Докладът на Еврокомисията за напредъка на България (пълен текст)

Заглавната страница на доклада

© Дневник

Заглавната страница на докладаМЕЖДИНЕН ДОКЛАД


относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка


1.  ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият междинен доклад съдържа техническа актуализация на по-съществените промени, настъпили в България през последните шест месеца по механизма за сътрудничество и проверка (МСП).


1. Актуализацията се съсредоточава върху мерките,  които са осъществени или предстои да бъдат
осъществени,  като същевременно се набелязват действия,  които все още е необходимо да бъдат предприети. 


Препоръките, съдържащи се в последния доклад за напредъка, приет от комисията на 20 юли 2011 г., са отправната точка за оценката на постигнатия напредък спрямо показателите и за определяне на оставащите предизвикателства. През лятото на 2012  г. комисията ще представи цялостна оценка на напредъка, постигнат от България по МСП от датата на нейното присъединяване. 


2.  СЪДЕБНА РЕФОРМА И БОРБА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ: ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ С ОГЛЕД НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА КОМИСИЯТА


Действията на България, предприети в отговор на препоръките на комисията, съдържащи се в последния доклад,  свидетелстват за следните основни промени.


Започнаха да действат новите специализиран съд и прокуратура за дела, свързани с организираната престъпност,  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, постигна значителни резултати, а новосъздадената Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси взе първите си решения. Освен това България предприе мерки за подобряване на съдебната практика, организацията на прокуратурата и сътрудничеството между съдебната власт, полицията и другите административни органи. През идните месеци се очакват по-нататъшни стъпки в съдебната реформа. 


Развитието на ситуацията в България през последните месеци сочи необходимостта от по-засилени действия за изпълнение на препоръките на комисията в редица области.


Обсъжданият понастоящем в парламента закон за отнемане на имущество трябва да има възможно най-широко приложно поле и арсенал от мерки и да се опира на силни институции, за да има действителен възпиращ ефект за организираната престъпност и корупцията по високите етажи.


Все още не е предприет подробен анализ на пропуските в съдебната и следствената практика във важни дела, свързани с организирана престъпност и корупция. Все още не са налице промените, които се очакваха от прилагането на изменения Закон за съдебната власт, целящ прилагането на прозрачни и обективни процедури за назначаване, повишаване в длъжност и атестиране в съдебната система, както и отдаване на приоритет на съблюдаването на етичните норми.


Необходимо е да се реформира процесът за избор на Висшия съдебен съвет с цел постигане на по-голяма прозрачност и съблюдаване на етичните норми, както и като важна стъпка към основна реформа на съдебната система.


Взетите до този момент решения и постановените наказания по случаи,  свързани с корупция по високите етажи,  измами и организирана престъпност, които се разследват или които са на съдебна инстанция, все още не са довели до убедителните резултати,  необходими за постигането на действителен възпиращ ефект.  


Следователно през следващите месеци са необходими допълнителни усилия за постигането на убедителни резултати и като принос за цялостната оценка на напредъка,  постигнат от България по МСП от датата на нейното присъединяване, която комисията ще представи през лятото на 2012 г. 

Комисията ще продължи да оказва подкрепа на България за изпълнението на тази задача. 


3.  АКТУАЛИЗАЦИЯ ОТНОСНО НАСТОЯЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ


Реформа на съдебната власт


В последния си доклад по МСП и с цел България да изпълни целите, преследвани с новия Закон за съдебната власт, комисията препоръча на страната да отбележи резултати при осъществяването на назначения и атестиране при зачитане на прозрачността,  независимостта, етичното поведение и професионалните заслуги. Освен това комисията препоръча на България да демонстрира резултати в последващите действия от дисциплинарен или наказателен характер в случаи на корупция или професионални нарушения в съдебната система и да осигури пълен електронен достъп до постановените от съда присъди, както и да гарантира стриктно прилагане на принципа на разпределение на случаен принцип на съдебните дела.


След последния доклад на комисията България започна да прилага изменените разпоредби на Закона за съдебната власт, които се отнасят до реформа на системата за назначаване, повишаване в длъжност и атестиране, както и усъвършенстване на първоначалното обучение на магистратите, и предприе стъпки за по-доброто управление на работното натоварване в съдебната система.


През този период започна атестирането на съдии по новата система и бяха осъществени няколко назначения на висши постове.


Бяха създадени местни комисии за професионална етика, които да дават своето становище относно съблюдаването на етичните норми от страна на магистрати, предложени за назначение, повишаване в длъжност или атестиране.


Започнато бе проучване за рационализиране на работното натоварване на магистратите и бяха приети правила за приемен изпит за Националния институт на правосъдието. 


Назначаването и повишаването в длъжност на компетентни магистрати, съблюдаващи етичните норми, е важна част от съдебната реформа.  От миналото лято насам редица назначения на висши магистрати, осъществени от Висшия съдебен съвет и парламента,  повдигнаха множество въпроси по
отношение на тяхната обективност, прозрачност и състоятелността на оценката на достойнствата и етичното поведение на кандидатите. Бяха изразени опасения и по отношение на процедурите за атестиране.  


В бъдеще при атестирането и повишаването в длъжност е необходимо да се демонстрира способността на системата да отразява правилно разликите в професионалните постижения и да отчита в пълна степен спазването на етичните норми. 


Резултатите от борбата с корупцията в съдебната система са нееднозначни. При неотдавнашните назначения и атестиране Комисията по професионална етика към Висшия съдебен съвет и местните комисии по професионална етика все още не бяха в състояние да извършат задоволителен контрол на спазването на етичните норми.


През 2011 г.  в шест дела, свързани с корупция и служебна злоупотреба, съдът оправда шестима магистрати. В момента текат дела срещу 28 магистрати в рамките на 27 наказателни производства.  В 13  дела бяха постановени решения на първа или втора инстанция,  като в 10  от тях има присъда, в това число 6 условни присъди. 


Въпреки някои примери за добра практика  все още постановените от съда присъди не се публикуват систематично, а стандартите за публикуване не са уеднаквени.


България съобщи за приемане от страна на Висшия съдебен съвет на насоки, целящи преодоляване на недостатъците при разпределянето на случаен принцип на съдебните дела.


За усъвършенстване на управлението,  отчетността и ефикасността на съдебната система комисията препоръча на България да предприеме по-нататъшни стъпки за реформиране из основи на съдебната система,  по-специално чрез изготвянето и прилагането на предложения за реформа на Висшия съдебен съвет и прокуратурата. 


След последния доклад на комисията главният прокурор обяви някои инициативи например организационни мерки,  методологични насоки и софтуерни инструменти,  насочени към насърчаване на по-нататъшната специализация в прокуратурата.  Съществуват планове за разширяване на
мандата на специализираните екипи за борба с измама със средства на ЕС, така че да бъдат обхванати и престъпления против държавния бюджет,  като данъчните измами,  както и за сформиране на съвместни екипи за случаи на корупция по високите етажи.


Освен това главният прокурор създаде служба за криминологични изследвания и се очаква да бъде предоставен достъп до регистъра за специални разузнавателни средства на всички прокуратури. Все
още предстои създаването на единна информационна система между прокуратурата, полицията и другите административни органи.


Понастоящем се обсъждат по-широкообхватни предложения за реформа на прокуратурата, предвидени за началото на 2012 г. 


През последните месеци доверието във Висшия съдебен съвет като институция бе поставено под въпрос. След оставката на двама от неговите членове,  подадена в знак на протест срещу действията на съвета,  през септември изборите за техни заместници бяха бойкотирани от редица съдилища. Това провокира обществен дебат за начините за увеличаване на професионалния капацитет и отчетността на съвета.  


Този дебат относно реформата на условията и процедурите за избор на ВСС трябва бързо да се конкретизира, ако се цели реформите да бъдат осъществени преди края на мандата на сегашния
съвет през есента на 2012 г.


Като основа за конкретните бъдещи предложения следва да послужат обсъжданията със съответните заинтересовани страни, предприети неотдавна от правосъдния министър. Междувременно могат да се
предприемат конкретни стъпки за подобряване на отчетността на Висшия съдебен съвет,  като например по-ранно публикуване на дневния ред на заседанията,  систематично отваряне на заседанията на комисиите за обществеността или за наблюдатели от гражданското общество,  както и
предаване на живо в интернет на заседанията на съвета. 


За постигането на по-добри резултати по дела за корупция по високите етажи и организирана престъпност комисията препоръча на България да анализира съдебната и следствената практика,  да приеме и приложи подробни планове за действие и да коригира пропуските в сътрудничество с международни експерти и гражданското общество. 


След последния доклад на комисията бяха предприети или подготвени редица действия,  целящи да отговорят на опасенията на комисията във връзка със съдебната и следствената практика. Сред тези действия са доклад на Върховния касационен съд за слабостите в съдебната дейност, работа на прокуратурата по изработването на насоки за анализ на оправдателните решения,  както и
междуинституционални споразумения между полицията и административните органи за контрол.  


Бяха осъществени редица програми за обучение на прокурори и полицейски следователи. Освен това бяха въведени изменения в Наказателно-процесуалния кодекс,  целящи намаляване на броя на делата,  върнати от касационна инстанция,  и беше създаден отдел,  натоварен с установяването на непоследователна съдебна практика и подпомагането на Върховния касационен съд при тълкуване на закона. 


Тези инициативи следва да бъдат допълнени от по-всеобхватен и систематичен анализ на слабостите в разследването, наказателното преследване и съдебното производство по дела от голям обществен интерес. Привличането на външен и независим експертен опит ще позволи предприетите мерки да черпят от най-добрите практики, а напредъкът да бъде измерван с обективни показатели.  


Борба с организираната престъпност


За по-ефективна борба срещу организираната престъпност комисията препоръча на България да предостави нужните средства на новите специализирани съд и прокуратура за дела,  свързани с организираната престъпност,  да определи техния мандат и да продължи реформата в полицията. 


От последния доклад на комисията във важно дело за организирана престъпност срещу обвиняемите, които преди това бяха оправдани на първа инстанция,  беше произнесена присъда на втора инстанция. Предстои да бъде взето окончателното решение от касационна инстанция. Във връзка със същото дело бяха изказани опасения относно липсата на ефективна защита на свидетелите.  


На съдебна инстанция са важни дела за тежка и организирана престъпност.  През ноември и декември 2011 г.  по други две дела за организирана престъпност бяха издадени решения на първа инстанция срещу редица обвиняеми.


Напредъкът през последните месеци по други важни дела, свързани с организираната престъпност, беше ограничен.  Все още е необходимо да се постигне по-нататъшно подобряване на следствената
практика под формата на техники за разследване и събирането на доказателства с повече професионализъм при полицейските акции,  по-кратки срокове на разследване и чрез постановяването на окончателни присъди. 


В началото на януари 2012 г.  започнаха да функционират новите специализирани съдилища на първа и втора инстанция за дела,  свързани с организираната престъпност, както и свързаните с тях прокуратури. Въпреки че неотдавна Конституционният съд постанови решение относно обхвата на
правомощията на новосъздадените съдилища,  точните граници на компетентността им трябва да се установят чрез практиката под ръководството на Върховния касационен съд. Това може да има отражение върху работното натоварване, а оттам и върху равнищата на персонал.


За оказване на подкрепа в разследванията на специализираната прокуратура бяха определени на
централно равнище отдел с 30  полицейски служители,  а в страната ― 20 полицейски следователи.


Все още остава да бъде оценено въздействието на тези структури върху своевременната работа по дела за тежки престъпления. 


През последните месеци чрез по-нататъшни обучения продължи осъществяването на реформата, стартирала през 2010 г.,  на дейността на следствената полиция (България докладва, че от юни до ноември 2011 г. общо 1660 оперативни полицейски служители са преминали обучение за изпълнение на следствени функции; 1149 полицейски следователи са преминали обучение за разследване на корупция,  икономически престъпления,  престъпления, свързани с организираната престъпност, както и финансови разследвания).


България докладва за изготвянето на съвместни методологични насоки за полицията, прокуратурата и други административни органи във връзка с установяването и замразяването на активи, придобити от
престъпна дейност.  Ще бъдат необходими по-нататъшни усилия за подобряване на професионалната практика,  така че реформата да води до резултат под формата на по-голям брой повдигнати обвинения, които отговарят на високи професионални стандарти,  както и повече окончателни съдебни
решения по дела за организирана престъпност. 


Въпреки че възможността за дарения в полза на полицията беше ограничена, като се приемат само дарения от публични органи и държавни предприятия и тези дарения се вписват в регистър,  тази
практика все още поражда въпроси относно отчетността и финансовата прозрачност, по-специално относно риска от заобикаляне на правилата за обществени поръчки. 


За засилване на борбата срещу организираната престъпност и корупцията комисията препоръча на България да приеме по-репресивно законодателство за отнемане на имущество,  както и да подобри практиката и резултатите при отнемането на имущество от престъпна дейност. 


През 2011 г. Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност  (КУИППД) извоюва окончателни съдебни решения,  потвърждаващи отнемането на имущество на стойност, от близо 5 млн.  лева.  Това е съществено увеличение в сравнение с предишните години.  КУИППД бе реорганизирана, след като през пролетта на 2011  г.  бе назначен нов директор.  По някои конкретни дела бе установено по-тясно сътрудничество с прокуратурата. 


Такова сътрудничество обаче все още не се осъществява систематично.  През януари в парламента бе внесен нов законопроект за отнемане на имущество. В законопроекта се предвижда режим за отнемане на имущество,  което не се основава на произнесена присъда.  Той е насочен към имущество,  свързано с организирана престъпна дейност.


Въпреки че комисията препоръча също така включване в правомощията на КУИППД на възможността за инициатива за проверка на имуществото на висши служители и политици,  този аспект, изглежда, е пренебрегнат.


В законопроекта разследванията на КУИППД са свързани с досъдебни наказателни производства на прокуратурата, което дава възможност за по-ранен старт на работата на КУИППД в сравнение с
настоящото положение,  но пък изключва възможността КУИППД да започва проверки служебно въз основа на административни нарушения. Възникват въпроси и във връзка с оперативната независимост на КУИППД. Обсъжданията в парламента следва да бъдат възможност за укрепване на разпоредбите в
законопроекта,  така че да се установи режим на отнемане на собственост,  който е с широко приложно поле,  обхваща достатъчно дълъг период,  за да гарантира ефективност,  и е подкрепен от силни институции.


Действителното въздействие на този бъдещ закон следва да се оцени с оглед на увеличаването в бъдеще на решенията за отнето имущество и по отношение на независимостта на КУИППД. 


Борба с корупцията


За по-ефективна борба с корупцията по високите етажи комисията препоръча на България да създаде мрежа от специализирани прокурори,  да приеме дейни стратегии за разследване и да постигне резултати в налагането на санкции за конфликт на интереси. 


От последния доклад на комисията бяха произнесени една окончателна и две неокончателни присъди срещу трима членове на парламента в дела за корупция по високите етажи, а на втора инстанция бе постановена оправдателна присъда в дело срещу бивш министър. 


Бяха произнесени шест неокончателни присъди срещу действащи и бивши кметове, като четири от тях бяха условни. В редица случаи на твърдения за измами със средства на ЕС прокуратурата не предприе действия, въпреки че разследването на свързани случаи въз основа на същите факти продължава в друга държава членка. Във всички заведени през 2011 г.  дела,  свързани с измами със средства на ЕС,  наказателната отговорност бе заменена с административни наказания.


По важно дело за измама със средства на ЕС обжалването в съда бе забавено над 18  месеца.  Все още се очаква прокуратурата да предприеме действия по редица случаи,  свързани със сериозни нередности в управлението на средства на ЕС,  за които OLAF предостави информация през 2010 - 2011 г. 


Създадената през юни 2011 г. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси започна своята дейност. Тя получи 146 сигнала и издаде 25  решения,  като в 12  случая беше установен конфликт на интереси.  Дали комисията е способна да окаже възпиращ ефект ще зависи наред с другото от броя на приключените случаи,  от капацитета ѝ да преследва конфликта на
интереси инициативно и от способността ѝ да издава сериозни и добре мотивирани решения в случаи от висок обществен интерес.  


За да бъдат ефективни мерките срещу конфликта на интереси, е необходимо също така установяването на единна практика по отношение на публикуването на декларациите за конфликт на интереси от различните административни органи и рационализирането на правното основание на Комисията за конфликт на интереси по отношение на санкциите и давностните срокове. 


Главният прокурор пое ангажимент до края на 2011 г.  да бъдат създадени мрежи от специализирани прокурори за икономически и финансови престъпления,  а до април 2012 г.  да бъдат изготвени  в сътрудничество с международни експерти,  инструкции за методологията при разследване на 
сложни икономически и финансови престъпления.


Министерството на вътрешните работи и главният прокурор възнамеряват да изготвят по-нататъшни инструкции относно разследването и събирането на доказателства, а сътрудничеството с Националната агенция по приходите вече се осъществява на по-ясна основа.


Изготвят се и месечни доклади за постигнатия напредък по дела от висок обществен интерес. Необходимо е да се оцени доколко тези промени допринасят за по-засилени действия в такива случаи. 


Прокуратурата разследва твърдения за изборни измами по време на президентските и местните избори през октомври миналата година. От основно значение за общественото доверие в способността на властите да се борят с организираната престъпност и корупцията е предприемането на възпиращи санкции в случай на купуване на гласове,  както и пълната прозрачност на финансирането на политическите партии  в съответствие с препоръките на GRECO.


За по-успешното предотвратяване на корупцията комисията препоръча на България да постигне конкретни резултати в широкомащабен антикорупционен проект,  да усъвършенства системата за деклариране и проверка на имуществото на държавните служители и да укрепи административния капацитет в областта на обществените поръчки. 


Предложеният в началото на 2010 г.  хоризонтален проект за борба с корупцията (БОРКОР)  вече разполага със седалище и постоянно назначени служители. Създаден бе консултативен съвет, определени бяха договорености за сътрудничество с централната и местните администрации, беше постигнато съгласие по списък със задачи и евентуални законодателни предложения. 


Очаква се дейността по проекта да започне в средата на 2012 г. България прие нови инструкции за дисциплинарни действия в Министерството на вътрешните работи и изменения в Етичния кодекс за поведение, приети през декември, чиято цел е предотвратяване на случаите на корупция с участие на
служители на Министерството на вътрешните работи.  Резултатите от тези мерки трябва да бъдат доказани на практика. 


От последния доклад на комисията не е отбелязано конкретно развитие по отношение на системата за контрол на декларациите за имущество на висши държавни служители с цел установяване и преследване на случаи на необяснимо забогатяване.  В новия Наказателен кодекс следва да се отразят неотдавнашните препоръки за запълване на законодателните празнини в областта на защитата от корупция в съответствие с Конвенцията на ООН срещу корупцията (UNCAC). 


През есента на 2011 г.  бяха приети законодателни изменения,  целящи засилване на предварителния и последващия контрол в процедурите за обществени поръчки. Въздействието на тези мерки ще зависи от наличието на достатъчен административен капацитет и от ефективното разграничаване на
компетентността между различните компетентни органи в сферата на обществените поръчки и другите органи, в това число изпълнителните органи в рамките на структурните фондове.


Докладва се за засилване на личния състав на двата компетентни органа в сферата на обществените поръчки. Въздействието от тези мерки трябва да бъде оценено в зависимост от прилагането им на практика. 


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (53)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Къти
  Къти
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Думата "напредък" в заглавието трябва да се сложи в кавички, защото всъщност е НАЗАДЪК!

  Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
 2. 2 Профил на Добрия войник Швейк
  Добрия войник Швейк
  Рейтинг: 1054 Неутрално

  е кво искат тия ве, нали вкараха джаро за 15 годин у затвора???

  Fast überall wo es Glück gibt, gibt es Freude am Unsinn. ~Friedrich Nietzsche
 3. 3 Профил на danakoplatec
  danakoplatec
  Рейтинг: 536 Неутрално

  С една дума - пълен провал!

 4. 4 Профил на Gouverneur général
  Gouverneur général
  Рейтинг: 986 Разстроено

  От тоя доклад произтича, че няма съдебна система и държавна власт и президент, а България е една голяма хранилка за не добро съвестно население.

  1945 г. започна ЗЛАТЕН ВЕК за ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ
 5. 5 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1372 Неутрално

  На България й трябва един суров Еврокомисар да управлява държавният апарат. С четата си брюкселска.
  Ама много суров.
  Нашите палачьори за нищо не стават.
  Досущ като братята си от Северна нигерия или Съветска арабия.
  Съдебната система е с цел направена ялова, такава й е задачата - да е в ущърб на матряла, а подпора на крадците на едро.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 6. 6 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#2] от "Добрия войник Швейк":

  хах, да и аз бех изненадан от последния епизод и смяната на жанра с научна фантастика...

 7. 7 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 659 Неутрално

  Тия ПЪК, само искат да развалят СПОКОЙСТВИЕТО НА чувствителните ни МАГИСТРАТИ, ПОЛИТИЦИ И ЧИНОВНИЦИ...А ТЕ имат толкова лични проблеми -ПАРИЧНИ, имотни и други...

 8. 8 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 3124 Весело

  Е как ще има напредък и осъдени от високите етажи докато не се прибори мафията в съд.с-ма?
  Примери бол : Оправдани - Главния хидролог на републиката Амед Дог.;Масларката - намазала си дебела филия с масло ;Бившия военен мин.барабар със съдията и т.н. и т.н. !

 9. 9 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1372 Весело

  До коментар [#1] от "kuty":
  Думата "напредък" в заглавието трябва да се сложи в кавички, защото всъщност е НАЗАДЪК!
  ............
  Чувал ли си дали Обама или Меркози ходят да гледат дали паркинга на зала "Армеец" е с билетчита, докато някои други хора се давят в снежна кал и вълни в планината?
  А за оправдание: "никой не знае чия е собственост!"?
  Аз лично не съм. Не съм виждал Меркел да обикаля нощем по паркинги за да види има ли бариера и кой я вдига.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 10. 10 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 659 Неутрално

  До коментар [#9] от "СДС":

  ..ИЛИ МИНИСТЪР НА ВОДИТЕ ДА КАЖЕ,,, АКО ИМАШЕ КОЙ ДА ПРОВЕРЯВА-НЯМАШЕ ДА СЕ СПУКА ЯЗОВИРНАТА СТЕНА....

 11. 11 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1372 Неутрално

  До коментар [#10] от "moni56":
  Затова си мисля, че Брюксел умишлено не ни е написала цялата истина в доклада. В Гърция има достатъчно проблеми, не искат да се разраства паниката.
  Ако можехме да видим от птичи поглед, в какво тресавище и змиярник другарите и агените превърнаха България за 22г.,
  нямаше да остане читав човек вътре.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 12. 12 Профил на Goebbels
  Goebbels
  Рейтинг: 442 Весело

  До коментар [#8] от "SS":
  Абе дьотьо, тука иде реч за апартаментете и за действащите корумпатори не е за турското присъствие

 13. 13 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1366 Весело

  До коментар [#5] от "СДС":

  Даже не еврокомисар, а генерал-губернатор - германец с каска и бич, който да се придвижва с рота автоматчици с кучета. И пак не е сигурно, че ще има оправия.

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 14. 14 Профил на khaleesi
  khaleesi
  Рейтинг: 551 Разстроено

  Аз виждам само критики и препоръки, завоалирани като констатации с негативен отенък. Смятам, че докладът отговаря на истината, че в България нищо градивно не се прави, а Родината ни продължава да е подложена на ограбване от престъпници, които не само съдебната, но и всички останали власти покровителстват. Много много тъжно. Светлинката на надеждата става все по-слаба.

 15. 15 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1055 Неутрално

  Аз като пиша, че съдебната система е черната дупка, която ще погълне България, всички платени драскачи скачат от горе ми и цъкат минуси, изкарвайки съдиите ангели небесни. Ама платените драскачи са тук за да плюят Боко, Цеко и ГЕРБ, не да плюят съдът, щото съдът е чадъра над комунета, депесари и прочие паплач.

  Няма шики-мики.
 16. 16 Профил на Goebbels
  Goebbels
  Рейтинг: 442 Весело

  Ееее споко, вече имаме напредък...
  „В настоящият доклад обаче не присъства фразата, че Комисията отбелязва "политическата воля" за продължаване на реформите.”

 17. 17 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 659 Неутрално

  До коментар [#15] от "daniel_defoe":

  Изпълнители, лейтенанти , консилиери и капи има в всяка система българска...

 18. 18 Профил на Goebbels
  Goebbels
  Рейтинг: 442 Весело

  До коментар [#15] от "daniel_defoe":

  Европа ни хока заради Цветанов
  Заради вътрешния министър Цветанов Европа за пореден път ни нахока в междинния си доклад за правосъдие и вътрешни работи. Този път обект на критики станаха съмненията за нарушения и манипулации на последните избори за президент и местна власт. Вицепремиерът ръководеше предизборния щаб на ГЕРБ по време на изборната кампания.
  Във фокуса на европейския доклад попадат и назначенията във Висшия съдебен съвет. Визира се изборът на Владимира Янева, семеен приятел на Цветанов.

 19. 19 Профил на forumer
  forumer
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Лошо и тежко. Продължаваме да сме силни на приказки, хулене и оправдания, а да не се работи по същество. Поредният тежък удар върху имиджа на България и нейното правителство

 20. 20 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 877 Неутрално

  Без промени в Конституцията няма да стане !
  Без тотална промяна във ВСС няма да стане !
  Без промени в НЕСМЕНЯЕМОСТТА на магистратите /макар и временна мярка/ няма да стане !
  Без лична отговорност /административна, финансова и наказателна/ на магистратите няма да стане !
  Съпротивата им е огромна, но обществото трябва да надделее !!!

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 21. 21 Профил на Мани (опозиционер)
  Мани (опозиционер)
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  "През последните месеци доверието във Висшия съдебен съвет като институция бе поставено под въпрос."

  "Назначаването и повишаването в длъжност на компетентни магистрати, съблюдаващи етичните норми, е важна част от съдебната реформа. От миналото лято насам редица назначения на висши магистрати, осъществени от Висшия съдебен съвет и парламента, повдигнаха множество въпроси по отношение на тяхната обективност, прозрачност и състоятелността на оценката на достойнствата и етичното поведение на кандидатите. Бяха изразени опасения и по отношение на процедурите за атестиране."
  "В бъдеще при атестирането и повишаването в длъжност е необходимо да се демонстрира способността на системата да отразява правилно разликите в професионалните постижения и да отчита в пълна степен спазването на етичните норми."
  ...
  Ух, майкууу, ...колко ясно казано, ...само дето не са написали Янева vs. Цанова!

  Свобода за СЛАВЕНА!
 22. 22 Профил на RED MAFIA
  RED MAFIA
  Рейтинг: 660 Весело

  ОФЕРИРАЙ ! както каза един много кадърен и "независим" прокурор с голям хотел .

  Когато стоиш достатъчно дълго до брега на реката и гледаш, ще видиш как пред теб по водата преминава трупът на врага ти
 23. 23 Профил на Tod
  Tod
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Това са реалностите към момента,а юли чука на вратата.

  Истината няма пресечна точка с популизма на БСП
 24. 24 Профил на Meister Eckhart
  Meister Eckhart
  Рейтинг: 898 Любопитно


  много кратък бе! аз очаквах поне 600 страници

  the devil is in the data
 25. 25 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 870 Неутрално

  До коментар [#15] от "daniel_defoe":

  "........Премиерът Бойко Борисов призна, че една от причините оценката за България в междинния доклад на Европейската комисия, който излиза днес, отново да не е много добра, са постоянните нападки на вътрешния министър срещу съдиите.....
  ...При тези приказки на министър Цветан Цветанов, че съдебната власт е мафия, няма как да искаме добър доклад."

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 26. 26 Профил на Мани (опозиционер)
  Мани (опозиционер)
  Рейтинг: 1366 Весело

  "Докладва се за засилване на личния състав на двата компетентни органа в сферата на обществените поръчки. Въздействието от тези мерки трябва да бъде оценено в зависимост от прилагането им на практика."
  ...
  Венага ви казвам за практическото приложение на мерките: ако досега немаше процедура, спечелена от случаен кандидат, то вече нема да има процедура с участието на случаен кандидат.

  Свобода за СЛАВЕНА!
 27. 27 Профил на merkel
  merkel
  Рейтинг: 823 Неутрално

  Провала на правителството е пълен! Оправданията с Марин Първанов Станишев Костов Хилари Клинтън и т.н. вече дори не са смешни и дори не тъжни а ОБИДНИ за нацията! Като не сес правяш не се поравдаваш с предишния а подаваш оставка. ИДва следващият и той не се порвдава с тебе а върши работа или итой подава оставка докато се намери някой който да се справя с работата си!

  След като има избрани премиер и парвителство които очевидно НЕ СЕ СПРВЯТ - с реформите с икономиката с управлението мамка му дори с една стена на язовир и убиха 10 човека въпросът е един как ще си отидат доброволно или с камъни? В Румъния свалиха правителството за 20 дни ние ще го направим за 10!

  ОЧаквам с интерес някоя тема на дневник да бъде пусната още от сега във връзка с предстоящите събития на 11!

 28. 28 Профил на Десен екстремист
  Десен екстремист
  Рейтинг: 1040 Неутрално

  [quote#13:"Dehumanizer"]рота автоматчици[/quote]

  това точно ми е малко в повече, ама ++++++++общо взето

  "Много съм във час! Осем години праим бюджети."- ББ ;)
 29. 29 Профил на ivanalex2
  ivanalex2
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#20] от "deepdp":

  Трябва, но кога и дали?

 30. 30 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1055 Неутрално

  До коментар [#25] от "navy":

  По тъпо оправдание не можа ли да измислиш? На Европа не и трябва мнението на Цветанов за да си оформи мнението за съдебната система. Значи тоя който казва, че царя е гол е виновен, че царя е гол. Айде стига смешки, чудите се как да оправдаете съда.

  Няма шики-мики.
 31. 31 Профил на ivanalex2
  ivanalex2
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Е, ние ще се снишим да мине бурята, пък после ... както си знаем.

 32. 32 Профил на saseff
  saseff
  Рейтинг: 605 Неутрално

  За съжаление всичко написано в този доклад е вярно.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  saseff
 33. 33 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1658 Любопитно

  комисията препоръча на България да приеме по-репресивно законодателство за отнемане на имущество

  подпис
 34. 34 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1658 Любопитно

  не е отбелязано конкретно развитие по отношение на системата за контрол на декларациите за имущество на висши държавни служители с цел установяване и преследване на случаи на необяснимо забогатяване

  подпис
 35. 35 Профил на Tademan
  Tademan
  Рейтинг: 832 Гневно

  Конфискували 5млн. от няколко десетки миларда - не казвайте на никой защото е смешно. Пфу.

 36. 36 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1658 Неутрално

  "България да приеме по-репресивно законодателство "
  Извинете, че се повтарям, но тракторозащитниците прикрити като правозащитници не мислят така. За съжаление и мнозинството мисли като тракторозащитниците и правозащитниците.
  Нашето законодателство е репресивно срещу пострадалите.

  подпис
 37. 37 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 728 Неутрално

  Аз пък знам, че положението не е розово, но считам доклада за напълно елементарен, лошо съчленен и повърхностен. Звучи ми като статистически доклад на шеф на държавно ведомство. Липсват точни изводи и точни задачи. Аз, ако съм началник в ЕК бих върнал тоя доклад за доработка. Чиновниците са еднакви навсякъде.

 38. 38 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1658 Неутрално

  До коментар [#37] от "grayeagle":
  "Липсват точни изводи и точни задачи"
  Защо да липсват! Просто ни оставят сами да си поставим задачите. А задачата е една - държавата трябва с пълна сила да застане на страната на пострадалите срещу престъпниците. За знаков престъпник да няма право за отлагане на делото.Щом имаш необяснимо богатство трябва да го обясниш.

  подпис
 39. 39 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1658 Неутрално

  Нека всички форумни тракторозащитници да си запазят този текст и да го цитират когато се завайкат - оле колко сме недемократични!

  подпис
 40. 40 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1658 Неутрално

  ГЕРБ нямат желание да защитят българите срещу престъпниците. До сега Гоце им пречеше, но вече нямат оправдание.

  подпис
 41. 41
  navy
  Рейтинг: 870 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 42. 42 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 870 Неутрално

  До коментар [#30] от "daniel_defoe":

  Направо ти слагам + за това че окачестви изводите Бойко от доклада на ЕС,като толкова тъпи ,че не е възможно да се измислят по-тъпи.
  И сега- партийно порицание ли те чака?

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 43. 43 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1055 Неутрално

  До коментар [#42] от "navy":

  Тебе те чака партийно порицание за некадърност, ама то при комунетата е характерно качество. Аз не членувам никъде, за твоя изненада.

  Няма шики-мики.
 44. 44 Профил на red_rose
  red_rose
  Рейтинг: 1141 Неутрално

  До коментар [#13] от "Dehumanizer":

  Пак няма да има оправия! И германецът, и автоматчиците ще ги корумпираме, ще ги побългарим с една дума, а кучетата ще ги научим да играят кючек.
  Трябва чипът на българинът да се смени, тоест, манталитетът му, начинът му на мислене. Иначе и Господ да слезе да ни управлява, пак няма да се оправим.

  Да пишеш на български с латиница е като да пишеш с лайна по стената - чете се, но не е красиво!
 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 46. 46 Профил на rosko1306
  rosko1306
  Рейтинг: 707 Неутрално

  [quote#18:"gobels"]Визира се изборът на Владимира Янева, семеен приятел на Цветанов. [/quote]
  Аааа, не само, не само..... Председателя на Административен съд София град не касира и изборите за кмет на София и беше повишен в съдия във ВАС, а на негово място назначиха милиционер..... от Симеоновската школа.... А после лошите европейци мрънкат.......
  Всичко се вижда, да знаете, всичко се знае.... Баба Пена можете да излъжете, матрияла също, ама в Брюксел не падат от Марс

 47. 47 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1055 Неутрално

  До коментар [#45] от "navy":

  Излизай от филма , глупи. Правиш си някакви тъпи заключения и си мислиш, че трябва да се оправдавам ли? Мноо си прост, Саше.

  Няма шики-мики.
 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 49. 49 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1055 Неутрално

  До коментар [#48] от "navy":

  Не.

  Няма шики-мики.
 50. 50 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 870 Неутрално

  До коментар [#43] от "daniel_defoe":

  Аз не членувам никъде, за твоя изненада. ..."

  Да ни би да стана срамно да се наречеш гербер?
  Спокойно,още по-срамно ще стане като се изринете от властта!

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 51. 51 Профил на Постовете на някой друг
  Постовете на някой друг
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Да се очаква спиране на еврофондовете!

 52. 52 Профил на klecoram
  klecoram
  Рейтинг: 225 Весело

  До СЛЕД изборите няма да стане !...
  А и матряла ,ако избере същата пасмина- НИКОГА няма да стане ...
  Не разбрахте ли , че всички се бъзикат с ГЕРБ , галят ги по главичката, ама и им налагат дупето !
  За подигравка станахме с тези бойкотиквеничетка !!!

 53. 53 Профил на plamenhristov5
  plamenhristov5
  Рейтинг: 605 Любопитно

  Добре дошло за холандците. Има много време да чакаме два поредни положителни доклада, като слушаме пионерските оправдания на ресорните представители.

  plamenhristov5
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK