Български проекти могат да кандидатстват по програма "Интелигентна енергия"*

Български проекти могат да кандидатстват по програма "Интелигентна енергия"*

© ReutersПрез есента с голяма вероятност ще стартират първите покани с предложения за дългоочакваното европейско финансиране по седемте Оперативни програми.


Дотогава на разположение на българските предприятия са множество възможности (вероятно повече от 50 на брой покани за предложения в различните области са активни в момента), в които те могат да кандидатстват с идея за безвъзмездна помощ.
Една от особено интересните, която избираме да представим е Поканата за предложение по програмата "Интелигентна енергия".
Представяме тази програма по няколко причини.


На първо място състоянието на българската икономика в областта е повече от критично. По данни, събрани от различни източници, нивото на разхищения в българската енергийна система и изобщо в икономиката е огромно. За да се произведе единица брутен вътрешен продукт, в България се харчи десет пъти повече електроенергия, отколкото в страните – членки на ЕС. В сравнение с новоприетите членки този разход е 2-3 пъти по-голям. Това са стряскащи данни на фона на изискването на Еврокомисията до 2010 г. енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) да достигне 12% от общата енергия, а делът на биогоривата да бъде 5.75%.
На второ място, като последица от това - налице е програма и от европейски, и от национален мащаб за преодоляване на горните диспропорции. В нея се отдава особено значение на области като:


• Намаляване енергоемкостта на Брутния Вътрешен Продукт
• Намаляване на енергийната зависимост на страната
• Намаляване на вредните газови емисии в атмосферата
• Подобряване комфорта на живот на българина
• Постигане на устойчиво развитие


• Повишаване на енергийната ефективност и осигурявяне на финансова подкрепа за развитието на енергийната ефективност на Република България
• Увеличаване използването на възобновяеми енергийни източници в съответствие с програмите на ЕС за устойчиво развитие.


Освен това в Оперативните програми освен директни мерки, насочени към енергоспестяващи технологии, по отношение на енергийната ефективност е налице и така наречения "хоризонтален" приоритет, което ще рече, че проекти, които покрай другото решават проблеми и на енергийната ефективност, ще се ползват с предимство пред останалите.


На трето място според мнението на експертите от Изпълнителната агенция по конкурентноспособност и иновации, които бяха в България през април и през юни, български проекти биха били подкрепени приоритетно, стига да представят разумни идеи, не само защото България е новоприсъединена страна и в този смисъл "модерен" участник в общи проекти. Или, ако цитирам думите на господин Кшищов Герулски всеки смислен и съдържателен проект, който отговаря на целите и духа на работната програма на Европейската комисия за 2007 година, представен от български участник като главна страна би бил респектиращ за оценяващите дори само заради смелостта и амбицията на кандидатите.


Най-общо финансирането се предлага за проекти, които пропагандират и разпространяват знания, практики и информация относно спестяването на енергия, които променят политиките и нагласите на хората, както и такива, които помагат на пазара на енергоспестяващи продукти в различни области - например транспорт, строителство, възобновяеми източници, биогорива и др.
---


Ето и основните параметри по проекта:
Общ бюджет за 2007 г: € 52 млн.


(от които €49 млн. за проекти и €3 млн. за създаване на местни енергийни агенции)


Финансиране (грант, безвъзмездна помощ):
- До 75% от общите разходи за проекти.
- До 75% от общите разходи и горна граница от €250 000 за създаване на енергийни агенции


Съфинансиране: Чрез собствени средства или чрез финансови средства на трети страни (банки, финансови институции)


Срок за изпълнение:Проектите не трябва да надвишават срок за изпълнение от максимум 36 месеца.


Дейности за подкрепа: Проектите трябва да са насочени към катализиране на социално-икономически, пазарни, регулаторнии и институционални промени, а също и промяна на политики и нагласи на населението (например международна обмяна на опит, налагане и утвърждаване на най- добри практики, образование и обучения, информация и разпространяване на знания и практики, създаване на нови стандарти, норми и др. )


Участници: По проекта могат да кандидатстват публични или частни организации от страните членки на ЕС, както и членки на EFTA (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), страни кандидатки или страни от Западните Балкани.


Необходими са минимум 3 независими организации от различни страни.


Относно създаването на нови местни или регионални агенции за управление на енергията, проектопредложенията трябва да включват едно юридическо лице, което може да бъде местна или регионална власт, регистрирано в една от участващите страни.


Общи критерии:
- Не се допуска печалба: безвъзмездните средства не могат да имат за цел или резултат създаването на печалба за бенефициера.
- Не се финансират отделни проекти само на национално или местно ниво, а такива които имат въздействие на ниво ЕС
- Не се финансират инвестиционни проекти


Области на подкрепа - според приоритетите за 2007г:


Енергийна ефективност и рационално използване на ресурсите (SAVE)


Енергийно ефективни сгради:
· подобряване енергийната ефективност на нови и стари сгради;
· насърчаване на усвояването на енергийно ефективни практики в строителството;
· повишаване капацитета на строителните специалисти в областта на енергийната ефективност;
· внедряване на европейски директиви за енергийна ефективност;


Енергийни постижения в промишлеността:
· повишаване на енергийната ефективност на МСП и по този начин подобряване на надеждността, конкурентноспособността и репутацията им;
· повишаване вниманието на бизнеса към ЕЕ;
· промотиране на енергийни услуги, схеми за управление на енергията;
· предоставяне на насоки и обучения за промишлеността;


Енергийно- ефективни продукти:
· увеличаване пазарния дял на енергийно ефективни продукти (с изключение на превозни средства);
· насърчаване на постепенното отпадане от пазара на неефективни продукти и ускоряване процеса на заменяне на стари такива устройства, които са в употреба;
· подобряване знанията на купувачите/продавачите за значението на енергийните етикети на стоките и енергийната ефективност по принцип;
· проектиране, производство, придобиване, инсталация и експлоатация на електрическите продукти по най-енергийно разумния начин;


Нови и възобновими енергийни източници (ALTENER)


Електричество от възобновими енергийни източници:
· премахване на пазарните бариери и опростяване на процедурите за одобрение на генератори на възобновима енергия;
· стимулиране на инвестиции в системи за производство, трансмисия и разпределение на възобновима енергия, както и в създаване на нови такива технологии, особено от малки и средни предприятия;
· обучение на повече професионалисти, техници и работници в сферата на енергийната ефективност;


Отопление и охлаждане от възобновима енергия:
· трансфериране на опит между различните държави членки;
· премахване на пазарните бариери и опростяване на процедурите за одобрение на био-, слънчеви и геотермални системи за отопление/охлаждане;
· повишаване наличността и качеството на биогорива;
· заздравяване пазарните връзки между производство и потребление на биогорива;
· засилване на инвестициите в енергийно ефективни системи за отопление/охлаждане;
· обучение на повече професионалисти, техници и работници;


Домашни и други приложения от малък мащаб на възобновимата енергия:
· обмен на опит и подобряване на разбирането на текущия и потенциален принос на домашни и други приложения от малък мащаб към енергоспестяването в ЕС;
· популяризиране на успешни практики за развитие на пазара;


Биогорива:
· трансфер на опит;
· представяне и налагане на потенциално най-икономичните и устойчиви биогорива;
· насърчаване на производството на по-конкурентоспособни горива от първо поколение с по-малко въздействие върху околната среда, също и на горива второ поколение;
· подобряване на дистрибуторската мрежа на горивата;
· обучение на повече професионалисти, техници и работници в сферата.


Енергия в транспорта (STEER)
Алтернативни горива и екологично чисти превозни средства:
· Разнообразяване на енергийните източници, използвани в транспорта;
· Стимулиране търсенето на алтернативни горива и екологично чисти превозни средства;
· Подпомагане на подготовката и внедряване на законодателни мерки.


Енергийно-ефективен транспорт:
· Намаляване на излишното търсене на транспорт;
· Трансфериране, прилагане и налагане на доказано най-добри практики, стратегии и технологии;
· Повишаване на заинтересоваността на различните целеви групи от тяхното поведение спрямо енергийната ефективност в транспорта.


Интегрирани инициативи:


Създаване на местни и регионални агенции за управление на енергията:
· Сътрудничество в изпълнението и бъдещото развитие на европейски, национални, местни и регионални политики, стратегии и закони за насърчаване на действия в домакинствата, предприятията и публичния сектор с цел подобряване на енергийната ефективност и увеличаване използването на възобновими енергийни източници.
· Увеличаване равнището на инвестиции в енергийно ефективни и възобновими услуги на местно и регионално ниво.
Европейска мрежа за местни действия:
· Увеличаване на сътрудничеството между местните лица в различните страни членки на ЕС, включително споделяне на информация и опит
· Налагане използването на устойчиви енергийни източници чрез кампании в страните членки.
· Налагане концепцията на интелигентната енергия като ключ за местно устойчиво развитие, подобряване качеството на живот и социалния статус.
Устойчиви енергийни общности:


· Подпомагане развитието на регионални/местни устойчиви енергийни общности.
Био-бизнес инициативи:
· Представяне и налагане на интегрирана продукция в твърда, течна и газообразна форма от биоенергийни източници.
· Стимулиране установяването на дългосрочни бизнес споразумения на регионално ниво за инвестиции в биоенергийно снабдяване.
Инициативи за енергийни услуги:
· Подпомагане мониторинга и развитието на политиките, програмите и проектите;
· Прогнозиране развитието на енергийната ефективност.
Образователна инициатива за интелигентна енергия:
· Подпомагане повишаването на енергийните познания в началните и висши учебни заведения.


Видове дейности, които ще бъдат подкрепени:
Стратегически учения на базата на споделени анализи и редовен мониторинг на пазарното развитие и енергийните тенденции като подготовка за създаване на законодателни мерки свързани с функционирането на вътрешния пазар на енергия, изпълнението на средносрочни и дългосрочни стратегии в областта на енергетиката;
Създаване, разширяване или преобразуване на структурите и инструментите за устойчиво енергийно развитие;


Представяне и налагане на устойчиви енергийни системи и оборудване, за да се спомогне тяхното навлизане на пазара и стимулирането на инвестиции за облекчаване на прехода от тяхното налагане на пазара до маркетинга на по-ефикасни технологии;
Усъвършенстване на информационната и образователна практика, оползотворяване на резултатите, налагане и разпространяване на ноу-хау и практики чрез сътрудничество със страните членки;
Мониторинг на прилагането и влиянието на правните и подпомагащи мерки в Общността


Създаване на местни енергийни агенции


Бюджет за 2007 г: € 3 млн. за създаване на местни енергийни агенции)


Финансиране (грант, безвъзмездна помощ):
· До 75% от общите разходи и горна граница от €250 000 за създаване на енергийни агенции
Съфинансиране: Чрез собствени средства или чрез финансови средства на трети страни (банки, финансови институции)
Участници:


Относно създаването на нови местни или регионални агенции за управление на енергията, проектопредложенията трябва да включват едно юридическо лице, което може да бъде местна или регионална власт, регистрирано в една от участващите страни.


Крайният срок за изпращането на проектите в комисията е:
28 септември 2007 година


*Заглавието е на редакцията

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK