От догодина регистрацията по ДДС не зависи от оборота

Фирмите могат да се откажат след минимум 2 години

Процедурите за регистрация и дерегистрация по ЗДДС, които не са приключили до края на годината, ще бъдат довършени по новия ред

© Георги Кожухаров

Процедурите за регистрация и дерегистрация по ЗДДС, които не са приключили до края на годината, ще бъдат довършени по новия редОт 1 януари 2007 г. влизат в сила новият Закон за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и правилникът за неговото прилагане. Преходът налага да бъдат уредени онези процедури и задължения във връзка с облагането, които няма да са приключили към 31 декември 2006 г. Начинът, по който ще се извърши това, е регламентиран в Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на новия ЗДДС.


Регистрация и дерегистрация по новия закон

След 1 януари 2007 г. всички лица, които са регистрирани по ДДС, ще се идентифицират с единен идентификационен номер, пред който е поставен знакът ВG. Регистрираните по отменения ЗДДС лица се смятат за регистрирани и по новия закон. Идентификационният номер и удостоверението за регистрацията им ще се издават служебно. В срок до 31 януари 2007 г. те трябва да получат регистрационното си удостоверение от териториалната дирекция на НАП, където са регистрирани. До връчването на удостоверението, издаваните от тях документи следва да съдържат като идентификационен номер по ДДС идентификационния им код по търговския регистър или този по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът ВG.


Нерегистрираните лица, които желаят да се регистрират, но до края на 2006 г. не са имали нормативно определения оборот за това, след 1 януари 2007 г. могат да се регистрират независимо от оборота си. Новият закон им дава възможност за доброволна регистрация без ограничение в оборота (чл.100, ал.1 от ЗДДС). Заявлението си за регистрация (Приложение №1 от ППЗДДС) те могат да подадат още в първите дни на януари 2007 г. Преди да направят това обаче, следва да имат предвид, че в съответствие с разпоредбата на чл.108, ал.2 нямат право на дерегистрация по-рано от 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията.
Право да запазят регистрацията си, в случай че желаят това, имат и регистрираните лица, за които е възникнало основание за прекратяване на регистрацията в последния данъчен период преди 1 януари 2007 г., стига да са налице основания за регистрация по избор.


Започналите и неприключили до 1 януари 2007 г. процедури по регистрация или дерегистрация ще се довършват по новия закон. В случай че срокът за подаване на регистрационния опис по чл.68 или 70 от отменения ЗДДС изтича след влизането в сила на новия закон, описът се подава в тридневен срок след датата на регистрацията по отменения закон. Така например, ако заявлението за регистрация е подадено през декември 2006 г., а удостоверението е връчено на 28 декември същата година, срокът за подаване на регистрационния опис за наличните към датата на регистрацията активи се определя по реда на сега действащия закон (3-дневен) и изтича през първия работен ден от новата година. Образецът за изготвяне на регистрационния опис и правото на приспадане на данъчен кредит за включените в него активи обаче са по сега действащия закон (§4, ал.4 и 5 от ПЗР на ППЗДДС).


В новия ЗДДС не съществува изискване за задължителна дерегистрация при спадане на облагаемия оборот под определен праг. В чл.108 от закона са посочени основанията за задължителното прекратяване на регистрацията, но оборотът не е посочен като такова основание. В тази връзка разпоредбата на §4, ал.3 от ПЗР на ЗДДС дава право на лицата, за които е възникнало основание за прекратяване на регистрацията през декември 2006 г., но те не желаят това, да останат регистрирани по новия закон. При прекратяване на регистрацията преди влизането в сила на новия закон начисленият данък за наличните към датата на дерегистрация активи се внася в 30-дневен срок от датата на прекратяване на регистрацията.


Неприключили процедури по приспадане, деклариране и възстановяване на данъка
Новият ЗДДС запазва общия ред за прихващане, приспадане и възстановяване на ДДС, прилаган при действието на отменения закон, но регламентира само тримесечна процедура по приспадане. В резултат на това възникват следните хипотези:
- Наличие на неприключила 9-месечна процедура за приспадане на данък за възстановяване. Разпоредбите на §6, ал.2 от ПЗР предвиждат процедурата по приспадането на неприключилите към 1 януари 2007 г. 9-месечни процедури да приключат към последния ден от месеца, предхождащ месеца за влизане в сила на новия закон. В §6 от ПЗР на ППЗДДС е посочено, че при такива случаи остатъкът за приспадане на данъка за възстановяване се посочват в клетка 80 на справката - декларация за декември 2006 г. (приложение №8) и в справката за приспадане по приложение №5 от правилника за приложение на отменения закон. Данъкът се прихваща или възстановява от администрацията по приходите в 45-дневен срок от датата на подаване на декларацията (§6, ал.3 от ПЗР).


- Наличие на неприключила тримесечна процедура по приспадане на данък за възстановяване към 31 декември 2006 г. В такива случаи процедурата по приспадането ще продължи по реда на чл.92, ал.1 от новия ЗДДС. Разпоредбите на посочения чл.92, ал.1 от новия закон не се отличават от тези на чл.77, ал.1 от отменения.


- Наличие на остатък от данъка за възстановяване по чл.77, ал.1, т.4 от отменения закон към 1 януари 2007 г. Остатъкът се прихваща и възстановява от данъчните органи в 45-дневен срок от подаването на справката-декларация.


- Наличие на невъзстановен данък във връзка с ускорената процедура за възстановяване по реда на чл.77, ал.2 от отменения ЗДДС. Този данък се прихваща и възстановява от данъчните органи в сроковете по посочения член от отменения закон.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK