Купувачите могат да предявят претенции за скрити дефекти в рамките на 6 месеца

Срокът става три години, ако продавачът съзнателно е премълчал недостатъка

Продавачите носят отговорност за скрити дефекти на стоките, дори и да са продадени без ангажимент за гаранция

© АСЕН ТОНЕВ

Продавачите носят отговорност за скрити дефекти на стоките, дори и да са продадени без ангажимент за гаранцияПри търговската продажба продавачът е задължен да предаде на купувача качествена стока. Качествена е стоката без съществени недостатъци, които съществено да намаляват цената или способността й да изпълни предвиденото в договора предназначение.


За стока, продадена с недостатъци, продавачът носи два вида отговорност: законна и гаранционна.


Законната отговорност за недостатъци е отговорността на продавача за недостатъците на стоката, които са съществували в момента на предаването и на купувача, но на купувача не са му били известни. В случай, че недостатъците на стоката са били известни на купувача в момента на предаване на стоката, тогава продавачът не отговоря за тях, тъй като се счита, че купувачът мълчаливо ги е одобрил.
Продавачът поема щетите от некачествените стоки


Съгласно чл. 195, ал.1 от Закона за задълженията и договорите правата на купувача във връзка със законната отговорност на продавача за недостатъци са:


·да се замени некачествената стока с друга, качествена


·да се отстранят недостатъците на стоката за сметка на продавача


·да се намали цената на стоката


·да се върне платената цена и да се предаде обратно получената некачествена стока.


Освен това купувачът има право и да предяви иск за обезщетяване на претърпените вреди от получаването на некачествената стока.


Гаранционната отговорност на продавача покрива недостатъците, които са се проявили по време на използването на стоката в рамките на гаранционния срок.


За да може да търси законна отговорност за недостатъци, купувачът трябва да спази рекламационното производство за констатиране на недостатъците и предявяване на исканията.


Купувачът трябва да прегледа стоката в течение на определен период от време, необходимо според обстоятелствата, и ако не отговаря на изискванията, да уведоми незабавно продавача (чл.324 от Търговския закон). Тази разпоредба се отнася до явните недостатъци.


Според цитираната по-горе норма, ако купувачът не уведоми продавача за явните недостатъци, стоката се смята одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скритите недостатъци.


В чл.197 от Закона за задълженията и договорите е предвиден 6-месечен срок по отношение на скритите недостатъци. Ако продавачът съзнателно е премълчал недостатъка, посоченият срок е тригодишен.


Констатациите се отразяват в протокол


Констатирането на недостатъците трябва да се оформи в констативен протокол. В този протокол би следвало да се посочат:


·съставът на комисията


·вид на стоката


·номер на фактура и товарителница, с която е изпратена стоката


·дата на получаване на стоката


·дата на преглеждане на стоката


·вид на констатираните недостатъци


·липси.


Въз основа на констативния протокол купувачът трябва да предяви рекламация пред продавача. Рекламацията е и писмена покана за доброволно уреждане на претенциите на купувача. В нея купувачът трябва да опише недостатъците на стоката и да предяви своето искане, произтичащо от законната отговорност на продавача.


Счетоводно отразяване на рекламациите


Пример:


Доставени са 100 бр. стока с единична доставна цена 10 лв., или общо за 1000 лв. Сумата е платена на доставчика. В последствие в рамките на законоустановения срок купувачът открива в 10 броя от доставената стока скрити недостатъци и предявява рекламация.Да приемем, че рекламацията бъде приета и уважена от доставчика. Постигнато е споразумение поради скритите недостатъци доставчикът да направи отбив от цената в размер на 2 лв. за всяка дефектна бройка или общо 20 лв. Доставчикът възстановява договорения отбив.


При доставката на стоката се дебитира сметката "Стоки" и се отразява задължение към доставчика.


Когато това задължение бъде погасено, се отчита намаление и на паричните средства.


За предявената и уважена рекламация и договорения отбив (само стойностно записване) се съставя счетоводната статия.Д-т с/ка Вземания по рекламации 20


К-т с/ка Стоки 20Разчетът по рекламациите се закрива срещу дебитиране на сметка, по която се отчитат парични средства, когато доставчикът възстанови договорената сума.


Възможно е рекламацията да бъде приета от доставчика и да бъде постигнато споразумение за връщане на дефектните бройки и съответно възстановяване на платената за тях цена - 100 лв.


Тогава за предявената и уважена рекламация ще бъде съставена статията (натурално и стойностно изражение):Д-т с/ка Вземания по рекламации 100


К-т с/ка Стоки 100Тук разчетът по рекламацията също ще бъде закрит, когато постъпи плащане от доставчика.


При външнотърговски сделки в случаи на уважени рекламации не се дължи ДДС, в случай че се внасят стоки, които са били временно изнесени за ремонт или поправка (чл.59, т.17, б. Б от Закона за данък върху добавената стойност). Нормата се прилага, ако са изпълнени условията на чл.154 от Закона за митниците. Съгласно тази норма, когато операцията по усъвършенстването има за цел поправка на временно изнасяните стоки, последващият им внос се извършва при пълно освобождаване от вносни митни сборове, ако се докаже, че поправката е извършена безплатно поради гаранционно задължение или производствен дефект. Разпоредбата не се прилага, когато дефектното състояние на стоката е установено и взето предвид в момента на първоначалния внос.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK