Кога ще дойдат европейските пари: Всичко, което искате да знаете

Кога ще дойдат европейските пари: Всичко, което искате да знаете

© European commission (audiovisual service)Това решение беше взето много трудно. Миналото лято европейските лидери се затвориха за четири дни в Брюксел, преди да могат да вземат решението за европейския фонд за възстановяване и за още два дни през декември, за да избегнат ветото на непокорните Полша и Унгария. Но накрая всичко приключи неочаквано добре и европейските държави се договориха да добавят почти 750 млрд. евро към общите си разходи, за да се отърват по-бързо от последиците от пандемията от COVID-19.


ЕС никога не е имал толкова големи планове за преобразяване, нито си е позволявал да задлъжнява с такава гигантска сума, но поне по това спор нямаше - ако иска да остане на икономическата карта, Европа трябва да се модернизира, и то бързо. Но тъй като ЕС няма толкова собствени свободни пари, а бюджетът му не може да прави дефицити, беше решено за спасението да се разчита на облигационни заеми, набирани от световните борси. Свежи пари, които ще трябва да се връщат. Но чак след 2057 г. Европейската комисия вече събра почти 50 млрд. от сумата, а четири държави видяха траншовете в сметките си.


Кой кой е и за какво служи


Европейската комисия е автор на идеята (и на името) на спасителната програма за възстановяване от пандемията. Наречена "Следващо поколение ЕС" (Next Generation EU) тя е нов инструмент за устойчиво, съгласувано и справедливо възстановяване на държавите от ЕС от кризата, породена от пандемията от COVID-19.
Програмата се състои от няколко елемента - всички предоставящи финансиране по различни правила, от различни източници и за различни цели на обща стойност 806.9 млрд. евро, като почти цялата сума трябва да се инвестира в реформи и проекти до 2026 г.


Механизмът за възстановяване и устойчивост е в центъра на "Следващо поколение ЕС" и ще предостави 672.3 млрд. евро като безвъзмездни средства и заеми за смекчаване на икономическите и социалните последици от пандемията от коронавирус и да се повишат устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на европейските икономики и общества за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход.


За да имат достъп до средствата, държавите от ЕС трябва да разработят национални планове за възстановяване и устойчивост.


Останалите части от "Следващо поколение ЕС" са специално насочени за възстановяването на средства от различни европейски фондове и програми. Те са вече планирани в бюджета на ЕС, разпределени по държави и не представляват нови средства. Най-голямата от тях е REACT-EU - помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите. Този инструмент разполага с 50.6 млрд. евро и ще работи до 2022 г.


Тук са включени още насочени към възстановяване пари от Фонда за справедлив преход (компенсаторният фонд на Зеления пакт) с 10.9 млрд. евро, Фонда за развитие на селските райони - 8.1 млрд. евро, InvestEU (бившият План Юнкер) - 6.1 млрд. евро, програмата за наука и иновации "Хоризонт Европа" - 5.4 млрд. евро и RescEU (новото име на механизма за гражданска защита) - 2 млрд евро.


Механизмът за възстановяване и устойчивост е 89.7% от спасителната програма на ЕС и единствената част от нея, която е отделна от средствата, финансирани от европейския бюджет. 385.8 млрд.евро от механизма са планирани да бъдат раздадени като нисколихвени заеми, а 338 млрд.евро - като безвъзмездни средства на държавите членки. Единственото условие за това е правителствата да изготвят национални планове за разходването на парите, които за разлика от европейските фондове, трябва да отговарят на по-строги критерии за предназначение и цели.


Какво са плановете за възстановяване и устойчивост


Плановете представляват съгласуван пакет от реформи и инвестиционни инициативи, които трябва да бъдат осъществени до 2026 г. Те трябва да са организирани около шест теми: зелен преход; цифрова трансформация; икономическо сближаване, производителност и конкурентоспособност; социално и териториално сближаване; здравна, икономическа, социална и институционална устойчивост; политики за следващото поколение. Включването на всички теми не е задължително, но за зелените и цифровите политики има минимални прагове и без тях е невъзможно планът да бъде одобрен.


Европейската комисия първоначално ги поиска до 30 април, но по-късно обяви, че срокът е само индикативен и плановете могат да се представят за оценка и одобрение до средата на 2022 г. Повечето държави внесоха проектите си в срок, като към средата на август само България и Нидерландия не са го направили. Европейската комисия не е посочила причини за това, но тя няма и правомощия да настоява за предаването им. Инициативата е само на властите в отделните държави.


Всеки план първоначално се оценява от Европейската комиси, а след това се одобряват от Съвета на ЕС. Понеже става дума за пари - от финансовите и икономическите министри на ЕС, които трябва да ги гласуват с единодушие.


Как се оценяват плановете


Механизмът беше въведен със специален регламент, който определя как работи. В него са вписани 11 критерия за оценка за съответствие на националните планове:

 • Мерките имат трайно въздействие
 • Да отговарят на предизвикателствата, определени в специфичните за страната препоръки в Европейския семестър или на значителна част от тях
 • Етапите и целите, които позволяват да се следи напредъкът на реформите и проектите, заложени в плана, да са ясни и реалистични
 • 37% от разходите да са заделени за реформи и проекти за борба с промените в климата и 20% за цифровизация
 • Зачитане на принципа да "не се нанася значителна вреда" на природата
 • Да осигуряват адекватен механизъм за контрол и одит на разходите и достъпна информация за харченето на парите.
След като анализира предложенията, еврокомисията обобщава своите оценки и изготвя детайлни предложения за решения за Съвета.


Какъв е графикът за оценка и одобрение


Комисията има задължение да работи интензивно с правителствата на отделните държави по изготвянето на техните планове за възстановяване и устойчивост и да им дава препоръки, за да им помогне да преодолеят пропуските и нерешените проблеми. Едва след това плановете се внасят официално от Комисията и започва оценяването им по 11-те критерия.


Европейската комисия изготвя правната и оперативната документация, включително споразумение за финансиране за безвъзмездната част и договор за заем за държавите, които искат да ползват кредити. Въз основа на юридическите актове, които трябва да бъдат подписани от правителството и одобрени от парламента за държавите, чиито национални разпоредби изискват това, Комисията получава право да контролира изпълнението на плановете.


Европейският регламент за Механизма за възстановяване и устойчивост предвижда два месеца за оценка на плановете и за преобразуване на съдържанието им в правно обвързващи актове. Датата тече от деня на внасяне на плана в еврокомисията от националното правителство.


Регламентът позволява съответната държава и Комисията да се споразумеят да удължат срока за оценка с "разумен период", ако е необходимо. Формално искането за удължаване се внася от правителството на страната, искаща по-дълъг период за оценка (обикновено при проблеми, неприключили в подготвителните преговори).


Такива искания за удължаване получиха Полша, Унгария, Швеция, Финландия, Малта и Румъния.


След оценката на всеки план за възстановяване и устойчивост Комисията приема предложение за решение за изпълнение на Съвета. По правило Съветът разполага с четири седмици, за да приеме предложението на Комисията.


Кога започват да текат парите


След като Съветът приеме предложението на Комисията за всеки план за възстановяване и устойчивост, отново е ред на Комисията, която трябва да сключи споразумението за финансиране и за заем (ако се иска такъв) със съответната държава.


Първото плащане трябва да бъде получено до два месеца и е 13% от цялата стойност на плана. Това са и единствените пари, които се дават на доверие. За последващите плащания има допълнителни условия. Авансовата сума е предвидена като основно плащане през първата година, но Европейската комисия съобщи, че до края на 2021 г. може да направи и допълнителни преводи към държавите, които напредват бързо с изпълнението.


В началото на август четири държави си взеха авансите: Белгия, Гърция, Люксембург и Португалия.


Какво се иска в замяна на парите


За разлика от еврофондовете, където парите са предварително разпределени по години, средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост са обвързани с постигането на междинни резултати, наричани етапи и цели.


Кога ще дойдат европейските пари: Всичко, което искате да знаете

© Associated Press


Те са част от плана и са заложени по два комплекта годишно, тъй като еврокомисията не може да прави повече от две плащания за всяка година от действието на програмата. Съответно Европейската комисия на две сесии ще проверява изпълнението на етапите, след като получи искане от съответното правителство, което смята, че е изпълнило обещанието. Комисията има два месеца за оценка и трябва да вземе мнението на Икономическия и финансов комитет - експертите на Съвета, които подготвят работата на финансовите министри от ЕС и на Еврогрупата.


Една държава е достатъчна, за да обяви, че друга не прави задоволително обещаните реформи и може да поиска въпросът да се гледа от европейските лидери и евентуално да се спрат парите.


Кога ЕС може да си поиска парите обратно


Тъй като преводите се правят два пъти годишно, Европейската комисия може на всеки етап да прекрати изплащането на дължимите по националния план суми. Това се случва, ако при анализа на съответния етап се окаже, че работата не е извършена. Тогава се прави частично плащане, само за изпълнените обещания, а останалата част (независимо дали заем или безвъзмездна помощ) се спира.


Засегната държава има шест месеца да се поправи. Ако това не се случи, еврокомисията намалява общия размер на дължимите суми. Правителството няма право да оттегля вече направени обещания за постигане на резултати, макар че проекти могат да се коригират, ако те не могат да се изпълнят по обективни причини. Тогава обаче планът подлежи на нова оценка за съответствие с изискванията.


Как ЕС ще брани парите от измами


Един от най-важните критерии за оценката на плана за възстановяването е начинът, по който е организирана националната система за одит и контрол на разходите по неговото изпълнение. Тези системи трябва да са в състояние сами да откриват, коригират и предотвратяват конфликт на интереси, корупция и измами и избягване на двойно финансиране. За допълнителна сигурност се изисква и събиране на данни за крайните получатели на парите.


На всеки шест месеца, когато искат нов транш, правителствата трябва да предоставят "декларация за управление", че средствата са били използвани по предназначение, предоставената информация е вярна и че системите за контрол са въведени и средствата са използвани в съответствие с приложимите правила.


Освен националните системи еврокомисията ще си има и свои, като ще прави проверки на всички или само на страните, смятани за по-податливи на злоупотреби. Ако при тях се открият сериозни нередности, дори резултати да са отчетени, от засегнатата държава ще бъде поискано да върне парите по проектите, които са засегнати от конфликт на интереси и корупция, предсрочно погасяване на отпуснатите заеми.


Европейската прокуратура, Сметната палата и службата за борба с измамите на ЕС - ОЛАФ, също ще могат да разследват сигнали за злоупотреби с парите от Механизма за възстановяване и устойчивост.


Как бяха разпределени парите и колко очаква България


България има право да получи около 10.8 млрд. евро по Механизма за възстановяване и устойчивост, като 6.3 млрд. евро от тях са безвъзмездно финансиране и 4.5 млрд. заеми.


Правилата предвиждат разпределение на общия бюджет на безвъзмездната част от механизма въз основа на статистически и икономически критерии. 70% от сумата на безвъзмездните средства се определя по формула, в която има три елемента: население, БВП на глава от населението и съотношението на средната безработица за 2015-2019 г.в съответната държава спрямо средните нива за ЕС. По нея за България са предвидени 4.6 млрд. евро.


Останалата една трета от сумата се определя по други критерии, където вместо равнището на безработица, се вземат предвид намаляването на реалния БВП през 2020 г. и кумулативна загуба в реалния БВП през периода 2020-2021 г. Конкретният размер на сумата ще стане ясен през юни 2022 г., когато Евростат публикува данните за БВП. Сега коментираните цифри са само прогнозни. България би могла да получи по предварителни оценки 1.6 млрд. евро.


Размерът на заемната част се изчислява по-лесно, тъй като той не може да е по-голям от 6.8% от брутния национален доход за 2019 г. За сметка на това държавите могат да поискат заемите и по-късно - до август 2023 г., като представят допълнителни проекти и реформи, които да бъдат финансирани с тях. "Българската част" е 4.5 млрд.евро, но в двата досега представени от правителствата на Бойко Борисов и на Стефан Янев, не е предвидено тя да се възползва от възможността за кредити.


По другите части от "Следващо поколение ЕС" са България са планирани 438 млн. евро чрез REACT-EU за тази и следващата година. От Фонда за справедлив преход - 673 млн.евро (от общо 1.178 млрд. евро) и 201.9 млн. евро от Фонда за развитие на селските райони, като 59.7 млн. от тях трябва да дойдат още тази година, а останалите - през 2022 г.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (31)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на dwr30648311
  dwr30648311
  Рейтинг: 1056 Неутрално

  Всичко което искам да знам е кога ще се върнат заграбените пари от чекмеджетата ? В сравнение с тях европейските фондове са жълти стотинки.

 2. 2 Профил на Аз
  Аз
  Рейтинг: 649 Неутрално

  Дано поне тези пари бъдат похарчени разумно, а не за - къщи за тъщи, селски стадиони, които никой не ползва, огради на нефункциониращи църкви и т.н.

 3. 3 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1801 Неутрално

  Когато комунистите са на власт в България, а те в момента вече са европейските пари спират . Така, че няма какво да мислим и коментираме.

 4. 4 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1294 Неутрално

  До коментар [#1] от "dwr30648311":

  Отговорът на всеки от тия с чекмеджетата е: ”Кръв повръщам, пари откраднати не връщам”.

 5. 5 Профил на dwr30648311
  dwr30648311
  Рейтинг: 1056 Неутрално

  До коментар [#4] от "Котаракът на Шрьодингер":

  Тричене, тричене на площада искат…

 6. 6 Профил на Аз
  Аз
  Рейтинг: 649 Неутрално

  До коментар [#1] от "dwr30648311":

  Никога няма да разберем нищо, всичко се прави законно - променят закони, затварят си очите, правят се на ударени и т.н. само и само да не се набиват на очи - примери много. А когато някой потърпевш, журналист или служител си отвори устата започва медийна и институционна репресия...

 7. 7 Профил на 1908
  1908
  Рейтинг: 0 Неутрално

  При това управление е много вероятно никога да не дойдат европейски пари, защото ще ги спрат както ги спряха на тройната коалиция в периода 2007-2009 г. Сега пак те ни управляват, но с техни аватари.

  Няма мрак, който светлината да не може да разсее.
 8. 8 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1555 Неутрално

  И тия пари ще бъдат профукани. Българинът е луда овца, която за радост може би изчезва...

 9. 9 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2819 Неутрално

  Кога ще дойдат европейските пари: Всичко, което искате да знаете
  ========================================
  Искам да знам, кога ще разчитаме на собствената си икономика, а не на европейските пари.

 10. 10 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 3811 Неутрално

  Не се виждат тук суми, предвидени за нелегалното преминаване на границите на ЕС от африкански и азиатски мигранти, както и за политиката на целия съюз относно квотите за приемане на бежанци.

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 11. 11 Профил на dwr30648311
  dwr30648311
  Рейтинг: 1056 Неутрално

  До коментар [#6] от "Аз":
  Не съм съгласен. Пример - ибриците дето ще го отнесат заради случката зад колоните на ЦУМ. Скоро ще последват и останалите. Това че един номер е вървял дълги години не означава, че ще върви винаги.

  “Никога няма да разберем нищо, всичко се прави законно - променят закони, затварят си очите, правят се на ударени и т.н. само и само да не се набиват на очи - примери много. А когато някой потърпевш, журналист или служител си отвори устата започва медийна и институционна репресия“

 12. 12 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 1604 Неутрално

  До коментар [#7] от "1908":

  Чакай бе сине, че нас ни взеха през 2007 да сме в ЕССР, да не искаш да кажеш че са ни наливали хиляди милиони евро още от "царско" или жанвиденово време и са ги спрели баш когато в сащ се спукаха лошите кредити и Уолстрийт и още други неща и направиха световната икономическа и финансова криза? Тая криза я направи капитала, така му пише в устава, ако искаш да ти се работи евтино, периодично тричай стадото да не може да забогатее масово и да остане гладно, не управляващите тогава в България.

  мурзилка
 13. 13 Профил на bistr
  bistr
  Рейтинг: 118 Неутрално

  добре е, че Дневник обръща внимание на този проблем - и съпътстващите го дузина други под-проблеми. Въпросът е много сериозен - с един куп потенциални Негативни последици ! Много от тях важат и за другите икоомики в Европа, не само за нас. Но у нас, нещата както винаги, са пропорционално по-лоши. 3 основни проблема, на които все ще нямя решение: 1. Никой не знае и не може да предвиди къде, в кои области/сфери/сектори би било най-ефективно да се инвестират подобни големи суми. затова милиони ще бъдат излишно потрошени в псевдо-модерни каузи... 2. Всички отлично разбираме че милиони и повече ще бъдат откраднати.. трудно е да се контролират подобни пари... Както предупреди един наш прочут международен икономист- ще създаваме наново олигарси... така както в 90-те години. и 3. затова битката в момента за икономическите министерства е жестока, и затов трябва точно там да бъдат назанчени хем опитни хем чисти финансови и икономически експерти

 14. 14 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3508 Неутрално

  Когато комунистите са на власт в България, а те в момента вече са европейските пари спират . Така, че няма какво да мислим и коментираме.
  —цитат от коментар 3 на Да вярваме на истината
  Добре е да се мисли ако ще коментираме.

 15. 15 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3894 Неутрално

  До коментар [#3] от "Да вярваме на истината":

  Така си е. Заради глупостите на комунистите от ГЕРБ в земеделското министерство, спряха парите пролетта на 2013 година. Орешарски оправи проблемите и същите комунисти в комбинация с ДПС го бутнаха от стола. И се започна якото крадене. Пардон, усвояване.

 16. 16 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3894 Весело

  До коментар [#7] от "1908":

  Излъга, но нейсе. Свикнали сме герберските тролове да лъжат.

 17. 17 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3894 Неутрално

  До коментар [#10] от "дедо Андро":

  Те са по друг параграф. Разпределят се направо в чекмеджетата.

 18. 18 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3894 Неутрално

  Парите ще дойдат. Важното е, да не бъдат окрадени, а поне половината да идат за развитие на икономиката.

 19. 19 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2373 Неутрално

  Те нали за тези пари се пазарят другарите от ДБ и Мутри там какво беше. Заради тях искат ха постове от Славчо и не подкрепиха правителство с приоритети! Иначе, нас какво ни бъркат какви пари щели да дойдат от Европа!?! Сякаш ще вземат да ги раздадат на хората. хахах

 20. 20 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4132 Весело

  "Една държава е достатъчна, за да обяви, че друга не прави задоволително обещаните реформи и може да поиска въпросът да се гледа от европейските лидери и евентуално да се спрат парите."?!
  Насърчава се предателството, "другарчето да топи другарчето си"...


  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 21. 21 Профил на Аз
  Аз
  Рейтинг: 649 Неутрално

  До коментар [#11] от "dwr30648311":

  Това е капка в морето - За тези полицаии сме похарчили стотици хиляди под форма на обучение, усложия, заплати и т.н. - какво като ги уволнят - мали на следващият ден ще си намерят друга работа - никой няма да ги съди - мога да се обзаложа.

  Имах в предвид, че откакто Доган им показа как може да вземе комисионна 2 милиона за изграждане на язовир - от тогава всички започнаха да усвояват пари легално.
  Хиляди примери има: Как Доган живее в сграда без акт 15 и никой не си мърда пръста?
  Как Пеевски си купи със заем печатница за 150 милиона, а като му я взеха банката и я пуснаха на търг си я купи обратно за 15 милиона?
  Всичко стана с усложливостта на държавата, която постоянно си затваря очите, а няма осъден нито един държавен служител...

 22. 22 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1207 Весело

  =====Кога ще дойдат европейските пари: Всичко, което искате да знаете===== само това искаме да знаем, всичко, което искаме да знаем и нищо друго не ни интерисува оуууу .... хахахаха ...... всички станахме Прокопита.......

 23. 23 Профил на Камен
  Камен
  Рейтинг: 991 Неутрално

  По-добре да не идват, не ни трябват още бентлита, яхти и къщи за гости...

 24. 24 Профил на Armagedon
  Armagedon
  Рейтинг: 441 Неутрално

  Кога ще дойдат европейските пари?Когато цъфнат джапанките на плажа.То ако така лесно текат парите,ние само мед и масло щяхме да ядем.Ама не ние а други го ядат маслото с меда а ние само им плащаме сметката и мучим,като гладно говедо в обора.Стане ли дума за пари на нашите олигарси и политически креатури,очите им стават големи,колкото блатински копчета.Затова пари,нанай,живот нанай и погребението 1000 лева.Та чакайте пари от ЕС.Като се прекатури колата ,пътища много Ама и неволята помага само на този който сам си помогне.Затова затягайте коланите на крайната дупка и на полето.Друг начин за да се оцелее не виждам.Много сме крадливи за да ни даде някой пари.

 25. 25 Профил на n_kukaleva
  n_kukaleva
  Рейтинг: 1014 Весело

  Кога ще дойдат европейските пари - когато ни цъфнат налъмите или по-точно, когато всеядния октопод-корупция разреши!

 26. 26 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7799 Неутрално

  Ние скоро пари няма да видим, още Плана за възстановяване не сме представили. Първо ще гледаме кой е по по най, че тогава ще се грижим за България.

 27. 27 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4384 Весело

  "Една държава е достатъчна, за да обяви, че друга не прави задоволително обещаните реформи и може да поиска въпросът да се гледа от европейските лидери и евентуално да се спрат парите."?!Насърчава се предателството, "другарчето да топи другарчето си"...
  —цитат от коментар 20 на hamiltonf


  Разделяй и владей....не случайно още древните са го казали....😂😂

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 28. 28 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3078 Неутрално

  "Европейската комисия може на всеки етап да прекрати изплащането на дължимите по националния план суми. Това се случва, ако при анализа на съответния етап се окаже, че работата не е извършена. Тогава се прави частично плащане, само за изпълнените обещания, а останалата част (независимо дали заем или безвъзмездна помощ) се спира."

  Ми как тъй кога ще ги получим? Щом ги напечатат.
  Не е това проблема. Друг е. Служебното правителство, случайно или не, публикува данните за получените до сега. Предишните управници криха тази информация до сега.
  За 14 години сме получили 14 милиарда лева!!!? По 0,5 млд евро на година. Планираните бяха 3-4 пъти повече. Комисията плаща когато си иска и колкото си иска и за каквото си иска, по причини, които само тя си знае.
  Причините може да са основателни, може и да не са, всичко може. По този начин тези пари по-скоро служат за изнудване и шантаж, отколкото за нещо друго. Защото какво са 500 млн за цяла една държава? Пари за семки. А срещу тях първо се плаща членски внос, съпоставим по мащаб с получаваното. Второ държавата ни изпълнява стотици знайни и незнайни ангажименти и задачи и хиляди забрани и рестрикции от всякакъв характер. Достатъчно е да споменем само закриването на 4-те реактора, щетата от което никога няма да бъде компенсирана.
  Е, ето че Афганистан, който получил от САЩ 93 млд долара се отказа от помощите в името на свободата и независимостта. Вече плачим за тях, че изоставени, ще умрат от глад.
  Колко струва свободата? Не знаем и скоро няма да разберем?
  Едно обаче знаем. Богатите не идват, за да дават. те идват да вземат. Ако даваха, нямаше да са богати. Дават само на марионетките и колаборантите, които ги обслужват. Кои са те? Част от тях пишат във форума.

 29. 29 Профил на brezaor
  brezaor
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Получили сме много повече от 14 милиарда евро.

  Данни по години за получени суми от ЕС и внесени национални вноски.

  2020 2229.1 585.8
  2019 2204.8 499.3
  2018 2168.6 487.1
  2017 1895.7 378.7
  2016 2345.4 394.8
  2015 2729.5 424.1
  2014 2255.4 403.9
  2013 1976.9 422.8
  2012 1732.5 371.0
  2011 1107.1 346.1
  2010 1222.5 310.2
  2009 978.6 336.7
  2008 971.6 277.4
  2007 591.5 230.0
  2006 360.6 0
  2005 286.0 0
  2004 292.0 0
  2003 175.9 0
  2002 143.1 0
  2001 159.5 0
  2000 90.2 0

  Данните са публични.
  Източник:
  https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2014-2020/spending-and-revenue_en

  EU spending and revenue - Data 2000-2020
  (EUR million)

 30. 30 Профил на brezaor
  brezaor
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Данни по години за получени суми от ЕС и внесени национални вноски.

  2020 - 2229.1 _____ 585.8
  2019 - 2204.8 _____ 499.3
  2018 - 2168.6 _____ 487.1
  2017 - 1895.7 _____ 378.7
  2016 - 2345.4 _____ 394.8
  2015 - 2729.5 _____ 424.1
  2014 - 2255.4 _____ 403.9
  2013 - 1976.9 _____ 422.8
  2012 - 1732.5 _____ 371.0
  2011 - 1107.1 _____ 346.1
  2010 - 1222.5 _____ 310.2
  2009 - 978.6 _____ 336.7
  2008 - 971.6 _____ 277.4
  2007 - 591.5 _____ 230.0
  2006 - 360.6 _____ 0
  2005 - 286.0 _____ 0
  2004 - 292.0 _____ 0
  2003 - 175.9 _____ 0
  2002 - 143.1 _____ 0
  2001 - 159.5 _____ 0
  2000 - 90.2 _____ 0

  Данните са публични.
  Източник:
  https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2014-2020/spending-and-revenue_en

  EU spending and revenue - Data 2000-2020
  (EUR million)

 31. 31 Профил на soldierism
  soldierism
  Рейтинг: 589 Неутрално

  Вече се убеждавам с пълна сила, че само пари искаме и чакаме, а в същото време никакви резултати от вече отпуснатите по конкретни фондове няма.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK