По два варианта на матурите и изпити по желание: какво чака завършващите по новите програми абитуриенти

По два варианта на матурите и изпити по желание: какво чака завършващите по новите програми абитуриенти

© Георги КожухаровТазгодишните абитуриенти могат да се явят по свое желание и на две допълнителни матури върху изучаваното учебно съдържание за придобиване на профилирана или на общообразователна подготовка в зависимост от обучението си. Друга новост е, че задължителният държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация при желание на ученика може да се провежда и чрез защита на дипломен проект.


В края на тази учебна година ще завърши първият випуск, чиито знания и умения ще бъдат оценявани по новите учебни програми, въведени след приемането на Закона за предучилищното и училищното образование през 2016 г. Както и досега, за да получат диплома за средно образование, всички зрелостници трябва да положат успешно два задължителни изпита. Първият е по български език и литература (БЕЛ), а вторият - по един от изучаваните профилиращи предмети или за придобиване на професионална квалификация.


За разлика от преди, когато само специализираните гимназии имаха профили, от миналата учебна година учениците т.нар. втори гимназиален етап (11 и 12 клас) учат по намалена по брой предмети програма, в която влизат три до четири специализирани предмета - до два според профила на училището, два по избор на учениците (направен нaй-късно в 10 клас), както и задължителните БЕЛ, математика, гражданско образование и физкултура.


Какви са промените за тази учебна година
Първият задължителен изпит е по БЕЛ, който се полага върху учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове в 11 и в 12 клас.


Вторият задължителен изпит за учениците от средните училища/профилирани гимназии е по профилиращ учебен предмет. Учениците от професионалните гимназии се явяват на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията.


От МОН уточниха пред "Дневник", че тази година абитуриентите имат право да се явят и на до два допълнителни изпита по желание:

  • в случай че избраният учебен предмет е изучаван като профилиращ, изпитът се полага върху учебното съдържание, изучавано в задължителните модули на профилиращия учебен предмет в 11 и в 12 клас;
  • в случай че избраният учебен предмет не е изучаван като профилиращ, изпитът се полага върху учебното съдържание, изучавано в задължителните учебни часове от 8 до 10 клас или до 12 клас, ако съответният предмет се изучава като непрофилиращ в 11 и 12 клас.
  • зрелостникът може да положи допълнителен изпит по БЕЛ само ако е изучавал учебния предмет като профилиращ, като в този случай изпитът се полага върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен предмет.

Държавният зрелостен изпит по чужд език ще се провежда по езикови равнища на Общата европейска езикова рамка - А2, В1.1, В1, В2.1 или В2, в зависимост от нивото, на което е изучаван съответният чужд език.


Зрелостник ще може да се яви на втори задължителен държавен изпит по информатика, по информационни технологии, по изобразително изкуство, по музика или по предприемачество, ако съответният учебен предмет е изучаван като профилиращ в 11 и в 12 клас.

Промяна има и в начина на оценяване. За разлика от досега, когато за тройка бяха необходими 23 точки (от 100), занапред ще са нужни поне 30% верни отговори.

Наскоро Министерството на науката и образованието (МОН) представи примерни задачи за матурите през 2022 г. по всеки учебен предмет. Всяка от задачите ще проверява конкретни умения, като е посочен и максималният брой точки при вярно решение. Задачите са само примерни, не изчерпват възможните типове въпроси и не е задължително само такива да бъдат включени в тестовете, отбелязва МОН.


Новите матури


Наред със задачите по всеки учебен предмет от общообразователната и профилираната подготовка, по който може да се полага матура, на сайта на МОН може да се види и съответната учебно-изпитна програма. В нея са посочени очакваните резултати от обучението, които ще се оценяват, както и типовете задачи. "Дневник" представя част от новостите по някои от основните учебни предмети.


Български език и литература


Изпитът (общообразователна подготовка) съдържа 41 задачи, 22 от които са с избираем отговор, 16 - с кратък свободен отговор, 2 - с разширен свободен отговор и създаване на аргументативен текст. Максималният брой е 100 точки. Първите въпроси ще проверяват доколко зрелостниците са усвоили правописната норма, като избират правилната дума измежду например галерий/галерии, едновременно/едновремено, пупулярни/популярни, живописци/живопистци и т.н.


Задачите с избираем отговор проверяват дали ученикът разпознава родови и/или жанрови характеристики на художествена творба, както и дали умее да съпоставя интерпретации на посочени теми в тях. Например: Природната стихия като знак за трагичната участ на човека се открива в творбата: А) "При Рилския манастир" Б) "Градушка" В) "Спи езерото" Г) "Ветрената мелница". Като примерна задача е представено например изискването в текст от 4-5 изречения учениците да съпоставят интерпретациите на темата за любовта във "Во стаичката пръска аромат" на П. П. Славейков и "Аз искам да те помня все така" на Димчо Дебелянов.


Както и досега, зрелостниците ще имат два текста, по които след това ще им бъдат зададени определени въпроси с цел да се провери умението им да извличат, анализират, синтезират и оценяват информация от различни в жанрово и стилово отношение текстове от различните социокултурни сфери с оглед на конкретна комуникативна задача. Младежите ще трябва да запишат два аргумента в подкрепа на дадено твърдение от един от текстовете, за да се види доколко могат да оценяват идеи, тези и аргументи.

Новото от тази година е, че някои от литературните задачи може да бъдат формулирани и върху невключени в учебните програми (откъси от) художествени текстове, като зрелостниците ще разполагат с тях по време на изпита.

Последната задача е същата като миналата година - зрелостниците да напишат есе или интерпретативно съчинение по зададена тема, например съчинение на тема "Езикът на природата в "При Рилския манастир" и "Спи езерото" или есе по житейски проблем на тема "Човекът - господар на природата?". Максималният брой точки за тази задача е 30, като се оценяват литературни компетентности, за изграждане на есе или на аргументативен текст и езикови компетентности.


Изпитът по БЕЛ, ако предметът е изучаван за придобиване на профилирана подготовка, ще включва учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен предмет, т. е. ще е по-труден. При него всички литературни задачи ще са върху невключени в учебните програми текстове. Например може да се паднат откъси от "Хляб и зрелища" на Христо Смирненски и "Фермата на животните" на Джордж Оруел, в които да открият кой мотив в единия текст е интерпретиран патетично, а в другия - сатирично (за неравенството, за лидерството, за силата на словото или за бунта на масите).


Друга задача може да бъде да формулират един проблем, интерпретиран и в двата текста, или пък да обяснят защо Оруел определя произведението си като приказна история. В този изпит съчинението или есето би могло да бъде на тема "Господарят и Робът", като освен на дадените откъси, текстът може да се основава и на други произведения, съотнесени към темата.


Математика


Изпитът от общообразователната подготовка включва 23 задачи, 20 от които ще са с избираем отговор и 3 - с разширен свободен отговор. Задачите включват решаване на неравенства, намиране на елементи и обем на прав конус, преобразуване на тригонометрични изрази с помощта на изучените формули, решаване на показателни и логаритмични уравнения в основен вид и свеждащи се до квадратни уравнения, както и уравнения от по-висока степен чрез полагане, намиране на средноаритметичното от корените на три уравнения и т. н.


При матурата по математика, изучавана за профилирана подготовка са включени само 18 задачи, но от зрелостниците ще се иска да могат да намират скаларно произведение на вектори, зададени чрез координатите им, да пресмятат математическо очакване на случайна величина с дадено разпределение, да знаят и намират нула (корен) на полином, да изследват дробно-линейна функция и др.


История


Държавният зрелостен изпит от общообразователната подготовка се провежда под формата на тест, включващ 26 задачи, сред които с избираем отговор, с кратък свободен отговор, с разширен свободен отговор. Като примерна задача с избираем отговор е посочена: "Фактор за развитието на българската индустрия в началото на ХХ в. е: А) превръщането на протекционизма в държавна политика; Б) увеличаването на данъците върху селскостопанската продукция; В) разрастването на частните строежи на жп линии и язовири; Г) извършването на аграрна реформа в полза на дребните собственици. Тя ще провери дали зрелостникът открива връзката между политически, стопански идейни и социални промени.


От зрелостниците ще се иска да създадат и свързан писмен текст върху няколко източника, например по темата "Каква е ролята на Търновската конституция за изграждане на модерната българска държавност?", по която са предоставени 4 източника на информация. При разработването на изпита е спазено доминиращо съотношение на въпросите, свързани с националната история, спрямо въпросите, свързани със съвременната световна история.


Изпитът от профилираната подготовка се полага ако в 11 и 12 клас ученикът е изучавал история и цивилизация за придобиване на профилирана подготовка. Тук задачите са по-сложни, като включват например отговор на въпроса "Какво е влиянието на Просвещението върху процесите на Българското възраждане?", с което се оценява дали зрелостникът умее да създава логически свързан и правилно структуриран писмен текст върху разнообразни исторически източници или отговор на исторически проблем.


Друга от задачите е писмен отговор на въпроса "Каква е ролята на телевизията във всекидневния живот на хората?", след като учениците разгледат и анализират два източника - откъс от статията "История на телевизията - технологията, която съблазни целия свят и мен", Андрю Антъни, 2013 и сцената от сериала "Приятели", в която главните герои гледат втренчено телевизия.


Философия


Изпитът от общообразователната подготовка включва 32 задачи, от които 30 с избираем отговор, една - за анализ на казус и една задача за създаване на философско есе по един от зададени фрагменти. Например от учениците може да се иска да напишат философско есе по един от зададените фрагменти: "Човекът е обществено животно" (Аристотел); "Вярвам, за да разбера" (Августин); "Мисля, следователно съществувам" (Рене Декарт). Зрелостникът ще бъде оценяван в зависимост от това дали познава основни характеристики на философското мислене и културата в епохите на Античността, Средновековието и Новото време. Познава античното разбиране за света като космос и принципите на осмислянето на света в натурфилософията и философията на Аристотел. Дали познава християнската философия през Средновековието като преход от космологизма на Античността към разбирането на света чрез отношението човек - Бог. Дали разграничава емпиризъм от рационализъм.


Изпитът от профилираната подготовка също включва 32 задачи, 20 от които са с избираем отговор, 11 - с кратък свободен отговор и с разширен свободен отговор към текст/текстове и една задача за създаване на текст (философско есе по зададени фрагменти или анализ на казус - по избор на ученика). Като примерна задача с избираем отговор е посочена: "Дедуктивно валидно е умозаключение, в което: А) от истинността на предпоставките вероятно следва истинността на извода; Б) от истинността на предпоставките необходимо следва истинността на извода; В) от истинността на предпоставките не следва истинността на извода; Г) от истинността на предпоставките вероятно не следва истинността на извода.


Примерни задачи за всеки от изпитите можете да видите тук.


Дипломна работа ще заменя изпита по професия


Задължителният държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация при желание на ученика може да се провежда и чрез защита на дипломен проект - това предвиждат промени в наредбата за организацията на изпитите за придобиване на професионална квалификация, предложени от МОН.


Дипломният проект е определен като "теоретико-практическа разработка на тема, възложена на ученика с индивидуално задание". Изпитът чрез защита на проект ще се провежда в две части - в теоретична част (устно изложение на ученика за представяне на разработения дипломен проект и отговор на поставените от комисията въпроси) и в практическа част (изпълнение на практическо задание, вкл. демонстрация на определена практическа задача от дипломния проект).


Той всъщност ще замени досегашния втори задължителен държавен изпит за учениците от професионалните гимназии - този за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията.


За първи път тази учебна година всички дванадесетокласници, които изучават професия, ще положат втори задължителен държавен изпит по теория за придобиване на професионална квалификация - на 20 май. Досега те можеха да избират дали да се явят на втора матура по общообразователен предмет по избор, или по теория на професията (т.е. можеха и да не държат изпита по теория на професията, който вече стана задължителен). Изпитът по практика също си остава, както досега. Той е на различни дати в различните училища.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK