Какви са мерките и препоръките срещу COVID в училищата

Какви са мерките и препоръките срещу COVID в училищата

© Георги КожухаровМинистерството на образованието и науката (МОН) публикува списък с общи задължителни и препоръчителни мерки за работа на училищата в условията на коронавирус.


Общите мерки включват предимно здравни протоколи и организационни правила, които да се прилагат от всички училища. Препоръчителните мерки включват идеи и решения, от които всяко училище избира и прилага доколкото и където е възможно. Списъкът с препоръчителни мерки е отворен за промени, като всяко училище в страната може да го допълва и обогатява с решения.


Маски и шлемове


1. Носенето на маска или шлем е задължително:
- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) - за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията хора;


- в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен салон) - от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка, носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;


- в училищните автобуси.


2. Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.


3. Маските за учениците се осигуряват от техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите - маски или шлемове.


Физическа дистанция


"Даваме си сметка, че е невъзможно да се осигури препоръчаната физическа дистанция и да се гарантира липса на физическо взаимодействие вътре в класната стая (респ. в паралелката или групата), затова предлагаме като водещ модел да се приложи стратегията на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки. Прилагането на тази стратегия ще осигури възможност при наличието на болно дете на карантина подлежат само учениците от тази паралелка", посочват от МОН.


Добавят, че стратегията е неприложима навсякъде в нейната цялост и очакват тя да се прилага, където и доколкото е възможно. За осъществяването й се налагат някои допълнителни ограничения, например отказ от кабинетна система, ако и където е възможно, носене на предпазен шлем или маска и спазване на дистанция между учителите, които преподават на повече от една паралелка, от една страна, и между учител и учениците от паралелките, на които преподава, от друга.


Във всички случаи МОН препоръчва стратегията за невзаимодействие между паралелки да се приложи поне за началния етап на обучение (с оглед на това, че за учениците в начален етап е най-нежелателно преминаването на обучение в електронна среда от разстояние).


При симптоми при ученик


Симптомите могат да бъдат повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др. Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома. Поставя му се маска, съобразена с възрастта му. Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да го вземат, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност). Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.


При положителен PCR тест на ученик


Родителите са длъжни да информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика, в съответствие с указанията на РЗИ.


В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище. Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.


Задължителна карантина се определя от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят:


- ученици от същата паралелка - като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ
- класният ръководител в начален етап на основно образование
- учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице
- други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.


Незащитеният контакт със заразения трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 - от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.


При симптоми при възрастен


Той незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. Избягва се физически контакт с други хора. При възможност използва личен транспорт за придвижване. Консултира се с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.


Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните учители и ученици. Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с него. Той се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от личния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.


При положителен PCR тест на възрастен


Той информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.


Директорът предоставя на РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт със заразения, а здравната инспекция решава дали да се затвори една, няколко паралелки или цялото училище.


Отново инспекцията определя кои ще бъдат поставени под задължителна карантина, но като правило под 14-дневна карантина се поставят определените като високорискови контактни:


- учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител - родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ
- учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице
- други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.


Незащитеният контакт със заразения трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 - от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.


Алгоритъм за превключване на електронно обучение


Превключването ще се извършва според информация от Министерството на здравеопазването за прагови стойности (критерии) и за заболелите от COVID-19, при които ще се преминава на обучение в електронна среда; както и по актуализирани критерии (прагови стойности) за броя заболели в училището/населеното място/региона от сезонни респираторни вируси, при които в училището/населеното място/региона ще се обявява грипна епидемия.


Когато учениците от отделна паралелка по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката са поставени под карантина, паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се връща обратно в училище. Същото важи и за поставени под карантина няколко или всички паралелки в училището.


В случаите на отсъствие на начален учител поради положителен резултат от PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище.


В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, поради положителен резултат от PCR тест при осъществяван близък контакт на учителя с ученици от повече паралелки учениците от всички тези паралелки преминават към обучение в електронна среда от разстояние за времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител.


Дистанционно обучение за отделен ученик


Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от класа, като:


- ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока
- учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с учениците в реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка не пречи на учителя да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците в реалната класна стая)
- ученикът не подлежи на оценяване
- формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна.


Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и микрофон, свързани с електронно устройство. Камерата в класната стая задължително е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците. При невъзможност училището да осигури за ученика наблюдение на урока на съответната паралелка се допуска включването на ученика за наблюдение на урок на друга паралелка или на урок в дистанционна форма на обучение за същия випуск при наличието на организирано такова обучение, а когато и това не е възможно, училището може да организира предоставяне на материали на хартия в дома на ученика, в т.ч. и с подкрепата на медиатор.


Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който е поставен под карантина по решение на РЗИ заради коронавирус в семейството му.


Заплащане и работно време на учителите


Организирането и провеждането на обучение в електронна среда от разстояние се извършват от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни.


За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. При намалена продължителност на работното време изискването се прилага пропорционално. Министерството на образованието се е споразумяло със социалните партньори за допълнителна ставка от 15 лв. на час за учителите, които ще дават допълнителни консултации на нуждаещите се ученици, обяви министърът на образованието Красимир Вълчев на брифинг днес.


Обучение на деца с по-висок риск от COVID-19


В отделни случаи обучението на учениците в дневна присъствена форма е невъзможно или нецелесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на училище или техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19) или не е предпочитано от родителите.


Със списъка със заболявания, при които децата ще учат от вкъщи, можете да се запознаете тук.


На такива ученици е възможно да се осъществява в алтернативни форми - самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма на обучение. В допълнение нормативната уредба предвижда и вечерна, задочна и комбинирана форма на обучение, които обаче се прилагат в твърде специфични случаи. Формата на обучение се избира от ученика и/или неговите родители, но това право не е безусловно, а при спазване на изискванията на нормативната уредба и в отделни случаи - след препоръка от екипа за подкрепа за личностно развитие.


Препоръчителни решения


- Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните паралелки, при което учителите се местят, а не учениците.


- Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж/в отделно крило.


- Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка го позволява.


- Ползване на материална база на съседна сграда (например читалище).


- Използване на един чин от един ученик и разполагане на учениците шахматно, където е приложимо.


- Осигуряване на физическо разстояние между масата на учителя и първия ред чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаването им с цел спазване на дистанция от поне 1.5 метра по време на обучение, където е приложимо.


- Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката (когато броят на учениците в и ресурсите на училищата позволяват това).


- Разпределение на часовете между учителите по един предмет с цел формиране при възможност на норма преподавателска работа в рамките на един випуск.


- Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи.


- Поставяне на плексигласова преграда пред бюрото на учителя.


- Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.


- Различно начало на учебните занятия и на различен график за междучасията.


- Правила учениците да не се струпват (да се определи максимален брой ученици, които могат да влизат, в зависимост от капацитета).


- Хранене по график.


- Обособени зони за хранене за отделните паралелки.


- Правила да не се допускат опашки от близкостоящи ученици (когато са паралелки, които не си взаимодействат).


- Недопускане на споделяне на храни и напитки.


- Организация за хранене под формата на кетъринг в класните стаи с индивидуални прибори.


- Хранене в училищния двор, в шатри, беседки и др.


- Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.


- Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището. При невъзможност поради спецификата на сезона във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.


- Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които може да се осигурят от учители в училището.


- Ограничаване на отдаването на училищната и/или спортната база под наем.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (17)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Ramon Asvalda
  Ramon Asvalda
  Рейтинг: 1863 Весело

  Моля родителите да се организират и да костюмират децата си като доктори от по времето на черната смърт, с клюновете и всичко ! Би била интересна гледка и незабравим спомен !

  Интересен факт за тези облекла, е че дори да не са разбирали как се разпространява болестта тогава, тъй като са направени от кожа и са били плътни, са предпазвали доктора от бълхите, които са я разпространявали, носили са и ръкавици, а маските, вдишването е ставало, през задната част, докато клюна е бил пълен с билки, част от, които са имали противомикробно действие ..

 2. 2 Профил на trial_jezz
  trial_jezz
  Рейтинг: 532 Неутрално

  Пак добре - можеше да изтрещят като джендърите на "прогреса" в Германия и да набутат децата в пластмасови прозрачни клетки.

  “Those who love peace must learn to organize as effectively as those who love war.” ― Martin Luther King Jr.
 3. 3 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2966 Неутрално

  Като започнат да дават пари за лечение и тестове, родителите бързо, бързо ще преориентират предпочитанията си за формата на обучение. В Германия ще тестват всички деца на две седмици- безплатно. В Гърция ще носят маски и в час. В Италия ще има единични чинове за всички деца, в Швейцария учиха по половината клас, през седмица.

  Любовта ще спаси света!!!
 4. 4 Профил на Black Label
  Black Label
  Рейтинг: 378 Неутрално

  Дано случаите не станат петорно и шесторно повече заради струпването на учениците.

 5. 5 Профил на Smile
  Smile
  Рейтинг: 853 Неутрално

  Хубавото е, че поне за учителите предпазните средства ще ги осигурява училището, а няма да ги карат сами да си ги набавят. Държавата можеше и за учениците да помисли, но да не издребняваме.

  Не става ясно като се карантинира един клас, то родителите на децата продължават ли да си ходят на работа. Защото ако едно дете може да заразява и затова не трябва 14 дни да си показва носа навън, това означава, че може да заразява и вкъщи и родителите да се разболеят.

 6. 6 Профил на Smile
  Smile
  Рейтинг: 853 Неутрално

  До коментар [#3] от "hope":

  Извинявай, но теб като страстен привърженик на маските, да те попитам - ти ще накараш ли детето си астма да носи маска по 7-8 часа дневно? Как ще му се отрази това според теб?

 7. 7 Профил на Иван
  Иван
  Рейтинг: 1596 Неутрално

  Кой ще проверява децата за симптоми като прегледи и лечение на деца се възможни само след разрешение от родител - аз не разрешавам- какво правим? Не е нормално на децата да се слагат намордници, още повече че след еднократно слагане и сваляне не бива да се слага същия намордник, или трябва нов или да се пере същия- и по тоя въпрос какво правим?

  Не съм нито американофил, нито русофил- те са родоотстъпници и подлоги на чужди държави.Аз съм българофил!
 8. 8 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  Децата с маски по коридорите - това да не е хумористично есе?!

 9. 9 Профил на Ramon Asvalda
  Ramon Asvalda
  Рейтинг: 1863 Неутрално

  До коментар [#6] от "Smile":

  И без астмата е изключително вредно за здравето, продължителното носене на маски.. Сега в магазина за малко еди ела.. Ама 7 - 8 часа..... Имаше едно изследване бях мярнал за хирурзите, как при тях носенето на маски се отразява зле, най малко, че води до мигрени и прочие неприятни симптоми, но и до по лоши неща... Все пак се вдишва по малко кислород..

  А които си мисли, че децата са хигиенични и могат да спазват перфектна хигиена определено не е виждал деца в живота си :D

  Това, което е на земята в един момент в другия е в устата :D

 10. 10 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1268 Неутрално

  както всички родители очаквахме - мерките и препоръките съответстват на герберския мозъчен дефицит:

  "трябва да ..."
  "направете така че ..."

 11. 11 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5578 Неутрално

  Важно е че са ги разписали. Добри, лоши по-добре да ги има

 12. 12 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  Искат да накарат и здравите деца да повярват в създадена изкуствена опасност. Всъщност опасността е, че децата ни, заедно с нас сме манипулирани за да се насажда подчинение, нова форма на подтисничество и затворничество. Използват се свободния достъп до интернет, за да може чрез него да се насажда този страх и насъскване на хора едни срещу други, на база на вярата им, или не в някакъв вирус. Сравняван с чума и грип отпреди 100 години. Сякаш медицината и човечеството е седяло на едно място. Зомбирането на децата е престъпление срещу човечеството.

 13. 13 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2966 Неутрално

  До коментар [#3] от "hope":Извинявай, но теб като страстен привърженик на маските, да те попитам - ти ще накараш ли детето си астма да носи маска по 7-8 часа дневно? Как ще му се отрази това според теб?
  —цитат от коментар 6 на Smile


  ——
  Децата с астма не бива да са в среда, която дори самата администрация определя като най-високорискова- с разстояние по-малко от два метра и повече от 30 минути на закрито.
  Все едно ме питаш дали е по-добре да стои с маска или да се зарази! Астматиците правят пристъпи до посиняване от най-лекия вирус, какво остава за Ковид19.

  Любовта ще спаси света!!!
 14. 14 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2966 Неутрално

  Впрочем първия свободен час при нашата лична лекарка е след седмица. Два дни има само за бебета и ваксини за здрави деца, това е докато сме в извънредно положение. После двата потока се смесват.

  Любовта ще спаси света!!!
 15. 15 Профил на MititU
  MititU
  Рейтинг: 1400 Любопитно

  Само н да попитам ако детето е малко и се наложи 14 дневна карантина КОЙ ще ми даде отпуска или болничен за гледане на малко дете ???

  "Колкото повече толкова повече" Мечо ПУХ
 16. 16 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2027 Неутрално

  Не избирайте политици които стават политици само заради собствения си интерес. Това е основното послание вследствие на пандемията. Когато пандемията си отиде или отшуми този принцип пак ще е ценен. Трябват политици които се грижат за доброто на обществото, за здравето на хората. Където политиците въвеждат задължително присъствено училище значи само едно, че нямат грижа за децата, за родителите, за учителите, за никой.

 17. 17 Профил на wiligri
  wiligri
  Рейтинг: 589 Неутрално

  Тотална безотговорност са тия псевдомерки. Признанието, че "стратегията е неприложима навсякъде в нейната цялост и ... да се прилага, където и доколкото е възможно" всъщност означава, че и в МОН не си вярват, че имат стратегия. Нещо са написали ей тъй, за парлама, но и те си знаят, че за друго не става. Някаква загриженост се имитира само по отношение на учениците. Учителите явно са напълно прежалени и няма дори думица за хората със заболявания. Даже към родителите в МОН проявяват повече загриженост, отколкото към учителите. Не са случайни кахърните приказки за търсенето на резервни учители, само не се знае доколко ще са резервни, че с тези възрастни учители, май доста ще станат постоянни, ама на кой му пука и какво тък значи някаква си личност. Някои псевдомерки са приложими само в отдалечени селски училища, където има ниска пълняемост на паралелките и се учи на една смяна - там наистина и маски не необходими, докато не се появи в селото заразен. В големите училища абсолютно никоя от мерките няма да е приложима. Впрочем, виновният тон, с който напоследък мънка министърът намеква, че е наясно колко зле са предложенията им за мерки.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK