Брюксел: България се е справила с организираната престъпност и съдебната независимост

Премиерът Бойко Борисов и председателят на Европейската комисия Жан Клод Юнкер

© Красимир Юскеселиев

Премиерът Бойко Борисов и председателят на Европейската комисия Жан Клод ЮнкерБългария се е справила с препоръките за организираната престъпност, гарантирането на независимостта на съдебната власт, както и законодателната си дейност. Същевременно страната трябва да продължи съдебната реформа, борбата с корупция по високите етажи на властта и в по-общ план, включително на местно равнище и по границите. Това се разбира от публикувания днес доклад на Европейската комисия. В него се вижда, че три от шестте показателя, по които Европейската комисия наблюдава България в хода на Механизма за сътрудничество и проверка (МСП), са временно прекратени като изпълнени.


"Комисията ще продължи да наблюдава и следи отблизо напредъка и възнамерява да направи отново оценка на постигнатия напредък преди края на настоящия си мандат (31 октомври 2019 г. - бел. ред.). Комисията очаква, че с това процесът на МСП за България ще бъде приключен. В съответствие с тази цел комисията приканва България да следва настоящата положителна тенденция в посока на изпълнение на всички оставащи препоръки", се казва в евродоклада.


Една от неизпълнените препоръки остава тази за отчетността на главния прокурор. "При зачитане на презумпцията за невиновност
главният прокурор следва да докладва за разследванията и за повдигнатите обвинения",


се посочва в доклада.


В един от показателните, който е временно прекратен, се казва обаче, че чувствителен въпрос, по който обсъжданията все още не са довели до заключение, е този за


подвеждане под отговорност на хора, заемащи най-висшите магистратски длъжности,


в това число на главен прокурор, в случай на сериозни твърдения за неправомерни или престъпни действия.


Първи показател: Независимост на съдебната власт


Във временно прекратения показател имаше три препоръки - гаранция за прозрачен избор на членовете на сегашния Висш съдебен съвет (ВСС), да се установи практика назначаването на висши съдебни длъжности да бъде прозрачно и да се подобрят практическото функциониране на Инспектората към ВСС.

"Анализът на първия показател показва, че България е изпълнила препоръка 1, а препоръки 2 и 3 са почти изпълнени. Някои от промените са все още в процес на извършване, поради което е необходимо вниманието да продължи да бъде насочено върху постигането на конкретни резултати по препоръки 2 и 3, за да може тази оценка да се потвърди. Въпреки това може да се счита, че наблюдението по първия показател е временно прекратено", се отбелязва в доклада.


В него се казва, че този състав на съдебния съвет е поел и осъществява управленската си роля в дух на професионализъм и добро сътрудничество, избягвайки силно поляризираната атмосфера, която често пъти беше характерна за работата на предходния съвет. Оценката е еврокомисията е, че през наблюдавания период в съдебните органи са направени редица назначения на ръководни съдебни длъжности, които не са породили големи разногласия. Отбелязва се, че ще бъде важно съветът да гарантира, че изборът на председател на Софийския градски съд (поредния опит за избор ще е в края на ноември - бел. ред.) ще се осъществи в рамките на открита и прозрачна процедура - така че той да се ползва с доверието както на широката общественост, така и на колегите си в съда. "Понастоящем е в ход и процедура за назначаване на нов председател на Специализирания наказателен съд", се подчертава в доклада. От значение ще са и всички предстоящи конкурси за запълване на щатове в съдебната система.


Втори показател: Нормативна уредба


Вторият показател, който също е временно прекратен, е с една препоръка - да се приемат изменения на Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс за подобряване на нормативната уредба на наказателното преследване на корупцията по високите етажи на властта и тежката организирана престъпност.

Във връзка със законодателната промяна, която прати корупцията по високите етажи на властта в спецструктурите, които се занимават и с организираната престъпност, комисията отбелязва: "Ефектът от измененията що се отнася до бързината на съдебните производства се изразява в по-голям брой върнати дела в началната фаза на производството. Може би това е естествено по време на преходен период и отчасти отразява предпазливия подход на съдиите с оглед на новите правила".


В доклада се казва, че по някои от въпросите текат само обсъждания в работни групи, които не са довели до законодателни промени. Сред тях е въпросът с механизмите за съдебен контрол на прокурорските решенията и процедура за подвеждане под отговорност на лицата, заемащи най-висшите магистратски длъжности, в това число на главен прокурор, в случай на сериозни твърдения за неправомерни или престъпни действия.Комисията отбелязва, че българският законодател трябва да обсъди с всички законодателни промени, предизвикали противоречиви реакции в обществото, като тази за криминализиране на корупцията в частния сектор.


Трети показател: продължаване на съдебната реформа


Четири са препоръките в четвъртия показател, които не е прекратен. Това са: да се публикува за обществено обсъждане доклад, отчитащ напредъкът по изпълнението на съдебна реформа и определящ оставащите стъпки; да се разтоварят най-заетите съдилища; да се изготви пътна карта за изпълнение на препоръките за реформи в прокуратурата и взаимодействието ѝ с другите институции и на препоръките, съдържащи се в изследването на решенията на ЕСПЧ.


"Анализът на третия показател показва, че България е постигнала значителен напредък и препоръки 5, 6, 7 и 8 са почти изпълнени. Някои промени са все още в процес на осъществяване и за да се потвърди направената оценка, е необходим постоянен мониторинг", се казва в доклада.


В доклада се отбелязва, че прокуратурата е предприела мерки за намаляване на броя на районните прокуратури - (съдебният съвет прие да бъдат закрити 11 - бел. ред.) "Що се отнася до съдилищата, Висшият съдебен съвет е възприел предпазлив подход към този въпрос в очакване на резултата от текущ проект и в момента изглежда все по-невъзможно в близко бъдеще да се осъществи реформа на съдебната карта", се казва в доклада. Промените са законите за по-малка натовареност на съдилищата в София по гражданските дела, отбелязва комисията. Освен това се предвиждат нови щатове в тези тези органи на съдебната власт.


Четвърти показател: корупция по високите етажи на властта


Препоръките в този показател са: да се приеме нова нормативна уредба за борбата с корупцията; да се приеме и осъществи реформа на Закона за администрацията; на основата на анализа на приключили дела да се изготви пътна карта за взаимодействие между всички институции за отстраняване на слабостите при разследването на корупция по високите етажи на властта; да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по дела за "високата" корупция.

Комисията отбелязва, че изборът на Пламен Георгиев за председател на създадения през април нов мегаорган за борба с корупцията - Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), както и на неговите заместници е довел до противоречия въпреки прозрачността на процедурата. Ще е важно за новото ръководство да докаже независимостта си, да организира упражняването на големите правомощия на комисията, да изгради ефективен и прозрачен диалог с обществеността, отбелязва докладът.


Комисията отчита и регулирането на инспекторати в различни административни учреждения във връзка с проверката на декларациите за конфликт на интереси и за имущественото състояние на служителите. През следващите месеци се очаква да бъдат отпуснати допълни щатове към инспекторатите.


"И накрая, ключов проблем, подчертан в поредицата доклади по МСП, е


липсата на последователни резултати в България, що се отнася до присъди по дела за корупция


по високите етажи на властта", се допълва в доклада.


Анализът по четвъртия показател показва, че България е постигнала значителен напредък по изпълнението на четирите препоръки, но страната ще трябва да покажат конкретни и трайни резултати, демонстрирани чрез окончателни решения по дела за корупция по високите етажи на властта.


Пети показател: Корупцията в по-общ план, включително на местно равнище и по границите


Три са препоръките в петия показател, който не се прекратява временно - да се осъществява външен контрол на обществените поръчки; да се въведат мерки за противодействие на корупцията по ниските етажи на властта във високорискови сектори; да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по изпълнението националната стратегия за борба с корупцията.


Комисията отбелязва, че през последните години, в България е въведена нова система на предварителни проверки на процедурите за възлагане на обществени поръчки, така че проверките да станат по-ефективни и да се укрепят последващите действия. В предишния доклад бе препоръчано външен експерт да анализира как работи тази нова система. Проверката в сътрудничество със Световната банка ще бъде приключена в началото на 2019 г.


Шести показател: Организирана престъпност


Две са препоръките - да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по дела за организирана престъпност; да се приемат необходимите изменения на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и да се гарантира, че Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще продължи да работи независимо и ефективно.


Постигнатият от България напредък по шестия показател се изразява в създаването на система, която да осигури прозрачност при докладването на напредъка на борбата срещу организираната престъпност; преразглеждането на законодателството, уреждащо конфискацията на имущество.


"При зачитане на презумпцията за невиновност главният прокурор следва да докладва за разследванията и за повдигнатите обвинения. Върховният касационен съд и Министерството на правосъдието следва да докладват за постановените осъдителни присъди, както и за изпълнението на наказанията", казва комисията към този показател. Той все пак се счита за изпълнен и временно е прекратен.


Докладът за България и Румъния се обявява през ноември, защото от началото на 2019 г. Румъния поема председателството на Съвета на ЕС. Миналата година процедурата беше същата заради българското председателство. Тонът на доклада в края на 2017 г. бе мек. В него се казваше, че България е постигнала напредък в много области и се отбелязваше, че е необходима още работа. Еврокомисията бе изрази надежда, че България ще постигне напредък през тази година, за да се сложи край на мониторинга до края на мандата на комисията през 2019 г.

"Налице е напредък в много области, но е необходима още работа. България е изпълнила или е постигнала напредък по няколко от нашите препоръки но все още не по всички. Разчитам на правителството на Република България да изпълни всички планирани реформи и да избегне забавяния, за да се постигне напредък към целта да се сложи край на МСП в рамките на мандата на тази комисия", каза първият заместник-председател на комисията Франс Тимерманс, цитиран от миналогодишното съобщение, свързано с мониторинговия доклад.


Когато встъпи в длъжност преди четири години, председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер обеща, че до края на петгодишния му мандат вече почти 12-годишното наблюдение над България и Румъния ще бъде приключило. За да стане това обаче, двете държави трябва да покажат убедителни резултати и необратими промени в наблюдаваните области.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (42)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на koalarevolution
  koalarevolution
  Рейтинг: 557 Неутрално
 2. 2 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 679 Неутрално

  Да се зачуди човек, колко брюкселските бюрократи си нямат понятие от нещата. С такъв един "професионализъм" не е чудо, че нещата в ЕС не вървят добре.

 3. 3 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 799 Неутрално

  "България се е справила с организираната престъпност, гарантирането на независимостта на съдебната власт, както и законодателната си дейност. "

  ЕК е разказала някакъв не смешен виц.
  Цецка Цачева, Цацаров, мутрите във МВР и коалиция от три съветски партии и една мутирала комунистическа партия са били направили реформа?
  Да ходят да се гръмнат от ЕК.

 4. 4 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 269 Неутрално

  "Комисията е убедена, че ако задържи настоящата положителна посока, България ще съумее да изпълни всички оставащи препоръки и оставащите показатели. Това ще даде възможност наблюдението над България да приключи преди края на мандата на настоящата комисия (следващата есен).

  Заместник-председателят на ЕК Франс Тимерманс коментира, че България продължава да отбелязва траен напредък в изпълнението на окончателните препоръки. Тези реформи са необходими за ефективната борба с корупцията и организираната престъпност. Убеден съм, че ако настоящата положителна посока и напредъкът се запазят трайно и необратимо, наблюдението за България може да бъде приключено преди края на мандата на настоящата ЕК, добавя той."
  http://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/ek-chastichno-prekratiava-nabliudenieto-nad-bulgariia

 5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4560 Неутрално

  Мафията си има държава а тия - Всичко било Ок. !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 6. 6 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 897 Весело

  Накратко, другари, обявявам курс за напускане на ЕС.
  Тия се изчерпаха.
  Време е да се влиза в Евразийския икономически съюз и туй то.

  Доброто е заразно
 7. 7 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4560 Гневно

  До коментар [#6] от "АзКлавдия":

  Време е да си върнем държавата от Мафията !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 8. 8 Профил на praseta_mezeta
  praseta_mezeta
  Рейтинг: 766 Неутрално


  България наистина се е справила със съдебната независимост, в смисъл че независимост вече няма......

  Иначе видимо организиратана престъпност е още по-организирана и здравословно разпределена между обръчите на Доган и гепаджиите на Бойко, с някой и друг удобен червен олигарх за цвят.

 9. 9 Профил на SOWhat
  SOWhat
  Рейтинг: 277 Неутрално

  До коментар [#6] от "АзКлавдия":

  Чемодан-вакзал-масква

 10. 10 Профил на SOWhat
  SOWhat
  Рейтинг: 277 Неутрално

  До коментар [#7] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Чемодан-вакзал-масква ,там при путьовската мафия .

 11. 11 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 897 Весело

  До коментар [#6] от "АзКлавдия":Време е да си върнем държавата от Мафията !!!
  —цитат от коментар 7 на КМЕТ В СЯНКА


  Кмете, с тия тъпи лозунги не се влиза в кметството на Горно Уйно, нежели в парламента.
  Срамиш партията!

  Доброто е заразно
 12. 12 Профил на kpenkov
  kpenkov
  Рейтинг: 552 Весело

  И сега кво праим? Отменяме протестите. То всичко си било наред.

 13. 13 Профил на slon
  slon
  Рейтинг: 550 Неутрално

  Популистки ход, но необходим, имайки предвид каква е ситуацията в някои бивши соц. републики, Австрия и Германия.
  Идват избори...

 14. 14 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2580 Неутрално

  Ай стига бе...!
  За коя съдебна власт, става въпрос? За онази, дето праща СМС-и на министър-председятеля...?

  Бивш tww09306483.
 15. 15 Профил на Ivailo Alichkov
  Ivailo Alichkov
  Рейтинг: 0 Весело

  Сега наш ганьо(естествено привърженик на БСП - БКП) ще каже че европейската комисия е корумпирана :))))
  Да отиваме евразийския съюз а ? :)))

 16. 16 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3382 Неутрално

  Голям шамар върху президента, позитанковците и червените тролове по медиите...

  Не мога да виждам коментарите си и тези към мен, и не мога да отговарям, ако случайно не ги видя.
 17. 17 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1239 Неутрално

  ПОЗИЦИЯ на ръководството на Прокуратурата по доклада на ЕК относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка /13.11.2018 г./


  Силно удовлетворяваща е положителната оценка за положените усилия и постигнатите от България устойчиви резултати.

  Коректно е отчетен приносът на Прокуратурата на Република България за значителния напредък и близкото до пълно изпълнение на показателите, определени от ЕК, три от които - приети за изцяло изпълнени.

  Констатирано е подобряване на ефективността на наказателния процес, като резултат от промените в НПК и в изпълнение на препоръките в Независимия експертен анализ на Прокуратурата.

  Положително е оценена активността на главния прокурор за отчетност пред Народното събрание, като гаранция за прозрачност и независимост на Прокуратурата.

  Подчертан е същественият напредък и резултатите по показателя „Организираната престъпност“, както и водените редица мащабни разследвания за корупция срещу високопоставени длъжностни лица.

  Позитивно е и становището за предприетите от ръководството на ПРБ действия по оптимизиране на структурата на районните прокуратури.

  Липсата на нови препоръки и изразената увереност, че България може да приключи процеса по Механизма за сътрудничество и оценка идната година са показателни за необратимостта на напредъка.

  Прокуратурата ще продължи действията за пълното изпълнение на препоръките, като отново подчертава, че то е постижимо единствено при добро и конструктивно взаимодействие между всички институции.

  Ръководството на Прокуратурата изразява благодарност към прокурорите, следователите и съдебните служители и цени приноса им за признатия напредък

 18. 18 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2638 Гневно

  Процъфтяваме.......
  Тея луди ли са?
  В Полша пенсиите са 500€, но там “демокрацията е в опасност”!!!!
  Боклуци!

  Любовта ще спаси света!!!
 19. 19 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2638 Гневно

  Сега наш ганьо(естествено привърженик на БСП - БКП) ще каже че европейската комисия е корумпирана :)))) Да отиваме евразийския съюз а ? :)))
  —цитат от коментар 15 на ivzilol


  А цървулите, без собствено мнение, ще се израдват на лицемерните западноевропейски мафиоти, които искат фирмите им да работят спокойно в България, без да плащат лев данък печалба при 5 милиарда оборот /хр. вериги/!
  Вземете малко се позамистете!!

  Любовта ще спаси света!!!
 20. 20 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2606 Неутрално

  България се е справила с организираната престъпност.

  Ами тя е на власт бе, мили еврократи!
  Да не говорим с НЕорганизираната, която вилнее по малките и големи села, чорбаджиите в градовете – помешчици същи.

  А най-смешен е "независимият" съд, над когото виси "незевимата" бухалка, наречена прокуратура!

  Браво чисто и добре сте свършили работата този път!
  Мафията ще е доволна от спокойствието, което и осигурихте за следващата година.

 21. 21 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3345 Неутрално

  До коментар [#20] от "Alexander97":

  "А най-смешен е "независимият" съд, над когото виси "незевимата" бухалка, наречена прокуратура!"

  И "специалната" прокуратура, и КОНПИ...

  Докладът е tachaque complet.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 22. 22 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5814 Неутрално

  Мониторинг трябва да има или върху всички членки, или да отпадне. Сякаш само ние сме грешниците.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 23. 23 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1671 Любопитно

  Колко разочаровани хора има, че страната ни не е оплюта.

 24. 24 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Е няма такъв майтап. Десебарската шайка скоро ще трябва да се кара с Болен Сидеров за анти-европейската линия. Всички вече са им врагове - първо намразиха ЕНП, после Меркел, после ОЛАФ, после ЦРУ, сега ЕК, въпрос на време е да се стигне до пълно отричане на ЕС.

 25. 25 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6798 Неутрално

  Е това пък въобще не е истина. Изглежда в Брюксел под организирана престъпност не разбират това, което в България.

 26. 26 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2606 Неутрално

  До коментар [#20] от "Alexander97":

  Такива думички ражда телефончето
  "незевимата" 🤣
  "независимата"

 27. 27 Профил на ProTMG
  ProTMG
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Поредното доказателство, че ЕДИНСТВЕНИЯТ критерий за оценка е послушанието на управляващите в съответните държави спрямо централната власт в Брюксел.
  Истината е, че брюкселските инфантили си нямат хабер. Нито познават, нито пък се интересуват от реалното състояние на нещата в отделните страни, доколкото това не ги касае пряко.

 28. 28 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2078 Неутрално

  Къндисахте а. Кой крал, крал.

 29. 29 Профил на b_52_strato
  b_52_strato
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Бахтий структурата!
  Бахтий структурата, която може да изплющи публично нещо толкова неистинско, лъжливо, невярно, че и да го наложи като схващане на Европа!
  В 21 век!

  Даже най-ближещите бокулизачи са подпръцнали само по веднъж - демек съдебната картинка не е като изрисуваната.

  Представяте ли си кои са стъкмили доклада, какво е нивото на стъкмячите, щом дори най-ближещите от бокулизачите не им вярват?!
  Бахму!

  Забранявам на бокулизачи и комуняги да четат постингите ми!
 30. 30 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5034 Неутрално

  А битовата престъпност къде се вписва, защото с нея не сме се справили.

 31. 31 Профил на Explorer
  Explorer
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Явно не само целувки е имало, а нещо по съществено вече е дадено от наша страна. Евроценностти. Какво да правиш? Спазваш- добър доклад, не спазваш-лош.

  Всеки ден стават чудеса! Коледа не е толкова далеч.
 32. 32 Профил на vankaska
  vankaska
  Рейтинг: 17 Неутрално

  Представям си от утре какви неща ще бълват кафявите машини на Дебелия...

 33. 33 Профил на Explorer
  Explorer
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#29] от "b_52_strato":

  Баце "оправи" положението- с целувки и още нещо.

  Всеки ден стават чудеса! Коледа не е толкова далеч.
 34. 34 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1108 Неутрално

  А аз го виждам така - законите са приети, мерките по препоръките са отметнати. Сега остава да заработят. И това е съдържанието на доклада. Ама защо имам усещането, че трупаме органи върху органи и закони върху закони, а файдата - никаква.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 35. 35 Профил на Ilieva
  Ilieva
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Какво са казали от Брюксел?! Те изобщо знаят ли за коя държава става въпрос? По - скоро е станало недоразумение... Медиите са невероятни манипулатори,така,че тази статия изобщо няма как да съвпада с реалността ;)

 36. 36 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2390 Неутрално

  Ясно. Няма надежда...
  —цитат от коментар 1 на koalarevolution
  Има, има ...
  Почакай развитието на закона " Магнитски " !!!

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 37. 37 Профил на One Hour
  One Hour
  Рейтинг: 322 Неутрално

  До коментар [#18] от "hope":

  В Полша пенсиите са около 200€

 38. 38 Профил на One Hour
  One Hour
  Рейтинг: 322 Неутрално

  До коментар [#16] от "hamiltonf":

  То като шамар от Коминтерна.
  Ама за матряла.

 39. 39 Профил на Идиотикус Булгарикус
  Идиотикус Булгарикус
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#2] от "von_seeckt":

  Реакцията им на същите тези бюрократи след убийството на Виктория Маринова говори точно обратното, че напълно им е известно какво се случва. Което е много тъжно за нас, защото за да отменят мониторингът и да говорят как нямало организирана престъпност означава само едно - те самите са се предали и отказали да се борят с бг мафията.

 40. 40 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4321 Весело

  Брюксел: България се е справила с организираната престъпност

  Вервайте ми!

 41. 41 Профил на Rhaegar Targaryen
  Rhaegar Targaryen
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Спасението на давещите се е дело на самите давещи се!!!

  The End Is Nigh! Winter is coming!
 42. 42 Профил на krummm
  krummm
  Рейтинг: 566 Неутрално

  Ние трябва да се оправим. Никой няма да дойде да ти пази лозето.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK