиец!
  А на тия само грантове и печалби от присвояване на държавни фондове за квалификация и преквалификация им се върти в главата!
  Гнусни мерзавци!
  !

 24. 24 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2448 Неутрално

  Б Гърция едно такова дете много трудно намира училище което да го приеме, а удари ли учител нито в частно ще бъде прието.

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 25. 25 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 494 Неутрално

  Днес за първи път за 20 години чух измежду 8 деца само арабска реч.Говориха си нещо помежду си, изглежда сирийчета. Единият младеж се ядоса нещо на момичето, и "псуваше",тя му контрираше.
  Религията изглежда да им е важна, макар децата да са малки, под 16 години. Малолетните дечица няма забрадки, младежите бяха нахални и самоуверени(под 16 год.)

  Es muß Geld fließen!
 26. 26 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1175 Гневно

  Заради такива "политики" и позиция образованието ни е на това ниво. Деца и родители /напълно неграмотни/ се отнасят с учителите като с парцали и все по-малък интерес има към тази професия. В училищата трябва да има дисциплина, не само преместване в друго училище /нещо, което е напълно нелепо/, но и изключване!

 27. 27 Профил на victor_victim
  victor_victim
  Рейтинг: 351 Неутрално

  До коментар [#20] от "достатъчно":

  Защото четеш Дневник, а Дневник е "партньор" на съчинителите на тази претенциозна боза - национална мрежа за децата
  http://nmd.bg/partnyorstva/

 28. 28 Профил на CINZANO
  CINZANO
  Рейтинг: 843 Неутрално

  Гахти словесната повърня, изправиха ми се гънките, докато я прочета...
  А на тези 144 цървула (защото зад всяко от тези измислени НПО-та едва ли стои повече от един човек) им пожелавам техните деца да се сблъскат със същия проблем, а те да търпят и да търсят друго решение...

  Мома, връщай 12 и 12А!
 29. 29 Профил на bee
  bee
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Отново усвоени грантове?!

 30. 30 Профил на Приказки под шипковия храст
  Приказки под шипковия храст
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Обърнахте ли внимание на следния факт: законът забранявал преместването на ученик в друго училище без съгласието на родителите. В случая с националнозначимия третокласник обаче, се намесило Министерството (самото То!) и все пак бил преместен. Отчайващо по български: Чиновничесвото е над Закона.

 31. 31 Профил на dimov_a
  dimov_a
  Рейтинг: 221 Неутрално

  "Повишаването на квалификацията на учителите и директорите на детските градини и училищата за изграждане на системно партньорство с родителите"
  Трябва да се "повиши квалификацията" на родителите. Малко преди "Коледната ваканция" ходих на родителска среща на класа на детето ми за да се обсъжда дисциплината в клас. Същата история. Майката на "проблемното" дете разглезена п**ла демонстрираща "висок стандарт" на живот, се "нахвърляше" върху всеки родител или учител опитващ се да каже мнение без да съди.
  Във въпросното начално училище ходят студенти кандидат учители да карат практика. Помолих класната на детето ми която е и преподавател в университета практиката на студентите да включва и посещение на "родителски срещи". Да видят студентите и бъдещи учители, освен с какви деца ще "работят" а и с какви "родители".

 32. 32 Профил на opt_02
  opt_02
  Рейтинг: 434 Неутрално

  [quote#6:"Paolo Di Canio"]И тази словесна диария е новина?!? [/quote]
  Правят я новина... търси парите! Винаги, когато има такива крещящи недоразумения и нелогичност, търси парите! Те са мотора на "авторите", както са причина за всичко, което намирисва на откровено предателство (независимо към кого или какво)...

 33. 33 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Текстът е посветен на един от най-важните проблеми на обществото ни - децата.
  Тридесетина мнения.
  След малко ще пльоснат нещо за това как Путин / или Тръм/ е пръднал и за час-два ще се изокат няколкостотин загрижени българи...
  Струва ли си да се коментира тази ситуация, губим огромна енергия за всичко друго, освен за собствените си важни проблеми?...

 34. 34 Профил на malart
  malart
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Имахме в училището един, който носеше ножове и всякакви оръжия от източните бойни изкуства. Че даже се опитваше и да продава в училище. Биеше се, излизаше и си влизаше в час, когато си поиска. Опитахме с психолог, срещи с учители, малки наказания. Накрая родителите на останлите деца от класа поискаха да се махне. И след година и половина го преместиха в друго училище. Истина е, че училището е оставено само да се справя и реално самите му родители бяха объркани, стресирани, но може би като защитна реакция все търсеха другаде проблема. Според мен е важно самите родители да бъдат накарани, ако трябва и с принудителни мерки, да потърсят помощ. Но училището не разполага с такива правомощия

  malart.blog.bg
 35. 35 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1383 Любопитно

  Много добър материал. В България липсват институции (или не са достатъчно подготвени) които да оказват помощ на деца с проблеми и да работят с родителите им. Защото агресивността и проблемното поведение на едно дете са основно по вина на родителите, на средата в която то расте. Съдейки от заключенията в статията, липсва и комуникация между учителите, родителите и социалните служби, за да може на такива деца да се оказва адекватна помощ, още при първите признаци на проблемно положение. Стигне ли се до там едно дете да бъде гонено и стигматизирано, то след това вече ще е много трудно, да не кажа невъзможно, да се помогне на него и семейството му.
  Изобщо, сложна работа, но ако институциите работят помежду си и наистина искат да помогнат в такива случаи и се предлагат адекватни мерки, то не би имало проблем да се постигне напредък. Но, ако някъде нещо по веригата е занемарено, се стига до описаният случай.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 36. 36 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2410 Неутрално

  До коментар [#14] от "nenad":

  На първо място санкции за родителите.
  Освен това посещение при психолог.
  Ако не помогне - да се предвидят наказания за ученика.
  Ако и това не помогне - ТВУ (където ще си имат работа не с учители, а с възпитатели).
  На децата трябва пределно ясно да бъде разяснено, че също носят отговорност за действията си и един нагледен пример би бил добре дошъл.

 37. 37 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1383 Любопитно

  [quote#23:"AzDebil"]КОПЕЛЕНЦЕТО, което обсъждаме и върти на пръста си цялата държава ИСКА ДА ВРЕДИ и ДА УБИВА!
  Самата психоложка на училището разказва как това индивидче е скочило и с две ръце е започнало да я души! Какви помощи и какви подкрепи плямпат тия уроди тук от НПО-мрежите!
  Имаме си работа с бъдещ убиец! [/quote]

  Никой не се ражда убиец. Поведението на детето зависи от родителите и семейната среда. Явно то вижда ежедневно такова отношение в къщи, затова и смята, че точно така се решават проблемите - с агресия, бой, етс. Щом положението е стигнало до там, то май най-доброто в случая е детето да бъде изведено от дома си и настанено в семейство, където да получи адекватни грижи и психологична помощ за овладяване на агресията. Най-лошото е всички да вдигнат ръце и нещата да бъде оставени както са в момента. Щото тогава наистина ще имаме един бъдещ убиец или ако не - агресивен и самотен човек, гонен отвсякъде и със съсипан живот. Мисля си, че нищо не е необратимо в момента поради възрастта на детето - поставено с подходяща среда и с помощ може след години да имаме нормален, социализиран и полезен човек. Но само, ако се подходи сериозно и отговорно към детето и родителите.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 38. 38 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 434 Неутрално

  [quote#36:"atmanpg"]
  До коментар [#14] от "nenad":

  На първо място санкции за родителите. [/quote]
  Попитах Ви кои органи трябва да се заемат с възпитанието на децата, получавам горния клонящ към откровено малоумие отговор. Нямам повече въпроси.

 39. 39 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1383 Любопитно

  [quote#25:"slan777"]Днес за първи път за 20 години чух измежду 8 деца само арабска реч.Говориха си нещо помежду си, изглежда сирийчета.[/quote]

  Това къде, в България ли?

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 40. 40 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1383 Любопитно

  [quote#31:"dimov_a"]Трябва да се "повиши квалификацията" на родителите. Малко преди "Коледната ваканция" ходих на родителска среща на класа на детето ми за да се обсъжда дисциплината в клас. Същата история. Майката на "проблемното" дете разглезена п**ла демонстрираща "висок стандарт" на живот, се "нахвърляше" върху всеки родител или учител опитващ се да каже мнение без да съди. [/quote]

  +++++++++++++++++++

  Абсолютно! Би трябвало да има закони, които, когато се установи, че едно проблемно дете е такова, по вина на родителите си, да задължават родителите да посещават специални курсове, където специалисти да им обясняват къде са сбъркали с възпитанието и да им помагат със съвети как това да се промени. А родители, които отказват да се вслушат - детето да се отнема, първоначално временно и ако родителите приемат да получат помощ и да променят отношението си, тогава да им бъде връщано. Ако не - ми губят детето и така...
  Не е лесно, в никакъв случай, но ако има воля и подготвени хора със желание да помогнат, то постепенно нещата ще си дойдат по местата.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 41. 41 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1383 Любопитно

  [quote#34:"malart"]Според мен е важно самите родители да бъдат накарани, ако трябва и с принудителни мерки, да потърсят помощ. Но училището не разполага с такива правомощия [/quote]

  Не е необходимо училището да разполага с такива. Достатъчно е социалните служби и съдът да разполагат, а задължението на училището е да подаде сигнал и оттам нататък другите по линията да си свършат работата.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 42. 42 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2410 Неутрално

  До коментар [#38] от "nenad":

  ТВУ.
  Това достатъчно ясен отговор ли е ?

 43. 43 Профил на hemus2016
  hemus2016
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ...в допълнение на всички коментари до тук! И особено обръщам внимание на НПО-тата занимаващи се със случаят "аграсивното дете от 19 СУ" и становището на Център за приобщаващо образование, спадащо също към тях...след като сте се запознали със случаят от скоро и вече имате доста добра видимо позиция, защо пропускате фактите! Това дете се "демонизира", защото в продължение на две години тормози цялото 20 СУ, едва съдебен процес успява да го премести в 19 СУ, без придружаваща го документация. Този ужас продължава и четирите месеца от началото на учебната година в 19 СУ. Пред училищното му образование, също е съпътстващо с насилие, в детската градина също. Как и защо не проучихте тези факти уважаеми служители от Центъра за приобщаващо образование? Защо пишете и коментирате без да споделите за тези доказателства...така умишлено дезинформирате обществеността и тези платени статии в сериозна Медия, като Икономедия. Според мнението на обществеността тази Медия е една от най-престижните и е жалко да бъде подведена от такива като Вас. Защо Центърът за приобщаващо образование не отели достатъчно внимание да разбере, защо ДВА учителски колектива, в ДВЕ различни училища не можаха да се справят с проблемният крайно и жестоко агресивен ученик? Защо някои от 144-те върховни организации не се притекоха на помощ през тези три години на тези училищни колективи? Що се отнася до това, дали някоя от Телевизиите е отразила правилно или неправилно случаят с агресивно - гениален ученик, ДА благодарение на Медии като БТВ, БНТ, Нова ТВ, такива казуси се решават бързо и без проблемно казвайки истината в очите на широката общественост. Иначе случаят на Агресора от 19 СУ все още щеше да остане не решен и такива организации като някакъв си Център за приобщаващо образование все още щеше да си провежда Социалните си експерименти на фона на разрушена ученическа и родителска психика. Останалите деца от класа на това гениално - жестоко дете и в момента остават със спомена за техния съученик. Продължават да питат родителите си, защо има такива деца с такъв хулигански речник и непочитане авторитета на учителите, въпросите за жестокостта и агресията идват след това - защо бие преподаватели и ресурсни учители, възрастни от управата на училището? Центърът за приобщаващото образование трябваше да се намеси пред много години, ако е съществувало въобще, ако ли не много добре да прецени как и какво да пише в медиите, защото се излага на посмешище...

 44. 44 Профил на dimov_a
  dimov_a
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#41] от "Умерена джихадистка с канибалски наклонности":

  Относно цитирания от мен случай. Майката на "проблемното дете'' сподели, че тъй като не била педагог не било нейна работа какво върши синковеца в училище!!! На въпроса ми към класната: Какви са ЗАКОННИТЕ санкции, които могат да бъдат наложени на едно дете в начално училище (щото вече и за ухото не може да го хванат)? Тя ги степенува така:
  1. Преместване в друг клас.
  2. Прместване в друго училище.
  3.Индивидуална форма на обучение, като детето може да посещава училището само в часове по Български и Математика.
  На въпроса ми ЗАщО досега тези санкции не се започнали да се прилагат, не пожела да отговори.

 45. 45 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1383 Любопитно

  [quote#44:"dimov_a"]1. Преместване в друг клас.
  2. Прместване в друго училище.
  3.Индивидуална форма на обучение, като детето може да посещава училището само в часове по Български и Математика.
  На въпроса ми ЗАщО досега тези санкции не се започнали да се прилагат, не пожела да отговори. [/quote]

  По мое мнение на първо място трябва да е работата с родителите. А до индивидуалното обучение не трябва да се стига, защото по този начин се изолира и стигматизира дете, което вече има проблеми. Тоест, вместо да му помогнат, ще задълбочат изолацията му и от там - бъдещото му развитие и социален живот. Относно преместването, то това в никакъв случай не помага, просто проблемът се премества на друго място, друг да му бере грижа и докога така? Докато свършат училищата?

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 46. 46 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2394 Неутрално

  До коментар [#6] от "Paolo Di Canio":


  [quote#6:"Paolo Di Canio"]И тази словесна диария е новина?!? [/quote]Ами в НПО-трибуната е така!

 47. 47 Профил на velvoofell
  velvoofell
  Рейтинг: 522 Неутрално

  Случаят в 19 СУ наистина премина всякакви граници, а кулминацията беше отразяването в БТВ. Това, което иска да каже този център, е да не допускаме пак да се стигне дотам, чрез всички изброени от тях мерки. Защото има още много деца като това, или по-леки случаи, на които трябва да се помогне, а не да се стигматизират. Всички сме възмутени от резултата, но не знаем реално как се е стигнало до тази ситуация. Има учители, които не търсят съдействието на родителите, а ги викат и се държат назидателно с тях. Имахме случай на изискване от класната на бележка, за това с какво сме наказали сина си. Уморих се да слушам на родителски срещи колко са лоши децата, защото тичат в коридорите и викат и колко са разсеяни в час. Да ги накараме да не бъдат разсеяни. Интересното е, че най-наказваните от родителите си деца са най-слаби ученици. Четири години се борих с глупостите на тази учителка и исках да преместя детето, но то казваше "Спокойно мамо, ще издържа". Имаше тикове, нощно безсъние, но не се даде. Успокоява ме мисълта, че да приемеш неодобрението на околните, изгражда характер, казват, че такива хора са по- предприемчиви като възрастни. Вече в 5 клас, всичко изглежда като лош сън - синът ми е отличник, беше в еуфория от новите учители, по-добре е приет от децата, след като я няма учителката, която го критикуваше и осмиваше пред всички.

 48. 48 Профил на velvoofell
  velvoofell
  Рейтинг: 522 Неутрално

  До коментар [#45] от "Умерена джихадистка с канибалски наклонности":

  Съгласна съм с другите ви коментари, но по отношение на индивидуалното обучение, мисля, че това би било най-доброто за детето до края на тази учебна година. Ситуацията е такава, че няма полезен ход. Детето трябва да се отдели, да си почине от общественото внимание върху него, да се работи с него и родителите му за преодоляване на проблемите. Публичното осъждане, което получи, е съизмеримо с това за Анита Мейзер.

 49. 49 Профил на hemus2016
  hemus2016
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#47] от "velvoofell":
  [quote#47:"velvoofell"]

  "...Случаят в 19 СУ наистина премина всякакви граници, а кулминацията беше отразяването в БТВ..."...Всички сме възмутени от резултата, но не знаем реално как се е стигнало до тази ситуация..."[/quote]

  ...ще Ви кажа как се стигна до тази ситуация...прикриването на случаят с този злобно-агресивен гений цели три-четири години, може и повече. Старателно родителите му се спотайват и лазят по нервите на учители и родители от две училища. Две години се опитват да решат проблема му в 20-то СУ "Тодор Минков" на петте кюшета. След това го местят в 19 СУ "Елин Пелин" само, че там родители и учители вече не издържат. Отказват да бъдат подложени на социални изследвания и експерименти. Няма нито една държавна институция, която да изложи ясно становище по случаят, а се показва някаква НПО Център за приобщаващо образование, прилагайки методи и убеждава родителите на останалите деца, че трябва да приемат фактите такива, каквито са. Само, пропускат нещо много важно, че за да подложиш някой, който и да било на експеримент, първо трябва да поискаш неговото съгласи. В противен случай се потъпкват човешките права. Ако не бяха медиите като БТВ, БНТ, Нова ТВ нищо нямаше да се разбере по случая и до днес....така че ето как се стигна до тази ситуация. Когато държавата бездейства, за съжаление се прилагат нестандартни методи за решаване на болни проблеми...

 50. 50 Профил на velvoofell
  velvoofell
  Рейтинг: 522 Неутрално

  До коментар [#49] от "hemus2016":

  Да, дори някой беше споменал, че проблемите са от детската градина. Случаят е абсолютно изтърван и аз подкрепям апела на организацята да се предотвратяват други такива. Напълно разбирам децата и родителите, това дори не е социален експеримент, при експеримент все някой нещо наблюдава, прави, контролира. Това си беше пълно бездействие на институциите. БТВ имаха своя положителен принос в предизвикването на тази дискусия, но репортажът с тържествуващите ученици, учители и директор, беше ужасно, ужасно лош журналистически вкус. След първоначалното отразяване, трябваше да вдигнат дискусията на друго ниво, тържествуването за победата над едно дете е прекалено лесен начин за удовлетворяване на общественото недоволство.

 51. 51 Профил на Taneff Julliett
  Taneff Julliett
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Случая е прецедент, защото закона за "предучилищното и училищно образование" е факт от август 2016г. и той не позволява никакви санкции и наказания към децата с разстройство в поведението, които добре знаят, че за и срещу тяхното поведение няма противодействие. Това вкарва тези деца в противоречие, защото самото им психично страдание изисква те да знаят и да изпитват респект към училището, за да може да се социализират. Сега ще ви дам един цитат от диалога на класната от 19 СУ и това дете " защо бе Митенце се държиш така и вършиш тези лоши неща" пита класната, като диалога с него винаги се води в мила и учтива форма, за да не отключи агресия, а той отговаря "защото знам, че няма какво да ми направите и да ви дразня". А иначе той е гениален. Защо в експертизата от съдебното решение от 20 училище, от където е изключен не пише, че е с висок коефицент на интелигентност, а са цитирани множеството негови нападения срещу деца и учители и после същите тези прояви продължават в 19 СУ. И КЪДЕ са правата на другите деца потърпевши от неговите безнаказани действия. Децата са в еуфория след неговото преместване, защото им беше налаган системе физически и психически тормоз и те не знаеха защо това им се случва в продължение на четири месеца. А иначе бяха толерантни към него оставяха го да си прави каквото си поиска в час и в междучасие, за да не го провокират. Но май това не правилната формула.

 52. 52 Профил на Stefab
  Stefab
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Като чета коментарите разбирам едно нещо:
  Никой не е прочел друго освен заглавието..., много зряло.
  Напълно подкрепям позицията, бивш учител съм и не може да ме убедите, че с преместване или изключване ще променим някой ученик или ще подобрим образованието, което заради такъв начин на мислене затъва с бързи темпове.

  Трябва допълнителна работа с родители, с ученика, но и с учителите, които също не реагират по най-добрия начин. Защото след 5 премествания и изключване утре ще се чудим защо битовата престъпност нараства и пр. Трябва обща работа и усилие от всички страни- училище, родители и ученици. С учите си съм виждал как когато и 3-те страни работят заедно, изобщо не се стига до такива случаи.

  Хубав ден и вкарайте малко емпатия в коментарите си следващия път!

 53. 53 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 221 Неутрално

  "Национална мрежа за децата" - не трябва да съществъва такава позиция и такава организация. Националните трябва да носят отговорност. не да критикарстват. Кой стои зад тях?

  Стоят ли фондации точили хиляди левове и евро за изследвания?

  Няма такова нещо център за приобщаващо образование. Стига паразитни структури.

  Вземат се всички пари от паразитните структури и се дават на учителите. Представете си колко желаещи има да получат еврофондове да помогнат, а за учителите все няма.
  Къде са поименните им мнения за работата на виновните лица в системата?

  За поне един какъвто и да били методичен проблем вътре в училище? Скрили се сега зад някаква мрежа като "членове".

  Вскички като глутница се нахвърлят на родителите.

  Не трябва да съществуват мрежи от подтсавени лица.

  Сега си задайте въпроса, как и защо падна министър Танев? От този състав на РИО ли очкавате подкрепа?

  Как се казват фондациите - членове на същата мрежа, подкрепящи РИО и МОН във сяка тяхна глупост?

  Всички говорят за "допълнителна" работа? Да не би основната да е свършена правилно? Основната трябва да се свърши както трябва в училище, после може да се планира допълнителна.


 54. 54 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Психолозите не са решение.

  В повечето случаи това са хора със същото ниво и заплащане, като учителите. С тази разлика, че не носят никаква отговорност и могат да избягат във всеки момент с уклончив псевдонаучен извод.

  Науката за децата се казва педагогика.

 55. 55 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Статията има за цел да се прокара отхвърления преди 4 години проектозакон за закрила на децата, заради фашистки елементи и липса на концепция за родител в него. Изпозлва се случая някакви хора да се изкажат, за да цитират обществено мнение в своя полза.
  Зад мрежите стоят същите, които тогава бяха отхвърлени.

 56. 56 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 221 Неутрално

  МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА МАНИПУЛИРА ОБЩЕСТВОТО!

  "Организациите – членове на Мрежата предлагат и по-значима роля на педагогическия съветник в училищното ръководство, както и ориентирането на ролята към работа с родителите и по - тясна връзка със социалните служби. "

  Т.е. ФОНДАЦИИТЕ скрити зад тази мрежа искат вкарване на социалните работници пишеши тайни ОТ РОДИТЕЛИТЕ доклади и ангажиращио фондации. Това е целта на тази статия.

  Точно социалните работници ще решат проблемите в българското образование!

  АБСУРД!

  НЕ МОЖЕ ДА Е "равноправен" партньор родител на социален работник. ТОВА Е ИЗМАМА! Социалния работник пише тайни доклади които се КРИЯТ ОТ РОДИТЕЛИТЕ. Няма равношправие. Това е чиста измама!

  МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА МАНИПУЛИРА ОБЩЕСТВОТО!

  Защо педагогическия съветник да не е един по-опитен учител БЕЗ РЕДОВЕНИ ЧАСОВЕ, който да помага на децата с порпуските им, а трябва да е психолог? Примерно? НАли оплакването е ЧЕ УЧИТЕЛИ нямат време в час, защо се подменят с психолози и защо мрежата предлага това? Защото в нея членуват психолози и си търсят клиенти!

  Нали сегашния психолог НЕ Е свършил работа?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK