Покана за проекти "Енергийна ефективност и зелена икономика"

Обявена е покана за представяне на предложения "Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.


Цел


Основна цел на процедурата е да се предостави интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа на микро, малките и средните предприятия в България за осъществяване на прехода към "зелена икономика" чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с прилагането на енергоспестяващи технологии и въвеждането на възобновяеми енергийни източници, прилагане на технологии за намаляване на енергоемкостта на производството, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията и енергийния мениджмънт.
Допустими кандидати


Допустими са кандидати, които отговарят на следните критерии:


а) Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и
б) Да са микро, малки или средни предприятия, и
г) Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник.


Допустими дейности


Допустими за финансиране по процедурата са следните дейности:


- По Компонент 1 Инвестиции, попадащи в режим "минимална помощ":


а) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на материали и оборудване, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване, с изключение на включените в него машини, оборудване, съоръжения за производствени цели.


б) Извършване на строително-монтажни работи (СМР), които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията или са пряко свързани с и необходими за въвеждането в експлоатация на предвидените по проекта материали, машини, оборудване и съоръжения.


в) Придобиване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи, свързани с и необходими за изпълнението на проекта, включително придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ)


г) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ко-генерационни инсталации за собствени нужди.


д) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи и  оползотворяване на вторична биомаса от продукти, които не са включени в Анекс I от ДФЕС.


- По Компонент 2 "Инвестиции, попадащи в режим регионална инвестиционна помощ":


а) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини, оборудване, съоръжения,  представляващи ДМА, които допринасят за намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция, включително машини, оборудване, съоръжения за производствени цели, указани в Списъка на допустимите категории материали и оборудване.


б) Придобиване на дълготрайни нематериални активи (патенти, лицензи, ноу-хау и др.), свързани с и необходими за експлоатацията на предвидените за придобиване по буква а) ДМА.


- По Компонент 3 "Услуги, попадащи в  режим "минимална помощ":


а)  Извършване на енергиен одит ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в някой от публичните регистри по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност;.


б) Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за управление в предприятията съгласно изискванията на стандартите БДС  EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.


Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.


Бюджет:


Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева.


Краен срок: 31 октомври 2013 г.


Допълнителна информация


Пълният пакет документи и насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет страницата на структурните фондове в България.

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK