Новото зелено земеделие: Как горите ще върнат снега в Европа

Новото зелено земеделие: Как горите ще върнат снега в Европа

© Associated PressМакар и със забавящи се темпове, европейските гори се увеличават с около 0.2 млн. хектара годишно. Но това не е достатъчно за предотвратяване на климатична катастрофа и дори за постигането на целите на Европейския зелен пакт за въглеродно неутрална икономика до средата на века.


Количеството на CO2, което европейските гори и почви поглъщат от атмосферата, е намаляло с около 20% между 2013 и 2018 г. Въпреки отрицателната тенденция възстановяването и разрастването на въглеродните поглъщатели през следващото десетилетие все още се смята за възможно, ако незабавно се пристъпи към действие. Естествените поглъщатели на въглерод като горите, почвите и водите, са един от начините за справяне с увеличаващите се парникови газове, на които залага Европейският зелен пакт.


Една от най-впечатляващите с размаха си идеи на Европейската комисия в тази посока е да бъдат засадени поне 3 милиарда нови дървета през настоящото десетилетие. След като израснат, те ще служат да поглъщат парниковите газове, произвеждани от човешката дейност.
Идеята не е нова и е заложена в Европейската стратегия за биоразнообразие от 2011 г., но, изглежда, осъществяването ѝ не е толкова безпроблемно, та Европейската комисия реши да препакетира залесяването като част от законодателния си пакет за осъществяване на Зеления пакт.


Защо точно 3 милиарда дървета?


С 5% от световните гори, Европа има слаба надежда да промени нещо, без останалия свят, но както и в други зелени политики, има амбицията да води другите с пример. Затова еврокомисията предлага и нова стратегия за горите, само няколко години след като публикува предишната. Проблемът е, че опазването на горите е национална компетентност и Брюксел няма много възможности да въздейства, освен с инициативи и стимули. Засаждането на нови гори е щедро финансирано чрез европейски фондове, като пари могат да се вземат както от програмите за развитието на регионите, от кохезионните и земеделските фондове, дори от научните фондове на ЕС.


Според доклада на Европейската агенция по околна среда 31% от горските местообитания не се опазват добре. По-малко от една трета от горите имат по-млади и по-стари насъждения, 26% се състоят само един дървесен вид (предимно иглолистни), 52% имат само два до три дървесни вида и едва 6% от горите са с шест или повече дървесни вида.


Еврокомисията изчислява, че за предишното десетилетие европейските гори са се увеличавали с 300 млн. нови дървета, но ако скорстта на залесяване не се удвои, ефектът от въглеродните поглъщатели няма да е достатъчен. И затова трите милиарда дървета трябва да се засадят в допълнение към обичайното разширяване на горите и градското залесяване.


Тъй като ежегодно в света изчезват около 2% от горите, ЕС иска да компенсира загубата, като увеличава своите с 1.3-1.9%. Това е обяснението за избора на броя нови дървета, с които Зеленият пакт иска да постигне целите си.


Новото зелено земеделие: Как горите ще върнат снега в Европа

© European parliament (audiovisual service)


При средна плътност от 1000/1500 дървета на хектар (ха), 3 млрд. допълнителни дървета биха покрили 2 до 3 милиона хектара с гори, произвеждащи кислород и абсорбиращи СО2. А това означава, че през следващите 10 г.в Европа всяка година трябва да се засаждат 200-300 хил.дървета. Планът е предизвикателство, но шанс, тъй като по данни на Европейската комисия София вече не е сред най-зелените столици на Европа и дори не влиза в първите 15 от тях. Изненадващо най-много дървета има в Амстердам ( 200 хил.), следван от Атина, Берлин, Брюксел и Будапеща.


Що се отнася до засаждането им, Европейската комисия е категорична, че това е работа на властите във всяка държава, като те могат да привлекат доброволци, частния бизнес и дори да отпускат държавна помощ за реализацията на плана в добавка към еврофинансирането.


Как новите гори ще променят климата в Европа?


Средно годишно едно пораснало дърво поглъща около 22 кг CO2 от атмосферата и в замяна освобождава кислород. Ако приемем, че 3 милиарда дървета са разпределени на около 2 милиона ха през следващото десетилетие, те биха могли потенциално да премахнат от атмосферата приблизително 4 млн. тона CO2 през 2030 г. и 15 млн. тона CO2 през 2050 г. Това означава, че за всеки хектар дървета, засадени през настоящото десетилетие, можем да очакваме поглъщане от около 4.5 тона CO2 годишно през десетилетието 2030 - 2040 (т.е. 10 години след засаждането) и около 7.8 т CO2 преди средата на века, изчислява Европейската комисия.


Комбинираният ефект от отразената слънчева радиация и изпаряването ще осигурява нетен локален охлаждащ ефект от 0.3-0.5° по Целзий, който може да е още по-голям в по-топлите и сухи региони на ЕС. Обратно, в студен влажен климат ефектът от новата горска покривка може да доведе до локално затопляне с 0.2-0.4 °C, като така се постигне сезонен модел на въздействието, с по-силно охлаждане през лятото и зимно/пролетно затопляне в студени райони с обилна снежна покривка.


Новото зелено земеделие: Как горите ще върнат снега в Европа

© European parliament (audiovisual service)


Европейската комисия обаче предупреждава, че в изпълнение на програмата за 3 млрд. дървета трябва да се заждат местни видове, освен ако не се докаже, че те вече са адаптирани към прогнозираните за следващите десетилетия климатични условия, че трябва да са извън традиционните действия по залесяване и да не се създават нови едновидови гори, които да облагодетелстват биоразнообразието. Единственото допуснато облекчение е че самозасадилите се дървесни видове могат да бъдат включени в сметката - не е необходимо всяко от 3-те милиарда дървета да се засажда от човешка ръка.


Повече смесени гори са по-устойчиви на екстремни метеорологични явления като суши, огнища на вредители, бури и горски пожари и ще позволят да се намали ерозията на почвите, с която се свързват свлачищата, наводненията и извънредните суши. В същото време еврокомисията е наясно, че само засаждането на дървета не е достатъчно да реши проблема с климатичните промени и затова предлага и други инициативи, но вече не така доброволни.


Земеделието трябва да стане зелено преди индустрията


Затова в плана за реализиране на Зеления пакт се предлага да се увеличи с около 15% целта за поглъщане на въглерод чрез естествени поглъщатели. При 267 млн. тона емисии вече постигнати, сега се предлага 310 млн. т емисии на СО2 да се поглъщат чрез горите, водите и почвата до 2030 г. Това ще наложи промени в Регламента относно земеползването на въглеродните поглъщатели с намерението трите отрасъла да постигнат неутралност по отношение на климата до 2035 г.- 15 години преди останалата част от икономиката. В тази прогноза са включени и емисиите от селското стопанство, различни от CO2, като например емисиите от използването на торове и животновъдството. Намерението е всички парникови газове в земеделието и горското дело да се абсорбират от естествените въглеродни поглъщатели до 2035 г.


Всяка държава ще трябва да допринесе за постигането на тази цел, макар че няма да се търси всяка да я изпълни. Еврокомисията иска емисиите да са нулеви на ниво ЕС, но всички правителства ще трябва да подготвят до средата на 2024 г. национални планове в областта на енергетиката и климата как възнамеряват да го сторят. След като се запознае с плановете еврокомисията ще предложи на всяка отделна държава възможни мерки, заедно с цел за свиване на емисиите и увеличаване на поглъщателите. Мерките ще се финансират от общата селскостопанска политика.


Нови ограничения за сечта в биологично ценни гори


Засега биогоривата, произвеждани от биомаса или биогаз, заемат скромна част от производството и потреблението на енергия в ЕС - около 12%, но еврокомисията не смята, че всички те трябва да се насърчават и затова ги е включила в различни категории в нова скала за данъчно облагане.


Отделно в Директивата за възобновяемата енергия се добавят специфични гаранции за биологичното разнообразие и климата по отношение на горската биомаса, чийто принос за биоенергията на ЕС възлиза на около 60 %.


Новото зелено земеделие: Как горите ще върнат снега в Европа

© Associated Press


Предпочитание ще получи съхранението на въглерод в дълготрайни продукти от дървесина като строителни материали или мебели чрез прилагане на принципа на каскадно използване на биомасата. Съхранението на въглерод ще се зачита като действие в посока постигане на националните цели за поглъщане на въглерод.


Принципът на т. нар. каскадното използване на дървесината предвижда тя да се използва многократно, преди да стигне до сметищата. Първата й употреба според европейските планове е за висококачествени продукти на основата на дървесина, като строителни материали или мебели, а когато се износят, жизненият цикъл им цикъл да се удължава. Едва след като станат негодни за това, за което са направени, ще се търси смяна на предназначението им, а след това и рециклирането им. Чак след това дървесината ще може да се използва за производство на биоенергия, като ще се превръща в брикети, пелети или биогаз. Тя ще се изхвърля само ако не е подходяща за никоя от другите цели.


Предвижда се още да бъде въведена забрана за изсичането на девствени гори и дървесина от торфища и влажни зони за набавянето на дървесна биомаса за производство на енергия. В такива зони ще се въведат и изисквания при прибирането на земеделската реколта, така че да не се вреди на качеството на почвата и биологичното разнообразие в нея.


Европейската комисия иска да се сложи край и на държавната помощ под формата на финансови стимули за използването на дървени трупи, фурнирни трупи, пънове и корени (които са важни за почвата) за производството на енергия, а също и за производството на електроенергия от горска биомаса в инсталации само за електроенергия.


За да се насърчи по-голямо намаление на емисиите на парникови газове, ще се изисква всички отоплителни и електрически инсталации, използващи биомаса, да спазват минималните прагове за намаление на емисиите на парникови газове. Сега това е условие само за новите инсталации. Устойчиво използване на материали ще се търси и от по-малки инсталации за производство на топлинна и електрическа енергия (5 MW или по-големи), а не само за тези, които сега попадат над прага от 20 MW.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (53)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1250 Весело

  Сега ще започнат коментари от нашего брата за гадните затоплисти, екоталибани, зелени далавераджии и прочее. Българина с такива неща не можеш го "излъга". Знае си той че всичко е далавера.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 2. 2 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3356 Любопитно

  Земеделието трябва да стане зелено преди индустрията
  =========
  И как ще стане тая работа.....?
  С тоя алчен и безжалостен западно империалистически нюх за печалби на всяка цена........... МАЛКО ТРУДНО....!

  Bukalemun
 3. 3 Профил на bxr35608444
  bxr35608444
  Рейтинг: 1071 Неутрално  " Тъй като ежегодно в света изчезват около 2% от горите, ЕС иска да компенсира загубата, като увеличава своите с 1.3-1.9%. Това е обяснението за избора на броя нови дървета, с които Зеленият пакт иска да постигне целите си. "

  Бах' ти глупостите . Стига сте лъгали , бе . Земята днес е много по - залесена и зелена , отколкото преди 20 години . Това го казвам не аз , а НАСА :

  https://www.forbes.com/sites/trevornace/2019/02/28/nasa-says-earth-is-greener-today-than-20-years-ago-thanks-to-china-india/

  И резултатът от снимките и изследванията им са напълно логични . При повишаващи се температури и нива на въглероден двуокис в атмосферата е напълно естествено растенията и горите да процъфтяват и нарастват неудържимо навсякъде по света . Колкото повече въглероден двуокис има в атмосферата толкова по - добре за растенията тъй като той е жизнено необходим за фотосинтезата им и като " строителен " материал за структурата им . 4. 4 Профил на bxr35608444
  bxr35608444
  Рейтинг: 1071 Неутрално  Цялата зелена истерия представлява най - големия трансфер на богатство от джобовете на най - бедните в джобовете на най - богатите .
  Единствено сега Федералният Резерв се опитва да ги бие като печати неограничено количество Американски Долари и чрез инфлацията отново ще обогати най - богатите за сметка на най - бедните и то в световен мащаб , защото Американският Долар е все още световна резервна валута в момента .

  А инфлацията винаги и по всички времена и режими без изключение е бил грабеж на бедните осъществяван от богатите . 5. 5 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3356 Неутрално

  Земеделието трябва да стане зелено преди индустрията
  ========
  В началото на миналия век една отмираща империя остави като завещание на десетки държави.....именно нещо такова.....
  Но благодарение на две световни войни....и това завещание бе ликвидирано....за сметка на "индустриалния напредък".....

  Bukalemun
 6. 6 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 2864 Весело

  Горската мафия потрива доволно ръце !

 7. 7 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1521 Неутрално

  Наредени четри Политагитатора замени.
  Империализъм Капитализъм а лошо ли е да има гори.

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 8. 8 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3356 Весело

  Всяка държава ще трябва да допринесе за постигането на тази цел, макар че няма да се търси всяка да я изпълни
  =======
  А това е най вероятно подарък от автора за своите читатели... :)...
  Истинска словесна 'енигма'.....за домашно....

  Bukalemun
 9. 9 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2644 Неутрално

  Сега ще започнат коментари от нашего брата за гадните затоплисти, екоталибани, зелени далавераджии и прочее. Българина с такива неща не можеш го "излъга". Знае си той че всичко е далавера.
  —цитат от коментар 1 на tsyrvulan


  А не е ли далавера всичко ?? Иде реч за изтръгване на чудовищни суми от населението на Европа в джобовете на едни кръгове. Или викаш, всичко това е от възвишени стремежи ??!

 10. 10 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4843 Неутрално

  Преди залесявахме сега само се сече.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 11. 11 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2002 Неутрално

  До коментар [#10] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Я кажи къде в България има незаслужено място, че да те позлатят. Че много искат да усвояват за залесяване ама няма къде. Явно знаеш.

 12. 12 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 2417 Неутрално

  Ще е толкова хубаво да има повече гори, хората така или иначе се концентрират в градове и има повече земя, храна се произвежда предостатъчно в Европа, на свободните площи да има дървета, горски животни, условия за преходи и почивка. Стига толкова бетон.

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 13. 13 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2002 Неутрално

  До коментар [#12] от "fpyyh":

  България има съобразено с площта най-много гори в Европа. 47% от площта. При 30 милиона кубика прираст добиваме 10 милиона.
  Държавните гори са оценени на 72 милиарда евро.
  България има и най-много паркове и защитени територии. Миналата година излезе, че са поддържани по-добре от в Швейцария.

 14. 14 Профил на Avalon Blackmore
  Avalon Blackmore
  Рейтинг: 273 Неутрално

  До коментар [#2] от "eti mehter":

  еврокомисията е сложена за да замазва очите на публиката докато корпоративно-индустриалната поглъща де щото има ресурс под нейна юрисдикция.

  Който не може да си представи картината да прочете тази книга или изгледа филма...

  олекна ми на душата, возвисих ся!
 15. 15 Профил на Avalon Blackmore
  Avalon Blackmore
  Рейтинг: 273 Неутрално

  ето го де https://vimeo.com/57251210

  олекна ми на душата, возвисих ся!
 16. 16 Профил на angeles
  angeles
  Рейтинг: 1065 Весело

  До коментар [#13] от "Да вярваме на истината":
  “Миналата година излезе, че са поддържани по-добре от в Швейцария.”Уффф,луд умора няма!

 17. 17 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3768 Любопитно

  До коментар [#13] от "Да вярваме на истината":

  А пък София вече не е зелена и е много мръсна. Интересно защо? Сигурно от многото паркове и градинки? И доброто им стопанисване?

 18. 18 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3768 Любопитно

  Залесяването е много добра идея. Важно е обаче, как ще се изпълни.

 19. 19 Профил на Avalon Blackmore
  Avalon Blackmore
  Рейтинг: 273 Неутрално

  До коментар [#18] от "Vlado Nikolov":

  Единственият начин да се изпълни е този, който е дал идеята, да го направи - всичкото евробюрократ си вдига тлъстия задник и - със или без да възстановява (за себе си) ленинските съботници отива всяка събота да засажда дървета до изпълнение на петилетката.

  олекна ми на душата, возвисих ся!
 20. 20 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2224 Любопитно

  От мстериала не става ясно върху какви площи ще се ссдят тези 3 милиарда дървета? Пустеещи ниви и дворове? Част от земеделските земи ще се превръщат в гори? Голи скатове на планини?

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 21. 21 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1437 Неутрално

  Йовка - Гьобелса с нова порция преводна полит-пропаганда... Плановата икономика е чудесна когато идва от честните брюкселски бюрократчета, които винаги мислят за първо за обикновените граждани и никога не попадат под влиянието на корпоративни лобисти.

 22. 22 Профил на venci4
  venci4
  Рейтинг: 1217 Любопитно

  Само Гретка може да спаси Земята..

  Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
 23. 23 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3356 Неутрално

  До коментар [#18] от "Vlado Nikolov":

  Залесяването е много добра идея
  ======
  Но на принципа на какво....?
  Ако залесяваме все повече и повече с предупреждението, че по този начин ще неутрализираме вредните емисии създадени от нас хората.....отново ще има непредвидими последствия като пожарите например....

  Bukalemun
 24. 24 Профил на geordgeo
  geordgeo
  Рейтинг: 1039 Любопитно

  Интересно ми е колко дървета са засадили лично инициаторите на този проект и кога? И още по-интересно ми е да чета едни сметки на хартия - толкова дървета по толкова СО2 прави еди колко си усвоен въглерод. Баси, че в това уравнение има толкова много неизвестни, че няма как да бъде пресметнато дори и да искат. Обаче така представени числата излиза, че всичко е песен - боцваме 3 млрд фиданки и готово. А дали ще пораснат и колко ще оцелеят, не е важно. Ще се плащат едни пари със сигурност, всичко останало е в мъгла. И си мисля, че няма нищо по-лошо от брюкселски чиновник, който хал хабер си няма с какво се е захванал...

 25. 25 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1413 Неутрално

  ”Засега биогоривата, произвеждани от биомаса или биогаз, заемат скромна част от производството и потреблението на енергия в ЕС - около 12%, но еврокомисията не смята, че всички те трябва да се насърчават и затова ги е включила в различни категории в нова скала за данъчно облагане.”

  Тук ми се счупи тъпомера. Ще плащат да се засаждат дървета и ще насърчават да ги горим. 😂
  И понеже нарастването на биомасата право пропорционално нараства с повишаването на СО2 ( поради което Земята вече се раззеленява), те искат да го намалят, тоест да забавят растежа на биомасата. 😂 Това е като да искаш да спасиш рибите и да им намаляваш водата. 😂 Екоталибани, сър.

 26. 26 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2002 Неутрално

  До коментар [#16] от "angeles":

  Що не се информираш от официалните публикации не знам.

 27. 27 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1499 Неутрално

  Точно така, време е част от нивите да станат на гори. И без това нямаме нужда от толкова храна. Спираме "хранилката" на африканските и арабските монголи, те да си търсят колая. Няма защо субсидирано да се размножава тая популация до безкрай.
  Наместо това садим милиарди дървета, които да поглъщат СО2.
  Елементарно, Уотсън!

  Апокалипсисът апокалиптичен
 28. 28 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2002 Неутрално
 29. 29 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7342 Неутрално

  От една страна сеем, от друга палим.

 30. 30 Профил на Avalon Blackmore
  Avalon Blackmore
  Рейтинг: 273 Неутрално

  До коментар [#25] от "Котаракът на Шрьодингер":

  Това е като историята за двете крави - всеки режим, дори най-мракобесния, ще ползва откраднатите крави, за да произведе продукт. Единствено бюрокрацията дои кравите, за да изхвърли млякото и да отчете дейност. Дали го прави, просто защото е некадърна, дали защото не консумира мляко, дали за да си внесе чуждо, остава без значение.

  олекна ми на душата, возвисих ся!
 31. 31 Профил на Korkma!
  Korkma!
  Рейтинг: 284 Неутрално

  До коментар [#28] от "Да вярваме на истината":

  Абе пич... ти нормален ли си? Правили някакви класации по трипадвайзър.ком (където всеки може да влезе и да сложи 1-5-10 звезди за ресторант, туристически обект и тн) и вече Българските паркове били по- добри от Швейцарските.

 32. 32 Профил на Destino
  Destino
  Рейтинг: 63 Весело

  Земеделието трябва да стане зелено преди индустрията=========И как ще стане тая работа.....?С тоя алчен и безжалостен западно империалистически нюх за печалби на всяка цена........... МАЛКО ТРУДНО....!
  —цитат от коментар 2 на eti mehter


  Ангела Меркел пътува с редовни авиолинии.
  Не е като Реджо и компания, правителството на Турция да пътува до Кипър с 6 самолета.
  Много еко съобразно. Браво.

 33. 33 Профил на Destino
  Destino
  Рейтинг: 63 Весело

  Земеделието трябва да стане зелено преди индустрията=========И как ще стане тая работа.....?С тоя алчен и безжалостен западно империалистически нюх за печалби на всяка цена........... МАЛКО ТРУДНО....!
  —цитат от коментар 2 на eti mehter


  Ангела Меркел пътува с редовни авиолинии.
  Не е като Реджо и компания, правителството на Турция да пътува до Кипър с 6 самолета.
  Много еко съобразно. Браво.

 34. 34 Профил на Tanya
  Tanya
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Само не ви е вярно изчислението 300 хил. дървета на година. Търсеният брой е 300 милиона дървета, така че за 10 години да станат 3 милиарда. Нали така?

 35. 35 Профил на Destino
  Destino
  Рейтинг: 63 Неутрално

  До коментар [#12] . Миналата година излезе, че са поддържани по-добре от в Швейцария.
  —цитат от коментар 13 на Да вярваме на истината


  От къде ви намират вас такива смешници.
  Единственната причина, че нанасяме по-малко вреда на горите,е че имаме малка плътност на населението.
  Т.е. Швейцария е 3 пъти по-малка по площ от нас с 2 пъти повече население.
  При същите параметри, при нас би било невероятна кочина.

 36. 36 Профил на Tanya
  Tanya
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#10] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Не е точно така. Залесяваше се, но без мисъл. Дай ще обърнем борове на 700 м надморска височина пък да видим какво ще стане. Водата изчезва, боровете умират, но нищо, планът е изпълнен.

 37. 37 Профил на stalker
  stalker
  Рейтинг: 336 Неутрално

  До коментар [#34] от "Tanya":

  В милото Дневниче математиката не е особено уважавана.
  Иначе това със залесяването е една от малкото що-годе свестни инициативи.
  Как ще се осъществи обаче е друг проблем.

  Common sense !
 38. 38 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3167 Неутрално

  До коментар [#1] от "tsyrvulan":

  Разбира се,пе всичко е далавера.Винаги и навсякъде.

 39. 39 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3167 Неутрално

  До коментар [#3] от "bxr35608444":

  Да,ама ще има програми,грантове...Ще падне едно "залесяване"....Пари ще се прсвят.

 40. 40 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1688 Неутрално

  Аз лично бих дарил земеделските си земи които и без това пустеят и бих дарил и пари за засаждане на дървета

 41. 41 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1688 Неутрално

  А единственият начин земеделието да стане зелено е използване на ГМО. Иначе зелено земеделие значи глад

 42. 42 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1250 Весело

  До коментар [#9] от "Alex Ivanov":

  Викаш и преди и сега залесяването е далавера. Добре, ми дай само да сечем без да садим дръвчета. Има подобни примери. Само дето след това настъпва ерозия. Както и да е, отдавна съм се отказал да водя смислени диспути в този форум. Беше то някога, преди евтиния интернет, когато форумчето беше удоволствие да се чете и коментира.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 43. 43 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 2332 Неутрално

  .. дай само да сечем без да садим дръвчета. Има подобни примери. ...
  —цитат от коментар 42 на tsyrvulan


  Разбира се, че има ..

  Зелената сделка!

  Нали изсичат тропичните гори, а сега са подпукали масивите на САЩ и Канада..

  https://www.dogwoodalliance.org/our-work/our-forests-arent-fuel/

  Спасяваме Климата!

 44. 44 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2002 Неутрално

  До коментар [#31] от "Korkma!":

  Явно ти не си добре.
  Колко природни парка си посетил?!
  Няколко. Стои си в София. Вижда павета. Диша си въздух дето може да се реже с нож и плюе.
  Ами излез в горите на парковете. Виж с очите си.

 45. 45 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1413 Неутрално

  В последните няколко години се счупиха всички рекорди по добиви от пшеница на тон. Тази година също се очаква рекорден добив, но според екоталибаните положението сс реколтата е катастрофално и ни очаква глад. 😂 Вчера съм се смял на един коментар тук, че като се затоплил климата с 1.5 °С след 50-100 години и ледниците на Антарктида щели да се разтопят, все едно там е -2 градуса, а не космически студ от -98°С. 😂
  Такива екоталибани трябва да бъдат пратени с костюмчета и вратовръзка на Южния полюс, за да почнат да вярват на разума и фактите, а не на измислици на други талибани.

 46. 46 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1579 Неутрално

  Фирмите, които секат дърва, трябва да бъдат задължени и да доказват, че са посадили повече, отколкото са изсекли! Трябват много строги Закони, защото обезлесяването е проблем в цял Свят! Няма къде да избягаме, само тази Земя имаме! Поне за сега.

 47. 47 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1579 Неутрално

  При 30 милиона кубика прираст добиваме 10 милиона.
  —цитат от коментар 13 на Да вярваме на истината


  При този огромен прираст очакваме всеки момент, България да се превърне в джунгла :-)

 48. 48 Профил на Avalon Blackmore
  Avalon Blackmore
  Рейтинг: 273 Неутрално

  До коментар [#47] от "Гражданин":

  доеи юзъра, качил клипа, е точен : https://m.youtube.com/watch?v=3EssF2JR6BI

  олекна ми на душата, возвисих ся!
 49. 49 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2002 Неутрално

  До коментар [#47] от "Гражданин":

  Ами наистина са като джунгли.
  Горите трябва да се поддържат

 50. 50 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2155 Неутрално

  Дори да не садим специално дървета , горския фонд в планините ни се само обновява , дървета си растат ,поливат си се от дядо господ ,без чужда помощ и се развиват в гори само за 10-20 години , на много места напр в Родопите ,Пампорово може да се видят десетки млади дръвчета ,които са прораснали ,борчета на различна възраст ,които се развиват идеално благодарение на средата и климата , същите поставени на по сух климат напр в Северна България ,дават прираст само при 10-20 % от посадените ,но въпреки всичко идеята е добра .

 51. 51 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3157 Неутрално

  ако от статията задраскаме всички безумства за въглеродния окис, ще се получи приличен, дори леко симпатичен материал...

  на който тогава бих задал само един ненастоятелен въпрос: защо толкова държите да върнете зимата в Европа? нима не ви спохожда всяка година? като тази, както ми пишат роднини от Германия, трудно си тръгна...

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 52. 52 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 2332 Неутрално

  Както и да е, отдавна съм се отказал да водя смислени диспути в този форум.
  —цитат от коментар 42 на tsyrvulan


  И аз .. то пълно с идиоти ..

  Иначе е ясно:

  https://www.youtube.com/watch?v=l4HqZ6W-X54

  https://www.youtube.com/watch?v=gg4iN5sbuc8

  https://www.youtube.com/watch?v=RqppRC37OgI&t=69s

  https://www.youtube.com/watch?v=ObvdSmPbdLg&t=17s

 53. 53 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 2332 Неутрално

  Фирмите, които секат дърва, трябва да бъдат задължени и да доказват, че са посадили повече, отколкото са изсекли! Трябват много строги Закони ..
  —цитат от коментар 46 на Гражданин


  Зелените закони!

  Ей ги :

  ------------------------
  .."Близо 73 млн. лв. е субсидията, която ще получат за година производителите на електричество от биомаса – четем в решение на Комисията за енергийно и водно регулиране от юли 2020 г. Тази сума представлява разликата между пазарните цени на електроенергията и преференциалните цени, по които Националната електрическа компания изкупува тока от биомаса.

  Но това е само ордьовър. Според проекта за национална енергийна стратегия на Министерството на енергетиката, очаква се до 2025 г. капацитетът за производство на електроенергия от биомаса да се увеличи със 150 до 170 мегавата, а произведеното електричество да нарасне с 400%. Измерено в пари, при сегашната структура на цените, това означава нов енергиен подсектор с приходи от половин милиард лева, от които 360 млн. лв. субсидии.

  Европейската комисия приема, че емисиите при изгарянето на биомаса са равни на нула. Логиката е, че въглеродът, изпуснат в атмосферата например при горене на дърва, впоследствие се поглъща от растителността, изникнала на мястото на отсечената. За отпадъците се счита, че ако не бъдат оползотворени (най-често изгорени), те така или иначе ще се разложат на сметищата или по полето и ще изпуснат парникови газове, особено метан.

  Така биомасата се превръща в ключов инструмент за постигане на амбициозните климатични цели на ЕС. Според действащата рамка, колкото повече електричество се добива от биомаса, толкова по-нисковъглеродна ще изглежда икономиката на Съюза...

  Според екологични и правозащитни организации, натискът върху горските екосистеми в Европа рязко е нараснал, след като преди няколко години биомасата бе възприета като безвредна алтернатива на въглищата. Сателитни наблюдения говорят за стряскащо 69% увеличение на добитата биомаса от горите на ЕС в периода 2016–2018 г. спрямо периода 2011–2015 г., като експлоатираните площи в същото време са нараснали с 49%. Това залпово покачване на дърводобива се обяснява именно с енергийната стратегия на ЕС. "
  -----------------------

  Барем поне да не вземахте от бюджета, та да им давате и субсидии ..

  360 милиона на година, толкова ли не може да се похарчат за нещо по-смислено, а не за горене на дърва в ТЕЦ ???

  Зелената сделка, а ???  https://bodil.bg/wp-content/uploads/2021/01/2.jpg

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK