Брюксел разкритикува хлабавите правила за даване на гражданство срещу инвестиции в България

Брюксел разкритикува хлабавите правила за даване на гражданство срещу инвестиции в България

© Надежда Чипева, КапиталЗа пръв път Европейската комисия представи подробен доклад за схемите за гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции, прилагани от някои държави - членки на ЕС, предаде пресслужбата на институцията.


В доклада се очертават съществуващите практики и се посочват някои рискове за ЕС, свързани с тези схеми, по-специално за сигурността, изпирането на пари, данъчните измами и корупцията. В доклада се констатира, че липсата на прозрачност в начина, по който функционират схемите, както и липсата на сътрудничество между държавите членки допълнително засилват тези рискове.


"Златни паспорти"


В три държави - членки на ЕС (България, Кипър и Малта), се прилагат схеми за предоставяне на гражданство на инвеститори при условия, които не са толкова строги, колкото обикновените режими за натурализация. В тези три страни няма нито задължение за физическо пребиваване на лицето, нито изискване за други действителни връзки с държавата, преди да бъде получено гражданство, се казва в доклада.
Тези схеми представляват общ интерес за ЕС, тъй като всяко лице, което придобие гражданство на държава членка, придобива едновременно с това гражданство на съюза. Решението на една държава членка да предостави гражданство в замяна на инвестиции дава автоматично права спрямо другите държави членки, и по-специално правата на свободно движение и достъп до вътрешния пазар на ЕС, за да се упражнява икономическа дейност, както и правото да гласуваш и да бъдеш избиран в европейски и местни избори. На практика тези схеми често се рекламират като способ за придобиване на гражданство на съюза заедно с всички права и привилегии, произтичащи от него.


Пропуски


В доклада се посочва, че в тези три държави членки кандидатите получават разрешително за престой в началото на процедурата по кандидатстване за гражданство, така че притежанието на такова разрешително за даден период от време е достатъчно за допустимост по схемата. Реалното местоживеене обаче, тоест физическото присъствие за определен период на територията на въпросната държава членка, не се изисква. Това означава, че кандидатите могат да получат българско, кипърско или малтийско гражданство и следователно гражданство на ЕС, без да са живели на практика в тези страни.


За България се отбелязва, че кандидатът трябва да разполага с разрешително за постоянен престой за пет години (обикновена процедура) или за една година (бърза процедура), за да може да кандидатства за българско гражданство. Присъствието на кандидата се изисква за подаването на молбата за гражданство. Той трябва да премине през интервю, но не е задължително да знае български език или да покаже познания за българския обществен живот.


Кипърските власти смятат, че инвестициите в страната са достатъчна връзка между кандидата и Кипър, а в Малта на крайния етап на процеса по натурализация кандидатите са разпитвани за връзките им със страната, например трябва да представят бордни карти, показващи, че са пътували до там, доказателства за дарения, членство в местни клубове и други.


В Малта съществува регулатор за схемата за гражданство срещу инвестиции, който публикува годишни доклади, предавани за проверка на парламента. Миналата година Кипър обяви създаването на Комисия за надзор и контрол и въведе кодекс за поведение за схемата. В България не съществува нито регулатор, нито кодекс за поведение.


В нито една от трите схеми няма цялостна информация за самоличността на хората, които са получили гражданство заради инвестиции и за техните страни по произход. Докладите на малтийския регулатор съдържат информация за броя на получените кандидатури и за броя на одобрените и отхвърлените, както и за приходите, генерирани от схемата. Изисква се ежегодно публикуване на имената на всички, които през изминалите 12 календарни месеца са получили малтийско гражданство чрез регистрация или натурализация, включително (макар и без изрично да бъдат идентифицирани) и по инвестиционната схема. В България и Кипър няма такава информация.


В Кипър и Малта има таван на броя на чуждестранните инвеститори, които могат да кандидатстват за гражданство, но в България няма такъв лимит. И за трите страни се отбелязва, че липсват конкретни механизми за наблюдение на схемите, както и задължения за докладване по тях.


Опасения


В доклада на комисията са посочени следните области, които предизвикват загриженост:


- Сигурност: проверките на кандидатите не са достатъчно надеждни и централизираните информационни системи на ЕС, като например Шенгенската информационна система (ШИС), не се използват систематично, както би трябвало;


- Изпиране на пари: необходими са засилени проверки ("комплексна проверка"), за да се гарантира, че правилата за борба с изпирането на пари не се заобикалят;


- Избягване на данъци: необходими са мониторинг и докладване, за да се гарантира, че физическите лица не се възползват от тези схеми заради предимствата, произтичащи от привилегировани данъчни правила;


- Прозрачност и информация: в доклада се констатира липсата на ясна информация за начина, по който схемите се управляват, включително за броя на получените заявления, одобрените или отхвърлените заявления, както и за произхода на кандидатите. Освен това държавите членки не обменят информация за кандидатите за такива схеми, нито се информират взаимно за отхвърлените кандидати.


"Златни визи"


Схемите за предоставяне на право на пребиваване срещу инвестиции, макар и различни от схемите за предоставяне на гражданство от гледна точка на правата, които предоставят, излагат на също толкова сериозни рискове сигурността на държавите - членки и на ЕС, като цяло. Валидното разрешение дава право на пребиваване на гражданин на трета държава в съответната държава членка, но също така и право да пътува свободно в шенгенското пространство. Въпреки че законодателството на ЕС урежда условията за влизане на определени категории граждани на трети държави, издаването на разрешения за пребиваване на инвеститори не е регулирано на равнището на ЕС и остава национална компетентност.


В момента 20 държави членки прилагат такива схеми: България, Чехия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Обединено кралство. В доклада на комисията са посочени няколко области, които предизвикват загриженост:


- Проверки, свързани със сигурността: според правото на ЕС съществуват определени задължения по отношение на сигурността, които трябва да бъдат взети предвид преди издаването на виза или разрешение за пребиваване на чуждестранни инвеститори. Налице е обаче липса на достъпна информация за практическото прилагане и свободата на действие в начина, по който държавите членки подхождат към съображенията за сигурност;


- Изискване за физическо пребиваване: разрешенията за пребиваване, получени срещу инвестиция - с изискване на ограничено физическо присъствие на инвеститора във въпросната държава членка или дори без то да е необходимо - могат да окажат влияние върху прилагането на статута за дългосрочно пребиваване в ЕС и върху правата, свързани с него, и могат даже да осигурят по-бърз достъп до национално гражданство и съответно гражданство на ЕС;


- Липса на прозрачност: в доклада се подчертава липсата на прозрачност и надзор на схемите, по-специално по отношение на мониторинга и липсата на статистически данни за броя на тези, които получават разрешение за пребиваване чрез такава схема.


Държавите членки трябва да гарантират, че:


- системно се извършват всички задължителни гранични проверки и проверки за сигурност;


- стриктно се спазват изискванията на Директивата за дългосрочно пребиваване и Директивата за събиране на семейството;


- сумите, изплатени от кандидатите за гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции, се подлагат на проверка според правилата на ЕС за борба с изпирането на пари;


- в контекста на рисковете от избягване на данъчно облагане са налице инструменти в рамката на ЕС за административно сътрудничество, по-конкретно за обмен на информация.


Комисията ще наблюдава стъпките на държавите членки за преодоляване на проблемите с прозрачността и управлението при прилагането на тези схеми. Тя ще създаде група от експерти на държавите членки за подобряване на прозрачността, управлението и сигурността на схемите. Тази група ще бъде натоварена със:


- създаването на система за обмен на информация и консултации за броя на получените заявления, държавите на произход и броя на одобрените/отхвърлените от държавите членки заявления за гражданство и разрешение за пребиваване на лица въз основа на инвестиции;


- разработването до края на 2019 г. на общ набор от проверки за сигурност при схемите за гражданство срещу инвестиции, включително специфични процедури за управление на риска.


Права и привилегии


Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: Законното пребиваване в ЕС и в шенгенското пространство дава права и привилегии, с които не бива да се злоупотребява. Държавите членки трябва винаги да зачитат и да прилагат напълно съществуващите принципи на контрол и баланс, като това важи изцяло и за националните схеми за предоставяне на право на пребиваване срещу инвестиции.


Комисията ще наблюдава схемите за предоставяне на гражданство срещу инвестиции в страните кандидатки и потенциални кандидатки в рамките на процеса на присъединяване към ЕС. Тя също така ще следи въздействието на тези схеми от страна на държавите с безвизов режим с ЕС като част от механизма за премахване на визите.


Вера Йоурова, еврокомисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: "Да станеш гражданин на една държава членка означава също така да станеш гражданин на ЕС с всички негови права, включително правото на свободно движение и на достъп до вътрешния пазар. Хората, които придобиват гражданство на ЕС, трябва да имат действителна връзка със съответната държава членка." Тя настоя за по-голяма прозрачност за начина, по който се дава гражданство, както и за по-тясно сътрудничество между държавите членки. "В ЕС не трябва да има слабо звено, което позволява на кандидатите да се "оглеждат" за най-благоприятната схема", допълни Йоурова.

Ключови думи към статията:

Коментари (55)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8939 Любопитно

  Ммдаа - срещу инвестиции Брюксел критикува, виж ако приемем няколко десетки хиляди мигранти на социални помощи - ще ни насърчи ?!!!

  [email protected]
 2. 2 Профил на puhpuhan4o
  puhpuhan4o
  Рейтинг: 521 Неутрално

  НЯМА ТАКОВА НАГЛО ЛИЦЕМЕРИЕ!

  А 5те милиона мангала дето вкарахте без документи на хранилка и сега се чудите в кой край да нврете, за тях КОЙ ще отговаря, А?

  Върнете дъгата на децата, педераси!
 3. 3 Профил на Damian Damianov
  Damian Damianov
  Рейтинг: 247 Неутрално

  #Е то Португалиа и Испания раздават гражданство на практически всеки от Латинска америка, Германия раздава на всички евреи от бившия СССР, на практика всички държави дават гражданство при прилагане на определни инвестиционни условия. Интересното ем, че ЕК не взима отношение при търговията с паспорти организирана от Каракачанов, с аргумента че било вътрешен въпрос, а взима отношение по това че България дава преференции на инвеститори... Отново се вижда че Брюксел е про-корупционен и анти-инвестиционен и затова икономките в ЕС са трагични спрямо всички други развити икономики.

 4. 4 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1293 Неутрално

  нЕма лабаво бе Брюксел. Който не си е платил ЗДРАВО, не е получил гражданство.

 5. 5 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  мил, роден "патриотизъм":

  - група доказани национални предатели се самообяват за патриоти
  - бълват тъпотии нон-стоп, плащат на агитки, защитават политически шайки, финансирани от друга държава и т.н.
  - добират се до парламентата, оттам до изпълнителната власт
  - продават българско гражданство


  не е зле Брюксел да даде сигнал и на заблудените им избиратели.

 6. 6 Профил на In my world
  In my world
  Рейтинг: 616 Весело

  всеки един джагал с подкуп може да вземе бг документи.

  In many wars between the CIVILIZED MAN and the SAVEGE.Support Civilized man defeat the terror(islam)
 7. 7 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1730 Неутрално

  Патриотарски рев, одобрявам.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 8. 8 Профил на galin83
  galin83
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Това не е ли новина от вчера?

 9. 9 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 635 Любопитно

  Само нас ли критикуват или и Литва, където номерът с паспорта става само срещу покупка на апартамент?

  Бог да благослови Америка за България!
 10. 10 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3131 Любопитно

  Шенген ни по въздух , ни по вода , защото сме въздух под налягане и гола вода...
  Бай Х дали измаза бараката ? WC-то по нея ли работеше?

 11. 11 Профил на NIKE
  NIKE
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Това не е ли новина от вчера?
  —цитат от коментар 8 на galin83


  Това е чиста проба ФАЛШИВА НОВИНА...

  Преди 5 мин. по БНР съобщиха , че в доклада България е спомената като най слабо засегнатата от проблема държава...
  От разглежданите разбира се ....

 12. 12 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 1025 Неутрално

  Струва ми се че много сериозно - и на национално ниво, и на ниво ЕС, трябва да бъде обмислено и изключително твърдо прилагано правилото, че не може физически лица от държави, спрямо които има наложени санкции от ЕС, да бъдат граждани на страна от същия този ЕС. На вече получилите го то трябва да бъде отнето, а кандидатстване след налагането на санкциите да не може да става и дума.

 13. 13 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 450 Гневно

  Шкембе Войвода - ОСТАВКА!

 14. 14 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 288 Неутрално

  Правителството отговори вече на Брюксел - "ЕК: България съобщи, че прекратява схемата за предоставяне на гражданство на инвеститори" /БТА/

  "Министърът допълни, че по този ред са дадени на около 50 души българско гражданство от 2014 г., като по данни на правосъдното министерство те са основно от Пакистан, Египет Русия."
  https://www.24chasa.bg/novini/article/7259101

  Отговорни за българското гражданство пъ са обикновено вицепрезидентите - досега Марин, Попова, Йотова.

 15. 15 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1028 Неутрално

  Вън руските мафиоти от България!

  The best way to predict the future is to invent it.
 16. 16 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 760 Весело

  Дневник, снощи за "лека нощ" статия по този "случай". Сутрин за "добро утро" втора, плюс няколко "подгряващи" статии. Сега с тази N-та по ред сериозно ме притеснихте. Проблема явно е толкова голям, че се очаква всеки момент дни изритат от ЕС.

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 17. 17 Профил на Тони КОСТОВ
  Тони КОСТОВ
  Рейтинг: 1041 Любопитно

  Брюксел стимулира създаването на ислямистки гета в Европа, захранването им със свежи попълнения нелегални обитатели. Един дебелак от Изрочна Европа продава паспорти на подобни. Кой е по-кривият?

 18. 18 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3428 Неутрално

  Според ББС най-много паспорти за европейско гражданство давали в Малта, Кипър и България!

  https://www.bbc.com/news/world-europe-46973590

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 19. 19 Профил на bruno__dante
  bruno__dante
  Рейтинг: 574 Весело

  така така
  сичкото руски олигарх с британско гражданство вниса десетократно повече

 20. 20 Профил на Damian Damianov
  Damian Damianov
  Рейтинг: 247 Неутрално

  Простотията в България всъщност едва ли си дава сметка че държавата в ЕС с най-много броя раздадено гражданство на инвеститори-руснаци е Велиокобритания. Там годишно руските олигарси инвестират милиарди откраднато. За сметка на това в глупави държави като България им налагат да гонят дори и малкото милионери-олигарси които са дошли да оставят парите си, за да може да ги оставят в Западните държави.

 21. 21 Профил на iget
  iget
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Перефразирайки народната поговорка: Разкритикувал хърбел щърбел.

 22. 22 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2212 Неутрално

  Разбрахме за придобиването на гражданство по произход....далавери с удостоверения за произход.
  Сега дъвчат гражданство срещу инвестиции...
  А гражданство по натурализация след като 5 г са изминали от покупка апартамент по Черноморието от руските военни пенсионери и Номенклатурата на Путин?

  Русия- проказата на планетата Земя.
 23. 23 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2212 Неутрално

  Простотията в България всъщност едва ли си дава сметка че държавата в ЕС с най-много броя раздадено гражданство на инвеститори-руснаци е Велиокобритания. Там годишно руските олигарси инвестират милиарди откраднато. За сметка на това в глупави държави като България им налагат да гонят дори и малкото милионери-олигарси които са дошли да оставят парите си, за да може да ги оставят в Западните държави.
  —цитат от коментар 20 на jobssboj


  И във Великобритания има 600 000 руски олигарси? И те могат на избори да вземат власта? Щото у нас след 3 години ще се случи!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 24. 24 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4330 Неутрално

  "Брюксел разкритикува хлабавите правила за даване на гражданство срещу инвестиции в България"

  Т.е. Брюксел иска да "спре кранчето" на тази огромна корупционна далавера на нашите управници...............................!

 25. 25 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2212 Неутрално

  Само нас ли критикуват или и Литва, където номерът с паспорта става само срещу покупка на апартамент?
  —цитат от коментар 9 на Günther


  Същото е и у нас! Руснак купува апартамент и цялата рода барабар с братовчедите след 5 г е български гражданин!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 26. 26 Профил на Damian Damianov
  Damian Damianov
  Рейтинг: 247 Неутрално

  До коментар [#23] от "chichka":

  Ти явно живееш в някаква паралелна галактика където около теб има 600 000 руснаци които се готвят да ти вземат на бате Тиква скъсаните гащи дето са останали след юнашкото 30-годишно крадене :)

 27. 27 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8282 Неутрално

  Хлабави правила, то тука въобще няма никакви правила.

 28. 28 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 948 Неутрално

  До коментар [#11] от "Nikolay Savov":

  Така е, ама непрекъснато се увеличават. След като паднаха лихвите по депозитите мога да ти нарисувам схема за инвестиция на цената само на лихвата по депозит в размер мслко над 25% от изискуемата инвестиция.

  Т.е. ако се искат 2 милиона ще ти струва около 3-4 хиляди лева годишно.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 29. 29 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 948 Неутрално

  До коментар [#23] от "chichka":

  Объркал си се малце! Ако в бизнес регистъра напишеш Русия връща 1889 резултата. Ако напишеш Украйна връща 13 890.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 30. 30 Профил на dr.web
  dr.web
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Новинарски сайтове и политики. По това могат да се познаят и сайтовете (тук изобщо не правим препратки към Библията), кой за кои или от кои е, удрят ситно ганкино и чинно ... окото им даже не мигва...само стават някак си по-дебелооки; ето, пример пред вас, текущата статия. Засягащата същият проблем, но естествено, под друго име, може да се намири в повечето новинарски сайтове из българското интернет пространство. Така е не само в БГ, която между другото е и член ЕС и на НАТО, ...обаче друго нещо си е, да се говори бавно и важно, по възможност с вносни думички, да се обсъжда, да се артикулира, да се глаголи, да се дудне и бражди и т.н. ... когото става въпрос за нещо много древно и много старо ... каквито са например фалшивите новини, станали толкова актуални днес.

 31. 31 Профил на patilanskomeze
  patilanskomeze
  Рейтинг: 340 Неутрално

  "В доклада се констатира, че липсата на прозрачност в начина, по който функционират схемите," -- да бе, а два милиона маймуни от третия свят да се внесат е супер прозрачно. И после да се прикриват престъпленията им е двойно по-прозрачно.
  За всеки руснак или македонец станал гражданин на ЕС чрез България, има 20 афганистанци и сомалийци станали такива чрез Германия и Швеция.
  Ако има анонимно допитване към граждани живеещи в един квартал с тези "нови европейци" дали биха предпочели там македонци или руснаци вместо "бежанци", какво биха казали? Ако не ги е страх...

 32. 32 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 340 Неутрално

  Aха. БГ е прецедент, така ли? Я колко са! Не знам защо все с БГ се захващат!
  https://www.sueddeutsche.de/politik/staatsbuergerschaft-gegen-geld-das-geschaeft-mit-dem-pass-1.1817530

  Мърфи е оптимист!
 33. 33 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2311 Неутрално

  ЕС в момента е като разграден двор , още няма процедура като САЩ ,която да пречи всеки желаещ да влиза ,когато си иска , а е точно обратното , всеки който дойде остава ,защото знае ,че няма сила ,която да го върне обратно в джунглата .На фона на тази свобода ,нашите другари използват старите ченгейски методи да вкарват революция и всеки който желае български паспорт ,без да има нищо общо с България ,защото няма кой да контролира ,след като някой плаща ,а друг взема рушвета и няма кой да го хване ,зато ва в ЕС ще дойдат на власт десните популисти ,като Льо Пен ,които ще въвеждат ред в тази обстановка .

 34. 34 Профил на Alexadner Adjan
  Alexadner Adjan
  Рейтинг: 284 Неутрално

  А на футболисти, пред мене влизаха от кабинети на кабинети агентите им и веднага вадят. А мен ме бяха забравили, добре, че звънях по телефона на много отзивчиви иначе дами на ул. Славянска. мерси

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 36. 36 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1453 Неутрално

  До коментар [#26] от "jobssboj":

  Принципно, у нас и дори един руснак ни е много.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 37. 37 Профил на zabejko
  zabejko
  Рейтинг: 561 Неутрално

  всеки продава каквото има или може да произвежда : едни продават коли, машини, услуги, а други некадърници дето нищо не могат друго - продават евтин туризъм върху бетон и гражданство на азиатски делавераджии и руски инвейдъри

  veni vidi fugi
 38. 38 Профил на vankata1
  vankata1
  Рейтинг: 1204 Неутрално

  Kutso i sakato vleze pesha bez pari v EU! Milioni bez lichni dokumenti! BG im e problema s 50 pasporta za investitori...

 39. 39 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 2020 Неутрално

  Решението е едно - затягане на процедурите за взимане на гражданство. Както е в САЩ и Великобритания. Забрана на продажба на гражданство заради инвестиции. Задължение всеки да е живял поне 5 години непрекъснато в България, да говори свободно български език, да може да пише и чете на български, да знае основната българска история и да покаже знанията си на изпит, както е на острова. Естествено, преди това всеки кандидат да бъде проверяван обстойно за криминално минало и ако има такова - автоматичен отказ.

  Когато една държава не цени и уважава собственото си гражданство, значи няма как другите държави да я уважават нея и нейните граждани.

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 40. 40 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5956 Неутрално

  "Поправихме се, шефе"
  Но Борисов ако знаеше съдържанието на доклада, щеше да си трае предните два дни...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 41. 41 Профил на ivo
  ivo
  Рейтинг: 577 Неутрално

  С една дума, ако си първобитен дивак, ЕС ще ти даде гражданство и социални помощи на момента, но ако искаш да инвестираш, няма да ти даде! Защо ЕС не иска да има инвестиции в БГ?

  Не на глобалистите и глобуса! Make Earth Flat Again!
 42. 42 Профил на Ivan Prodanov
  Ivan Prodanov
  Рейтинг: 284 Неутрално

  А даването на българско гражданство на наследниците на изселниците в Турция.
  От къде на къде ще им се дава българско гражданство?
  Те нямат и българско самосъзнание.

  Иван Костов е за съд!
 43. 43 Профил на skeptichen
  skeptichen
  Рейтинг: 385 Неутрално

  До коментар [#2] от "puhpuhan4o":

  На мигрантите не се дава гражданство. Те имат статус на бежанци.

 44. 44 Профил на skeptichen
  skeptichen
  Рейтинг: 385 Неутрално

  До коментар [#42] от "Ivan Prodanov":

  Четете Конституцията на РБ - там се казва че има право на гражданство всеки който има родител гражданин на РБ. Изселниците в Турция не са се отказали от българското си гражданство, и техните наследници имат право на гражданство на РБ.

  Все си мисля че не малцинствата са проблема на България, а едни хора които я КТБ, я Белене, я ЮП, я сега Турски Поток правят и прахосват стотици милиони на всеки 2-3 години за да се хранят от комисионни и договори.

 45. 45 Профил на Ivan Prodanov
  Ivan Prodanov
  Рейтинг: 284 Неутрално

  До коментар [#44] от "skeptichen":

  Кви българи са тия ?

  Иван Костов е за съд!
 46. 46 Профил на Chung Kuo
  Chung Kuo
  Рейтинг: 549 Неутрално

  Хубаво Брюксел критикува. А санкции кога? Как точно ще се усети дебелокожата, бантустанската, политическа сган само с критика? Как точно ще се спре потока на руски мафиоти с български паспорти? Кога ще се вземат мерки за изкувствените руски малцинства по черноморието?

 47. 47 Профил на Ivan Prodanov
  Ivan Prodanov
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Една гарга прелитала всеки ден над църквите в Истанбул и вършела пакости. Прелитала и над джамиите и пак осирала каквото може. Ходжата на една от джамиите и слагал вода за пиене, но един ден се ядосал и й налял вино. Гаргата се напила и паднала на земята. Ходжата я попитал:
  - Кажи, сега, каква си? Ако си християнин, няма да правиш бели в църквата. Ако си мюсулманин, няма да пиеш вино.
  А гаргата отвърнала:
  - Пусни ме! Аз съм изселник от България...

  Иван Костов е за съд!
 48. 48 Профил на anticomunist
  anticomunist
  Рейтинг: 421 Неутрално

  ЕЕЕЕ./не е за вярване ,прочетох много коментари на хора псевдо патриоти,които дори не са ходили в казарма,но явно са много велики на по 3 ракии и като седнат на маса.Тук става дума че се дава Българско поданство масово на руски мафиоти,които между другото изкупуват държавата ,стъпка по стъпка,кое не разбрахте,че на европеиците не им трябват престъпници?

 49. 49 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3428 Неутрално

  Простотията в България всъщност едва ли си дава сметка че държавата в ЕС с най-много броя раздадено гражданство на инвеститори-руснаци е Велиокобритания. Там годишно руските олигарси инвестират милиарди откраднато. За сметка на това в глупави държави като България им налагат да гонят дори и малкото милионери-олигарси които са дошли да оставят парите си, за да може да ги оставят в Западните държави.
  —цитат от коментар 20 на jobssboj


  На Великобритания не и продават газ на цена два пъти по-голяма от тази в другите страни от ЕС.
  Великобритания не и забраняват да купува само този газ.
  Великобритания едва ли е смятана от руснаците за плацдарм.
  На Великобритания не и диктуват от Москва кой да сложи за президент и как да си урежда вътрешните работи, а още и каква външна политика да води....
  ....И още много, много съществени разлики, които кой знае защо не ти правят впечатление!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 50. 50 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3428 Неутрално

  А даването на българско гражданство на наследниците на изселниците в Турция.От къде на къде ще им се дава българско гражданство?Те нямат и българско самосъзнание.
  —цитат от коментар 42 на Ivan Prodanov


  Щото пък руснаците имат българско самосъзнание.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 51. 51 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3428 Неутрално

  До коментар [#39] от "Lou":

  Много вярно!
  Чудно кое руско говедо ти е сложило минус!?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 52. 52 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3428 Неутрално

  Руските подлоги на първа линия под статията!
  Защитават зелените човечета, които ще ни правят големи мръсотии!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 53. 53 Профил на patilanskomeze
  patilanskomeze
  Рейтинг: 340 Неутрално

  До коментар [#2] от "puhpuhan4o":На мигрантите не се дава гражданство. Те имат статус на бежанци.
  —цитат от коментар 43 на skeptichen


  Поначало. След 5 години вече "австриец заколи бабичка" и крият името му и снимката му.

 54. 54 Профил на Ivan Jontchev
  Ivan Jontchev
  Рейтинг: 280 Неутрално

  То да е само срещу инвестиций,гражданство ипаспорти се издават за много пари.Гербистите станаха милионери и милиардери

 55. 55 Профил на Ivan Jontchev
  Ivan Jontchev
  Рейтинг: 280 Неутрално

  То да е само срещу инвестиций,гражданство ипаспорти се издават за много пари.Гербистите станаха милионери и милиардери

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK