Актове при завършване на строителството

 

© Георги Кожухаров

 www.legaconsulting.org


Все по-често срещани стават проблемите във връзка със завършващата фаза на строителния процес и причините за това понякога са противоречията между
страните по отношение на съдържанието на констатациите и заключенията в актовете и протоколите, които следва да се съставят според изискванията на
действащата нормативна уредба. За строежите от първа до трета категория релевантни при завършване на строителния процес са актове образци ?14 и 15 и
протоколи образци ?16 и 17, а за строежите от четвърта и пета категория - само актове образци ?14 и 15.


Актът за приемане на конструкцията, известен още като Акт образец 14, се съставя се от проектанта-конструктор, строителя, технически правоспособното
физическо лице, упражняващо строителен надзор, и съдържа констатации за съответствието на строежа с проекта въз основа на данни от съставената
предходна документация. Тя включва дневници на строежа, документите, удостоверяващи съответствие на вложените строителни продукти със
съществените изисквания към строежите, и други, доказващи годността за употреба при спазване на съществените изисквания на Закона за устройство на
територията (ЗУТ). Изискванията на чл.169 от ЗУТ постановяват, че строежите следва да се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с
изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на
съществените изисквания за носимоспособност (което означава механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на
земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания); безопасност при пожар; хигиена, опазване на здравето и живота на хората; безопасна
експлоатация; защита от шум и опазване на околната среда; енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение. Необходимо е също така
строежите да се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението.
С Акт 14 съставителите преглеждат изпълнението на конструкцията


на строежа, етапа или на частта от него, както и всички документи по изпълнението й (работните проекти, декларации за съответствие на вложените
строителни продукти, дневници за изпълнените работи, заповедна книга на строежа, съставените актове, протоколи и др.), като всички релевантни
документи, характеризиращи изпълнените конструкции, следва изрично да се посочат. Като резултат Акт 14 има установително действие, потвърждаващо, че
конструктивните елементи на строежа, етапа или на частта от него са изпълнени в съответствие с одобрените проекти и промените, предписани от
проектанта в заповедната книга, и че констатираните частични недостатъци и пропуски при изпълнението (ако има такива), които не увреждат сигурността на
изпълнената конструкция, са отстранени. Въз основа на посочените констатации съставителите на Акт 14 дават заключението, че носещата конструкция на
строежа, етапа или частта от него е в състояние да понесе по време на последващото изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), както и при
експлоатацията му всички постоянни, временни и особени натоварвания съгласно проекта и действащата нормативна уредба и разрешават изпълнението на
довършителните работи. Констативният акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него), известен още като Акт образец 15, се съставя от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части, или от техническия ръководител за строежите от пета категория. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор.


Чрез Акт 15 се извършва предаването на строежа


и строителната документация от строителя на възложителя. Актът съдържа преглед, констатации и описания на договорите за изпълнение на
строителството, строителните книжа и документация, както и документите във връзка с проведени изпитвания, измервания и други, доказващи правилността на
изпълнението. В Акт 15 се посочват и данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във вида при откриване на строителната
площадка), включително описание на строежа и на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за издаване на
разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да бъдат отстранени, за което се съставя констативен протокол и др. Акт 15
трябва да съдържа и доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация,
изискванията към строежите по чл.169 от ЗУТ и условията на сключения договор, въз основа на които съставителите установяват годността за приемане
на строежа. Определят се и сроковете за отстраняване на недостатъците и премахването на временните постройки. Протоколът за установяване годността за ползване на строежа, известен още като образец 16, се съставя от лица, определени от началника на ДНСК със заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия (ДПК) по нормативно регламентирания ред. Протокол 16 е задължителен само за строежите от първа до трета категория и погрешно в практиката се говори за Протокол 16 при строежи от четвърта и пета категория. ДПК има председател, зам.-председател и членове, като в нейната работа участват възложителят на строежа, представители на специализираните контролни органи, лицето, упражняващо строителен надзор, допълнително привлечени специалисти с писмена заповед на началника на ДНСК или председателя на ДПК.


Констатациите на приемателната комисия са в няколко насоки.


Първата насока е свързана с участниците в строителството, които следва да се посочат: възложители на строежа, строителен надзор, проектанти, строител,
технически ръководител. Втората насока е свързана с изпълнението на СМР, а именно - описание на строежа по части, включително свързването на вътрешните
инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура. Следва да се констатира дали промените в процеса на
строителството са или не са в рамките на допустимото според действащата техническа нормативна база и дали са отразени в екзекутивната документация.
Важно е да се установи дали така изпълнен, строежът може да понесе натоварванията съгласно правните изисквания. Последната констатацията се
прави въз основа на съставения акт обр. 14. Следва да се посочи дали строежът е изпълнен съгласно изискванията на ЗУТ, дали в процеса на
строителството са настъпили съществени отклонения спрямо одобрените проекти, дали по време на строителството са взети необходимите мерки за запазване от
повреди върху околното пространство. ДПК трябва да прецени дали има, или няма неизвършени и недовършени видове СМР съгласно договора (договорите) за
строителство. Много важни са частите от Акт 16, в които са отразени становищата на ДПК. Въз основа на направените констатации ДПК решава да приеме строежа и предлага на началника на ДНСК да издаде разрешение за ползване. Разрешението за ползване е документът, чрез който строежите от първа до трета категория
се въвеждат в експлоатация.

Ключови думи към статията:

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах