Увеличават се областите на финансиране и максималните размери на инвестициите

Европейската комисия одобри някои промени в условията на вече действащите мерки по програма САПАРД. Измененията и допълненията отразяват исканията на браншовите организации и улесняват достъпа на земеделските стопани до средствата от програмата. Новостите бяха обнародвани в съответни наредби на Министерството на земеделието и горите.

Мярка 1.1


Инвестиции в земеделски стопанства

Програма САПАРД ще отпуска средства за инвестиции и в сектор „Яйца и яйчни продукти“. Досега приоритетите по тази мярка бяха четири - мляко и млекопроизводство; месо и месопроизводство; трайни насаждения (овощни градини, лозя, ягодоплодни); зеленчуци, цветя, многогодишни етерично-маслени, зърнени, маслодайни култури, многогодишни лечебни растения, тютюн и памук.

Според новото допълнение САПАРД ще подпомага земеделски производители, които отглеждат не по-малко от 5000 кокошки носачки. Минималният размер на одобрените инвестиционни разходи за един проект ще бъде левовата равностойност на 15 000 евро. Безвъзмездната финансова помощ може да бъде използвана за построяване и модернизация на помещения за отглеждане на кокошки носачки. Допустима инвестиция е също покупката на технологично оборудване. Може да се кандидатства за финансиране и с проект за построяване на малки цехове за смески и комбиниран фураж. Програмата отпуска средства и за закупуване на специализирано технологично оборудване, включително софтуер. САПАРД подкрепя също изграждането, модернизацията и оборудването на лаборатории за качествен контрол, както и на малки цехове за сортиране, маркиране и пакетиране на яйца. Средствата могат да бъдат вложени и за покупка на машинен парк за стопанствата.

Специално допълнение в условията за участие по тази мярка уточнява, че минималният размер на одобрените инвестиционни разходи за проекти, свързани с отглеждането на зайци, е 5000 евро. Ще се подпомагат земеделски производители, които имат 50 женски заека за репродукция.

Максималният размер на одобрените инвестиционни разходи за проекти във всички сектори от мярка 1.1 - „Инвестиции в земеделски стопанства“ - е левовата равностойност на един милион евро. Досега сумата бе 500 000 евро.

Мярка 1.2

Подобряване преработката и маркетинга на селско­стопански и рибни продукти

По тази мярка се предоставя безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в секторите:

винопроизводство

плодове и зеленчуци

мляко и млечни продукти

месо и месопреработка

рибарство и аквакултури.

Максималният размер на одобрените инвестиционни разходи за един проект е левовата равностойност на три милиона евро. Досега инвестициите можеха да бъдат в размер до

1 500 000 евро.

Според промените в сектор „Винопроизводство“ ще се подкрепят тези, които произвеждат минимум 2500 хектолитра вино (досега изискването бе за 500 т).

Новост е и уточнението, че САПАРД ще финансира лица, които произвеждат минимум 100 тона сушени плодове и зеленчуци годишно. Досега условието се отнасяше общо за плодове и зеленчуци (изисква се минимум 500 т годишна продукция).

За млекопреработвателите промяната в минималните количества е в посока надолу. На финансова подкрепа ще могат да разчитат тези, които преработват минимум три тона сурово мляко дневно. Условието досега бе за минимум пет тона мляко на ден.

Изменения има и за месопреработвателите. САПАРД ще финансира и земеделски производители, които отглеждат минимум 350 000 зайци. За останалите производители на месо се намаляват изискванията за годишен кланичен добив: за птиче месо - минимум 1000 тона (досега 1500 т), за годишна продукция от свинско, говеждо и овче месо - минимум 450 тона (досега - 750 т), за преработено птиче месо в готови или полуготови храни минимум 25 тона годишно (а не 100 тона). Изисква се минимум 500 т кланичен добив от заешко месо (изцяло ново условие).

Мярка 2.1

Развитие и разнообразяване на икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи

По тази мярка се финансират проекти в няколко направления:

селски туризъм

местно занаятчийство и агроиндустрия

дървообработване и биогорива

бубарство

пчеларство

коневъдство

рибарство и аквакултури

гъбопроизводство

преработка на етерично-маслени култури, лечебни растения и гъби.

Новото е, че максималният размер на одобрените инвестиционни разходи за един проект е левовата равностойност на 500 000 евро. Досега сумата бе 200 000 евро.

Предвидена е възможност за одобрение на проекти и в планински райони (определени в списък), а не само на територията на селски райони.

Доскоро САПАРД финансираше строителството, реконструкцията и приспособяването на сгради за настаняване на туристи само ако кандидатите са физически лица или еднолични търговци, при това собственици на сградата. Това ограничение вече не съществува. Допълнително се поставя изискване туристическият обект да е с не повече от 25 помещения за настаняване.

Няколко допълнения уточняват и разширяват възможностите да се получи финансова помощ. В направление „Местно занаятчийство и агроиндустрия“ ще се поощрява създаването или модернизацията на малки производствени единици за съхраняване, преработка и пакетиране на селскостопанска продукция. В направление „Дървообработване и биогорива“ е уточнено изрично, че средствата могат да бъдат вложени за закупуване на дървопреработвателни линии и оборудване, включително за мебели.

В направление „Рибарство и аквакултури“ ще бъдат финансирани проекти за изграждане и обновяване на черноморски ферми за отглеждане на риба, на ферми за риби майки, на прилежащи риболюпилни и ферми за отглеждане на зарибителен материал, на ферми за угояване на рибата. На подкрепа могат да разчитат и проекти за закупуване на автоматични хранилки за риба и на специализиран транспорт за риба. Допустими са и разходите за изграждане и обновяване на прилежащи цехове за първична обработка на риба, складове, системи за водна циркулация, лаборатории, одобрява се и покупката на плавателни средства за обслужване на плаващите морски ферми.

Списък на търговските банки, обслужващи преференциални инвестиционни кредити по програмите на фонд „Земеделие“

1. Централна кооперативна банка

2. Първа инвестиционна банка

3. Юнионбанк

4. Тексимбанк

5. България инвест

6. Демирбанк

7. Токуда експресбанк

8. Насърчителна банка

9. Нефтинвест банк

10. Евробанк

11. Хебросбанк

12. Първа източнамеждународна банка13. Росексимбанк

14. Биохим

15. Общинска банка

Списъкна търговските банки, с които фонд „Земеделие“ има сключени договори за рефинансиране на одобрени проекти по програма САПАРД

1. Токуда банк

2. Инвест банк

3. ПИМБ

4. ЦКБ

5. Евробанк

6. Хебросбанк

7. Насърчителна банка

8. Тексимбанк

9. България инвест

10. ОББ

11. Юнионбанк

Новото в кредитите за земеделска техника

Новости има и в кредитите за покупка на селскостопанска техника чрез фонд „Земеделие“. Тази година фондът рефинансира търговските банки, с които има сключени договори, и те отпускат кредити при преференциални финансови условия.

Средствата могат да бъдат изразходвани за покупка на селскостопанска техника, инвентар и резервни части за тях.

Срокът на издължаване на кредита е до 48 месеца, от които гратисният период е до шест месеца.

Собственото участие на земеделския производител е в размер на 30% от общата стойност на инвестицията с ДДС.

Годишният лихвен процент е 9%.

Обезпечаването на кредита се извършва с активи, приемливи по вид и стойност от обслужващата търговска банка.

Земеделските производители, кандидатстващи за кредит, подават документи в областните дирекции на фонд „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта. Документите се регистрират във входящ дневник.

Служителите от областната дирекция извършват проверка на място за условията за реализация на проекта, изготвят констативен протокол и становище и изпращат оригиналите на окомплектованите досиета в централното управление на фонда. След одобрение земеделският производител избира търговската банка сред тези, които имат сключени договори с фонда.

Програмата за кредитиране покупката на селскостопанска техника чрез рефинансиране на търговски банки ще действа до края на годината.

----------------

Материалът е публикуван във в-к "Капитал", бр. 28

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK