Българите са песимисти за ситуацията в страната си и оптимисти за бъдещето на ЕС

Българите са песимисти за ситуацията в страната си и оптимисти за бъдещето на ЕС

© Юлия ЛазароваЗапазва се тенденцията българите да споделят по-често положително оценки за Европейския съюз, отколкото останалите европейски граждани, показва проучване на Евробарометър (тук). 60% от българите се уповават на ЕС (със 7 пункта повече от пролетта на 2019 г. и със 17 пункта над средната стойност, измерена на ниво ЕС-28). Заедно с Литва (66%) и Дания (63%) България е сред трите европейски държави, които декларират най-висока степен на доверие към ЕС.


Доверие в ЕС

© Евробарометър

Доверие в ЕС


Какъв е ЕС според българите?


В сравнение с гражданите на ниво ЕС-28 българите по-често определят ЕС като модерен (78%), демократичен (76%), прогресивен (69%) и ефективен (65%).
За българина ЕС означава най-вече свобода на пътуване, работа и възможност за обучение в рамките на съюз (61%). Едновременно с това ЕС е възприеман като гарант за качество на живот на бъдещите поколения (29%), като гарант на мир (23%) и за демокрация (23%).


Делът на хората в България, които споделят възгледа, че повече решения трябва да се взимат на ниво ЕС, е сходен с резултатите на ниво ЕС - 54%. В сравнение с европейските си съграждани (52%) българите (42%) по-рядко споделят увереност, че интересите на страната се взимат под внимание в достатъчна степен на ниво ЕС.


Проблемите пред ЕС


В България се приема, че ключовите проблеми пред ЕС са:


- имиграцията (48%);


- опасността от тероризъм (32%);


- проблемите, свързани с околната среда и климатичните изменения (19%);


- икономическите рискове пред съюза (14%) и недостатъчното влияние на съюза в глобален мащаб (11%).


На средноевропейско равнище проблемите, свързани с околната среда и климатичните изменения (35%) и имиграцията към ЕС (34%), са посочени като водещи изпитания пред съюза.


54% от българите смятат, че в бъдеще страната няма да се справя по-добре, ако е извън ЕС.


В контекста на "Брекзит" и на възхода на националистическите настроения в европейски и глобален мащаб значително по-малък дял от респондентите (28%) споделят схващането, че България би могла да се справя по-добре, ако е извън съюза.


Като цяло нараства делът на българите, които се чувстват граждани на ЕС (56%, с 4 процентни пункта ръст в сравнение с пролетта на 2019). Само в три страни обаче този дял е по-нисък.


Чувствате ли се гражданин на ЕС?

© Евробарометър

Чувствате ли се гражданин на ЕС?


В сравнение с пролетта на 2019 делът на българите, които имат положителна представа за ЕС, се увеличава от 59% на 61% и е с 19 пункта над средното ниво за съюза. Всъщност България е сред трите страни членки, за чиито граждани ЕС е с най-висок позитивен имидж - редом до Ирландия (63%) и Португалия (59%).


Гласът ми има значение в ЕС

© Евробарометър

Гласът ми има значение в ЕС


Оценка на ситуацията в България


Близо две трети (64%) от българите споделят песимистични нагласи за ситуацията в България като цяло.


Най-осезаемо е общественото безпокойство за положението на българската икономика - 74% го определят като "лошо" или "по-скоро лошо". За едва 20% то е добро, като по-нисък е този процент само в Италия, Испания и Гърция.


Как оценявате положението на националната икономика?

© Евробарометър

Как оценявате положението на националната икономика?


Основните вътрешнополитически проблеми, пред които е изправена България в момента според респондентите, са:


- покачването на цените/инфлацията/разходите за живот (43%);


- състоянието на българското здравеопазване и на здравно-осигурителната ни система (38%);


- икономическата ситуация като цяло (25%);


- проблемите на пенсионното осигуряване (18%);


- безработицата (13%).


Безработицата в страната отчита рекордно ниски нива, но те се дължат по-скоро на задълбочаващи се демографски проблеми, отколкото на икономически постижения.


Очаквания за бъдещето на ЕС


България попада в "златната среда" по отношение на положителните очаквания за бъдещето на ЕС - близо две трети от българите (63%) споделят оптимистични нагласи за бъдещето на съюза, с близо 5 пункта над средното ниво за ЕС-28.


Сред най-големите еврооптимисти се нареждат Ирландия (81%), Дания (74%) и Литва (74%), а най-отчетлив европесимизъм е регистриран във Франция (55%), Гърция (51%) и Великобритания (47%).


Всеки втори българин (48%) споделя мнението, че Европейският съюз се развива в правилната посока, докато на ниво ЕС-28 оптимистите за напредъка на съюза са 31% (32% на ниво ЕС-27).


Същевременно българите (59%) по-често дават положителна оценка на развитието на европейската икономика, отколкото гражданите на средноевропейско ниво (47%)/на ниво ЕС-27 (49%).


Делът на българите, които споделят положителни очаквания за икономическата ситуация в ЕС през следващите 12 месеца, е 28%, с 9 пункта над средноевропейското ниво.


В България преобладава мнението, че гласът на гражданите трябва да се взема в по-голяма степен под внимание, що се касае до решения, свързани с бъдещето на Европа (88%), като делът на подкрепящите това становище е с 5% над средноевропейското равнище. 82% от жителите на страната подчертават, че е необходимо всички държави - членки на ЕС, да зачитат основните ценности на ЕС - основни човешки и граждански права и демокрация.


Запазва се високият дял на българските граждани, които подкрепят по-нататъшно разширяване на ЕС (55%) - с 11 пункта над средноевропейското равнище.


Познаване и доверие на наднационалните институции


Мнозинството от българите декларират, че са чували за повечето от ключовите институции и органи на съюза - Европейски парламент (96%), Европейска комисия (84%), Европейска централна банка (85%), Европейски съвет (65%), Съд на ЕС (56%), Съвет на ЕС (53%), Европейски омбудсман (52%).


Делът на българите, които имат доверие в основните институции и органи на ЕС, също е по-висок, отколкото средното ниво за съюза - 54% от българите декларират, че имат доверие на Европейския парламент, представляващ гражданите на ЕС (51% на ниво ЕС-28), 51% вярват на Европейската комисия, ключовата институция, изготвяща предложения за нови закони на ЕС (47% на ниво ЕС-28). 52% се доверяват на Европейската централна банка, управляваща паричната политика на ЕС (42% - на ниво ЕС-28).


По-ниската степен на доверие към някои от институциите и органите на ЕС се дължи на значителния дял граждани, които всъщност не са чували за тях. Както на средноевропейско равнище, така и в България значително по-слабо позната остава Сметната палата на ЕС (42%), както и консултативни органи като Европейския комитет на регионите (33%) и Европейския икономически и социален комитет (31%).


В същото време общото познаване на ролята на Европейския омбудсман в България (52%) е по-високо, отколкото на ниво ЕС-28 (41%). Респективно доверието в България към Европейския омбудсман (52%) е по-високо, отколкото средното за съюза (41%).


Доверие към националните институции


В сравнение с данните на средноевропейско ниво законодателната, изпълнителната и съдебната власт в страната се ползват с осезаемо по-нисък кредит на доверие - 19% се доверяват на българския парламент (34% на ниво ЕС-28), а 28% - на правителството (34% на ниво ЕС-28).


Прави впечатление значителната разлика в декларираната степен на доверие на българите към правосъдната система в страната (21%) на фона на средноевропейското равнище - 51%.


На този фон политическите партии генерират най-висок дял негативни оценки. Не само в България (76%), но и на ниво ЕС-28 (76%)/на ниво ЕС-27 (75%) се отчита осезаем дефицит на доверие към амалгамата политически субекти. Най-отчетлив скептицизъм към политическите партии се отчита в Гърция (92%) и в Испания (91%), а най-високи нива на доверие са регистрирани в Дания (41%) и Нидерландия (40%). В България 13% декларират, че имат доверие на политическите партии.


Ценностите на ЕС


Както на ниво ЕС-28 (51%), така и в България (61%), Европейският съюз означава и най-вече свобода на пътуване, обучение и работа. Не случайно делът на българите (91%), които подкрепят правото на свободно движение на гражданите в ЕС и възможността да живеят, работят, учат и да правят бизнес навсякъде в ЕС, е по-висок от регистрирания на ниво ЕС-28 (82%).


В България ЕС означава още гарант за качеството на живот на бъдещите поколения (29%), мир (23%), демокрация (23%) и по-силна чуваемост на думата ни пред света (22%).


За европейците като цяло ЕС означава свобода (на пътуване, обучение и работа) (51%), мир (32%), евро/единна наднационална валута (32%), разнообразие на култури (28%) и демокрация (25%).


Като цяло, делът на българите (56%), които са удовлетворени от начина, по който работи демокрацията в ЕС, е по-висок от този на гражданите на ниво ЕС-28 (52%).


Доволни ли сте от начина, по който работи демокрацията в ЕС?

© Евробарометър

Доволни ли сте от начина, по който работи демокрацията в ЕС?


В същото време не са еднозначни оценките за функционирането на демокрацията в България - 42% споделят удовлетвореност от нея, а 54% считат, че в България не се спазват демократичните ценности.


От своя страна в сравнение с българите гражданите на ниво ЕС-28 (54%) по-често оценяват демокрацията в своята държава като успешно функционираща.


Медии


В България основни източници на информация за ЕС и неговите политики са телевизията (47%), разговори с роднини/приятели/колеги (26%), социалните онлайн мрежи (17%), новинарски уебсайтове (16%) и радиото (13%).


Като цяло всеки втори българин се информира за ЕС от телевизията, а всеки трети - от интернет.


Българите (65%) по-често се доверяват на телевизията, отколкото европейците (49%), по-рядко на печатната преса (30% в България, 46% - на ниво ЕС-28) и на радиото (51% в България, 57% на средноевропейско ниво).


В същото време българите по-често се доверяват на информация в интернет (54%), отколкото европейските граждани (32%). Сходни са данните, регистрирани и по отношение на социалните онлайн мрежи - 46% от българите имат доверие на споделеното в социалните мрежи, докато на ниво ЕС-28 делът е 20%.


На фона на ниво ЕС-28 българите най-често се доверяват на медийния поток - мнозинството от респондентите споделят възгледа, че българските медии предоставят разнообразие от гледни точки и мнения (70%) и заслужаваща доверие информация (61%).


Въпреки това обаче данните разкриват нагласи, предполагащи ограничения на медийната свобода в България - 44% от българите считат, че българските медии не предоставят информация, свободна от политически или търговски натиск, 47% споделят същото мнение и за българските обществени медии.


Толерантност


Сходен е делът на българите (68%) и на гражданите на ниво ЕС-28 (69%), които споделят положително отношение към имигранти от страни - членки на ЕС.


Значително по-нисък е делът на тези, които се отнасят позитивно към имиграция на хора от държави извън ЕС - на средноевропейско равнище делът е 48%, а в България - 22%.


Запазват се скептичните възгледи към интегрирането на имигранти и бежанци от държави извън ЕС. Преобладаващата част от българите (70%) не са съгласни с твърдението, че имигрантите биха могли да допринесат за страната им.


Около една трета от българите (34%) считат, че България трябва да помага да бежанците, докато на ниво ЕС-28 този дял е 69%.


Опазване на околната среда


Делът на българите (19%), които посочват рисковете за околната среда и климатичните изменения като основни проблеми, пред които е изправен Европейският съюз, е по-нисък от регистрирания на средноевропейско равнище (ЕС-28 - 35%, ЕС-27 - 36%).


На противоположния полюс са жителите на Нидерландия (62%), Швеция (61%) и Дания (58%), които открояват като основни изпитания пред ЕС именно изменението на климата и проблемите за околната среда.


Според 10% от българите грижата за околната среда е сред основните теми, които в най-голяма степен създават чувство за общност сред гражданите на ЕС.


На средноевропейско равнище делът на хората, които считат, че грижата за околната среда е обединителна тема за гражданите на ЕС, е близо два пъти по-висок - 19%.


Все пак делът на българите (76%), които считат, че всяко ново търговско споразумение, сключено от ЕС, трябва да гарантира най-високи стандарти за защита на климата, околната среда и труда, е близък до регистрирания на ниво ЕС-28 (80%).


Според българските граждани Европейският зелен пакт, предложен от Европейската комисия, следва да приоритизира борбата срещу пластмасовите отпадъци (52%), подпомагането на фермерите от ЕС (46%), разработването на възобновяеми енергийни източници (38%), защита на биологичното разнообразие (36%) и популяризиране на кръговата икономика (30%).


Подкрепяте ли обща европейска система за убежище?

© Евробарометър

Подкрепяте ли обща европейска система за убежище?


Подкрепа за подсилване на външните граници на ЕС

© Евробарометър

Подкрепа за подсилване на външните граници на ЕС


Подкрепа за европейски икономически и валутен съюз с единна валута, еврото

© Евробарометър

Подкрепа за европейски икономически и валутен съюз с единна валута, еврото


Подкрепа за нови мерки на ниво ЕС за подобряване на равенството между половете на работното място

© Евробарометър

Подкрепа за нови мерки на ниво ЕС за подобряване на равенството между половете на работното място


Подкрепа за единен цифров пазар в рамките на ЕС

© Евробарометър

Подкрепа за единен цифров пазар в рамките на ЕС


Между 14 и 29 ноември 2019 г. по поръчка на Главна дирекция "Комуникации" към Европейската
комисия е проведено издание 92.3 на проучването Евробарометър от Kantar Public (консорциум от изследователски агенции).


В България са проведени 1039 интервюта. Генералната съвкупност за българското население над 15-годишна възраст е 6 045 658 лица, т.е. 1% от извадката съответства на приблизително 60 457 души. При този обем на извадката нивото на стандартна грешка е 3.1%,.

Ключови думи към статията:

Коментари (84)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 806 Неутрално

  Интересно откъде пък може да има оптимизъм по отношение на ЕС след като Германия вече официално е в рецесия?

 2. 2 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 3621 Любопитно

  Интересно изследване...Което определено влиза в противоречие с "изследванията" на Кънчо и червен Кольо за "любовта" ни към Расия!

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 3. 3 Профил на меншевик
  меншевик
  Рейтинг: 352 Весело

  Ясно се вижда, че стремежът на рашистите и техните слуги у нас да създадат атмосфера на евроскептицизъм у българите челно се удрят в прагматизма на нашенеца, който, понеже знае 2 и 200, може много добре да смята разликата между ползите на еврочленството и православно-комунистическия сталински рай.

  Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
 4. 4 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3100 Неутрално

  Те и за комунизма на хоризонта бяха оптимисти. Сега пак зяпат хоризонта на надеждата. Ми да зяпат!

 5. 5 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5733 Неутрално

  "Българите са песимисти за ситуацията в страната си и оптимисти за бъдещето на ЕС"

  Значи сме прозорливи

 6. 6 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1778 Неутрално

  Така беше и преди 12 години - при влизането ни в ЕС!!!
  Още тогава бяхме наясно че няма да се справим сами и очаквахме ЕС да ни вкара в пътя!
  Както казваше Левски - Всичко се дължи на нашите задружни усилия!
  Само така ще стане!
  А остена на ЕС само ще ни сръчква!

 7. 7 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1778 Неутрално

  До коментар [#2] от "Willy Messerschmitt":

  кънчево - райчевите цифри са изследване само като заглавие а иначе винаги са били най-чиста проба петоколонна пропаганда!!!

 8. 8 Профил на меншевик
  меншевик
  Рейтинг: 352 Весело

  За разлика от крушовската биволица, на която демокрацията много ѝ отне/и аз най-после научих къде е удареното ѝ на клавиатурата :))/ , огромното мозинство от българския народ съвсем ясно вижда преките ползи за страната ни и за хората ни от членство в ЕС.
  Според червен Кольо народа обича Путин, но не ще да чуе за северноазиатския му рай. Що така бе другари?

  Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
 9. 9 Профил на aleksandarx
  aleksandarx
  Рейтинг: 1192 Неутрално

  До коментар [#3] от "меншевик":

  Ама доста добре се справят в Гърция, Франция и Италия.

 10. 10 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1740 Весело

  Да не берем на Германия кахърите , защото те са германци.....а , ние можем за разлика от тях да си я караме всякак , важното е да не ни се бъркат в тъпотията....и тогава ще сме недоволни , беззъби и критикари на собствените глупости !

 11. 11 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2646 Неутрално

  Аз съм голям оптимист за България. през 89 си казха, супер, за 3 години и нещата ще се оправят. Най-много за пет.
  От тогава станах още по-голям оптимист и вярвам, колкото и да е зле, винаги може да стане по-зле 😂😂😂

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 12. 12 Профил на jmf29537805
  jmf29537805
  Рейтинг: 716 Неутрално

  Най-доброто което ни се е случило в нашата история е приемането ни в ЕС и НАТО.
  И никога не сме живели толкова добре колкото сега.

 13. 13 Профил на proizvoditel
  proizvoditel
  Рейтинг: 813 Неутрално

  Българите искат ЕС да решава все повече въпроси за България, не защото не искат суверинитет или обичат да са роби, а защото искат някой да ни спаси от наглите мафиоти, произлезли от ДС, КГБ и БСП, а днес им слугува Бойко Борисов. Но ЕС им дава пари и изобщо не се интересува от хората. Аз доскоро исках да станем щат на САЩ, но като гледам кого посочиха за най-корумпирания в България - ми стана обидно. По добре да си бяха мълчали!

 14. 14 Профил на меншевик
  меншевик
  Рейтинг: 352 Неутрално

  До коментар [#9] от "alexandar":

  Заслугата за това в Гърция и Италия не е на кремльовците, а на местните олигофрени, които ги вкараха в тежки кризи, особено в Гърция. Но обективният факт е следния - без ЕС и Гърция и Италия щяха да последват съдбата на една Аржентина да речем и отдавна да са банкрутирали.
  При французите е друга работата - там кремльовците имат директна заслуга за евроскептицизма /Льо Пен/. Но пък за сметка на това френският истаблишмънт по-скоро би предпочел да бъде избесен по стълбовете на Париж, отколкото да се откаже от политическото си водачество в Европа, което е такова благодарение на ЕС.

  Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
 15. 15 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3339 Неутрално

  До коментар [#2] от "Willy Messerschmitt":

  В България няма русофили.Има съветофили-носталгици по младостта си.Нищо повече.

 16. 16 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3850 Любопитно

  До коментар [#1] от "sqrt":

  И аз това се потах.....
  ЕС и оптимизъм.....

  Bukalemun
 17. 17 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1854 Неутрално

  Даже и когато умишлено е объркван , от хибридни внушения. Българина остава прозорлив и стъпил здраво на земята.

  SHADOWS of SOFIA
 18. 18 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3100 Неутрално

  " Аз доскоро исках да станем щат на САЩ,....."
  До коментар [#13] от "proizvoditel":

  Колония повече ли е от щат или по-малко? И на какво се надяваш, техният принцип е "Кучи син, ама наш"!

 19. 19 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1854 Неутрално

  До коментар [#1] от "sqrt":И аз това се потах..... ЕС и оптимизъм.....
  —цитат от коментар 16 на eti mehter


  Гледай си Анадола! Пък и лука може да поевтинее.

  SHADOWS of SOFIA
 20. 20 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3850 Весело

  До коментар [#18] от "Judjuk":

  щат
  ======
  Днес това е модерната дума....

  Bukalemun
 21. 21 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4270 Неутрално

  До коментар [#2] от "Willy Messerschmitt":

  "Интересно изследване...Което определено влиза в противоречие с "изследванията" на Кънчо и червен Кольо за "любовта" ни към Расия!"

  Кое от двете е вярно може много лесно да се установи по съотношението между:
  1. Броя/процента на българските граждани, живеещи и/или работещи в ЕС и Русия;
  2. Броя/процента на българските граждани, чиито деца учат в ЕС и Русия;
  3. Броя/процента на българските граждани, прекарващи ваканциите си в страни от ЕС и Русия;
  4. Броя/процента на българските граждани, желаещи България да постигне стандарта на живот на ЕС и Русия;
  5. Броя/процента на българските граждани, стремящи се да обзаведат дома си и изобщо да живеят, работят и потребяват по европейски и руски тертип.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 22. 22 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2442 Неутрално

  ЦИТАТ : "Проблемите пред ЕС"

  Най-големият проблем на ЕС е да се самоопреди какво е !
  Федерация, конфедерация ... защото сега е АСАМБЛЕЯ евротарикати.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 23. 23 Профил на unite
  unite
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Друго наскорошно проучване показа, че освен Европата българинът одобрява и.... Путин. Положението май е шизофренично.

 24. 24 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4270 Неутрално

  До коментар [#12] от "jmf29537805":

  "Най-доброто което ни се е случило в нашата история е приемането ни в ЕС и НАТО."

  Напълно съм съгласен.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 25. 25 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1778 Неутрално

  До коментар [#15] от "yanne":

  Преди около 140 години Захарий Стоянов е наричал тези хорица просто ясно и точно РУБЛАДЖИИ!!!

 26. 26 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1854 Неутрално

  Друго наскорошно проучване показа, че освен Европата българинът одобрява и.... Путин. Положението май е шизофренично.
  —цитат от коментар 23 на unite


  То в РФ му пада рейтинга от 59% на 35% та тук ли ще се намери нормален човек да го одобрява.Нали затова представителите на ростролзавод са наети да плюят по ЕС.

  SHADOWS of SOFIA
 27. 27 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2442 Неутрално

  До коментар [#2] от "Willy Messerschmitt":В България няма русофили.Има съветофили-носталгици по младостта си.Нищо повече.
  —цитат от коментар 15 на yanne


  +++ Съгласен ! Лошото е, че нЕкои не вдяват, че не можем да отстъпим нито от живота си, нито от постиженията си с които се гордем. Вярно че по соца не беше китка , ама сега е по-зле ... Каква млада беше и бабичката, а сега е от ден на ден е по-дърта , как да няма носталгия по младостта. Когато ми заговорят по форумите за "лагери"... винаги се сещам как бях на море като пионерче = няма как да се разберем - има разлика в понятията и възприятията !

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 28. 28 Профил на objective
  objective
  Рейтинг: 729 Разстроено

  Българите са песимисти заради смъртоносно задушаващата "прегръдка" на руската мафия и нейната пета колона у нас.

 29. 29 Профил на меншевик
  меншевик
  Рейтинг: 352 Весело

  До коментар [#21] от "Norman Granz":

  Броя/процента на българските граждани, стремящи се да обзаведат дома си и изобщо да живеят, работят и потребяват по европейски и руски тертип."


  Специално за потребяването по руски тертип - не само българите, но и въобще който и да е нормален човек няма как да иска да потребява препарати за вана и течност за автомобилни чистачки, колкото и иначе да обича Путин.

  Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
 30. 30 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3850 Весело

  До коментар [#26] от "К2":

  На Макрон рейтинга е доста по нисък.....но е мотора на ЕС, нали.... 😁
  Пардон.....мотора май беше Меркел....

  Bukalemun
 31. 31 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4270 Неутрално

  До коментар [#26] от "К2":

  "То в РФ му пада рейтинга от 59% на 35%..."

  Аа, извинявй!

  Веднъж вече беше паднал на 32%, та от правителството се обърнаха към ВЦИОМ с остри забележки по отношение на използваната методика, в резултат на което на другия ден рейтингът отново се вдигна на 78%.

  Ако от тези "78%" е паднал на 35%, смятай колко е в действителност...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 32. 32 Профил на меншевик
  меншевик
  Рейтинг: 352 Весело

  До коментар [#27] от "dark'star":

  Бай Таньо, сменай бабата и пак ще има боб чорба и сутляш за 35 стинки в заводския стол.

  Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
 33. 33 Профил на Aldi Mitov
  Aldi Mitov
  Рейтинг: 344 Неутрално

  Оптимисти сме за ЕС, защото на фона на кочината, която сме си заформили тук изглежда много по-подредено там.

 34. 34 Профил на Aldi Mitov
  Aldi Mitov
  Рейтинг: 344 Неутрално

  Оптимисти сме за ЕС, защото на фона на кочината, която сме си заформили тук изглежда много по-подредено там.

 35. 35 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1854 Неутрално

  До коментар [#26] от "К2":На Макрон рейтинга е доста по нисък.....но е мотора на ЕС, нали.... 😁 Пардон.....мотора май беше Меркел....
  —цитат от коментар 30 на eti mehter


  Може и да е нисък но е от действително отношение. Виж при диктаторите , въпреки цялата им пропагандна машина да им пада рейтинга си е катастрофа.

  SHADOWS of SOFIA
 36. 36 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2442 Неутрално

  Друго наскорошно проучване показа, че освен Европата българинът одобрява и.... Путин. Положението май е шизофренично.
  —цитат от коментар 23 на unite


  Въобще не шизофренично :-) Какво му е лошото на ЕС ?! Много си е хубав даже някъде на запад ... "ама ка'т русия втора няма , тъй могъща по Света , тя е нашата опора, тя е на'шта висота " и всичко велико което сме постигнали е с помощтта на Русия = от могъща и високотехнологична промишленост до космонавти , а Путин е само временно и без значение. ЕС обаче ни донесе погром над промишлеността и обществото

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 37. 37 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3850 Весело

  До коментар [#27] от "dark'star":

  Вярно че по соца не беше китка , ама сега е по-зле ...
  ======
  :)....напълно те разбирам....
  Ама не бъди толкова алчен, бе Таньо....!
  Верно ти откраднаха букета, ония от Брюксел.....но и те са хора....
  Нека си поживеят и те половин век.... 😁

  Bukalemun
 38. 38 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4583 Любопитно

  "Заедно с Литва (66%) и Дания (63%) България е сред трите европейски държави, които декларират най-висока степен на доверие към ЕС."

  И аз имам голямо доверие в ЕС. Със сигурност повече отколкото към собственото ни българско правителство.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 39. 39 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2442 Весело

  До коментар [#27] от "dark'star":Бай Таньо, сменай бабата и пак ще има боб чорба и сутляш за 35 стинки в заводския стол.
  —цитат от коментар 32 на меншевик


  +++ ... бабичката е едно добро начало, ама като се замислих и капитализма е за смяна с нещо по-съвременно

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 40. 40 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4583 Любопитно

  "В сравнение с гражданите на ниво ЕС-28 българите по-често определят ЕС като модерен (78%), демократичен (76%), прогресивен (69%) и ефективен (65%)."

  Модерен и демократичен със сигурност, за съжаление не чак толкова прогресивен и ефективен.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 41. 41 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4583 Любопитно

  "В България ЕС означава още гарант за качеството на живот на бъдещите поколения (29%), мир (23%), демокрация (23%) и по-силна чуваемост на думата ни пред света (22%)."

  Според мен най-важните ценности на ЕС са демокрацията и свободата, мирът също. В този смисъл е прекрасно, че нашата държава е страна членка на ЕС.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 42. 42 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2442 Неутрално

  Българите са песимисти заради смъртоносно задушаващата "прегръдка" на руската мафия и нейната пета колона у нас.
  —цитат от коментар 28 на objective


  България е в "смъртоносна прегръдка" благодарение на ЕС и с помощта на НАТО

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 43. 43 Профил на Йоаникий
  Йоаникий
  Рейтинг: 700 Любопитно

  Животът в Европа си е тип-топ, милиарди хора по света го предпочитат така или иначе. За българите от особена важност е страната да остане член на Обединена Европа и на НАТО по обясними причини. Без никакво значение какво втълпява денонощната пропаганда на български език, защото нейната цел е съвсем друга.

  Най-високите препятствия са тези, които сами си поставяме.
 44. 44 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Доста точно. Ние - зле, ЕС - все по-добре.

 45. 45 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4270 Неутрално

  До коментар [#39] от "dark'star":

  "+++ ... бабичката е едно добро начало..."

  Не знам как е било при соца, ама сегашните бабички не си падат по безработни...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 46. 46 Профил на gedk
  gedk
  Рейтинг: 517 Неутрално

  До коментар [#39] от "dark'star":

  Бе аз като гледам от тебе полза нямат ни капитализма ни бабата. Та внимавай какво си пожелаваш.

 47. 47 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1095 Неутрално

  До коментар [#12] от "jmf29537805":

  “ Най-доброто което ни се е случило в нашата история е приемането ни в ЕС”
  И никога не сме живели толкова добре колкото сега.
  ——
  Та кайш, начи, че най-добрата случка у цялата история(!) е моментът в който държавата започва да изчезва като такава и на вас не ви пука, щото живеете по-добре от преди. И това — при положение че сте последни по всичко в ЕС. Кви ли дитирамби щяхте да пеете ако станехте предпоследни...

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 48. 48 Профил на tall_ship
  tall_ship
  Рейтинг: 294 Весело

  Най-много се кефя на гърците (първата графика) с най-ниско доверие в ЕС, който те обраха юнашки и който след това и въпреки това, ги извади от калта с многомилиардни инжекции.......

  FILII MARIS SUMUS
 49. 49 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8066 Неутрално

  Това малко сложно изглежда. Да не са намислили всички да емигрират.

 50. 50 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1095 Неутрално

  До коментар [#24] от "Norman Granz":

  “ Напълно съм съгласен.”
  ——
  Естествено. За някои сичко е за продан ... само и само малко келепирец да падне

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 51. 51 Профил на Black Label
  Black Label
  Рейтинг: 450 Неутрално

  За състоянието на страната ни открай време сме песимисти. "Никога няма да се оправим", е една от най-повтаряните фрази у нас. И за съжаление е част от народопсихологията ни. За ЕС - виж там е друга работа - там за големите, богатите. Ние сме част от тях, ама не съвсем. И сами не си вярваме.

 52. 52 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3850 Разстроено

  До коментар [#47] от "Gretel":

  моментът в който държавата започва да изчезва като такава и на вас не ви пука, щото живеете по-добре от преди.
  ========
  И се радват даже....

  Bukalemun
 53. 53 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1523 Неутрално

  Голяма работа е БЪЛГАРИНА!
  Имам предвид българина описан толкова добре от Сула - оня рунтав мъжага, с голямото шкембе, с анцуг в разцветките на трикольора и леко понамирисващ на пот.
  Той непрекъснато мрънка и се жали от всичко и всички с изключение на "неговите хора, каквито има на много и все важни места, обича много Путин ( повече от руснаците), люто мрази джендърите, но за сметка на това обича и Европейския съюз.
  Някой ше каже, че това е малко шизофренно, ама не е познал. Най-обикновен, редови опортюнизъм - както именития му предшественик и той се кланя на един Господ - КЕЛЕПИРА.

 54. 54 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 753 Весело

  До коментар [#13] от "proizvoditel":

  ЕС не може да ни спаси от тези, които ние /!/ сами си избираме. Какво да направи ЕС, да прати танкови дивизии да ги свали ?

 55. 55 Профил на Al Tikvone
  Al Tikvone
  Рейтинг: 393 Неутрално

  Всички партии в българското правителство и парламента, както и почти всички български всекидневници работят за руските интереси. Това е особено видимо в прокарването на енергийни проекти, които или противоречат на икономическата логика (като продължаването на "Турски поток" през България), или директно заплашват националната сигурност (АЕЦ "Белене").


  На Балканите, политическите елити с готовност прегръщат руския авторитарен модел, което пасва на доминиращите в района механизми за "пленяване" на държавата от частни интереси. Хората, които взимат решенията, стават колаборационисти на Москва и това сътрудничество се гарантира и чрез корупционна рента, която те си извличат от руски мащабни инфраструктурни и енергийни проекти.

  "Дори управляващата ГЕРБ и коалиционните ѝ партньори от Патриотичния фронт фактически прегърнаха от 2016 г. насам повечето от прокарваните от Кремъл енергийни проекти, макар на думи партията на Бойко Борисов да се обявява за реализиране на стратегическите евроатлантически цели на България", се казва в текста. В него се посочва, че "Атака" е най-откровено проруската партия в България, но за Кремъл тя е периферен играч и основните му операции за политическа намеса са фокусирани върху структурно важни политически сили, включително основните управляващи и опозиционни партии.


  "БСП е най-популярната промосковска партия в България, както и най-голямата опозиционна група в парламента. Партията не е евроскептична и общо взето следва евроатлантическата ориентация във външната политика, но в тандем с други по-малки, но много влиятелни партии като ДПС и АБВ, системно работи да прокарва руския икономически дневен ред в България. Те са особено активни в лобирането на мащабни инфраструктурни проекти.


  Медии и групи за натиск

  В допълнение, руското медийно влияние минава през няколко малки кабелни телевизии като "Канал 3" и "Алфа" и поне 3 вестника ("Дума", "Земя" и "Атака"), директно свързани с Русия било през собствениците си или чрез влиянието върху съдържанието на това, което те излъчват и печатат, пишат авторите.

  "Част от най-многотиражните всекидневници като "Телеграф", "Труд", "Монитор" и "24 часа" (бел.ред - виж уточнението в началото на статията) разпространяват руска пропаганда чрез специално внимание върху това колко правилна била руската външна политика в Европа, Близкия изток и Латинска Америка, колко важни са за Европа, България и Балканите руските енергийни проекти и колко отвратителни са евроатлантическите ценности. Общото между всички тези издания е, че са свързани с мрежи с тесни бизнес връзки с Русия - като тази на един от българските медийна магнати и депутат Делян Пеевски. Медии под руско влияние станаха и платформи за свързани помежду си проруски политици, журналисти и интелектуалци, които омешват в едно пропагандирането на санкционирано от Кремъл говорене за консервативни и традиционни ценности навсякъде, където се появи съответна възможност в обществения дебат - особено когато става дума за социален пол, ЛГБТ или традиционното семейство."

  Отвъд повсеместният за района проблем с неясните крайни собственици на медиите, олигархизирането на медийните пазари (и то от мрежи, тясно свързани с бизнес с Русия), слабото прилагане на закона, зависимостта на медиите от големи рекламодатели на иначе малък пазар за реклами ситуацията се усложнява и от силните политически връзки с хора в управлението. Първо, тези мрежи подкрепят концентрацията на публични и частни средства в конкретни медии, често свързани с руската външна политика или проруски частни интереси. Второ, комбинацията от притежаване на медии и участие в политиката предоставя на националното правителство мощен инструмент за ефективен контрол над това, което се пише и говори в полза на честни и руски политически и икономически интереси. Това става, независимо, че в официалната си позиция правителството може да изглежда балансирано и неутрално по същите тези въпроси, обясняват авторите на доклада.


  При това Русия не оставя всичко на местни олигархични мрежи. Чрез религиозни, културни и неправителствени организации и групи тя се опитва да обърква, дезориентира, манипулира, да сее нестабилност и напрежение, да съживява стари конфликти, сред общности, избиратели и населението на страни в района, които не могат да се нарекат русофили. Нещо повече - тези групи могат и без директна намеса в процеса за взимане на решения да създадат бързо атмосфера, която да принуди правителството да промени свое решение.

  "Отслабването на притегателната сила на Европейския съюз оставя властови вакуум в Югоизточна Европа, който авторитарни сили като Русия са готови да запълнят", казват авторите. "Кремъл се възползва от отстъплението на демокрацията и всеобщото завладяване на държавата и нейните нефункциониращи институции, за да засили икономическото и политическото си влияние в региона. Докато руската икономическа мощ в Югоизточна Европа отслабва след налагането на санкции от страна на ЕС и НАТО през 2014 г., цялостната й способност да влияе на националните политики остава значителна и дори придобива по-голяма ефективност."

  Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
 56. 56 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 294 Неутрално

  От линка на Дневник - "2019 92 Standard Eurobarometer 92 November 2019 December 2019
  First Results (3)" и техническите му спецификации на стр TS1, ред 2 от таблицата показва, че партньор на Евробарометър е TNS BBS...

  Кънчо Стойчев "През 1991 г. заедно с Андрей Райчев основава ББСС „Галъп Интърнашънъл“ – агенция за социологически изследвания. След закупуването на 34% от „Тейлър Нелсън Софрес“ (1998), ББСС става партньор на TNS – третата по величина компания в информационната сфера в глобален мащаб." /Уики/

  Честито!

 57. 57 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 753 Весело

  До коментар [#48] от "tall_ship":

  Всъщност, нахалството на гърците е произтича от капанът заложен в идеите на ЕС. Нали уж Божем, древна Гърция е дала демократичните принципи ... Но не се кефете чак толкова на гръцките тарикатлъци... Господ малко забавя ...

 58. 58 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 753 Любопитно

  До коментар [#47] от "Gretel":

  Гретел, ти в България ли живееш и колко деца си отгледала ?

 59. 59 Профил на zfm52680934
  zfm52680934
  Рейтинг: 524 Неутрално

  То за това всички прочувания,на основа на "усещането на българина",винаги сме най зле,според запитаните.
  Защото българина си е песимист по природа!

  sdg
 60. 60 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3850 Неутрално

  До коментар [#57] от "Петър Иванов":

  Всъщност, нахалството на гърците е произтича от капанът заложен в идеите на ЕС
  =======
  Ето....това е....
  Чисто просто и ясно...!!!
  И на плюс са ония три държави които са заложили тия капани....
  В това няма нищо за чудене.....такъв е живота.....

  Bukalemun
 61. 61 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4270 Неутрално

  До коментар [#55] от "Firestarter":

  "... руска пропаганда ... колко правилна била руската външна политика в Европа, Близкия изток и Латинска Америка, колко важни са за Европа, България и Балканите руските енергийни проекти и колко отвратителни са евроатлантическите ценности."

  Аз нямам нужда да чета тези "вестници", защото въпросната пробаганда е виждам ежедневно в коминтарите под статиите, преразказана с елементи на разсъждение от проруските (а от година и нещо насам - и от гербаджийските) тролове.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 62. 62 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2646 Неутрално

  До коментар [#18] от "Judjuk":

  Some states are sovereign, while other states are subject to external sovereignty or hegemony, where supreme authority lies in another state. The term "state" also applies to federated states that are members of a federation, in which sovereignty is shared between member states and a federal body.

  A sovereign state, in international law, is a political entity that is represented by one centralized government that has sovereignty over a geographic area. International law defines sovereign states as having a permanent population, defined territory, one government, and the capacity to enter into relations with other sovereign states. It is also normally understood that a sovereign state is neither dependent on nor subjected to any other power or state.

  A country may be an independent sovereign state or part of a larger state, as a non-sovereign or formerly sovereign political division, a physical territory with a government, or a geographic region associated with sets of previously independent or differently associated people with distinct political characteristics. It is not inherently sovereign.

  A colony is a territory under the immediate complete political control and occupied by settlers of a state, distinct from the home territory of the sovereign.

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 63. 63 Профил на Δημήτριος Ξηρός
  Δημήτριος Ξηρός
  Рейтинг: 8 Весело

  До коментар [#57] от "Петър Иванов":

  Драги ми Петърчо, да знаеш колко си прав - не е за вярване. Освен всичко, което си изброил, ами успяха да си издействат нови кредити с отрицателна лихва!!!
  Скъсват се да им отпускат кредити, че даже си и плащат, а неблагодарните гърци са песимисти за бъдещето на тази формация.
  Ти гледай сеир сега, банките очакват и една инжекция от порядъка на 45-50 млрд. завръщане на влогове и поне два пъти по толкова от Дюшек Банк.
  Еййй, грък да си на тоя свят.

 64. 64 Профил на Δημήτριος Ξηρός
  Δημήτριος Ξηρός
  Рейтинг: 8 Весело

  До коментар [#50] от "Gretel":

  Келепир е турска дума, вие знаете по добре от всички.
  Гледам още една сграда падна в Констатинопол заради келепира на инвеститора.
  Нашите сгради там са на по 2000 години и не са мръднали.

 65. 65 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3850 Неутрално

  До коментар [#64] от "hrp35634702":

  И още един сирийски хеликоптер. ...

  Bukalemun
 66. 66 Профил на b_52_strato
  b_52_strato
  Рейтинг: 772 Неутрално

  До коментар [#13] от "proizvoditel":

  Прекрасен коментар!

  Забранявам на бокулизачи и комуняги да четат постингите ми!
 67. 67 Профил на MORTAR
  MORTAR
  Рейтинг: 237 Весело

  Аз съм оптимист, защото не вервам на Дневник. И колкото повече пишат че сме зле, че нещата са нетърпими, толкова по-голем оптимист ставам.

  Свободен архитект, урбанист и еколог!
 68. 68 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 294 Неутрално

  "Росен Елезов: С активни мероприятия се опитват да убедят колко „обичаме“ Москва, за да бъдат отчаяни мислещите хора
  ...
  Но под тази повърхност се оголват кучешките зъби на лабораторно заченатите манипулативни схеми, разработвани в центровете за дезинформация на Кремъл. Неслучайно в публичното пространство битуват подозрения, че „Pew Research Center“ работи с базираната в Париж Taylor Nelson Sofres плюс придобитата част от агенцията BBSS - Gallup International на Андрей Райчев и Кънчо Стойчев, явно стоящи, както обикновено в сянка. ..."
  https://faktor.bg/bg/articles/mneniya-intervyu-rosen-elezov-s-aktivni-meropriyatiya-se-opitvat-da-ubedyat-kolko-obichame-moskva-za-da-badat-otchayani-misleshtite-hora

 69. 69 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1207 Неутрално

  ........"Много лошо вика стана......
  а страната ГЕРБ- берски осрана".......... Ама българите били "оптимисти".......

 70. 70 Профил на Δημήτριος Ξηρός
  Δημήτριος Ξηρός
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#65] от "eti mehter":

  Война е...

 71. 71 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1095 Неутрално

  До коментар [#58] от "Петър Иванов":

  “ Гретел, ти в България ли живееш и колко деца си отгледала ?”
  ——
  Намеквате, значи, че само една многодетна майка, обитаваща територията има право да коментира факта че сте се дали за единия комат,т.е.поставяте под въпрос моралното ми право да отбелязвам факта. Грешите, драги, фактите нямат морално съдържание, интерпретацията им — да. А аз ще съм последната да поставя под въпрос избора ви на кого да са дадете и на каква цена

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 72. 72 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 542 Неутрално

  Всичко ще се оправи, само аз аз няма да стана пак на 20 години. Но дори и това не искам, стига ми това, което имам тук, в България.

 73. 73 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1095 Неутрално

  До коментар [#52] от "eti mehter":

  “ И се радват даже....”
  ——
  Може би с право... особено като се погледне алтернативата

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 74. 74 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1095 Неутрално

  До коментар [#64] от "hrp35634702":

  “ Келепир е турска дума”
  ——
  Дума да няма, така е. Такива чуждици като тази, обаче, съществуват в езика щото заключват в себе си някои специфични асоциации, специален “аромат”, flavor

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 75. 75 Профил на proizvoditel
  proizvoditel
  Рейтинг: 813 Неутрално

  До коментар [#54] от "Петър Иванов":

  ЕС можеше да не дава на мафията да си разпределя еврофондовете и да създава с тези безвъзмездни пари монопол след монопол. Простичко е: едни и същи фирми и лица колкото и да са некадърни получават постоянно милярди, с които да мачкат конкурентите си. А те не са получавали никога нито обществена поръчка, нито пари от еврофондове, но постоянно са обвинявани, че били сива икономика, въпреки, че данъчните не излизат от техните предприятия и офиси, и въприки, че за разлика от фирмите на мафията плащат и данък печалба.

 76. 76 Профил на greeneyes
  greeneyes
  Рейтинг: 3002 Неутрално

  "За руските интереси работят в правителството, парламента и водещи медии"

  https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/01/27/4021081_za_ruskite_interesi_rabotiat_v_pravitelstvoto/

  П.С. Ясно е казано кой вреди и работи срещу страната ни - Русия и нейните подставени лица. (моля да не се изтрива коментара ми). Да се има предвид, че това е публикувано в Дневник, а не е написано от мен, така че не изтривайте, по темата е и мнението за действията на враждебната на България страна е на Центъра за изследване на демокрацията.

  Пазете се от доносника vesolr
 77. 77 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3850 Неутрално

  До коментар [#75] от "proizvoditel":

  Може(ше).....но дава.....
  Виж к. 37.....

  Bukalemun
 78. 78 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 640 Неутрално

  До коментар [#1] от "sqrt":

  Хем имало песимизъм за България ,но пък имало за ЕС Ами освен да си мисля че тези дето са ги питали имат единствено желание да напуснат България по друг начин немога да си обясня тези резултати

  гошо
 79. 79 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 640 Неутрално

  До коментар [#5] от "pet_fire":

  Значи тези които са ги питали са решили да емигрират и за това са оптимисти за ЕС и за да намерят оправдание и собствена утеха са песимисти за България

  гошо
 80. 80 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 640 Неутрално

  До коментар [#11] от "GMO VACCINES CHEMICALS":

  Е и какво ти е зле пък на теб

  гошо
 81. 81 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1720 Неутрално

  Българския роб, докато разбере какво е демокрация и как се консумира, ще изчезне като вид.

 82. 82 Профил на joro4900
  joro4900
  Рейтинг: 735 Весело

  До коментар [#3] от "меншевик":

  „...да създадат атмосфера на евроскептицизъм у българите челно се удрят в прагматизма на нашенеца, който, понеже знае 2 и 200, може много добре да смята...“

  А бе той и Андрешко знае 2 и 200 и може много добре да смята. А ма евроскептицизма идва от друго. Нашенеца гледа как е изоставен в ръцете на бандата, която се е уговорила с тая от Брюксел. И прагматизмът му е нЕкъде другаде... Та „от нигде взорът надежда не види...“

 83. 83 Профил на joro4900
  joro4900
  Рейтинг: 735 Весело

  До коментар [#65] от "eti mehter":

  „И още един сирийски хеликоптер. ...“

  А ха. Само не разбрах защо не е русски. Само да не стане после „И още една джамия в Константинопол“...

 84. 84 Профил на margin call
  margin call
  Рейтинг: 8 Любопитно

  По- скоро сме за ЕС, като удавници за сламка...

  https://youtu.be/dWTbvgVOnn0
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK