Специфична програма "Капацитет" от 7РП (FP7)

Бюджет: 4.217 млрд. евро

Специфична програма "Капацитет" от 7РП (FP7)

© ReutersСпецифична програма "Капацитет" от 7РП (FP7)


Бюджет: 4.217 млрд. евро

Подробно за Седма рамкова програма


Накратко:
Програма "Капацитет" цели да оптимизира използването и развитието на инфраструктури за научни изследвания, като същевременно стимулира иновативния капацитет на Малки и средни предприятия (МСП), за да могат те да извлекат полза от изследванията. Тази програма е предназначена да подкрепя регионални клъстери, насочени към научни изследвания, като същевременно отключва изследователския потенциал на регионите в ЕС за сближаване и на най-отдалечените от тях. Подкрепата се предоставя за хоризонтални действия и мерки, които лежат в основата на международното сътрудничество. В крайна сметка, целта на програма "Капацитет" е да се постигне сближаване между европейското общество и науката.


Програма "Капацитет" функционира в шест обширни области:


-Научноизследователски инфраструктури;


-Научни изследвания в полза на МСП;


-Региони на знанието и подкрепа за регионални клъстери, насочени към научни изследвания;


-Потенциал за научни изследвания в регионите за сближаване;


-Науката в обществото;


-Международно сътрудничество.


Подробно за програма "Капацитет":


1. Научноизследователски инфраструктури
Бюджет: 1.8 млрд. евро (2007 - 2013 г.)


Научните инфраструктури играят все по-голяма роля за напредъка на науката, технологиите и тяхното използване. За създаването им са нужни широк кръг експертни познания, които да се използват от големи общности учени и отрасли в европейски мащаб.


Каква е ползата за изследователите


За да се развиват инфраструктурите за авангардни изследвания, те се нуждаят от широк спектър експертни познания. Същевременно те са предпоставка за създаване на богата научна среда и привличат учени от различни страни, региони и дисциплини. Хиляди учени и студенти от университети, научни институти или фирми от Европа и чужбина се възползват от научните инфраструктури. Научноизследователските инфраструктури могат да се разглеждат като стратегически центрове за върхови постижения в изследванията и в обучението, както и като подпомагащи публично-частното партньорство в областта на изследванията. Междудисциплинното и междуинституционалното сътрудничество допринася за задълбочаването на личните взаимодействия на учените от различни страни, научни области и работни места. Тъй като дейностите в тези обекти попадат в гранични научни области, те стимулират интереса на младите хора и ги мотивират да се насочат към научна кариера.


Каква е ползата за индустрията и малките и средни предприятия (МСП)


Предприятията използват инфраструктурните обекти като си сътрудничат с учените. Тяхното изграждане и поддръжка създава важен ефект на търсенето и предлагането. Иновативният потенциал може да се преоткрие в мобилността на учените между публичния и частния сектор и новите технологии, прилагани в изграждането на изследователски обекти на световно равнище, в получаването на продукти с висок потенциал или в създаването на иновативни фирми. Изследователските инфраструктури очевидно стимулират резултатите на предприятията и играят забележителна роля в изграждането на взаимодействието между науката и промишлеността. Те също така оказват влияние върху социално -икономическо развитие, например там, където са разположени общоевропейски научни инфраструктури, често могат да се видят формирани и "технологични клъстери" на свързани предприятия или това са т. нар. технологични паркове. Такива стратегически центрове за трансфер на знания предоставят както по-добри възможности за между дисциплинни научни контакти, така и възможност за привличане на повече високотехнологични фирми. В резултат на това, различните региони често се конкурират, за да привлекат изграждането на нови обекти, като това също така допринася за разширяване на публично-частното партньорство при финансиране на изследователските дейности.


2. Научни изследвания в полза на Малки и средни предприятия (МСП)
Бюджет: 1.3 млрд. евро (2007 - 2013 г.)


МСП формират голяма част от икономиката и промишлеността в Европа. Двадесет и трите милиона МСП в ЕС представляват 99% от бизнеса и в някои индустриални сектори, като текстилната промишленост, осигуряват до 80% от заетостта.


Каква е ползата за изследователите


В условията на 7РП МСП могат да укрепят цялостното си положение чрез включване в мрежи и изграждане на отношения с международни партньори, достъп до научни центрове с върхови постижения и развиване на изследователски дейности и иновации. По целия фронт на науката и технологиите се насърчават действия за прилагане на подхода отдолу-нагоре. Предвидени са две специални мерки:


(i) Изследвания за МСП: подпомагане на малки групи от иновативни МСП за решаване на общи или допълващи се технологични проблеми;


(ii) Изследвания за асоциации от МСП: подпомагане на браншови структури и групи от МСП при разработването на решения на проблеми, които са общи за голям брой МСП в конкретни сектори.


Тези две мерки се отнасят предимно за голямата общност от МСП, които разполагат с потенциал за иновации, но нямат достатъчни възможности за извършване на изследвания. За да се разрасне участието на МСП и да се увеличи обемът на ползите за тях, е засилена мярката по възлагане на външни изпълнители (outsourcing).


Каква е ползата за индустрията и малките и средни предприятия (МСП)


Чрез 7РП МСП се насърчават да участват активно във всички изследователски дейности, особено в тези по темите от Програма "Сътрудничество". Насърчава се още и участието на МСП в Съвместните технологични инициативи (JTIs), когато това се прецени за подходящо. Основна характеристика на 7РП е предложеното опростяване на правилата и процедурите. Предвидените мерки обхващат целия цикъл на финансиране, включително различните елементи на схемите за финансиране, административните и финансовите правила, процедури, надеждността и ясния и разбираем за ползвателите характер на документите. Предвидените правила за участие в 7РП определят норма на финансиране от 75% за научно-приложна дейност на МСП, вместо досегашните 50% според 6РП. Това би трябвало да направи по-привлекателно участието на МСП в Рамковата програма, чрез намаляване на техния финансов товар. Освен това, досегашният принцип за "колективна финансова отговорност", в 7РП се заменя с гаранционен фонд, който да покрива финансовите рискове от неизпълнение на задължения от участници в проекта.


3. Региони на знанието
Бюджет: 126 млн. евро (2007 - 2013 г.)


Регионите се оценяват все повече като важни участници в областта на научно-развойните изследвания в ЕС. Местните изследователски общности вземат активно участие в научните усилия и в разработване на иновации в полза на обществото.


Каква е ползата за изследователите


Насърчаването на транснационални мрежи от региони и клъстери, развиващи се на основата на изследвания, спомага за увеличаване потенциала на регионите, като се създава динамична среда, която може да привлече или задържи най-добрите изследователи. Тези клъстери обединяват университети, научни центрове, предприятия и регионални власти, съвети или агенции за развитие.


Каква е ползата за индустрията и малките и средни предприятия (МСП)


Промишлеността като цяло и в частност МСП са основни партньори при осъществяване на успешните изследователски проекти на ЕС. Подпомагането на регионите да засилят възможностите си за инвестиране в научно-развойни дейности допринася за повишаване на конкурентоспособността и капацитета за усвояване на знания. Търси се увеличаване на ефективността чрез взаимодействие с регионалната политика на Общността, както и с основни национални и регионални програми, за да се постигне сближаване и на най-отдалечените региони. Дейностите по програма "Региони на знанието" насърчават трансграничното сътрудничество в областта на изследванията, независимо от това коя от целите си поставят съответните региони - сближаване или постигане на регионална конкурентоспособност.


4. Потенциал за научни изследвания в регионите за сближаване
Бюджет: 370 млн. евро (2007 - 2013 г.)


Европа трябва да използва научния си потенциал, включително и в по-слабо развитите региони, разположени далеч от центровете за изследвания и промишлено развитие в Европа. Една стратегия на включване на тези региони може да подобри социалната им структура и да е от полза за научната общност и предприятията на местно равнище и на равнище Европейско изследователско пространство.


Каква е ползата за изследователите


Изследователската общност в регионите за сближаване и в най-отдалечените региони се подпомага чрез следните дейности:


-Транснационален двупосочен обмен на изследователски персонал между избрани организации в регионите за сближаване и една или повече партньорски организации; подпомагане на избрани съществуващи или възникващи центрове за върхови постижения за набиране на приходящи опитни учени от европейските страни.


-Придобиване и разработване на научно оборудване и развитие на материална среда, даващи възможност за използване на интелектуалния потенциал, акумулиран в избрани, съществуващи или възникващи центрове за върхови постижения в регионите на сближаване.


-Организиране на семинари и конференции за улесняване на трансфера на знания, рекламни дейности, както и инициативи, насочени към разпространяване и трансфер на научни резултати в други страни и на международните пазари.


-"Средства за оценяване", чрез които всеки научен център в регионите на сближаване може да получи независима международна експертна оценка за равнището на качеството на собствените си изследвания и на инфраструктурата


Каква е ползата за индустрията и малките и средни предприятия (МСП)


За да се реализира изцяло Европейското изследователско пространство в разширения Съюз, всички региони трябва да вземат участие и ако е необходимо, да бъдат подпомогнати. Тази стратегия е от пряка полза за МСП и промишлените организации в регионите за сближаване. Търси се тясно взаимодействие с регионалната политика на Общността, водещо до увеличаване на ефективността. Действията в тази насока ще определят нуждите и възможностите за укрепване на научния капацитет на възникващите и съществуващите центрове за върхови постижения в конвергиращите се региони, които могат да бъдат покрити от структурния и кохезионния фондове. Търси се също така, взаимодействие с Програмата за конкурентоспособност и иновации, за да се подпомогне регионалната комерсиализация на научно-приложната дейност във взаимодействие с предприятията.


5. Науката в обществото
Бюджет: 280 млн. евро (2007 - 2013 г.)


Програма "Науката в обществото" си поставя за цел да запълни пропастта между хората, които се занимават с наука и, широката общественост като развива вкус към научна култура. Поради това, някои от инициативите са насочени към провокиране на любопитството на младите хора към науката и към подобряване на образованието на различни равнища.


Каква е ползата за изследователите


Програма "Науката в обществото" оказва подкрепа по такива въпроси като укрепване и подобряване на системата на науките в Европа. Това включва "самоуправление" на университетите и разработване на техните политики за развитие. Засилена е ролята на изследванията в университетите и тяхната ангажираност с предизвикателствата на глобализацията. Предвижда се продължаване и по-нататъшно разширяване на изследванията в сферата на равенството между половете , в това число включване на половото равенство във всички области на изследване. Програмата отделя специално внимание на подобряването на връзката между света на науката и широката аудитория - хора, отговорни за развитие на политиката, медиите и обществеността като цяло. Това би могло да се постигне и чрез насърчаване на по-тясното сътрудничество на учените с медиите. Ще бъдат положени допълнителни усилия за дефиниране на показатели, за извършване на етически чувствителни изследователски дейности така, че те да са оправдани от гледна точка на основните права. Ще се предприемат инициативи за подобряване управлението на системата за изследвания и иновации в Европа.


Каква е ползата за индустрията и малките и средни предприятия (МСП)


Стимулирането на младите хора да се заемат с точни науки, ще подпомогне бизнеса в дългосрочен план. Насърчава се напредъкът на жени, които започват научна кариера, като заедно с това по-ефективно се използват техните професионални и научни възможности. Усилват се етичните рамки на изследователските дейности, заедно с разгръщането на открит дебат върху изследователската работа и мястото й в обществото, за да се повиши доверието на гражданите в индустриалните изследвания.


6. Подкрепа за синхронизираното развитие на политиките в областта на научните изследвания
Бюджет: 70 млн. евро (2007-2013)


Европа се нуждае от по-добро синхронизиране на политиките в областта на научните изследвания на регионално, национално и европейско ниво, както и от увеличаване на потенциала в сферата на производството и използването на познания с цел да се подобри конкурентноспособността и да се намерят решения за някои от предизвикателствата, пред които сме изправени днес.


Каква е ползата за изследователите


Действията са предимно насочени към занимаващите се с разработване на политики, но в крайна сметка, те ще подобрят условията за провеждане на научни изследвания като цяло. Една от специфичните дейности ще подпомогне по-нататъшното развитие на европейската стратегия за човешките ресурси и мобилността в научната сфера посредством поредица от регионални, национални и общностни инициативи, като например финансиране на програми, законодателство, препоръки и насоки. Общата цел на тези инициативи е научните работници да остават в Европа, а и да се привличат най- умните "мозъци" по света.


Седма рамкова програма подкрепя следните дейности:


-Мониторинг, анализ и оценяване на въздействието на научно- изследователските политики и на промишлените стратегии върхуобществото . Подборът на показатели ще осигури информация и доказателства, необходими при разработването, приложението и оценяването на транснационалното координиране на политиките.


-Доброволно участие в укрепване координирането на научно-изследователските политики по два начина: първо, посредством дейности, които подпомагат прилагането на отворения метод на координация (ОМК) и второ, посредством инициативите за транснационално сътрудничество "отдолу-нагоре" на национално и регионално ниво по въпроси от общ интерес.


Каква е ползата за индустрията и малките и средни предприятия (МСП)


През 2010 г. инвестициите в научни изследвания трябва да достигнат 3% от брутния вътрешен продукт в ЕС. Две трети от тези инвестиции трябва да идват от частния сектор, и подобряването на тяхната ефективност е основен приоритет в Лисабонската стратегия за подобряване на растежа и заетостта. Поради тази причина, е от особено значение да се привлече по-голяма обществена подкрепа за научните изследвания и да се засили притокът на инвестиции, идващи от частния сектор. В същото време, правилният избор на най-подходящите мерки за насърчаване на трансфера на изследователски резултати и научни продукти към малките и средни предприятия, особено към тези с голям потенциал за растеж, ще доведе на свой ред до по-големи инвестиции в научните изследвания.


7. Международно сътрудничество
Бюджет: 185 млн. евро (2007 - 2013 г.)


В изследователските програми на ЕС участват повече от 100 страни от целия свят. Тези дейности продължават в програмата "Сътрудничество", част от Седма рамкова програма (7РП), която включва дейности по международно сътрудничество в 10-те тематични области и между отделните теми. Те се осъществяват във взаимодействие с три от програмите на 7РП - "Сътрудничество", "Хора" и "Капацитет".


Каква е ползата за изследователите

Ще се засили участието на изследователи и изследователски институти от страни от третия свят, като се прилагат съответните ограничения, свързани със сигурността, за да се спазват изискванията за поверителност в тематичните области. Те ще бъдат силно насърчени да се възползват от тази възможност – независимо дали чрез съвместни изследвания или чрез стипендии. Конкретни действия за сътрудничество във всяка тематична област, посветена на страните от третия свят, в случаите на взаимен интерес; сътрудничество по конкретните избрани теми на основата на техните научни и технологически равнища и нужди. Тези действия са тясно свързани както с двустранните споразумения за сътрудничество, така и с многостранния диалог между ЕС и тези страни и служат като привилегировани инструменти за осъществяване на това сътрудничество. В частност предвидените действия са:


-Действия, целящи да се засилят възможностите за изследване на страните-кандидатки и съседните страни;


-Дейности за сътрудничество, насочени към развиващите се и нововъзникващите страни с особено внимание върху техните конкретни нужди в различни области като здравеопазване, селско стопанство, рибовъдство и околна среда и приложени при финансови условия, адаптирани към техните възможности.


Каква е ползата за индустрията и малките и средни предприятия (МСП)


Международното сътрудничество по 7РП допринася за по-доброто интегриране на ЕС в международната общност и по този начин спомага за развитието на научно-приложните изследвания в страните, които изграждат собствените си научни възможности. Това от една страна ще доведе до обогатяване на европейските изследвания с набор знания, създадени в целия свят, като същевременно от друга страна, ще разшири познанията за науката и технологиите, както и компетентността на обществеността и фирмите в развиващите се страни.


Как да научите още?


За да научите повече за 7РП, използвайте следните подходи:


Консултирайте се с уеб сайта на 7РП в портала CORDIS: Този сайт съдържа всичко, което трябва да знаете за програмата, включително последната актуална информация, покани за предложения, често задавани въпроси (FAQ) и др. Обърнете се към националните контактни лица (NCP) за вашата страна, които биха могли да дадат съвети за потенциални кандидати в страната.


Вижте списъка от адреси на националните контактни лица (NCP) по сфера на дейност. Свържете се с бюрото за информационно обслужване на 7РП, което помага на новите участници в Рамковата програма за научни изследвания. Вижте също така раздела за 7РП на уеб сайта за европейски научни изследвания.


Източник: Главна дирекция "Изследвания" на Евролейската комисия


Communication Unit
B-1049 Brussels
Fax: +32 2 295 82 20
© Европейски общности, 2007 г.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK