Програма "Култура" - Покана - мрежи между организации, осъществяващи оценяване на въздействието на културните политики

Бенефициенти могат да са културните отдели на национални, регионални или местни органи; центрове за културни изследвания; университети, специализирани по културни въпроси и др.

Покана за представяне на предложения по програма "Култура" - Изграждане на мрежи между организации, осъществяващи оценяване или измерване на въздействието в сферата на културните политики — Мрежи (направление 3.2) EACEA/26/07


Подробно за програма "Култура" 2007-2013 - "Преминаване на границите—свързване на културите"


1. Правно основаниe
Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Решение №1855/2006/EO на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. Относно създаването на програма Култура (2007-2013 г.) (1) (наричана по-долу "Програмата").


2. Цели и описание


Програмата е част от постоянния ангажимент на Европейския съюз за укрепване на културната сфера, споделяна от европейците и основаваща се на общо културно наследство, чрез развитие на културно сътрудничество между творци, културни дейци и културни институции от страните, участващи в Програмата, с цел поощряване на създаването на европейско гражданство. Програмата обхваща културния сектор като цяло и се стреми да стимулира осъществяването на взаимодействия, водещи до устойчиво културно сътрудничество на европейско равнище чрез поощряване на транснационалната мобилност на хора, работещи в културния сектор, на транснационалните обиколки на предмети и произведения на изкуството и културата, както и на междукултурния диалог.


3. Цел на настоящата покана за представяне на предложения


С оглед да се постигнат целите на Програмата настоящата покана за представяне на предложения се стреми да предостави безвъзмездни помощи, финансирани от Общността, след процес на подбор, за до три мрежови проекта (направление 3.2). Изпълнителната агенция за Образование, Аудиовизия и Култура (наричана по-долу "Изпълнителната агенция") е службата, която отговаря за осъществяване на настоящата покана за представяне на предложения. Дейност 3 от Програмата предвижда интервенция от страна на Общността, оказването на подкрепа за "анализи в областта на европейското културно сътрудничество и развитието на европейската културна политика" (член 4, параграф 1). Целта на тази подкрепа се състои в увеличаване на информацията и данните за разработване на сравнителни данни относно културното сътрудничество на европейскo равнище. По-специално сътрудничество по отношение на мобилността на творците и културните дейци, на обиколките на предмети и произведения на изкуството и културата, както и по отношение на междукултурния диалог. В този контекст настоящата покана за представяне на предложения се стреми да подкрепи изграждането на мрежи между различни заинтересовани лица (културните отдели на национални, регионални или местни органи; центрове за културни изследвания; университети, специализирани по културни въпроси и др.), които имат пряк и практически опит в оценяването или измерването на въздействието в сферата на културните политики по отношение на следните две теми:


— Тема 1: културни политики за местно/регионално социално-икономическо развитие и привлекателност,


— Тема 2: взаимодействия/мостове между образованието и културата с подчертан акцент върху творчеството и иновацията.


Всяка мрежа трябва да включва най-малко три организации от три различни държави, участващи в Програмата


4. Бюджет и времетраене на проекта


4.1 Бюджет


Общият отпуснат бюджет се равнява на приблизително 0,6 милиона EUR. Съфинансирането от страна на Общността не може да надвишава 200 000 EUR и 50 % от общите допустими разходи за финансираната дейност. Запазва се правото да не се разпределят всички налични средства.


4.2 Времетраене на проекта


Проектите "Мрежи" трябва да траят от дванадесет (12) до максимум двадесет и четири (24) месеца.


5. Критерии за участие и селекция


-Културните отдели на национални, регионални или местни органи; центрове за културни изследвания; университети, специализирани по културни въпроси и др.


-Допустимите кандидати трябва да са държавни или частни органи с правен статут в една от държавите, участващи в Програмата:


27-те държави-членки на ЕС; страните от ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия); държавите-кандидатки (Хърватия и Турция; бивша югославска република Македония, съгласно сключения Меморандум за разбирателство относно участието на тази страна в Програмата); страните от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия, включително и Косово (по силата на Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН)) съгласно сключения Меморандум за разбирателство относно участието на всяка от тези държави в Програмата.


както и да притежават минимум петгодишен доказан опит в измерване на въздействието или оценяване в сферата на културните политики. Физически лица не могат да кандидатстват за помощи. Кандидатите трябва да притежават професионални компетенции и квалификации за осъществяване на финансираната дейност и трябва да участват както в разработването й, така и в нейното осъществяване. Те трябва да разполагат със сигурни и достатъчни финансови ресурси, за да осигурят реален и значим финансов принос, като осигурят поне 50 % от общия бюджет на финансираната дейност. Дейностите, за които се предоставя съфинансиране, трябва да съответстват на принципите, на които се подчинява дейността на Общността в сферата на културата (1), и трябва да вземат предвид целите, заложени в точка 2, и условията, определени в точка 3.


6. Критерии за възлагане


Отпускането на помощи не зависи само от разглеждане на критериите за участие, изключване и подбор. Решението ще се определя въз основа на критериите за възлагане. Тези критерии могат да бъдат описани както следва:


1. степента, до която предложените дейности се проектират и могат да бъдат изпълнени успешно с високо ниво на компетентност;


2. качеството на партньорството между координатора и съорганизаторите;


3. степента, до която проектът може да създаде действително европейско повишено качество;


4. степента, до която на резултатите от предложените дейности ще бъдат подходящо оповестени и разгласени — стратегия за разпространение и използване;


5. степента, до която дейностите могат да създадат подходящо ниво на устойчивост.


7. Краен срок за подаване на заявления


1 октомври 2007 г. (дата на пощенското клеймо или печат на куриерската служба).


8. Допълнителна информация


Условията, допълващи поканата за представяне на предложения EACEA/26/07, са неразделна част от нея. Заявленията трябва да отговарят на изискванията, посочени в условията, и трябва да се подадат, като се използва приложения за целта формуляр. Условията, пакетът за подаване на заявление и всички съответни формуляри са налични на Интернет страницата на Изпълнителната агенция за Образование, Аудиовизия и Култура:


Източник: ЕК

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK