Расизъм, домашно насилие, медии: Съветът на Европа видя ред проблеми в България

Расизъм, домашно насилие, медии: Съветът на Европа видя ред проблеми в България

© Георги КожухаровИма нужда от политическа и културна промяна в начина, по който малцинствените групи се третират и представят в България, където езикът на омразата, дискриминацията и враждебността срещу ромите, ЛГБТИ хората и хора от други малцинствени групи остават проблем, предизвикващ остра загриженост. Това заявява комисарят на Съвета на Европа по правата на човека Дуня Миятович в доклад от посещението си в България през ноември 2019 г.


Докладът поставя акцент върху расизма, нетолерантността и дискриминацията; насилието над жени и домашното насилие; и свободата на медиите.


Комисарят призовава властите да реагират енергично на проявленията на език на омразата, включително от страна на високопоставени политици, да повишат правната защита от дискриминация и престъпления от омраза и ефективно да разследват и преследват наказателно подобни деяния.
Комисарят изразява възмущение от климата на враждебност срещу ромите, особено срещу онези, принудени да напуснат домовете си вследствие на протести срещу техните общности в няколко населени места. Тя призовава властите спешно да предприемат мерки за справяне с положението на засегнатите лица, както и без забава да направят необходимото за засилване на правните гаранции, съпътстващи принудителните изселвания. Необходимо е също да се предприемат решителни действия за подобряване на общото жилищно положение на ромите, включително техния достъп до социални жилища.


Комисар Миятович изразява загриженост от факта, че дебатите около Истанбулската конвенция са ескалирали до тревожни тенденции, представляващи сериозна заплаха за правата на жените, децата и ЛГБТИ хората. "Продължаващите атаки срещу НПО, оттеглянето от страна на правителството на Стратегията за закрила на детето и отлагането на влизането в сила на новия Закон за социалните услуги са сред най-печалните примери на тези тенденции", заявява тя. "Властите трябва да променят курса си. Те трябва да се борят с вредните наративи, да подобрят законодателството и да повишат осведомеността на обществото относно нуждата от по-голяма закрила на жертвите на насилие срещу жени и домашно насилие. "Особено внимание следва да се обърне на насърчаването на равенството между жените и мъжете", казва комисарят.


Друг проблем, предизвикващ загриженост, е, че услугите за жертви на домашно насилие са недостатъчни и не покриват адекватно всички региони в България. Ето защо комисарят призовава властите да увеличат броя на кризисните центрове и на другите социални услуги, необходими за жертвите на домашно насилие. В допълнение тя препоръчва набор от мерки, които да подпомогнат усилията на властите в борбата им срещу насилието над жени и домашното насилие. "Необходими са по-силна подкрепа за НПО и правозащитниците, работещи в тази сфера, и системно събиране на данни за всички форми на насилие срещу жени, основано на пола. Властите трябва да наложат възпиращи санкции на извършителите, да гарантират на жертвите достъп до безплатна правна помощ и лесно достъпни мерки за закрила, както и да им предоставят ефективни правни средства за защита="


Докладът на комисаря отбелязва и продължаващото влошаване на медийната свобода в резултат на съвкупност от фактори, включващи непрозрачните медийна собственост и финансиране, тормоза над журналисти, използването на дела за клевета и политическото влияние.


Като набляга на значението на свободата и плурализма на медиите за правилното функциониране на демокрацията, комисар Миятович призовава властите да насърчават благоприятна за свободата на изразяване среда, по-конкретно чрез предотвратяване на прекомерната концентрация на медийна собственост, отмяна на наказателноправните разпоредби в случаите на клевета и налагане на наказания на всички, които отправят заплахи и извършват посегателства срещу журналисти.


Накрая тя приканва властите да подобрят професионалната защита на журналистите и условията им на работа, както и да направят състава и мандата на Съвета за електронни медии по-ефективни и независими.


Ето още изводи от доклада:


Расизъм


- Комисарят отбелязва със загриженост екстремистките проявления, периодично наблюдавани в България, включително оскверняването на мемориали на Холокоста и други паметници, както и расистките лозунги и нацистките поздрави, изпълнявани от български футболни запалянковци по време на мачове. Тя обаче отбелязва със задоволство, че за разлика от предходни години забраната, наложена през февруари 2020 г. от кмета на София за провеждането на "Луков марш", е била потвърдена от съда. Комисарят приветства организирането от 2018 г. на контрапротести за толерантност, както и неотдавна заведеното от прокуратурата производство по прекратяване на регистрацията на "Български национален съюз Еделвайс", организатор на марша.


- По отношение на жилищното положение на ромите като цяло комисарят отбелязва, че близо 30% от тях живеят в сегрегирани квартали като Столипиново. Макар проучването EU-MIDIS II да показва, че различията между роми и не-роми съгласно индикаторите за жилищно обезпечаване са по-малки, отколкото в други държави с големи ромски малцинства, жилищните условия на ромите в България са очевидно по-лоши от тези на мнозинството. Това особено ясно личи от ограничения достъп на ромите до течаща вода и канализация в техните жилища. По информация, с която комисарят разполага, през 2017-2018 г. е налице очевидно влошаване на изпълнението на политиките по Националната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020) в сферата на жилищното обезпечаване.


- В хода на посещението й на комисаря неведнъж е било казано, че редица общини не разполагат със социални жилища и че законът не ги задължава да заделят средства за тази цел. Съвсем малко са общините, които са в процес на изграждане на нови социални жилища, финансирани по оперативната програма на ЕС ("Региони в растеж").


Домашно насилие


- Комисарят изразява съжаление, че по повод на обществените дебати, започнали преди няколко години във връзка с опита за ратификация от страна на България на Истанбулската конвенция, се разпространява дезинформация за обхвата и целите на конвенцията и на повърхността излизат дълбоко вкоренени стереотипи за ролите на половете в обществото.


- България не разполага с механизъм за системно събиране на данни за насилие над жени и домашно насилие, което затруднява установяването на специфичните белези на тези явления.


- Комисарят настоятелно призовава властите отново да започнат дебата по ратификацията на Истанбулската конвенция, да приемат Стратегията за закрила на детето и да обезпечат навременното и ефективно прилагане на Закона за социалните услуги.


- Няколко разпоредби в Наказателния кодекс не са съобразени с международните стандарти за правата на човека.


- По отношение на разпоредбите по същество, комисарят изразява безпокойство, че изнасилването в брака не е изрично криминализирано и че определението за изнасилване (член 152) се отнася само до жените жертви, не е изцяло основано на липсата на съгласие и не обхваща всички видове изнасилване, с което не покрива стандартите и препоръките, разработени от Комитета на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените.


- Освен това член 93 (31) приема, че е налице престъпление, извършено в условия на домашно насилие, когато "същото е предшествано от системно физическо, сексуално или психологическо насилие." Понятието "системно" се тълкува от прокуратурата като изискващо три отделни акта на насилие, осъществени от същия извършител, за да започне наказателно преследване. По мнение на комисаря, тази разпоредба не само излага жертвите на домашно насилие на сериозен риск, но и ограничава възможностите за санкциониране на извършителите и изпраща на обществото опасното послание, че домашното насилие е приемливо.


Медии


- Политическото влияние върху медиите много сериозно подрива доверието в пресата.


- Медийният пазар често бива описван като заплетен възел от отношения между политици, бизнес и медии, в който малък брой собственици контролира мнозинството от медиите. Според доклада по всичко личи, че повечето медии в България са в ръцете на няколко влиятелни субекти, които контролират и друг бизнес или участват в политиката. Според медийните анализатори до 80% от печатните медии към момента са концентрирани в една-единствена медийна група, която е и основен акционер в единствената в страната фирма за разпространение на печатни издания.


- Комисарят също така е получила информация, че различни разпоредби за оповестяването на собствеността продължават да се прилагат частично и че в редица случаи прозрачността не може да бъде гарантирана, тъй като медиите често се регистрират чрез доверени лица или офшорни компании. Освен това са налице данни, че офшорни компании продължават своята дейност, въпреки че от 2014 г. законът забранява на такива фирми да притежават телевизионни или радиолицензи.


- Друг източник на продължаващо безпокойство е липсата на законови разпоредби, указващи прагове, основани на обективни критерии (като дялов капитал, тираж, приходи или дял от аудиторията), и имащи за цел предотвратяването на висока концентрация на медийна собственост. Нещо повече, по всичко личи, че определени видове данни за медийния пазар, като тези за тиража на печатните издания, не се събират.


- Комисарят изразява тревога от големия брой сигнали за повсеместно политическо влияние върху медиите.


- За разлика от положението с частните медии, комисарят отбелязва всеобщото мнение, че проблемът с липсата на независимост не е толкова остър при обществените медии.


- Предоставената на комисаря информация показва, че скритата политическа реклама в медиите остава проблем в България.


- Комисарят изразява безпокойство и от широко разпространеното използване на очернящи кампании и други форми на тормоз и сплашване на журналисти.


- Комисарят е получила информация, че медиите редовно предлагат на журналистите граждански вместо трудови договори. Работното време често е нерегулирано, към което се прибавят малки или никакви социални придобивки и сравнително ниски заплати. Няма колективни трудови договори за журналисти и усилията от страна на Съюза на българските журналисти да насърчи приемането на такова законодателство са се оказали безплодни.


- Нещо повече, комисарят е научила, че в частните медии синдикална подкрепа на практика не съществува и журналистите не са защитени от промени в редакционните политики на техните работодатели. Има данни, че няколко разследващи журналисти са били принудени да напуснат една от водещите телевизии, след като през февруари 2019 г. същата е била придобита от български бизнесмен, за когото се твърди, че има тесни връзки с парламентарно представена политическа партия.


- Комисарят изразява дълбока загриженост във връзка със съобщенията за прояви на насилие и други посегателства срещу журналисти, няколко от които са отразени на Платформата на Съвета на Европа за насърчаване на защитата на журналистиката и безопасността на журналистите. Най-сериозните посегателства и заплахи включват побоя с бейзболна бухалка на редактора на местен новинарски портал в началото на 2016 г.; нападението и нанасянето на телесна повреда на телевизионен водещ в центъра на София през юли 2017 г. и палежа на автомобила на друг журналист през октомври 2017 г.; отправянето на смъртни заплахи срещу журналист по време на заснето интервю през октомври 2017 г.; заплахи срещу журналист от страна на заместник министър-председател и народен представител в живо предаване на 6 октомври 2017 г.; и нанасянето на телесни повреди на двама журналисти, отразяващи сблъсъци между протестиращи и полиция по време на инцидентите в Габрово през април 2019 г.


- Комисарят реагира на убийството на журналистката Виктория Маринова през октомври 2018 г. Според предоставената от властите информация, извършителят е осъден, а убийството не е било свързано с работата на журналистката. Цялостното впечатление обаче е, че не се провеждат ефективни и своевременни разследвания в подобни случаи.


- Комисарят изразява съжаление, че България все още не е декриминализирала обидата и клеветата, въпреки че санкцията лишаване от свобода за тези деяния е отменена през 2000 г. и заменена с наказателноправни глоби и обществено порицание. Тя изразява загриженост по повод решението на българските съдилища от юни 2019 г. да осъдят журналист от седмичника "Капитал" по обвинение за оклеветяване на бившия председател на Комисията за финансов надзор и да го глобят с 1000 лева.


Коронавирусът е най-голямата тема за България и света, но ако искате да следите лесно какво друго си струва да знаете, четете новата рубрика "Новини без коронавирус".


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (140)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на vstoyanov
  vstoyanov
  Рейтинг: 552 Неутрално

  аман от комисари, 21-ви век е.

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 4 Профил на MititU
  MititU
  Рейтинг: 1139 Любопитно

  "Инициативите бяха обявени, след като в края на миналата седмица правителството заяви, че съобщенията за домашно насилие в полицията са скочили с 36% в Париж и с 32% в останалата част на Франция след влизането в сила на ограниченията. Сред случаите има и две убийства."

  https://www.dnevnik.bg/evropa/2020/03/31/4048348_sled_skok_na_sluchaite_franciia_shte_nastaniava_jertvi/


  :D:D:DD: аре бе а вашите гета как са или там е друг закона :D:D:D

  "Колкото повече толкова повече" Мечо ПУХ
 5. 5 Профил на АмброзСП
  АмброзСП
  Рейтинг: 895 Неутрално

  Разтревожих се!Довечера вместо две,ще гврътна само едно питие!

  Има три вида истина-моята,твоята и ИСТИНАТА Радев - ОСТАВКА
 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 7 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Хахахаха,
  той света се срива, ЕС практически не функционира, те за ЛГБТИ пак дума отварят.

  Ми да отидат в столипиново и факултета, и лично без маски и предпазни облекла да проверят как живеят. Поне седмица да останат там!

  Съвета на Европа е пълен с ЛГБТИ, но както е видно коронавируса капична глобализма и мулти-култи дивотията, ще капичне и ЛГБТИ.

  Да, всеки пак ще има правото да си бърника където и с когото иска, но това няма да му носи права!

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 8. 8 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 4221 Неутрално

  Какъв расизъм бе, мангалите правят, каквото си поискат и никой не ги закача въпреки, че основно се занимават само с престъпления.
  —цитат от коментар 2 на Rienzi_18


  Така е, защото милиционерите са плъзнали по парковете да правят актове по 5000лв на платежоспобните българи, а столипиновци не ги закачат, защото гласуват за ГЕРБ и ДПС

 9. 9 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 9168 Любопитно

  Справка от полицията: обири – 0, грабежи – 0, катастрофи – 0, семейни скандали – 1 645 790…

  [email protected]
 10. 10 Профил на Николай Георгиев
  Николай Георгиев
  Рейтинг: 1162 Весело

  Хаха, прочетох статията, да обобщим:
  Българите си взимат в къщи ромчета, обиждат ги на мангали и ги пердашат. Медиите не отразяват случаите...
  Сега сериозно, аз лично смятам, че домашното насилие е много сериозен проблем, който се задълбочава от сегашната карантина и изолация. Дори и спокойни хора изперкват покрай изолацията, не искам да си представя някой тъпунгер, свикнал жената и децата да му прислугват. Особено като му свърши ракията.

 11. 11 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Този комисар да обясни, защо Швеция след като прие ИК, стана страната с най-много изнасилвания на глава от населението.
  А за 2019 има над 260 бомбени атентата, за престрелките и полицията не знае точния брой!

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1654 Неутрално

  До коментар [#8] от "historama":

  "Гениално".
  Това сам ли го измисли?

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 1052 Неутрално

  Цитат от статията:

  "Това заявява комисарят на Съвета на Европа по правата на човека Дуня Миятович в доклад от посещението си в България през ноември 2019 г."

  Баята новина, "Дневник", светът вече се движи на други релси...

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 16. 16 Профил на blaf
  blaf
  Рейтинг: 616 Неутрално

  "Особено внимание следва да се обърне на насърчаването на равенството между жените и мъжете", казва комисарят.

  България е на второ място в Европа по дял на женита на ръководни позиции. На второ място в Европа дял по жените-учени (като там даже са повече от мъжете). Само клишета повтарят ли повтарят...

  Няма смисъл от тези комисари и вероятно от цялата институция наречена "съвет на Европа", просто трябва един компютър да се програмира да пуска периодично подобни "доклади".

 17. 17 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1654 Неутрално

  Дуня Миятович нарушава българската конституция и е задължително да бъде обявена за персона нон грата за следващите 20 години.

  Не може да се призовава да се действа срещу конституцията на Р. България и това на остане ненаказано.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 18. 18 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1654 Неутрално

  До коментар [#9] от "karabastun":

  Това откъде е?

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 19. 19 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2816 Весело

  "свободата на медиите" - комисарката Дуня, е провидяла, че доста журналистите се нахранват, за разлика от малцинствата, които пък успяват да намират храна по-лесния начин, и срещат едно прекалено толерантно отношение на политиците, дори и към Истанбулската конвенция, където пък баш приятелят на ББ се грижи да няма дразнители покрай оградата на границата за разни маршове, а не-ромите(какъв шарен европски изказ?!) не стига, че живеят в жилища, но пък не трупали под, сред, до тях боклуци(към 400 тона в Столипиново), а се притеснявали, че ги "горят" и дори Ревизоро го разкарват с въпроси за това, но Миятович така и не е разбрала защо при толкова вода, в Перник още не се мият като европейци, та ни поднася всеобхватните констатации като "скрита политическа реклама" на дейност, от която остават само изхабените(колко ли превода са?) листове и папки. Работили са, нЕма спор, но са били за малко в България, колкото да попълнят анкетните графи. Да са живи, здрави и без маски в апартно защитените апартаменти.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 20. 20 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1654 Неутрално

  До коментар [#7] от "ironhorse":

  Вождовете в ЕС нямат деца.
  Това е планирано отдавна. Решенията да бъдат вземани от хора незнаещи какво е да отгледаш дете.

  Да не говорим за откритата намеса във вътрешните работи на суверенна държава и призоваване за нарушение на конституцията ни. Там е упоменато ТОЧНО какво трябва да се случи с посегателството към ума на дете в сексуална посока. Каквато и да е сексуална посока.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 21. 21 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4748 Любопитно

  "Комисарят призовава властите да реагират енергично на проявленията на език на омразата, включително от страна на високопоставени политици, да повишат правната защита от дискриминация и престъпления от омраза, и ефективно да разследват и преследват наказателно подобни деяния."

  Само, че сегашните български власти няма да направят нищо от тези препоръчани мерки. Поради две причини най-малко: първо не им пука, второ те самите са коалиция с подобни крайно десни политици и партии.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 22. 22 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 9168 Весело

  До коментар [#18] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  Това е виц, ама звучи като истина :)

  [email protected]
 23. 23 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#16] от "blaf":

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 25 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  До коментар [#7] от "ironhorse":

  Е,служителите на Сорос работят на режим хоумофис,не ги лови зараза-от Дома пишат.

 26. 26 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 9168 Весело

  До коментар [#18] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  Е и още един от тази серия :)
  ''Прибрахме се от супермаркета, свалихме маските и гледам… тоя мъж не е моя…''

  [email protected]
 27. 27 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  До коментар [#8] от "historama":

  Ще глобяват,разбира се!Какво д а Ви птавят,като не ви увират празните глави?!Нямам нищо против да се заразите,ама ще ьавлечете и други с Вас.Все едно в насрещното да карате,и дс се сърдитр,че ви глобяват! Италия полицията ходи с автомати,за твое сведните като виден борец срещу диктстурата на Бокаса!

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  До коментар [#11] от "ironhorse":

  Е,защото ИК няма за цел да бори насилие,разбира се!Има за цел внос на чужди елементи за местното общество.За засилване на противопоставянето.Дригото е следствие

 30. 30 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  До коментар [#12] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  Те,хората това работят-рекламират си стоката ИК.

 31. 31 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  До коментар [#16] от "blaf":

  "Съвет на Европа" не е институция.Това е едно НПО.Нищо повече.

 32. 32 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 1802 Неутрално

  Този комисар да обясни, защо Швеция след като прие ИК, стана страната с най-много изнасилвания на глава от населението.
  —цитат от коментар 11 на ironhorse

  Не най-много, а най-много в ЕС.
  А за 2019 има над 260 бомбени атентата, за престрелките и полицията не знае точния брой!
  —цитат от коментар 11 на ironhorse

  Това какво общо има с правата на човека?

  Вождовете в ЕС нямат деца.Това е планирано отдавна. Решенията да бъдат вземани от хора незнаещи какво е да отгледаш дете. Да не говорим за откритата намеса във вътрешните работи на суверенна държава...
  —цитат от коментар 20 на Росен съм аз а Путлер ще капитулира

  Съвета на Европа е пълен с ЛГБТИ...
  —цитат от коментар 7 на ironhorse

  Путин е ЛГБТИ... не знаех.

  Това не е ЕС бе, тъпанари. Съветът на Европа е географската Европа барабар с Русия. Нещо като европейско ООН. Май само Беларус не участва там.
  Няколко основни институции има тая Европа, но така и не ги научихте. Много ви плещят устите, а нямате познания за 5 пари.

 33. 33 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2244 Неутрално

  Този комисар да обясни, защо Швеция след като прие ИК, стана страната с най-много изнасилвания на глава от населението.А за 2019 има над 260 бомбени атентата, за престрелките и полицията не знае точния брой!
  —цитат от коментар 11 на ironhorse

  Значи, таковата…
  Откак се водят статистики по белите, десни и пр. държави Швеция винаги и всякога си държи без конкуренция НУЛЕВОТО място по този показател...
  Останалите държави се бият за 1, 2, 3 и пр. места.

  За изостанали държави статистиката е друга, но всред белите държави Швеция е несменяем и безспорен лидер, както посочих - извън конкуренция.

 34. 34 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  До коментар [#21] от "Иво":

  Естествено.Пк да кажем ИК няма да миние,да не се правите на неразбрали пак!

 35. 35 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 728 Неутрално

  До коментар [#16] от "blaf":"Съвет на Европа" не е институция.Това е едно НПО.Нищо повече.
  —цитат от коментар 31 на yanne


  Където една от основните и най-големи вноски е на Москва.

 36. 36 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 610 Неутрално

  СЕ са пълен цирк - китайски еднодневки

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 37. 37 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  До коментар [#24] от "hodounski":

  Ти Ганмвците ги остави,отивай Ахмед да поучаваш в Париж,или Юсуф във Швеция!Какво като вдовица зс ч_ен ревеш!

 38. 38 Профил на johnniewalker
  johnniewalker
  Рейтинг: 549 Неутрално

  Няма как да не пишат подобни доклади до края на света.
  Ако кажат, че всичко е наред нали трябва да останат без работа.

 39. 39 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  До коментар [#32] от "tamada":

  Никакво "европейско ООН"не е .Обикноврно НПО.

 40. 40 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2628 Неутрално

  Нашите аФтентични клюкарят, Радан маже,, и европолиткомисарите пишат! Ама няма да мине номера. Няма да има Истамбулска, няма да има и норвежка стратегия за детето!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 42. 42 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3230 Неутрално

  До коментар [#20] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  Тази въпреки, че е комисар няма общо с ЕС

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 43. 43 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2504 Неутрално

  Поляка пак се е из***л на метеното. Както обикновено.

 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 45. 45 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1654 Неутрално

  До коментар [#16] от "blaf":

  Те нямат зор за жените. Въобще.
  Децата искат. Не да ги вземат. Да им объркат умовете, докато са още малки.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 46. 46 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 610 Неутрално

  На ганьовците им харесва да си бият жените и децата, и за всичко да са им виновни ,, мангалите и педалите "Щях да забравя и еврейският заговор ...
  —цитат от коментар 24 на hodounski


  Колега ганьо, автобиаграфията си ли пак ни разказвате?

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 47. 47 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2628 Неутрално

  До коментар [#8] от "historama":"Гениално". Това сам ли го измисли?
  —цитат от коментар 13 на Росен съм аз а Путлер ще капитулира


  Не го е измислил бе човек! Така му пише на флашката!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 48. 48 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 655 Весело

  Крайно време беше в Дневник да се появи такава статия :) Бях започнал да се притеснявам :))) Особено сега, след като заради КОВИД-19 няма да има юбилеен прайд :)

  Бог да благослови Америка за България!
 49. 49 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2846 Неутрално

  Хубавото на корона-вируса е, че прави такива комисари да изглеждат смешни.

 50. 50 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1585 Неутрално

  Скандал. Заради короната в ЕС забраниха груповия секс. Това е грубо нарушение на евроатлантическите "дермократически" ценности.
  И за кривите краставици не се полагат грижи за изправяне. Как горните хора да ги ползват по назначение? Мъка, мъка...

 51. 51 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1802 Неутрално

  Нещастници, с едни камиони, висящи с дни по границите не можаха да се справят. Могат само програмираните им тъпизми да ръсят

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 52. 52 Профил на Niko Kostantinov
  Niko Kostantinov
  Рейтинг: 155 Неутрално

  Още едно напълно безполезно НПО. Заради такива като тези, на НПО-тата се гледа с лошо око

 53. 53 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1654 Неутрално

  До коментар [#24] от "hodounski":


  На ганьовците им харесва да си бият жените и децата, и за всичко да са им виновни ,, мангалите и педалите "Щях да забравя и еврейският заговор ...
  —цитат от коментар 24 на hodounski


  Тая колосална простотия сама ли и я измисли или си я имаш копирана някъде?

  Колко такави ганьовци познаваш?

  Не знаех какво работиш.
  Да знаеш. Да се работи в НПОджийница скоро ще бъде по-опасно, отколкото в италианска болница.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 55. 55 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 1802 Неутрално

  До коментар [#32] от "tamada":Никакво "европейско ООН"не е . Обикноврно НПО.
  —цитат от коментар 39 на yanne

  Не знам колко е обикновено, но руснаците казаха, че без тях Парламентарната асамблея не може да работи нормално.
  https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/06/25/3929759_rusiia_se_vurna_sus_skandal_v_suveta_na_evropa/

  Само не казаха дали се смятат за активни или пасивни ЛГБТИ. Щото то наистина - само с активни не може. :)

 56. 56 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 765 Неутрално

  Между другото, никой не пише, за расизма на ромите срещу другите.
  Първо, ако приближиш, те демонстративно си говорят само на техния език.
  Второ, демостративно не поддържат хигиена. След като държавата и общината им изчисти, те отново струпват боклуци
  Трето- Бич Божи са за граничните им български поселения, по всеки възможен начин.
  Четвърто- не дават на никой да пристъпи в техните махали. Те може да дойдат и да си седят пред НДК или в Борисовата, но аз нямам право и не мога да отида изобщо да седна в тяхна махала.

 57. 57 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 728 Неутрално

  Барбаганьовците пак разкрити.Да се надяваме, че все повече на Запад ще разбират истината.
  —цитат от коментар 54 на zef15645870


  Какъв Запад, алооо? Знаеш ли кои държави членуват в Съвета на Европа? Знаеш ли какво съдържат другите им доклади за други страни-членки?!

 58. 58 Профил на zef15645870
  zef15645870
  Рейтинг: Неутрално

  Още едно напълно безполезно НПО. Заради такива като тези, на НПО-тата се гледа с лошо око
  —цитат от коментар 52 на nkk81


  Ма разбира се - кому ли е полезна защитата на жените от насилие.

 59. 59 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1724 Неутрално

  Съветът на Европа вижда ред проблеми у нас, но ние сме с маски на очите и нищо не виждаме.

 60. 60
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 61. 61 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 1802 Неутрално

  Още едно напълно безполезно НПО. Заради такива като тези, на НПО-тата се гледа с лошо око
  —цитат от коментар 52 на nkk81


  Стига с тия глупости за НПО! Няма как хем правителствата да пращат делегации хем да е НПО.

 62. 62 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 1802 Неутрално

  Още едно напълно безполезно НПО. Заради такива като тези, на НПО-тата се гледа с лошо око
  —цитат от коментар 52 на nkk81


  Стига с тия глупости за НПО! Няма как хем правителствата да пращат делегации хем да е НПО.

 63. 63
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 64. 64
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 65. 65 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1585 Неутрално

  Точно сега, "по време на чума" както се казва, брюкселските бюрократи, живеещи в един отвлечен свят, настояват за прилагането на "зелената стратегия", която ще доведе до допълнително намаление на БВП на повечето страни с още 10%, т.е. настояват от криза да отидем направо в катастрофа.
  И разбира се, сдържането на Русия, която стигна с войските си чак до Бергамо... ;)
  Дали това е само некомпетентност и безхаберие или е съзнателно рутене на Съюза?

 66. 66 Профил на rve27597591
  rve27597591
  Рейтинг: 74 Неутрално

  До коментар [#6] от "Rienzi_18":

  И да не правят едва ли ще ти стане нещо ако останеш без парад една година. Има и по-важни неща от това.

 67. 67
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 68. 68 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2244 Неутрално

  Стига с тия глупости за НПО! Няма как хем правителствата да пращат делегации хем да е НПО.
  —цитат от коментар 62 на tamada

  Бе, да ти кажа, не е така...

  Защото доста от най-изявените и най-щедро спонсорирани НПО-та са вързани към Народните събрания на белите, десни и пр. държави.

  Т.е. не към правителството на държавата (изпълнителната власт), а към Народните събрания ((законодателните органи), сякаш правителствата и Народните събрания на тези държави провеждат КОРЕННО различна политика, нямаща нищо общо една с друга.

  От НПО до НПО - разлика огромна.

 69. 69 Профил на yellow_hater
  yellow_hater
  Рейтинг: 329 Неутрално

  От тая повърня ми се прис*а.

 70. 70 Профил на Deadpudding
  Deadpudding
  Рейтинг: 577 Неутрално

  До коментар [#24] от "hodounski":

  Абе как така левите идеолози от 20ти век, точно тия които наблягат на феминизъм, лгбти и прочие и са предимно в САЩ и нямат много общо с тия на североизток до момента в който не стане въпрос за "агресивна реч" (сиреч не е съгласен с теб). Как тъй удобно половината са именно от това малцинство, част от тях OSS(предшественик на ЦРУ, Маркузе е бил анти-пропагандист там). Не става да подхранваш конспирации, колкото и малоумни да са те и после да мрънкаш че ги има. Цялото "ново ляво" движение е 1:1 за ценностите в тая статия и на запад такива като тебе мрънкат и викат, че няма как тва да не е неомарксизъм защото отрича няколко марксистки принципа. Защо Л.Колаковски е прав за следното си мнение" Kołakowski concluded that Marcuse's ideal society "is to be ruled despotically by an enlightened group who have realized in themselves the unity of Logos and Eros, and thrown off the vexatious authority of logic, mathematics, and the empirical sciences." и защо хората които са против масово са наричани фашисти заради отказ да са част от подобен мироглед. Защо от дневник подкрепят политики чиито резултат е нашето затриване ?

  This is the place where puddings die.
 71. 71
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 72. 72
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 73. 73 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3225 Неутрално

  До коментар [#65] от "alexsilver":

  Какви брюкселски ? Я прочети пак статията ! Половината от пишещите тук сте фунционално неграмотни.

 74. 74 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 3389 Неутрално

  То е ясно, че всеки проблем който го има на Запад го имаме и ние и то много повече, защото сме по-бедни.

 75. 75 Профил на calypso
  calypso
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#43] от "ivanpopov":

  Дуня Миятович е жена и е от Босна и Херцеговина.

 76. 76 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 1802 Неутрално

  Бе, да ти кажа, не е така...
  Защото доста от най-изявените и най-щедро спонсорирани НПО-та са вързани към Народните събрания на белите, десни и пр. държави.
  Т.е. не към правителството на държавата (изпълнителната власт), а към Народните събрания ((законодателните органи), сякаш правителствата и Народните събрания на тези държави провеждат КОРЕННО различна политика, нямаща нищо общо една с друга.
  От НПО до НПО - разлика огромна
  —цитат от коментар 68 на Аскет


  При НПО-тата терминът неправителствен е в много по-общ смисъл. Казват се NGO, защото government не е само изпълнителната власт, а е общото понятие "управление на държавата". Изпълителната власт е "executive power" или "executive branch".
  В случая с ПАСЕ макар делегациите да са от депутати, членският внос се плаща от изпълнителната власт. Членските вносове в международни организации обикновено са отделно перо в бюджета на държавите. Така е при нас, така е в Русия, така че кое им е неправителственото?
  https://rueconomics.ru/399620-zakharova-podtverdila-vyplatu-rossiei-vznosov-po-obyazatelstvam-pase

  Особено пък в държави, където управляват лидерски партии (като България и Русия), където няма ясно разделение на властите и каквото каже шефът, това правят депутатите.
  Особено ако шефът е ЛГБТИ, както се твърди в коментарите тук. :)

 77. 77 Профил на the only easy day was yesterday
  the only easy day was yesterday
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Всичко е оправено само това остава да се занимават.
  Явно има хора на които това им е най важното в момента.
  Точно сега всички трябва да се приберат в "дупките " си и да не излизат вместо да говорят за гейс и лезбиян!

 78. 78 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2628 Неутрално

  [quote#68:"Аскет"][/quote]

  Просто казано, НПО-тата трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се издържат САМО И ЕДИНСТВЕНО от членски внос! Да се забрани всякакво външно финансиране и получаване на грантове от когото и да било! Иначе си е частна /или държавна/ организация за облагодетелстване на заинтересувани лица или организации!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 79. 79
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 80. 80 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1672 Неутрално

  Комисарят реагира на убийството на журналистката Виктория Маринова
  И как реагира? Написа ли,че убийството е дело на циганин ?
  Като пише за общински жилища, запозна ли се с блока в Ямбол, предоставен за жилища на цигани. Където обитателите изкъртиха колоните на блока и стените за да вадят арматурно желязо за продан, съсипаха блока и общината беше принудена да го разруши.
  Така е когато педали пишат по малцинствените въпроси.

 81. 81 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 736 Неутрално

  До коментар [#12] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":Те,хората това работят-рекламират си стоката ИК.
  —цитат от коментар 30 на yanne


  Ами, трябва да знаят, че това няма да продължи дълго. Да почват да се учат да работят нещо смислено. Ама в производството, нито пък и в усугите, е лесно, а това са индивиди които са привикнали да живеят на гърба на другите.

 82. 82 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1747 Неутрално

  "където езикът на омразата, дискриминацията и враждебността срещу ромите, ЛГБТИ хората и хора от други малцинствени групи остават проблем"

  Началото на текста е ударно скудоумно.
  Един въпрос:
  А какво правят циганите ?
  Изгарят от желание да учат, да работят, да спазват обществените норми и т.н.
  С такива еврокомисари Европа неминуемо ще върви твърдо само в една посока - надолу.
  Осъзнайте се бре!!!!

  Panta rhei....
 83. 83 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2244 Неутрално

  До коментар [#76] от "tamada":
  Не си разбрал какво ти казах...
  Не е страшно, все някога ще го схванеш.

 84. 84 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1747 Неутрално

  "Властите трябва да наложат възпиращи санкции на извършителите, да гарантират на жертвите достъп до безплатна правна помощ и лесно достъпни мерки за закрила,"

  Не съм чул жена да се е оплакала в полицията от изнасилване, побой или др. вид малтретиране и да са и отказали съдействие.

  Panta rhei....
 85. 85 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1747 Неутрално

  "Няколко разпоредби в Наказателния кодекс не са съобразени с международните стандарти за правата на човека."

  Кои са тези норми и кои са точно тези стандарти?

  Panta rhei....
 86. 86 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3652 Неутрално

  До коментар [#20] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  "Вождовете в ЕС нямат деца.
  Това е планирано отдавна. Решенията да бъдат вземани от хора незнаещи какво е да отгледаш дете."
  ============
  Само не казвай това за кака Урсула.
  А иначе, хубаво се получава, когато редакцията на "Дневник" види каква е ползата от пропаганадата, в случая на някакава Дуня.

  Еретик
 87. 87 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 344 Неутрално

  [quote#68:"Аскет"]
  —цитат от коментар 78 на lz2
  Просто казано, НПО-тата трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се издържат САМО И ЕДИНСТВЕНО от членски внос! Да се забрани всякакво външно финансиране и получаване на грантове от когото и да било! Иначе си е частна /или държавна/ организация за облагодетелстване на заинтересувани лица или организации![/quote]

  Това да не ти е партийна организация бе, комрад?

 88. 88 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1747 Неутрално

  "Необходими са по-силна подкрепа за НПО и правозащитниците, работещи в тази сфера,"
  Ясно.
  Много четох вече..
  Другаря, дайте да ДАДЕМ!

  Panta rhei....
 89. 89 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3652 Неутрално

  До коментар [#24] от "hodounski":

  "На ганьовците им харесва да си бият жените и децата, и за всичко да са им виновни ,, мангалите и педалите "
  ============
  Ти се разходи из една циганска махала и виж къде основно си бият жените и децата. Пък като надхвърлят 12 години и ги забременяват, щото там това е бизнесът.
  Те знам заблуден ли си или финансово заинтересован.

  Еретик
 90. 90 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 344 Неутрално

  [quote#76:"tamada"][/quote]

  Ти чуваш ли се какви глупости дрънкаш?

 91. 91 Профил на our12595545
  our12595545
  Рейтинг: 339 Неутрално

  това с дълбоко вкоренените стереотипи много ми хареса - все едно става въпрос за туземци, извършващи жертвоприношения или езически ритуали

 92. 92 Профил на Voiko
  Voiko
  Рейтинг: 1424 Неутрално

  До коментар [#2] от "Rienzi_18":

  Наистина какъв расизъм. Глупости на търкалета. И циганите и българите, и всички европейски народи са от една и съща раса - индоевропейската!

 93. 93 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3684 Неутрално

  Не издържах да стигна докрай, четейки единствено и само тенденциозни клишета и стереотипи, насаждани спрямо нацията ни. Всичко е, защото ние българите, трудно се пречупваме да приемем педерастията за нормално и необходимо за обществото ни ! Жалка работа !

 94. 94 Профил на mopper
  mopper
  Рейтинг: 466 Неутрално

  И как комисарката определя кой е ром и кой не? Всеки е свободен да живее където намери за добре. Има цигани които работят и си купуват жилище в центъра на градовете. Който иска да плува в боклуците на Столипиново си стои там. Да не би насила да е запрян някой в даден квартал. Всичко опира до личното желание за просперитет и живот.

 95. 95
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 96. 96 Профил на Milko Stoyanov
  Milko Stoyanov
  Рейтинг: 703 Гневно

  Комисарката Дуня е пореден печален пример за някои аспекти на ПЪЛЕН ИДИОТИЗЪМ И НЕАДЕКВАТНОСТ в бюрократичните структури на ЕС... Ужасно жалко е.
  Ще пропусна ЛГБТИ (не ми пука, да са живи и здрави), домашното насилие (да, то трябва а се заклейми и криминализира) и медиите (вярно, че Пеевски държи доста, но има и предостатъчно свобдни канали за изказ). Ще се спра само на фрапиращите глупости за ЦИГАНИТЕ, и т.нар. "дискриминация" и "расизъм" (които виждат само тя и БХК).
  Значи, идва жената на едно кратко посещение, оглежда Столипиново и отсича:
  "климат на враждебеност" и "жилищните условия на ромите в България са очевидно по-лоши от тези на мнозинството". Хахахаха-ахааа...
  Значи, ПЪРВО. Ами, лельо, МНОЗИНСТВОТО РАБОТИ, УЧИ, ОБРАЗОВА СЕ, ОБРАЗОВА ДЕЦАТА СИ И ТЪРСИ ПО-КВАЛИФИЦИРАНА, ПО-ДОБРЕ ПЛАТЕНА РАБОТА. Освен това то плаща 95% от данъците и сигурно 99% от социалните и здравни осигуровки (за да ходят циганите безплатно в болницата и да бият лекарите в спешното). "Мнозинството", т.е. бългтарите, не прави по 7-8 деца без да се замисли как ще ги изхранва и не СПИРА дъщерите си от училище още на 13-14 години, за да почнат да раждат чавета...
  Затова ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ СА и винаги ще бъдат РАЗЛИЧНИ! Освен това, "мнозинството" има елементарно чувство за хигиена и не превръща блока, къщата, квартала си в КОЧИНА, като изсипва боклука през балкона и сваля тръбите, за да ги предаде за старо желязо... А ПРОТЕСТИТЕ срещу незаконните махали и коптори, които значат кошмар за околните квартали, са съвсем обективно обусловени от СВИНЩИНИТЕ на живеещите там - а не от "расистката" страст на околните българи. И законът е ПОВЕЧЕ ОТ ЯСЕН - по отношение на това кога, къде и как МОЖЕ ДА СЕ СТРОИ НЕДВИЖИМ ИМОТ. Или законът е ЕДНАКЪВ ЗА ВСИЧКИ, или не е закон.
  И ВТОРО - още ПО-ВБЕСЯВАЩО И ЦИНИЧНО!!! Кои, кога и къде видя Дуня "ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОМРАЗА"?! Колко циганки са били изнасилени и зверски убити от българи - като студентката във Велико Търново, журналистката в Русе и още много нещастни жертви, баби и дядовци по селата...!!! Циганите може да са все още малцинство (и слаба Богу, иначе тази държава няма да съществува), но са крайно АГРЕСИВНО МАЛЦИНСТВО, с тотално незачитане на закона (за което е виновна, разбира се, и нашата власт - от вече няколко
  деситилетия) и това се вижда от проста СПРАВКА В ОФИЦИАЛНАТА СВОДКА НА МВР, макар и там умишлено ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ДА НЕ СЕ ПРЕСМЯТАТ СТАТИСТИЧЕСКИ ПО РАСОВ ПРИНЦИП (както е в САЩ).
  И ТРЕТО - тъпото клише "расизъм"... Кретените, вкл. от БХК, го лепят на всеки, когато нямат обективни аргументи. Значи, "расист" значи да мразиш всички други раси (без изключение), освен своята. Може би това важи за някой футболен фен с татуирана свастика, окей. Но аз - като фен на тъмнокожи герои като Леброн Джеймс и покойния Коби Брайънт, великите блусари, Юсеин Болт и още много други хора - значи АПРИОРНО НЕ СЪМ РАСИСТ! Но това няма да промени "враждебното ми отношение" към онези черти на (солиден процент от) ЦИГАНСКОТО МАЛЦИНСТВО, които са социално вредни и деструктивни - в КОЯТО И ДЪРЖАВА - да ги ситуираш... А именно - мързел, безпросветност, липса на хигиена, прекомерна, социално-безотговорна раждаемост, нахалство, агресивност... И ОГРОМНА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРИТЕ, сигурен съм, споделят това мое мнение. Аз нямам нищо против Азис или Софи Маринова - хората с талант си изкарат парите. Дори бих стиснал на Азис ръка, защото каза "интегрира се този, който иска, насила не става". Нямам нищо против циганите, които честно и усърдно се трудят на камионите, извозващи боклука. Или в селското стопанство. Нищо против чистачката, която идва и чисти нашия офис, облича се чисто и казва "добър вечер" и "извинете". Но в гетата има ОГРОМЕН БРОЙ неработещи, неинтегрирани и за капак - агресивно претендиращи цигани, виснали на социалната система, и отношението към които НЯМА ДА СЕ ПРОМЕНИ С ДИРЕКТИВИ ОТ ВИСОКАТА КУЛА НА БРЮКСЕЛ. Няма начин.
  Разбра ли, Дуня? Или да го преведа на английски?

 97. 97 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1654 Неутрално

  До коментар [#64] от "zef15645870":

  Не е таен, а явен.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 98. 98
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 99. 99 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1654 Неутрално

  До коментар [#81] от "nhh18551388":

  Иначе казано паразити.
  Да, такива са и в България ще стоят гладни.

  Правим всичко възможно да осуетим плановете им. Веднага след кризата, заради изказването на тая Дунда ли каква беше и заради една друга по-рано, призоваващи към нарушение на контституцията ни в тиквата на ББ или ще влезе факта, че трябва да отправи ясно послание към НПОджийниците и подчинените им ЕС и Съвет на Европа или да си кара на пенсийката. Ще падне от власт ГЕРБ, дори ББ сам с голи ръце да избие всеки един вирус в България.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 100. 100
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK