Брюксел за българското образование: недостатъчен бюджет и лоша инфраструктура

Брюксел за българското образование: недостатъчен бюджет и лоша инфраструктура

© Георги КожухаровВ България престижът на преподавателската професия е нисък, а заетите в нея застаряват. Усилията за модернизиране на системата за образование и обучение продължават, но подобряването на нейното качество, приложимост за пазара на труда и приобщаващ характер продължава да бъде предизвикателство. Това са част от изводите в годишния доклад на Европейската комисия за образованието в частта му за България.


Сред другите изводи е, че демографските тенденции и увеличаващият се недостиг на умения означават, че България трябва да инвестира повече в квалификацията на своята настояща и бъдеща работна сила. Нуждата от повишаване на квалификацията и преквалификация на възрастното население е голяма, но участието в обученията за възрастни е слабо.


Предприети са стъпки за повишаване на приложимостта на професионалното образование и обучение за пазара на труда.


Преподавателите
Престижът на преподавателската професия е нисък. Въпреки че процентът на завършилите програми за обучение на преподаватели е приблизително колкото средния за ЕС, само 60% от завършилите в действителност започват да упражняват професията. Ниските заплати са основният фактор, който възпира младите хора да изберат преподавателската професия. Други отрицателни фактори са непривлекателните условия на работа, намерили отражение например в недостатъчните възможности за професионално развитие или във влошаването на дисциплината в час.


Преподавателската професия е особено непривлекателна за мъжете, които съставляват едва 17% от преподавателите в училищата (средна стойност за ЕС - 28%).


Само 17.7% от преподавателите смятат, че професията им се оценява от обществото, а само 57% смятат, че предимствата на това да бъдеш преподавател надхвърлят недостатъците (OИСР, 2019 г.).


Почти половината от преподавателите са на възраст над 50 години и съответно е вероятно да достигнат възрастта за пенсиониране в рамките на следващите 10 години; 10% вече са над 60 години. Започва да се очертава недостиг и се очаква той да се задълбочи.


Нуждата от по-добра подготовка на преподавателите с цел справяне с предизвикателствата в класните стаи е голяма.


В доклада се посочва, че от началото на образователната реформа през 2016 г. със Закона за предучилищното и училищното образование са предприети редица стъпки за повишаване привлекателността на професията. Въпреки това тя продължава да е изправена пред важни предизвикателства.


Изтъква се, че за да се избегне евентуална криза поради високия брой пенсиониращи се преподаватели, се изпълняват планове за удвояване на заплатите на преподавателите до 2021 г. в сравнение с размера им от 2017 г., като заплатите ще достигнат 120% от средната за България работна заплата.


Инвестиции


Според еврокомисията, въпреки че публичните разходи за образование се увеличават, системата продължава да бъде недостатъчно финансирана.


През 2017 г. общите бюджетни разходи в България за образование се повишиха с 8% в реално изражение в сравнение с предходната година, като се равняват на 3.6% от БВП. Въпреки това подобрение публичните разходи за образование са все още сред най-ниските в ЕС и са значително под средната стойност за ЕС от 4.6%.


Образователната инфраструктура спешно се нуждае от модернизация. Съществуват значителни различия в качеството на учебните заведения, като по-бедните общини са поставени в особено неблагоприятно положение (УНИЦЕФ, 2018 г.). В училищата често липсват основни съоръжения или оборудване, а освен това те не разполагат с лаборатории или спортни съоръжения. В допълнение поддържането на подходящо отопление през зимата е предизвикателство в редица училища в по-бедните общини. Налице са по-малко на брой добре снабдени с цифрови технологии училища и свързани училища в сравнение със средните стойности за ЕС. Мрежата на детските градини и яслите също не е достатъчно развита.


Образованието в ранна детска възраст


Участието в образованието и грижите в ранна детска възраст продължава да бъде слабо, което възпрепятства ранното придобиване на познавателни и социално-емоционални умения. От 2014 г. насам в България процентът на участие за деца на възраст от 4 години до задължителната училищна възраст намалява. Последните налични данни показват равнище на записване от 83.9%, което е значително по-ниско от средната стойност за ЕС от 95.4%.


Въпреки текущите усилия преждевременното напускане на училище продължава да бъде проблем. През 2018 г. делът на лицата, преждевременно напускащи системата за образование и обучение (възрастова група 18-24 години), е 12.7%, което все още надвишава националната цел на България по стратегията "Европа 2020" от 11% и средната стойност за ЕС от 10.6%. От 2010 г. насам не е отбелязан съществен напредък, като делът варира около 12-14%.


Твърде ранното напускане на образователната система без подходящо образование и умения е особено проблематично сред ромите и в селските райони, където бедността е на по-високи равнища, а качеството на образованието обикновено е по-ниско.


Въпреки че се изпълняват редица мерки за подобряване на качеството и равенството в образователния подход, съществуващите данни показват, че са налице важни пропуски в придобиването на основни и цифрови умения. В данните от PISA за 2015 г. се посочва, че около 40% от подрастващите в България не притежават основни компетентности в областта на четенето, математиката или науката, като процентът на ниски резултати е над 60% сред учениците в неравностойно положение (ОИСР, 2016 г). Цифровите умения сред младежите са на ниско равнище: само 53% от младите хора на възраст 16-19 години оценяват своето ниво на цифрови умения като основно или над основното в сравнение със средната стойност за ЕС от 83%.


Ромските деца е по-малко вероятно да посещават детска градина и е много по-вероятно да отпаднат от училище.


Висше образование


Броят на студентите продължава да намалява, докато участието на студенти в неравностойно положение е твърде слабо.


Броят на студентите, записани в университети, продължава да намалява главно поради демографските тенденции, но също така и поради националната политика за намаляване на броя на студентите в някои учебни области. През 2018 г. броят на записаните студенти е бил с 20% по-нисък за бакалавърска степен и с 15% по-нисък за магистърска степен, отколкото през 2013/2014 г. Същевременно броят на докторантите се е увеличил със 7% за същия период. Броят на чуждестранните студенти се увеличава, но недостатъчно, за да компенсира големия брой българи, учещи в чужбина.


Завършването на висше образование сред населението на възраст 30-34 години се е увеличило слабо до 33.7% през 2018 г., но все още е под националната цел на България по стратегията "Европа 2020" (36%) и средната стойност за ЕС от 40.7%. Неравнопоставеността между половете продължава да съществува, като 40.8% от жените в тази възрастова група са завършили висше образование в сравнение с 27% от мъжете.


Има мерки за повишаване на приложимостта за пазара на труда, но като цяло висшето образование все още не е съобразено в достатъчна степен с нуждите на пазара на труда.


Профилът на висшистите не съответства на квалификациите, които се търсят на пазара на труда. Наличните данни показват, че България продължава да има един от най-високите проценти висшисти в областта на социалните науки, стопанската дейност и правото, докато броят на висшистите в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката остава нисък.


Забелязват се някои положителни тенденции (например намаляване на броя на студентите по бизнес администрация и увеличаване на студентите по ИКТ и в медицинските специалности). Привлекателността на областите на НТИМ (наука, технологии, инженерство и математика), по отношение на които търсенето на пазара на труда е голямо, е все още твърде слаба.


Професионално образование и обучение


Наличните данни показват лек спад в общия брой на записаните ученици в гимназиалния етап на професионалнoто образование и обучение (50.7% през 2017 г., което все още е над средната стойност за ЕС от 47.8%). Процентът на заетост на наскоро завършилите е нараснал значително през 2018 г., достигайки до 66.4% в сравнение с 59.1% през предходната година. Въпреки това през 2018 г. той продължава да бъде значително под средната стойност за ЕС от 79.5%.


Обучение за възрастни


Нуждата от повишаване на квалификацията и преквалификация на населението е голяма, се посочва в доклада. В България 17.4% от трудоспособното население на възраст 25-64 години (приблизително 677 000 души) са нискоквалифицирани. Въпреки че този процент е малко под средния за ЕС (21.9%), той е особено проблематичен, тъй като съответства на удвоения брой на свободните работни места, за които се изисква елементарно ниво на умения (357 000).


Само 2.5% от хората на възраст 25-64 години в България са преминали обучение през четирите седмици, предхождащи наблюдението на работната сила (средна стойност за ЕС: 11.1%).


Предприети са стъпки за повишаване на пригодността за заетост на групите в неравностойно положение и за намаляване на регионалните различия в равнищата на заетост сред населението в трудоспособна възраст.


Липсва всеобхватна система за обучение и оценяване на преподавателите и за обучение в областта на образованието за възрастни, като предлагането не е достатъчно.


Пълния доклад можете да намерите в прикачения файл.


Заключенията за Европейския съюз можете да видите тук.

Ключови думи към статията:

Коментари (53)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1761 Неутрално

  Някой пак е разкрит! Уж Аз давам на учителите а се оказа , че го натиснали от Брюксел.

  SHADOWS of SOFIA
 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4749 Неутрално

  Гарантирано от ГЕРБ ! Видими резултати !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3097 Неутрално

  Аз съм един от малкото мъже в българското образование. Станах учител, защото исках да бъда учител, още като бях в пети клас.
  Дори и сега не съжалявам, макар че доста неща в системата са сбъркани.
  По темата:
  Брюкселци не знаят, че нашата система никога не е била достатъчно финансирана, а представите им за сгради, климатизация и зареждане с техника са толкова различни, колкото нашите доходи.
  Наскоро една медицинска сестра каза, че ако на пожарникарите им плащат на изгасен пожар, щели сами да ги палят. Сбърканата система на делегираните бюджети, отречени където ги е имало, кара колеги и директори да търпят всякакви калпазани за едни 1500 лева. Същото е с ВУЗ и всички влизат без проблем. Защо да учат или изобщо да слушат?
  Как изглеждат хората, представяни за елит на държавата? При колко от тях първата характеристика е ОБРАЗОВАН?
  Много неща трябва да се променят, за да тръгне. Трябват и пари, но не само.

  Еретик
 4. 4 Профил на Dark Avenger alias Дечо Пора
  Dark Avenger alias Дечо Пора
  Рейтинг: 805 Весело

  мда, Резултата е ... наш Баци !
  и за МП става и само топка е ритал !

  Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
 5. 5 Профил на Nelumbo
  Nelumbo
  Рейтинг: 706 Неутрално

  Право куме, та в очи.

  Обаче ,,целокупният български народ'' знае, че на учителите заплатите са нааааай-големи.

 6. 6 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2115 Весело

  Он че ми кае на мене!!! Българи, юнаци!!! Брюкселски зелки, уууу!!!

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 7. 7 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2115 Неутрално

  Моето мнение за българското образование в момент е следното:
  Проблемите идват от две места:
  1. От държавата - заложеният модел не кореспондира с реалностите в бизнеса и живота
  2. Семейството - все още се насажда модела на "престижни" и "непрестижни" професии и на "висше" на всяка цена. В общи линии се робува на "хартийки" а не се гледа детето да има успешна житейска реализация в живота според способностите си.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 8. 8 Профил на Matrix
  Matrix
  Рейтинг: 257 Неутрално

  В този ред на мисли:
  В Сеул Бойко Борисов бе отличен за принос към българистиката

  И с черен колан 9 дан !

  Пък децата, кучета ги ялИ !
  Важното е аверите му да крадат от обществени поръчки направени селски, грозно и некачествено !

  Живеем в държава, в която Венета Райкова е написала повече книги, отколкото министър-председателят е прочел...
 9. 9 Профил на Damian Damianov
  Damian Damianov
  Рейтинг: 260 Неутрално

  Това все едно не го знае всеки. Тея вместо да получават огромни заплати от нашите данъци и да го играят врачки за неща които на всеки им е известно, по добре да бяха свършили 1 нещо освен да замитат кражбите и корупцията.

 10. 10 Профил на shisharko
  shisharko
  Рейтинг: 307 Неутрално

  А една дума: зле. Ами как няма да е зле, като ни управляват крадци, престъпници и мафиоти? Те разбират от 'усвояване', това образованието им е чужда материя.

  С помпиер за министър председател и тройкаджии от врачанския по всички етажи на властта - толкова.

 11. 11 Профил на Ivan Rachev
  Ivan Rachev
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Въведете джендър и драгкуйн класове ,както и посещения на джамии както е в Хооландия,веднага ще променят атестата и ше имаме задоволителен рейтинг-Б+,въпреки мизерията и тотална разруха

 12. 12 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1224 Неутрално

  Въведете джендър и драгкуйн класове ,както и посещения на джамии както е в Хооландия,веднага ще променят атестата и ше имаме задоволителен рейтинг-Б+,въпреки мизерията и тотална разруха
  —цитат от коментар 11 на Ivan Rachev


  Да им изнесем неколко здрави отрудени консервативни булгаропитеци да ги оправят? А, чакай, ние им изнасяме. Е що така не са се оправили вече?

  Обичам да грухтя и плюскам.
 13. 13 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2115 Неутрално

  Въведете джендър и драгкуйн класове ,както и посещения на джамии както е в Хооландия,веднага ще променят атестата и ше имаме задоволителен рейтинг-Б+,въпреки мизерията и тотална разруха
  —цитат от коментар 11 на Ivan Rachev


  Трол некакъв...

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 14. 14 Профил на 堅不可摧
  堅不可摧
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Аре бе, брюкселски зелки! Баце като е чел една книга само не стана ли стопанин на бантустана! Образование ми говорят.....

 15. 15 Профил на Ivan Rachev
  Ivan Rachev
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#13] от "DDR":

  кой говори-човекът без лице,розов марксист за от правосъдие за всеки,ама нека фриймън те самоубие от самозащита а?нима няма драгкуийн класове в Англия
  До коментар [#12] от "Свинчуга":

  на път са отиди и живей в швеция малко,Норвегия-говора от опит не от клавиатурата и от бутилка бургаско .То сигурно и истанбулоската конвенция беше путин фейк нюз,а фриимън искал и той правосъдие за всеки-като ги заколи по Соломоновски

 16. 16 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 812 Неутрално

  "Брюксел за българското образование: недостатъчен бюджет и лоша инфраструктура..."

  ГЕРБ, БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ.

  Откъдето мине Бойче, трева не никне.

 17. 17 Профил на 堅不可摧
  堅不可摧
  Рейтинг: 274 Неутрално

  "Брюксел за българското образование: недостатъчен бюджет и лоша инфраструктура..."ГЕРБ, БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ.Откъдето мине Бойче, трева не никне.
  —цитат от коментар 16 на historama


  Е тоя Бойче не е ли българче, от вашите? Да не е чужденец случайно!

 18. 18 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 363 Неутрално

  Насила хубост не става. Да се въведе задължително начално образование до 11г. възраст. Децата да четат и пишат и четирите артметични действия плюс таблицата за умножение. Това да ги влачиш до 16г. възраст е мъчение и за учители и за (мургави) ученици. За селскостопанска работа, метла, кирка, лопата, мотика, общак, чистотата, пътно строителство не е нужно основно и по-високо образование. Циганите в някои селища са мнозинство и съсипват тотално дисциплината в час. Да върви да работи и толкова. Който иска да учи.

 19. 19 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Това е ГЕРБ, приятели. Тъп народ, слаба държава, ГЕРБ кадруват 3 мандата. Просто е като числото 2. Толкова ми е оценката за ГЕРБ.

 20. 20 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1224 Неутрално

  До коментар [#15] от "Ivan Rachev":

  Те са вече тук. Внимавай с разходките в парка да не изскочи некой джендар от храстите че става страшно казвам ти!

  Обичам да грухтя и плюскам.
 21. 21 Профил на GreenBush
  GreenBush
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Боли ги кура за образованието , правителство, депутати, политици, чиновници, декани, преподаватели и т.н. Защо казвам това? Ми щото резултатите им са видими за последните 30 години. Дипломата от бг университет има стойност по малка от тзаи на тоалетна хартия. Полза никаква освен ако не си кандидат чиновник. Иначе Тиквата днес пак бълнува от Южна Корея, където (oooo lord, да се свети името Му) където при позна българското образование по качества равно на това с корейското.

 22. 22 Профил на mr_vach
  mr_vach
  Рейтинг: 450 Неутрално

  "Престижът на преподавателската професия е нисък."

  Няма как в държава, която се управлява от мутри, да е престижно да си учител...
  Колко по-яко е да си квадратен, 120 кила и да знаеш бойни изкуства (като Вожда-Тиква), или пък да завъртиш едно коремно...

  Порусначен народ- слаба държава
 23. 23 Профил на Marinov
  Marinov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Нищо ново не казват от Брюксел, но пък всичко е много вярно и за престижа на преподавателската професия и за лошата инфраструктура. Проблемите в обраозванието са много и не са от вчера или от днес, а усилията, които полагат от МОН са недостатъчни и неефективни.

  Marinov
 24. 24 Профил на Black Label
  Black Label
  Рейтинг: 430 Неутрално

  Нископлатени, немотивирани учители и мързеливи и нагли ученици. Това е бг образованието.

 25. 25 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#3] от "Костадин Иванов":

  Съвсем сериозно и аз когато бях ученик исках да стана учител. Нещо повече - щях да бъда много добър учител. Случи се така че карах казарма след като завърших математика. Старшината разреши по три пъти седмично да подготвям войничетата, които искат да кандидатстват за изпитите. Почти всички се уволниха месец два по-рано, защото станаха студенти, а ние със старшината бяхме звездите на тържеството :). Но не станах учител именно заради заплатите.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 26. 26 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 363 Неутрално

  Да си продъжа мисълта. Ако се въведе образователен ценз за гласуване (основно образование) ще намалее купуването на гласове и няма да се издават толкова шофьорски книжки. Сега подаряваме основното заради парите, а после те взимат книжки и правят катастрофи.

 27. 27 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2115 Неутрално

  До коментар [#13] от "DDR":кой говори-човекът без лице,розов марксист за от правосъдие за всеки,ама нека фриймън те самоубие от самозащита а?нима няма драгкуийн класове в АнглияДо коментар [#12] от "Свинчуга":на път са отиди и живей в швеция малко,Норвегия-говора от опит не от клавиатурата и от бутилка бургаско .То сигурно и истанбулоската конвенция беше путин фейк нюз,а фриимън искал и той правосъдие за всеки-като ги заколи по Соломоновски
  —цитат от коментар 15 на Ivan Rachev


  Глупотевини некакви...Жалка история

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 28. 28 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2820 Неутрално

  Така се получава понякога.

  Но както се казва - свиквайте, щото скоро няма да се отмине. :)

  Да чакаш министерство на образованието да ти научи детето е същото като да чакаш министерство на транспорта да ти смени спуканата гума на колата. :)

 29. 29 Профил на _plamen_
  _plamen_
  Рейтинг: 673 Неутрално
 30. 30 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2820 Неутрално

  Да си продъжа мисълта. Ако се въведе образователен ценз за гласуване (основно образование) ще намалее купуването на гласове и няма да се издават толкова шофьорски книжки. Сега подаряваме основното заради парите, а после те взимат книжки и правят катастрофи.
  —цитат от коментар 26 на Пламен Данаилов


  Това звучи добре на теория, но на практика най-вероятно ще почнат да си купуват основното образование. :)

  Щото това си е един вид инвестиция. Плащаш веднъж - после си продаваш гласа цял живот и вземаш книжка без проблеми. :)

 31. 31 Профил на deutscher._
  deutscher._
  Рейтинг: 564 Неутрално

  Да-а-а- образованието има много страни и лица в себе си .
  Не е лесно навсякъде по света , но особено у нас е катастрофа -особено в училищата.
  Може ли някой да ми каже защо у нас в училищата учителите наричат учениците "деца" ? Знае ли някой ? ?
  То оттам започват нещата с авторитета , уважението и манталитета .
  В Германия например , а и във всички развити културни народи всички деца още от 1-во отделение (1-клас) вече се наричат "ученици " щом са в училище , нали така ?
  А я ми кажете сега как е в България ?
  У нас всички ученици вкл. гимназия масово биват наричани "деца". Леле мале - тези мъже и госпожици били деца ? !
  Деца са и си остават такива само за родителите !
  Извинете ме , изводите направете сами ! !

 32. 32 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#27] от "DDR":
  До коментар [#15] от "Ivan Rachev":

  “Глупотевини некакви...Жалка история”
  ——
  Това требе да беше част от статията: илюстрация за това, дето пролазва из вратите на българското училище след няколко години “образование”

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 33. 33 Профил на Антоний Методиев
  Антоний Методиев
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Напълно закономерен негативен резултат. Съответстващ на зададените цели и планираните стъпки на тази "реформа", продължила двадесет години.
  Не започнала, а ЗАВЪРШИЛА през 2016 година със Закона за предучилищното и училищното образование. Започнала през далечната 1994 - 95. Сега трябва да се потърси отговорност от тези "оптимизатори" за негативите.

 34. 34 Профил на hahohehi
  hahohehi
  Рейтинг: 265 Неутрално

  Всеки град с университет!
  Да продължават да печатат дипломи без да отразяват реалното търсене.

 35. 35 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 358 Неутрално

  Събират по 7000 хилки евра само и само един луд да се спусне със сноуборд, но когато упрат до данъци и сметки всички искат държавата да ги издържа.

 36. 36 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 358 Неутрално

  До коментар [#34] от "hahohehi":

  Проблема е в работодателя! Там искат диплома за висше иначе интервю йок! Тъпо, но сме в България!

 37. 37 Профил на malart
  malart
  Рейтинг: 741 Неутрално

  Демографията уби(ва) качеството в образовнаието. Само в София и няколко големи града не е така. Останалото са приказки. Относно квалификацията на учителите - за качествените и смислени обучения си плащам сам. Не че ми помагат при кандидатстване за някое училище, защото из провинциите, а май и в София, все още квалификациите и уменията се броят евентуално след липсата на обаждане от локалните величия в полза на някой от кандидатите

  malart.blog.bg
 38. 38 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1644 Неутрално

  В програмата на ДСБ още от началото й е предвиден процентът за образование да нараства поетапно, докато достигне 5% от БВП.

  Е така, като гласувате, мислете за кого и защо. Последиците винаги идват, макар и не веднага

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 39. 39 Профил на Джони Глупавия
  Джони Глупавия
  Рейтинг: 268 Неутрално

  Защо само образованието - то с всичко е така...
  Не може да те управлява неука мутра с отрицателен интелект и 20 години най-близкият му съветник да е крадлив брокер на недвижими имоти...

 40. 40 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1575 Любопитно

  Това общество си заслужава съдбата щом първата му грижа беше как да спести разходи от образованието. Щото му било скъпо. А първостепенна политическа цел - учителите да бъдйт натикани в калта защото били неграмогти, некадърни, непрофесионални, данъкосмучещи дембели... и нищо не работели.Нали било модерно да се затварят училища и да се уволняват учители...Нали в центъра трябвало да стои ДЕТЕТО.
  Ръкопляскахте ли?
  Ръкопляскахте!
  Сега няма да ревете!
  !

 41. 41 Профил на babyroo
  babyroo
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Да се смееш ли, да плачеш ли??? И как не стоплихте, че образованието е елемент от цялостната картинка в милото БГ. Древна арабска поговорка:
  Попитали камилата: "защо ти е крива шията?" А тя отговорила: " че на мен кое ми е право?" Дано някой разбере, че нещата или се оправят ЗАЕДНО, или НЕ! И не е от Боко, а още от Тошо!!!

  roo
 42. 42 Профил на GreenBush
  GreenBush
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#3] от "Костадин Иванов":

  ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 43. 43 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2015 Неутрално

  Хора, които допускат политиците да спестяват от разходите за образование на децата им, не заслужават добро образование. Това е истината. И главната причина, поради която българското образование и в следващите години ще върви към дъното.
  Колкото - толкова!

  Мараба, С-ДС доносници!
 44. 44 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1575 Любопитно

  До коментар [#33] от "Антоний Методиев":

  Прав сте!

  ++++++++++++++

  !

 45. 45 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7447 Неутрално

  Борисов предпочита парите да отиват за зали и стадиони, отколкото за образование.

 46. 46 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 363 Неутрално

  До коментар [#30] от "realguru":

  Да, възможно е да купуват дипломи, но това не може да стане масово - ще се размирише бързо. Някои племена не са много по дълготрайните инвестиции, още повече, че с един елементарен изпит или разследване всичко ще лъсне. Такъв и книжката трябва да купи.

 47. 47 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 743 Неутрално

  Като се сложи и циганизацията как тъмнозеленичките ще станат повече от другите и картинката става страшна.

 48. 48 Профил на EU Fighter
  EU Fighter
  Рейтинг: 669 Неутрално

  И бълва нискообразовани, нискоинтелигентни, нискочели и нискогъзи елементи !

 49. 49 Профил на gigabyte
  gigabyte
  Рейтинг: 574 Неутрално

  Много поздрави на бившия демократ Орехарски и модерния ляв Седнишев! И на останалите знайни и незнайни герои от по-малък калибър. Не успяха да развалят седянката.

  master
 50. 50 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3097 Неутрално

  До коментар [#43] от "Манчо":

  "Хора, които допускат политиците да спестяват от разходите за образование на децата им, не заслужават добро образование. Това е истината. И главната причина, поради която българското образование и в следващите години ще върви към дъното.
  Колкото - толкова!"
  =========
  Не бъди толкова жесток към сънародниците си, макар че е модно.
  Родителите на ученици са малко, голяма част от тях неориентирани и им е по -лесно да кажат, че учителите не ги бива, отколкото да дадат зор на децата си. Отдавна в обществото ни е прието да се прехвърля вина върху другите, така на всеки всички са виновни, а той не е. Отровен е общественият климат, оттук трябва да се почне.
  Както казах, парите са важни, но не са всичко.

  Еретик
 51. 51 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2055 Неутрално

  Проблемите не само в парите, а най-вече в кадрите. Несменяеми корумпирани директори, от квотата на съответната партия, неграмотни и простеещи преподаватели(не може учителка по литература да ми говори "и тъй нанататък" "напредвид" "отпочвам" или да ми мека- "да отвориме, да отидеме"), които не могат да се изразяват камо ли да преподават. Остарели методи на преподаване от средата на миналия век - процесът на обучение на децата не трябва да им е интересен, а да им е гаден и отблъскващ. Мафията на частните уроци.Училището рядко предлага занимания извън класната ралота. Комунистически кичозен стил при отбелязване на празници от страна на училището - една много активна герберка беше наредила по случай някакъв празник да "опаше" цялата ограда на училището с български знамена, така че да заприлича на цигански катун.

 52. 52 Профил на стефан иванов
  стефан иванов
  Рейтинг: 15 Неутрално

  До коментар [#51] от "antonio_vivaldi":

  Добър коментар ,само някои забележки.
  "Несменяеми корумпирани директори, от квотата на съответната партия"
  Нормално ще слагат хора които да провеждат техните политики според вижданията или интересите им.Да не забравяме обаче ,че тази партия е издигната на власт от избирателите /тоест те са съгласни с вижданията и интересите на партията/.
  "неграмотни и простеещи преподаватели(не може учителка по литература да ми говори "и тъй нанататък" "напредвид" "отпочвам" или да ми мека- "да отвориме, да отидеме"), които не могат да се изразяват камо ли да преподават."
  Ами при обидното заплащане ,и липса на уважение от обществото учители стават два типа,едните не чак толкова кадърни и отишли за някаква работа и другите идеалисти и ентусиасти /доста малък %/
  " Остарели методи на преподаване от средата на миналия век - процесът на обучение на децата не трябва да им е интересен, а да им е гаден и отблъскващ. "
  Тука пак опираме до управляващата партия и желанието и и възможноста да проведе истински реформи.
  "Мафията на частните уроци.Училището рядко предлага занимания извън класната ралота.%
  Ами когато по гореспоменатите причини общото ниво е доста ниско за едно по-осъзнато и амбициозно дете остава тази опция,за да влезе в някое от малкото останали по-читави училища или да се подготви за студент в чужбина.
  Кича по време на празници е ясен той не е от съществените проблеми на образованието ни.
  Мисълта ми е ,че в съвременото общество съссилни регулации във всички области ,нивото на образованието ,ще е функция на действията на управляващите.
  Същите тези управляващи пък са функция на матряла дето ги избира.

 53. 53 Профил на 1107
  1107
  Рейтинг: 734 Неутрално

  Както върви, боку ще бъде изгонен поради интелектуални залитания...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK