Специфична програма "Сътрудничество" (FP7)

Бюджет: 32 млрд. евро

Специфична програма "Сътрудничество" (FP7)

© РойтерсСпецифична програма "Сътрудничество" от Седма рамкова програма (FP7)


Бюджет: 32 млрд. евро


По програма "Сътрудничество" се предоставя финансиране за проекти, свързани с международно сътрудничество в рамките на Европейския съюз и извън него. Програмата насърчава напредъка в знанието и технологиите в 10 тематични области, съответстващи на основните области в науката и изследванията. Изследователската дейност се подкрепя и усилва, за да се посрещнат предизвикателствата в областта на икономиката, околната среда, общественото здраве и промишлеността в Европа, както и за да се действа в служба на общественото благо и в подкрепа на развиващите се страни.
Програма "Сътрудничество" подпомага изследователската дейност в следните тематични области:
-Здравеопазване;
-Храни, земеделие и биотехнологии;
-Информационни и комуникационни технологии;
-Нанонауки, нанотехнологии, материали и нови производствени технологии;
-Енергетика;
-Околна среда (включително промяна на климата);
-Транспорт (включително аеронавтика);
-Социално-икономически науки и хуманитарни науки;
-Космическо пространство;
-Сигурност.


1. Здравеопазване: Бюджет : 6 млрд. EUR (2007 - 2013 г.)

Целта на програмата за изследвания в областта на здравеопазването е да се подобри здравето на европейските граждани, както и да се увеличи и укрепи конкурентоспособността и възможностите за иновации в отраслите и фирмите, свързани със здравеопазването в Европа. Включени са и такива глобални здравни проблеми, като възникващите епидемии. Сътрудничеството на Европа с развиващите се страни ще подпомогне последните да изградят своя капацитет за изследвания.


Изследванията в областта на здравеопазването, финансирани от Европейския съюз, са съсредоточени върху:


-Биотехнологиите, генеричните инструменти и медицински технологии в хуманното здравеопазване
-Използване на изследователски резултати за нуждите на човешкото здраве
-Оптимизиране в предлагането на здравни грижи на европейските граждани


2. Храни, земеделие и биотехнологии: Бюджет: 1.9 млрд. EUR (2007 - 2013 г.)

Развитието на знанията за устойчивото управление, производство и употреба на биологични ресурси (микробни, растителни и животински) предоставя основата за по-безопасни, екоефективни и конкурентни продукти и услуги за земеделието и рибарството, фуражната, хранителната, здравната, горската и други индустрии, свързани с тях. В рамките на концепцията за европейска биоикономика, основана на знанието, програмата подпомага и разработването на нови възобновяеми енергийни източници. Програмата стимулира изследвания върху безопасността на хранителните и фуражните вериги, болестите, свързани с храненето, избора на храни от потребителите и въздействието на храната и храненето върху здравето:


Изследванията включват:

-Устойчиво производство и управление на биологичните ресурси от сухоземната, горската и водната околна среда: създаване на възможности за изследване на устойчиви системи за производство; производството на растителни, животински продукти и здравето; благосъстояние на животните; рибарство и аквакултури, включително експлоатация и устойчиво използване на биоразнообразието.
-Инструменти за прилагане на съответните стратегии, политики и законодателство, подпомагащи европейската биоикономика, основана на знанията.
-Интегрираността и контрола на хранителната верига ("от вилицата до фермата"), насочени към храните, здравето и благосъстоянието.
-Природните науки и биотехнологиите в услуга на устойчиви нехранителни продукти и процеси, за да се разработят по-добри посеви и горски ресурси, фуражни култури, морски продукти и технологии за биомаса за получаване на енергийни, екологични продукти с повишена добавена стойност, като например, материали и химикали.


3. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
Бюджет: 9.1 млрд. евро (2007 - 2013 г.)


ИКТ играят ключова роля за насърчаване на иновациите, изобретателността и конкурентоспособността във всички производствени отрасли и в сферата на услугите.


Областите за изследване включват:
-Стабилност и сигурност на мрежовата и обслужващата инфраструктура;
-Работа и надеждност на електронните системи и компоненти;
-Персонализирани системи в областта на ИКТ;
-Цифрово управление на съдържанието.


4. Нанонауки, нанотехнологии, нови материали и производствени технологии.
Бюджет: 3.5 млрд. евро (2007 - 2013 г.)


Дейността, свързана с нанотехнологиите и технологиите в областта на материалите и производството, има голямо социално-икономическо значение. Нанотехнологиите са в основата на нови решения и могат да доведат до усъвършенстване на работата в целия производствен сектор, както и в областта на здравеопазването, медицината и земеделието.


Материали
Изследванията са насочени към разработване на нови, многофункционални повърхности и материали със зададени свойства и предсказуем начин на функциониране, предназначени за нови продукти и процеси, както и за тяхното ремонтиране.
Ново производство
База за иновациите в тази тематика са новите познания и тяхното прилагане за постигането на устойчиви модели на производство и потребление. Това предполага наличие на необходимите условия за постоянно внедряване на иновации (в промишлената дейност и производствените системи, в това число конструкторските дейности, строителството, създаването на различни устройства и услуги), генериране на основни производствени "активи" (технологии, организация, производствени обекти и човешки ресурси) и спазване на изискванията за безопасност и опазване на околната среда.
Интегриране на технологиите в промишлени приложения
Внедряването на познания и технологии от трите горепосочени изследователски направления е от основно значение за ускоряване трансформацията на европейската промишленост и икономика, като в същото време се избира безопасен, социално отговорен и устойчив подход. Проучванията ще бъдат насочени към нови приложения и решения, които да отговорят на основните предизвикателства както и на нуждите от развойна технологична дейност, формулирани от различните Европейски технологични платформи.


5. Енергетика.
Бюджет: 2.3 млрд. евро (2007 - 2013 г.)


Енергийните системи са изправени пред сериозни предизвикателства. Необходимостта спешно да се определят и разработят своевременни решения се оправдава от тревожните тенденции в световното търсене на енергия, крайния характер на конвенционалните запаси от нефт и природен газ и необходимостта значително да се съкратят емисиите на парникови газове. Тези действия ефективно ще смекчат разрушителните последствия от промяната на климата, вредните колебания на цените на нефта (в частност за транспортния отрасъл, който силно зависи от нефта) и геополитическата нестабилност в добивните региони.


Дейностите в областта на енергетиката включват:
-Водородни и горивни клетки;
-Производство на електроенергия от възобновяеми източници;
-Производство на възобновяеми горива;
-Възобновяеми енергийни източници за отопление и охлаждане;
-Технологии за производство на енергия чрез улавяне и съхраняване на въглероден двуокис с нулеви емисии;
-Технологии за чисти въглища;
-"Умни" енергийни мрежи;
-Енергийна ефективност и икономии;
-Компетентност в областта на енергийната политика.


6. Околна Среда (включително промяна на климата)
Бюджет: 1.8 млрд. евро (2007 - 2013 г.)


Проблемите, предизвикани от естествени и причинени от човека въздействия върху околната среда и нейните ресурси изискват съгласуван подход на общоевропейско и международно равнище.


Промяна на климата, замърсяване и рискове
-Натиск върху околната среда и климата;
-Околна среда и здраве;
-Природни рискове.
Устойчиво управление на ресурсите
-Запазване и устойчиво развитие на природните и създадените от човека ресурси и биоразнообразието;
-Управление на морската среда.
Технологии за опазване на околната среда
-Екологични технологии за наблюдение, моделиране, превенция, предпазване от рискове, адаптиране и възстановяване на природната и създадената от човека околна среда;
-Опазване, съхраняване и подобряване на културното наследство;
-Оценяване, проверка и изпитване на технологии.
Инструменти за наблюдение и оценяване на Земята
-Системи за наблюдение на Земята и океаните, методи за наблюдение на околната среда и устойчиво развитие;
-Методи за прогнозиране и инструменти за оценяване на устойчивото развитие


7. Транспорт: Бюджет: 4.1 млрд. евро (2007 - 2013 г.)


Транспортът е една от силните страни на Европа – въздушният транспорт допринася 2,6% от БВП на ЕС с 3,1 милиона работни места, а сухоземният транспорт генерира 11% от БВП на ЕС и в него са заети около 16 милиона души. От друга страна транспортът е отговорен за 25% от общото количество емисии на CO2 в ЕС.


Дейностите, които Седма рамкова програма обхваща, са:
-Въздухоплаване и въздушен транспорт (намаляване на емисиите, работа по двигатели и алтернативни горива, управление на въздушния трафик, безопасност на въздушния транспорт, екологично ефективна авиация);
-Устойчив наземен транспорт – железопътен, земен и воден транспорт (разработване на чисти и рентабилни двигатели и силови предавки, намаляване влиянието на транспорта върху измененията в климата, многотранспортни системи на регионално и национално ниво, чисти и безопасни автомобили, изграждане и поддръжка на инфраструктура, интегрираща архитектура);
-Подпомагане работата на европейската глобална система за сателитно насочване – EGNOS и "Галилео" (навигация и обслужване на времеви графици, ефективно прилагане на сателитната навигация).


8. Социално-икономически и хуманитарни науки
Бюджет: 610 млн. евро (2007 - 2013 г.)


Европа се сблъсква с редица социални и икономически предизвикателства, поради което е все по-важно те да се разбират по-добре и да се намират ефективни решения за тях, като се разработват адекватни политики. Дългата традиция на Европа в тази сфера на изследване заедно с различните социални, икономически и културни подходи, предлага уникална възможност за осъществяване на такъв вид изследвания на ниво ЕС.


Изследователските въпроси, които трябва да се решат в периода на Седмата рамкова програма, са извлечени от следните области:
-Растеж, заетост и конкурентоспособност в общество, основано на познанието (политики в областта на иновациите, конкурентоспособността и пазара на труда; образование и учене през целия живот; икономически структури и производителност);
-Съчетаване на икономически, социални и екологични цели от европейска гледна точка (социално-икономически модели в Европа и по света; икономическо и социално сближаване на регионите; социални и икономически измерения на политиката по околна среда);
-Основни тенденции в обществото и възможните последици от тях (демографска промяна, съвместимост между семейство и работа, здравеопазване и качество на живот, политики за младежта, социално изключване и дискриминация);
-Европа в света (търговия, миграция, бедност, престъпност, конфликти и тяхното разрешаване);
-Гражданите в Европейския съюз (политическо участие, гражданство и права, демокрация и отчетност, медиите, културно разнообразие и наследство, религии, нагласи и ценности);
-Социално-икономически и научни индикатори (ползата от и стойността на индикаторите при изготвянето на политики на макро-и микро ниво);
-Прогнозиране (бъдещите последици от глобалното познание, миграцията, застаряването, риска и новопоявяващите се области в изследванията и науката).


9. Космос
Бюджет: 1.4 млрд. евро (2007 - 2013 г.)

През последните 20 години Европа стана пионер в областта на технологиите, благодарение на приложни разработки като системите "Наблюдение на Земята" ("Earth Observation") и "Галилео". Европа инвестира в изследването на космоса, в икономически ефективни мисии и подпомогна съвместни инициативи с Европейската космическа агенция, а оттам засили и стратегическата й роля в тази сфера.


Изследователските дейности в периода на Седма рамкова програма са съсредоточени в следните области:
-Космически базираните приложения в служба на европейското общество (разработване на системи за сателитно наблюдение и дейностите, осъществявани от GMES за управление на околната среда; сигурността; земеделието; управлението на горите; метеорологията; гражданската защита и управлението на риска);
-Изследване на космоса (предоставянето на подкрепа за осъществяването на съвместни инициативи между Европейската космическа агенция или националните космически агенции, координиране на усилията за разработване на космически телескопи);
-Изследвания и технологични разработки за укрепване на основите в космическата сфера (подпомагане на проучвания за посрещане на дългосрочни нужди като космически транспорт, биомедицина, науки за живота и физиката в космоса).


10. Сигурност
Бюджет: 1.3 млрд. евро (2007 - 2013 г.)


Европейската сигурност е предпоставка за просперитет и свобода. Трябва да се обърне особено внимание на необходимостта от подробна стратегия за сигурност, която покрива мерките както за гражданска, така и за отбранителна сигурност.


Изследванията в Седма рамкова програма са съсредоточени в следните области:
-Сигурност за гражданите (технологични решения за гражданска защита, биологична сигурност, защита срещу престъпността и тероризма);
-Сигурност на инфраструктурата и комуналните системи (изследване и обезопасяване на инфраструктурата в области като информационни и комуникационни технологии, транспорт, енергетика и услуги във финансовата и административна сфера);
-Интелигентно наблюдение и сигурност по границите (технологии, оборудване, инструменти и методи за защита на европейските сухопътни и водни граници);
-Възстановяване на сигурността и безопасността в кризисни ситуации (технологии и комуникация, координация в подкрепа на граждански, хуманитарни и спасителни дейности);
-Интегриране на системите за сигурност, взаимна обвързаност и оперативна съвместимост (събиране на информация за гражданската сигурност, защита на поверителността и проследяемостта на транзакциите);
-Сигурност и общество (приемане на решенията в областта на сигурността, социално-икономически, политически и културни аспекти на сигурността, етика и ценности, социална среда и възприемането на сигурността);
-Координиране и структуриране на изследванията в областта на сигурността (координация между европейските и международни изследователски усилия в гражданската област, сигурността и отбраната);


Как да научите още?


За да научите повече за 7РП, използвайте следните подходи:


Консултирайте се с уеб сайта на 7РП в портала CORDIS: Този сайт съдържа всичко, което трябва да знаете за програмата, включително последната актуална информация, покани за предложения, често задавани въпроси (FAQ) и др. Обърнете се към националните контактни лица (NCP) за вашата страна, които биха могли да дадат съвети за потенциални кандидати в страната.


Вижте списъка от адреси на националните контактни лица (NCP) по сфера на дейност. Свържете се с бюрото за информационно обслужване на 7РП, което помага на новите участници в Рамковата програма за научни изследвания. Вижте също така раздела за 7РП на уеб сайта за европейски научни изследвания.


Източник: Главна дирекция "Изследвания" на Европейската комисия


Communication Unit
B-1049 Brussels
Fax: +32 2 295 82 20
© Европейски общности, 2007 г.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK