По четене и математика 15-годишните ученици в България са на стабилно ниско ниво

По четене и математика 15-годишните ученици в България са на стабилно ниско ниво

© Надежда Чипева, КапиталПо четене българските 15-годишни ученици продължават да се представят на стабилно ниско ниво, по математика ефективността рязко пада, а при науките спадът при представянето е един от най-големите сред всички участващи в изследването PISA 2018. Като цяло деветокласниците в България са на по-ниско от средното за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) ниво по четене, математика и природни науки.


Това е обобщен извод от задачите за определяне на функционалната грамотност при решаване на проблеми в програмата за международно оценяване на 15-годишни ученици PISA 2018. Проучването се прави на всеки три години и оценява степента, в която тийнейджърите са придобили ключови знания и умения, важни за пълноценното им участие в съвременното общество. Изследването е разработено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), а резултатите бяха оповестени днес от представители на организацията.


По-късно днес се очаква българското Министерство на образованието и науката да коментира постиженията на българските ученици. На PISA 2015 то изрази надежда на сегашното изследване новите учебни програми да окажат влияние и резултатите да бъдат по-добри.
Изследването и е проведено сред 600 хил ученици от 79 държави. В България участниците са били 5 294 от 199 училища. (Тук можете да видите някои от тестовете.)


Оценката се фокусира върху уменията в четенето, математиката, природните науки и финансовата грамотност. Успяват ли учениците на 15 г. да различават факт от мнение четете тук.


Четенето, математиката и науките


Българските ученици отбелязват по-ниско от средното за ОИСР ниво по четене, математика и природни науки (в графиката е отбелязано в точки).


По четене. В България 53% от деветокласниците са на малко над най-ниското ниво в четенето, което е под средното за ОИСР (77%). Като минимум тези ученици могат да посочат основната идея в текст с умерена дължина, да намерят информация, която се основава на сложни критерии и да определят целта и формата на текстовете, когато това е изрично указано.По математика. Около 56% от 15-годишните ученици в България имат базови познания и по математика, което отново е по-ниско от средното за ОИСР (76%). Като минимум тези ученици могат, без преки инструкции, да представят математически проста ситуацията (например да сравнят разстоянието между два алтернативни маршрута или да пресметнат цени от една валута в друга). Делът на 15-годишните, които покриват минималните нива на владеене по математика варира в широки граници - от 98% в Пекин, Шанхай, Джансу и Джъдзян (Китай), до 2% в Замбия.


В България 4% от деветокласниците са се класирали на високо ниво по математика (средно за ОИСР са 11%). С най-висок процент са отново азиатските държави: Джансу и Джъдзян (Китай) - 44%, Сингапур - 37%, Хонконг (Китай) - 29%, Макао (Китай) - 28%, Тайван - 23% и Корея - 21%. Такива ученици могат да моделират математически сложни ситуации, както и да избират, сравняват и оценяват подходящи стратегии за решаване на проблеми и справяне с тях.


По природни науки. Около 53% от деветокласниците в България имат ниско ниво на познания и по науките (средното ниво в ОИСР е 78%). Като минимум тези ученици могат да разпознаят правилното обяснение за познати научни явления и да използват тези знания, за да установят въз основа на данните, които имат, дали даден извод е валиден. В България едва 2% от учениците са показали най-добри знания по природните науки (при средно ниво в ОИСР 7%). Те могат творчески и сами да прилагат своите познания в науката при най-различни ситуации, включително и непознати.


Тенденции в представянето по четене, математика и науките


В България за 2018 г. се наблюдава спад в представянето на 15-годишните ученици и в трите измервани области. В четенето средното представяне остава сравнително стабилно и без напредък през целия период на участието на България в PISA (2001-2018). В математиката ефективността се подобрява между 2006 г. и 2015 г., но през 2018 г. рязко пада под нивото от 2012 г.


Графиката показва средните оценки на ефективността на учениците. Синята линия показва средното представяне в страните от ОИСР. Червената пунктирана линия - средните стойности за България през годините, а черната линия очертава тенденцията за България.

Графиката показва средните оценки на ефективността на учениците. Синята линия показва средното представяне в страните от ОИСР. Червената пунктирана линия - средните стойности за България през годините, а черната линия очертава тенденцията за България.


В науките представянето на деветокласниците през 2018 г. също пада под нивото от 2012 и 2015 г. Този спад е един от най-големите наблюдавани през този кратък период сред всички участващи в изследването PISA държави, се отбелязва в доклада.


Където всички ученици могат да успеят


Според социално-икономическия статус. В България по-заможните ученици са по-добри по четене от учениците в неравностойно положение. Разликата между резултатите на двете групи - 106 точки, е по-висока от средната за страните от ОИСР (която е 89 точки). Около 6% от учениците с по-висок социално-икономически статус България и 0% от учениците в неравностойно положение са изкарали най-високи резултати в четенето. Средно за ОИСР 17% от заможните и 3% от неравностойните получават най-високи резултати в четенето.


Около 6% от 15-годишните в неравностойно положение в България са успели да постигнат резултати в най-високите 25% от общите оценки по четене. Средно за ОИСР 11% от учениците в неравностойно положение са се класирали сред най-добрите участници в четенето в своите държави.


В България ученици и с ниски, и с високи резултати, по-често са възпитаници на едни и същи училища за разлика от страните от ОИСР.


Сегрегация в училище и недостиг на материали и персонал. Директорите на училищата в България отчитат по-малко недостиг на персонал и учебни материали от средното за ОИСР. Няма съществена разлика в недостига на персонал между т.нар. елитни и училища в неравностойно положение.


Според директорите на училищата в България 97% от учителите в елитните и 90% от учителите
в неелитните училища са "напълно сертифицирани" (разликата не е статистически значима). Много ученици, особено сред тези, които учат в неелитни гимназии, имат по-ниски амбиции от колкото би се очаквало, като се вземат предвид академичните им постижения, показват резултатите. В България всеки трети от неелитна гимназия с високи резултати и по-малко от един от десетима добри ученици от елитна гимназия не очаква да завърши висше образование.


Сравнение по пол. Във всички държави, участвали в PISA 2018, момичетата изкарват значително по-високи резултати от момчетата по четене - средно с 30 точки. В България тази разлика е още по-голяма - 40 точки, но по-ниска от разликата, измерена през 2009 година, когато е била 61 точки, като представянето на момчетата остава същото, а на момичетата намалява през периода.


В България момичетата постигат сходни с резултатите на момчетата по математика. В всички страни от ОИСР момчетата са с по-високи резултати от момичета с пет точки. Средно за ОИСР момичетата леко превъзхождат момчетата в представянето си по природни науки с две точки, докато в България момичетата надминават момчетата с 15 точки.


Сред учениците с високи резултати по математика или наука, едно от седем момчета в България очаква да
работи като инженер или учен на 30-годишна възраст, докато при момичетата е всяко девето. Тази разликата не е статистически значима, отбелязват изследователите. Почти всяко четвърто момиче с високи резултати очаква да работи професия, свързана със здравеопазването, докато при момчетата е всеки седми. Около 17% от момчетата и 3% от момичетата в България очакват да работят в ИТ сектора.


Какво е училището за учениците


Обстановката в училище. В България 34% от учениците се оплакват от тормоз поне няколко пъти месечно. Средното за страните от ОИСР е 23%. В същото време 73% от 15-годишните в България и 88% от тези,
средно в страните от ОИСР, подкрепят да се помага на ученици, които не могат да се защитят.


Общо 31% от учениците в България (средно за ОИСР е 26%) съобщават, че при всички или повечето часове по предмет, учителят трябва да чака дълго време, докато учениците се успокоят. В България тези, които са посочили това, са изкарали средно 19 точки по четене, в сравнение с тези, които са казали, че това никога не се случва или се случва само в някои от часовете.Средно в страните от ОИСР 21% от учениците са пропуснали учебен ден и 48% са закъснявали за училище в периода от две седмици преди теста PISA. В България 44% от учениците са пропуснали ден и 57% са пристигнали със закъснение през този период. В повечето държави ученици, които по-често биват тормозени в училище, по-често отсъстват от училище, докато деца, които оценяват училището, имат по-добра дисциплина там и получават по-голяма емоционална подкрепата от родителите си, отсъстват по-рядко.


Климатът в училище. Общо 71% от учениците в България (средното ниво за ОИСР е 74%) смятат, че техният учител обича да преподава. В повечето държави, включително България, децата изкарват по-високи резултати по четене, ако смята учителя си за по-ентусиазиран, особено ако учениците са казали, че учителят се интересуват от предмета си.


В България 43% от учениците казват, че съучениците им си помагат (средното за ОИСР е 62%), докато 47% съобщават, че се конкурират помежду си (средното ниво на ОИСР е 50%). Около 27% от 15-годишните ученици в България (средното за ОИСРе 16%) декларират, че се чувстват самотни в училище.


Учениците - за живота и обучението си


Общо 65% от учениците (средното за ОИСР е 67%) казват, че са доволни от живота си (става дума за ученици, които са декларирали между 7 и 10 точки по десетобалната скала за удовлетвореност от живота, отбелязва изследването).


87% от деветокласниците в България заявяват, че понякога или винаги се чувстват щастливи и около 8% - че винаги се чувстват тъжни. Общо 84% са съгласни, че обикновено могат да намерят изход от трудни ситуации (точно толкова - 84%, е средното за ОИСР) и 54% твърдят, че когато се провалят в нещо, се тревожат за това какво другите мислят за тях (средното за ОИСР е 56%). Почти във всяка образователна система, включително и българската, момичетата имат по-голям страх от провал от момчетата и тази разлика е особено осезаема при ученици с по-висок успех.


Ключови елементи на PISA2018


Съдържанието. Проучването PISA 2018 се фокусира върху четенето, като математика и науките са по-слабо засегнати области за оценка. Изследването също така включва оценка на финансовата грамотност на младежите. Резултатите за финансова грамотност ще излязат през 2020 г.


Учениците. Около 600 хил ученици са участвали в теста, те представят общо 32 млн. 15-годишни в училища от 79-те участващи държави. В България 5 294 ученици от 199 училища са попълнили анкетата. Те представят 47 851-те 15-годишни български ученици.


Оценката. Тестовете са направени онлайн, като попълването на анкетата отнема общо два часа. Част от въпросите са изисквали самостоятелен отговор, а други - избор от няколко възможни отговора. В рамките на 35 минути учениците отговарят и на въпроси за себе си - свързани с тяхната визия, вярвания, мнения, домове, училищата им и опита, свързан с ученето. Директорите на училищата също са попълнили въпросник, касаещ училищното управление и организация, както и учебната среда.


Някои държави са разпространили и допълнителни въпросници, за да получат повече информация.В 19 от държавите е имало въпросник за учители, който ги разпитва за тях самите и техните практики на преподаване. В 17 държави въпросник е раздаден и на родителите, питайки ги за техните виждания и участие в училището и обучението на детето им.


Държавите също могли да разпространят три други незадължителни въпросници за учениците. 52 държави са попитали учениците за техните компютърни умения, 32 държави - за очакванията на учениците за по-нататъшно им образование и 9 държави са попитали за благосъстоянието на учениците.

Ключови думи към статията:

Коментари (132)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 939 Неутрално

  А по ИСТОРИЯ как са нашите ученици ????

 2. 2 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2984 Неутрално

  Децата ми са в училищна възраст и на края на Сборниците по математика има и задачи "Формат Пиза".
  Те нямат нищо общо с тези по нашите програми, за това децата показват слаби оценки.

  Задачите са много по-лесни и практически насочени. Въобще европейското образование върви в посока практицизъм. Голямото ми дете, което сега е 10 клас, ще учи 2 години георгафия например, вместо 5, както беше до сега. Защото в 11 и 12 ще трябва да си избере три /или четири/ предмета от всички общооразователни.

  Любовта ще спаси света!!!
 3. 3 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2984 Неутрално  НОВ формат на изпита след 7 клас - 2012 г.
  Мнениеот Mimi7 » 08 Мар 2012, 09:50

  0
  Здравейте, от министерството отново ни изненадват в последния момент - края на февруари - с нов формат на теста и вида задачи в него. Разбираме това от примерния тест в сайта на министерството, друга информация по въпроса няма! Забелязваме задачи тип PISA, които досега в училище в този вид не сме решавали, в учбниците за 7-ми клас такива задачи няма, някакви жалки подобия има в края на учебника за 6-ти клас. Излезе сборник на "Архимед", чака се притурка и от "Анубис". Изобщо, нямам думи!
  http://www.mon.bg/top_menu/general/7klas/
  Mimi7
  Нов

  Мнения: 2
  Регистриран на: 08 Мар 2012, 09:42
  Reputation: 0

  Любовта ще спаси света!!!
 4. 4 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Децата не са глупави, просто нашите форми на обучение винаги са наблягали на теоретичната част, докато тези тестове, както и самото обучение "на Запад" набляга на практичната част.

 5. 5 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2986 Весело

  Всички които сме били деца знаем,'че учениците всичко знаят и могат,а това което не им интересно не го учат,а го зубрят за да"минат"на следващо ниво.Сега даже и Под игото ще се преведе за да им е по смляно и където синджира става Верига,ама какво става с Три синджира роби и ако синджира е верига - веригата синджир ли е!и може ли да се каже - падна синджира на велосипедна и скъса се синджира на танка-трактора и т.н.

 6. 6 Профил на katerina_slavova
  katerina_slavova
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Децата ми са в училищна възраст и на края на Сборниците по математика има и задачи "Формат Пиза". Те нямат нищо общо с тези по нашите програми, за това децата показват слаби оценки.Задачите са много по-лесни и практически насочени. Въобще европейското образование върви в посока практицизъм. Голямото ми дете, което сега е 10 клас, ще учи 2 години георгафия например, вместо 5, както беше до сега. Защото в 11 и 12 ще трябва да си избере три /или четири/ предмета от всички общооразователни.
  —цитат от коментар 2 на hope


  Чудесно е, че върви в посока практика. България, малка страна, където всички са дървени философи и разбират от всички тема по света, не блести с високи социал-икономически постижения, нали?

 7. 7 Профил на velvoofell
  velvoofell
  Рейтинг: 569 Неутрално

  Омръзна ми това самобичуване с PISA. Ако в него се съдържа изобщо някаква оценка, тя е на неадекватната ни система на преподаване и най-вече на оценяване. Оценяването в българското училище търси да смаже ученика, да му извади калта под ноктите, вместо да отчете напредък и да определи области на развитие.

 8. 8 Профил на venci4
  venci4
  Рейтинг: 1788 Неутрално

  Образованието в България копае ново дъно (с и зключение на няколко броени на пръсти гимназии),

  Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
 9. 9 Профил на Тиква загубена
  Тиква загубена
  Рейтинг: 0 Неутрално

  - Закъсало е българското образование - мърмореше си дядо Ставри, докато търкаше надписа ХОЙ от врата на своя гараж!

  Приживе на всички в устата ви срах, серете и вие на гроба ми без страх, че мъртвец от гроба не може да се вдигне, серящия гъз с хуй да достигне!
 10. 10 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3170 Неутрално

  Графиките с тенденциите ...

  Не, че нещо, ама тази за четене как я спретнаха? Така удобно и единствена линейна?
  И още нещо - пак за четенето - резултатът за 2006 е явна издънка. Не може три години по-късно при такива големи извадки да има такива сериозни разлики, при това връщайки се към нивата от преди това. На всичкото отгоре тези неграмотници през 2006 се оказало, че съвсем не са неграмотници по математика и природни науки. Което без четене не става ...

  Та моделът на тези изследвания за мен е явно компрометиран.

  Необходимо уточнение - въобще не смятам и не защитавам теза, че образУванието е цъфнало и не плоди неграмотници!

 11. 11 Профил на GreenBush
  GreenBush
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Форумните демократични шебеци дали схващат картинката или и на тях трябва да им се обяснява защо (уж) комунистически Китай и Виетнам икономически се развиват толкова добре през последните десетилетия а прехвалената пръдлива България скоро ще падне под нивото от 1950 година по степен на образование на населението си. Китай произвежда инженери, които произвеждат икономика с добавена стойност а България произвежда Ганьвци, които произвеждат само пръдня в гащи.
  И да - ькрадливата пасмина от ГЕРБ имат основна вина за това. Всички пари които се дават независимо дали са за здравеопазване, образование и т.н. се крадат на 99,99%. Тиквата слънце и съдружниците му нямат нужда от умни хора.

 12. 12 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2984 Неутрално

  Кой финансира тези проучвания?  До коментар [#6] от "katerina_slavova":

  За мен не е чудесно, а обидно. В началото след падането на Комунизма, се смеехме на разни бележки с правописни грешки. Вече не ни е смешно. от 60 000 деца , 18 000 са чистите двойки в

  Любовта ще спаси света!!!
 13. 13 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 969 Неутрално

  Образованието в страните на първите места в ПИЗА е практическо, и не толкова натоварващо като в Бг. Това не изначава, че имат по-слаба подготовка по математика, напротов успяват да си задълбочат знанията и после да ги прилагат.

  А в България с принизяването на професията на чуения и университетския пеподавател, както и на учителя, нищо добро не ни чака.

 14. 14 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2776 Неутрално

  Децата не са глупави, просто нашите форми на обучение винаги са наблягали на теоретичната част, докато тези тестове, както и самото обучение "на Запад" набляга на практичната част.
  —цитат от коментар 4 на niakoi_si


  Децата не са глупави но за да станат и умни са необходими познания които УЧИЛИЩЕТО не може да им даде в необходимия обем. А за практическо прилагане на знания даже не може да се говори.

  SHADOWS of SOFIA
 15. 15 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 316 Неутрално

  PISA показва, доколко успешно учениците могат да решават тестове. Нито повече, нито по-малко.

  Мърфи е оптимист!
 16. 16 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2989 Разстроено

  ПИЗА представя общоприети световни критерии за грамотност, а ние изоставаме, както и да го гледаме.
  Това да го прочетат чиновниците от МО, чиято голяма гордост е, че са върнали 30-40 000 деца от малцинствените групи в училище, а пък там какво са научили и те, и другите, се вижда от резултатите....

 17. 17 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3170 Весело

  Децата не са глупави, просто нашите форми на обучение винаги са наблягали на теоретичната част, докато тези тестове, както и самото обучение "на Запад" набляга на практичната част.
  —цитат от коментар 4 на niakoi_si


  К'ъф "на Запад", бе човек, когато те задминават с двеста китайци!

 18. 18 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2475 Неутрално

  Тъпи копелета с една дума. Напук на всичките ни претенции.

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 19. 19 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2984 Неутрално

  До коментар [#11] от "GreenBush":

  "Тиквата слънце и съдружниците му нямат нужда от умни хора."

  Не само те, в цяла Европа е така. Понеже съм убедена, че нуждите от по-високи печалби движат света, ще кажа че на ЕС олигархията и трябват работници, на които да се плаща малко. За по-високоплатените професии си имат местни елити. На нас ни се пада миенето на тоалетни.

  От 3000 000 българи, които емигрираха, колко са наистина работещите престижни професии? Не искам и да гадая.

  Любовта ще спаси света!!!
 20. 20 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3524 Неутрално

  Данните в статията не кореспондират с успехите и медалите, които нашите състезатели постигат на международните олимпиади и състезания по математика и физика. Винаги е имало надарени и будни деца и младежи и обратното. " 53 % от деветокласниците в България имат ниско ниво на познания и по науките (средното ниво в ОИСР е 78%)." Не знам как стигнаха до това заключение от PISA, но в подобни обобщения винаги има изкривяване на реалността зад привидната статистическа точност !

 21. 21 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2164 Неутрално

  При наличието на интернет и достъпни западни учебници в библиотеките (поне в Кирил и Методи), както и налични още стари източни учебници, нямам обяснение защо имаме такова слабо представяне. Да не говорим за смарт-телефоните, чрез които всеки има достъп до цялото натрупано от човечеството знание, но в 90% от случаите асе ползват за чатене с кифли... Имам чуството, че нарочно губят времето на децата в училище, вместо да им създадат минимален интерес към предмета.

 22. 22 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2776 Неутрално

  До коментар [#11] от "GreenBush":"Тиквата слънце и съдружниците му нямат нужда от умни хора."Не само те, в цяла Европа е така. Понеже съм убедена, че нуждите от по-високи печалби движат света, ще кажа че на ЕС олигархията и трябват работници, на които да се плаща малко. За по-високоплатените професии си имат местни елити. На нас ни се пада миенето на тоалетни.От 3000 000 българи, които емигрираха, колко са наистина работещите престижни професии? Не искам и да гадая.
  —цитат от коментар 19 на hope


  Всъщност не така. Аз смия съм работил доста години извън страната отношението е добро а заплащането е според това дали можеш да работиш добре платена работа.

  SHADOWS of SOFIA
 23. 23 Профил на GreenBush
  GreenBush
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Децата не са глупави, просто нашите форми на обучение винаги са наблягали на теоретичната част, докато тези тестове, както и самото обучение "на Запад" набляга на практичната част.
  —цитат от коментар 4 на niakoi_si


  Съгласен, но мисля, че след 89 та, положението стана изкл. лошо. Спомням си като ученик как няколко випуска изкарвахме с едни и същи учебници а сега дори бележниците са нови всяка година, което ясно говори за наличието на "учебна мафия" и в образованието ни. Такава мафия има във всяка икономическа сфера в България независимо дали става дума за здраве, образование и т.н. Тази мафия на всяка цена ще си пази статуквото защото така го устройва.
  За мен, най-добрата система за обучение в която съм участвал е под формата на тест + практическа част (американската например академията на Cisco) . Наизустяването на материал краткосрочно и дългосрочно не дава никакъв резултат.

 24. 24 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2984 Неутрално

  "Просветното министерство започва преглед на програмите, по които в момента учат децата от V, VI и VII клас, след което ще предложи варианти за олекотяването им. "

  https://www.sega.bg/category-first-page/uchilishtnata-reforma-katastrofira-oficialno?page=1
  © Segabg.com 2019


  И как поколение наред учеха по едни програми , а "днешните деца" не могат и им е трудно?

  Любовта ще спаси света!!!
 25. 25 Профил на Shkembechorba
  Shkembechorba
  Рейтинг: 440 Неутрално

  Проблемът не е в децата, а в качеството на учебния материал. Авторите на учебници се упражняват на техен гръб, а същевременно не са виждали жив ученик в последните 30 години. Образованието е застинало някъде в 80-те години.

 26. 26 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3170 Неутрално

  Данните в статията не кореспондират с успехите и медалите, които нашите състезатели постигат на международните олимпиади и състезания по математика и физика. Винаги е имало надарени и будни деца и младежи и обратното. " 53 % от деветокласниците в България имат ниско ниво на познания и по науките (средното ниво в ОИСР е 78%)." Не знам как стигнаха до това заключение от PISA, но в подобни обобщения винаги има изкривяване на реалността зад привидната статистическа точност !
  —цитат от коментар 20 на samoedin


  Сорри, ама това са глупости, че не кореспондирали с медалите.
  После сам се опровергавате ...

  PISA е за нивото на масата, а не на подбраните като за МЕНСА 5-10% в елитните училища.

  Прочее ... тази разлика "с медалите" също е показателна, че е сбъркана системата.
  Подбират се и се обучават ударно само шепа елит, а масата, което би трябвало да е основна задача на образУванието, е зарязана на произвола, като всичко това се маскира пропагандно чрез успеха с медалите, за да оправдае заплатите на михлюзите в образУванието.

 27. 27 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2984 Неутрално

  ПИЗА представя общоприети световни критерии за грамотност, а ние изоставаме, както и да го гледаме.Това да го прочетат чиновниците от МО, чиято голяма гордост е, че са върнали 30-40 000 деца от малцинствените групи в училище, а пък там какво са научили и те, и другите, се вижда от резултатите....
  —цитат от коментар 16 на boevbisser


  -------------------

  Тези "критерии" може да ги прочетете в другата статия днес на тема ПИЗА.


  "Дали може да даде аспирин на кокошка, която се е наранила?
  Колко често може да дава аспирин на кокошка, която се е наранила?
  Как да се свърже с ветеринарен лекар за кокошка, която се е наранила.?
  Дали може да определи колко силна е болката на кокошка, която се е наранила?"

  Към 15 годишни ученици е въпросът!!

  Любовта ще спаси света!!!
 28. 28 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3170 Неутрално

  Проблемът не е в децата, а в качеството на учебния материал. Авторите на учебници се упражняват на техен гръб, а същевременно не са виждали жив ученик в последните 30 години. Образованието е застинало някъде в 80-те години.
  —цитат от коментар 25 на Shkembechorba


  Сорри ... този прОблем за откъснатостта на пишещи учебници и Инспекторат на МО, дето пишат програмите, не е от 30 години.
  Поне от средата на 70-те е, а калинките в МО се самоподбират и възпроизвеждат себеподобни.

  Сам констатирате, че "замръзването" е от къде 80-те години ...
  Та сега берем плодовете на половин век "О"силен труд". Това са три, четири поколения "натрупване" и няма как гръбнакът народен да издържи да не се пречупи ...

 29. 29 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2897 Неутрално

  Ми то ясно. България има нужда от мутри и мутреси. "каквото повикало, такова се обадило"!

 30. 30 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1413 Неутрално

  Половината от учениците ни са на най-най-минималното ниво. Казано с други думи освен за проста изпълнителска работа за друго не стават.

  Същевременно местата в университетите са повече от броят на абитуриентите. И тези които дори за работници трудно се справят стават студенти. Само аз ли виждам парадокс в това?

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 31. 31 Профил на Georgi Vasilev
  Georgi Vasilev
  Рейтинг: 8 Разстроено

  Не знам кое е по-тъжно - резултатите, или някои от коментарите под статията. Това бил кусурът, онова бил... абе събудете се най-накрая. Образователната система има една единствена роля - да подготвя децата за бъдещето им. Какво означава теоритична/практическа, натоварваща/ненатоварваща и т.н.? Горди ли сме с това, че сме различни? Или дава резултати, или не дава - това е единственото важно нещо. А тези, които се самозалъгват с резултатите на олимпийските ни отбори - надявам се да разбирате, че това не е представителна извадка. 5 човека на випуск няма да ни оправят...

 32. 32 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#30] от "Fred":

  Учениците...

  Кво да кажем за журналистките?

  Прочети в съседната статия за с. Баня как Филип Втори Македонски минал по СТАРИЯ римски път край селото и излекувал раната си , а по - късно- ОТ РИМ - наредил да се построи баня в същото село!

 33. 33 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1413 Неутрално

  Това да го прочетат чиновниците от МО, чиято голяма гордост е, че са върнали 30-40 000 деца от малцинствените групи в училище, а пък там какво са научили и те, и другите, се вижда от резултатите....
  —цитат от коментар 16 на boevbisser

  Проблемът не е само в това, че са ги върнали. По-страшното е, че преподавателите ориентират нивото на преподаване спрямо ниското им ниво. Тогава и кадърните смъкват нивото си защото лесно покриват изискванията. Знам го от личен опит.


  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 34. 34 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2430 Неутрално

  До коментар [#11] от "GreenBush":


  До коментар [#25] от "Shkembechorba":


  До коментар [#21] от "ivanpopov":


  До коментар [#27] от "hope":


  До коментар [#22] от "К2":

  От линка който ви давам хвърлете око на т.5 "Просвета и образование":

  https://www.chitanka.info/text/12595/7 #textstart

 35. 35 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2984 Неутрално

  До коментар [#30] от "Fred":

  Кратко ще ти обясня. За инженер, доктор и ИТ, трябват оценки над 5,85.
  Университетите, за да печелят, са си измислили специалности със статут на бакалавър, но иначе знанията се придобиват с курс от няколко месеца. Тези специалности остават незаети и по медиите само за тях се говори.

  Любовта ще спаси света!!!
 36. 36 Профил на Pontif New Dnevnik SUCK
  Pontif New Dnevnik SUCK
  Рейтинг: 1869 Неутрално

  Омръзна ми това самобичуване с PISA. Ако в него се съдържа изобщо някаква оценка, тя е на неадекватната ни система на преподаване и най-вече на оценяване. Оценяването в българското училище търси да смаже ученика, да му извади калта под ноктите, вместо да отчете напредък и да определи области на развитие.
  —цитат от коментар 7 на velvoofell


  Това е проблем на Българската образователна систем НЕ на PISA. Така че самобичуването си е много на място.
  По време на Соц диктатурата се държаха с децата като затворници - униформи, стрижене нато овци, грозни обувки, свирепи даскалици и яка партийна подготовка. На учителите не им трябваше да бъдат педагози или добри в материала който преподават. Така липсата на компетентни преподаватели се компенсираше от затворническа дисциплина и тези 20, 30% които искаха да учат можеха да учат на спокойствие. Като махнем 10-15% ретарди, оставаха около 50% които насила избутваха някакво образование. За времето си не беше лошо.
  После дойде така наречаната "демокрация", която не е нищо друго освен копие на Руския модел на клептокрация. Дисциплината изгвърча през прозореца. Даскалиците си останаха същите - само по-стари и безпомощни. Културата стана Чалга. Сега 2, 3ма дрисльвци могат да провалят всеки учебен час. Където преди работеше еснафската максима - "Учи мама, че да не работиш", сега цари усещането че и да учиш и да не учиш с акъл и образование нищо не става в България. Погледнете ни "елита" само. Тези 10-15% които винаги ще си учат се борят с частни учители, ротителска помощ и евентуално учене в Европа. Останалите ...... виждате какво е състоянието.
  Виждал съм нормално момче на 16г, баща му е инженер, майка му счетоводителка, който се върна от кино и не можеше да разкаже филма който е гледал. Толкова беден речник, 80% жаргон и заучени фрази. Тъжна работа. За какво четене говорим тука, за каква математика!
  Трябва сериозна промяна и модернизиране на образователната система. Започва се с тестове за учителите първо. След 8ми клас не е необходимо да са даскали преподавателите. Може и да са специалисти по нещо с едно месечен курс по педагогика и да им са каже как да се държат в ученици и какво е разрешено и кое не. Има тон безработни инженери и инженерки, които съвсем спокойно могат да преподават материала.
  Дисциплината трябва да е човешка но и да се прилага навсякъде. като има проблемни деца ще им се дава шанс. Веднъж, дваж, три пъти ... и после ще учат в проблемни училища. Нека тези които искат да учат да имат по-спокойна атмосфера.
  Всичко е възможно но няма да стане. Учениците не са избиратели. Родителите в мнозинството си са говеда. Дрехите са по-важни за самочуствието на детето отколкото образованието му. Познавам доста такива хора. Докато има такива родители ще има и такава образователна система.

  California Über Alles
 37. 37 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5110 Неутрално

  Когато не знаеш накъде си тръгнал всички пътища са грешните (или верните :) )
  А ние създаваме новите ‘стабилни гении’ но без техните финансови възможности в началото

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 38. 38 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1413 Неутрално

  "Просветното министерство започва преглед на програмите, по които в момента учат децата от V, VI и VII клас, след което ще предложи варианти за олекотяването им.
  —цитат от коментар 24 на hope


  Казано с други думи, за още по-голямо ОГЛУПЯВАНЕ.

  Интересна логика, все едно ако някой спортист е със слаби постижения вместо да увеличи натоварванията в тренировките да ги намали. Крайният резултат ще е повече кухи шесторки по нашите си изисквания и още по-ниски постижения в PISA.

  Трябва да се разбере веднъж завинаги, че тази изкуствена успеваемост когато с всички сили се гони завършване на средно образование от деца с ниско ниво /главно малцинствените етноси/ смъква силно надолу ОБЩОТО ниво.

  Просто НЕ СТАВАТ и дърпат надолу и останалите. Затова трябва след началното образование да им се даде професия, а не изкуствено да се натискат да завършат едно безполезно и ненужно средно образование.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 39. 39 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2984 Неутрално

  До коментар [#31] от "Georgi Vasilev":

  Ето не "представителна", а пълна извадка. За цял набор ученици:

  "По първия модул през тази година на националното външно оценяване по български език и литература в седми клас слабите оценки са 8166, а през 2017 г. "двойките" са били 7761. От първия модул по математика сега слабите оценки в седми клас са 12 869, а през 2017 г. "двойките" са били 13 533, съобщиха днес от Министерството на образованието и науката, представяйки анализ на резултатите от седми клас.

  През 2016 г. слабите оценки по математика от първия модул бяха 17 983 .


  Наборите са по 60 000 деца.

  Любовта ще спаси света!!!
 40. 40 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2984 Неутрално

  До коментар [#38] от "Fred":

  "Просто НЕ СТАВАТ и дърпат надолу и останалите. Затова трябва след началното образование да им се даде професия, а не изкуствено да се натискат да завършат едно безполезно и ненужно средно образование. "

  От тази година, по желание децата ще могат да спрат да учат в 10 клас и да започнат работа.
  От една страна, хората които полагаме усилия за образованието на децата си, трябва да сме доволни, защото нашите ще са като професори, в сравнение с останалите. От друга обаче, обществото става все по-неграмотно и чак е плашеща и стряскаща тази неграмотност.

  Любовта ще спаси света!!!
 41. 41 Профил на Pontif New Dnevnik SUCK
  Pontif New Dnevnik SUCK
  Рейтинг: 1869 Неутрално

  [quote#17:"xm..."][/quote]
  "К'ъф "на Запад", бе човек, когато те задминават с двеста китайци!"

  Релакс с Китайците! Аз работя с доста хора от Азия. Китайци от Тайван и Китай, Сингапурци и Корейци. Повечето за PhD и на две магарета сламата не могат да разделят.
  В Семи Фабовете, 20% от операторите са PhD. Знаеш ли какво прави оператор в такава фабрика? Обикаля 5 до 10 машини и натиска "СТАРТ" на рецепта която е заредена автоматично от сървера на Фаба. Много са добри да прочетат 400 страници документация и протоколи и рагулации но опре ли се до каквато и да е диагностика (troubleshooting) са умрели. И тук ти говоря за тест и анализ не ти говоря за синтез. Да чакаш някой да седна да измисли нещо ... ще почакаш. Което не значи че не е прекрасен математик и не е спечелил поне 5 математически олимпиади.
  Не се шашкай - 70% от икономиката на Китай е производство с 5 до 10% марджин. От 1.5 милиарда изкарват по няколко милиона инженеи на година. Нормално е от тях да има 100,000 добри и 1000 много добри. Но нека първо измислят нещо което друг не е измислил и да го наложат в света пък тогава ще ги хвалим. За момента всичките им милиардери като Джак Ма и шефа и основателя на Уауей са назначени от ККП.
  В Азия знаеш ли кога ще можеш да станеш и да кажеш нещо на даскала - точно никога. И по същия начин в 99% от случаите като почнеш работа никога няма да кажеш на шефа си че греши.

  California Über Alles
 42. 42 Профил на frisky
  frisky
  Рейтинг: 310 Неутрално

  Само няколко примера - в Скандинавието, в основното училище, биология се учи навън сред природата - наблюдаваш гори, блата и пр. и описваш животински и растителни видове. Вероятно имат и теория, но фокусът е върху наблюденията. У нас, в 6-ти клас, по биология изучават семейство фунги! Има терминология, която е трудна за запомняне и от възрастен човек, трябва да се учи наисуст, и по-важното насила, та какво очаквате да покажат на тестове по природни науки, които съдържат въпроси за здравословното състояние на кокошката.
  В Канада таблицата за умножение се учи в 7-ми клас, у нас във 2-ри! До 8-9ти клас толкова са намразили математиката, че я изоставят съвсем, даже тези, които са се представили добре на матурите след 7-ми, освен ако не са в математически гимназии.
  В обучението в Исландия е заложено усвояването на познания, които да ти улеснят живота като възрастне - да си сметнеш лихви, ГПР, да си попълниш данъчна декларация, да си изчислиш пенсия и т.н., у нас - нула.
  Не са прости децата, просто тази система, по която уж ги образоват, не върши работа в 21-ви век.

  Да се знае: https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7729679
 43. 43 Профил на 88
  88
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Тези статистики винаги включват всички цигани и мюсюлмани, а ние знаем че при едните грамотността е близка до нула, а при другите е под 10%. Като имаме предвид, че тези гупи са значителна част от обществото, то картинката е ясна.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 44. 44 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#11] от "GreenBush":

  Специално в образованието се краде относително трудно. Голямата част от парите отиват директно за заплати.

  Има и по някой и друг лев капиталови разходи, но те се менажират на ниво директор. И там би следвало коректив да са родителските комитети.

  Проблем на нашето образование е по - скоро:

  1. Хроничното недофинансиране.
  2. Липсата на модерни програми за обучение.
  3. Престижността на професията "даскал" е сведена до критичния минимум. Да не забравяме, че даже форумните умнокрасавци използват тази дума в контекста на обида за настоящия кмет на София.
  4. Свободата на учениците е издигната почти до ниво анархия. Напрактика не подлежат на никакви смислени наказания. Ама никакви като - никакви. Реално им се предлагат само моркови и никаква тояга. А така не става, българина без бой ни се учи, ни работи.

 45. 45 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#42] от "frisky":

  Добре де, аз едно не разбирам - ако в Канада до 7ми клас не умеят да умножават, как аджеба се правят тия сравнения за грамотност на учениците и защо сме толкоз назад?

  Защото това в 7ми клас да учи таблицата малко ми отива на обучение за деца с проблеми в развитието.

 46. 46 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2430 Неутрално

  До коментар [#30] от "Fred":Учениците...Кво да кажем за журналистките?Прочети в съседната статия за с. Баня как Филип Втори Македонски минал по СТАРИЯ римски път край селото и излекувал раната си , а по - късно- ОТ РИМ - наредил да се построи баня в същото село!
  —цитат от коментар 32 на faeton.  До коментар [#32] от "faeton.":

  Древните римляни са знаели и можели да приготвят асфалт,но не им е вършел работа защото каруците със железни тънки колела са щели да пробиват и образуват канали в асфалта. Затова са строели пътищата от камънак. Които естествено си стоят и до днес.

 47. 47 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1413 Неутрално

  До коментар [#30] от "Fred":...Университетите, за да печелят, са си измислили специалности със статут на бакалавър, но иначе знанията се придобиват с курс от няколко месеца.
  —цитат от коментар 35 на hope

  Това за което и аз говоря, нивото на преподаване се нагажда в зависимост от Средното Ниво на обучаваните.

  След като за да се запълни бройката /и върже бюджета/ се приемат за студенти хора които са на най-минималното възможно ниво то съответно и преподавателя смъква нивото на материала до тяхното ниво. Иначе трябва да скъса всички още в първи курс и съответно университета остава без студенти и без бюджет.

  Конкретен пример, колеги от инженерен ВУЗ ми споделиха, че студенти 3-ти курс които започват да учат при тях специалността не знаят питагоровата теорема и не могат да решават правоъгълен триъгълник. Нещо което се учи още в средното образование. Какво да правят, да късат наред всички или да снижат изискванията до това ниво?

  Страничен ефект, самите ученици осъзнавайки ниското си ниво и по-строгите изисквания в инженерните специалности /много физика и математика където не може с общи приказки/ се ориентират към и без това пренаситените лаладжийски общо хуманитарни специалности бълващи ненужни кадри. А инженерните които дърпат икономиката остават без студенти.

  Специално за висшето образование решението е РЯЗКО намаляване на броят на местата и на ВУЗ-овете . Закриване на всички новоизлюпени подобия на университети, традиционните са ни повече от достатъчни. Прием примерно до 20-30% от абитурентите като завършват половината, т.е. онези 10% които имат необходимите качества. За едно място трябва да кандидатстват поне 3-4 души за да има отсяване на необразованите. МОРАТОРИУМ поне 5 години за приема в пренаситени специалности като право, икономика и т.н.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 48. 48 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3170 Неутрално

  До коментар [#36] от "Pontif New Dnevnik SUCK":
  Да, и това е вярно.
  НО!
  Става дума за училищата. Което е друга бира. Общото СРЕДНО ниво.
  И утре нашите PhD ще са по-зле и от сегашните ти китайски примери.

  И като си говорим за Китай - аз пък имам работа с тях от 85' - '86-та.
  И имам поглед какво става ...

 49. 49 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#27] от "hope":

  Ами извинявайте ама тия въпроси са меко казано малоумни и всяко дете с малко по-развито аналитично мислене (или даже фантазия) сериозно ще се затрудни, защото те напрактика нямат верен отговор.

  Може би за някакви деца обучавани в тясно практически знания, това би имало смисъл. Някой някъде трябва да им е казал - на кокошка не се дава аспирин. Това по кой предмет по дяволите и за чии им е да го знаят?

 50. 50 Профил на frisky
  frisky
  Рейтинг: 310 Неутрално

  До коментар [#45] от "niakoi_si":

  Ами, не знам, свикнали сме на друго, затова не ни го побира акъла.
  На дъщерия ми съученичка се преместиха в Канада, когато бяха 3-ти клас, та това дете ѝ разказва, че буквално си почива, защото по тва време у нас не просто умножават, но и делят.
  В съседната статия въпроси от тестовете, става въпрос за класическо упражнение в тестовете по английски - четен с разбиране, което в България не се практикува. Да, елементарно е, но изисква някаква техника все пак, която се преподава при подготовката за изпитите по английски.

  Да се знае: https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7729679
 51. 51 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#36] от "Pontif New Dnevnik SUCK":

  Ти хубаво отричаш "оная" система на образование, ама да ти припомням ли, че точно оная система създаде милион емигранти, повечето от които бяха глътнати като топъл хляб от работодателите "НА ЗАПАД", точно заради добрата им подготовка?

  Че оная си имаше кусури, имаше. Но, че сегашната дава по-ниски резултати е недвусмислено.

 52. 52 Профил на mgsh
  mgsh
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#27] от "hope":

  Госпожо,

  Тестът не иска от 15 годишни ученици да покажат специфични знания за лечението на пици от семейство Кокошоподобни, а да прояват умение да разбират текст - някакъв, всякакъв, какъвто и да е. Цитираните от Вас въпроси не си висят просто така, а са зададени към "форум" - измисленият персонаж Нели пита какво да прави с ранената си кокошка. Кой какво казва? Какво точно се казва? Това по същество са въпросите, на които учениците трябва да отговорят. И ако българските тинейджъри не успяват да се справят с такава ЕЛЕМЕНТАРНА задача, значи положението е ужасно.

  А какво ли е то при възрастни, които проявяват същото неразбиране на задачата - по научному функционална неграмотност, но за сметка на това държат високопарни речи за образованието? Или по повод на същия тест се впускат в "размишления" за уместността на аспирина при кокошките или ефекта от човешко повръщано с високо съдържание на алкохол? Защото прегледах теста и попаднах на истинския, не измислен форум под него. Направо се хванах за главата...

 53. 53 Профил на mgsh
  mgsh
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#52] от "mgsh":

  ... птици, разбира се.

 54. 54 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Да, елементарно е, но изисква някаква техника все пак, която се преподава при подготовката за изпитите по английски.
  —цитат от коментар 50 на frisky


  Да според мен, голяма част от проблема с ниските резултати на тези тестове се дължи точно на това. Тези тестове са напаснати към тяхната образователна система.

  Т.е. Тези деца са обучени как да решават точно такива практически задачи. Нашите често имат по-добра теоретична подготовка, но не им предават умения как да я използват.

  Незнам кое е по-добре... защото и това с "практическата насоченост" почва малко да избива на занаятчийство - завиваш 4 гайки на ляво задно колело... и толкоз. За другото си трябва отделно обучение.

 55. 55 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1413 Неутрално

  До коментар [#38] от "Fred":От тази година, по желание децата ще могат да спрат да учат в 10 клас и да започнат работа.
  —цитат от коментар 40 на hope

  Късно е. И не трябва да е въпрос на желание а класиране според показаните качества. .

  Едно време СЛЕД 8 КЛАС имаше 3 възможни пътя:
  - СПТУ, за работник. Това не означава, че остава неграмотен, учи литература, история и т.н. но в по-облекчен вариант. Просто още от 8 клас знае, че ще е работник и в каква специалност. Никой не го спира за повече, но да издържи съответният изпит или класиране по успех от началното оразование.
  - Техникум, за среден техник, междинно ниво между работник и инженер. Гръбнака на икономиката. За хората решили да се ориентират към производствената сфера, често продължаваха като студенти в инженерните специалности.
  - Гимназия, за тези които искат да продължат в общо хуманитарното висше образование.

  Трябва да се върне тази система и да се престане с фалшивата илюзия, че от всяко дърво става свирка. И държавата така да направи съотношението между местата в тези 3 направления, че да отговаря на нуждите на икономиката. Иска непременно да учи история? Ами да се пребори и класира между 10-20 кандидати в съответната гимназия. Ако не успее да отива в СПТУ, такива възможности е показал.

  И впрочем никой не му пречи след СПТУ да кандидатства където иска, все пак средно образование е. Но като не успее да влезе студент където също го чака труден конкурс поне ще има професия.

  Най-важното, без фалшивите илюзии, че една общо образователна гимназия му дава някакви особени перспективи освен продавачка в магазин или дребен чиновник. Които впрочем също са обект на средно специално образование.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 56. 56 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#52] от "mgsh":

  Знаете ли, защо не си направите експеримент? Дайте тези въпроси за кокошката на хора, които според вас са добре развити "образователно". Някой там добър лекар, инженер, юрист, въобще хора в чиито образователен ценз нямате осовнование да се съмнявате.

  Защо ли имам подозрението, че и тези хора ще се провалят на този тест? Или поне отговорите им няма да се вместват в тесните рамки за "верен отговор", поставени от теста.

 57. 57 Профил на chepokalipsis
  chepokalipsis
  Рейтинг: 851 Неутрално

  Тестовете не са проверка на знания, не са били, няма и да бъдат. Развиването на 1 тема също не е база за проверка на знания. Истинската проверка на знания е отворени въпроси, на база целия материал. А по математика и дума не може да става за тестове - дават се задачи и така. Масата тестове по математика, няма нужда да се смята изобщо, а по пътя на логиката може да се решат, без да имаш и представа от реалното решение.

 58. 58 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1901 Неутрално

  ПИЗА представя общоприети световни критерии за грамотност, а ние изоставаме, както и да го гледаме.Това да го прочетат чиновниците от МО, чиято голяма гордост е, че са върнали 30-40 000 деца от малцинствените групи в училище, а пък там какво са научили и те, и другите, се вижда от резултатите....
  —цитат от коментар 16 на boevbisser


  Че то, целта е съвсем друга. За тези 30-40 000 деца, първата цел е да усвоят езика говоримо, че чак после идва ограмотяването. Ако не говорят езика няма как да учат, капсулират се в изоставащи групи/общности и после излиза статистиката дето хем имало безработни, хем работодателите ще внасят работници тото няма качествени от местните... Та е хубаво първо да си прецезираш целите, а не да "сипваш помията с кофата".

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 59. 59 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1413 Неутрално

  До коментар [#42] от "frisky":Добре де, аз едно не разбирам - ако в Канада до 7ми клас не умеят да умножават, как аджеба се правят тия сравнения за грамотност на учениците и защо сме толкоз назад?Защото това в 7ми клас да учи таблицата малко ми отива на обучение за деца с проблеми в развитието.
  —цитат от коментар 45 на niakoi_si


  Не се учудвай, мнозина тук подскачат като опарени когато им се каже, че скъпоценните им дечица са мързеливи, разхайтени и направо неграмотни. Защото това ясно показва вината им като родители. И ще носят от девет дерета вода само и само да изкарат виновни даскалите, учебниците, системата... всичко на този свят само не и скъпото детенце.

  И се сетих за онзи учителя от Казанлък който подготвяше шампиони по олимпиадите. Група родители бяха направили подписка с искане за уволнението му, много им бил давал на учениците и много искал.

  ТАПИЯТА искат такива родители, не качествено образование. След като имат тапията ще уредят някъде чедото, с връзки и подкупи, те това го могат.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 60. 60 Профил на Quo Vadis?
  Quo Vadis?
  Рейтинг: 1016 Неутрално

  До коментар [#41] от "Pontif New Dnevnik SUCK":

  В Азия нещата опират и до култура и тези неща много трудно могат да се променят.
  Нормалн, за азиатец:
  - Никога няма да каже НЕ, колкото и да е невъзможна задачата
  - Никога няма да протворечи на по високостоящ
  - Никога няма да поеме отговорност ( особено ако някой не го е принудил да направи това)

 61. 61 Профил на velvoofell
  velvoofell
  Рейтинг: 569 Неутрално

  До коментар [#36] от "Pontif New Dnevnik SUCK":

  Това твърдя и аз - омръзна ми да чета постоянно за PISA, никой да не взема мерки и целият неуспех да се прехвърля върху децата (и родителите).

  Оценките в училище в момента не означават нищо. Оценка на текст - механично вадене на стотни за грешки. Не се оценява теза, изказ, речник, стил. Просто -025 или 0,50 за грешка, включително пунктуационна. Много ми е интересно форумните минусослагачи колко изречения могат да напишат без грешка.

 62. 62 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 765 Неутрално

  До коментар [#47] от "Fred":

  Вероятно е добре да стане, но сигурно няма да се получи. Целта на ЕС беше до 2020 г. 40% от младите европейци да имат висше образование. Прогнозите са, че в глобален мащаб студентите ще се увеличат от 214.1 милиона през 2015 г. на 594.1 милиона през 2040 г. Броят студенти в Източна Азия и Тихоокеанския басейн се очаква да се увеличи от 69.4 милиона през 2015 на 257.6 милиона през 2040 г. В Южна и Западна Азия сходни прогнози говорят за увеличаване от 42.4 милиона студенти през 2015 г. на 160.4 милиона през 2040 г. Латинска Америка и Карибският басейн ще са свидетели на увеличение на студентите от 25.3 милиона през 2015 на очакваните 65.6 милиона през 2040 г. В арабските държави през 2015 г. студентите са били 10.7 милиона и се очаква да се увеличат на 22.3 милиона през 2040 г. В Африка под Сахара е имало 7.4 милиона студенти през 2015 г. и се очаква броят им да нарастне на 21.7 милиона през 2040 г. За същия период броят на студентите в САЩ и Западна Европа ще расте от 37.5 милиона (2015 г.) на очакваните 43.7 милиона през 2040 г.

  С масовизацията висшето образование престава да бъде толкова елитно, колкото е било векове наред, и се превръща просто в манифактура, която все повече занижава критериите и бълва хора с дипломи, които след това обаче имат претенции за работното място, което биха приели, защото са "висшисти". Цялата образователна система не само у нас, но и по света, е напълно неподготвена за това, което става и което ще става в близко бъдеще. Никой не знае нито какви професии ще има след 10-15 години, нито какви кадри трябва да се готвят, нито как трябва да се подготвят.

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 63. 63 Профил на хитрушко
  хитрушко
  Рейтинг: 321 Неутрално

  До коментар [#4] от "niakoi_si":

  Традициите и модела на старото българско образование не трябва да бъдат зачертавани с лека ръка, защото е доказано, че когато децата с такова образование попаднат в среда, в която индивидуалността, предприемчивостта и амбицията
  не са посечени, както бе при уравниловката на непазарните обществено системи те показват по-добри резултати от връстниците си на запад.
  Международни олимпиади по математика, информатика и науки редовно се печелят от наши деца, китайчета и руски деца.
  Една от съществените причини за това Китай да настига и дори вече задминава в много технологични области Запада е точно образователната подготовка. И не става въпрос само за инвестициите, които държавата влага в наука и образование, но и е въпрос на модели. А, Китай запази и доразви нашите модели от миналото.

  Aз съм прост, ама вие сте още по-прости. Затова ме избирате!
 64. 64 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Стабилно е, като управлението на Бойко

 65. 65 Профил на хитрушко
  хитрушко
  Рейтинг: 321 Неутрално

  Трябва да има баланс между "претрупването с обща култура" и прекалената детайлизация в дадена наука от една страна и акцента върху практическите умения от друга.
  Не трябва да се залита в едната от двете крайности.
  За съжаление и за щастие всяко дете е различно и възприема по различен начин нещата. Това обстоятелство неминуемо принася в жертва някои от тях при общото обучение. Даден модел на обучение дава добри резултати при един тип деца и ощетява други.
  А индивидуалния подход с всяко дете е все още непосилно скъп за бюджета.

  Aз съм прост, ама вие сте още по-прости. Затова ме избирате!
 66. 66 Профил на igkotzev
  igkotzev
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Когато не знаеш накъде си тръгнал всички пътища са грешните (или верните :) )А ние създаваме новите ‘стабилни гении’ но без техните финансови възможности в началото
  —цитат от коментар 37 на penetrating


  Абсолютно вярно! Справка малоумната дискусия за Под Игото.

  От личен опит в две държави далеч пред нас, ето няколко идеи за нашите образователни ''специалисти':
  - Представянето на ученика (тестове, контролни, оценка на учителя) е индивидуално спрямо предишно измерено ниво
  - Няма учебници, има помагала, тестови тетрадки, принтирани текстове, онлайн ресурси. Родителите не купуват
  - Няма задължителна литература, има произведния за дадена възраст
  - По езици се набляга се на разбиране, интерпретиране, собствено мнение по текст, по математика на логическо мислене
  - Децата работят с ръцете си и на компютри - дизайн, шиене, готвене, 3Д принтиране, мини роботи, дърворезба
  - Спорта е добре организиран и задължителен
  - Извънкласната дейност е разнообразна, с безплатни и платени клубове, програми вътре в училище
  - Комуникацията с родителите е в реално време онлайн.

 67. 67 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1413 Неутрално

  До коментар [#47] от "Fred":Вероятно е добре да стане, но сигурно няма да се получи. Целта на ЕС беше до 2020 г. 40% от младите европейци да имат висше образование.
  —цитат от коментар 62 на baba_zozolana

  ЕС много безумия са направили, така че нищо не им пречи да съсипят и образованието. Нивото на бюрократите в Брюксел са щастието на кокошките и кривината на краставиците, повече не могат. А в същото време Америка и Китай са вкопчени в яростна битка за 5G и изкуственият интелект, който победи ще владее света.

  Впрочем гледал съм нивото на приемните изпити в Англия и Китай, китайците стереометрия от онова високото ниво което учихме ние преди години, англичаните обикновени уравнения.

  И те имат сериозни проблеми с инженерното образование, и при тях всичко иска брокери да стават и печелят милиони от курсовите разлики, не да си трошат главите с 4 висши математики, съпромат, механика, машинни елементи и още 20 изпита по дебели тухли пълни с формули.

  Европа е една бавно загиваща цивилизация, и голямата вина за това е точно на "умниците" в Брюксел.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 68. 68 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 470 Разстроено

  А едно време да четат ни учеха още в най-най-първите 2-3 класа(отделен е въпроса, че мен баща ми ме научи да чета, още преди да тръгна на училище). Т.е. на възраст между 7-9 години. Явно сегашните поколения, са докарани до пълна инфантилност, щом не могат да четат и разбират дори на 15-години

  мурзилка
 69. 69 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2984 Неутрално

  До коментар [#42] от "frisky":

  " но фокусът е върху наблюденията."
  така най-добре се "произвеждат консуматори.  Любовта ще спаси света!!!
 70. 70 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2984 Неутрално

  "В Канада таблицата за умножение се учи в 7-ми клас, у нас във 2-ри!"


  С една дума, ще става е по-зле!! Ужас!

  Любовта ще спаси света!!!
 71. 71 Профил на katerina_slavova
  katerina_slavova
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Кой финансира тези проучвания?До коментар [#6] от "katerina_slavova":За мен не е чудесно, а обидно. В началото след падането на Комунизма, се смеехме на разни бележки с правописни грешки. Вече не ни е смешно. от 60 000 деца , 18 000 са чистите двойки в
  —цитат от коментар 12 на hope


  Социализма, а не комунизма.

  Кой финансира проучванията за двойките?

 72. 72 Профил на Ал Бънди
  Ал Бънди
  Рейтинг: 473 Неутрално

  Може да обвиняваме образователната система, но нека не забравяме и демографията. Все по голям процент от децата са на роми, родители работещи в чужбина и т.н., а образованите млади българи живеещи в България все по малко се наемат да имат деца. Образователната система няма как да направи чудо и да поеме и ролята на родителите. Ако детето вкъщи няма добър пример и родител, който да го мотивира и помага, няма как да се представи добре в училище!

 73. 73 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2193 Неутрално

  Уморих се да обяснявам, че тая пиза е толкова тъпа, че българските деца не проумяват каква е тая тъпотия, за кокошката с аспирина. Горе долу, като питат какъв е на цвят домата, отговорът е червен, но българските деца си казват,. не може да е толкова тъпо. И започват да се чудят, ако доматът не е узрял, то е зелен. Освен това пък на патладжаните им викат сини домати. Те домати ли са и сини ли са?
  Иначе...лично бях свидетел как в международна група от.20 младежи, никой освен българите не е чувал за Робинзон Крузо. Та....по-леко го казвай

 74. 74 Профил на mgsh
  mgsh
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#56] от "niakoi_si":

  Знаете ли, защо първо не погледнете теста? И после да философствате.

  На Запад образованието било по-скоро практически насочено.. Докато, видите ли, в България то било повече теоретично, разбирай - на по-високо ниво. Извинете, но някой от дървените философи тук да е виждал какъвто и да е небългарски учебник за 8 клас по математика например - я немски, я френски, я холандски? Да е посещавал училище някъде в тези страни? Да е преподавал там?

  И пак - тестът не е за инженери, лекари и прочие - той е относно способността да разбираш, която не зависи от никакви специфични знания. Имате измислен форум с няколко постинга и въпроси към него. Кой от участниците казва това и това? Какво казва Х? Кой всъщност отговаря на въпроса на У? Кой от постингите въобще не е по темата? Елементарно, Уотсън.

 75. 75 Профил на bobyb
  bobyb
  Рейтинг: 819 Неутрално

  Трябва да се върне тази система и да се престане с фалшивата илюзия, че от всяко дърво става свирка. И държавата така да направи съотношението между местата в тези 3 направления, че да отговаря на нуждите на икономиката. Иска непременно да учи история? Ами да се пребори и класира между 10-20 кандидати в съответната гимназия. Ако не успее да отива в СПТУ, такива възможности е показал.
  —цитат от коментар 55 на Fred


  Ти си с илюзиите в случая. СПТУ и сега все още има, викат им професионални гимназии, но реално са много зле и много малко ученици ги искат, просто защото са твърде остаряли. В сегашния динамичен свят няма как да очакваш някой, най-малко държавата да знае какви професии и търсене ще има след 10 години.

 76. 76 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1413 Неутрално

  Уморих се да обяснявам, че тая пиза е толкова тъпа, че българските деца не проумяват каква е тая тъпотия, за кокошката с аспирина. Горе долу, като питат какъв е на цвят домата, отговорът е червен, но българските деца си казват,. не може да е толкова тъпо.
  —цитат от коментар 73 на uq

  Какво искате да кажете, че ние сме гении а ВСИЧКИ останали далеч пред нас по PISA са под нивото ни? Че учените от двадесетина страни /по спомени е прилагана в 50-60 страни/ са тъпи и не са разбрали колко тъпа е PISA, само вие непризнатият гений го виждате?

  Можете ли да дадете някакви данни за нашата "гениалност" неусетена от PISA, примерно брой изобретения на 1000 души, нобелови лауреати, нещо друго? Много ще се затрудните, защото И ТАМ сме от последните. Също и по нивото на университетите ни, единствено СУ е някъде на 1000 място.

  Много удобно сте заврели главата в пясъка за да не виждате реалността. Защото тя не ви изнася.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 77. 77 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 939 Неутрално

  Когато те огрява куха тиква, бостанът ражда сакъски и кратуни.

 78. 78 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#74] от "mgsh":

  Гледал съм го теста. За мен е глупав. Ама това е вероятно, защото аз съм глупав плод на оная сбъркана система.

  Отивам да си скъсам дипломите. Нищо не струва обучението ми явно, след като не мога да се справя с подобен тест.

 79. 79 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1413 Неутрално

  И пак - тестът не е за инженери, лекари и прочие - той е относно способността да разбираш, която не зависи от никакви специфични знания.
  —цитат от коментар 74 на mgsh

  Няма да те разберат, огромната маса под знания разбира запаметени купчина факти, не способността за логически анализ и изводи от него. .

  Тук вече е огромната вина на училището, което гледа на знанията като на купчина информация която трябва да бъде ВЪЗПРОИЗВЕДЕНА. Сляпо и без особено разбиране, като грамофон.

  Зубрачество го наричахме това навремето, застава на дъската и повтаря наученото като папагал. Имаше дори особен стил на такова възпроизвеждане, забързано и задъхано изсипва купчината знания. Но ако го попиташ нещо извън учебника, нещо да анализира, да намери логически връзки, тогава блокира.

  За съжаление това се поощрява от мнозина преподаватели. Първо защото е лесно за самият учител, много по-лесно се проверява КОЛИЧЕСТВОТО знания от КАЧЕСТВОТО им, от способностите за тяхното използване. Особено с тестовете. По-лесно е и за ученика, трябва само механична памет, не логическо мислене което иска по-висок коефициент на интелигентност.

  Преподавател който иска от учениците разбиране а не механично възпроизвеждане силно си усложнява животът. Ще полага много повече труд което няма да се оценява. Ще влиза и в конфликти защото ще поставя нетрадиционни изисквания и пише ниски оценки, а това е гарантиран конфликт с родителите и администрацията на училището.

  Крайният резултат се вижда най-добре когато станат студенти. Задаваш му курсов проект, има и умни деца, стараят се, събират материала и гордо ти го представят, десетки ксерокс страници колко много са работили. И в момента в който им зададеш въпрос какво са РАЗБРАЛИ, да кажат с няколко изречения същността на проблема блокират напълно. Гледат с тъжен поглед а на теб ти е криво за едно похабено умно дете и се чудиш какво да правиш, толкова пропилени години не се компенсират лесно.

  Просто са деформирани още от училището, там никой не е искал от тях да мислят и анализират, да намират логически връзки, да правят собствени изводи, да представят резюме отразяващо същността на прочетеното.

  Само сляпо възпроизвеждане. И както казах летвата на изискванията завряна в земята, да могат всички да вземат диплома. Удобно и за учителите, и за родителите, и за администрацията. Всичко цветя и рози докато един ден дойдат от PISA се установи, че отново сме от последните. Далеч назад дори от бившите соц.страни.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 80. 80 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 440 Неутрално

  [quote#54:"niakoi_si"][/quote]

  не знам се пише отделно - така ме учеха в училище

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 81. 81 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 440 Неутрално

  когато ученикът е най-важното в училище, а либерализмът - господстваща идеология, предстои катастрофа; по-умните се подготвят за нея, най-вероятно ще е техногенен колапс, защото ИИ не може да върши всичко

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 82. 82 Профил на qzj41621485
  qzj41621485
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Иначе всичките олигофрени са отличници и после висшисти без работа нали...?; тъпунгерска държава.

 83. 83 Профил на Pontif New Dnevnik SUCK
  Pontif New Dnevnik SUCK
  Рейтинг: 1869 Неутрално

  До коментар [#36] от "Pontif New Dnevnik SUCK":Ти хубаво отричаш "оная" система на образование, ама да ти припомням ли, че точно оная система създаде милион емигранти, повечето от които бяха глътнати като топъл хляб от работодателите "НА ЗАПАД", точно заради добрата им подготовка?Че оная си имаше кусури, имаше. Но, че сегашната дава по-ниски резултати е недвусмислено.
  —цитат от коментар 51 на niakoi_si


  Съгласен съм с тебе - сега дава ужасни резултати.
  Старата система работеше благодарение на дисциплината наложена от диктатурата. Всяка диктатура веднага овладява няколко ключови постижения - грамотност за всички и някакво ниво на образование за всички. Всички трябва да могат да четат нарежданията и постановленията на Партията.
  Здравна система на ниско ниво за всички - трябват им здрави работници. Всеки може да отиде на доктор но колко е качествен доктора, лекарствата и болниците не е много важно. Детската смъртност по време на Соца беше много по-висока от сега.
  И третия стожер на диктатурата е бързи грандиозни национални проекти - язовири, електрификация, мостове ... реботната сила работи насила, изселване и изземане на земи за строителни проекти е безпроблемно.
  Що се отнася до емигрантите ... малко грешиш. Образованието ни беше неефективно и лошо. Аз в МЕИ се научих да уча бързо големи обеми от абстрактна информация и бързо да я забравям. Практическата ни подготовка беше смешна. Аз каквото съм научил е от работата ми след това. Имах късмета да попадна на добри специалисти. От отдел 12 човека имаше 2ма много добри, един брилянтен инженер и останалите не съм сигурен че дори знаеха за какво е този институт. Аз исках да науча нещо само защото се подготвях да бягам от НРБ. Но имаше периоди от по една, две седмици когато ме хващаше мързела или хващах някоя широко усмихната колежка и тогава не пипвах работа. Ако исках можеше да не работя въобще с години. Инженерите и лекарите в България ставаха добри само ако те искат и ако им беше хоби. Повечето от хората с които завърших и които имаха по-добър успех от мен сега продават цветя на пазара или са екскурзоводи или работят охрана в банка или са доставчици. Двама, трима работят подръжка. Всички които напуснаха НРБ сега работят като инженери и преподаватели. Не защото образованието им е по-добро от това в Европа или САЩ а защото за да тръгнеш се иска малко мотивация. Ако имаш малко мотивация ще я имаш и да си намериш работа. Като си намериш работа ще я имаш и за да научиш какво се прави на тази работа. И понеже системата ни беше научила да учим бързо и от всичко, интеграцията беше лесна за всички. Така че не е предимство на образователната ни ситема. В МЕИ ми беше скучно. Не ходих на лекции а само на упражненията и заради няколко колежки. Работех по малко "часпром" проекти. Имаше хора които имаха почти само 6тици. Завършиха аспирантури след това и сега са нищо. Не знам къде си учил но в МЕИ имаше страхотни тъпаци - все доценти и професори. Опасно тъпи хора! Имаше и някои доста компетентни но на тях пък не им се преподаваше, гледаха само часпрома. Като учебно заведение МЕИ беше на много ниско ниво. Аз никога не съм бил по зубренето но обичах да анализирам проблеми и решения. Баща ми беше умен да ми дава интересни проблеми за решаване и винаги ми показваше странни и необичайни решения. Сега имам 7 патента защитени в САЩ и Азия а в МЕИ бях със среден успех. Накрая когато нещата бяха строго технически имах повечето 5ци и по някоя 6ца. Но имаше страхотни тъпаци и някои мадами които имаха почти от горе до долу само 6 без да разбират нещо. Това е порочна образователна система.
  Тук нещата са базирани много на оценка на проекти. Проектите винаги с в група от 4, 5 човека. Винаги са с дефицит на време. Никога не можеш да завършиш проекта сам. Невъзможно е! Затова трябва много бързо да се сработиш с хората с които си в един проект. Винаги трябва някой да стане лидер и да разпредели работата. Накрая всеки дава оценки на останалите. Ти получаваш оценката си също от колегите си. Накрая на всеки проект някои от вас трябва да представи проекта пред целия клас. Тежестта на тези проекти е по-голяма от тази на изпитите. И така са от деца. Гледам сина ми - млад инженер с BS, работи много бързо и много лесно с други хора. Учи много бързо и успява да прави всичко което му се даде. S/W и H/W. Като теория е по-зле от мене на неговите години. Но може да започне и да завърши много по-сложни проекти от мен и да ги координира с външни контрактори и доставчици по-добре от мене. Тук се гледа крайният резултат. Той постига повече, по-бързо от мен когато бях на неговата възраст. Освен това може сам да открие и реши сравнително сложни пробеми. Знае как да ги представи, как да направи бюджет и schedule (план). Работя с много инженери от Европа и Азия. Там проблема се казва на чефа и се чакат инструкции. Тук за такова нещо ще те уволнят. Ако откриеш проблем и искаш да го кажеш на шефа си, абсолютно се очаква от тебе да представиш поне едно решение на проблема. Понякога две. Обосновани и подкрепени са план за време, пари и хора. Всичко това е продукт на образователната система. По мое време в България никой не се нуждаеше от решаване на проблеми. Напротив, всяка инициатива се наказваше особено жестоко. Проблемите ги решаваше другаря Живков и понякога Цола, Мако, Дако, Тако, Въльо, Пеко .. и други такива циркаджии. Сега ги решава Винету. Затова и образователната ни система че всяка друга е на такова ниво.

  California Über Alles
 84. 84 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2597 Неутрално

  Някакъв СМИЛЕН отговор, защо китайските деца са толкова УМНИ ,след като преди 30 години родителите им гледаха ОРИЗ !??

 85. 85 Профил на mgsh
  mgsh
  Рейтинг: 521 Любопитно

  До коментар [#78] от "niakoi_si":

  Вие наистина ли не сте могъл да се справите с теста?

 86. 86 Профил на ekip
  ekip
  Рейтинг: 8 Неутрално

  С образование се занимават или комплексари, или грандомани! В пети клас материалът по почти всички основни предмети е и толкова много и толкова сложен за деца, които идват от четвърти клас, напълно неподготвени за този огромен поток от информация. Езикът е също е на неподходящо високо ниво, за деца на 11 год. А уж искаме децата да могат да завършват масово средно образование?!
  Не мога да си представя как се справят децата, на които няма кой да им помага, за да се подготвят качествено.

 87. 87 Профил на Pontif New Dnevnik SUCK
  Pontif New Dnevnik SUCK
  Рейтинг: 1869 Неутрално

  До коментар [#36] от "Pontif New Dnevnik SUCK":Това твърдя и аз - омръзна ми да чета постоянно за PISA, никой да не взема мерки и целият неуспех да се прехвърля върху децата (и родителите).Оценките в училище в момента не означават нищо. Оценка на текст - механично вадене на стотни за грешки. Не се оценява теза, изказ, речник, стил. Просто -025 или 0,50 за грешка, включително пунктуационна. Много ми е интересно форумните минусослагачи колко изречения могат да напишат без грешка.
  —цитат от коментар 61 на velvoofell


  Да, такава система за оценяване не носи нищо добро.
  Не се заглеждай много в правописа. В интернет форуми, особено международни, забележки за правопис или стил се смятат за лош вкус. Такива форуми са на Английски и в тях участват хора от цял свят. На много от тях това е втори език. По принцип в Нета се допускат съращения, знаци, пунктуация и други трикове без да се критикуват.
  Затова и граматиката и пунктуацията не са най-важнотонещо. По важно е има ли смисъл написаното. Може ли човек да се изрази с богат речник и да защити тезата си с логика и факти. И това куца много в нашата образователна система. Аз съм на години които ми позволяват да си спомням "темите" Развиването на теми беше върха на образователната ни изтънченост. Зубрачите заучаваха "темите" на изуст. Затова е сега много се хваля че могат правилно да използват пълен член и да развият тема за Йовков. Колко хора познаваш, които могат да седнат и да напишат 1500+ думи, есе на тема - Как автоматизацията ще промени обществото в следващите 50 години и как ще се отрази това на безработицата.

  California Über Alles
 88. 88 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 748 Неутрално

  До коментар [#41] от "Pontif New Dnevnik SUCK":

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Учих с виетнамци в института.
  В първи курс, по първата математика ни разбиха. "Брей! - викаме си - тези много учени! Как ще се мерим с тях?"
  Истината лъсна в следващите семестри, по булева алгебра, вероятности, изследване на операциите ... там където трябва въображение.
  Учил съм и с кубинци :-)
  Те пък на два противоположни полюса - едните пълни нещастници,които бутаха да свършат и да вземат документ... и шепа момчета, които спокойно се справяха с материята наравно с нас.

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 89. 89 Профил на mgsh
  mgsh
  Рейтинг: 521 Любопитно

  До коментар [#42] от "frisky":

  А какво правят канадските ученици 6 години /от 1-ви до 6-ти клас включително/ в час по математика? Учат се да събират 2 и 2? Може би най-способните от тях стигат все пак до изваждането? Или просто си клатят краката? Цели 6 години?!

  Като бълвате откровени лъжи и тъпотии, поне си помислете за миг, че да се лъже не е добре! Ей го на, тукашна видна представителка на семейство Авес Галиформес вече е клъвнала зрънцето и е готова да го разпространи нататък - почвата е благодатна. След норвежките гейове, които отнемат български деца за лични нужди, сега канадските дебили ще съсипят спасените като по чудо. Ах, този зъл, зъл Запад!

 90. 90 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7084 Неутрално

  Ами, ние сме абонирани за последните места.

 91. 91 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1252 Разстроено

  Проблемът е комплексен....
  От едната страна е образователната система - структурирана е така, че е зависима от броя ученици. Смъкването на учебен материал от горните класове преди години демотивира малките. Резултатите тръгнаха надолу. За да не избягат 60% от учениците към по-слаби училища, дето и да учиш и да не учиш - успяваш да завършиш, и добрите училища свалиха гарда. Това доведе до равняване по слабите ученици..... 20% знаещи и можещи, 20% маргинализирани и 60% маса... В много отношения 20-те % знаещи и можещи се доближават до 60-те %....
  От друга страна - семействата... та те са избиратели..... ТЕ ТРЯБВА ДА СА ДОВОЛНИ И СПОКОЙНИ. 60-те% имат оценките на горните 20%, но не и знанията им....Особено в малките населени места .... стабилност...
  От трета страна - родители на 15-годишните сега са родени приблизително между 1975-1985 година и са завършили между 1995 и 2005 година - времето в което се СРИНА образованието.... Времето в което учителите бяхме натикани в дъното...
  ....В образованието резултатите се разбират със закъснение 10-15 години.... особености на системата.
  p.s.
  В сегашният ми клас са 25 деца...
  Поне 10 от тях ми довериха, че единствените книги у тях са учебниците...
  Поне 14 никога не са си играли с конструктор.....
  Почти всички гледат реалитата по тв....

  ...Познайте резултатите им....

  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 92. 92 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1252 Разстроено

  До коментар [#79] от "Fred":
  "Преподавателкойто иска от учениците разбиране а не механично възпроизвеждане силно си усложнява животът. Ще полага много повече труд което няма да се оценява. Ще влиза и в конфликти защото ще поставя нетрадиционни изисквания и пише ниски оценки, а това е гарантиран конфликт с родителите и администрацията на училището."

  Точно в десетката!


  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 93. 93 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1252 Неутрално

  С образование се занимават или комплексари, или грандомани! В пети клас материалът по почти всички основни предмети е и толкова много и толкова сложен за деца, които идват от четвърти клас, напълно неподготвени за този огромен поток от информация. Езикът е също е на неподходящо високо ниво, за деца на 11 год. А уж искаме децата да могат да завършват масово средно образование?!Не мога да си представя как се справят децата, на които няма кой да им помага, за да се подготвят качествено.
  —цитат от коментар 86 на ekip

  На петокласниците им е трудно, защото от 1 до 4 клас са били при една учителка, която още в средата на първи клас е развила Стокхолмски синдром, и за да докаже колко е добра и съвършена ги е въздигнала до небесата.... В четвърти клас си е счупила гръбнака от чупки и превиване, за да привлече бъдещите първокласници и техните мами....и резултата е .... Вие сте го написали...

  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 94. 94 Профил на Петър Николов
  Петър Николов
  Рейтинг: 521 Любопитно

  Преди време помагах на един студент дето беше леко закъсал. Станал 4ти курс и влачи 20 изпита. Та му викам дай сега да сметнем едно квадратно уравнение. И го оставих на мира. След 10 минути "ама аз не го знам?". "Абе това се учи 8 или 9ти клас! Как така не го знаеш?". И за 10 минути му развих почти всичко относно квадратните уравнения - как се смятат, кога няма решения, кога е отворена отгоре, кога отдолу, какво е детерминтата и т.н.

  Отговора беше "ех! къде бяхте когато бях 9ти клас? Ако имаше тогава някой ей така да ми го обясни и щях да не съм на този хал!".

 95. 95 Профил на Finland
  Finland
  Рейтинг: 646 Неутрално

  До коментар [#4] от "niakoi_si":

  А дисциплината в училищата? А това че са шампиони по алкохол, цигари и наркотици?

  [quote#36:"Pontif New Dnevnik SUCK"][/quote]

  ТОчно така е.

 96. 96 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 765 Неутрално

  До коментар [#42] от "frisky":А какво правят канадските ученици 6 години /от 1-ви до 6-ти клас включително/ в час по математика?
  —цитат от коментар 89 на mgsh


  1. клас: числата до 20 и +/-1 или 2 от тях.
  2. клас: числата до 100, четни и нечетни, изчисляване на количества до 100.
  3. клас: числата до 1000, изчисляване на количества, събиране и изваждане наум на двуцифрени числа, умножение до 5 х 5.
  4. клас: числата до 10000, свойствата на 0 и 1 при умножението, умножение до 9 х 9.
  5. клас: числата до 1 млн., таблица за умножение до 81, деление, умножение наум.
  6. клас: числата над 1 млн., решаване на задачи с десетични числа, идентифициране на прости и съставни числа, проценти, цели числа.

  Никак не е трудно да се открият учебните планове и програми в Канада. Ето програмата по математика на Алберта от детската градина до 10. клас: http://bit.ly/2LgjcI8

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 97. 97 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1981 Неутрално

  Чудесни резултати. Отлично доказателство на твърдението ми, че министерството на образованието е излишно, ненужно, пречи на децата и трябва да се закрие.
  Резултатите са точна оценка на “реформата” в образованието - пълен провал. И няма как да не е, след като същността и беше .... смяна на имената на училищата.
  А на тези мои връстници и по-възрастни, които ще побързат да кажат “едно време учениците бяха по-образовани от днешните” ще им кажа - нищо подобно. Тогава нямаше PISA, а в образованието от тогава практически нищо не се е променило. Все така ретроградно е.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 98. 98 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1981 Неутрално

  До коментар [#4] от "niakoi_si":Точно!
  Провалът не е на децата, а на министерство на образованието.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 99. 99 Профил на GreenBush
  GreenBush
  Рейтинг: 264 Неутрално

  До коментар [#11] от "GreenBush":До коментар [#25] от "Shkembechorba":До коментар [#21] от "ivanpopov":До коментар [#27] от "hope":До коментар [#22] от "К2":От линка който ви давам хвърлете око на т.5 "Просвета и образование":https://www.chitanka.info/text/12595/7 #textstart
  —цитат от коментар 34 на deaf


  +++++++++++++

 100. 100 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1981 Неутрално

  До коментар [#15] от "султана глаушева":

  PISA показва каква е функционалната грамотност на учениците. А резултатите показват, че на МОН тя не е цел.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK