Българските младежи - първи в ЕС по тежки лишения, забременяване и затлъстяване

Българските младежи - първи в ЕС по тежки лишения, забременяване и затлъстяване

© Юлия ЛазароваБългария е втора в ЕС по риск от бедност и социално изключване сред младите хора и първа по дял на бременните в тийнейджърска възраст. Освен това е една от страните с най-много младежи, страдащи от затлъстяване. Единствено в Словакия е имало по-малко млади хора между 18 и 24 години в риск от депресия.


Това са част от заключенията в доклад на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) за неравенствата в достъпа на млади хора до информация и услуги за подкрепа. Данните обхващат периода до 2016 г. - последната с данни, позволяващи сравнителна база за целия Европейски съюз.


Депресия, тормоз, недостъпно здравеопазване


Според данните 14% от европейците между 18 и 24 години са били в риск от депресия през посочения период. Най-голям е този риск сред младите хора в Швеция, следвана от Естония, Малта, Холандия и Великобритания. Делът на младите, които страдат от хронична депресия, е по-нисък, но все пак буди сериозна тревога. Данни за 2014 г. показват, че 4% от европейците между 15 и 24 години са попадали в тази категория. Най-много са били в Ирландия (12%), следвана от Финландия (11%), Швеция (10%) и Германия (9%).
Рискът от депресия е по-висок в домакинствата с ниски доходи. По-склонни към депресия са момичетата и младите жени (15-24 години).


Разпространението на тормоз и кибертормоз се увеличава в няколко държави, като най-силно преобладава в балтийските страни и френскоезичната общност в Белгия.


Сред младите в Европа има значителни различия по отношение на достъпа до здравеопазване. Например цената, която често трябва да плащат, е проблем за почти три четвърти от хората между 18 и 24 години в Кипър. В Австрия, България, Кипър, Латвия и Великобритания има влошаване по повечето показатели за достъпа между 2011 и 2016 г., докато в Италия и Словакия се наблюдава подобрение. Като цяло в ЕС младите хора с увреждания или хронични заболявания е по-вероятно да свидетелстват за трудности в достъпа до здравеопазване, особено за забавяния, продължителност на чакането и намиране на време за посещение при лекар.


В доклада се отбелязва, че макар в много държави членки да се наблюдава икономически растеж, някои млади хора и особено семейства с деца не изглежда да се облагодетелстват от подобряващите се икономически условия.


Социални и здравни проблеми на младежите


В първата част на доклада се посочват най-честите социални и здравни проблеми пред младите хора между 12 и 24 години, като те са разделени на две групи: 12–17 и 18–24 години.


В България младежите между 12 и 24 години за периода 2011-2016 г. са намалели от 18 до около 12 на сто от цялото население.


Население на възраст между 12 и 24 години, 2011 и 2016 (%)<br /><br />В зелено: 2011 г<br />В синьо: 2016 г.<br /><br /><em>Източник на графиката: Eurofound</em>

© Eurofound

Население на възраст между 12 и 24 години, 2011 и 2016 (%)


В зелено: 2011 г
В синьо: 2016 г.


Източник на графиката: Eurofound


Намаляване се отчита в повечето държави членки, като в абсолютни измерения е най-силно в Полша (2.8 милиона души), следвана от Румъния (1.9 милиона) и Испания (1.3 милиона). Изключенията са Дания и Холандия, където младежите леко са се увеличили, и Австрия, Люксембург, Швеция и Великобритания, където процентът им е останал непроменен. През 2016 г. в ЕС е имало около 39.4 милиона души между 18 и 24 години и 32.7 милиона между 12 и 17.


Според Евростат през 2016 г. в ЕС 29% от хората във втората възрастова група са били в риск от бедност и социално изключване. Сред държавите членки най-голям е процентът им в Румъния (52%) и България (48% при 53% през 2011) и най-малък във Финландия (12%) и Дания (16%). Младежите между 18 и 24, изложени на този риск, са били 31%. Най-много са били в Гърция (50%), Румъния (46%) и Дания (45%), а най-малко в Чехия и Малта (и двете по 17%). В България са били 44% при 49% през 2011.


През 2016 г. най-ниското ниво на тежки материални лишения се наблюдава в Австрия, Дания, Финландия, Германия, Люксембург и Холандия (и двете възрастови групи във всяка страна с под 5%), а най-висок – в България (39% между 12 и 17 и 35% между 18 и 24). В България е най-голяма разликата между двете групи.


Дял на живеещите в тежки материални лишения, 2016 (%)<br /><br />В зелено: Между 12 и 17 години<br />В синьо: Между 18 и 24 години<br /><br /><em>Източник на графиката: Eurofound</em>

© Eurofound

Дял на живеещите в тежки материални лишения, 2016 (%)


В зелено: Между 12 и 17 години
В синьо: Между 18 и 24 години


Източник на графиката: Eurofound


Между 2011 и 2016 г. усещането за социално изключване е намаляло сред хората между 18 и 24 години в ЕС. Най-голямо е подобрението в Кипър и Естония. Освен това през 2016 г. възприятието за социално изключване е било по-ниско от средното за ЕС в страните от Северна и Западна Европа (общо 14). През тази година най-високо е било в България.


Индекс на усещането за социално изключване, 18-24 години<br /><br />В зелено: за 2011 г.<br />В синьо: за 2016 г.<br /><br /><em>Източник на графиката: Eurofound</em>

© Eurofound

Индекс на усещането за социално изключване, 18-24 години


В зелено: за 2011 г.
В синьо: за 2016 г.


Източник на графиката: Eurofound


Според проучване на Евробарометър през 2016 в 20 държави членки повече от половината хора между 16 и 30 години са се чувствали маргинализирани (изключени от икономическия и социалния живот) заради икономическата криза. Най-високи нива са отчетени в Гърция (93%), Португалия (86%), Кипър (81%), Испания (79%) и Хърватия и Италия (и двете по 78%), България (72%).


През 2016 г. повечето хора (65%) между 18 и 24 години, ако са се нуждаели от съвет за сериозни проблеми, са търсили подкрепа от близки роднини, не от приятел, съсед или друг близък. Семейната подкрепа е била най-важна в Словакия (87%) и Литва (83%). От друга страна, германските младежи са предпочитали да потърся подкрепа от някой извън семейството (53%). Средно в ЕС едва 1% са казали, че не е имало към кого да се обърнат за съвет, най-често в Чехия (8%).


Източници на подкрепа при сериозен проблем или депресираност, 18-24 години (%)<br /><br />В зелено: Семейство<br />В синьо: Приятели<br />В лилаво: Специалист<br /><br /><em>Източник на графиката: Eurofound</em>

© Eurofound

Източници на подкрепа при сериозен проблем или депресираност, 18-24 години (%)


В зелено: Семейство
В синьо: Приятели
В лилаво: Специалист


Източник на графиката: Eurofound


Риск от депресия


Данните от 2016 г. показват, че 14% от европейците между 18 и 24 години са били в риск от депресия. Най-много са младите шведи (41%). Следват Естония (27%), Малта (22%), Холандия (21%) и Великобритания (20%). Най-малко са в Словакия (под 1%) и в България (около 6%).


Хроничната депресия сред младите е по-слабо разпространена от риска от депресия. Според данни от 2014 г. 4% от хората между 15 и 24 години са страдали от хронична депресия. Най-висок е бил делът им в Ирландия (12%), следвана от Финландия (11%), Швеция (10%) и Германия (9%). Най-нисък е в Румъния, Кипър и Италия. България също е сред страните с най-нисък процент младежи, страдащи от хронична депресия – 1.1%.


Риск от депресия (18-24 години, 2016) и хронична депресия (15-24 години, 2014) - в проценти<br /><br />В зелено: В риск от депресия<br />В синьо: Хронична депресия<br /><br /><em>Източник на графиката: Eurofound</em>

© Eurofound

Риск от депресия (18-24 години, 2016) и хронична депресия (15-24 години, 2014) - в проценти


В зелено: В риск от депресия
В синьо: Хронична депресия


Източник на графиката: Eurofound


Младите жени между 15 и 24 години са по-склонни да страдат от депресия, отколкото младите мъже. Най-голяма е разликата между половете в Дания, Германия, Ирландия и Швеция. Само в Кипър, Гърция и Литва има по-голям процент млади мъже с умерени до остри симптоми на депресия. В България жените в тази възрастова категория със симптоми на депресия през 2014 г. са били 3.8%, а мъжете – 0.6%, т.е. разлика от над 6 пъти.


Физическа активност


Проучването ПИЗА 2015 разглежда честотата на участие в умерени и енергични физически дейности извън училище сред 15-годишните. Младежите в Дания и Полша са участвали в енергични физически дейности извън училище най-често (4.6 и 4.4 дена на седмица съответно). На другия край на класацията са младите хора в Австрия, Франция и Великобритания (по-малко от 3.5 дена на седмица). По отношение на умерения спорт най-активни са били в Дания, Германия, Холандия и Полша (5.6 дена), а на другия полюс са в Гърция, Люксембург, Португалия и Испания (през по-малко от 4.5 дена).


В България усилено със спорт са се занимавали младежите от тази група в почти 4 дни в седмицата, а умерено – в около 4.5 дена.


Физически упражнения извън училище, 15-годишни, 2015 (брой дни на седмица)<br /><br />В зелено: Умерени физически дейности в продължение на поне 60 минути на ден<br />В синьо: Енергични физически дейности в продължение на поне 20 минути на ден, които са ви накарали да се изпотите и задъхате<br /><br /><em>Източник на графиката: Eurofound</em>

© Eurofound

Физически упражнения извън училище, 15-годишни, 2015 (брой дни на седмица)


В зелено: Умерени физически дейности в продължение на поне 60 минути на ден
В синьо: Енергични физически дейности в продължение на поне 20 минути на ден, които са ви накарали да се изпотите и задъхате


Източник на графиката: Eurofound


Според проучване на Световната здравна организация през 2014 г. 6% от европейците на 15 години са били с наднормено тегло или са страдали от затлъстяване. Най-високи са нивата на затлъстяване в Малта, Гърция, България и Уелс (Великобритания). По-висок е процентът на затлъстелите младежи сред момчетата. Най-големи разлики между двата пола се наблюдават в България (затлъстели или с наднормено тегло са 11% при момичетата и 24% при момчетата), Гърция, Унгария, Италия и Полша.


Наднормено тегло или затлъстяване, 15-годишни, 2014 (%)<br /><br />В зелено: Жени<br />В синьо: Мъже<br /><br /><em>Източник на графиката: Eurofound</em>

© Eurofound

Наднормено тегло или затлъстяване, 15-годишни, 2014 (%)


В зелено: Жени
В синьо: Мъже


Източник на графиката: Eurofound


Сериозни хранителни разстройства като анорексия и булимия са по-чести сред младите жени, но все повече момчета и млади мъже са засегнати от тях.


Бременност


Според данни на Евростат за 2015 г. най-висок процент бременни в тийнейджърска възраст (между 15 и 19 години) се наблюдава в България (3.9%) и Румъния (3.5%) спрямо средното за ЕС 1.1%. Най-нисък е в Холандия, Дания и Швеция. В България и Румъния е висок е процентът на забременяванията на млади жени между 20 и 24 години (почти 7% в България и 7% в Румъния). Бременностите в тийнейджърска възраст са доста над средното за ЕС също в Словакия (2.4%) и Унгария (2.3%).


От 2010 г. тези случаи намаляват, но България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва и Румъния правят изключение.


Бременност сред младите жени, 2015 (%)<br /><br />В зелено: 15-19 години<br />В синьо: 20-24 години<br /><br /><em>Източник на графиката: Eurofound</em>

© Eurofound

Бременност сред младите жени, 2015 (%)


В зелено: 15-19 години
В синьо: 20-24 години


Източник на графиката: Eurofound


Интересен е случаят с Великобритания, където през 90-те години се отчиташе най-високият процент бременности преди навършване на 20 години. Между 2000 и 2014 г. този дял намаля наполовина заради редица фактори, включително по-дълго оставане на младите хора в образователната система и по-добър достъп до контрацепция, но също и нова стратегия и медийна кампания за сексуално образование, започнала през 2000 г. Освен това бяха вложени повече пари за справяне с този проблем в по-бедните области, където бе отчетен най-големият спад.


Тормоз


Според проучвания на Евростат от 2010 и 2014 г. сред деца между 10 и 16 години тормозът е най-често срещан проблем в балтийските държави и сред френскоезичната общност в Белгия. Най-сериозен ръст е отчетен във Великобритания. Рядко се среща в Чехия, Италия и Швеция, а най-значим спад се отбелязва в Румъния. В България има данни само за 2014 г., според които процентът на сблъскалите се с този проблем деца е четвъртият най-висок (15 на сто).


В проучването "Поведение и здраве на деца в училищна възраст" през 2014 г. е въведен въпрос за кибертормоза. Само 4% от младите хора са заявили, че редовно стават жертва на този вид тормоз. Най-висок е процентът в някои страни от Източна Европа, както и във Великобритания и Ирландия. Макар да има малка разлика между мъже и жени, изключение правят Великобритания и Ирландия, където младите жени са били тормозени по-често. В България и Испания младите мъже по-често са били подложени на този вид тормоз.


Употреба на канабис от 16-годишни, 2015 (%)<br /><br />В зелено: Момчета<br />В синьо: Момичета<br /><br /><em>Източник на графиката: Eurofound</em>

© Eurofound

Употреба на канабис от 16-годишни, 2015 (%)


В зелено: Момчета
В синьо: Момичета


Източник на графиката: Eurofound


Бариери пред достъпа до услуги


Като основни проблеми пред достъпа до здравни услуги младежите в България между 18 и 24 години посочват – 74% време за чакане (заедно с Румъния трети в ЕС след Малта и Чехия), 65% забавяне с определянето на час за преглед (втори в ЕС след Великобритания и Малта), 48% намиране на време (втори в ЕС след Румъния и Франция, където процентът е равен), 44% цена и 21% разстояние.


При сериозен проблем или когато се чувстват депресирани, българите между 18 и 24 години най-често търсят подкрепа от семейството си и на второ място от приятели. Не търсят помощ от специалисти.


По отношение на свързаните с наркотици здравни рискове за ромската общност в България се отбелязва, че живее в затворени общности, което значи по-ограничен достъп до информация, водещ до липса на осведоменост.


Често самите родители не са образовани за определени здравни рискове, на които може да бъдат изложени младите хора, се казва още в доклада. Според инициативата "Живот на килограм" родителите не са осведомени за хранителните разстройства и пренебрегват свързаните с тях симптоми. Също в България специалисти разказват как родителите трудно приемат, че злоупотребата с наркотици е нещо, което може да засегне техните деца.


Посочва се, че в страната има недостиг на специализирани услуги, занимаващи се с проблемите на хранителните разстройства и с въпроси, свързани с ЛГБТИ хората. Дори и когато има специализиран център, може да се наблюдава липса на координация с основните услуги заради отсъствие на национални политики и стратегии.


Липса на специализирани познания и умения по въпросите за сексуалната ориентация и половата идентичност се наблюдава сред социалния и здравния персонал в България, особено в малките градове.


В страната дейностите за превенция на употребата на наркотици обикновено представляват еднократни събития с кратки лекции, които дават недостатъчна подкрепа или може дори да имат обратен ефект, като предизвикат любопитство към наркотиците сред учениците. Предизвикателство е да се намерят места в училищата за по-структурирани програми.


Според данни от Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании младите българи между 15 и 24 години са най-уязвими на употребата на наркотици. Най-често използваната дрога е канабис, следвана от екстази, амфетамини и кокаин.


Пълния доклад можете да видите в прикачения файл.

Коментари (162)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 2 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2462 Весело

  Това за бременността в тийнейджърска възраст и водещите държави е направо трогателно. И защо не назовем нещата с истинските им имена? Или не е "расистко" да говорим глупости на кило за обществата в тези страни, но е "расистко" да се посочи коя точно част от тях живее в родово-общинния строй, насилствено държана там от вождовете си, с помощта на НПО-та и определени партии.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 2. 3 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4270 Неутрално

  Сорос е виновен! Той ни опложда девойките, той ни разболява младите орли!

  Важното е да не допуснем норвежците да ни ги отнемат, че става кофти.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 3. 4 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1778 Неутрално

  Тъжна и страшна картинка!!!!!
  И като си помисля, че тези хора ще се грижат за пенсионният ми фонд...

 4. 5 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1605 Неутрално

  Ако не са роднини на управляващи мутри, то деца, младежи, пенсионери и хора в нужда са в изключително висок риск.
  Мутренската дръжава не обича да й се месят в сметките и да й броят апартаментите и асансьорите, а парите извън тези й дейности силно намаляват.
  Някой чул ли е от баш Мутрата-Социоапат да е казал нещо за тези хора - НИЩО.

 5. 6 Профил на zxe00613919
  zxe00613919
  Рейтинг: 709 Неутрално

  Тук възгледите за социално включен и изключен са различни.
  Ако пушиш, пиеш, друсаш се, слушаш чалга на макс, псуваш, хвърляш боклуци, не работиш, мамиш, татуираш се, правиш се на патриот, мразейки другите, гърмиш по всяко време, слагаш силикон и търгуваш с получените форми, търкаш лотарийни билетчета и си мислиш, че Земята е плоска и си център на Вселената, то ти си социално включен.
  Останалите са изключени. Те са се изпокрили и разбягали, да не би някой социално включен да им пусне куче или да им хвърли боя поради социални несъответствия.
  Наскоро ми се наложи да ползвам братя роми за обща работа. Свършиха я съвестно и всеотдайно. Може би - случайност. А аз си мислех: добре че бяха ромите, че социално включените изобщо за нищо не стават.

 6. 7 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4321 Любопитно

  България и Румъния и Унгария са в челото на класирането за преждевременна бременост, точно заради циганите. Тези неща няма ли да ги почнат да ги хващат статистиките?!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 7. 8 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Това със затлъстяването... незнам къде го виждат. Поне в големите градове, младежите са вманиачени на тема тяло.

  Вероятно са им сбъркани методиките на измерване на съдържание на мазнини в тялото. Или ползват извадки от някакви местни "проучвания" на Галъп, Кольо и прочие "магьосници"

 8. 9 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1531 Неутрално

  Тъжна и страшна картинка!!!!!И като си помисля, че тези хора ще се грижат за пенсионният ми фонд...
  —цитат от коментар 4 на selqnin


  Пенсионния ти фонд ще го източат държавата и частните фондове, които вече са на отрицателна доходност, нищо че са събрали милиарди. Ако разчиташ на пенсия, по-добре иди легни под влака, за да не се мъчиш

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 9. 10 Профил на EU Fighter
  EU Fighter
  Рейтинг: 699 Неутрално

  Не се и съмнявам. Простолюдието дебелее и бременее.

 10. 11 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  ''...Рискът от депресия е по-висок в домакинствата с ниски доходи. По-склонни към депресия са момичетата и младите жени (15-24 години).....''61 Профил на cmy12603507
  cmy12603507 Рейтинг: 2492 09:56, 09 юли 19 Неутрално....3. Нормално е да се роди дете, след като една жена се реализира в професията си, има собствен покрив над главата си и партньор, който да поеме своята финансова част от издръжката на общото им дете. Защо това се забравя и вината се стоварва само на главата на жената? Българките не сме циганки- искаме децата ни да имат добри материални условия за живот, вместо да подсмърчат отстрани и да питат “Мамо, а ние защо сме бедни и не нямаме парички за зелено училище? “ или “Мамо- другите деца си имат татко, а ние защо си нямаме?“ Как я мислите тази работа?...'' и ''...68 Профил на cmy12603507 cmy12603507 Рейтинг: 2492
  10:07, 09 юли 19 Неутрално
  До коментар [#65] от "Jumbo Jet": Глупости! Не схващате ли, че едно дете БЕЗ ПАРИ и без собствен покрив над главата се гледа трудно? Вие искате ли вашето дете да е сочено като най- бедното, само защото сте решил/а да го създадете и сте си казали- ееее- ще го изгледаме НЯКАКСИ... Сори- в днешният свят деца не се гледат НЯКАКСИ, а се гледат С ПАРИ! Пък после мрънкате- ама това дете защо е свито, защо няма самочувствие, защо не си е развило това или онова качество и креативността и т.н....Какво е самочувствието на дете, което винаги страни от извънкласните занимания, защото родителката му няма пари, с които да заплати стойността им и то е пренебрегвано от съучениците си и дете, на което може да му се осигури всичко това и му се купуват хубави и креативно играчки/ които обичайно са си скъпи/?''

  https://www.dnevnik.bg/analizi/predozirane/2019/07/09/3935679_predozirane_rodi_na_maika_si_vnuche_vmesto_da_i/?ref=id

 11. 12 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4321 Неутрално

  За графики №№9 и 10 съм абсолютно съгласен, реално в Холандия не се виждат дебели хора, а физическата активност при младите (както и при останалото население) е впечатляваща.

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 12. 13 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2349 Неутрално

  След 10 години мутренска власт, България оглавява всички негативни класации в ЕС!
  Свалянето на простаците от герб, става все по-наложително!
  Колкото по-дълго стоят, толкова повече работа ще има едно следващо правителство за да оправи бакиите сътворени от еднокнижника и калинките, които се промъкнаха покрай него...

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 13. 14 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#12] от "hamiltonf": ''.... реално в Холандия не се виждат дебели хора...." и от отвъдморските й територии , ли?:) И онези, които са в гетата?

 14. 15 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3432 Неутрално

  верно ли с данни от 2016г и без линк към доклада ще съборите Борисов

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 15. 16 Профил на zxe00613919
  zxe00613919
  Рейтинг: 709 Неутрално

  До коментар [#9] от "Darcas":

  Пенсионните гаранции в бъдеще наистина изглеждат съмнителни. Освен някой малцинства, все повече българи остават извън осигурителните фондове и, може би, след 20 години, те ще са повече на брой от ромите. Сумарно - неспасяемо немощна пенсионна защита.

 16. 17 Профил на Умнокрасив
  Умнокрасив
  Рейтинг: 737 Неутрално

  Каквото и да си говорим, трябва да знаем, че единствената промяна от която се нуждаем е повече вяра в Бога, защото Бог с нами и жените да раждат повече деца. Ако успеем и да напуснем ЕС и НАТО и да се присъединим към Русия в евразийския съюз ще е чудесно, а най-хубаво ще е, ако успеем да завършим делото на Тодор Живков и станем най-накрая част от руската федерация. Всички проблем ще изчезнат, живота ще тръгне по мед и масло, та само си викам дано, дано, дано...

  No Pain No Gain
 17. 18 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4270 Неутрално

  До коментар [#13] от "Рим":

  "След 10 години мутренска власт, България оглавява всички негативни класации в ЕС! "

  Категорично доказуем, неоспорим факт.

  България затъва в блатото на неоживковизма. Не случайно Бойко Методиев Борисов е гордостта, пълният отличник на Правешката школа по държавно управление и партийно строителство.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 18. 19 Профил на zxe00613919
  zxe00613919
  Рейтинг: 709 Весело

  До коментар [#17] от "Умнокрасив":

  Тъкмо се чудех дали някой ще удари десятка във форума и ето.
  Абсолютно вярно!

 19. 20 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1473 Весело

  "През 2016 г. най-ниското ниво на тежки материални лишения се наблюдава в Австрия, Дания, Финландия, Германия, Люксембург и Холандия (и двете възрастови групи във всяка страна с под 5%), а най-висок – в България (39% между 12 и 17 и 35% между 18 и 24)"

  Това стига.
  Сега пуснете още един "спомен" на нечие отроче от соца (добре хранено и от средата на недосегаемите), да обясни на близо 40% от тинейджърите за "червените книжки" на комсомола(бяха тъмносини) и за това, колко било страшно да те хванат "на калъп".
  Въобще, дайте още малко пропаганда срещу числата, че ще излезете от правилния коловоз. :)

  Ecrasez l’infâme
 20. 21 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 568 Неутрално

  След 10 години мутренска власт, България оглавява всички негативни класации в ЕС! Свалянето на простаците от герб, става все по-наложително! Колкото по-дълго стоят, толкова повече работа ще има едно следващо правителство за да оправи бакиите сътворени от еднокнижника и калинките, които се промъкнаха покрай него...
  —цитат от коментар 13 на Рим


  не ти ли минава през ума, че повечето са прочели или хвърлили едно око на статията и глупостите ти те правят смешен

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 21. 22 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 568 Неутрално

  Каквото и да си говорим, трябва да знаем, че единствената промяна от която се нуждаем е повече вяра в Бога, защото Бог с нами и жените да раждат повече деца. Ако успеем и да напуснем ЕС и НАТО и да се присъединим към Русия в евразийския съюз ще е чудесно, а най-хубаво ще е, ако успеем да завършим делото на Тодор Живков и станем най-накрая част от руската федерация. Всички проблем ще изчезнат, живота ще тръгне по мед и масло, та само си викам дано, дано, дано...
  —цитат от коментар 17 на Умнокрасив


  пакетираш вярата в бог с путинизъм, защото нямаш много въображение и способности да изговаряш нещо различно от партийни директиви и лъжи

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 22. 23 Профил на Virgin
  Virgin
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Някой няма ли да напише пак статия, колко лошо е било при социализма за подрастващите.
  Момичетата не можело да ходят гримирани на училище и ядели само 2 вида сирене и 4 вида сухи пасти.

 23. 24 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1778 Неутрално

  До коментар [#9] от "Darcas":

  Смирено да Ви попитам, дали се придържате към собствената си "рецепта" за "светло бъдеще" с БДЖ или тя е персонално към мен?!?!!?!

 24. 25 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 58 Разстроено

  Има ли много извънтаточна бременност?

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 25. 26 Профил на бабачко
  бабачко
  Рейтинг: 483 Разстроено

  Що не назовем нещата с истинските им имена (предполагам, че ще ми изтрият поста), т.е. държавата се превръща все повече в циганска държава, ние се топим и бягаме, те се множат като за последно. Моето дете не е лишено от нищо, нито страда от бремености и затлъстяване, но е само 1 срещу 10-те чавета на Айшето, която на 35 вече е баба, т.е. моето е 10% в общата извадка. Затова и такава стъкмистика ...

  искаш нов монитор? изтрий тук: ##############
 26. 27 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 58 Разстроено

  Някой няма ли да напише пак статия, колко лошо е било при социализма за подрастващите.Момичетата не можело да ходят гримирани на училище и ядели само 2 вида сирене и 4 вида сухи пасти.
  —цитат от коментар 23 на Virgin


  Тека си беше,но мноо ни липсваха бананите и секс тилифоните!
  А ся има всичко, плюс ГЕРБ и евроатлантически ценности!

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 27. 28 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 568 Неутрално

  До коментар [#13] от "Рим":"След 10 години мутренска власт, България оглавява всички негативни класации в ЕС! "Категорично доказуем, неоспорим факт. България затъва в блатото на неоживковизма. Не случайно Бойко Методиев Борисов е гордостта, пълният отличник на Правешката школа по държавно управление и партийно строителство.
  —цитат от коментар 18 на Norman Granz


  колега, пийте едно кайве, изпушете едно цигаро и стискайте палци Дневник да продължат да не съобщават какво се случва с прогресистката схема за импийчмънта

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 28. 29 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#23] от "Virgin": Достатъчно е да се спомене Чернобил и как властимащите си пазаруваха само от специалните си магазини, докато простолюдието зобахме различни зеленчуците и плодовете с радиация. Това малко ли ви се вижда и знаете ли какви са реалните последици от това за здравето на жените във фертилна възраст след 1985 г. в нрб?

 29. 30 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1463 Неутрално

  Не знам защо затварянето на очите пред реалностите в България се нарича патриотизъм.
  Да се каже, че положението е зле, се възприема като нещо лошо. Реалността е такава. Повечето от българите живеят зле. Това не е субективно усещане, това е факт. Както са факт ниските български заплати. Затова хората бягат от България. Тук има всякакви дето пишат и то обикновено се хвалят и обикновено се казва, че "щом си мързелив и некадърен" значи си беден. В България обаче случаят не е такъв. В България "щом си се родил в България, значи си беден".

  ДБ=БКП
 30. 31 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2047 Неутрално

  Има ли някой, който да се е запитал, защо заглавието в "Дневник" не е, например, "България е сред страните с най-малък риск от депресия и най-ниска хронична депресия сред младите в ЕС ?"
  Според мен, няма такива, всичко е ясно-това е извън стандарта на медията. Да напомня- депресията е майка на обществената апатия и безразличие. Няма как да афишираш ниска депресия и ежедневно да тръбиш, че българинът е апатичен, което е една от мантрите на лилавата мъгла .
  Нъл тъй, умнокрасавци? Реалността ви бъхти отвсякъде, подлагайте, каквото е останало читаво1 То май вече и няма здраво място!
  ПС Почти не съм видял наш тийнейджър или около неговата възраст, потънал в "тежки лишения", който да не ходи, забил нос в смартфон, като правило- последни модели "Самсунг" и който да не е с маратонки "Адидас", "Пума" или "Найки".

 31. 32 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1463 Неутрално

  Като България е зле от 75 г. След 1944 г. просто е зле. Или както беше виц от времето на соца
  -Защо на герба на НРБ има две дати 681-1944?
  -Ами дата на раждането на България и дата на смъртта.

  ДБ=БКП
 32. 33 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#31] от "Дон Кихот": Много добър коментар! ++++++++++++!

 33. 34 Профил на redguy
  redguy
  Рейтинг: 1061 Весело

  Важното е, че громим джендърите и еко-талибаните на всички фронтове! Нали има една кампания сега за насърчаване на раждаемост "Направи го". Ето - водим по бременност при младите жени! Щом раждат толкова млади, значи имат време и още да раждат. Докато еврогейовете вече спират да се плодят, ние - единственият остров на морал, чест и истински патриотизъм ще продължим напред!

 34. 35 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1095 Неутрално

  Значи младежите ви може да намаляват като процент, но дотолкова доколкото все още ги имате, то те са бедни , но щастливи ... или поне си “живеят живота” — секс (бременностите) , папкане (отлъстяването), и липса на аспирации (никакви депресии )

  Такива сте ги възпитали или комунизма гий направил такива?

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 35. 36 Профил на GreenBush
  GreenBush
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Сорос е виновен! Той ни опложда девойките, той ни разболява младите орли!Важното е да не допуснем норвежците да ни ги отнемат, че става кофти.
  —цитат от коментар 3 на Norman Granz  Сорос ама друг път - Костов е виновен, че кара децата да гледат порно и, че родителите не си гледат задълженията.

 36. 37 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1463 Неутрално

  Преди 1989 г. да се говори за проблемите на НРБ не можеше, защото това значеше, че говориш против БКП и можеше да те опандизят.

  ДБ=БКП
 37. 38 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#35] от "Gretel": Оправете си първо арабомюсюлманоафриканските гета в приелите ви държави, и тогава се ровете в циганските гета в България. Нищо лично- просто съвет.

 38. 39 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1463 Неутрално

  Самият факт, че тук пишат мнозина българи, които живеят в чужбина е показателен. Защо не живеят и не работят в България?

  ДБ=БКП
 39. 40 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1095 Неутрално

  До коментар [#13] от "Рим":


  “След 10 години мутренска власт, България оглавява всички негативни класации в ЕС!
  ——
  Мутрите ли карат младежите да плюскат и да не знаят че има гумички за защита?

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 40. 41 Профил на GreenBush
  GreenBush
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Това със затлъстяването... незнам къде го виждат. Поне в големите градове, младежите са вманиачени на тема тяло. Вероятно са им сбъркани методиките на измерване на съдържание на мазнини в тялото. Или ползват извадки от някакви местни "проучвания" на Галъп, Кольо и прочие "магьосници"
  —цитат от коментар 8 на niakoi_si  Това с вманичаавенто да си батка носи други последствия. Много малко от тези младежи тренират истински без употребата на химия. Няма начин, да напрвиш тяло за 1 година без употребата на химия. Познавам този бизнес много добре и знам какво може да се постигне за една година с чисти тренровки много добре. След като минат 30 години започват и здравословните им проблеми - бъбреци, черен дроб, сърце.

  Има и още един проблем - тези хора в повечето случаи са самовлюбени нарциси - освен егото си което в 99% от лсучаите е без никакво покритие те нищо не развиват. Изключително ниска обща култура, никакви знания и желание за някакво професионално развитие.

 41. 42 Профил на Разобличител
  Разобличител
  Рейтинг: 562 Неутрално

  В дъното сме на всички класации основно поради това, че циганите са значима част от нашето общество, но са първенци във всички негативни аспекти - престъпност, детска смъртност, неграмотност и раждаемост в ниска възраст.

  Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги. Защото за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори (Еф. 5:11-12).
 42. 43 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#39] от "anonim440": Защото не са идвали в България от 10 или 20 години, но си умират да ни учат как да се живее в България и да ни контролират мислите и чувствата. Който не обича глбти, мюсюлманите и циганите- като мен- хайде- залепят му етикетче расист, без дори да знаят точното съдържание на тази дума; който прояви една капка любов към родината си България- веднага го слагат на позорището /общественият съд/ и му прикачат етикет “патрЕот“; който каже/ напише/ прогласи, че в България може да се живее добре и има доста хора, които живеем добре, веднага му се приотивопоставя процентът бедни хора в България. Това се нарича социален инженеринг и цели да се внушават идеи и мисли, които нямат нищо общо с реалността в България.

 43. 44 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 58 Любопитно

  Сорос е виновен! Той ни опложда девойките, той ни разболява младите орли!Важното е да не допуснем норвежците да ни ги отнемат, че става кофти.
  —цитат от коментар 3 на Norman Granz


  Що да е виновен па дедо Шори!?
  Ше е виновен ако не ти плати заплатата!

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 44. 45 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2267 Неутрално

  "В доклада се отбелязва, че макар в много държави членки да се наблюдава икономически растеж, някои млади хора и особено семейства с деца не изглежда да се облагодетелстват от подобряващите се икономически условия." След като именно семействата с деца са изключени от облагите на икиномическия растеж, няма какво да се чудим, че младите европейци не желаят да имат големи семейства. Каквито и кампании да им пробутват, докато те не видят този растеж да работи и в тяхна полза, раждаемостта в Европа ще си остане ниска

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 45. 46 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#41] от "GreenBush":

  Всичко, което си написал е абсолютно правилно. ++++++++++++. Но така или иначе не променя факта, че поне в по- големите градове, като че ли все по- рядко се срещат затлъстели младежи. Аз живея в Бургас. Тук масово се блъска по фитнес залите, футболните игрища са заети до късно вечерта, а сутрин и вечер в морската гъмжи от тичащи младежи и от колоездачи. Къде ги видяха тези затлъстелите..... странна работа малко, но кой знае, може пък за страната да са такива данните.

 46. 47 Профил на sherekhan
  sherekhan
  Рейтинг: 289 Гневно

  Крайно време е да се реши порблема с циганската интеграция. Тряба твърда ръка!

  "От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи." Васил Левски
 47. 48 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1095 Неутрално

  До коментар [#18] от "Norman Granz":


  “Категорично доказуем, неоспорим факт. “
  ——
  Грънчо подпука пак рибътъ с лизгяра...👏👍

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 48. 49 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2436 Неутрално

  Спрете вече с тия малоумни статии и това плюене по България. Вие сте част от хибридната война и насаждането у българите на чувство за малоценност и национален нихилизъм. Директно бих ви обвинил в национално предателство. Едно е да критикуваш градивно, друго е скорострелно да препечатваш всяка негативна и до голяма степен клеветническа статия и то на 1ва страница с големи букви

 49. 50 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 938 Любопитно

  това са само досадни подробности ,важното е че има стабилност ,стабилност на властта

 50. 51 Профил на Сд
  Сд
  Рейтинг: 757 Неутрално

  От 1944 година до сега ни управляват само проруски комунисти.Затова сме на това дередже.Трябва да си наемем политици от Запад,да ни управляват хора с доказан опит.

 51. 52 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 670 Неутрално

  Водим убедително във всички негативни класации на ЕС. Браво "левове балкански"!
  Да продължаваме неуморно да държим всички първи места под мъдрото ръководство на първия ни партиен и държавен ръководител! Напред към нови "висини" с Партията на дебилите и калинките ГЕРБ!

 52. 53 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1095 Неутрално

  До коментар [#38] от "cmy12603507":

  Оправете си първо арабомюсюлманоафриканските гета в приелите ви държави, и тогава се ровете в циганските гета в България.
  ——
  Но пасаран, а? Вслушвам се веднага в призива Ви ги оставям циганските гета наВас. Извинения — не бях разбрала че те тия графики били за гетата.

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 53. 54 Профил на Славейко
  Славейко
  Рейтинг: 327 Неутрално

  Първи по "забременяване" !!!
  Трябва борба със "забременяването"!
  Ти да видиш!!!

 54. 55 Профил на Славейко
  Славейко
  Рейтинг: 327 Неутрално

  До коментар [#49] от "uq":

  Те са смех в залата.
  Сорос е откачил дъртак, затова им плаща.

 55. 56 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#53] от "Gretel": Точно за гетата са. Елате в София, елате във Варна и направете елементарно сравнение- колко от децата на българите, гърците, евреите, арменците и другите са в положението на децата от циганските племенни групи и когато видите това с очите си, ще разберете позицията ми.

 56. 57 Профил на zxe00613919
  zxe00613919
  Рейтинг: 709 Неутрално

  До коментар [#31] от "Дон Кихот":
  До коментар [#33] от "cmy12603507":

  Смартфонът изобщо не е критерии. Масово се взема на изплащане. От друга страна, несъобразеното с доходите харчене може бързо и тежко да влоши нечии социални перспективи. Уж получава, а беден. Опаковката у нас не дава информация за съдържанието. Драмата е под повърхността.

 57. 58 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2349 Неутрално

  ....Достатъчно е да се спомене Чернобил и как властимащите си пазаруваха само от специалните си магазини, докато простолюдието зобахме различни зеленчуците и плодовете с радиация. Това малко ли ви се вижда и знаете ли какви са реалните последици от това за здравето на жените във фертилна възраст след 1985 г. в нрб?
  —цитат от коментар 29 на cmy12603507


  Достатъчно ли е само да го споменем...?
  Защото комунистите в герб бавно и полека ни готвят втори Чернобил...и то в много по опасна версия, със стари и ръждясали реактори, които на всичкото отгоре ще бъдат инсталирани от руските и китайските другари на комуниста еднокнижник борисов!
  Катастрофата ни е вързана в кърпа!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 58. 59 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#57] от "zxe00613919": Ха- че то е същото и в гетата в другите европейски градове! Колко от африканските мигранти са в материално положение да си купуват качествени тв-та и не използват ли бунтовете, за да създават безредици, при които умишлено се чупят витрините на магазините и населението на гетата просто си “взема“ по едно модерно и скъпо тв за себе си, без да го плаща- ей така, докато “протестира“, за из път?

 59. 60 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1095 Неутрално

  До коментар [#56] от "cmy12603507":

  “Точно за гетата са. ”
  ——
  Т.е.твърдите, че България се е превърнала в гето ... поне що се отнася до младежта, така ли?

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 60. 61 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4583 Любопитно

  "Данните от 2016 г. показват, че 14% от европейците между 18 и 24 години са били в риск от депресия. Най-много са младите шведи (41%). Следват Естония (27%), Малта (22%), Холандия (21%) и Великобритания (20%). Най-малко са в Словакия (под 1%) и в България (около 6%)."

  Трябва да се направи още едно общоевропейско проучване за причините, които предизвикват тази депресия сред младите хора.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 61. 62 Профил на Чимиджимичамиджоми
  Чимиджимичамиджоми
  Рейтинг: 1154 Неутрално

  И какво излиза? 30% от децата ни са престъпници, защото употребяват канабис! Ег*ати държавата криминална...

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 62. 63 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4583 Любопитно

  "Според данни на Евростат за 2015 г. най-висок процент бременни в тийнейджърска възраст (между 15 и 19 години) се наблюдава в България (3.9%) и Румъния (3.5%) спрямо средното за ЕС 1.1%."

  Това е лесно обяснимо имайки в предвид, че точно в България и Румъния живеят най-много роми в рамките на ЕС.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 63. 64 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2436 Неутрално

  До коментар [#61] от "Иво":

  Липсата на достатъчно слънце, доказано е

 64. 65 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#60] от "Gretel": Не, твърдя, че в статистиката умишлено не се споменават разбивките по етнически групи вътре в самите държави и статистиката “забравя", че България по време на ВСВ е спасила не само евреите си, но и циганите си от газовите камери на хитлер и след 1944г. това население в България се увеличава, вместо да е редуцирано. Сега българите сме наказани за доброто, което сме направили- както се вижда, никое добро не остава ненаказано. Ако не бяхме толерантни хора, нямаше да съществуват тези показатели за България в представената статистика и щеше да има други показатели- реалните, които биха се получили при България без или с минимално население от циганските племенни групи.

 65. 66 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2436 Неутрално

  До коментар [#63] от "Иво":

  Ми не знам дали са най много. Не са малко и в Испания Италия и Унгария а дали броим тук и ирландските...

 66. 67 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2626 Неутрално

  За сметка на това, първи по русоРобия и нейните смокинови листа - патриотизъм, неоконсератизъм, национализъм, дрън-та-пляс....

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 67. 68 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#61] от "Иво":

  Направено е. Без изненади причината е, че времето е кофти. Може и да си много добре материално, но, когато появата на слънце е по- рядко от това на Халеевата комета... ще си депресиран със сигурност.

 68. 69 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#60] от "Gretel":
  Ромите помнят Холокоста. Събраха се в София, почетоха жертвите
  2 авг 2018 15:00 “....И докато в цяла Европа ромите масово са вкарвани в концентрационни лагери и всеки втори е убиван, в България те са спасени, заедно с евреите.

  Според преброяванията след войната ромското население в България не е намаляло, а се е увеличило...."
  https://www.dnes.bg/obshtestvo/2018/08/02/romite-pomniat-holokosta-sybraha-se-v-sofiia-pochetoha-jertvite.383940 69. 70 Профил на zxe00613919
  zxe00613919
  Рейтинг: 709 Неутрално

  До коментар [#59] от "cmy12603507":

  Между другото знаеш ли, че работещите, но не-осигуряващи се българи са повече на брой от работещите, но не-осигуряващи се представители на малцинствата - залог за бъдеща социална изолация и на двете групи.

 70. 71 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#70] от "zxe00613919": Всеки, който не е мнозинство в България, е малцинство. Та изобщо не ми е ясно кого и какво точно имате предвид- цигани, мюсюлмани, глбти или друго?

 71. 72 Профил на zxe00613919
  zxe00613919
  Рейтинг: 709 Любопитно

  До коментар [#60] от "Gretel":

  Първо се променя мисленето, после битието. Като мислене, по-голямата част от България е гето.

 72. 73 Профил на fanfar
  fanfar
  Рейтинг: 248 Неутрално

  Депресия, тормоз и ниски доходи също така създават и Хейтъри.
  Може да ги наричаме и Мразачи (смайлче)

 73. 74 Профил на Pontif New Dnevnik SUCK
  Pontif New Dnevnik SUCK
  Рейтинг: 1681 Неутрално

  Да, по някои показатели "водим", но като цяло: not bad, not terrible :))
  —цитат от коментар 1 на aleks ivan


  И аз съм изненадан. Може да сме най-зле но е в ормални %. Данните от Соца когато излезнаха бяха страховити! Особено за детската смъртност бяхме не в % а в пъти по-зле от Европа. Сега сме горе долу сравними.
  При това ужасно управление при което Икономиката, образованиео и здравната система са много зле аз лично очаквах значително по-лоши резултати.
  Значи има надежда при малко по-свестни хора начело да влезнем в Европейските стандарти. Лошото е че такива "по-свестни" хора не се виждат на хоризонта.

  California Über Alles
 74. 75 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Весело

  До коментар [#72] от "zxe00613919": “.... Като мислене, по-голямата част от България е гето....“ Ахаааммм- и за това децата от приелата Ви държава, а не от България, редовно се връщат с пълен набор медали от световните олимпиади по математика, информатика и физика- щото им е “увреден “ чипа, нали?;)
  1. https://computerworld.bg/career/2018/08/01/3455459_chetiri_medala_za_bulgariia_ot_vtorata_evropeiska/
  Четири медала за България от втората Европейска младежка олимпиада по информатика eJOI
  Computer World 01 Август Пореден бляскав успех за българските състезатели на втората Европейска младежка олимпиада по информатика eJOI 2018, която се проведе в Инополис, Русия. Отборът на страната ни завоюва два златни, един сребърен и един бронзов медал, което му отреди престижното второ място в отборното класиране. Най-добре представилите се български състезатели са Андон Тодоров, 8 клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ със златен медал, както и Виктор Кожухаров, 9 клас в Математическа гимназия „Баба Тонка“ в Русе. Георги Петков, 8 клас в Софийска математическа гимназия..
  Няма нужда да продължавам- инфото е публично в нета и всеки, който се интересува от темата, може да си го намери сам...

 75. 76 Профил на Капабланка
  Капабланка
  Рейтинг: 663 Неутрално

  Първи са и по възраст до която живеят с родителите си - 40+ години, освен ако не вземат да умрат скоропостижно родителите преди това, от толкова грижи - работят за да хрантутят мързеливеца, да го перат, гладят, хранят и поят, а той да знае само "Дай" и да не плаща нищо/
  Първи са и по нежелание да работят!Ама както се казва - ще работя при живи родители!?Да не съм луд!
  Първи са и по това, че не са научили нищо в училище, че не разбират какво им се говори или четат, ако изобщо се наемат да четат нещо по-дълго от два-три реда във фейсбук.Книгата за тях е нещо излишно.Виж - колата - е нещо, с което вдигаш нивото.Мама и тате дават няколко хиляди, за да си купи синчето беемвенце на старо и да се фука.Късмет е, ако го хванат в нарушение и стане ясно, че няма книжка, защото другата вероятност е да се ботуряса някъде с фатален край.Така той отървава родителите си от бремето да го повиват докато са живи.

 76. 77 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Весело

  Ето колко лоши, необразовани, тъпи и прости са българските деца- понеже сме били “първи в ЕС по тежки лишения, забременяване и затлъстяване“:)
  1. “....Два сребърни и един бронзов медал за олимпийците ни по физика
  Автор: news.bg 28.07.2018 17:49:15 28.07.2018 17:59:37... През последната седмица португалската столица Лисабон беше домакин на най-голямото и важно състезание по физика за ученици - 49-ото издание на Международната олимпиада по физика (МОФ).
  В състезанието участваха над 400 ученици от 90 страни от целия свят, сред които и България. Страната ни е една от учредителките на МОФ още през 1967 г.. Тази година физиците добавиха още 3 медала и 2 почетни грамоти към постиженията от предишни години....“
  https://news.bg/education/dva-srebarni-i-edin-bronzov-medal-za-olimpiytsite-ni-po-fizika.html

 77. 78 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 466 Неутрално

  С една дума: тъпанари, възпитани от по-големи тъпанари.
  София не е България, приятели. Отидете в прованса да видите каква въпиюща тъпота се шири. Гласуват за ГЕРБ за по 50 лв, или за ДПС, или за Ал. Йорданов с преференция.
  Прост народ лесно се управлява, Бойко си е научил уроците от Живков

 78. 79 Профил на Pontif New Dnevnik SUCK
  Pontif New Dnevnik SUCK
  Рейтинг: 1681 Неутрално

  България и Румъния и Унгария са в челото на класирането за преждевременна бременост, точно заради циганите. Тези неща няма ли да ги почнат да ги хващат статистиките?!
  —цитат от коментар 7 на hamiltonf


  Приятел, във всяка държава има малцинства, бедни, недоучили, социално слаби, имигранти. Не може да си избираш кои да влизат в статистиката и кои не. Всички в България са Български граждани! Проблема е че там където другите държави правят нещо по въпроса у нас сме решили че нищо не може да се направи и край.
  Едно е сигурно - тези 10% които така те дразнят ще си живеят в България както и ти и децата ти. Няма как да отидат на Луната. Ако искаме държава ще трябва всички да са включени. Цигани има и в Румъния и в Унгария и в Испания и на много други места. Но такава ужасна бедност сред каквато масово живеят в България на други места няма. Това яе бъде платено скъпо! Ако не от сегашното поколение то от следващото. Статистиките на са толкова важни. Както виждаш, може да са лоши но са сравними с Европейските. Но ако нищо не се направи за вклюването на тези хора в образованието и работната сила .... ще имаме над един милион неграмотни мародери които ще бродят из държавата без дори да могат да говорят Български. И това е факт и за това нито Русия нито Европа нито Америка ни е виновна.

  California Über Alles
 79. 80 Профил на Боби Бобев
  Боби Бобев
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#31] от "Дон Кихот":

  Нали трябва да се правят внушения че всичко тук не е наред. Не че умнокрасавците имат нужда да им се напомня, но трябва лаф-мохабет да става, повече отваряния на сайта. А обикновения човек хич и през ум не му минава да наобикаля тъдява. Важното е лилавите да са винаги във форма, за да се гарантира 1% на следващите някакви там избори.

 80. 81 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Любопитно

  До коментар [#79] от "Pontif New Dnevnik SUCK": “....Едно е сигурно - тези 10% които така те дразнят ще си живеят в България както и ти и децата ти. Няма как да отидат на Луната....“ Нима? А когато всички останали ЕС държави без България ги пратиха в газовите камери на хитлер как имаше начин? Или отричате холокоста на циганите през всв? Пак стигаме до там, че българите сме наказани за проявеното добро... Тогава- хубаво- изтрийте от останалите ЕС държави вината, че са предали евреите си, гейовете си и циганите си на хитлер, а после мрънкайте мантрата- ама било е друго време, НАЛАГАЛО се е да се действа така, а сега ни давате “съвети“ защо в България имаме проблеми с наследниците на посочените малцинства... Доста перфидно и цинично!

 81. 82 Профил на Умнокрасив
  Умнокрасив
  Рейтинг: 737 Неутрално

  В дъното сме на всички класации основно поради това, че циганите са значима част от нашето общество, но са първенци във всички негативни аспекти - престъпност, детска смъртност, неграмотност и раждаемост в ниска възраст.
  —цитат от коментар 42 на Мизийски


  Брей, не бях се сетил, че точно циганите окрадоха КТБ, презастроиха морето, източиха банките през 96-та. Верно, че заради тях в Румъния средната заплата е 1200 евро, а у нас няма 600. Там нямат цигани и се оправят много по-добре. Време ли е да възродим родното производство на сапун?

  No Pain No Gain
 82. 83 Профил на rdb41527334
  rdb41527334
  Рейтинг: 998 Неутрално

  много циганеску. Те изкривяват статистиката и държавата изглежда много по бедна отколкото всъщност е

 83. 84 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 749 Неутрално

  [quote#79:"Pontif New Dnevnik SUCK"][/quote]

  Типичният дървен философ!

 84. 85 Профил на hifi_hifi
  hifi_hifi
  Рейтинг: 348 Неутрално

  Не изчетох цялата статия. Ясно е че не сме много добре, но всички знаем че статистиката се изкривява от циганите, които при младежите са сигурно 30% от населението...при над 50% забременяващи преди 18г. е ясно че ще сме първи.
  Така че по-спокойно... иначе големия проблем е лощото физическо състояние на децата, което може да доведе до сериозни болести още на 35-40 год... тия хора след това стават нетрудоспосбни влизат в един омагьосан кръг

 85. 86 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 749 Неутрално

  [quote#82:"Умнокрасив"][/quote]

  Лъжеш! 1200 евро е само средната заплата в Румъния в областта на финансите. Иначе е 563 евро.Това умнокрасавците сте толкова елементарни, че по вече няма на къде.

  http://roconnect.eu/infos-rumanien/lohne-gehalter-sozialabgaben-rumaenien/

 86. 87 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2448 Неутрално

  Хареса ми това за забременелите младежи. В духа на времето е.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 87. 88
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 88. 89 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#41] от "GreenBush":

  Не коментирам химията, бодибилдинга и метода на тренировки. А факта, че не виждам 30% затлъстели младежи, каквото се опитва да ни внуши статистиката. Дали се блъскат с химия или не, тези младежи в залите са всичко друго, но не и затлъстели.

 89. 90 Профил на borismt
  borismt
  Рейтинг: 302 Неутрално

  "Най-голям е този риск сред младите хора в Швеция, следвана от Естония, Малта, Холандия и Великобритания." и преди това пише - само словакция е пред България

 90. 91 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4583 Любопитно

  До коментар [#64] от "uq":

  Хм, струва ми се, че има други по-сериозни причини.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 91. 92
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 92. 93 Профил на Pontif New Dnevnik SUCK
  Pontif New Dnevnik SUCK
  Рейтинг: 1681 Неутрално

  До коментар [#79] от "Pontif New Dnevnik SUCK": “....Едно е сигурно - тези 10% които така те дразнят ще си живеят в България както и ти и децата ти. Няма как да отидат на Луната....“ Нима? А когато всички останали ЕС държави без България ги пратиха в газовите камери на хитлер как имаше начин? Или отричате холокоста на циганите през всв? Пак стигаме до там, че българите сме наказани за проявеното добро... Тогава- хубаво- изтрийте от останалите ЕС държави вината, че са предали евреите си, гейовете си и циганите си на хитлер, а после мрънкайте мантрата- ама било е друго време, НАЛАГАЛО се е да се действа така, а сега ни давате “съвети“ защо в България имаме проблеми с наследниците на посочените малцинства... Доста перфидно и цинично!
  —цитат от коментар 81 на cmy12603507


  Toва е пълна глупост! Какво искаш да кажеш? Че сега трябва да отворим газовите камери, че да се оправим? Не те ли е срам? За живи хора говориш, за Български граждани с паспорти!
  И хайде да спрете да си пишете нова история по Съветски тип, а. Да, цигани са били избивани но и други са били избивани и от всички само евреите са били избивани систематично. Избити са всички бавноразвиващи се и умствено увредени хора с цел да се прочисти расата, пък нали виждаш - все още се раждат такива като тебе.
  Освен това трябва да спрете с тази легенда че цигани има само в България! Има ги в много държави и не са никак малко. Знаеш ли колко са Испанските цигани? А Ирландските Травалери. Във Франция също има цигани и то много, има и много араби и хора от ДомТомите. В Германия има гастарбайтери. Само ние не можем да се оправим с нашите хора. Защо?
  По време на Соца аз съм учил с две деца циганчета в нашия клас. Не бяха брилянтни но и двете бяха от тежки семейства с много деца, бащи алкохолици, крайна мизерия. Все пак завършиха 8ми клас. Едното момче веднага след това започна да работи. Не защото не можеше да учи а защото буквално гладуваха. Да! В София по времето на Соца тези хора гладуваха. Тогава всички цигани говореха Български. Какво стана сега? Защо дори и Български не могат да говорят? Защо се позволи масовото им Ислямизиране? Как може Унгария да включи циганите си в икономиката си а ние не можем? От къде идват циганите в Унгария, след като според тебе всички са избити и само ние ги имаме? Защо на нас Циганите и Турците са ни виновни? В Америка познавам и Български Турци и Цигани и Арменци и Евреи, които си работят съвсем нормално и си живеят без проблеми. Когато ние се събирама на Български фестивали и те идват и се чувстват част от нас. Никой, никога не е и отварял дума че са различни или на са Българи.

  California Über Alles
 93. 94 Профил на borismt
  borismt
  Рейтинг: 302 Неутрално

  България също е сред страните с най-нисък процент младежи, страдащи от хронична депресия – 1.1%....дреме им на....

 94. 95 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1427 Неутрално

  Поредната ПЦ статийка.

  А за мен тая статистика показва, че орките са станали твърде много в България. Нали се сещате, ония гнусни маймуни, дето раждат по на 13 и изнасилват 18 годишни германски какички.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 95. 96 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3940 Неутрално

  До коментар [#8] от "niakoi_si":

  Методиките и нормите на СЗО наистина са сбъркани. Естественото за мъжкия пол натрупване на мускулна маса се отчита като наднормено тегло, естественото за женския пол по-голямо съдържание на мастна тъкан - също. Отделно освен половите особености /нали няма пол, а само джендър!/ не се вземат предвид и генетичните - свързаността на ектоморфията /високи, но слаби/ с нордическите черти, на мезоморфията /атлетични/ със средиземноморските, на ендомезоморфията /набити, с повече мускули и тлъстини/ с балканокавказките/ и т.н. /щото раса също е тема табу/.

 96. 97 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3940 Весело

  До коментар [#13] от "Рим":

  След 10 години мутренска власт, България оглавява всички негативни класации в ЕС!

  Моля, моля - депресираните младежи в Швеция са най-много - цели 41%

 97. 98 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3940 Весело

  До коментар [#30] от "anonim440":

  "щом си се родил в България, значи си беден".

  И Д.Пеевски ли?

 98. 99 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2047 Весело

  "В България младежите между 12 и 24 години за периода 2011-2016 г. са намалели от 18 до около 12 на сто от цялото население."

  За сметка на тези, които са до 12 години- детските площадки са претъпкани с малчугани, които ми пълнят душата! А такъв глад за ясли и детски градини никога не е имало!

 99. 100 Профил на Веселин Петров
  Веселин Петров
  Рейтинг: 321 Любопитно

  От изследването се вижда че риска от бедност и надебеляването водят до намаляване риска от депресия!

 100. 101 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3940 Неутрално

  До коментар [#89] от "niakoi_si":

  За затлъстял по нормите на СЗО се счита човек с показател на телесната маса /теглото в килограми, делено на ръста на квадрат в метри/ над 30. Така един културист с тегло 90 кг и ръст 1,70 се оказва затластял - ПТМ = 31,1.
  Просто такава е методиката.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK