Какво пише в документа, заради който евродепутатите санкционираха Унгария

Какво пише в документа, заради който евродепутатите санкционираха Унгария

© Associated PressПравителството на България не е заело официална позиция по решението на Европейския парламент да започне процедура по чл. 7 от Договора за Европейски съюз за замразяване правото на Унгария да има глас в Съвета на ЕС - безпрецедентно по строгостта си наказание, което никога досега не е било прилагано спрямо страна член. Политически обаче лидерите на водещите български партии - "патриотите", са най-категорични в това - и президентът Румен Радев заеха страната на премиера Виктор Орбан.


Чуха се оценки като "това е път към разделение на Европа към различни групи от държави и няма да доведе до единна и силна Европа" (Корнелия Нинова), "изключването и запушването на устата не са европейски принципи, а работят против Европейския съюз" (Румен Радев), "не съм съгласен Европейският съюз да става Съветски съюз, когато някоя страна иска да реши вътрешните си проблеми" и "аргументите (за тази репресия) са същите, каквито и през 1956 г. бяха използвани от СССР [срещу антикомунистическото въстание в Унгария]" (Красимир Каракачанов).


Никой от тях не цитира на базата на какви заключения за положението в Унгария (обобщени в доклада на група, ръководена от евродепутата Юдит Саргентини) е взето решението от мнозинството депутати в Европейския парламент. Няма и дума за това какво се казва в чл. 2 от Договора за Европейския съюз - текст, включен в мотивите.
В името на това да се води информиран дебат по въпрос, който може да доведе до решения със заемане на страна от правителството и парламента, "Дневник" припомня какво пише в Договора за ЕС и представя накратко доклада "Саргентини". (Втората част очаквайте утре, 21 септември.)


В доклада за Европарламента се казва, че "съществува очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава съюзът". Ето какво пише по този повод в основния правно обвързващ документ - Договора за ЕС:


Член 2
2. Съюзът предоставя на своите граждани пространство на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение на хора в съчетание с подходящи мерки по отношение на контрола на външните граници, убежището, имиграцията, както и предотвратяването и борбата с престъпността. (...) Той се бори срещу социалното изключване и дискриминациите и насърчава социалната справедливост и закрила, равенството между жените и мъжете, солидарността между поколенията и защитата на правата на детето.


Приблизително същото е повторено в по-кратък вид в чл.6 от ДЕС: "Съюзът се основава на принципите на свободата, демокрацията, зачитането на правата на човека и основните свободи и на принципа на правовата държава, които са общи принципи за държавите членки." По презумпция се изисква всяка страна член, подписала и ратифицирала договора, да ги защитава, прилага и насърчава. Самото допускане на страна, кандидат до членство, става, след като тя е вече е постигнала спазването на тези принципи.


Унгария, както и останалите държави, доброволно се е присъединила към ЕС и правителството на Виктор Орбан носи отговорност и за действията на всички предшествали го кабинети в страната. Европарламентът отбелязва, че "унгарските органи винаги са били готови за обсъждане на законността на всяка конкретна мярка, но не са предприемали действията, препоръчани в предходните му резолюции".


Резолюцията на Европарламента от 12 септември припомня, че процедурата по чл. 7 от ДЕС не се основава единствено на информация от институциите на Европейския съюз, но и взима предвид - без обвързваща правна сила - външни становища: "Източници на информация, които следва да се имат предвид при мониторинга на спазването и насърчаването на общите ценности, като например докладите на международни организации, доклади на неправителствени организации и решенията на регионални и международни съдилища. Широк кръг от участници на национално, европейско и международно равнище нееднократно са изразявали своята дълбока загриженост от положението във връзка с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в Унгария, включително институциите и органите на съюза, Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Организацията на обединените нации (ООН), както и многобройни организации на гражданското общество".


Резолюцията уточнява в кои области се изразява загриженост за случващото се при управлението на Виктор Орбан през последните години:


1. Функционирането на конституционната и избирателната система;

2. Независимостта на съдебните и на други институции, както и правата на съдиите;
3. Корупцията и конфликтите на интереси;
4. Правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на данни;
5. Свободата на изразяване;
6. Академичната свобода;
7. Свободата на религията;
8. Свободата на сдружаване;
9. Правото на равно третиране;
10 Правата на лицата, които принадлежат към малцинства, включително ромите и евреите, и защитата от изказвания, изразяващи омраза към тези малцинства;
11. Основните права на мигрантите, търсещите убежище лица и на бежанците;
12. Икономическите и социалните права.


Ето подробности по установените проблеми в отделни области (акцентите са на "Дневник"):


Функционирането на конституционната и избирателната система


Венецианската комисия (бел.ред. - това е най-авторитетният професионален орган в Европа по въпросите на конституционното право) няколко пъти изрази опасенията си относно процеса на изработване на конституция в Унгария, както по отношение на основния закон, така и на неговите изменения. (...) Критиките бяха насочени към липсата на прозрачност на процеса, неадекватното участие на гражданското общество, липсата на реална консултация, застрашаването на принципа на разделение на властите и отслабването на принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване на национално равнище.


Правомощията на Конституционния съд на Унгария бяха ограничени в резултат на конституционната реформа, включително по отношение на въпросите, свързани с бюджета, премахването на actio popularis (индивидуална жалба в обществен интерес), на възможността съдът да се позовава на практиката си отпреди 1 януари 2012 г., както и ограничаването на възможността съдът да упражнява контрол за конституционосъобразност на измененията на основния закон, различни от тези с единствено процесуален характер. Венецианската комисия изрази сериозни опасения относно тези ограничения и относно процедурата за назначаване на съдии. (...)


В заключителните си бележки от 5 април 2018 г. Комитетът на ООН по правата на човека изрази загриженост, че настоящото производство по конституционни жалби ограничава достъпа до Конституционния съд, не предвижда срок за упражняване на правомощието му за контрол за конституционосъобразност и не спира прилагането или изпълнението на оспорените законодателни актове. Той посочи също така, че разпоредбите на новия Закон за Конституционния съд отслабват сигурността на служебното положение на съдиите и увеличават влиянието на правителството върху състава и работата на Конституционния съд чрез промяна на процедурата за назначение на съдии, броя на съдиите в съда и на възрастта за пенсионирането им. Комитетът изрази загриженост и поради ограничаването на компетентността и правомощията на Конституционния съд да осъществява контрол върху нормативните актове, имащи отражение върху бюджета.


В своя доклад, приет на 27 юни 2018 г., ограничената мисия за наблюдение на избори на Службата на ОССЕ за демократични институции и права на човека заяви, че (...) кампанията [за парламентарните избори] е протекла оживено, но враждебната и заплашителна реторика е ограничила пространство за дебати по същество и е намалила способността на гласоподавателите да направят информиран избор. (...) Способността на участниците да се конкурират на равна основа е била значително компрометирана от прекомерните разходи на правителството за публични информационни предавания, което е засилило посланията на управляващата коалиция в рамките на кампанията. При липсата на изисквания за докладване до периода след изборите избирателите на практика бяха лишени от информация относно финансирането на кампанията, което е от ключово значение, за да се направи информиран избор.


Националната консултация "Да спрем Брюксел" съдържа обвинения и твърдения, които са фактически неверни или крайно подвеждащи. Унгарското правителство проведе също така консултации под наслов "Миграцията и тероризмът" през май 2015 г., както и срещу предполагаем "план Сорос" през октомври 2017 г. Тези консултации прокараха паралели между тероризма и миграцията, пораждащи омраза към мигрантите, и бяха насочени по-специално към личността на Джордж Сорос и към съюза.


Независимостта на съдебните и на други институции, както и правата на съдиите


Председателят на Националната съдебна служба (бел.ред. - той се избира от парламента начело на създадена през 2011 г. институция с първоначално широки правомощия, ограничени под международен натиск) наред с другото може да премества съдии и да определя съдии за конкретни дела, и играе роля в дисциплинарните производства в съдебната система. Председателят на Националната съдебна служба също така отправя препоръки до президента на Унгария относно назначаването и отстраняването от длъжност на председателите на съдилищата, включително председателите и заместник-председателите на апелативните съдилища.


Опитът да бъдат задължително пенсионирани на 62 години съдиите, прокурорите и нотариусите през 2012 г. бе обявен за незаконен от Съда на ЕС. Последвалият закон поправи това, но не гарантира връщането на вече пенсионираните на досегашните им позиции и през 2015 г. Институтът по правата на човека към Международното сдружение на адвокатските колегии заяви, че мнозинството от пенсионираните съдии не са се върнали на длъжностите, на които са работили, отчасти тъй като техните предишни длъжности вече са били заети. Институтът посочи също така, че независимостта и безпристрастността на унгарската съдебна власт не могат да бъдат гарантирани и че върховенството на закона продължава да бъде отслабено.


Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) прие през 2015 г., че е налице нарушение на правото на справедлив съдебен процес и на правото на ефективни правни средства за защита. ЕСПЧ стига до извода, че нарушенията се дължат на практиката на Унгария систематично да не предоставя гаранции за приключването в разумен срок на делата за установяването на правата и задълженията на гражданите, както и да не предприема мерки, позволяващи на жалбоподателите да претендират обезщетение за прекомерната продължителност на гражданското производство на национално равнище. Изпълнението на това решение все още не е завършило.


Корупция и конфликт на интереси


В своя доклад, приет на 27 март 2015 г., групата "Държави срещу корупцията" (GRECO) призова за създаването на кодекс за поведение за членовете на унгарския парламент относно насоките за случаи на конфликт на интереси. Освен това членовете на парламента следва да бъдат задължени да съобщават незабавно за конфликт на интереси и това следва да бъде придружено от по-строго задължение да подават декларации за имущественото си състояние. Това следва също така да бъде придружено от разпоредби, които да предвиждат санкции за подаване на неверни декларации за имущественото състояние. Освен това декларациите за имущественото състояние следва да се оповестяват публично онлайн, за да се даде възможност за общ надзор от страна на обществеността; следва да бъде въведена стандартна електронна база данни, за да се даде достъп по прозрачен начин до всички декларации и техните изменения.


Унгария се възползва от финансиране от съюза в размер на 4.4% от своя БВП, или повече от половината от публичните инвестиции. Делът на възложените поръчки в резултат на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки, в които е получена само една оферта, остава висок – 36% през 2016 г. Подчертава, че Унгария е с най-висок процент в Съюза на финансови препоръки, отправени от OLAF по отношение на структурните фондове и земеделието за периода 2013 – 2017 г. (...) През 2017 г. OLAF установи "сериозни нередности" и "конфликт на интереси" по време на разследването си на 35 договора за поръчки във връзка с уличното осветление, възложени на дружество, което по онова време е било контролирано от зетя на унгарския министър-председател. OLAF изпрати своя окончателен доклад с финансови препоръки до Генерална дирекция "Регионална и селищна политика" на Комисията да се поиска възстановяване на 43.7 милиона евро и да бъдат отправени препоръки към главния прокурор на Унгария. (...) Унгария реши да не участва в създаването на Европейската прокуратура, която ще отговаря за разследването, повдигането и поддържането на обвинение и предаването на съд на извършителите на престъпления срещу финансовите интереси на Съюза и техните съучастници.


Ефективността на управлението в Унгария е намаляла от 1996 г. насам и че Унгария е една от държавите членки с най-неефективни правителства в Съюза. Всички унгарски региони са доста под средната стойност за Съюза по отношение на качеството на управлението. Според доклада на ЕС за борбата с корупцията, публикуван от Kомисията през 2014 г., корупцията се възприема като широко разпространена (89%) в Унгария. Според Доклада за глобалната конкурентоспособност за 2017 – 2018 г., публикуван от Световния икономически форум, високото ниво на корупция е един от най-проблематичните фактори за извършването на стопанска дейност в Унгария.


Право на неприкосновеност на личния живот и защита на данните


ЕСПЧ приема [през 2016 г.], че правото на неприкосновеност на личния живот е нарушено поради недостатъчните правни гаранции срещу неправомерно тайно наблюдение за целите на националната сигурност, включително във връзка с използването на средства за далекосъобщения. (...) Изпълнението на това решение все още не е завършило.


Комитетът на ООН по правата на човека изрази [през 2018 г.] загриженост, че унгарската правна уредба относно тайното наблюдение за целите на националната сигурност дава възможност за масово прихващане на съобщения и не съдържа достатъчни гаранции срещу произволна намеса в упражняването на правото на неприкосновеност на личния живот. Комитетът също така изрази загриженост поради липсата на разпоредби за осигуряване на ефективни средства за правна защита в случай на злоупотреби, както и за уведомяване на засегнатото лице във възможно най-кратък срок след прекратяването на мярката за наблюдение, без да се излага на риск целта на ограничението.


Свобода на изразяване


(27) На 22 юни 2015 г. Венецианската комисия (...) призова за редица промени в Закона за печата и Закона за средствата за масово осведомяване, по-специално относно определението на термина "незаконно медийно съдържание", оповестяването на журналистическите източници и относно санкциите срещу медийните предприятия. (Подобни опасения бяха изразени в анализи на ОССЕ и Съвета на Европа) Комисарят (на Съвета на Европа по правата на човека) посочи също така проблемите с концентрацията на собствеността върху медиите и с автоцензурата и посочи, че правната уредба, инкриминираща клеветата, следва да бъде отменена.


Венецианската комисия подчерта изрично, че е необходима промяна на правилата за избиране на членовете на Медийния съвет, за да се гарантира справедливо представителство на социално значимите политически и други групи, и че редът за назначаване и правомощията на председателя на Медийния съвет или на председателя на Медийния орган следва да бъдат преразгледани с цел да се намали концентрацията на правомощия и да се гарантира политическа неутралност; управителният съвет също следва да бъде реформиран в съответствие с тези принципи.


Венецианската комисия препоръча и децентрализация в управлението на доставчиците на обществени медийни услуги, а Националната телеграфна агенция да не бъде единственият доставчик на новини за доставчиците на обществени медийни услуги. (Подобни опасения бяха изразени от ОССЕ и Съвета на Европа.)


Правото на достъп до държавна информация (съгласно Закона за информационното самоопределяне и свободата на информацията от 2011 г.) претърпя по-нататъшно значително ограничаване.


Във връзка с парламентарните избори през 2018 г. "достъпът до информация, както и свободата на медиите и свободата на сдружаване са били ограничени, включително в резултат на неотдавнашните законодателни промени, и че медийното отразяване на кампанията е било подробно, но силно поляризирано и лишено от критичен анализ поради политизирането на собствеността на медиите и влиянието на правителствените кампании за популяризиране", заключи доклад на ОССЕ.


Политизирането на собствеността на медиите, в съчетание с рестриктивната правна рамка и отсъствие на независим медиен регулаторен орган, имат възпиращ ефект върху редакционната свобода, като това възпрепятства достъпа на гласоподавателите до плуралистична информация. Тя посочи също така, че с измененията са въведени неправомерни ограничения за достъпа до информация чрез разширяване на определението за информация, която не подлежи на оповестяване, и чрез увеличаване на таксата за обработване на исканията за информация.


Комитетът на ООН по правата на човека изрази през 2018 г. загриженост по отношение на унгарските медийни закони и практики, които ограничават свободата на мнение и на изразяване. Медийният съвет и Медийният орган не притежават достатъчна независимост за изпълнението на своите функции и разполагат с твърде широки регулаторни и санкционни правомощия.


Академичната свобода


(33) На 6 октомври 2017 г. Венецианската комисия стигна до заключението, че въвеждането на по-строги правила без действително сериозни причини, заедно със стриктните срокове и сериозните правни последици по отношение на чуждестранните университети, които са вече установени в Унгария и осъществяват законна дейност в страната в продължение на много години, изглеждат много проблематични от гледна точка на принципите на правовата държава и на принципите и гаранциите на основните права. Тези университети и техните студенти са защитени от националните и международните правила за академичната свобода, свободата на изразяване, свободата на сдружаване и правото на образование и свободата на образованието. Загрижеността се споделя и от специалните докладчици на ООН и Комитета на ООН по правата на човека. Преговорите между унгарското правителство и засегнатите чуждестранни висши учебни заведения, по-специално Централноевропейския университет, все още продължават, и правният вакуум за чуждестранните университети остава.


На 7 декември 2017 г. Европейската комисията установи, че новото законодателство противоречи на правото на академична свобода, правото на образование и свободата на стопанска инициатива, прогласени в Хартата на основните права на Европейския съюз ("Хартата"), както и на правните задължения на Съюза, произтичащи от международното търговско право.


Европейският парламент изтъква, че неправилно тълкуване на понятието социален пол преобладава в публичните обсъждания в Унгария и изказва съжаление по повод съзнателното погрешно тълкуване на термините "социален пол" и "равенство между половете". Европейският парламент осъжда посегателствата срещу безплатното обучение и изследванията, по-специално в областта на изследванията на социалния пол, чиято цел е да се анализират властовите отношения, дискриминацията и отношенията между половете в обществото и да намерят решения за различните форми на неравенство и които се превърнаха в мишена на кампании за оклеветяване. Европейският парламент призовава за пълното възстановяване и гарантиране на основния демократичен принцип за свобода на образование.


Очаквайте във втората част заключенията за Свобода на религията, Свобода на сдружаване, Право на равно третиране, Права на лицата, които принадлежат към малцинства, включително роми и евреи, и защита срещу изказвания на омраза срещу такива малцинства, Основни права на мигрантите, на търсещите убежище лица и на бежанците, Икономически и социални права.

Ключови думи към статията:

Коментари (106)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 740 Неутрално

  1. Функционирането на конституционната и избирателната система;

  2. Независимостта на съдебните и на други институции, както и правата на съдиите;
  3. Корупцията и конфликтите на интереси;
  4. Правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на данни;
  5. Свободата на изразяване;
  6. Академичната свобода;
  7. Свободата на религията;
  8. Свободата на сдружаване;
  9. Правото на равно третиране;
  10 Правата на лицата, които принадлежат към малцинства, включително ромите и евреите, и защитата от изказвания, изразяващи омраза към тези малцинства;
  11. Основните права на мигрантите, търсещите убежище лица и на бежанците;
  12. Икономическите и социалните права.


  Това важи и за България. Затова са ревнали Курнелия, Радев, шкембе войвода и т.н.

  The best way to predict the future is to invent it.
 2. 2 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1865 Неутрално

  Орбан просто прекали!
  Иначе е Глас на разума против ислямското нашествие в Европа!

 3. 3 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Орбан просто прекали!Иначе е Глас на разума против ислямското нашествие в Европа!
  —цитат от коментар 2 на selqnin


  Абе какво ислямско нашествие. В България мюсюлманите са 10% и ние сме НАЙ-МЮСЮЛМАНСКАТА държава в ЕС.

  The best way to predict the future is to invent it.
 4. 4 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 757 Неутрално

  Това важи и за България, и затова са ревнали ВСИЧКИ, цялото НС и Президенството.

 5. 5 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1788 Неутрално

  Коя религия бе, хора?
  В Унгария няма мюсюлмани.
  Сега трябва да има ли?
  Всичко се върти около университета на Сорос и отказа за допускане на мигранти.
  Останалите неща са добавени за цвят и са характерни не само за Унгария.

 6. 6 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 757 Неутрално

  Орбан просто прекали!Иначе е Глас на разума против ислямското нашествие в Европа!
  —цитат от коментар 2 на selqnin


  Така ли мислиш? Иди в Ардино, а и в други села и градчета в региона, и ще видиш за какво става дума. Всички надписи са преведени на турски. При положение че вицепремиер е Шкембе войвода - патрЕотин.

 7. 7 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Любопитно


  Мили хора, ние ще сме следващите, ако падне Унгария.
  Тях ги атакуват и за ИК. То си пише в доклада. Има линк в статията. Ето къде го пише:

  "(46) В своите заключителни бележки от 5 април 2018 г. Комитетът на ООН по правата на човека приветства подписването на Конвенцията от Истанбул, но изрази съжаление, че в Унгария все още са широко разпространени патриархалните стереотипни нагласи по отношение на ролята на жените в обществото, и отбеляза със загриженост коментарите с дискриминационен характер, отправени от политически фигури срещу жените. Той също така отбеляза, че унгарският Наказателен кодекс не предоставя пълна защита на жените, жертви на домашно насилие. Комитетът изрази загриженост, че жените са по-слабо представени на длъжностите, на които се вземат решения в публичния сектор, по-специално в министерствата и в унгарския парламент. Конвенцията от Истанбул все още не е ратифицирана"

 8. 8 Профил на nsa17624486
  nsa17624486
  Рейтинг: 1082 Весело

  ББ се опитва да действа разумно с риск за Сидеров Путин да му спре хонорарите...

 9. 9 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 757 Неутрално

  Какво прави на снимката Рапон? Да не е проговорил английски?

 10. 10 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1788 Неутрално

  До коментар [#6] от "historama":

  Затова имаше Възродителен процес.
  Ако ефектът му вече е понамалял, може да се помисли за други мерки.
  Заселване на българи срещу дългосрочни договори с държавата, военни и учители на първо време. Квота в държавната и общинската администрация - задължително.

 11. 11 Профил на Иван К.
  Иван К.
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#3] от "EU defender":

  Да сравняваш нашите мюсюлмани , с тея диви орди от бараби дето идват е просто несериозно.

 12. 12 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#7] от "Jesuit":

  Мили човече, Масква те зове.

  The best way to predict the future is to invent it.
 13. 13 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1601 Неутрално

  [quote#3:"EU defender"][/quote]

  Прав си абсолютно!!!
  А в Европа след Турция се нарежда Путинова Рус по брой мюслита и джамии.

 14. 14 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Весело

  До коментар [#7] от "Jesuit":Мили човече, Масква те зове.
  —цитат от коментар 12 на EU defender


  Мило джендърче, няма как това срещу Орбан да мине. Вече е ясно, че вътре са и джендърите. Не Москва, ние Брюксел ще превземаме.

 15. 15 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 566 Весело

  Така е но за това клетите идиоти удобно мълчат... въобще те са християнството само когата става дума да плюят ЕС ... то и педали има повече в Русия, ама нали трябва да се скимти срещу евроджендъри ... даже думичка си измислиха ...

  Българите са малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 16. 16 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 566 Весело

  [quote#14:"Jesuit"][/quote]

  Мое модна, ушанки вокзал ... понял?

  Българите са малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 17. 17 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 566 Неутрално

  [quote#14:"Jesuit"][/quote]

  Кого ще превземете, ватенка? Гетото в Насква ли :) пред фалит сте ...

  Българите са малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 18. 18 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 757 Неутрално

  ...:Затова имаше Възродителен процес...
  —цитат от коментар 10 на НеКой

  Има и Ахмед Доган, свещената крава в българската политика, срещу когото след Костов никой дума не смее да обели. А пък патреотарите са руски .удел.. Е и доганови.

 19. 19 Профил на oziris
  oziris
  Рейтинг: 1837 Неутрално

  За мен основният проблем на ЕС е "нарушените права" на мигрантите, техните регилиозни свободи, отхвърлената джендър идеология и университета на Сорос - официално подпомагащ ислямската миграция и налагането на джендър идеологията. Останалите неща са добавени, за да се замаже истинската причина и това си личи от километри.
  Проблемът на Орбан е, че има за какво да се хванат в областта правосъдие, а и контактите му с Путин не са особено прозрачни.

 20. 20 Профил на .
  .
  Рейтинг: 1396 Неутрално

  До коментар [#1] от "EU defender":

  Не само за България, това са общи приказки къде може да ги тропнат на абсолютно всеки.

 21. 21 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Весело

  До коментар [#17] от "danvan":

  Бялото Брюкселкото гето ще превземаме. Нали такава статия имаше из Дневник.

 22. 22 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1788 Неутрално

  До коментар [#18] от "historama":

  Доган си беше същият и при Костов, моля.
  Просто заради 10 те % гласове, които странно защо все при него тичат.
  Не искам да коментирам за качеството на матрияла.
  Дали и бивши членове на ДС са с него, възможно е и доста вероятно.
  Парите не миришат.

 23. 23 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 757 Неутрално

  До коментар [#20] от ".":

  Шкембетата същото го мислеха, но се оказа, че не е така. Бойко го разбра, и ще го обясни допълнително на русофилите.

 24. 24 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1710 Неутрално

  До коментар [#5] от "НеКой":

  Баш па отказ за мигранти е проблема😁

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 25. 25 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#19] от "oziris7":

  Приемат ли се санкциите, Орбан трябва да оправя всичките 12 точки, даже и ИК. А тя не е задължителна. И му се бъркат във вътрешните работи.
  Тогава той просто ще отсвири ЕС. Унекзит демек.

 26. 26 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 757 Неутрално

  ....Проблемът на Орбан е, че има за какво да се хванат в областта правосъдие, а и контактите му с Путин не са особено прозрачни.
  —цитат от коментар 19 на oziris7

  ++++++++
  Много точно, проблемите с мигрантите са дреболия. И наш Баце го е разбрал, и затова се поукроти.

 27. 27 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1788 Неутрално

  До коментар [#25] от "Jesuit":

  Между другото и Англия за това напусна, сега искат да изгонят и другите непослушни.

 28. 28 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3010 Неутрално

  На теория наказват Унгария за Свобода на Словото и разни други глупости изброени по-горе. :)

  Във Франция на практика пращат Льо Пенито на психиатър, за да и запушат устата. :)

  Това са разликите между теорията и практиката :)

 29. 29 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 757 Неутрално

  До 27
  Никого не гонят. Правят си референдуми, и доброволно напущат. Само че Великобритания (не Англия) си има Британска общност, на които малко или много разчита, както и специални отношения със САЩ. А на Орбан му оставаРФ и Путин, на които маджарите хич не държат.

 30. 30 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1710 Неутрално

  До коментар [#27] от "НеКой":

  Англия, чиято Конституция позволява свободно влизане на секви скакалци била напуснала заради това? 😂😂

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 31. 31 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1710 Неутрално

  До коментар [#25] от "Jesuit":

  Ма те са приели ИК бе. Свери си опорката.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 32. 32 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#25] от "Jesuit":Между другото и Англия за това напусна, сега искат да изгонят и другите непослушни.
  —цитат от коментар 27 на НеКой


  Един по един се пробват да ги счупят. Ама не става. Ветото спира.
  А правото на ЕС постоянно се развива и оттам влизат простотии, които преди ги е нямало. Стават наднационално законодателство.
  И си ЕПМ.
  А 12 Млрд дупка в бюджета на ЕС от Великобритания не виждам как ще я оправят лесно.

 33. 33 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1788 Неутрално

  До коментар [#29] от "historama":

  Ми гледайте английски телевизии, четете вестниците им.
  Брекзит мина заради глупостите на Меркел, това е безспорен факт.
  Германия отново разби Европа...

 34. 34 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Весело

  До коментар [#31] от "Darth Plagueis":

  Цитирам ти доклада. Тогава зелената Евродепутатка-авторка е лъжкиня. Ти го казваш.

 35. 35 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 685 Неутрално

  До коментар [#23] от "historama":

  за еврофондовете Борисов има усет.

 36. 36 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 757 Неутрално

  До коментар [#33] от "НеКой":

  Погледни 12-те точки, и ще видиш, че освен мигрантите има и други проблеми. Ако Орбан (и другите от Източна Европа) искат по-силен ЕС, щяха да акцентират върху засиления контрол на външните граници, по-единна Европа (федерализиране), и единна външна политика. Има и много други неща, които са назрели, и западноевропейците все още се ослушват, а източноевропейците и дума не искат да чуят за федерализация, и ограничаване на краденето.

 37. 37 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1528 Неутрално

  "ограничаването на възможността съдът да упражнява контрол за конституционосъобразност на измененията на основния закон"

  Това наистина е най-нелепото обвинение. Означава, че се иска унгарският КС да решава дали може да се приемат изменения на Конституцията. Все едно милиционерите да решават дали може да се измени Закона за МВР. Абе другари болшевики... опс, либерали де, КС е изпълнител и тълкувател на Конституцията във всяка правова държава, не неин господар. Парламентът е този който решава каква да е Конституцията и какви да са промените, КС само може да тълкува Конституцията, вече направените изменения и съответствието на цялото законодателство с Конституцията.

 38. 38 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Дженифър Сорос лобитата биха закрили държава. Единствената конвенция в която е записано, че не може да има възражения. Жестокост и алчност у хора с чиновническо мислене. И какво, утре Унгария няма глас, а те решават половин милион емигранти там. Кой ще ги спре... Не пипайте Унгария. Не опитвайте хората с примитивния си нагон за власт.

 39. 39 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Меркел отдавна трябваше да е в оставка.

 40. 40 Профил на yannart
  yannart
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#33] от "НеКой":

  За пореден път. И не е приключила. Все пак Северен поток 2 още не е готов, тогава гледай какво става.

 41. 41 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 1183 Неутрално

  До коментар [#31] от "Darth Plagueis":

  +++++++++++++++++
  хахахахахаахаха!
  Евала!
  Пак тролите са най-неграмотните.

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 42. 42 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#37] от "Котаракът на Шрьодингер"

  За това не се бях замислил. Ами прав си за съда.
  Аз видях, че вътре в доклада има искане да се приеме ИК и това ми е предостатъчно да формирам мнение.
  Че е пълно и с други простотии в тоя доклад, то е ясно.

 43. 43 Профил на Николай Николов
  Николай Николов
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  До коментар [#25] от "Jesuit":

  Ма нема проблем. Доколкото е известно, Унгария е нетен консуматор на средства от бюджета на ЕС, демек повече получава, отколкото внася. Излизат от съюза, ограждат се с ограда, плет, каквото искат, губят достъп до общия пазар и свободното движение на стоки, хора и капитали, губят достъп до структурни фондове и земеделски субсидии, а маджарите се редят на дългата опашка по летищата.
  И си отстояват суверенитета. Никой за нищо няма да може да ги пипне. Даже, могат да въведат вносни мита за стоки от ЕС и входни визи:)

 44. 44 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2561 Неутрално

  ….правомощията на Конституционния съд на Унгария бяха ограничени
  ….ограничава достъпа до Конституционния съд, не предвижда срок за упражняване на правомощието му за контрол за конституционосъобразност и не спира прилагането или изпълнението на оспорените законодателни актове....
  …. намеса на правителството върху състава и работата на Конституционния съд чрез промяна на процедурата за назначение на съдии
  …враждебната и заплашителна реторика
  … ограничаване способността на гласоподавателите да направят информиран избор
  ... лишаване от информация относно финансирането на кампанията
  ...пораждащи омраза към мигрантите, и бяха насочени по-специално към личността на Джордж Сорос и към съюза.
  ...незаконно освобождаване на съдии и отказ да бъдат възстановени, след решение на съда...
  ...налице нарушение на правото на справедлив съдебен процес и на правото на ефективни правни средства за защита.
  ... конфликт на интереси
  ...масово не подават декларации за имущественото си състояние
  ...декларациите за имущественото състояние не се оповестяват публично онлайн
  ...Унгария е с най-висок процент в Съюза по финансови препоръки, отправени от OLAF
  ...През 2017 г. OLAF установи "сериозни нередности" и "конфликт на интереси" … обществени поръчки възложени на зетя на унгарския министър-председател.
  ...OLAF поиска възстановяване на 43.7 милиона евро
  ... препоръки към главния прокурор на Унгария.
  ... Унгария реши да не участва в създаването на Европейската прокуратура, която ще отговаря за разследването, повдигането и поддържането на обвинение и предаването на съд на извършителите на престъпления срещу финансовите интереси на Съюза и техните съучастници.
  ... корупцията се възприема като широко разпространена
  ... ниво на корупция е един от най-проблематичните фактори за извършването на стопанска дейност в Унгария.
  ... неправомерно тайно наблюдение за целите на националната сигурност
  ...масово прихващане на съобщения
  ...произволна намеса в упражняването на правото на неприкосновеност на личния живот.
  ... Венецианската комисия (...) призова за редица промени в Закона за печата и Закона за средствата за масово осведомяване, по-специално относно определението на термина "незаконно медийно съдържание", оповестяването на журналистическите източници и относно санкциите срещу медийните предприятия
  ... концентрацията на собствеността върху медиите
  ...Венецианската комисия подчерта изрично, че е необходима промяна на правилата за избиране на членовете на Медийния съвет,
  ...Венецианската комисия препоръча и децентрализация в управлението на доставчиците на обществени медийни услуги
  ...Националната телеграфна агенция е единственият доставчик на новини за доставчиците на обществени медийни услуги.
  ... достъп до държавна информация (съгласно Закона за информационното
  ...при парламентарните избори през 2018 г. "достъпът до информация, както и свободата на медиите и свободата на сдружаване са били ограничени
  ... възпрепятства достъпа на гласоподавателите до плуралистична информация.
  ...неправомерни ограничения за достъпа до информация чрез разширяване на определението за информация, която не подлежи на оповестяване
  ... ограничават свободата на мнение и на изразяване
  ...Медийният съвет и Медийният орган не притежават независимост за изпълнението на своите функции
  … ограничават чуждестранните университети, които са вече установени в Унгария
  ...новото законодателство противоречи на правото на академична свобода, правото на образование и свободата на стопанска инициатива, прогласени в Хартата на основните права на Европейския съюз
  ...неправилно тълкуване на понятието социален пол преобладава в публичните обсъждания... погрешно тълкуване на термините "социален пол" и "равенство между половете"
  ...Европейският парламент призовава за пълното възстановяване и гарантиране на основния демократичен принцип за свобода на образование.


  Охоо, тя работата е дебела! Въобще, за Унгария ли става дума или за Русия и Северна Корея...?

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 45. 45 Профил на Killing Joke
  Killing Joke
  Рейтинг: 536 Неутрално

  Мнда. Бойкова България, само дето по-излъскана и богата.
  Нищо чудно, че нашичкият се снишава.

 46. 46 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Любопитно

  До коментар [#43] от "Николай Николов":

  Като е нетен консуматор та голям праз.
  Парите на ЕС са по програми, с големи изсквания и ограничения. Не се разходват рационално. Освен това Йотингер реве, че няма 12 Млрд годишно за да балансира бюджета. Иска увеличение на вноските.
  Не вярвам да им върнат и визате. Но и така да е, по-добре да си спасят децата.

 47. 47 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1528 Неутрално

  Шорош още не е атакувал и нас, щото и Конституцията на РБ, както и Конституцията на всяка правова държава не предвижда "съдът да упражнява контрол за конституционосъобразност на измененията на основния закон"

  Конституция на РБ:
  Чл. 149
  (1) Конституционният съд:
  1. дава задължителни тълкувания на Конституцията ;
  2. произнася се по искане за установяване на противоконституционност на законите и на другите актове на Народното събрание, както и на актовете на президента;
  3. решава спорове за компетентност между Народното събрание, президента и Министерския съвет, както и между органите на местно самоуправление и централните изпълнителни органи;
  4. произнася се за съответствието на сключените от Република България международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие на законите с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна;
  5. произнася се по спорове за конституционността на политическите партии и сдружения;
  6. произнася се по спорове за законността на избора за президент и вицепрезидент;
  7. произнася се по спорове за законността на избора на народен представител;
  8. произнася се по обвинения, повдигнати от Народното събрание срещу президента и вицепрезидента.

  Както сами виждате, няма никаква възможност КС да определя конституционосъобразност на измененията на основния закон.
  Съмнявам се да го има в някоя Конституция по света, защото е нелепо КС да има последна дума за промени в Конституцията, това е в прерогативите на парламентите.
  Обаче, го искат от Унгария, що тъй? Отговорът е лесен - защото това е една от опорките на либерастията, не някаква критика свързана с реални проблеми в законодателството на Унгария.

 48. 48 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Дневник прекали с Истанбулската конвенция. Всякакви граници минаха, за да я прокарат лобитата. Колкото и да пишете, лицето писало доклада не посетило Унгария. Не трябват повече факти. Лишаването от глас е престъпление. Ама така пишело? Ами променете го, да не може да се отнема.

 49. 49 Профил на Killing Joke
  Killing Joke
  Рейтинг: 536 Неутрално

  До коментар [#46] от "Jesuit":

  Те децата им се спасяват сами, не ги мисли. Изтичането на млади хора от Унгария продължава.

 50. 50 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Весело

  До коментар [#44] от "Rim":

  Пет пари не давам за всички тия точки верни ли са или не. Карат ги да ратифицират ИК, която не е задължителна. Ще им прецакат бъдещото поколение.
  Директна намеса във вътрешните работи. Това образувание ЕС не е правова общност тогава и не спазва върховенството на закона.

 51. 51 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2561 Весело

  ... Карат ги да ратифицират ИК, която не е задължителна.
  —цитат от коментар 50 на Jesuit


  Ааа, ти гледаш само ИК! Юнак! Ами вземи я прочети поне...

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 52. 52 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3155 Неутрално

  да позная ли коя демократична утре ще оформи припомненото като изразителна позиция

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 53. 53 Профил на Killing Joke
  Killing Joke
  Рейтинг: 536 Неутрално

  Унгария има огромна порноиндустрия, в която работят маса местни, но ИК развращавала хората :D

 54. 54 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2561 Весело

  ...Това образувание ЕС не е правова общност тогава и не спазва върховенството на закона.
  —цитат от коментар 50 на Jesuit


  Ами Орбан к'во прави в това "образувание" бре? За какво е влязъл там? Подписал ли е Договора на ЕС? Подписал го е. Значи трябва да го спазва. Ако не му харесват правилата - да напуска! Излизането от Съюза е много лесно. Трудно е влизането.

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 55. 55 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2561 Весело

  Унгария има огромна порноиндустрия, в която работят маса местни, но ИК развращавала хората :D
  —цитат от коментар 53 на Killing Joke


  Като гледам, всички които са ратифицирали ИК, вече душа берат...

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 56. 56 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1528 Неутрално

  До коментар [#25] от "Jesuit":Ма те са приели ИК бе. Свери си опорката.
  —цитат от коментар 31 на Darth Plagueis


  Ти си свери опорката...
  Колкото ние сме приели ИК, толкова и Унгария - нератифицирана:

  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures

 57. 57 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Любопитно

  До коментар [#54] от "Rim":

  Ами ЕС защо не спазва правилата и иска да наложи ратифициране на незадължителна конвенция? Защо се опитва да се налага на суверенна държава? Прекалиха тоя път. В издънка са

 58. 58 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#56] от "Котаракът на Шрьодингер":


  +++
  Благодаря за подкрепата! Точно сега нямам време да му ги търся тия линкове. Но цитирам Зелената Евродепатка. Тя трябва да знае какво е писала.

 59. 59 Профил на yannart
  yannart
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Писахме вече достатъчно, включително и аз под други статии, за тоталната несъстоятелност на повечето от митични 12 опорки. Затова, понеже тука гледам се лаладжийства яко върху една конкретна част от доклада - а именно Конституционния съд на Унгария - само една кратка и любопитна вметка. Fun fact of the day, както се казва.

  Знаете ли, че в Холандия, откъдето е Сарджентини - зелено-червеното недоразумение, представило доклада - изобщо няма Конституционен съд?

 60. 60 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Любопитно

  Една точка да не ни устройва в мотивите за санкциите срещу Унгария, не трябва да ги подкрепяме, защото сме следващите.
  А те са повече
  1. Мигрантите
  2. ИК
  3. ...

 61. 61 Профил на joro4900
  joro4900
  Рейтинг: 810 Весело

  До коментар [#25] от "Jesuit":

  „Приемат ли се санкциите, Орбан трябва да оправя всичките 12 точки, даже и ИК. “

  Е ми няма да ги приемат. По простата причина, че Полша ще наложи вето. Тая цялата какфония прави Брюкселци още по-смешни. Знаят, че нищо няма да се получи но продължават да се излагат. Все едно виждаш един ид//от, който си блъска главата в стената и стене от удоволствие...

 62. 62 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 863 Неутрално

  Орбан и неговите поддържници са за разпадането на ЕС.Мантрата "съюз на независимите държави" е куха фраза, защото никой не изложил правните, икономическити , социалните,културните основи на такъв съюз.Миграцията е смокиновия лист , зад който се крият истинските цели на орбановци, които използват миграцията за плашило на хората, за да се доберат до властта и я направят несменяема.

 63. 63 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Любопитно

  До коментар [#59] от "yannart":

  Не знаех. Винаги можеш да научиш нещо ново. +++

 64. 64 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2561 Весело

  Защо се опитва да се налага на суверенна държава?
  —цитат от коментар 57 на Jesuit


  А бре хора, не пишете глупости бре! В ЕС няма суверенни държави! Всяка държава, която е подписала договора, губи голяма част от суверенитета си, за сметка на спазването на приетите общи правила фиксирани в Договора!
  Това не го ли знаете? За първи път ли го чувате?

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 65. 65 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2561 Весело

  ... Знаете ли, че в Холандия, откъдето е Сарджентини - зелено-червеното недоразумение, представило доклада - изобщо няма Конституционен съд?
  —цитат от коментар 59 на yannart


  И какво като няма Конституционен съд? Съдебна система има ли?

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 66. 66 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Весело

  До коментар [#61] от "joro4900":

  Полша да, Чехия да, Италия може би също. Идеята има доста привържаници. Има шанс и за България да е да, още не мога да преценя колко е голям.
  Поне знаем вече, че който е за санкциите срещу Унгария, всъщност е за ИК и за мигрантите. Тежко бреме за която и да е партия.

 67. 67 Профил на Killing Joke
  Killing Joke
  Рейтинг: 536 Неутрално

  Унгария ще е суверенна държава в момента, в който излезе от ЕС. Пожелавам им го, тогава могат наистина да правят точно, каквото поискат.
  Само да не стане като през 1956 г., тълпи хора да щурмуват границата с Австрия.

 68. 68 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#65] от "Rim":

  Съвета на старейшините също е форма на съдебна система. Не залитай натам ...

 69. 69 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3042 Неутрално

  До коментар [#60] от "Jesuit":

  Корнелчче ,върви да гушкаш козички

 70. 70 Профил на loseva
  loseva
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#46] от "Jesuit":
  Но и така да е, по-добре да си спасят децата

  От кого да ги спасят? Орбан е крадец и подлизурко. Ако не беше ЕС Унгария щеше да остане една малка, бедна държава!!!

 71. 71 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Весело

  До коментар [#64] от "Rim":

  Колкото суверенитет е преотстъпила, толкова. Но не и повече. Нищо не пречи да си го поиска обратно под някаква форма. Напримерно чрез гласуване в Европарламента. Да ти е хрумвало някога това?
  И така стигаш до Европа на Нациите. (един път ти посочвам само като пример)
  То било просто, ама не ти се вярваше че може.

 72. 72
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 73. 73 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#69] от "джендър дебне в храсталака":

  Козичките ги любят мигрантите, не ми се търсят новини и видеа из нет-а.

 74. 74 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7830 Неутрално

  "всяка страна член, подписала и ратифицирала договора, да ги защитава, прилага и насърчава. Самото допускане на страна, кандидат до членство, става, след като тя е вече е постигнала спазването на тези принципи."
  Тези, които подкрепят Орбан трябва наизуст да научат доклада.

 75. 75 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Я, и гей-браковете били в доклада. И привилегиите за ЛГБТ също. Що ли не се учудвам на прословутите евроценности.
  Ние това приемаме ли го?


  "В своите заключителни бележки от 5 април 2018 г. Комитетът на ООН по правата на човека изрази загриженост, че конституционната забрана за дискриминация не посочва изрично сексуалната ориентация и половата идентичност като основа за дискриминация, и че ограничителното определение за семейство може да доведе до дискриминация, тъй като не обхваща определени видове семейни споразумения, включително на двойки от един и същи пол. Комитетът е загрижен и поради актовете на насилие и
  широкото разпространение на отрицателни стереотипи и предразсъдъци срещу лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица, особено в секторите на заетостта и образованието."

 76. 76 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1351 Неутрално

  И пак ще кажа като Плиний Стари: Като не му харесва на Орбан ЕС, да си тръгва, прав му път!

 77. 77 Профил на katerina_slavova
  katerina_slavova
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#18] от "historama":Доган си беше същият и при Костов, моля.Просто заради 10 те % гласове, които странно защо все при него тичат.Не искам да коментирам за качеството на матрияла.Дали и бивши членове на ДС са с него, възможно е и доста вероятно.Парите не миришат.
  —цитат от коментар 22 на НеКой  Коя религия бе, хора?В Унгария няма мюсюлмани.Сега трябва да има ли?Всичко се върти около университета на Сорос и отказа за допускане на мигранти.Останалите неща са добавени за цвят и са характерни не само за Унгария.
  —цитат от коментар 5 на НеКой


  Не мога да разбера това тролене ли е, сарказъм ли е, или наистина има някой толкова мързелив, че да не си направи труда поне да прочете статията преди да драска тъпотий.

  С такива интелекти далеч ще стигне родината!

 78. 78 Профил на Николай Николов
  Николай Николов
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  До коментар [#46] от "Jesuit":

  А на бас, на каквото искаш, че Орбан няма да предприеме никакви стъпки за извеждане на Унгария от ЕС, дори да бъдат приети решенията за лишаване на страната от право на глас:)

 79. 79 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Кога ще има в Европарламента
  ЕДНОМИНУТНО МЪЛЧАНИЕ ЗА УБИТИТЕ ОТ МИГРАНТИ В ГЕРМАНИЯ?

 80. 80 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Те Орбан от ЕНП не искат да го извадят, ти викаш от ЕС да си ходи.
  Ще има вето и няма да ги лишат от право на глас. Та тая хипотеза да му вземат гласа не я разглеждам изобщо за възможна. Затова никой няма да спечели баса.

  Всъщност сега топката е при Бойко. Може и той да набие вето, защото стана ясно, че Орбан го гонят заради мигрантите, ИК, гей-браковете, ЛГБТ-привилегиите, правни измишльотини и Бог знае какво още в тия 70-80 стр. доклад. Нямам време да го изследвам повече.

 81. 81 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Любопитно

  До коментар [#78] от "Николай Николов":

  Те Орбан от ЕНП не искат да го извадят, ти викаш от ЕС да си ходи.Ще има вето и няма да ги лишат от право на глас. Та тая хипотеза да му вземат гласа не я разглеждам изобщо за възможна. Затова никой няма да спечели баса.
  Всъщност сега топката е при Бойко. Може и той да набие вето, защото стана ясно, че Орбан го гонят заради мигрантите, ИК, гей-браковете, ЛГБТ-привилегиите, правни измишльотини и Бог знае какво още в тия 70-80 стр. доклад. Нямам време да го изследвам повече.

  (не ми качи до кого е отговора първия път)


 82. 82 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 6204 Неутрално

  Мдаа. Българският отпечатък е същият. И е нормално да е така.
  Орбан използва мигрантската карта за да се спреви с вътрешната конкуренция. Мигразията беше димката, която пусна за да си свърши работата" в къщи. Тя беше параванът. Всичко останало - корупция, атака на независима съдебна система, атака на опозиция, атака на Сорос беше пречупено през призмата на чистата (арийска?) раса в Унгария :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 83. 83
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 84. 84
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 85. 85
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 86. 86 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#82] от "penetrating":

  Атаката срещу Орбан се оказа безкрайно тъпа
  12 основни точки с безброй подточки
  мигрантите, ИК, гей-браковете, ЛГБТ-привилегиите, правни измишльотини и Бог знае какво още - писах го по-горе
  при това заради Полша няма да стане
  сега на всеки е ясно, къде ще го атакуват, като при Орбан
  списъкът е доста дълъг и притеснителен
  Та това ще сплоти редиците на нарочените за санкции, сред които определено сме и ние

 87. 87
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 88. 88 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 6204 Неутрално

  До коментар [#86] от "Jesuit":

  Но това няма да доведе до решение, а до разслоение...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 89. 89 Профил на Паро
  Паро
  Рейтинг: 308 Неутрално

  До коментар [#18] от "historama":Доган си беше същият и при Костов, моля.Просто заради 10 те % гласове, които странно защо все при него тичат.Не искам да коментирам за качеството на матрияла.Дали и бивши членове на ДС са с него, възможно е и доста вероятно.Парите не миришат.
  —цитат от коментар 22 на НеКой


  Неее, бъркаш. Изобщо не си беше същия. Точно това беше причина за онази реплика за силния депесарски (ченгесарски) шут. :) Спомняш ли си я?

 90. 90 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#88] от "penetrating":

  Ами тя конфронтацията вече я има. Но след като стана ясно, че няма да мине отнемането на гласа очаквам да се успокоят нещата. Прекалено много точки (либерални грехове) са му вкарали на Орбан.
  Играха всичко или нищо.
  Резултатът е нищо според мен.
  Глупави хора.

 91. 91 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2258 Неутрално

  ББ се опитва да действа разумно с риск за Сидеров Путин да му спре хонорарите...
  —цитат от коментар 8 на Nimart  Мутрягата нито е разумен ( не ме разсмивай ), нито има смелост да поеме какъвто и да било риск - просто се опитва да угоди и на двете страни, което е НЕВЪЗМОЖНО .
  Прави са колегите по-горе, че всичко това за което санкционират Орбан, се отнася 100 % и за България !

  ПП. Съзнателно пиша Орбан, а не Унгария .

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 92. 92 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2258 Неутрално

  Какво прави на снимката Рапон? Да не е проговорил английски?
  —цитат от коментар 9 на historama  Ей, братле, ти ми повиши настроението . Ако Тиквуня заговори английски, обещавам ВЕДНАГА да заговоря китайски !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 93. 93 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2258 Неутрално

  До коментар [#19] от "oziris7":Приемат ли се санкциите, Орбан трябва да оправя всичките 12 точки, даже и ИК. А тя не е задължителна. И му се бъркат във вътрешните работи.Тогава той просто ще отсвири ЕС. Унекзит демек.
  —цитат от коментар 25 на Jesuit  Ще отсвири ЕС, но тутакси ще го отсвирят унгарците и ще седне на подсъдимата скамейка !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 94. 94 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1536 Неутрално

  ЕС достатъчно обосновано посочва факторите в процеса на деградирането на европейска държава до мафиотска кочина, под паравана на националистическа реторика.

  Орбан е просто един мафиот, путинска подлога и престъпник.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 95. 95 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 6204 Весело

  До коментар [#90] от "Jesuit":

  Не виждам проблеми със списъка :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 96. 96 Профил на Умен и красив но не умнокрасив
  Умен и красив но не умнокрасив
  Рейтинг: 734 Неутрално

  Пичове, ако някой от ЕС наистина реши сериозно да провери какво е положението в България, сравнено с Унгария, ще се окаже че ние не сме като за наказанието им, а сме направо за изключване. Самия факт, че 50% от фондовете на ЕС потъват основно в близки до властта и русия фирми, е повод да ни изхвърлят като мръсни котета.

  No Pain No Gain
 97. 97 Профил на Умен и красив но не умнокрасив
  Умен и красив но не умнокрасив
  Рейтинг: 734 Неутрално

  До коментар [#5] от "НеКой":

  Много просто момче си, да знаеш!

  No Pain No Gain
 98. 98 Профил на yannart
  yannart
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#65] от "Rim":

  Май трябва да се върнем към някои основни положения, иначе смислена дискусия няма как да се получи.

  Съдебна система има навсякъде, включително в най-изостаналите общества на тази планета.

  Конституционният съд в Унгария, както впрочем и в България, НЕ е част от съдебната система. Това, мисля, се учи още в средното училище.

  А в Холандия конкретно нещата седят по следния начин: Не само, че нямат КС, ами в самата им конституция изрично пише, че конституционни промени се правят само и единствено от законодателния орган, а съдебната система няма право да се меси по въпроса. Сиреч, каквото решат депутатите, това е. И тука изниква въпросът - с какво една такава система е по-демократична и по-съответстваща на "ценностите на ЕС" и "върховенството на закона" в сравнение с това, което е в Унгария, пък и в повечето останали европейски държави? И с какво право холандски гражданин е седнал да критикува унгарската правна уредба по този аспект?

 99. 99 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1848 Весело

  Истерията с Истанбулската конвенция се повтаря. По пет мнения и 5 превода дневно. Поразително е как от цяла кошница читави каузи Вчерашник винаги налапва губещата.

 100. 100 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3095 Неутрално

  Член 2
  2. Съюзът предоставя на своите граждани пространство на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници
  ______________
  Абе това са пълни глупости ние от 12г. сме в ЕС не споделяме пълноправно шенгенското пространство и еврозоната а зелките искат африкански пришелец да бъде разпределят като равноправен европеец на квотен принцип от Брюксел!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK