Конкуренция в ЕС в областта на моторните превозни средства

Адвокат Радослав Йондров, правна кантора “Пенков, Марков и партньори”.

© Дневник

Адвокат Радослав Йондров, правна кантора “Пенков, Марков и партньори”.Политиката на ЕС в областта на конкуренцията оказва съществено влияние върху регулирането на сложните взаимоотношения в рамките на единния европейски икономически пазар, като се стреми да наложи икономическа система, която да гарантира реална конкуренция между равнопоставени участници на пазара. Многообразието от стоки, с които търгуват различните участници в рамките на вътрешния европейски пазар, изисква обаче изработването и прилагането на специфични правила от страна на Европейската комисия, с които да се поддържа, от една страна, ефективна конкурентна среда, а, от друга, да не се стигне до съществено нарушаване на бизнес интереса на икономическите субекти.


Един от най-скъпите и сложни за производство и поддръжка продукти, които достигат до крайните потребителите на пазара, са моторните превозни средства. Поради тази причина в стремежа си да се съобрази със сложните пазарни условия при дистрибуцията на моторни превозни средства комисията се е опитала да изгради гъвкава политика в областта на конкуренцията по отношение на този вид стоки. Основните текстове, върху които се базира политиката на комисията, се намират в източниците на първично право на ЕС, залегнали в Договора за създаване на Европейска общност (ДЕО) и инкорпорирани във вътрешното ни законодателство. В чл. 81 от ДЕО, имплементиран в чл. 9 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), се установява


принципа за забрана на споразумения
(съглашения) между предприятия и съгласувани практики, които имат за цел предотвратяване, нарушаване или ограничаване на конкуренцията на съответния пазар. От съществено значение за постигането на по-добра бизнес среда е обстоятелството, че от забраната по чл. 81 от ДЕО, имплементирана в чл. 9, ал. 1 ЗЗК, могат да бъдат освободени договори, който отговарят на определени изисквания, регламентирани в чл. 81, ал. 3 от ДЕО, съответно в чл. 13, ал. 1 от ЗЗК, а именно: споразумения, решения или съгласувани практики, които допринасят за увеличаване и подобряване производството на стоки и извършването на услуги, които не създават възможност за премахването на конкуренцията и т.н.


В кръга на споразуменията, за които се прилага разпоредбата за освобождаване от забраната, попадат и вертикалните споразумения за покупка или продажба на нови моторни превозни средства, резервни части за моторни превозни средства, както и услуги за сервиз или гаранционно обслужване на превозни средства.


С оглед правомерното прилагане на чл. 81 от ДЕО за вертикални споразумения и съгласувани практики в сектора на моторните превозни средства, Европейската комисия е приела редица актове - Регламент №19/65ЕЕС на Съвета, изменен и допълнен с Регламент №1215/1999 и Регламент на Комисията №1400/2002 от 31 юли 2002 г. В изпълнение на поетите ангажименти за сближаване на законодателството на Република България с това на ЕС, включително и в областта на конкуренцията, нашата Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) от своя страна стриктно съблюдава правото на ЕС в тази сфера. В тази връзка КЗК постанови Решение №221 от 29 юли 2004 г. (Решението), в което се поставят критериите за групово освобождаване от забраната на чл. 9, ал.1 от ЗЗК на определен вид вертикални споразумения и съгласувани практики в сектора на моторните превозни средства.


Водена от разбирането, че моторните превозни средства са скъпи и технически сложни стоки, които изискват периодичен преглед и обслужване, както и ремонт за отстраняване на възникнали дефекти при експлоатацията им, КЗК с Решението налага редица принципи и правила при търговията с МПС и тяхната сервизна поддръжка. Внимателният преглед на изработените критерии позволява да се посочат по-важните от тях, както следва:


- От забраната на чл. 9 от ЗЗК се освобождават вертикални споразумения, при които доставчикът се съгласява да предoстави на всеки един дистрибутор или сервиз от системата за дистрибуция такива права и задължения, с каквито разполагат останалите.


- В същото време условие да се приложи освобождаването от забраната е правото на всеки един дистрибутор или сервиз да може да прехвърля своите права или задължения, произтичащи от споразумението, на което и да било друго предприятие от системата за дистрибуция.


- Вертикалното споразумение трябва също да предвижда, че всяка една от страните може да отнесе възникнал спор по изпълнението на конкретни договорни задължения до независим арбитраж.


- Решението изрично посочва, че предсрочното прекратяване на вертикалното споразумение с дистрибутор или сервиз от страна на доставчика следва да се извърши, след като бъде изпратено писмено уведомление до другата страна, в което да се посочат обективни и ясни причини за това.


- При сключване на вертикално споразумение доставчикът няма право да определя продажните цени, на които дистрибуторът ще продава нови автомобили, а сервизът съответно - резервни части. Допустимо е обаче посочването на максимални или препоръчителни цени за продажба.


- На следващо място, доставчикът няма право да ограничава възможността на дистрибутора да развива конкурентна дейност, като извършва активни или пасивни продажби на други марки автомобили или на резервни части. Дистрибуторът има право да договори с оторизиран сервиз извършването на услуги за гаранционно и сервизно обслужване като подизпълнител. Не се допуска също и ограничаване на възможността на оторизирания сервиз да извършва други дейности освен тези, свързани с гаранционно и сервизно обслужване и дистрибуция на резервни части.


- Освобождаването не се прилага, когато доставчикът на моторни превозни средства откаже да предостави на независимите оператори достъп до техническа информация, диагностициращо оборудване, софтуер или друго оборудване, инструменти, както и обучение, необходими за гаранционното и сервизно обслужване на моторните превозни средства и т.н.


Така изброените критерии, на които трябва да отговарят вертикалните споразумения, както и останалите правни постановки в Решението показват, че КЗК се стреми да имплементира една вече изработена и действаща в рамките на единния европейски пазар рамка от правила за търговия с нови моторни превозни средства, резервни части за тях, както и услуги за тяхното сервизно или гаранционно обслужване. Съществено е обаче да се отбележи


наличието на т.нар. твърди ограничения


неспазването на които изключва освобождаването на вертикални споразумения от забраната, регламентирана в чл. 9, ал.1 от ЗЗК. В този смисъл освобождаването няма да се прилага за споразумения, съдържащи пряко или косвено задължение, в резултат на което:


- се изключва конкурирането между равнопоставени участници на пазара


- се ограничава възможността на оторизирания сервиз да предоставя сервизно или гаранционно обслужване на моторни превозни средства на конкуренти на доставчика


- членовете на система за дистрибуция не могат да продават МПС или резервни части на определени доставчици - конкуренти или да не могат да предоставят гаранционно или сервизно обслужване на МПС - конкуренти на доставчика


- след прекратяване на споразумението дистрибуторът или оторизираният сервиз да не могат да произвеждат, купуват, продават или препродават МПС, или да предоставят услуги за гаранционно или сервизно обслужване


- при продажбата на нови МПС търговецът да не може да предлага лизингови услуги, свързани с договорените стоки.


Анализът на изработените правила сочи, че политиката на ЕС стеснява кръга от нерегламентирани взаимоотношения между доставчици и дистрибутори/сервизи, които остават извън приложното поле на актовете на Европейската комисия и в частност на решенията на КЗК. Трудно обаче би могло да се даде еднозначна оценка на влиянието, което изработените критерии ще окажат на планираните бизнес резултати, които си поставят участниците на пазара на моторни превозни средства и тяхното сервизно обслужване. Очевидна е все пак необходимостта от:


- преосмисляне и промяна в съществуващите маркетингови стратегии за подход към междинните и крайни клиенти и


- намирането на най-удачната формула за продажба на автомобили и резервни части за тях на един пазар, където стремежът е да се постигне максимална равнопоставеност на участниците въпреки различията в тяхната икономическа мощ.


----------------


*правна кантора “Пенков, Марков и партньори”,


адрес: [email protected]

Ключови думи към статията:

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK