Поне 10 причини написването на План за възстановяване да е само началото

Отключването на достъпа до средствата по помощния план е само началото. Те са "индикативни", т.е. под условие проектите да отговарят на изискванията и да са одобрени и от останалите старни в ЕС.

© Lukasz Kobus, Yügen, EC - Audiovisual Service

Отключването на достъпа до средствата по помощния план е само началото. Те са "индикативни", т.е. под условие проектите да отговарят на изискванията и да са одобрени и от останалите старни в ЕС.След две чернове на плана за национално възраждане с европейски средства (деликатно коригиран от Европейската комисия) България е на път да се включи в най-мащабния план за възстановяване на Европа в историята на настоящия ѝ формат. Правителството в оставка одобри на 28 април третия вариант на своя проект за Национален план за възстановяване и устойчивост, два дни преди срока за "връщане на контролното" в Брюксел. Той не беше внесен, а изпратен в Народното събрание с искане да получи изрично зелена светлина, за да го депозира в Европейската комисия.


Проекто-планът съдържа предложения за извършване на 36 реформи и осъществяването на 48 проекта, които да "възстановят и развият потенциала за растеж на икономиката". 40,2% от 12-те млрд. евро от Фонда за възстановяване и устойчивост са насочени към зеления преход и 32% към цифровизацията на България.


Какво следва?


Какво е планът за възстановяване и устойчивост?
Пакет от реформи и инвестиционни инициативи, които ще бъдат приложени до 2026 г. с финансиране под формата на безвъзмездни плащания и заеми от Механизма за възстановяване и устойчивост. За да получи средствата, всяка държава трябва да представи национален план, който подлежи на предварителна оценка и на одобрение от европейските институции.


Какво следва от предаването на плана в Брюксел?


Европейската комисия поиска през есента на 2020 г. от европейските членки да ѝ предложат проект на националния си план, за да им помогне да го съобразят с целите на програмата. До края на април готовите планове трябва да се депозират в Европейската комисия. След това тя има два месеца, за да оцени дали планът съответства на целите на Механизма за възстановяване и устойчивост. Европейската комисия изпраща становището си в Съвета на ЕС, където заседават държавите членки. Заедно с него се изпращат и правнообвързващи актове като споразумение за финансиране, за заем, за оперативни договорености и др. Съветът одобрява - или не - плана на всяка държава в рамките на един месец.


Поне 10 причини написването на План за възстановяване да е само началото

© Etienne Ansotte, EC - Audiovisual Service


Как Комисията ще оцени плановете за възстановяване и устойчивост?


Оценката на Комисията зависи от 11 критерия, чрез които се преценява дали инвестициите и реформите, заложени в планове:


- дават балансиран отговор на икономическото и социалното положение на държавата;


- допринасят ли за ефективно справяне със специфични за всяка държава препоръки по Европейския семестър, свързани със стимулирането на работни места, растеж и инвестиции и стабилни публични финанси;


- дали отделят минимално изискуемите средства от общите разходи за за постигане на климатичните цели и за цифров преход;


- дали не вредят значително на околната среда.


Кои са трите червени линии на ЕК при оценката на плановете?


Регламентът за Фонда за въстановяване предвижда 11 пункта, по които националните планове ще бъдат оценявани от Европейската комисия. Тя обаче обяви, че нито един план няма да бъде одобрен, ако не отговаря на три задължителни условия: баланс между проекти и реформи, равнопоставеност на получателите на европейските средства и наличието на контролна система за разходването им. Контролната система трябва да се прилага от националните власти и осигурява защита на финансовите интереси на ЕС.


Тя трябва да предлага ефективна превенция, откриване и преследване на потенциални конфликт на интереси, измами и корупция. Европейската комисия изисква подробно описание на действието на контролната система, която ще бъде обект на преценка.


Какво има в плановете?


Всяка европейска държава сама избира какво да включи в плановете си за възстановяване, като Европейската комисия е поставила като условие 37% от проектите да са свързани със зелени политики (декарбонизация, биоразнообразие, намаляване на СО2 емисиите, кръгова икономика) и 20% с цифровизация (свързаност, изграждане на цифрови умения, киберсигурност, въвеждане на върхови технологии като изкуствен интелект).


Останалите 43% могат да бъдат избрани според спецификата и приоритетите на всяка държава, но трябва да допринасят за икономическата устойчивост с инструменти като приобщаващо образование, справедливи условия на труд, социална защита и здравни услуги.


Комисията издаде насоки за съставянето на плановете, които се съдържат в Годишната стратегия на комисията за устойчив растеж за 2021 г. и написа примерен образец на план, върху който правителствата да адаптират проектите, които искат да реализират.


Почти 40% от проектите трябва да са свързани със зелени политики. ЕС обаче още не се е произнесъл дали проектите за природен газ ще са такива за Зелената сделка и за антикризисния план.

© Vladimir Simicek, EC - Audiovisual Service

Почти 40% от проектите трябва да са свързани със зелени политики. ЕС обаче още не се е произнесъл дали проектите за природен газ ще са такива за Зелената сделка и за антикризисния план.


Какво има в насоките на Комисията?


Европейската комисия определя като цел на плановете постигане на конкурентоспособна устойчивост и сближаване чрез новата стратегия за растеж - Европейският зелен пакт. Принципите, на които трябва да залагат проектите са: екологична устойчивост, производителност, справедливост и макроикономическа стабилност.


За да получат одобрение, плановете трябва:


- да съдържат проекти, свързани с ускоряване на използването на чисти технологии и възобновяеми енергийни източници;


- да подобряват енергийната ефективност на обществени и частни сгради;


- да внедряват чисти технологии в транспорта и електрификация и изграждане на станции за зареждане за обществения транспорт;


- да водят до създаване на бързи широколентови услуги, особено оптични мрежи и 5G.


Какви реформи иска да види Европейската комисия в плановете?


Основната задача на плановете е да са насочени към изпълнението на препоръките на Европейската комисия по Европейския семестър които тя издава всяка година за 27-те държави, така че да координира посоката им на развитие към общи цели. Препоръките са индивидуални и съдържат съвети за това как да стимулират работни места, растеж и инвестиции, като същевременно поддържат стабилни публични финанси.


Какво ще стане, ако се изпусне срока?


Не са предвидени финансови санкции за закъснение. Първоначално Европейската комисия обяви 30 април като "краен срок" за представяне на проектите на 27-те държави членки, с които те искат да кандидатстват за средства във европейскато възстановяване.


Непредвидимостта на пандемията и политическата нестабилност в повечето държави от ЕС обаче забавиха списването на плановете и консултацията им с различни политически, обществени и бизнес ползватели. Ето защо Европейската комисия вече разглежда срока като "индикативен" и е склонна да изчака "няколко седмици" за довършване на работата в европейските столици.


Предаването на плановете може да стане по всяко време до средата на 2022 г., но това е свързано и с отлагане на изплащането на финансовите средства.


Всеки пети проект трябва да е свързан с цифровизация, киберсигурност, изкуствен интелект.

© Xavier Lejeune, Yügen, EC - Audiovisual Service

Всеки пети проект трябва да е свързан с цифровизация, киберсигурност, изкуствен интелект.


Забавянето на плана ще доведе ли до отнемане на средства?


Одобряването на националните планове е условие за отпускане на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост, но не е необходимо да се изчаква всички държави да получат "Да" за своите проекти, за да започне изплащането на средствата.


Европейската комисия изчаква да приключи ратификацията на решението за допълнителни национални гаранции (решение за собствените приходи), за да започне операцията за набиране на средствата на международните пазари. То може да стартира от месеца след последната ратификация, като Европейската комисия изрази надежда, че това може да стане от юли.


Как се разпределят средствата?


През първата година държавите имат право на авансово изплащане на до 13% от полагаемите им се средства за цялата тригодишна програма. Комисията трябва да ги преведе до два месеца след одобряването на националния план за възстановяване и устойчивост. В зависимост от набраните средства, парите ще бъдат разпределяни по реда на одобряване на плановете.


През следващите години правителствата могат да искат да им бъдат изплащани суми не по-често от два пъти годишно, след докладване пред Европейската комисия за постигане на етапни показатели и цели. В рамките на още два месеца Европейската комисия трябва да направи оценка на искането и да се консултира с експертния комитет. Ако той одобри препоръката на Комисията, правителството на съответната държава получава плащане.


Какви са етапните цели, които "отключват" плащанията?


Европейската комисия иска етапните показатели и цели да са заложени в националния план като това са измерими, постижими и обвързани със срокове качествени постижения и количествени резултати. Такива могат да са приети закони или определен брой бенефициенти. Те трябва да са обвързани с ориентировъчни срокове за изпълнение и да бъдат обективно проверими.


Колко финансиране ще бъде осигурено общо по Механизма за възстановяване и устойчивост?


Механизмът за възстановяване и устойчивост ще осигури до 672.5 милиарда евро за подкрепа на инвестиции и реформи. 312.5 милиарда евро от тях са безвъзмездни средства и 360 милиарда евро са заеми. Размерът на частта на безвъзмездните средства за всяка държава се определя въз основа на броя на населението, размера на БВП на глава от население, средното ниво на безработица за последните 5 г. и кумулативните загуби в реалния БВП за 2020-2021 г. Заемната част не може да надхвърля 6.8% от брутния национален доход на съответната държава за 2019 г.


Въз основа на тези критерии България очаква да получи около 12 млрд. евро (6.217 млрд. евро грантове и 4.549 млрд. евро заеми) до 2026 г. Във вторник пред парламентарната комисия по бюджет и финанси мицепремиерът Томислав Дончев съобщи, че проектът на България е разчетен само върху възможностите за получаване на безвъзмездно европейско финансиране.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (20)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4742 Неутрално

  Защо бойко и герб не подложиха този план на обществено обсъждане? От страх или от алчност? Или от двете??

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на СМЕТ В СЯНКА
  СМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 232 Неутрално

  Защо бойко и герб не подложиха този план на обществено обсъждане? От страх или от алчност? Или от двете??
  —цитат от коментар 1 на КМЕТ В СЯНКА


  Правителството в оставка одобри на 28 април третия вариант на своя проект за Национален план за възстановяване и устойчивост, два дни преди срока за "връщане на контролното" в Брюксел. Той не беше внесен, а изпратен в Народното събрание с искане да получи изрично зелена светлина, за да го депозира в Европейската комисия.
  —цитат от коментар 0 на Дневник

 3. 3 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2280 Неутрално

  До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Що лъжеш пак?!
  Планът е съгласуван със всички съсловие организации и достъпен от първи март.
  Уж си на власт, а пак лъжеш.
  Мене не ме интересува защото мощната ни икономика й е все тая и не чакам от ЕС нищо.
  Ама тебе като те интересува чети, сега си на власт направи нов.

 4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4742 Неутрално

  До коментар [#2] от "СМЕТ В СЯНКА":

  Каква ти е тезата другарю гербер?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 5. 5 Профил на b.rainstorm
  b.rainstorm
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Този план трябва да го има, но не да пише за саниране вътре, и за асфалт.

 6. 6 Профил на deepblue
  deepblue
  Рейтинг: 1956 Неутрално

  Защо бойко и герб не подложиха този план на обществено обсъждане? От страх или от алчност? Или от двете??
  —цитат от коментар 1 на КМЕТ В СЯНКА


  Нали го предложиха.
  И имаше поръчки за кафе и мекици.

  След всички решения които сте взели през живота си ,сте решили да ми прочетете коментара.
 7. 7 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 4884 Неутрално

  Защо бойко и герб не подложиха този план на обществено обсъждане? От страх или от алчност? Или от двете??
  —цитат от коментар 1 на КМЕТ В СЯНКА


  Пак си се изказал без да четеш статията?

  Правителството в оставка одобри на 28 април третия вариант на своя проект за Национален план за възстановяване и устойчивост, два дни преди срока за "връщане на контролното" в Брюксел. Той не беше внесен, а изпратен в Народното събрание с искане да получи изрично зелена светлина, за да го депозира в Европейската комисия.

  —цитат от коментар 0 на Дневник

 8. 8 Профил на vagabond66
  vagabond66
  Рейтинг: 1647 Весело
  След две чернове на плана за национално възраждане с европейски средства
  —цитат от коментар 0 на статията


  А бе "Дневник", кой ги мисли тези статии?!?
  Това само като прочетох и се просълзих от смях!
  Какви са тези "възраждания"- напишете го "ренесанси"?!?
  По времето на комунизма все бяхме участници
  едни "петилетни планове" и все преизпълнени!
  Сега остава да праснете и един лозунг на Тодор Живков
  и приликата с действителни лица
  и събития въобще няма да е случайна!
  "Дела, дела и само дела"!

 9. 9 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4742 Неутрално

  До коментар [#7] от "Дария Колев":

  Ти си НЕПОдготвената . Как се обсъжда за по-малко от 24 часа ще ни научиш ли!!!
  Горкичката.Много свали нивото. Не че някога е било много високо.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 10. 10 Профил на vagabond66
  vagabond66
  Рейтинг: 1647 Весело

  Какви са етапните цели, които "отключват" плащанията?

  Европейската комисия иска етапните показатели и цели да са заложени в националния план като това са измерими, постижими и обвързани със срокове качествени постижения и количествени резултати. Такива могат да са приети закони или определен брой бенефициенти. Те трябва да са обвързани с ориентировъчни срокове за изпълнение и да бъдат обективно проверими.
  —цитат от коментар 0 на статията  Майко мила,,, ужасссс!

  Плановиците на БКП са се "възродили"
  и сега чертаят бъдещето ни отново!

 11. 11 Профил на Тошо Кочев
  Тошо Кочев
  Рейтинг: 1787 Неутрално

  Защо бойко и герб не подложиха този план на обществено обсъждане? От страх или от алчност? Или от двете??
  —цитат от коментар 1 на КМЕТ В СЯНКА


  Споко кмете,нали гласувахме за чалга и гюбеци,те ша ни оправат!🥳👍

  Много съм прост
 12. 12 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1237 Весело

  На "чалгата" планът е ... няма план!

 13. 13 Профил на АБПФК
  АБПФК
  Рейтинг: 2659 Весело

  "Национален план за възстановяване и устойчивост"

  От изложеното не се разбира, за какво аджеба "възстановяване" иде реч? Възстановяване от какво- Ковид, война, или нещо друго? Инак, като чета тука, бях останал с впечатлението, че РБ е в апогея на българската държавност и просперитет... 🤷‍♂️

  ☭ "Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ" ☭ — Эрнесто Че Гевара ✭ http://youtu.be/EC58ZjzejL0
 14. 14 Профил на Ipolit
  Ipolit
  Рейтинг: 142 Неутрално
  Този план трябва да го има, но не да пише за саниране вътре, и за асфалт.
  —цитат от коментар 5 на b.rainstorm


  Казано честно санирането и асфалта са единственото, от което хората могат да имат полза.
  Алтернативата е да има соларни панели по покривите, които ще бъдат монтирани от фирми на двойна цена и от които соларни панели няма никаква файда за живущите в блока освен да генерират ток, с който да си плащат сметките за асансьора.

 15. 15 Профил на TheRedOne
  TheRedOne
  Рейтинг: 345 Неутрално

  Г-жо Димитрова, Йовче, ами ти като толкова добре ги знаеш колко плана написа аджеба?
  Щото тя и тенджерата дрънка, но за камбана не става.

 16. 16 Профил на АБПФК
  АБПФК
  Рейтинг: 2659 Весело

  До коментар [#8] от "vagabond66":

  "Какви са тези "възраждания"- напишете го "ренесанси"?!?
  По времето на комунизма все бяхме участници
  едни "петилетни планове" и все преизпълнени!"

  Не какви, а (към) КАКВО? Едно време възрожденците са знаели, какво възраждат, сега знае ли се?

  По времето на "комунизма", плановете бяха за изпълнение на КОНКРЕТНИ цели, а сега какви са целите?

  Каша...

  ☭ "Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ" ☭ — Эрнесто Че Гевара ✭ http://youtu.be/EC58ZjzejL0
 17. 17 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1489 Неутрално

  "Национален план за възстановяване и устойчивост"От изложеното не се разбира, за какво аджеба "възстановяване" иде реч? Възстановяване от какво- Ковид, война, или нещо друго?
  —цитат от коментар 13 на АБПФК


  Историческият План е за борба с Ковидя. Разписано е и как ше се води Борбата : 40% затоплизъм и 32% дигитализъм (или образно представено Затоплизъма е Пфицера на Плана, а Дигитализъма - АстраЗенеката)
  Интересен факт е че Планът е за 750 милярда , които ецебето ше произведе "от въздуха" , щото никъде нема толкоз да седят някъде и да чакат някой да ги земе. Още не е задействан, че не е ратифициран от всички, па и после ше се харчи на части 3 години. Обаче ецебето гледа с 3 хода напред и към края на март вече е произвело не 750 , а 943 милярда "от въздуха"

  https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html

 18. 18 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3370 Неутрално

  Тоя план е най-ужасното нещо измислян от бюрократи. :)

  Безумие е някой да се надява на възстановяване чрез него.

  Ще стана като с мигрантите и ваксините. След години ще признаят "Похарчихме много пари, ама нещо възстановяването куца" :)

 19. 19 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4326 Неутрално

  UNITED EU UNION

  В този ред на добри намерения... Столична община одобри разработване на план
  за оправяне на Топлофикация София по отношение инженерни, финансови и правни измерения.

  Изработването на план ще финансира и контролира организацията USTDA
  с близо 1 М USD инвестиции.

  След като бъде изработен планът, Общината ще мисли дали да приеме идеите и
  изправи Топлофикация София до модерно ниво на техническо, финансово и потребителско... правосъобразие.

  "Правителството в оставка одобри на 28 април третия вариант на своя проект за Национален план за възстановяване и устойчивост, два дни преди срока за "връщане на контролното" в Брюксел.
  Той не беше внесен, а изпратен в Народното събрание с искане да получи изрично зелена светлина, за да го депозира в Европейската комисия.

  Проекто-планът съдържа предложения за извършване на 36 реформи и осъществяването на 48 проекта, които да "възстановят и развият потенциала за растеж на икономиката". 40,2% от 12-те млрд. евро от Фонда за възстановяване и устойчивост са насочени към зеления преход и 32% към цифровизацията на България."

 20. 20 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7832 Неутрално

  Да го внасят, така или иначе ще претърпи корекции.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK