"Стачките са незаконни в Унгария" и други заключения на доклада "Саргентини"

"Стачките са незаконни в Унгария" и други заключения на доклада "Саргентини"

© ReutersЕвропейският парламент реши заради действията на правителството на Виктор Орбан да бъде започната безпрецедентна процедура по чл. 7 от Договора за Европейския съюз за отнемане правото на глас на страната, защото "съществува очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава съюзът".


Почти всички български евродепутати гласуваха срещу тази санкция, а в България лидерите на водещите български партии и президентът заеха страната на премиера Виктор Орбан. В името на това да се води информиран дебат по въпрос, който може да доведе до решения с официално заемане на страна от правителството и парламента, "Дневник" представя накратко втора част с акценти от доклада "Саргентини", използван като основание за решението на европарламента. (Акцентите в текста са на редакцията. Първата част е публикувана тук.)


Свобода на религията


Венецианската комисия прие своето становище относно Закон CCVI от 2011 г. за правото на свобода на съвестта и на религията и правния статут на църквите, вероизповеданията и религиозните общности в Унгария, в което тя посочва, че законът въвежда набор от изисквания, които са прекомерни и са основани на произволни критерии за признаването на църква. Освен това тя посочи, че законът е довел до отписване на стотици законно признати църкви от регистъра (бел.ред. - първоначално броят им е свит драстично до 14 и след критики и корекции е увеличен на 31 - бел. ред.) и че законът до известна степен води до неравностойно и дори дискриминационно третиране на религиозните убеждения и общности в зависимост от това дали са признати или не.
През февруари 2013 г. Конституционният съд на Унгария постанови, че отписването на признатите църкви е противоконституционно. В отговор на решението на Конституционния съд унгарският парламент прие изменение на основния закон през март 2013 г. През юни и септември 2013 г. унгарският парламент прие изменения на Закон CCVI от 2011 г., с които се въведе разграничение между две понятия: "религиозни общности" и "регистрирани църкви". През септември 2013 г. унгарският парламент измени и основния закон, като изрично предостави на себе си правомощието да избира религиозни общности за "сътрудничество" с държавата за провеждането на "дейности от обществен интерес", като на практика предостави на себе си правото да признава по свое усмотрение религиозна организация с две трети от гласовете.


През 2014 г. Европейският съд за правата на човека (ЕСПЧ) постанови, че Унгария е нарушила свободата на сдружаване, разглеждана в контекста на свободата на съвестта и на религията. Конституционният съд на Унгария установи, че някои правила, свързани с условията за признаване като църква, са неконституционни, и разпореди законодателството да приведе съответните правила в съответствие с изискванията на Европейската конвенция по правата на човека. Въпросният закон беше съответно внесен в унгарския парламент през декември 2015 г., но не получи необходимото мнозинство. Изпълнението на това решение все още не е завършило.


Свобода на сдружаване


На 9 юли 2014 г. комисарят на Съвета на Европа по правата на човека посочи в свое писмо до унгарските органи, че е обезпокоен от реториката на заклеймяване, използвана от политици, поставящи под съмнение легитимността на работата на неправителствени организации (НПО) в рамките на одити, извършени от Службата за контрол на НПО към унгарското правителство, и по-специално на организации, които са били изпълнители на проекти и бенефициери на безвъзмездни средства от ЕИП/Норвежкия граждански фонд. (...)


В доклада си след своето посещение в Унгария в периода 8 – 16 февруари 2016 г. специалният докладчик на ООН за положението на защитниците на правата на човека посочи, че са налице значителни предизвикателства, породени от съществуващата правна рамка, уреждаща упражняването на основни свободи, като правото на свобода на мнение и на изразяване, на мирни събрания и на сдружаване, и че законодателството, отнасящо се до националната сигурност и миграцията, също би могло да има рестриктивно въздействие върху средата на гражданското общество.


През април 2017 г. в унгарския парламент бе внесен проект на закон за прозрачността на организациите, получаващи подкрепа от чужбина, със заявената цел за въвеждане на изисквания, свързани с предотвратяването на изпирането на пари и тероризма. През 2013 г. Венецианската комисия потвърди, че може да има различни причини за държавата да ограничи чуждестранното финансиране, включително предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, но тези законни цели следва да не се използват като претекст за контрол върху НПО или за ограничаване на тяхната способност да извършват законна дейност, по-специално в защита на правата на човека.


На 26 април 2017 г. комисарят на Съвета на Европа по правата на човека изпрати писмо до председателя на Държавното събрание на Унгария, в което отбелязва, че проектозаконът е бил внесен на фона на продължаващата антагонистична реторика от страна на някои членове на управляващата коалиция, които публично са нарекли някои НПО "чуждестранни агенти" поради източника на тяхното финансиране и са поставили под въпрос тяхната легитимност; терминът "чуждестранни агенти" обаче не фигурира в законопроекта.


На 13 юни 2017 г. унгарският парламент прие проектозакона заедно с редица изменения. В своето становище от 20 юни 2017 г. Венецианската комисия (...) [посочи, че те] не са достатъчни, за да се отговори на опасенията, че законът би довел до несъразмерна и ненужна намеса в свободата на сдружаване и на изразяване, в правото на неприкосновеност на личния живот и в забраната за дискриминация. В своите заключителни бележки от 5 април 2018 г. Комитетът на ООН по правата на човека отбеляза липсата на достатъчна обосновка за налагането на тези изисквания, които изглежда са част от опит за дискредитиране на някои неправителствени организации, включително НПО, работещи за защитата на правата на човека в Унгария.


На 7 декември 2017 г. комисията реши да инициира съдебно производство срещу Унгария поради неизпълнение на нейните задължения съгласно разпоредбите на Договора, уреждащи свободното движение на капитали, във връзка с разпоредби в Закона за НПО, които от гледна точка на комисията водят до непряка дискриминация и несъразмерно ограничаване на даренията от чужбина за организациите на гражданското общество. Освен това Комисията твърди, че Унгария е нарушила правото на свобода на сдружаването и правото на защита на личния живот и личните данни.


(44) През февруари 2018 г. унгарското правителство представи законодателен пакет, състоящ се от три законопроекта (T/19776, T/19775, T/19774). В изявлението си от 14 февруари 2018 г. председателят на Конференцията на международните неправителствени организации на Съвета на Европа и председател на експертния съвет относно Закона за НПО посочи, че съдържанието на пакета не е съобразено със свободата на сдружаване, особено що се отнася до неправителствените организации, които осъществяват дейност във връзка с мигрантите. На 15 февруари 2018 г. комисарят на Съвета на Европа по правата на човека изрази подобни опасения. На 8 март 2018 г. специалният докладчик на ООН за насърчаването и защитата на правото на свобода на мнение и на изразяване, специалният докладчик на ООН за положението на защитниците на правата на човека, независимият експерт относно правата на човека и международната солидарност, специалният докладчик за правата на човека на мигрантите и специалният докладчик за съвременните форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързаната нетолерантност предупредиха, че законопроектът би довел до ненужни ограничения на свободата на сдружаване и на свободата на изразяване в Унгария.


В своите заключителни бележки от 5 април 2018 г. Комитетът на ООН по правата на човека изрази загриженост, че под претекст за "оцеляването на нацията" и защитата на гражданите и културата, както и чрез твърдения за връзка между работата на НПО и предполагаем международен заговор, законодателният пакет ще стигматизира НПО и ще ограничи способността им да развиват важните си дейности в подкрепа на правата на човека, и по-специално на правата на бежанците, търсещите убежище лица и мигрантите. (...) Законодателният пакет ще лиши НПО от правни средства за защита, за да обжалват произволни решения.


На 29 май 2018 г. унгарското правителство внесе проектозакон за борба с нелегалната имиграция, което представлява преработен вариант на предходния законодателен пакет и предлага наказателноправни санкции за "улесняване на нелегалната имиграция". Същият ден Службата на върховния комисар на ООН за бежанците призова предложението да бъде оттеглено и изрази загриженост, че тези предложения, ако бъдат приети, биха лишили хората, които са били принудени спешно да напуснат домовете си и да се лишат от особено важни помощи и услуги, и биха разгорещили допълнително напрегнатото публично обсъждане и биха изострили ксенофобските настроения. (...) Проектът беше приет на 20 юни 2018 г. преди да бъде изготвено становището на Венецианската комисия. (...) На 22 юни 2018 г. Венецианската комисия и Службата на ОССЕ за демократични институции и права на човека посочиха, че разпоредбата относно наказателната отговорност може да осуети защитените организационни дейности и дейностите в областта на изразяването и съставлява нарушение на правото на свобода на сдружаване и изразяване, поради което следва да бъде отменена.


Право на равно третиране


(46) През периода 17 – 27 май 2016 г. Унгария беше посетена от работната група на ООН относно дискриминацията на жените в законодателството и практиката. В своя доклад работната група посочи, че (...) правото на жените на равенство не може да се разглежда само в контекста на закрилата на уязвимите групи, наред с децата, възрастните и хората с увреждания, тъй като жените са неразделна част от всички тези групи. В новите учебници все още се съдържат стереотипи по отношение на пола, описващи жените предимно като майки и съпруги, като в някои случаи представят майките като по-малко интелигентни от бащите.


На 5 април 2018 г. Комитетът на ООН по правата на човека приветства подписването на Конвенцията от Истанбул (бел.ред. - тя още не е ратифицирана, но изрази съжаление, че в Унгария все още са широко разпространени патриархалните стереотипни нагласи по отношение на ролята на жените в обществото, и отбеляза със загриженост коментарите с дискриминационен характер, отправени от политически фигури срещу жените. Той също така отбеляза, че унгарският Наказателен кодекс не предоставя пълна защита на жените, жертви на домашно насилие.


Комитетът на ООН по правата на човека изрази загриженост, че конституционната забрана за дискриминация не посочва изрично сексуалната ориентация и половата идентичност като основа за дискриминация, и че ограничителното определение за семейство може да доведе до дискриминация, тъй като не обхваща определени видове семейни споразумения, включително на двойки от един и същи пол. Комитетът е загрижен и поради актовете на насилие и широкото разпространение на отрицателни стереотипи и предразсъдъци срещу лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица, особено в секторите на заетостта и образованието.


Права на лицата, които принадлежат към малцинства
(включително роми и евреи, и защита срещу изказвания на омраза срещу такива малцинства)


На 16 декември 2014 г., комисарят на Съвета на Европа по правата на човека посочи, че е загрижен във връзка с влошаването на ситуацията във връзка с расизма и нетолерантността в Унгария, с антиромските настроения като най-драстичната форми на нетърпимост (...) и [действията] на паравоенни шествия и патрули в населени места с роми. Той посочи също, че въпреки позицията на унгарските органи за осъждане на антисемитските изказвания, антисемитизмът е проблем, който продължава да съществува, като се изразява в изказвания, проповядващи омраза, и в насилие спрямо лица от еврейски произход или тяхно имущество. Освен това комисарят спомена за възобновяване на ксенофобията, насочена срещу мигрантите, включително търсещите убежище лица и бежанците, както и на нетолерантността, засягаща други социални групи като ЛГБТИ, бедните и бездомните лица. Европейската комисия срещу расизма и ксенофобията (ЕКРК) изрази подобни опасения в своя доклад относно Унгария, публикуван на 9 юни 2015 г.


ЕСПЧ постанови, че прилаганото на практика на относимото унгарско законодателство не предоставя достатъчни гаранции и води до твърде висок дял и сегрегация на ромските деца в специални училища, поради системното погрешно диагностициране на умствено увреждане, което е равнозначно на нарушение на правото на образование без дискриминация. Изпълнението на това решение все още не е приключило.


В реч, произнесена на 15 март 2018 г. в Будапеща, министър-председателят на Унгария предприе полемични атаки срещу Джордж Сорос, включително явни антисемитски стереотипи, които биха могли да се преценят като наказуеми.


Основни права на мигрантите, на търсещите убежище лица и на бежанците


На 27 ноември 2015 г. комисарят на Съвета на Европа по правата на човека посочи в декларация, че начинът, по който Унгария е посрещнала предизвикателствата, свързани с бежанците, не зачита в достатъчна степен правата на човека. На 21 декември 2015 г. върховният комисар на ООН за бежанците, Съветът на Европа и службата на ОССЕ за демократични институции и права на човека настоятелно призоваха Унгария да се въздържа от прилагането на политики и практики, които насърчават нетолерантност и страх, и подхранват ксенофобия спрямо бежанците и мигрантите. На 6 юни 2016 г. върховният комисар на ООН за бежанците изрази загриженост относно нарастващия брой твърдения за случаи на малтретиране в Унгария на лица, търсещи убежище, и на мигранти от страна на граничните органи, както и за разрастването на ограничителни гранични и законодателни мерки, включително достъпа до процедури за предоставяне на убежище.


На 10 април 2017 г. службата на Върховният комисар за бежанците на ООН призова за незабавно преустановяване на прехвърлянията по дъблинската процедура към Унгария. През 2017 г. от 3 397 молби за международна закрила, подадени в Унгария, 2 880 са били отхвърлени, което представлява 69.1 процента на отхвърлени молби. През 2015 г. по 480 съдебни искове, свързани с молби за предоставяне на международна закрила, е имало 40 положителни решения т.е. 9%. През 2016 г. 775 решения са били обжалвани, по 5 от тях беше постановено положително решение, тоест 1%, а през 2017 г. нито едно решение не е било обжалвано.


В периода 12 – 16 юни 2017 г. специалният представител на генералния секретар на Съвета на Европа по въпросите на миграцията и бежанците посети Сърбия и две транзитни зони в Унгария. В доклада си специалният представител посочва, че насилствено отблъскване на мигранти и бежанци от Унгария към Сърбия поражда безпокойство от гледна точка на членове 2 (правото на живот) и 3 (забраната за изтезания) от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ).


В средата на август 2018 г. имиграционните органи престанаха да предоставят храна на възрастни лица, търсещи убежище, които оспорват пред съд решения за недопустимост на молбите им.


(70) В своето решение от 6 септември 2017 г. Съдът на Европейския съюз отхвърля изцяло исковете, подадени от Словакия и Унгария, срещу временния механизъм за задължително преместване на лицата, търсещи убежище. При все това, след постановяването на посоченото съдебно решение Унгария продължава да не се съобразява с Решението на съвета. На 7 декември 2017 г. Комисията реши да предяви иск срещу Чешката република, Унгария и Полша пред Съда на Европейския съюз за неспазване на правните им задължения по отношение на преместването.


На 19 юли 2018 г. Комисията реши да предяви иск срещу Унгария пред Съда на ЕС във връзка с несъответствие на законодателството ѝ в областта на убежището и връщането с правото на Съюза.


На 5 април 2018 г. Комитетът на ООН по правата на човека изрази загриженост, че унгарският закон, приет през март 2017 г., който дава възможност за автоматично преместване към транзитните зони на всички лица, търсещи убежище, за срока на процедурата по предоставяне на убежище (...) не отговаря на правните стандарти поради продължителността и неустановеността на допустимия период на задържане, липсата на каквото и да е законово изискване за бързо разглеждане на конкретните обстоятелства за всяко засегнато лице и липсата на процесуални гаранции за действително обжалване на преместването към транзитните зони. (...) Комитетът беше особено загрижен относно съобщенията за масово използване на автоматичното настаняване в центрове за административно задържане на територията на Унгария и изрази загриженост, че ограниченията на личната свобода са били използвани като принципна мярка за разубеждаване на незаконното влизане, а не в отговор на индивидуално определен риск.


Той също така отбеляза със загриженост съобщенията за колективни и насилствени експулсирания, включително твърденията за тежки побои, нападения с полицейски кучета и стрелба с гумени куршуми, в резултат на което са били нанесени тежки телесни повреди и, поне в един случай, се е стигнало до загуба на живота на лице, търсещо убежище.


Икономически и социални права


На 15 февруари 2012 г. и на 11 декември 2012 г. специалният докладчик на ООН относно крайната бедност и правата на човека и специалният докладчик на ООН относно правото на подходящо жилищно настаняване призоваха Унгария да преразгледа законодателството, предоставящо възможност на местните органи да наказват бездомността, и да подкрепи решението на Конституционния съд, с което се декриминализира бездомността. В своя доклад след посещението си в Унгария, публикуван на 16 декември 2014 г., комисарят на Съвета на Европа за правата на човека изрази загриженост относно предприетите мерки за забрана на бездомничеството, както и на изграждането на колиби и бараки, описани в по-широк контекст като мерки, които на практика криминализират бездомничеството.


На 20 юни 2018 г. унгарският парламент прие седма поправка на Конституцията, чрез която се забранява установяване на обичайно местопребиваване в обществено пространство. В същия ден специалният докладчик на ООН относно правото на подходящо жилищно настаняване окачестви инициативата на Унгария за превръщане на бездомничеството в престъпление като жестока и несъвместима с международното право в областта на правата на човека.


В Заключенията на Европейския комитет за социални права от 2017 г. се посочва, че Унгария не спазва Европейската социална харта с мотив, че самостоятелно заетите лица и домашните работници, както и други категории работници не са защитени от разпоредбите относно здравословните и безопасни условия на труд, че мерките, предприети за намаляване на майчината смъртност са недостатъчни, че минималният размер на пенсиите за старост е неподходящ, че минималният размер на помощите за търсещите работа лица е неподходящ, че максималната продължителност на изплащане на обезщетенията за безработица е твърде кратка и че минималният размер на обезщетенията за рехабилитация и инвалидност, в някои случаи, е неподходящ. (...). По отношение на синдикалните права Комитетът заяви, че правото на работниците да ползват платен отпуск не е гарантирано в достатъчна степен, че не е предприета никаква мярка за насърчаване на сключването на колективни трудови договори, докато защитата на работниците от тези договори в Унгария е очевидно слаба и че при държавните служители правото за обявяване на стачка е запазено за синдикатите, които са страна по споразумението, сключено с правителството; критериите, използвани за определяне на държавните служители, на които се отказва правото на стачка, са извън приложното поле на Хартата; синдикатите на държавните служители могат да призовават към стачка само след одобрение на мнозинството от съответния персонал.


От декември 2010 г. по принцип стачките в Унгария са обявени за незаконни, когато правителството на Виктор Орбан внесе изменение на така наречения "Закон за стачките". Тези промени означават, че стачките по принцип са разрешени в дружества, свързани с правителствената администрация чрез поръчки за обществени услуги. Изменението не важи за професионални групи, които просто нямат такова право, като например машинисти на влакове, полицаи, медицински персонал и ръководители на въздушното движение.


Проблемът се корени другаде, главно в процента служители, които трябва да участват в общото гласуване относно стачките, за да придобие той важност – до 70%. Тогава решението относно законосъобразността на стачките ще се взема от съд за трудови спорове, който е изцяло подчинен на държавата. През 2011 г. бяха подадени девет заявления за разрешение за провеждане на стачка. В седем случая те бяха отхвърлени, без да бъде посочена причина; две от тях бяха обработени, но вземането на решение се оказа невъзможно.


Равнището на минималния доход е под 50% от прага на бедността за едно домакинство, поради което е сред най-ниските в съюза. Адекватността на обезщетенията за безработица е много ниска: максималната продължителност от 3 месеца е най-кратка в съюза и представлява едва около една четвърт от средното време, необходимо на търсещите работа лица за намиране на работа.

Ключови думи към статията:

Коментари (82)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на yannart
  yannart
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Офанзивата продължава. Успех, другари!

 2. 2 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Първата част е по- убедителна, тази, с цялото ми уважение издиша и то яко.
  Аргументите във втората част:
  Секти
  НПО
  ИК
  Навлеците
  Много хора са против изброените без да са анти ЕС настроени и затова Орбан печели симпатии. Ако искат да звучат убедително противниците му трябва да наблегнат на сериозните аргументи, не на тези.

 3. 3 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2073 Разстроено

  Яко са сгазили лука...

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 6. 6 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1466 Неутрално

  "Европейският парламент реши заради действията на правителството на Виктор Орбан да бъде започната безпрецедентна процедура по чл. 7 от Договора за европейски съюз за отнемане правото на г лас на страната..."

  И тогава беше безпрецедентна тази процедура по чл. 7... тогава за Полша...

  "Върховенството на закона в ЕС

  През март 2014 г. Европейската комисия прие нова рамка за решаване на системни заплахи за върховенството на закона в някоя от страните в ЕС. Новата рамка на правовата държава допълва процедурите за нарушение на правото на ЕС и т.нар. процедура по член 7 от Договора за ЕС, която в най-строг вид дава възможност за отменяне на правото на глас в случай на "тежко и постоянно нарушение" на ценностите на ЕС в държава от ЕС.".

  https://www.dnevnik.bg/evropa/2017/12/20/3100835_kakvo_e_chl_7_i_kak_toi_shte_navredi_na_polskoto/

 7. 7 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 507 Неутрално

  Това защо не е потъмнено цялото?

  "ограничителното определение за семейство може да доведе до дискриминация, тъй като не обхваща определени видове семейни споразумения, включително на двойки от един и същи пол."

  Важен абзац е!

  Бог да благослови Америка за България!
 8. 8 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 264 Неутрално

  До коментар [#7] от "Günther":

  Тричап ги заради гей браковете. И при нас ще пробват

 9. 9 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1210 Неутрално

  "наказателноправни санкции за "улесняване на нелегалната имиграция". Същият ден Службата на върховния комисар на ООН за бежанците призова предложението да бъде оттеглено и изрази загриженост"

  ООН е загрижено, че ще се възпрепятства НЕЛЕГАЛНАТА миграция?!
  Добро доказателство за ролята на ООН и НПО-ата в трафика на хора.

 10. 10 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1656 Неутрално

  Стачките са незаконни... Т.е. бачкаш и не мрънкаш или те уволняват и умираш от глад, защото обезщетенията за безработица са три месеца МАКС.

  Фашистка диктатура.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 11. 11 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2909 Неутрално

  Много се говори за правата на малцинствата, като особено се подчертават роми и евреи. И това го пишат за страна, която има третото по численост еврейско малцинство в Европа и в която преди дни прездента им ( ...стар член и основна фигура партията на Орбан...) откри отново средновековна синагога в Буда( и това не е единствения случай).
  Време е соросягите да престанат да се прикриват зад антисИмитизъма, за да насъскват хората косвено срещу всички евреи.

 12. 12 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1210 Неутрално

  "минималният размер на пенсиите за старост е неподходящ"

  В България 125,58 лв. е пенсията за старост, колко е подходяща се чудя?

 13. 13 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2909 Неутрално

  Нещо основни медии упорито замълчават все повече изострящото се напрежение между Унгария и Украйна. Ето едно официално завяление на унгарското външно министерство от вчера, което осъжда нарушаването на правата на 150,000 етнически унгарци в Украйна:
  http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/government-condemns-attempts-to-intimidate-transcarpathian-hungarians
  Унгария доста време вече заплашва, че ще упражни правото си на глас ( което се борят упорито да и везмат...), за да блокира приемането на Украйна в НАТО и пълноправното и членство в ЕС...Кой знае, дали тук не се крие сАбаката:)

 14. 14 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3100 Весело

  До коментар [#7] от "Günther":

  ключов дори за цветното бъдеще за ЕС

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 15. 15 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3100 Весело

  До коментар [#12] от "Котаракът на Шрьодингер":

  това как ти се струва"Равнището на минималния доход е под 50% от прага на бедността за едно домакинство,..."

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 16. 16 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2693 Неутрално

  Добре де що не подпукат Саудитска Арабия за свободата на религията :)

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на the_axel
  the_axel
  Рейтинг: 278 Неутрално

  Управлението на Орбан - обикновен фашизъм !

 19. 19 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 264 Неутрално

  НПО-тата на Сорос приличат на десарска мрежа още от подписването на договора му с Луканов.
  До думите на Валентин Вацев
  "Да припомня, че в началото на процесите в България така нареченият преход започна с това. Имаше договор между Андрей Луканов и Джордж Сорос за всеки долар, който милиардерът по някакъв начин похарчи по български повод, българската държава от своя бюджет да отдели също един долар. И това продължи доста дълго време."
  http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2017-01-13&article=273013

  сложете и думите на "РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ: СОРОС МЕ НАЗНАЧИ ЗА ШЕФ НА „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО“! ...Фондацията стартира още по време на правителството на Андрей Луканов. Придружавах Сорос по време на срещите му с Министър-председателя и заместника му Георги Пирински.
  – Значи Сорос е действал сериозно и на държавно ниво?
  – Ами да! Беше постигнато споразумение да се издаде специално министерско постановление, съгласно което „Отворено общество“ ще развива дейност в областта на човешките права, масмедиите, културата, гражданското общество и други. Българската държава също се задължаваше да участва, като за всеки преведен от Сорос американски долар, трябваше да предоставя на фондацията близо половината от стойността му по курса в български лева. Тази привилегия другите фондации нямаха, а нашата изведнъж започна да оперира с милиони.“ - https://slivensega.wordpress.com/2017/02/06/румен-воденичаров-сорос-ме-назначи-за/

 20. 20 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2232 Неутрално

  Стачките са незаконни... Т.е. бачкаш и не мрънкаш или те уволняват и умираш от глад, защото обезщетенията за безработица са три месеца МАКС.Фашистка диктатура.
  —цитат от коментар 10 на Боян Таксиров


  Прав сте,Таксиров.При безработица от 3.7%,обикновеният унгарец няма никакъв шанс да си намери работа и не му остава нищо друго освен да легне и да мре.Сега,голяма загадка е защо след цялата тази апокалиптична картина в Унгария,Орбан три пъти го избират и то с голямо мнозинство.Предполагам,защото не са чели доклада.

 21. 21 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2232 Неутрално

  В миналия си живот Орбан е бил надзирател в Бухенвалд. Фашисткото у него дрънка като хлопка на млад кон. Който не го чува е глух и който не го вижда е сляп!
  —цитат от коментар 17 на victor_victim


  И единственият светъл лъч в цялата тази мрачна картина е,че ви има вас,червено зелените либерасти.Да ни отваряте ушите и отпушвате ушите.Венсеремос,другарю!!!

 22. 22 Профил на specifier
  specifier
  Рейтинг: 514 Неутрално

  УМНОЖЕТЕ ПО НУЛАТА

  Червеното такси

 23. 23 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#10] от "Боян Таксиров":

  1. Унгария е с ниска безработица.
  2. Унгария е с доста добри икономически показатели.
  3. Орбан е избран с мнозинство, като политиките му са декларирани предварително. Т.е. унгарците точно това искат.

  Та айде да не им даваме акъл как да живеят и работят, а?

 24. 24 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1656 Неутрално

  До коментар [#23] от "niakoi_si":

  1. И какво от това?
  2. Дали? Но дори, и какво от това?
  3. Не знам кой би искал ако го уволнят, да получава помощи само 3 месеца.
  Това може да го искат само бизнеса и богатите.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 25. 25 Профил на specifier
  specifier
  Рейтинг: 514 Неутрално

  ИЗЛИЗА, ЗНАЧИ, ЧЕ В

  некои страни на Европа, като Германия и Франция, където законно могат да те затворят за изказано мнение, ЦАРИ ДЕМОКРАЦИЯ.
  А пък в Унгария, където НЕ МОГАТ да те затворят за такава дейност, НЕМАЛО ДЕМОКРАЦИЯ.
  Интересно!
  А дали не става въпрос, за обикновен левичарски неомарксизъм, а?

 26. 26 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1637 Неутрално

  До коментар [#16] от "realguru":

  Ми защото те са основния спонсор на ислямизацията.

  Panta rhei....
 27. 27 Профил на xefgo
  xefgo
  Рейтинг: 514 Неутрално

  Защо Унгария се натискаше да е в ЕС? Га яде кифтетата не риве, а щом трябва да спазва задълженията си....!? Ами, хайде, да напуска и да се отърве най-после. Е, ще ù струва тотален банкрут без изгледи да се съвземе близките стотина години, но щом знае и разбира повече нека действа!

 28. 28 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#17] от "victor_victim":

  Виктор Орбан дълбоко в себе си може и да е фашага. Може и да е нацист, може да е всякакъв. Унгария обаче е всичко друго, но не и фашистка държава. Всъщност българин да критикува Унгария, за каквото и да е е меко казано смешно.

 29. 29 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#27] от "xefgo":

  Няма нито един случай, в който Орбан да се е обявил против ЕС. НИТО ЕДИН. Унгарците, за разлика от нас, са, винаги са били и винаги ще бъдат европейци. И не забравяй, че, когато вмирисания руски ботуш газеше Унгария, защото е прогресивна, този същия ботуш ние го целувахме.

 30. 30 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Всяка страна, подписвайки договора за членство в ЕС, се е лишила до известна степен от своя сувернитет.Тези членки, които искат да запазят напълно сувернитета си (потвърдено от референдум) честно и почтено могат да напуснат ЕС, така като направиха англичаните.Великобритания напуска ЕС без да чака изборите за ЕП.Такъв беше мъдрият съвет на Фарадж към Орбан.

 31. 31 Профил на debruckere
  debruckere
  Рейтинг: 1242 Неутрално

  Орбанизацията ще продължи, докато не започне да се спира "кранчето", с което режими като Орбановия, създават лоялна администрация, купуват медии и инфилтрират институции, за да бетонират властта си.
  Електоратът се плаши с външни врагове, Сорос, гей-бракове и миграция и редиците се стягат допълнително с правителствена пропаганда. Я да питам каква точно миграция са видели маджарите?? М? И това не е заради Орбан, а заради географското положение на Унгария и заради това, че Австрия,Германия, Франция, Италия, Швейцаря са много по-предпочитани дестинации. Същата работа е и при нас-истерия с миграните,а те нямат никакво желание да остават тука...
  Показателно е , че само Орбан отиде на "коронацията" на Ердоган. няма какво да говорим повече!

 32. 32 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 575 Неутрално

  Всъщност ЕС казва че Унгария 'може би ще наруши човешките права', но реално не го е направила, но можело защото Орбан атакувал НПО-тата. Всъщност първо НПО-то трябва да зачитат държавния апарат, а после държавата да зачита него, а не обратното. Второ че НПО-тата съвсем не са независими както им викат, а вече трето и най-важно че въобще не са нужни тези организации. Във 21 век е много лесно да разбереш кой, какво върши в дадена държава без въобще да има НПО. Това е туморно образование за оказване на натиск над държави, ако бяхме 16 век и щеше да има повече файда от тях.

 33. 33 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2099 Неутрално

  Когато в обществените медии в България се говори по този въпрос, задължително е да има участници които защитават и едната и другата позиция! Нали така?
  Ако се загледа човек обаче в "дебатите" и ако иска да чуе и другата гледна точка, това няма как да стане, тъй като константни участници са комунистите от БСП, ксенофобите-националисти и върхушката на Гарб! Те обаче са на един акъл, защитават едната гледна точка и дори влизат в смешни спорове, кой от тях е по-голям фен на фашиста от Унгария... Това се отнася дори за обществената БНТ!
  Къде е другата гледна точка?
  Нали уж медиите трябва да бъдат обществени...?
  (Изключвам ТВ Европа, която дава трибуна на всички гледни точки)

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 34. 34 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 990 Неутрално

  До коментар [#25] от "specifier":
  "А дали не става въпрос, за обикновен левичарски неомарксизъм, а?"
  ____
  Аз го виждам по-скоро като политическо уеднаквяване на Европа и стъпка към обединението й, изразено, в случая, с наказване на НЕПОСЛУШНИТЕ (различните). Това, че идеологическата платформа е "левичарска" е просто средството за постигане на тази цел, просто това е, което сега е mainstream. На това "левичарство" на запад му викат (политически) либерализъм и това са принципите на мнозинството индоктринирани от образователната система, новата религия на масите. Интересното е, че тия "либерални" идеи за социума идеално пасват на икономическия (нео) либерализъм - пазарен фундаментализъм по думите на Щиглиц - който изразява интересите на онези 1% от 1%.

  Четох по погрешка черновата на доклада на Саргентини от април
  http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180411RES01553/20180411RES01553.pdf

  и тъй като не намерих и дума за профсъюзни нарушения, изкопах юнската версия:
  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML +REPORT+A8-2018-0250+0+DOC+PDF+V0//EN

  С една дума - анти-демократично институциално насилие върху некомформните. Разликите в двата документа са много илюстративни сами по себе си, но на който не му се четат лицемерия, може би ще му е достатъчно, че Бибито (Нетаняху) също бил много критичен към Унгария. :))

  Да живее политическата коректност и Обединена Европа на най-богатите! А вие - марш да подписвате оная конвенция!

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 35. 35 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7201 Неутрално

  Унгария е член на общност, която изповядва някакви ценности. Като се има предвид, че е подала молба, за да членува там се предполага, че е поела ангажимент и да спазва тези ценности. Сега Орбан да не се прави на учуден, че някой му търси сметка, как управлява държавата. А Борисов да внимава, какво защитава.

 36. 36 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2909 Любопитно

  До коментар [#34] от "Gretel":Бибито (Нетаняху) също бил много критичен към Унгария.
  ..>>Кога и за какво? Относително скоро Израел подписа обща Конвенция с Вишеградската четворка...

 37. 37 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5210 Неутрално

  Унгария приема хора, които възхваляват нейния начин на управление, който се нарича Орбан.
  Колко патриоти тръгват за натам?

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 38. 38 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 990 Неутрално

  До коментар [#36] от "тулса":

  ".>>Кога и за какво? "

  Прав сте. Остаряла ми е информацията. Те се били разцелували оттогава

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 39. 39 Профил на linard
  linard
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Трайни са следите на Варшавския договор.
  Пак същото като едно време се очертава да стане.
  Тук кръцнали уж незабележимо, там направо забранили без да се церемонят и тръгнали да промиват мозъците на унгарците как Европейския Съюз искал да смаже Унгария и дори нямало да се посвени да използва атомни оръжия... Обикновенните хора там не разбират други езици, вероятно над 70% са подложени на пълна дезинформация.
  Първосигналното ръкопляскане на Орбан тук пък доказва само едно - приемането на източния блок в Европейския Съюз без да са преболедувани социално и морално язвите на комунизма, без да са се прочистили структурите, без да функционира разделението на властите, без да е установена трайна демокрация, без да са ИЗСТРАДАНИ тези придобивки се оказва голяма грешка.
  Те са го казали хората - храни куче...


 40. 40 Профил на ages
  ages
  Рейтинг: 789 Неутрално

  До коментар [#2] от "zle_platen_trol":

  Бегай в Русия, тогава.

  Защо ако не да?!
 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 42. 42 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2232 Неутрално

  До коментар [#31] от "debruckere":
  "Я да питам каква точно миграция са видели маджарите?? М? " Я и аз да попитам,ако може.Кога точно ни е позволено да се обявяваме против безконтролната,незаконна миграция.Когато в градовете се появят мюсюлмански гета със собствени закони?Когато соц.система започне да се източва от клетите?Когато почнат да обарват и изнасилват жените и дъщерите ни?Или чак когато започнат да ни ръгат,газят и взривяват.?Предполагам Вие,като извисен либерал трябва да имате отговор на тези въпроси.

 43. 43 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1656 Неутрално

  До коментар [#34] от "Gretel":

  На вашите внушения НЯМА кой да се върже. Пробвайте да говорите с факти, не с внушения. Не можете.
  А фактите са описани в статията.
  Също така сравнете постиженията на левия либерализъм в Западна Европа и палзата му за населението със ултракапиталистическата скотщина в мафиотизираните САЩ, където масовият човек, ПРЕКАРИАТА, живее многократно по зле отколкото в Западна Европа. Въпреки, че държавата уж има по голямо БВП на глава от населението.

  Вчера пуснаха статия за ефективността на здравеопазването. САЩ са на нивото на България в международна класация по този показател! Разболееш ли се там - фалираш.
  Защо?
  За да се държи населението под контрол и несигурност.
  Масовото образование - с умишлено занижено ниско качество, да произвежда бачкатори, не всестранно развити хора, способни на независимо мислене.

  И да, дано Европа се уеднакви под знаменателя на либерализма, вместо да се атомизира под престъпността на мафиотизма.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 44. 44 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1656 Неутрално

  До коментар [#41] от "Sheila Penney":

  чиба

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 45. 45 Профил на vesela
  vesela
  Рейтинг: 266 Неутрално

  Има достатъчно причини Унгария да бъде съдена за неспазване на ценностите на ЕС, като граждански права, медийна свобода, съдопроизводсво, образование, насаждане на ксенофобия, корупция, без да се засягат проблемите с мигрантите. Защото истината е, че голямата част от мигрантите са пресекли границата на страната незаконно. И ако законът трябва да се спазва, а трябва, те са престъпници. Размиването на проблемите не помага за действителна промяна на режима в Унгария. А това е важно както за ЕС, така и за България, в която проблемите на Унгария са подобни.

  vesela
 46. 46 Профил на linard
  linard
  Рейтинг: 213 Неутрално

  До коментар [#31] от "debruckere":

  Абсолютно си прав.
  Орбан се бетонира на власт и понеже много са му харесали някои мурафети от миналото взема да ги прилага. Речите му влизат в учебниците, партията му е Партията, враг му е пак Запада с моралната си деградация - джендъри плюс права за малцинства и исляма - а унгарците наистина нямат почти никакъв допир с чужденци * освен с туристи* пък и езика им е доста особен.
  Та не му е никак трудно да настрои населението си в същата схема, в която са били преди. Малко изолация продадена като съхраняване на националното самосъзнание и всичко тече по мед и масло.
  На Орбан обаче неистово му трябват и ЕС - заради фондове, икономика, свобода на пътуване, работа; и кризата с мигранти и бежанци - заради картата, че той спасява бялата Европа от претопяване; и клуба по интереси - източния блок - където с чужда пита помен правят, обявяват си партията за безалтернативна, всички позитиви от членството в ЕС са само тяхно дело, а всички негативи идват от ЕС- солидаризират се и парират евентуални законодателни последици.
  Проблемът е, че не е предвидено изключване за лошо поведение в законодателството на ЕС- кой да е толкова мнителен и да предположи, че бремето на соц миналото е като стокхолмски синдром - освободиш ли се от него, внезапно усещаш празнина, която искаш да запълниш пак със същото. Съвсем законно сега Полша и Унгария си разиграват коня, а желаещи да се присъединят към тях не липсват, както се вижда.
  Доста патова ситуация.
  Накрая ще се стигне до там Германия, Франция, Белгия, Хонландия, Швеция, Естония и т.н. да напуснат групово ЕС за да се обдединят в нов съюз заедно с Англия ;-)
  Ако го направят, гарантирам ти, че нито ПИС, нито Орбан ще изкарат цял мандат след това.

 47. 47 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2232 Неутрално

  До коментар [#46] от "linard":

  Накрая ще се стигне до там Германия, Франция, Белгия, Хонландия, Швеция, Естония и т.н. да напуснат групово ЕС за да се обдединят в нов съюз заедно с Англия ;-) А можете ли да ни гарантирате,че докато "се стигне до там"в изброените страни няма да са дошли на власт например:Алтернатива за Германия,Марин льо Пен,Вилдерс или шведски демократи?Че като гледам как им растат популярността и процентите......

 48. 48 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 418 Любопитно

  До коментар [#40] от "ages":

  Това умно ли трябваше да е? Всъщност Русия е прекрасно място за реализация на такива, като теб. Там имат нужда от глупави, но в замяна на това изпълнителни тролове за непрекъснатите им хибридни войни.

 49. 49 Профил на ivo
  ivo
  Рейтинг: 833 Неутрално

  Браво на Унгария! НПО-тата са паразити и чужди агенти и трябва да бъдат третирани като такива! България може да се учи от Унгария!

  Не на глобалистите и глобуса! Make Earth Flat Again!
 50. 50 Профил на specifier
  specifier
  Рейтинг: 514 Неутрално

  ИЗЛИЗА, ЗНАЧИ, ЧЕ В

  некои страни на Европа, като Германия и Франция, където законно могат да те затворят за изказано мнение, ЦАРИ ДЕМОКРАЦИЯ.
  А пък в Унгария, където НЕ МОГАТ да те затворят за такава дейност, НЕМАЛО ДЕМОКРАЦИЯ.
  Интересно!
  А дали не става въпрос, за обикновен левичарски неомарксизъм, а?

 51. 51 Профил на specifier
  specifier
  Рейтинг: 514 Неутрално

  ПРИМИТИВНАТА ИДЕОЛОГИЯ НА ПРОДАЖНИЦИТЕ

  купени от неомарксистите:
  - Щом не ти харесва левичарството (джендърмеризъм, мултикултурализъм, затоплизъм, джихадизъм, веганизъм и т.н.) - бегай в Русия.
  Т.е. от трън та на глог. От левичарската античовешка идеология да преминеш към престъпна бандитска клептокрация, примесена с идолопоклонство, малоумен росийски шовинизъм и маниакален месианизъм....ха-ха-ха-ха-ха.
  Все едно, като не ти харесва Националсоциализма, да бегаш при Комунизма. Или да избираш дали да бъдеш удавен или удушен...ха-ха-ха-ха-ха.
  Те, продажните душички, които беха напазарувани покрай Истанбулския ферман, така си успокояват гузните съвести - "щом си против нас, значи си путинист".
  А форумните тъпльовци повтарят, като папагали. Повтарят, защото немат мисъл в тиквите, а пък чичо Гугльо не казва нищо по въпроса, за да ги светне, какво мнение да возприемат...

 52. 52 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Дневник се държи като представител на някого в Унгария.

  Начина на представяне е същия като за ИК. Представя се страната само на тези, които са за ИК.

  После се оказа че конвенцията има тежък проблем.

  Едни и същи хора ли дават парите за медийно отразяване на ИК (нератифицирана в Унгария) и наказание за Унгария? Кога ще има статия за финансирането на тези материали?

  Кога ще има в Европарламента минута мълчание за убитите от мигранти?

 53. 53 Профил на specifier
  specifier
  Рейтинг: 514 Неутрално

  НАПЛОДИХА СЕ ФОРУМНИ ЛЕВИЧАРЧЕТА

  таксиджийчета, минарчета, розички, тулхлички "и вся остальная сво.чь". Кой ли ги издържа?

 54. 54 Профил на baizuo
  baizuo
  Рейтинг: 1086 Весело

  Стачките били незаконни :) :) :)

  Фейкнюз машината заработи на пълни обороти.
  И 5 мазни каскета прясно пребоядисани като либерални демократи кудкудякат в захлас!

  muncho: "Няма защо да се отричат очевидните и статистически доказани факти, че мнозинството жени не стават за шофьори"
 55. 55 Профил на Иван К.
  Иван К.
  Рейтинг: 264 Неутрално

  П;ълен Фарс е тоя доклад.

 56. 56 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 213 Неутрално

  "минималният размер на пенсиите за старост е неподходящ, че минималният размер на помощите за търсещите работа лица е неподходящ,"

  Давам това като пример. У нас този размер е неподходящ от деня в който сме влезли в ЕС. Вероятно в Унгария е дори по висок от нашия и абсолютно и относително.

  Защо тогава това не е обикновена точка от дневен ред на Европарламента и не се постави като задача пред всички страни да вземат мерки?

  Това е начина на работа. Като има такъв проблем, да го обявиш. Къде е Станишев, дето ще наказва Орбан за това, у неговата страна какво е? Той ли гласува с такаъв мотив .... (по принцип не псувам, но тука моля някой вместо мене да му обясни на Станишев нещата) .....

 57. 57 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 990 Неутрално

  До коментар [#43] от "Боян Таксиров":
  “На вашите внушения НЯМА кой да се върже. ”
  ——
  Бояне, не очаквам някой да приеме моята гледна точка. Ние живеем в алтернативни вселени и този форум е само една информационна wormhole дето ни свързва. Жалко,че възприемате мисленето ми “на глас” като “ внушение”. Фактите са ясни и за слепия, предполагам,— окрупняване и унификация на света като цяло и на Европа, в частност. (Ако трябва да спомена една стара глупава книга само: Земята е плоска ... и самият факт на съществуването на ЕС ) Eдинственото, което направих в моя пост беше да си задам въпроса “кой има полза от тоя процес” ( и силата да го промотира) Ваше право да не сте съгласен, макар ако прочетете нещо за разпределението на богатството (wealth and income) то отговорът е също очевиден ... Пикети, Миланович, щиглиц и десетки други ... мога да Ви дам списък за четене това което сте изпуснали за последните 10—15 години. Моят последен любим е Валтер Шнайдел The great leveler.

  За здравеопазването в САЩ говорите наизуст. Личен опит: 20+ години плащах здравна осигуровки и нито един ден болнични. Миналата година се разболях сериозно, 2месеца в болници и после 6месеца терапии всеки ден и по два пъти на ден, електроники, процедури... Платила съм НУЛА цента. През цялото време застрахователят ми плащаше 70% от заплатата. Можеше да карам така още близо 2 години, но натиснах докторите да ме пуснат на работа, засега на половин ден. Много се радвам, че в България е също така,според Вас, аз не бих могла да си представя нещо повече.

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 58. 58 Профил на Емил Емил
  Емил Емил
  Рейтинг: 264 Неутрално

  НПО не представяват гражданите на една държава !!!
  НПО представляват капиталът, който ги финансира !!!
  Само пряката демокрация може да представлява волята на гражданите !!!

  На НПО трябва да е забранен достъп до преразпределението на публични ресурси.
  Нека капиталът зад НПО изразява добрите си намерения само чрез частно финансиране.

  Дори в този случай не е коректно капиталът зад НПО, който не представлява гражданите, да може да фирмира обществено мнение и визии за развитие на обществото, които отразяват нечии частни интереси.

  В идеалния случай, когато пряката демокрация достигне зряло ниво, всякакви нпо трябва да бъдат забранени.

  Дейността на НПО по същество е форма на лобизъм.
  Лобизмът пък е узаконена форма на КОРУПЦИЯ (и нерядко прескача границата на закона).

  LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ; мисли глобално + решавай локално = прагматичен национализъм
 59. 59 Профил на Емил Емил
  Емил Емил
  Рейтинг: 264 Неутрално

  До коментар [#10] от "Боян Таксиров":

  Може ли да посочиш ЕДНО нпо, от еничерите загрижени за правата на човека, което да е направило нещо за:
  - геноцида над пенсионерите в бг. Тези, които няма на кого да разчитат живеят в крайна бедност.
  - ултраниските доходи, често продукт на картелни споразумения по бранш. За последното отговорност има и налагането на тайна на работната заплата на много места. Съществуването на сумарно работно време, което дели служителите на висша и низша класа - едните работят в почивни дни, нощни смени БЕЗ да са на по-висока ставка, докато другите не, и други неща.

  НПО НЕ СЕ интересуват от правата на гражданите и подобряване качеството им на живот!

  LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ; мисли глобално + решавай локално = прагматичен национализъм
 60. 60 Профил на Емил Емил
  Емил Емил
  Рейтинг: 264 Неутрално

  До коментар [#37] от "penetrating":

  ??????
  Как точно го мислиш, някой дето не е унгарец, да се пише унгарски патриот?

  Това са похвати на комунистическия и тернационал и.... либералните транснационални еничери ;)

  LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ; мисли глобално + решавай локално = прагматичен национализъм
 61. 61 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 724 Неутрално

  Прочетох "...стотици законно признати църкви" и спрях. Идиот трябва да си пълен, за да допуснеш страната ти да се пълни със "стотици църкви".
  Запитах се и друго - колко църкви законно признати има, наример, в Израел. За Саудитска Арабия също не съм чувал за такъв прецедент. Не съм чувал и за европейски санкции срещу тези два крепителя на плурализма.
  /Високо ценя Държавата Израел с всичките кусури на нейната младост./

 62. 62 Профил на Иван К.
  Иван К.
  Рейтинг: 264 Неутрално

  До коментар [#61] от "ivangabrovo":

  Да го напишем с истинските имена , забранили са сектите , и то не всички , а част от тях.

 63. 63 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1656 Неутрално

  До коментар [#59] от "Емил Емил":

  Какво може да направи НПО по въпроса?
  Това е работа на правителството, бизнеса, профсъюзите и хората.
  И на КОЙ, разбира се...
  Ако КОЙ казва НЕ, гражданите трябва да кажат:

  Кой те пита, бе! :))

  В пряк и преносен смисъл.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 64. 64 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1656 Неутрално

  До коментар [#57] от "Gretel":

  НЕ съм впечатлен от вашата самореклама и демонстрацията на вашата ерудираност.
  В нея не видях никакви факти и аргументи.

  Втората част от поста ви е личен пример. А аз говоря за това, как сотят нещата за мнозинството. В интернет има достатъчно източници и сравнения. Мога да ви затрупам с линкове, но вярвам, че всеки, който се интересува или знае, или може и сам да си намери информацията относно разликите в здравеопазването в САЩ и Западна Европа.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 65. 65 Профил на rumata
  rumata
  Рейтинг: 514 Неутрално

  Умно-красивите треска ги тресе. Орбан е заплаха за безметежното им до този момент охолно живуркане. Обяви патрона им за персона нон грата и разгони целия му змиярник. Ако и други страни, дай боже и в България,последват примера, смело можем да кажем, че все още има надежда за стара Европа.

  Според Козяшката прислуга, на Шипка, РУСКИ АГРЕСОРИ И БЪЛГАРСКИ СЕПАРАТИСТИ ВЛЯЗОХА В БОЙ СЪС ЗАКОННАТА ОСМАНСКА ВЛАСТ.
 66. 66 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2997 Неутрално

  Поредната статия в редовната рубрика на Газетатта "Плювни по Орбан".. Не знам къде е бръкнал Орбан на Бай Сорос,но ще да е надълбоко в някое тъмно място,щом чак в Дневник всеки ден се редят откровени глупости по адрес на Орбан..

 67. 67 Профил на tak40309320
  tak40309320
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Не мога да разбера зашитниците на Орбан, които се подиграват на Ердоган. Та нима не е едно и също? Освен това унгарците са угрофини, говорят език от уралското езиково семейство - много близо до турцте.

  има хора с много профили, има и профили които се ползват от много хора
 68. 68 Профил на One Hour
  One Hour
  Рейтинг: 316 Неутрално

  До коментар [#27] от "xefgo":

  Тя Унгария винаги си е била с единия крак в ЕС кога вие ядохте кифтетата на нашта червена мафия ама по-интересно ми е какво праим ние в този ЕС.
  С какво толкова го "заслужихме", с какво се изравнихме с Германия, Франция, ..Италия че и Унгария и Полша даже?
  С правосъдие ли, социална система ли, с мутрафоните си че и във властта, с обръчи от фирми ли, с какво?

 69. 69 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2909 Неутрално

  До коментар [#67] от "tak40309320":говорят език от уралското езиково семейство - много близо до турците....>> Доста смели аналогии.:) Тюркските езици не са много близки до угрофинските.
  Виж, скоро в Англия наистина ще се сближат много с добрите мюсулмани, които лошия Орбан не смята за способни за интеграция в Унгария. Един свеж факт, за да не бъда голословен..През 2017 най-популярното име в Англия( за момчета) e Мухаммад( Muhammad ). С разните си вариации е на първо място с 7,229 новородени момчета, кръстени на небезизвестния пророк. Следват го Оливър- 6,259, Хари-5.061 и Джордж -4,929.
  https://www.bbc.com/news/uk-england-45559619
  Baby names: Hunter and Aurora join top 100,By Daniel Wainwright,BBC News
  21 September 2018

 70. 70 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2909 Неутрално

  И да не бъда голословен по езиковите въпроси, ето схема на уралската езикова група( с угро-финските като подгрупа):
  https://www.britannica.com/topic/Uralic-languages/media/619069/2100

 71. 71 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 990 Весело

  До коментар [#64] от "Боян Таксиров":
  “как сотят нещата за мнозинството.”
  ——
  Нито имате личен опит, нито сте прочели някоя книга с аргументи и факти ... но пишете ли пишете...

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 72. 72 Профил на Divi filius
  Divi filius
  Рейтинг: 257 Любопитно

  До коментар [#34] от "Gretel":

  "...но на който не му се четат лицемерия, може би ще му е достатъчно, че Бибито (Нетаняху) също бил много критичен към Унгария"

  Ха- ха! НетанЯХУ(Израел), първо да си види своите погазвания на човешките права, и чак тогава да се обажда.

  Освен баналните/всекеднивните погазвания, главно правата на палестинските израелци(става въпрос за граждани на Израел, а не на тия от Западния Бряг/Газа), има и такива, към тези, които се считат за евреи.

  Един пример, който може би много не го знаят: Известно ли ви е, че в Израел, евреин не може да се ожени/омъжи за не евреин? И това не измислено от ортодоксалните, а от създателя на държавата, Дейвид бен Гурион, още в самото начало, на образуването й.

  reductio ad absurdum...
 73. 73 Профил на Divi filius
  Divi filius
  Рейтинг: 257 Любопитно

  До коментар [#43] от "Боян Таксиров":

  Викаш, ако не беше ЕС, сега (западна) Европа нямаше да има такова здравеопазване и социалност, като сега? Да благодарим тогава на ЕС, с дълбок поклон, и едноминутно мълчание, предлагам аз. 😊

  За САЩ си прав, ама замислял ли си се, ЗАЩО има такава разлика с Европа?

  Не знам, какви са ти познанията по история, но вземи да проучиш някои събития, довели до това положение. Сега поне е лесно, има Интернет.

  Само ще те подсетя, че Западна Европа навремето беше повлияна от съревнованието й със Соц блока, поради което много средства се хвърляха, за да се покаже, че са по- напред от него(нас).

  Това, обаче, ме изкефи максимално! 😵

  "Масовото образование - с умишлено занижено ниско качество, да произвежда бачкатори, не всестранно развити хора, способни на независимо мислене"

  Чувал ли си, за комунистическия/социалистическия идеал "всестранно развита личност"? 😏🤭

  http://bit.ly/2DnTpMW

  reductio ad absurdum...
 74. 74 Профил на Полковник за европейско развитие на България
  Полковник за европейско развитие на България
  Рейтинг: 1305 Неутрално

  Г-н Орбан ще усети върху себе си тежестта на това, да се противиш на г-н Сорос.

  Ние сме в държавата и държавата е в нас! Ние събираме бюджета и го раздаваме помежду си.
 75. 75 Профил на specifier
  specifier
  Рейтинг: 514 Неутрално

  ЧЕРВЕНОТО ТАКСИ

  е командирован тук с цел задръстване на форума с всекаква халтура. Затова, Хора, тутакси го умножавайте по нулата...Никакво внимание и сам ще се откомандирова немедлено.

 76. 76 Профил на Емил Емил
  Емил Емил
  Рейтинг: 264 Неутрално

  До коментар [#63] от "Боян Таксиров":

  Значи НПО служат за прокарване на частни интереси и трябва да им бъде забранен достъп до публични финанси.
  Също да им бъдат ограничени възможностите да формират обществено мнение и да лансират визии за развитие на обществото.
  В сегашния строй на представителна демокрация, това е работа на политици и интелектуалци - признати публични личности.
  Когато пряката демокрация почне да работи - волеизявлението на гражданите ще стане по-директно.

  LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ; мисли глобално + решавай локално = прагматичен национализъм
 77. 77 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2909 Неутрално

  До коментар [#72] от "fje35574291":Още за Орбан и ..еврейството:)
  Rabbi Menachem Margolin of the European Jewish Association writes to Viktor Orban following his re-election as Prime Minister of Hungary, "You have been a stalwart defender of Israel on the world stage, recently going against the prevailing E.U. winds and supporting the move to recognize Jerusalem as the capital of Israel..Margolin also sought assurances that he will “continue to defend and uphold Hungarian Jewry under his new mandate, as well as continue his vocal support, diplomatic and political support for the State of Israel.’’
  https://www.jns.org/european-jewish-group-congratulates-viktor-orban-for-his-reelection/

 78. 78 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4048 Весело

  До коментар [#77] от "тулса":

  Интересно дали този равин не е роднина с Марджори Марголис, майката на Марк Мезвински - зетя на Клинтън. Съботни вълнения :-)

 79. 79 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2909 Неутрално

  До коментар [#78] от "daskal1":Може, може..:) Помня, как тази същата оказваше подкрепа на Ирина...Бокич за ООН-то:)

 80. 80 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 990 Весело

  До коментар [#72] от "fje35574291":

  Човекът рисува много добре картинки на бомби, произведени от Иран . :))

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 81. 81 Профил на Емил Емил
  Емил Емил
  Рейтинг: 264 Неутрално

  До коментар [#72] от "fje35574291":

  Това за брачната политика в израел не го знаех.

  Странно как, при толкова транснационални нпо, които се борят за:
  - правата на човека (разбира се изключвайки трудови, синдикални и всякакви по оста служител-работодател)
  - мултикултурализъм и права на малцинства, етнически и сексуални

  Та при такава загриженост на НПО за тези права и свободи, дори НЕ СМЕ ЧУЛИ за този закон в израел???


  LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ; мисли глобално + решавай локално = прагматичен национализъм
 82. 82 Профил на debruckere
  debruckere
  Рейтинг: 1242 Неутрално

  До коментар [#42] от "mvu02435512":

  Я стига!
  Никъде не съм казвал, че съм "за" безконтролната миграция!
  Не изопачавайте нещата! РАЗБИРА СЕ, ЧЕ СЪМ ПРОТИВ БЕЗКОНТРОЛНАТА МИГРАЦИЯ И ИСЛЯМИЗАЦИЯТА! ТОЧКА! Говорим за друго!
  Покрай позицията за безконтролната миграция, Орбан хитро пробутва "реформи" и инфилтрира институции. Парите от ЕС се разпределят в джобовете на верни на управлението кръгове, които закупуват медии и допълнително бетонират статуквото. Да Ви е познато?
  Никъде не пише, че трябва да приемаме незаконни мигранти. Да!
  Къде пише, че трябва да има корупция? Къде пише, че трябва 90 % от медиите да са собственост на кръгове около властта? Къде пише, че трябва съдът да е зависим? Къде пише, че институциите трябва да се оглавяват от хора , верни на режима? Къде пише, че трябва МОИТЕ И ВАШИТЕ ДАНЪЦИ да отиват с нагласени конкурси за обществени поръчки в джобовете на точно определени хора? Щото окопаването във властта, макар и с "добри намерения" винаги е вредно, когато няма разделение на властите. Или смятате друго?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK