От инфраструктура до образование: ЕС откри проблеми в редица области в България

От инфраструктура до образование: ЕС откри проблеми в редица области в България

© ReutersБългария трябва да осигури стабилността на банковия сектор чрез повишен надзор, насърчаване на адекватна оценка на активите, включително банковите обезпечения, и насърчаване на работещ вторичен пазар за необслужваните заеми. Това са част от препоръките на Съвета на ЕС, който днес прие специфичните за всяка държава членка становища за 2019 г. във връзка с икономическите и фискалните политики и политиките по заетостта.


Другите препоръки към България са:


- да подобри събирането на данъците чрез целенасочени мерки в области като данъците върху горивата и труда;
- да модернизира корпоративното управление на държавните предприятия чрез приемането и привеждането в действие на бъдещото законодателство;


- да гарантира ефективен надзор и прилагане на нормативната уредба за борба с изпирането на пари;


- да укрепи небанковия финансов сектор чрез ефективно прилагане на основан на риска надзор, изпълнение на приетите наскоро насоки за оценка и осъществяване на надзор на групово равнище;


- да изпълни предстоящата пътна карта за справяне с установените пропуски в нормативната уредба за обявяване в несъстоятелност;


- да насърчава стабилността на сектора на автомобилното застраховане чрез преодоляване на
пазарните предизвикателства и оставащите структурни слабости;


- да подобри събирането на данъците чрез целенасочени мерки в области като данъците върху горивата и труда;


- да модернизира корпоративното управление на държавните предприятия чрез приемането и привеждането в действие на бъдещото законодателство;


- да насочи икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните изследвания и иновациите, транспорта, по-специално към неговата устойчивост, водите, отпадъците и енергийната инфраструктура и енергийната ефективност, като отчита регионалните различия и подобрява бизнес средата;


- да подобри пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително на цифровите умения;


- да повиши качеството, приложимостта на пазара на труда и приобщаващия характер на образованието и обучението, по-специално за ромите и другите групи в неравностойно положение;


- да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги и услуги по заетостта и по-ефективно подпомагане на минималните доходи;


- да подобри достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и справяне с недостига на медицински специалисти.


Забележките в доклада


Общата цел на препоръките е да се насърчат държавите членки да повишават своя потенциал за растеж чрез модернизиране на икономиките си и по-нататъшно укрепване на своята устойчивост, се посочва в съобщение на Съвета. Приемането им днес е последният етап от европейския семестър за 2019 г. - ежегоден процес на координиране на икономическата политика. Европейският семестър представлява едновременно наблюдение на политиките на държавите членки в областта на икономиката и заетостта и във фискалната област, което се провежда ежегодно в продължение на шест месеца.


Според документа в България данъчните приходи и спазването на данъчното законодателство се подобряват, но събирането на данъци не изглежда да се подобрява навсякъде със същото темпо. Това се отнася особено за свързаните с труда данъци, вноските за социална сигурност и някои категории акцизи. Съществуват също така данни, че недекларираният труд и незаконната търговия с горива продължават да бъдат предизвикателство. Изтъква се все още големият дял на сивата икономика.


Държавните предприятия страдат от слабо корпоративно управление, което се отразява в голяма степен върху техните икономически показатели.


В заключенията се казва още: "В условията на благоприятна икономическа среда коефициентите за капитала и ликвидността на банките се подобриха като средна величина. Успоредно с това необслужваните заеми на нефинансовите предприятия намаляха, макар и да остават големи. Вторичният пазар за необслужвани заеми стана по-динамичен... Предприемането на последващи мерки по законодателните инициативи относно експозициите към свързани лица, трайните усилията за надзор, целящи ограничаване на заемите в полза на свързани лица и санкциониране на нарушенията на разпоредбите за обезпеченията, са от съществено значение за поддържане на добри бизнес практики.".


Според съвета "приключването на реформата в областта на несъстоятелността би могло да спомогне за намаляване на голямата задлъжнялост на частния сектор и на все още високото
равнище на необслужваните заеми".


В документа се казва още: "Последните събития в банковия сектор показват, че е необходимо да се засили националният надзор върху международните финансови сделки и да се гарантира ефективното прилагане на нормативната уредба за борба с изпирането на пари".


На риска от корупция трябва да бъде обърнато по-сериозно внимание, тъй като тя представлява предикатно престъпление за изпирането на пари. Българските органи ще трябва да покажат конкретни и трайни резултати, демонстрирани чрез окончателни решения по дела за корупция по високите етажи на властта. Използването на финансовите разследвания и финансовото профилиране е ограничено.


Секторът на автомобилното застраховане представлява известна уязвимост. Ясно определени правила за обезщетяване ще улеснят установяването на по-хармонизиран подход от страна на съдиите при вземането на решение по отделните случаи, се казва в документа. В по-дългосрочна перспектива такава методика би спомогнала за намаляване на разходите, променливостта и застрахователния риск при застраховките "Гражданска отговорност" за моторни превозни средства.


За устойчивостта на сектора би било полезно да се подобри ценообразуването, така че да взема предвид шофьорското минало на клиента. Припомня се, че Комисията за финансов надзор предложи система бонус-малус, по която в момента тече широк обществен дебат. Накрая, ликвидността на бюрото "Зелена карта" повдигна съществени опасения, главно поради неизплащането на застрахователни вземания от страна на едно българско застрахователно дружество.


Инфраструктурата страда от сериозен недостиг на инвестиции. Обхватът и качеството на транспортната инфраструктура се подобриха, но остават под средното за равнището на Съюза. Трансевропейската транспортна мрежа в България все още не е завършена.


Освен това емисиите на парникови газове от автомобилния транспорт са се увеличили значително през последните пет години.


Съществува необходимост от допълнително развиване на железопътни и пътни участъци, както и на съответната Европейска система за управление на железопътното движение и на интелигентни транспортни системи.


В България равнището на свързаност и пречистване на градските отпадъчни води е ниско, равнището на замърсяване на въздуха и на депониране на битови отпадъци е високо, а процентът на рециклиране е значително по-нисък от средния за Съюза. Необходими са инвестиции за насърчаване на устойчивото управление на водите, ресурсната ефективност и прехода към кръгова икономика. Нуждите от инвестиции в сферата на енергетиката и смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него са значителни.


Високата енергоемкост на икономиката и бавният напредък по изпълнението на целите за енергийна ефективност, по-специално в сградния сектор, спъват производителността и конкурентоспособността на предприятията в страната.


Въпреки увеличението на държавния бюджет за научни изследвания през 2018 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) остават много ниски както в частния, така и в публичния сектор. Частните инвестиции в НИРД са монопол на големи мултинационални дружества и са концентрирани в региона на столицата.


Бавните темпове на изпълнение на реформите и голямата разпокъсаност на системата за научни изследвания, развойна дейност и иновации не позволяват на инвестициите в областта на НИРД да допринесат за производителността и растежа. Голям брой университети и научноизследователски институти все още се представят слабо в сферата на висококачествените научни изследвания. Сътрудничеството между науката и бизнеса продължава да бъде много ограничено и недостигът на човешки капитал в системата на НИРД буди сериозно безпокойство.


Реформите в публичната администрация и електронното управление продължават да бъдат бавни и не водят до достатъчни подобрения, а бизнес средата остава слаба.


Институционалните недостатъци, регулаторната несигурност, корупцията и недостатъчното предлагане на работна ръка продължават да са сред основните пречки пред инвестициите. Управлението в публичния сектор се нуждае от повече прозрачност, по-ясни правила и дългосрочна перспектива. Забелязват се недостатъци и в областта на изпитването и безопасността на продуктите, дължащи се на ограничени финансови и човешки ресурси.


Честото използване на пряко възлагане на обществени поръчки и големият брой единични оферти представляват заплаха за прозрачността и ефективността на системата.


Заетостта достигна най-високото си равнище от присъединяването на България към съюза, а безработицата е под средното равнище за съюза. Въпреки тези положителни промени, някои групи от населението, като нискоквалифицираните работници, младите хора, ромите и хората с увреждания, продължават да се сблъскват с трудности при намирането на работа.


Нарастващият недостиг на умения в България изисква значителни инвестиции. Пригодността за заетост на младите хора може да се повиши, ако бъдат подобрени качеството и ефективността на стажовете и чиракуването. Освен това участието в мерки за повишаване на квалификацията и преквалификация сред възрастното население е много слабо.


Въпреки предприетите мерки за насърчаване на развитието на цифровите умения, в България равнището на основните цифрови умения остава сред най-ниските в съюза (29% от физическите лица притежават основни цифрови умения в сравнение със средно 57% за съюза).


Работодателите и синдикалните организации все още имат различни становища за критериите, които да се прилагат при определянето на минималната работна заплата.


Образователните резултати са ниски и продължават да бъдат силно повлияни от социално-икономическия статус на родителите. България инвестира недостатъчно средства в образованието, особено в предучилищното и началното. Участието в качествено образование и грижи в ранна детска възраст е слабо, особено за ромите и децата от други групи в неравностойно положение. Процентът на преждевременно напусналите училище все още е висок. Приложимостта на
професионалното образование и обучение за пазара на труда и наличието на дуално професионално образование и обучение продължават да бъдат недостатъчни.


Необходими са допълнителни усилия, за да се гарантира, че наборът от умения на завършващите висше образование може да допринесе за преодоляване на недостига на умения в краткосрочен и средносрочен по последователен начин. Необходими усилия за подобряване на условията на труд на персонала в сферата на образованието.


Все още се наблюдава високо равнище на неравенство на доходите и на риск от бедност или социално изключване. Системата за социална сигурност не обхваща всички заети лица и е недостатъчна за справяне със значителните социални проблеми. През 2018 г. доходите на най-богатите 20% от населението бяха 7.7 пъти по-високи от тези на най-бедните 20%, което все още е сред най-високите равнища в съюза.


Част от населението изпитва затруднения при получаването на достъп до жилища на достъпни цени.


Хората в България са изправени пред ограничен достъп до здравеопазване, причинен от неравномерното разпределение на ограничените ресурси и слабото покритие на здравното осигуряване. Преките плащания от страна на пациентите са значителни, тъй като те трябва да компенсират ниското равнище на публичните разходи. Ниската степен на наличност на общопрактикуващи лекари ограничава предоставянето на първични здравни грижи. Съществува значителен недостиг на медицински сестри, като броят им на глава от населението е сред най-ниските в съюза.


Целият документ можете да видите в прикачения файл.

Ключови думи към статията:

Коментари (64)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2531 Неутрално

  включително банковите обезпечения, и насърчаване на работещ вторичен пазар за необслужваните заеми
  ____________________
  Демек Баце трябва да ни докара не до просешка тояга а до пълна просешка тояга!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 2. 2 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  Герб - 10 години тотална посредственост.

  Оставка на Горанов и Борисов

 3. 3 Профил на NIKE
  NIKE
  Рейтинг: 470 Весело

  За да изглеждат повече " Дневник " са дублирали две - три от препоръките по два тъти .

 4. 4 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 264 Весело

  Тя щото ЕК прелива от доказани гурута. Само вождове и учители го играят.

 5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4550 Неутрално

  Полека лека и слепите ще прогледнат за лъжите и зулумите на герберастката "стабилност" !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 6. 6 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 472 Неутрално

  Отсега нататък ще е така с това управление: забележки и наказания от ЕС

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 7. 7 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Верно ли бе??? И защо правите от това световна новина, при положение че такива доклади с препоръки има за всички страни?

 8. 8 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Отсега нататък ще е така с това управление: забележки и наказания от ЕС
  —цитат от коментар 6 на neut


  Манипулативното заглавие си е постигнало целта при теб. Веднага си подел опорката.

 9. 9 Профил на Дундурук
  Дундурук
  Рейтинг: 375 Неутрално

  ДОКАТО европейските глупаци позволяват на Ганьо да ги прегръща, да им говори на ти, дори да им набива канчетата, докато му наливат пари без санкции, докато не виждат, че развиха с тези милиарди непобедима мафия у нас, могат да си пишат препоръки до дупка, или докато България изчезне.

 10. 10 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4550 Неутрално

  До коментар [#7] от "Jumbo Jet":

  вЕрно ли тролче герберастко ? Я дай линкове.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 11. 11 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4550 Неутрално

  До коментар [#9] от "Дундурук":

  +++

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 12. 12 Профил на lvz36596297
  lvz36596297
  Рейтинг: 264 Неутрално
 13. 13 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1549 Неутрално

  ДА се обзаложим, че сега ще се появи един US репортер и ще обясни, че това е нищо, защото Костов е разпродал страната, а умнокрасивите са под опашката на коня...

 14. 14 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2548 Неутрално

  Верно ли бе??? И защо правите от това световна новина, при положение че такива доклади с препоръки има за всички страни?
  —цитат от коментар 7 на Jumbo Jet


  Прав си!
  При ГЕРБ всичко цъфти и вързва, а ТЕ се чудят какви кусури да ни намерят!
  Бойко не спи от грижа да стабилизира държавата!
  Ама Костов и Станишев така я разбутаха та дваесе години ся требе да я оправя!
  Големи махналии тея от ЕС!

 15. 15 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1664 Неутрално

  "Това са част от препоръките на Съвета на ЕС, който днес прие специфичните за всяка държава членка становища за 2019 г. във връзка с икономическите и фискалните политики и политиките по заетостта."

  Тук пише, че за всяка страна член са приети специфични становища.

 16. 16 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 411 Неутрално

  Само да попитам:
  Нещо за съдебната система?
  Или за върховенството на Закона?

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 17. 17 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1549 Неутрално

  До коментар [#16] от "Kamenarski":


  Само да попитам:Нещо за съдебната система?Или за върховенството на Закона?
  —цитат от коментар 16 на Kamenarski


  Кое точно от израза "... във връзка с икономическите и фискалните политики и политиките по заетостта.." не разбра?

 18. 18 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  Всичко е производно от това:
  "Реформите в публичната администрация и електронното управление продължават да бъдат бавни и не водят до достатъчни подобрения, а бизнес средата остава слаба.
  Институционалните недостатъци, регулаторната несигурност, корупцията и недостатъчното предлагане на работна ръка продължават да са сред основните пречки пред инвестициите. Управлението в публичния сектор се нуждае от повече прозрачност, по-ясни правила и дългосрочна перспектива"

 19. 19 Профил на Nelumbo
  Nelumbo
  Рейтинг: 657 Неутрално

  Това от деликатност ли е - ,,проблеми в редица области"?
  Не е ли по-вярно ,,във всички области''.....

 20. 20 Профил на Полковник за европейско развитие на България
  Полковник за европейско развитие на България
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Рутинни забележки.

  Ние сме в държавата и държавата е в нас! Ние събираме бюджета и го раздаваме помежду си.
 21. 21 Профил на ПИК е велик
  ПИК е велик
  Рейтинг: 269 Разстроено

  Стабилност ≠ Шенген ≠ Еврозона

  Спечелихме битка, но не и войната!
 22. 22 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 418 Весело

  До коментар [#2] от "Хи-хи":

  Достатъчно е само вождът да подаде оставка и калинките като министър дани, нено, ангелинка, владко, патриота-доносник и "вся остальная сволоч", ще бъдат погълнати от политическото небитие.

 23. 23 Профил на antikvarno
  antikvarno
  Рейтинг: 504 Неутрално

  Само да попитам:Нещо за съдебната система?Или за върховенството на Закона?
  —цитат от коментар 16 на Kamenarski


  ++++++++++++ И аз мислех за реформата в съдебната система да попитам.
  Явно за ЕС има по-важни неща....

 24. 24 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 418 Весело

  Ааа, данъци върху горивата не може да се търсят само от чесън-оил.
  Тиквоний, á си е отворил устата - á са му хвърлили пешкира. (Може и походката да му сменят...)

 25. 25 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6747 Неутрално

  Абе много бавно ги открива ЕС тези проблеми. То тука кое е наред, ще трябва много време.

 26. 26 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 719 Неутрално

  Отчетохме забележителен прогрес в последните 10 години .. на отчайващо посредствен тройкаджия.

 27. 27 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3746 Неутрално

  До коментар [#9] от "Дундурук":

  " ДОКАТО европейските глупаци позволяват на Ганьо да ги прегръща, да им говори на ти, дори да им набива канчетата, докато му наливат пари без санкции, докато не виждат, че развиха с тези милиарди непобедима мафия у нас, могат да си пишат препоръки до дупка, или докато България изчезне."

  И аз виждах лицемерието на ЕС и двойните му стандарти, но колкото и да боли, трябва да си признаем, че виновника за мафиотизацията и пълната корупция, обхванала обществото ни навсякъде сме .....самите ние ! Докато ние търпим тази гавра със самите нас, която се случва всекидневно и по всевъзможни начини, няма на кого да се сърдим, че не ни върши нашата работа !
  Смятам, че нищо няма да се промени в условията на икономически възход, в който се намира световната и европейската икономики, от които ние не правим някаква изключение ! Започне ли обаче рецесия, която прераства след това в криза, ела да видиш какво става......

 28. 28 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2490 Неутрално

  Аз туй не можем да разберем какъв му е смисъла?

  Ако се приемат тези неща и нещо се скапе - тоя дето е дал препоръките ще го яде ли дебелия? Или само ние тука опитните мишлета ще го ядем?

 29. 29 Профил на ZEN
  ZEN
  Рейтинг: 301 Неутрално

  Бла бла бла бла...
  На зеленчука му е през дръжката.

 30. 30 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4089 Неутрално

  Няма какво да се лъжем!Държавата не функционира "като хората" , а в ущърб на тях!

 31. 31 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2941 Неутрално
 32. 32 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1235 Неутрално

  Демек казали са че от гербавите не става чеп от зеле и цялата им работа гербава - грозна и глупава.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 33. 33 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1781 Неутрално

  Изглежда ще е по-просто да се изброят добре работещите сегменти на икономиката.

  SHADOWS of SOFIA
 34. 34 Профил на rossen4i4o
  rossen4i4o
  Рейтинг: 448 Неутрално

  ей сега веднага ще се захванат , с тея сектори дето трябва да се назначат още ;роднини; на контролно приходни службо-далавери , ще поведът ;борба; със сивата икономика ,за да осигурят още ниско платена работна ръка за феодалите които правят отчисления за партийните каци , ще увеличът застраховките щото е нужна ;стабилност ; , и изобщо пей сърце , само доклади да искаш

 35. 35 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2490 Неутрално

  Няма какво да се лъжем!Държавата не функционира "като хората" , а в ущърб на тях!
  —цитат от коментар 30 на bat_plamen


  То това само за България ли е валидно?

  Щото гледам в САЩ избраха не-системен президент. На повечето места в Западна Европа "крайните" партии бележат напредък последните 10-20 год.

 36. 36 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2490 Неутрално

  Изглежда ще е по-просто да се изброят добре работещите сегменти на икономиката.
  —цитат от коментар 33 на KA2


  Всичко що не е държавно и не разчита на субсидии или държавни поръчки работи. :)

 37. 37 Профил на izt21595181
  izt21595181
  Рейтинг: 257 Неутрално

  "Инфраструктурата страда от сериозен недостиг на инвестиции. Обхватът и качеството на транспортната инфраструктура се подобриха, но остават под средното за равнището на Съюза. Трансевропейската транспортна мрежа в България все още не е завършена."

  А това е най-големата гордост на ББ, че строял магистрали. Срам, със заеми и собствени средства една очукана от войни и ембарго Сърбия има повече километри магистрали при 1/3 по-малка площ ...

 38. 38 Профил на Вера Су
  Вера Су
  Рейтинг: 278 Неутрално

  Много са възпитани от ЕС. Всеки път едни и същи "забележки", а нищо не се променя. Стабилни сме и цъФтим. Двупосочна логорея вече толкова години.

 39. 39 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 418 Гневно

  Най-големият проблем се казва Бойко Борисов, избран от нереално тъпите ми съграждани, пардон, съселяни.
  Същият, който се коалира с престъпници, тоя, дето децата умират заради него, тоя, който позволи да се окраде КТБ, той дето ще отмени машинното гласуване, тоя, дето назначи Дани Тъпото, тоя, дето вози с джипката и купува къщи в Барселона

 40. 40 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 829 Любопитно

  на ЕС трябва вече да му ясно ,че само констатации не са достатъчни ,необходими са санкции ,сериозни санкции ,най вероятно управляващите мутри въобще не четат тези доклади

 41. 41 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1089 Разстроено

  За всичко тиквата виновна, ми кой го избира и къде е алтернативната.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 42. 42 Профил на rossen4i4o
  rossen4i4o
  Рейтинг: 448 Неутрално

  До коментар [#40] от "Stewie":

  вече не знам дали не ги пишат тука , а комисията да им слага един печат , твърде удобни са за властта , отвързва им ръцете за какви ли не ;законодателни инициативи ; , докато населението не започне да яде веднъж на три дни , за да изпълни ;волята на вожда и партията ; или пък не побеснее

 43. 43 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3022 Неутрално

  До коментар [#10] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Ми чети статията ве, не пиши на аба. Те ти го от статията, да го прочетеш, че не само за България се отнася:

  ,,...Това са част от препоръките на Съвета на ЕС, който днес прие специфичните за всяка държава членка становища за 2019 г. във връзка с икономическите и фискалните политики и политиките по заетостта....,,

  ,,...Забележките в доклада
  Общата цел на препоръките е да се насърчат държавите членки да повишават своя потенциал за растеж чрез модернизиране на икономиките си и по-нататъшно укрепване на своята устойчивост, се посочва в съобщение на Съвета....,,

  Както виждаш, ДНЕВНИК под сурдинка признава, че това се отнася до всички държави.
  Ей това да пишеш ез даси чел и ред от даденаъстатия ного говори за твоята истина, че не е истина
  ,,ПРЕД ФАКТИТЕ И ИСТИНАТА МЪЛЧИ,, нали така кмете

 44. 44 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3022 Неутрално

  ДНЕВНИК като прочетох коментарите забелязах, че всички които са говорили срещу ГЕРБ ей така на аба са получили + сове с ,,кофите,, . Това ли ви е обективизъмът

 45. 45 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1317 Любопитно

  Повечето от коментарите тук са на принципа на кучето на Иван Петрович Павлов – лампичката светва и кучето започва да лае! Един коментар нямаше по същество! Един! Нека само да припомня, че на някои тук управлявали преди години, не само им пишеха далеч по-остри и аргументирани доклади, ама направо им спираха европейските фондове! Сега такива или подобни техни колеги тролове хълцат радостно и пишат злобно какво, как и защо! Ами защо не си зададете въпроса, мили ми тролетарии, дето сте се съединили, защо, аджеба, втората политическа сила у нас, с всичките си претенции, програми и кадри не направи поне едно „правителство в сянка“? Защо? Нали ще се знае кой е министърът на еди-какво си, пък той и колегите му не само ще взимат отношение по наболял проблем, но и ще предлагат решения! Защо не се прави това, което е и практика в развитите демокрации? Или е по-лесно да се върви по пътя на интригите, оплюването, компроматите, лъжите, клеветите, инсинуациите, манипулациите и попържните? Ами защото е по-лесно и защото не се знае какво друго да се направи – поради незнание, неумение, липса на елементарен разсъдък, робуване на клишета и т. н.! Само че резултатът го видяхме – 10 години вече! Извън способностите ми е да разбера колко трябва да си чудовищно наивен или неспособен да разбереш, че вече си посинял от мотиката, която години наред настъпваш, но продължаваш да го правиш! В замяна на това съм сигурен, повтарям АБСОЛЮТНО СИГУРЕН, че с толкова беззъба, безидейна и безпомощна опозиция Баце е орисан да управлява, докато вдигне ръце и каже, че му е писнало! Ама вие си пишете, не пречите! Човек трябва и да се забавлява с разни смешни писания, че иначе скука!

 46. 46 Профил на jvr26585378
  jvr26585378
  Рейтинг: 308 Неутрално

  До коментар [#9
  До коментар [#9] от "Дундурук":

  Дундурук....и хубаво име имаш....и много точно си го написал....жив и здрав да си...))))

 47. 47 Профил на jvr26585378
  jvr26585378
  Рейтинг: 308 Неутрално

  До коментар [#9
  До коментар [#9] от "Дундурук":

  Дундурук....и хубаво име имаш....и много точно си го написал....жив и здрав да си...))))

 48. 48 Профил на jvr26585378
  jvr26585378
  Рейтинг: 308 Неутрално

  До коментар [#9
  До коментар [#9] от "Дундурук":

  Дундурук....и хубаво име имаш....и много точно си го написал....жив и здрав да си...))))

 49. 49 Профил на jvr26585378
  jvr26585378
  Рейтинг: 308 Неутрално

  До коментар [#9
  До коментар [#9] от "Дундурук":

  Дундурук....и хубаво име имаш....и много точно си го написал....жив и здрав да си...))))

 50. 50 Профил на jvr26585378
  jvr26585378
  Рейтинг: 308 Неутрално

  До коментар [#9
  До коментар [#9] от "Дундурук":

  Дундурук....и хубаво име имаш....и много точно си го написал....жив и здрав да си...))))

 51. 51 Профил на jvr26585378
  jvr26585378
  Рейтинг: 308 Неутрално

  До коментар [#9
  До коментар [#9] от "Дундурук":

  Дундурук....и хубаво име имаш....и много точно си го написал....жив и здрав да си...))))

 52. 52 Профил на jvr26585378
  jvr26585378
  Рейтинг: 308 Неутрално

  До коментар [#9
  До коментар [#9] от "Дундурук":

  Дундурук....и хубаво име имаш....и много точно си го написал....жив и здрав да си...))))

 53. 53 Профил на jvr26585378
  jvr26585378
  Рейтинг: 308 Неутрално

  До коментар [#9
  До коментар [#9] от "Дундурук":

  Дундурук....и хубаво име имаш....и много точно си го написал....жив и здрав да си...))))

 54. 54 Профил на jvr26585378
  jvr26585378
  Рейтинг: 308 Неутрално

  До коментар [#9
  До коментар [#9] от "Дундурук":

  Дундурук....и хубаво име имаш....и много точно си го написал....жив и здрав да си...))))

 55. 55 Профил на jvr26585378
  jvr26585378
  Рейтинг: 308 Неутрално

  До коментар [#9] от "Дундурук":

  Браво....много точно...)))))))))

 56. 56 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Уж щяха да махат мониторинга, защото сме много напренли във всякакви области, а сега куп препоръки и забележки. Явно са ни похвалили в аванс и пак сме се издънили. както винаги.

 57. 57 Профил на Toni Ivanov
  Toni Ivanov
  Рейтинг: 1564 Неутрално

  За какво електронно управление и електронно правителство говорят ЕС??? Тези управляващи палячовци искат да премахнат машинното гласуване и да се върнем към първобитно общинния строй,а ЕС съюз говори за електронно управление. Смешна работа. Прости милицонери и електронно управление. Прост,по-прост,най-прост,светофар,милиционер...

 58. 58 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 264 Неутрално

  До коментар [#43] от "сидер":

  Целите с общи, препоръките индивидуални според държавата, тиквоч. Не се пъни да разсъждаваш ами марш да четеш Винету - политическата библия на Вожда и Учителя. Да си в тон.

 59. 59 Профил на Неизвестен извършител
  Неизвестен извършител
  Рейтинг: 257 Весело

  Това сега някакъв катастрофален и унищожителен доклад ли е, или вече се съобразявате с някои нови реалности в медийната среда?

 60. 60 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1067 Неутрално

  Боже какви глупости. Дали препоръки в някои от най-добре работещите области, работещи по-добре отколкото в техните държави, а за истинските проблеми нито дума

 61. 61 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2508 Неутрално

  Проблемът на България се нарича : "капитализъм"
  :-)
  не можеш да върнеш високотехнологична социалистическа ядрена и космическа държава в примитивна пазарна диващина и да искаш това да работи - просто сме на друго еволюционно ниво, а някакви западняшки примитиви искат насила да ни дебилизират

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 62. 62 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1438 Неутрално

  До коментар [#61] от "dark'star":

  Високотехнологичната страна, в която тоалетната хартия беше кът, а цветният телевизор - символ на лукс?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 63. 63 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3022 Неутрално

  До коментар [#58] от "idiotstavrev":

  Горката Идиотставрева. Не разбрала, че става въпрос, че има препоръки към всички държави в ЕС. Ми така е то и името ви показва колко сте умна

 64. 64 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Сега, аз като прочетох статията, сведох прочетеното до едно просто съждение. Та ето го - България прилича повече на бананова република от колкото на достоен член на ЕС и хората ни казват в прав текст какво трябва да се свърши щото Родината наистина да се превърне в проспериращо европейско общество. Не претендирам за меродавност нито за безгрешност на извода от статията.

  За русогнили рубльовци дори хуманизмът на д-р Гелотен е много. Подпис - Цървулан.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK