Наука и етика: Оправдано ли е използването на животни за медицински цели

Наука и етика: Оправдано ли е използването на животни за медицински цели

© Associated PressНа германската автомобилна индустрия не може да се вярва. Тези думи на еврокомисаря по предприемачеството и малките и средните предприятия Елжбета Бенковска не изглеждат никак пресилени на фона на поредния скандал, в който се забърка автомобилния концерн "Фолксваген".


Разкритията, че "Фолксваген", БМВ и "Даймлер" са финансирали изследователски институт, който е провел експерименти в САЩ с маймуни за ефектите от дизеловите газове върху здравето, си навлякоха не малко критики и повдигнаха въпроса до колко в оправдано използването на животни в научни изследвания.


Какво казва ЕС


Въпросът в Европейския съюз всъщност е регулиран подробно в Директивата на ЕС от 2010 г. за защита на животните, използвани за научни цели. В нея детайлно е определено кои животни могат да бъдат използвани, по какъв възможно най-щадящ начин и за какви цели.
В чл. 1 на директивата е обяснено, че тя се прилага към следните животни: живи нечовекоподобни гръбначни животни, включително самостоятелно хранещи се ларвни форми и фетални форми на бозайници след последната фаза от развитието им, и живи главоноги.


Според документа използването на нечовекоподобни примати е позволено само за фундаментални изследвания, за опазване на съответните видове или когато се осъществява дейност във връзка с животозастрашаващи състояния при хората или при инвалиди­зиращи състояния. Използването на човекоподобни маймуни, които са най-близките до хората видове и са с най-силно развити социални и поведенчески умения, е разрешено също единствено, когато няма друг начин за постигане на целите на дадена процедура и когато става въпрос за изследвания за опазване на видовете или във връзка с животозастрашаващо, инвалидизиращо състояние, излагащо на риск човешки същества.


Изброени са няколко видове животни (мишки, плъхове, морски свинчета, сирийски златен хамстер, китайски хамстер, монголска песчанка, зайци, кучета, котки, всички видове нечовекоподобни примати, жаби, рибка-зебра), които могат да бъдат използвани в процедури единствено ако са били развъждани за тези цели.


Според чл. 4 от директивата държавите членки трябва да гарантират, че когато е възможно, вместо дадена процедура, ще се използва научно задоволителен метод, който не е свързан с използване на живи животни. Освен това трябва да се намали до минимум броя на използваните животни. Друго задължение е да се премахне или да се намали до минимум всяка възможна болка, страдание, дистрес или трайно увреждане на животните.


Тази процедури са разрешени само за постигането на определени цели: фундаментални изследвания; транслационни или приложни изследвания (също с няколко определени цели); разработването, производството или изпитването на качеството, ефективността и безопасността на лекарства, хранителни продукти и фуражни продукти и други вещества или продукти; защита на естествената околна среда в интерес на здравето или благосъстоянието на хората или животните; изследвания, насочени към опазване на видовете; висше образование или обучение за придобиване, поддържане или подобряване на професионалните умения; съдебномедицински разследвания.


Според член 9 от директивата животни, уловени в дивата природа, не могат да бъдат използвани, освен ако няма научна обосновка, че целта не може да се постигне, като се използват специално развъждани животни. Подчертава се, че и в този случай улавянето трябва да бъде извършено от компетентно лице по начин, който не причинява на животното ненужна болка или трайно увреждане.


Безстопанствените и дивите животни от домашните видове също не могат да се използват. Изключение правят случаите, когато има "съществена необходимост от проучвания във връзка със здравето и благосъстоянието на тези животни или сериозни заплахи за околната среда и за здравето на хората и животните и когато съществува научно съображение, според което целта на процедурата може да се постигне, единствено като се използват такива животни".


Когато се подбират процедурите, трябва да бъдат избрани тези, които: използват минимален брой животни; използват животни с най ниска способност да изпитват болка; причиняват най-малко болка и които е най-вероятно да доведат до задоволителни резултати. Смъртта като краен етап на дадена процедура трябва да се избягва, доколкото е възможно.


Освен ако не е нецелесъобразно, при процедурите трябва да се прилага обща или местна анестезия и да се използват аналгетици или друг подходящ метод, който да гарантира, че болката, страданието и дистресът за животните са сведени до минимум.


В края на процедурата ветеринар или друго компетентно лице трябва да реши дали животното да остане живо. То се умъртвява, ако има вероятност да продължи да изпитва средна или силна болка или ако има трайно увреждане.


Какво казват защитниците на животните


Като адвокат, заминаващ се с права на човека и права на животни, различни от човека (human and nonhuman rights), Елена Кръстева е категорично против опитите с животни за каквито и да е цели, включително и медицински. Кръстева е член е на организациите "На Ти с Природата" и "Кампании и активизъм за животните в индустрията".


Тя посочва, че в Европа задължението за хуманно отношение към животните е установено в чл. 13 от Договора за функционирането на ЕС. На територията на ЕС, освен директивата от 2010 г., действа и Европейската конвенция за защитата на гръбначните животни, използвани за опитни и други научни цели. От 2004 г. в ЕС са забранени опитите с животни в козметичната индустрия.


"Видно е, че ЕС дължи хуманно отношение към животните, но все пак допуска опитите с тях в редица хипотези. Аз лично смятам, че използването на животни за каквито и да е цели, трябва да е забранено. Най-труден е въпросът при медицинските изследвания", посочва Кръстева пред "Дневник".


"Аз, както и много други хора, смятаме, че медицината успешно може да се справи с проблема, привличайки хора-доброволци, дали информирано съгласие за опити с тях", казва още тя. По думите й има редица случаи, които доказват, че тестването на едно лекарство върху животно не гарантира съответни реакции и у човека, така че няма как да се направи медицински обоснована аналогия. Обратно, има редица случаи на увреждане на хора, приемали лекарство, което успешно е преминало тестването върху други животни.


Елена Кръстева

© Личен архив

Елена Кръстева


"Тъй като опитите с животни могат да бъдат опасни за човека и дават ненадеждни данни, няма как да се приеме, че тези опити са оправдано средство за постигане на крайната цел – опазване здравето и живота на човека. Видно е, че тестването върху животни понякога има пагубни последици за човека и обективно не може да е гаранция за характеристиките на едно лекарство", казва Кръстева.


Поради тази причина тя смята, че прилаганата жестокост над животните чрез експерименти не може да бъда оправдана. "Просто вредата е по-голяма от ползата. Самата теория за естествените права на животните, различни от човека, която и аз споделям, признава правото на животните на живот, на психическа и телесна неприкосновеност, както и правото им на свобода. Защитата на тези права изключва тотално използването на животни в медицински или други научни изследвания", допълва адвокатът.


Алтернативите по думите й са много – използване на изкуствен интелект, макети, роботи, други видове опити, тестване върху хора, дали информирано съгласие.
Според нея не трябва да има случаи, когато това да е оправдано, тъй като резултатите от експериментите с животни, са ненадеждни и могат да доведат до тежки увреждания и смърт на човека.


Какво казват учените


Според магистър-фармацевт Светослав Стоев, който е клиничен фармацевт, член на Европейското дружество по фармакоепидемиология и Европейското общество по лекарствена безопасност, водещ принцип при формирането на устойчиви и добри модели в съвременната клинична практика е принципът за медицина, основана на доказателства.


Разрешаването на всяка нова терапия или нова индикация за приложението на вече разрешено за употреба лекарство е възможно след изрично изпитване и при наличието на доказателство за качество, ефикасност и безопасност, посочва пред "Дневник" Стоев, който има придобита специалност по амбулаторна фармация и специализира в областта на клиничните изпитвания, болничната фармация и лекарствена безопасност.


По думите му основен етап от подобни изпитвания, особено в предклиничната фаза от процеса по разработване на едно лекарство, включва и опити върху животни. Проверката за наличието на даден полезен или вреден ефект от едно лекарствено вещество често не е достатъчно да бъде проведена само върху моделна клетъчна култура, компютърни симулации и/или изолиран орган. При такива ситуации се налага да се оцени влиянието върху цялостния човешки организъм, предвидено на базата на опити върху животни.


Освен това, казва Стоев, в резултат на опита в областта на медицината и фармацията е решено и регулирано чрез действащата нормативна уредба, че не е редно нова потенциално лечебна субстанция да бъде изпитвана директно върху хора.


Основната идея приложението върху животни да предхожда употребата от хора в цикъла на разработка на един лекарствен продукт е не само да се гарантира безопасността при човека, но и да се възпроизведе максимално близко реакцията на организма към активната субстанция на базата на сходни процеси и модели между човешкия и животинския организъм.


По думите на Стоев изключително важна е ролята на опитните животни при проверка на това дали даден продукт може да увреди плода при бременност, както и да повлияе върху фертилитета и репродуктивните способности. Провеждането на подобни опити директно върху хора би било немислимо, особено в 21-ви век.


Светослав Стоев

© Личен архив

Светослав Стоев


Той подчертава, че опитите върху животни, особено в обхвата на изпитвания с медицинска цел, не са безконтролна, лишена от морални съображения, дейност, а са извършвани по строги правила върху малък брой, често специално култивирани, животински видове и при мерки за редуциране страданието и броя на използваните животински индивиди.


Животните са ценен помощник при изучаване методите за лечение на редица социално-значими заболявания като автоимунни нарушения, невродегенеративни и ендокринни болести и др., допълва Стоев.


По думите му съществено значение имат т.нар. токсикологични тестове с участието на опитни животни. Целта им е да се провери дали субстанции с потенциал на лекарства могат да се окажат вредни, да се предположи дозата, в която те биха имали токсичен ефект, както и кои органи и системи биха увредили.


Стоев обяснява, че има и изпитвания които не са подходящи за провеждане върху животни. Такива, например, са тестовете за канцерогенен потенциал и химиотерапевтична ефективност. Причината е същественото разминаване във вероятността за образуване на злокачествено образувание при животни спрямо хора под въздействието на една и съща субстанция.


Предвид баланса между моралните аспекти и максимално точното прилагане на резултатите спрямо човешкия организъм, най-често се използват определени породи мишки и плъхове, но понякога са включени и по-висши животни като маймуни, шимпанзета, зайци. Силно ограничени са опитите върху коне и котки заради по-ниската прогностична стойност и някой регулаторни ограничения, обяснява Стоев.

Ключови думи към статията:

Коментари (57)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 2320 Неутрално

  В ерата на компютрите и в държава със свръх компютри на които могат да се симулират всевъзможни ситуации - ДА СЕ СЧИТА ЗА ГЕНОЦИД и да се носи отговорност за такова отношение.

 2. 2 Профил на theduloclan
  theduloclan
  Рейтинг: 490 Неутрално
 3. 3 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 294 Любопитно

  Без съмнение, някой животни стоят по-високо в еволюционно отношение от някой човеци. Както се казва, животните се развиват, а някой човеци си стоят в средновековието и дори още по-напред. Въпросът е, ако не се развива медицината, как нашият вид, този на разумните човеци, ще живее по-качествено и по-дълго и ако не се правят изпитания на животни, на кого ще се правят - директно на неразумните човеци!
  В 21 век разумните човеци живеят средно до 80 години. През тъмните векове, времето на бог, са мрели като мухи.
  Според мен дискусията трябва да посочи кои животни са подходящи, а не дали трябва.

 4. 4 Профил на antislav antonoff
  antislav antonoff
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Да!Особено тези,които издържат на болка и стрес,като оромгутан,ромгибон,лемуром. Може даже да ги вграждат направо в искроуловителая/гърнето/на ауспуха,да пречистват изгорелите газове от въглерод и сероводород...
  Родий,ромий все там.Разликата е само в цената.

 5. 5 Профил на Antoaneta PETROVA Ardashes
  Antoaneta PETROVA Ardashes
  Рейтинг: 446 Гневно

  Против съм,никое животно не е всечовешко т.е. няма каествата на всичките човеци,че изследванията да са точни. Едно ново лекарство,в последствие спрено, поради недостатъчност, ми спаси живота и вече 30 години живея благодарение на него.Който човек е в такова състояние и е готов да тества ново лекарство, да е в правото,вместо евтаназия, да го изпробва върху себеси. Малко ли ни тестват с разни прахове,та сега ни и изпитват за да си ги узаконят.

  mihala
 6. 6 Профил на Bzz
  Bzz
  Рейтинг: 8 Любопитно

  Предлагам защитниците на животните да поемат тестовете върху себе си!

 7. 7 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 3459 Неутрално

  Статията е добра. Дава преглед на нормативната база и две гледни точки. Обикновенно при защитниците на животните хармонията е нарушена и емоцийте са водещи, което води до крайни позиции и невъзможност за постигане на рационален компромис към даденият момент.

  Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
 8. 8 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5425 Неутрално

  Границите на етиката са доста размити...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 9. 9 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Категорично не.
  Компютърното моделиране е напреднало достатъчно, за да спрем тази практика.

  А технологиите за клетъчно клониране могат да спрат и клането на животни за месо.
  Стига да има желание и истинска човещина - дефицитни за капитализма (частен или държавен) неща.

  властта ражда паразити
 10. 10 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 1939 Неутрално

  "На германската автомобилна индустрия не може да се вярва. Тези думи на еврокомисаря по предприемачеството и малките и средните предприятия Елжбета Бенковска не изглеждат никак пресилени на фона на поредния скандал, в който се забърка автомобилния концерн "Фолксваген"."
  Много силни думи на еврокомисар. Като че ли тази индустрия продава най-много автомобили в света. Въпреки поредните скандали. Не само с "Фолксваген". Странно как толкова много хора по целия свят купуват автомобили без да вярват в качествата им. Странно, че конкуренцията не обръща внимание на скандалите. Странно или логично.

 11. 11 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 3459 Неутрално

  До коментар [#10] от "zhivko6461":

  Няма нищо странно. Кое бихте предпочел да си купите —Фолксваген замесен в няколко скандала или Греат Уол който за сега не е замесен . Чисто човешки питам.

  Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
 12. 12 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 1939 Неутрално

  "Използването на човекоподобни маймуни, които са най-близките до хората видове и са с най-силно развити социални и поведенчески умения, е разрешено също единствено, когато няма друг начин за постигане на целите на дадена процедура и когато става въпрос за изследвания за опазване на видовете или във връзка с животозастрашаващо, инвалидизиращо състояние, излагащо на риск човешки същества."
  Регламентирано в специфичен стил. Някои биха го нарекли джендърски. Не точно в смисъла на дискусиите на ИК. Неправилно и нетолерантно и като заместител на остарял термин, изразяващ сексуална ориентация.

 13. 13 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 1939 Неутрално

  До коментар [#10] от "zhivko6461":Няма нищо странно. Кое бихте предпочел да си купите —Фолксваген замесен в няколко скандала или Греат Уол който за сега не е замесен . Чисто човешки питам.
  —цитат от коментар 11 на DDR

  Няма да Ви отговоря. Първо защото моето мнение е прекалено скромно и не може да изразява представителност. Второ - мнението ми може да се тълкува като реклама или уронване престижа на автомобилна марка. Трето, но не по важност - моето мнение се съдържа в коментар [#10] . Особено в последното изречение.

 14. 14 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1466 Любопитно

  Аз лично смятам, че използването на животни за каквито и да е цели, трябва да е забранено. Най-труден е въпросът при медицинските изследвания", посочва Кръстева пред "Дневник".

  "Аз, както и много други хора, смятаме, че медицината успешно може да се справи с проблема, привличайки хора-доброволци, дали информирано съгласие за опити с тях"
  ***********************************

  Не знам дали е възможно да се падне по-ниско... госпожата отдавна е в Марианската падина, ама продължава да копае...
  Явно, че има проблем с приоритетите, след като предпочита за медицински цели да се използват хора, вместо животни. Сигурно и изглежда много хуманно и възвишено, щото хората, нали, могат да дадат съгласие, а животните - не. Ама явно и убягва факта, че има много хора - бедни, безработни, бездомни, които биха се съгласили да служат за експерименти за да получат някакви пари, храна или покрив (временно). И явно няма закони, които да забраняват да се възползваш от незавидното положение на човешки същества, за постигане на някакви цели. Дори и тези човешки същества да са се съгласили, не прави положението приемливо. Изобщо, смятам, че напоследък у доста хора има дефицит на ценности, след като предпочитат за експерименти да се използват хора, вместо животни.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 15. 15 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 1939 Неутрално

  Популярен жанр отдавна е информирал, че германската автомобилна индустрия използва животни за тест на продукцията си. При това с почти 100% летален изход. Тестът е внедрен и в СССР. С много по-хуманно отношение към животните. Дори в доста случаи тестът е игра и забавление за тези животни.
  Германия и СССР, в частност и Русия, с малки изключения винаги са били в добри, взаимоизгодни отношения. Особено в индустрията.

 16. 16 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 4011 Неутрално

  Няма друг начин. Животните ще се използват - от храна, до изследвания с медицински и военни цели.

 17. 17 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#8] от "penetrating":

  Да, за тези, които не разбират или нарочно се преструват неразбиращи що е етика

  властта ражда паразити
 18. 18 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#1] от "442":

  Франция от десетилетия прави само виртуални ядрени изпитания, значи е напълно възможно моделиране на сложни процеси.

  Има още един изход - клониране на тъкани, върху които да се правят тестове
  Но нещата пак опират до проклетите пари и съответно е предпочетен печалбарският вариант, не човечният.

  властта ражда паразити
 19. 19 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 3459 Неутрално

  До коментар [#14] от "Bicho Raro":

  Много добър коментар.Аз също се бях замислил над това, как в бедните региони ще се развихри търговия с хора дали информирано съгласие да учавстват в опити.Не ми се мисли, каква ще е съдбата на част от военопленниците в зоните на военни конфликти. В една Русия дълги години след края на чеченските войни издирваха руски военопленници продафени в робство, пък какво ще бъде в Азия, Африка и при латиносите не ми се мисли.

  Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
 20. 20 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 1939 Неутрално

  Няма друг начин. Животните ще се използват - от храна, до изследвания с медицински и военни цели.
  —цитат от коментар 16 на ВЕЛКОВ

  Включително и за защита. От организации. Без да ангажира всички представители на тези организации да бъдат вегани, да не се възползват от резултатите от подобни изследвания или дори да не участват в подобни изследвания.

 21. 21 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1215 Неутрално

  Според госпожата е хуманно да си ги хапваме животинките, но никак не е хуманно да ги ползваме за медицина? Нещо не ми се връзва "хуманистичната" й химера.

  Проблемът е, че някакви фанатизирани хорица с неособено впечатлителен умствен багаж се самообявиха за морални стожери и раздават наляво-надясно категорични присъди, ако някой си позволи да има различно от тяхното мнение.

 22. 22 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 695 Неутрално

  До коментар [#9] от "Николай Теллалов":

  Мда. в момента моделирането е достатъчно, но учените са едни садисти или не са се сетили да питат някой фантазьор

  Birds of a feather flock together.
 23. 23 Профил на poijn
  poijn
  Рейтинг: 466 Весело

  Ми те немците експериментираха с хора, но им вдигнаха мерника 1945-та… сега с маймуните им правят проблеми… няма угодия.

 24. 24 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3747 Неутрално

  От всичкото разбрах, че ползването на животни е нехуманно и неоправдано и затова ще продължат да ползват хора за целта.

 25. 25 Профил на Galileo
  Galileo
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Категорично не.Компютърното моделиране е напреднало достатъчно, за да спрем тази практика.А технологиите за клетъчно клониране могат да спрат и клането на животни за месо.Стига да има желание и истинска човещина - дефицитни за капитализма (частен или държавен) неща.
  —цитат от коментар 9 на Николай Теллалов


  Компютърното моделиране определно не е напреднало дотатъчно. И не че не се ползва - в начален етан на излследвания е много по-евтино от опити с животни. Само дето живите организми са прекалено сложни и с прекалено много неизвестни фактори ,които няма как да бъдат симулирани. Не знаем как работи човешкият мозък (всъщност мозъкът на което и да е гръбначно) , за хормоните имаме бегла представа, не знаем защо упражненията водят до растеж на мускулите, не знаем как работят упойките и т.н и т.н.

  Много често в медицината използваме неща които знаем , че работят ,но не знаем защо. И опитите с животни са ни необходими и доста време ще останат такива.

  Колкото до клонирането - доста скъп процес. За да предизвикаш растеж и деление се нуждаеш от животински/клетъчен серум (който сам по себе си е скъп) и който за момента няма алтернатива/синтетичен заместител. И за чието набавяне се използват ембриони на животни.

 26. 26 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#22] от "Xumpomo name":

  Няма тук садизъм, просто бизнес изисквания.
  Учените зависът от онези, които дават финансови средства. Дали те са садисти, това е дискусионен въпрос, но при всички положения етиката не им е водещ мотив.

  властта ражда паразити
 27. 27 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#19] от "DDR":

  Такава търговия процъфтява и сега. И не е ог вчера.

  властта ражда паразити
 28. 28 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5425 Неутрално

  До коментар [#17] от "Николай Теллалов":

  Имах предвид дива полска мишка и същата, но родена в лаборатория, че се смятат различни от етична гледна точка...
  За технологична няма спор...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 29. 29 Профил на dgd
  dgd
  Рейтинг: 2053 Неутрално

  Абе двуличници, половината нямаше да ви има, ако лекарствата не са били тествани. Във всяко поколение до 200-300 години назад има поне няколко тежки заболявания в генерацията.
  А колко от вас хапват пържолки или риба? А колко използват продукти в бита, за чието производство косвено са жертвани животни? Колко от вас са водили децата си на зоопорк(зоопарковите са истинско престъпление спрямо животните)?
  Айде не се правете на по-големи католици от папата и не смятайте, че ако храните уличните пом1ри, правите едно добро дело.
  А, и давайте с минусите, боли ме к***.

  muncho: "Няма защо да се отричат очевидните и статистически доказани факти, че мнозинството жени не стават за шофьори"
 30. 30 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#28] от "penetrating":

  Не виждам причина за правене на такава разлика

  властта ражда паразити
 31. 31 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#25] от "Galileo":

  Няма и да напредне, ако не се подхване

  Същото и с клонирането

  Манхатънският проект е доказателство, че при нужна концентрация на ресурси се постига резултат, даже когато половината специалисти по темата са смятали, че резултатът ще е само доказване на невъзможност за създаване на атомна бомба.

  властта ражда паразити
 32. 32 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 3459 Неутрално

  До коментар [#19] от "DDR":Такава търговия процъфтява и сега. И не е ог вчера.
  —цитат от коментар 27 на Николай Теллалов


  Сега е незаконна, след това ще се озакони - ще има подписани декларации , че са съгласни. иди докажи, че са подписани под натиск.

  Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
 33. 33 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5425 Неутрално

  До коментар [#30] от "Николай Теллалов":

  И аз, но е направена, както е описано в статията

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 34. 34 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#32] от "DDR":

  Аргументът "законно" е празно място за мен. Още повече, че са напълно законни различни омекотени и маскирани форми на такава практика.
  Докато човечеството не започне да следва единствено етичните норми (при това императивът на Кант е достатъчен за уреждане на всякакви взаимоотношения), то не може да се нарича безусловно разумно, камо ли свободно.

  властта ражда паразити
 35. 35 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#33] от "penetrating":

  Което показва, че статията пробутва сбъркани тезиси или поне не се ориентира в етиката; статията оправадва съществуващото положение всъщност, въпросите които поставя, са поставени предимно риторично и не мотивират за наистина разсичащи годиевия възел действия, тласка към примирение и компромиси.

  властта ражда паразити
 36. 36 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 3459 Неутрално

  До коментар [#34] от "Николай Теллалов":

  Докато мъдрите се намъдруват, лудите се налудуват.

  Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
 37. 37 Профил на Martin Banevski
  Martin Banevski
  Рейтинг: 322 Неутрално

  Както може да се очаква "човеколюбивите " Ганьовци вряскат за опити с животни който не са оправдани нито морално ,нито хуманно ,нито технологично ,а просто са по/евтини.Естествено за "човеколюбивия " Ганьо животните са само предмети който не изпитват болка и не страдат ,а кирливия му задник е чудо на природа и вселената .

 38. 38 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1215 Весело

  "Както може да се очаква "човеколюбивите " Ганьовци вряскат за опити с животни който не са оправдани нито морално ,нито хуманно ,нито технологично ,а просто са по/евтини"
  До коментар [#37] от "zawert":

  Абсолютно! Пък да ги отглеждаме за да ги кльопаме е морално, хуманно и технологично! :)

 39. 39 Профил на Antoaneta PETROVA Ardashes
  Antoaneta PETROVA Ardashes
  Рейтинг: 446 Неутрално

  Някой дали се е замислял за нашите действия и равновесието в природата.Избиваме хора защото избиваме животни, за да има равновесие. Унищожаваме хора с предизвикани войни за да намалим популацията на хора и животни.А опитите се правят без каквито и да е обезболяващи, а ги оставят животните да страдат, а което страда много т.е.крещи го убиват, както и при нас.Който се смята за много свободен надига глас и балтията. Не е до налагане, а до разсъждение.Да има природа, трябва да има живот.

  mihala
 40. 40 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 999 Неутрално

  Не е хуманно но е наложително, иначе самите защитници трябва
  да захапят ауспусите !!!

 41. 41 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1797 Неутрално

  Не е оправдано, понеже резултатите не може еднозначно да се интерпретират върху човеци. Поради тази причина трябва да ги правят с човеци. Срещу конкурентно заплащане. Бас държа че хиляди хора дето заработват като тролчета и хибридчики ще намерят ново призвание.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 42. 42 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1797 Неутрално

  Пък и ще е чудесен метод за справяне с грознотъпи, сами ще идват да си слагат главата на дръвника.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 43. 43 Профил на slon
  slon
  Рейтинг: 828 Весело

  До коментар [#1] от "442":

  Купи си възможно най-скъпият компютър на пазара в България и го помоли да ти сметне някоя задача...

 44. 44 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5425 Неутрално

  До коментар [#35] от "Николай Теллалов":

  Което коментирах и в началния си коментар #8 :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 45. 45 Профил на Peter Stoychev
  Peter Stoychev
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Хуманно ли е или не, нека решат тези, които са готови да ги заменят.

 46. 46 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 8295 Неутрално

  Да оправдано е. Казва го човек, който преди дни се сблъска с онкологично заболяване в семейството.

 47. 47 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1818 Неутрално

  До коментар [#11] от "DDR":

  "Кое бихте предпочел да си купите —Фолксваген замесен в няколко скандала или Греат Уол който за сега не е замесен "

  Грейт Уол, ама не щото не е замесен, а защото има електрически и хибридни модели и е по-евтин от същите на Фолксваген, ако изобщо има електрически.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 48. 48 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1818 Неутрално

  До коментар [#18] от "Николай Теллалов":

  Идея си нямате доколко сложни и индивидуални са биохимичните процеси в живите организми.
  Епигенетичното лечение тепърва прохожда и има още много време да мине, докато се наложи.
  А да се симулира действието на лекарство на компютър...
  Моля вземете да си препрочетете учебниците по биология от училище.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 49. 49 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8877 Неутрално

  Тъжно е, когато умира животно. Днес някой уби пред блока котето, което хранехме. Беше добро, любвеобилно, сигурно е било домашно.Преживявам го тежко.

 50. 50 Профил на specifier
  specifier
  Рейтинг: 561 Неутрално

  ПОЛИТКОРЕКТНИТЕ "ПРИЯТЕЛИ НА ЖИВОТНИТЕ"

  всъщност мразят хората, както авторката на статията. Тя с това си изкарва хляба - защитава "правата" на животните...Господи помилуй, какви права, какви животни... Правото е юридическа възможност, от която може да се възползва " дееспособно лице" (т.е Човек). Животните нямат права, защото НЕ МОГАТ разумно да се възползват от тях, нямат Разум... Те са под защитата на човека.
  Политкоректната идеология, която създаде "джендъра", иска да постави Човека наравно или по-долу със животните, за да е по-сигурно уникожението на човешкия род!

 51. 51 Профил на specifier
  specifier
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Изв грешка:

  ...унищожението...

 52. 52 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#48] от "rapidfire":

  Моля, запознайте се със съвременните инструменти, вкл компсимулации, използвани в молекулярната биология.
  Симулациите, за които говоря, имат радработети всички елементи, но не са сглобени в едно цяло. Основна причина за това са корпоративните тайни. Всеки си стиска парчето от пъзела, защото то е фактор в печалбата.
  Затова казвам, че няма желание.

  властта ражда паразити
 53. 53 Профил на antons73
  antons73
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Популярен жанр отдавна е информирал, че германската автомобилна индустрия използва животни за тест на продукцията си. При това с почти 100% летален изход. Тестът е внедрен и в СССР. С много по-хуманно отношение към животните. Дори в доста случаи тестът е игра и забавление за тези животни.Германия и СССР, в частност и Русия, с малки изключения винаги са били в добри, взаимоизгодни отношения. Особено в индустрията.
  —цитат от коментар 15 на zhivko6461


  Да не си бил част от теста провеждан в Раша??? Ей така , само питам...

 54. 54 Профил на antons73
  antons73
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Сега, колкото и да е неприятно, тестове върху живи организми (нарочно не използвам дума за какви точно) са необходими в повечето сфери на науката... И ако не са животни, то трябва да са хора... Не е случайно, че покрай войни (напр.Втората световна) медицинските изследвания и придобитите знания са нараснали неимоверно... Нехуманно, ще кажете... Ще Ви отвърна - няма безплатен обяд... Днешната нехуманност, в бъдеще спасява човешки животи - всяко нещо се плаща!

 55. 55 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1250 Неутрално

  До коментар [#48] от "rapidfire":

  https://www.caranddriver.com/volkswagen/e-golf

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 56. 56 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1250 Весело

  До коментар [#50] от "specifier":

  Айде бе,животните нямат разум?Дали?Познавам доста хора,които са в пъти по-тъпи от средно статистически гарван.
  Не мога да разбера,защо човеците се мислим за уникални?

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 57. 57 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 1939 Неутрално

  Популярен жанр отдавна е информирал, че германската автомобилна индустрия използва животни за тест на продукцията си. При това с почти 100% летален изход. Тестът е внедрен и в СССР. С много по-хуманно отношение към животните. Дори в доста случаи тестът е игра и забавление за тези животни.Германия и СССР, в частност и Русия, с малки изключения винаги са били в добри, взаимоизгодни отношения. Особено в индустрията.
  —цитат от коментар 15 на zhivko6461
  Да не си бил част от теста провеждан в Раша??? Ей така , само питам...
  [quote#53:"antons73"][/quote]
  Извинявам се за късния отговор! Може би ще Ви разочаровам. Не, не съм бил. И в Германия не съм бил. Няма как да бъда. Не само аз. Популярният жанр е виц. Ако по някакви причини сте бил концентриран когато четете вероятно не бихте задал подобен въпрос.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK