Българите са последни в ЕС по усещане, че са граждани на съюза

Българите са последни в ЕС по усещане, че са граждани на съюза

© Георги КожухаровВ България 51% от хората чувстват, че са граждани на Европейския съюз. По този показател страната е на последно място в блока, сочат резултатите от допитването Евробарометър 90.3, проведено в края на миналата година. Общо 47% от българите казват, че не се чувстват граждани на съюза.


Преди България са Гърция (52 срещу 48 на сто), Чехия (56 срещу 43 процента) и Великобритания (58 срещу 40 процента). На противоположния край на скалата е Люксембург, където 89% от хората се чувстват граждани на ЕС срещу 9% на обратното мнение, следван от Германия (86 срещу 13 на сто) и Ирландия (15 срещу 15 процента).
В България се запазва тенденцията доверието на хората към ЕС да бъде над средно измереното за всички страни членки в общността. Малко повече от половината (53%) от българите над 15-годишна възраст декларират, че имат доверие на Европейския съюз – с 9 процентни пункта над средната стойност, измерена за ЕС-28. Това сочат резултатите от допитването Евробарометър 90.3, проведено в края на миналата година. Регистрира се известен спад от 3 процентни пункта в сравнение с данните от Евробарометър вълна 89, регистрирани през пролетта на 2018 г. – от 56% на 53%.
Може да се предположи, че по-високото доверие към ЕС, отчетено в предходното проучване, се дължи до голяма степен на положителните обществени настроения, свързани с българското председателство на Съвета на Европейския съюз (януари – юни 2018 г.).


С висока степен на доверие към Европейския съюз са:


- Близо две трети от младите българи (65% от 15-24 годишните и 62% от 25-39 годишните), около половината от хората на средна възраст (52% от 40-54 годишните) и 46% от хората на възраст над 55 години;


- 67% от висшистите и около 47% от хората със средно образование;


- 81% от хората, подкрепящи идеята за единна европейска валута, и 38% от тези, които настояват за запазване на националната ни валута;


- 75% от хората, които считат, че споделят "десни" политически възгледи, 59% от тези, които се позиционират в "центъра" на политическия спектър, и 42% от хората с "леви" политически убеждения.


Чувствате ли се гражданин на ЕС?<br /><br />Източник: Евробарометър

Чувствате ли се гражданин на ЕС?


Източник: Евробарометър


България е сред осемте държави с най-висока степен на доверие към ЕС след Литва (65%), Дания (60%), Швеция (59%), Холандия (57%), Малта (56%) и Португалия (55%) и редом до Естония (53%). На средноевропейско ниво се регистрира известен ръст в положителната оценка към ЕС – 43%, ръст с 3 процентни пункта в сравнение с пролетта на 2018 г. Доверието към ЕС бележи подем сред гражданите на 12 държави в общността, като е най-осезаем в Швеция (59%, + 8), Холандия (57%, + 7) и Белгия (52%, + 5).


В същото време обаче България е сред 13 държави - членки на общността, в които се регистрира спад на общественото доверие към Европейския съюз. В сравнение с данните от пролетта на 2018 г. доверието към ЕС намалява най-осезаемо в Словения (37%, - 7 процентни пункта) и Чехия (32%, - 5), а сред потенциалните кандидати за членство в ЕС – в Черна гора (41%, - 13) и в Сърбия (32%, - 4).


Като цяло делът на българите, които са склонни да се доверят на европейските институции, е по-висок от средноевропейското ниво. 51% от българите имат доверие на Европейския парламент – с 3 процентни пункта повече от средното ниво за ЕС. Предполагаемо в резултат на българското европредседателство, най-висок ръст в доверието на българите към европейските институции бележи институцията на Съвета на Европейския съюз – 41%, с 5 процентни пункта повече от регистрираното през пролетта ниво на доверие. В същото време се отчита спад в общественото доверие в страната към Европейската комисия (45%, с 3 процентни пункта по-ниско от пролет 2018 г.) и към Европейската централна банка (44%, - 4).


Имате ли доверие в Европейския съюз?<br /><br />Източник: Евробарометър

Имате ли доверие в Европейския съюз?


Източник: Евробарометър


Българите имат по-голямо доверие в наднационалните институции, отколкото в националните. Прави впечатление, че делът на българите, които се доверяват на най-важните национални институции – изпълнителна (22%), съдебна (19%) и законодателна власт (13%) – е осезаемо по-нисък в сравнение с дела на останалите европейски граждани, които се доверяват на правителството (35% на ниво ЕС-28), парламента (35% на ниво ЕС-28) и правосъдната система (51% на ниво ЕС-28) в своите държави.


На ниво ЕС-28 в България се регистрира най-ниската степен на доверие към законодателната власт – Народното събрание (13%) – почти три пъти под средноевропейското равнище (35%). Резултатите показват, че 80% от българските граждани нямат доверие на националния парламент, като по този показател страната е редом до Гърция (84% недоверие), Литва (79%), Чехия (78%) и Хърватия (77%).


Оценка на ситуацията на националната икономика<br /><br />Източник: Евробарометър

Оценка на ситуацията на националната икономика


Източник: Евробарометър


В България 22% декларират, че имат доверие на националната изпълнителна власт, което я нарежда сред четирите държави с най-ниска степен на доверие – Испания (19%), Хърватия (19%) и Гърция (14%).


Общо 67% от българите нямат доверие на националното правителство, като по този показател се нареждаме осми в ЕС – след Гърция (84% недоверие), Испания (76%), Хърватия (76%), Румъния (72%), Словения (72%), Франция (69%) и Чехия (68%).


Бъдещето на ЕС


Преобладаващата част от българските (57%) и от европейските граждани (58%) споделят оптимистични възгледи за бъдещето на Европейския съюз. В сравнение с данните от пролетта на ниво ЕС-28 не се отчита значителна промяна, но в България се наблюдава спад от 4 процентни пункта в дела на оптимистите. Положителните очаквания в страната за бъдещето на ЕС намаляват с нарастването на възрастта – оптимисти са 73% от родените след 1980 г. (15-39 годишните), 57% от 40-54 годишните и 45% от хората над 55-годишна възраст.


Според субективната преценка за политическите възгледи също се обособяват ясно различими лагери – оптимисти за бъдещето на ЕС са 82% от хората, които споделят "десни" политически убеждения, 63% от позициониращите се в "центъра" на политическата ос и 40% от "ляво" мислещите.


Оценка на ситуацията на европейската икономика<br /><br />Източник: Евробарометър

Оценка на ситуацията на европейската икономика


Източник: Евробарометър


Около една четвърт смятат, че България се развива в правилна посока. Делът им в сравнение с регистрирания през пролетта на 2018 г. остава в същите граници. Данните обаче отчитат ръст в песимистичните настроения на българите за посоката на развитие в България – 59% в момента спрямо 54% през пролетта на 2018 г.


В контекста на "Брекзит" 55% от жителите на страната ни са на мнение, че ситуацията в България може да се влоши, ако хипотетично тя остане извън рамките на ЕС. На противоположния полюс са около една четвърт от българите, според които държавата би могла да се справя по-добре в бъдеще извън рамките на ЕС.


В сравнение с европейските граждани българите са значително по-скептично настроени за редица икономически аспекти в страната си. Преобладаващи са критичните възгледи за положението в България като цяло – ако през пролетта на 2018 г. 65% от българите са поставили негативна оценка на състоянието на държавата, то през есента техният дял се е увеличил със 7 процентни пункта. В същото време на ниво ЕС-28 негативната оценка по този въпрос е присъща за 48% от европейските граждани.


Делът на българите, споделящи скептични възгледи за състоянието на българската икономика (72%), остава непроменен спрямо данните от пролетта на 2018 г. и осезаемо по-висок спрямо дела на европейците с критична оценка за икономиката на своите държави (49%). За положението на европейската икономика като цяло в сравнение с останалите европейски граждани (49%) българите по-често споделят оптимистични възгледи (54%).


Безработицата се обособява като най-остър проблем на средноевропейско ниво (23%) и се откроява най-отчетливо в Гърция (52%), Испания (52%) и Италия (49%). В България 15% от хората посочват безработицата сред най-значимите проблеми за държавата.


За или против Европейски икономически и паричен съюз с обща валута<br /><br />Източник: Евробарометър

За или против Европейски икономически и паричен съюз с обща валута


Източник: Евробарометър


Инфлацията е сред най-сериозните проблеми, пред които е изправена България според българските граждани над 15-годишна възраст (48%), следвана от незадоволителното състояние на здравеопазването и здравно осигурителната система (32%) и на икономиката като цяло (26%)9. Именно опасенията и страховете на българите за инфлацията и покачването на разходите за живот бележат най-осезаем ръст – ако през пролетта на 2018 г. 35% са откроили този проблем, през есента делът им е 48%. Прави впечатление, че тази стойност е над два пъти по-висока над средната за ЕС-28 – 21%. Според българските граждани състоянието на българското
здравеопазване също се влошава – данните регистрират ръст с 4 процентни пункта сред хората, които споделят критики към състоянието на здравноосигурителната система в страната. Делът на българите, които споделят опасения за състоянието на здравеопазването в страната (32%), е значително по-висок от регистрираните данни на средноевропейско ниво (20%).


Ценности в ЕС


Преобладаващата част от европейските (53%) и от българските граждани (61%) разбират и възприемат Европейския съюз като свобода за пътуване, обучение, работа и живот в рамките на единна общност.


И в България, и на средноевропейско ниво ЕС се възприема по-често в положителен нюанс – в смисъла на свобода, мир, демокрация и просперитет, отколкото в негативна светлина на бюрократична тежест, пилеене на пари, несигурни външни граници, ръст на престъпността и загуба на национална и културна идентичност. Въпреки това в България се наблюдава известен ръст в обществените възприятия за Европейския съюз именно в негативните аспекти:


- "недостатъчен контрол по външните граници" за 16% от българите (с 5 процентни пункта ръст в сравнение с пролетта на 2018 г.),


- "пилеене на пари" – за 16% (13% през пролетта),


- "бюрокрация" – за 14% (ръст с 3%),


- "загуба на нашата културна идентичност" – за 14% (ръст с 2%),


- "по-голяма престъпност" – за 13% (ръст с 2%).


Делът на положителните нагласи в България към имигрантите от държави извън ЕС (15%) е близо три пъти по-нисък от средното ниво за ЕС-28.


Делът на българите, които възприемат положително протекционизма, спада от 32% на 27% спрямо пролетта на 2018. На ниво ЕС-28 също се регистрира спад в позитивните схващания за протекционизма в сравнение с данните от пролетта – от 39% на 37%.


В България делът на положителните оценки за глобализацията като идея за икономическа и културна интеграция също бележи осезаем спад от 47% на 39%. Резултатите обаче контрастират с тези на средноевропейско равнище, където се отбелязва ръст с 2 процентни пункта – до 51%. В сравнение със средното за ЕС-28 ниво (61%), в България делът на хората, които смятат, че глобализацията разкрива възможност за икономически растеж (48%), е отчетливо по-нисък.


Приоритети на ЕС


На ниво ЕС-28 най-острите проблеми пред ЕС в момента са имиграцията (40%), опасността от тероризъм (20%), влошената икономическа ситуация (18%), рисковете от промените в климата (16%).


Според българите най-сериозните проблеми пред Европейския съюз са имиграцията (ръст в сравнение с пролетта – от 46% на 51%), заплахата от тероризъм (спад от 42% до 33%) и инфлацията и повишаването на разходите за живот (ръст от 8% на 14%).


Най-осезаеми разлики между обществените възгледи в България и на средноевропейско равнище се открояват за изграждането на Европейски икономически и паричен съюз с обща валута. На ниво ЕС-28 подкрепата за обща валута е 62%, докато в България – 35%. Всеки втори българин (52%) споделя скептични възгледи за общата европейска валута. В това отношение страната попада в нишата на скептиците за идеята за Европейски икономически и паричен съюз с единна валута – редом до Чехия (74%), Швеция (65%), Дания (61%), Великобритания (59%), Хърватия (56%) и Полша (54%). Подкрепата за единна валутна система е най-висока в държавите, които са част от еврозоната – Словения (86%), Естония (85%), Люксембург (85%), Белгия (84%), Ирландия (84%), Финландия (82%), Германия (81%) и т.н.


Делът на българските граждани (51%), които подкрепят разширяване на ЕС с приемане на други държави в бъдеще, е значително по-висок спрямо средноевропейското ниво (43%).


Най-висока подкрепа за ново разширяване на ЕС декларират гражданите на Испания (71%), Литва (66%), Полша (66%), Румъния (65%) и Унгария (62%), а сред европейските държави извън съюза – жителите на Албания (83%) и на Македония (77%). От своя страна най-големи противници на разширяването на ЕС са гражданите на Финландия (64%), Франция (62%), Германия (61%), Австрия (58%) и Холандия (56%).

Ключови думи към статията:

Коментари (43)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2769 Неутрално

  Нормално и ЕС ни смята за периферна колония без претенции за каквото и да било!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 2. 2 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1265 Весело

  Браво, и днес успяхте да изпълните нормата и да изведете в заглавие нещо, по което сме последни в ЕС........

  Знанието е сила, информацията - власт
 3. 3 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1569 Неутрално

  Защото рубладжиите затискат Отечеството и онези, които не желаят да мислят сами с фиксидеите "какъв страшен пич е джуджи"!!!
  Желая им да емигрират в Русия...ако ЕС не ги кефи!

 4. 4 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2763 Неутрално

  Ако не бяхме предали руснаците сега да сме ехехей ... малко след Сърбия.

 5. 5 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2960 Неутрално

  Е то па един съюз :)

  И едни граждани :)

 6. 6 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2632 Любопитно

  Т`ва с усещанията много е яко! Усещането за корупция се приписва на българите, че не се чувстват европейци - пак. Въобще и изобщо чувствата и реалността се разминават, и то колкото повече характеризиращите ги, са далеч от народа си. Едно е в офисите да са респондентите, съвсем друго в някое обезлюдено село. Иначе са усвоени поредните средства за анкети, доказващи нищо, което е от значение за живота ни сега.

  Обичай света като самия себе си - тогава наистина ще можеш да се грижиш за всичко
 7. 7 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2863 Неутрално

  Е и,какво от това?!

  Цитат от Виктор Орбан:

  "Ако днес Вие имате храна на масата си,то не благодарете на ЕС или Брюксел! Благодарете на селяните!"

 8. 8 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 1487 Неутрално

  В края на първия файл от линкавете на Дневник е дадено кой е правил изследванията по страни. Там е записано BG Bulgaria Kantar TNS BBSS !!!

  TNS BBSS - Кънчо Стойчев "През 1991 г. заедно с Андрей Райчев основава ББСС „Галъп Интърнашънъл“ – агенция за социологически изследвания. След закупуването на 34% от „Тейлър Нелсън Софрес“ (1998), ББСС става партньор на TNS – третата по величина компания в информационната сфера в глобален мащаб."

  Всякакви твърдения от тези ги подлагам на сериозни съмнения, дори отхвърляне. По- показателни вероятно са обобщените данни за целия съюз.

  Крайно време е агитпропа да разбере, че авторитетът на всякакви социолози унас трайно помръкна.

 9. 9 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1599 Неутрално

  Не са питали двата милиона работещи в Евросъюза, а живеещи в България.

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 10. 10 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 2295 Неутрално

  Ние сме някъде между Анадола и Русия

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 12. 12 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4302 Любопитно

  "Българите имат по-голямо доверие в наднационалните европейски институции, отколкото в националните."

  За мен си мога да кажа, че това е точно така. Имам по-голямо доверие на европейските институции отколкото на българските държавни институции.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 13. 13 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8342 Неутрално

  Битието определя съзнанието. Битието ни го създават хора неграмотни, зависими и свързани с далавери. Нищо не се променя, освен за тях. Комунистите са пак тука и управляват, Русия е пак тука и продължаваме да и плащаме, че ни е "освободила", а Европа, макар че сме в нея ,все повече се отдалечава. Но, ние си го заслужаваме.

 14. 14 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 3880 Неутрално

  До коментар [#7] от "deaf":

  Само една храна не е достатъчна.

 15. 15 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1645 Разстроено

  Като все си мислиш че си второ качество европеец и човек.
  Па и когато де що политик си отвори устенцето първото му изречение е:
  България е малка страна
  И ето как ставаме найстина.
  Малка страна населена със второ качество хора.

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 16. 16 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 1552 Разстроено

  Те нямат усещане, че са граждани въобще. И често не са.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 17. 17 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2763 Неутрално

  До коментар [#12] от "Иво":

  Интересно. Аз пък повече вярвам, че български чорбаджия ще ми свие заплатата, отколкото чужд. Ама може да съм само аз де.

 18. 18 Профил на LiberalToTheBones
  LiberalToTheBones
  Рейтинг: 745 Неутрално

  Ниското самочувствие, което имате ви се налага от наглите, престъпни кремълски джуджета.

  Nazis, commies, idiots, conservatives, preservatives... Stay away..
 19. 19 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 1709 Неутрално

  Голяма част от хората на България е са робски манталитет. Такива не се усещат въобще като граждани, а камо ли за европейски такива.

 20. 20 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 6862 Неутрално

  Всяка цифра си своето обяснение :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 21. 21 Профил на Шаро
  Шаро
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Е и,какво от това?!Цитат от Виктор Орбан:"Ако днес Вие имате храна на масата си,то не благодарете на ЕС или Брюксел! Благодарете на селяните!"
  —цитат от коментар 7 на deaf


  Защо тогава са против намаляването на субсидиите от ЕС за фермерите?

  https://dailynewshungary.com/hungary-insists-maintaining-level-eu-farm-subsidies-says-minister/

 22. 22 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2863 Неутрално

  До коментар [#21] от "Шаро":

  Нямам ясна представа защо. Може би защото ако намалят или премахнат субсидиите за селяните,те ще обеднеят в сравнение с другите слоеве от обществото?

 23. 23 Профил на happystory
  happystory
  Рейтинг: 685 Неутрално

  За много Българи да бъдеш ''Европеец'' означава да получаваш Германски заплати, но цените да бъдат като в Молдова.

  Въобще прави и впечетление колко малко българите знаят за другите страни, и каква измислена представа имат за ситуцията там.

 24. 24 Профил на sonia skreepal
  sonia skreepal
  Рейтинг: 8 Весело

  как да слюча грашдански брак ако сам селянка?
  0900-ас-съм-ежропеец-ура

  опа-а-а.......................................... ก็็็็็็็็็็็็็ʕ•͡ᴥ•ʔ ก้้้้้้้้้้้ ...................................скю3 м-и-и-и
 25. 25 Профил на satanail13
  satanail13
  Рейтинг: 544 Любопитно

  Така нар. евросъюз е една подигравка с бедните източно европейци - в частност българите. Еврогейския съюз е една измишльотина на дебелите еврокотки да ползуват евтината работна ръка от Източна Европа и да си продават стоките.

  Марс е изконна Американска територия!
 26. 26 Профил на Шаро
  Шаро
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#22] от "deaf":

  Защото много фермери съществуват благодарение на тези субсиидии и благодарение на тях секторът в страните членки от Източна Европа се модернизира. Те превърнаха Полша от вносител в износител на селскостопанска продукция и удвоиха приходите на фермерите - половината, от които идват като директни плащания от ЕС.

  https://www.ft.com/content/037920ee-cb96-11e3-8ccf-00144feabdc0

  Унгарският сектор е един от най-бързо растящите в съюза и министъра им казва, че това е благодарение на субсидиите.

  https://dailynewshungary.com/hungary-one-europes-fastest-growing-agriculture-sectors/

  Така, че ако онгарците имат храна на масата това е благодарение на това, че фермерите им произвеждат достатъчно на достъпни цени. А това е благодарение на субсидиите на ЕС - както се казва в офицална позиция на унгарското правителство -

  http://www.kormany.hu/en/ministry-of-agriculture/news/the-funding-received-by-hungarian-farmers-must-not-decrease

  Но иначе нищо не е благодарение на ЕС. Всичко, което е добро е от Орбан, всичко, което е зло е от ЕС. И така търбуха сит и европейците лоши.

 27. 27 Профил на deymus
  deymus
  Рейтинг: 1146 Разстроено

  Нормално, те повечето искат да са побратими с руснаците.

 28. 28 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 2011 Неутрално

  Така нар. евросъюз е една подигравка с бедните източно европейци - в частност българите. Еврогейския съюз е една измишльотина на дебелите еврокотки да ползуват евтината работна ръка от Източна Европа и да си продават стоките.
  —цитат от коментар 25 на satanail13


  Ето още един комплексиран и циничен българин (предполагам, че сте българин), на който все другите европейци са му виновни за лошото финансово положение. А за да си избиете комплексите се опитвате да изкарате своите ценности по-велики от всички останали. Двете заедно карат мнозина българи да не се чустват европейци.

 29. 29 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2863 Неутрално

  До коментар [#26] от "Шаро":

  Няма как да докажете,че унгарското селско стопанство е добре благодарение на субсидиите. Единствено ако Унгария излезе от ЕС може да се разбере дали субсидиите са от значение за нея.
  А Орбан и неговите министри правят официални "четки" на Брюксел просто за да не го дразнят.

 30. 30 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 2011 Разстроено

  Т`ва с усещанията много е яко! Усещането за корупция се приписва на българите, че не се чувстват европейци - пак. Въобще и изобщо чувствата и реалността се разминават
  —цитат от коментар 6 на 3аНиЗа


  Там е работата, че по моя скромен опит не се разминават. В България се сблъсквам с корупция като се започне дори от най-ниско битово ниво (примерно, когато ме спрат КАТ-аджиите на пътя или когато отида в държавна болница). Никъде из Европа, САЩ и Канада не съм се сблъсквал с подобно ниво на корупция в аналогични ситуации. За корупцията в държавната администрация научавам от приятели и познати, които работят или си имат работа с нея. България не е голяма страна. Да добавим, че от новините научаваме постоянно за случаи, в които законът се потъпква или (по-често) се заобикаля, за да може едри мошенници и престъпници да печелят (било то държавни поръчки или - когато ги хванат - съдебни дела). Дори в Италия мафиотите имат по-голям шанс да бъдат осъдени, отколкото в България.

  Знам, че моят личен опит не е представителен за цялото население. Но като гледам представителните проучвания, и те показват същото. Иначе и на мен не ми се иска да е така...

 31. 31 Профил на Kiril
  Kiril
  Рейтинг: 264 Любопитно

  Аз от(к)ровено се чувствам балканец - https://bivol.bg/nikovavss.html

  https://imdb.com/title/tt1279083/ + http://socrates.else.is/ + https://chitanka.info/books/category/filosofia + https://tutanota.com
 32. 32 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1160 Неутрално

  Не, това са дебилите на Иво Христов. Българите се чувстват европейци от ранните години на перестройката.

 33. 33 Профил на Погледни ме в очите!
  Погледни ме в очите!
  Рейтинг: 8 Разстроено

  "Българите са последни в ЕС по усещане, че са граждани на съюза"

  Но колко от тях си задават въпроса - защо? И колко то тях мислят, че от тях нищо не зависи? И колко от тях продължават да кълват на една и съща стръв и се ловят на една и съща кукичка?
  Колко от тях са политически неграмотни и политически апатични и търсят да им бъде подхвърлена поредната абсурдна причина и посочен поредния виновен, за да намерят причината всякъде другаде, но не и в себе си... 30 години не бяха достатъчни да се научат, а напротив върнахме се на нивото от преди 89-та. Имам чувството, че през 90-те имаше много повече политически грамотни и активни граждани отколкото днес.

 34. 34 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 3880 Неутрално

  "Ето още един комплексиран и циничен българин (предполагам, че сте българин), "[quote#28:"plamen_b"][/quote]

  Сигурно пише "българин" в личната му карта, но да си българин е самосъзнание. Много емигранти са по-големи българи от други, които са родени и живеят в България. Например Шефкет Чападжиев, който дори не знам помак ли е или е от турския етнос, но определено е истински българин.

 35. 35 Профил на Погледни ме в очите!
  Погледни ме в очите!
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#28] от "plamen_b":

  Команистите излезли в полулегалност способстваха всячески да саботират европейското развитие на България и да блокират всички възможности които получи обикновеният българин от членството ни в ЕС и създадоха точно такива нсгласи като на станаилчо13 у много от хората. И преди да ме обвини някой, че си противореча с предишния си коментар и търся вината другаде, то българинът продължи упорито да се доверява и избира точно тези които го ограбиха и отнеха бъдещето му. Повече от 2 милиона българи обаче избраха свободата и напуснаха това място, а други продължават да го правят, а тези които останаха нямат право да се оплакват, те сами си ГИ избраха!

  П.п. за това и сега търсят начини да вкарат 50 000 работници от Виетнам в България, но даже и виетнамците осъзнават за какво става въпрос и нещо не са много ентусиазирани...

 36. 36 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 1741 Неутрално

  Това са напълно нормални, логочни и естествени резултати от изследванията. Ето, ще ви попитам нещо. Някой от вас точил ли е еврофондове? Участвал ли е в програмите "Конкурентноспособност" или "Къщи за тъщи"?
  Не, нали?
  Тогава как да се чувства човек, че е горд гражданин на Европейския съюз?

  Бог да благослови Америка за България!
 37. 37 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 1741 Весело

  Да продължа. Само част от гражданите за европейско развитие се чувстват граждани на Европейския съюз, знаем защо :)

  Бог да благослови Америка за България!
 38. 38 Профил на Alex Prime
  Alex Prime
  Рейтинг: 434 Весело

  българите харесват евроинституциите, защото не харесват своите

 39. 39 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1580 Весело

  До коментар [#13] от "Роси":

  "Русия е пак тука и продължаваме да и плащаме, че ни е "освободила"
  ...
  Еми щом смвташ, че е "освободила" - ей го дей Анадола! Чемодан, вокзал,султан!

  В Русия съм! В Русия съм!
 40. 40 Профил на Divi filius
  Divi filius
  Рейтинг: 237 Весело

  Дали защото повечето още си се чувствуват селяни 🤔
  —цитат от коментар 11 на aleks ivan


  Дали защото са се вслушали , в ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО на либерастката икона Сорос, според който ЕС щял да се разпадне като СССР?

  "ЕС изглежда като Съветския съюз през 1991 г. - на ръба на колапса"
  Джордж Сорос

  "По време на европейските избори през май анти-европейските сили ще се увеличават. Тези, които искат да запазят ценностите на съюза, трябва да се събудят" Гардиън

  https://goo.gl/V1BBnD

  Вие на кого залагате- на Сорос, или на навиячите на ЕС? 🤔😏

  reductio ad absurdum...
 41. 41 Профил на Divi filius
  Divi filius
  Рейтинг: 237 Весело

  До коментар [#30] от "plamen_b":

  "Никъде из Европа, САЩ и Канада не съм се сблъсквал с подобно ниво на корупция в аналогични ситуации. За корупцията в държавната администрация научавам от приятели и познати, които работят или си имат работа с нея. България не е голяма страна."

  Правилно, не си се сблъсквал на ниско ниво, защото там е на високо, и защото там е УЗАКОНЕНА. Нарича се: ЛОБИРАНЕ!

  reductio ad absurdum...
 42. 42 Профил на Divi filius
  Divi filius
  Рейтинг: 237 Весело

  Е и,какво от това?!Цитат от Виктор Орбан:"Ако днес Вие имате храна на масата си,то не благодарете на ЕС или Брюксел! Благодарете на селяните!"
  —цитат от коментар 7 на deaf


  Демек, вече си размислил, кой на кого е слуга- икономиката на политиката, или на оборот?!

  reductio ad absurdum...
 43. 43 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 9478 Неутрално

  Познавам и такива, които само чакат разпад на ЕС, те са комунисти и в червата.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK