Черновата на доклада на ЕК: Важните реформи са резултат на външен натиск

Според експертите от Еврокомисията много от важните стъпки, постигнати от София, са резултат най-вече на "външен натиск", като самият механизъм има ключова роля за това.

© Reuters

Според експертите от Еврокомисията много от важните стъпки, постигнати от София, са резултат най-вече на "външен натиск", като самият механизъм има ключова роля за това.Да си представим, че през последните 5 години, след като стана член на Европейския съюз, България е трябвало в областта на правосъдието и вътрешния ред да построи една кула. А Европейската комисия да оценява през определен период от време как върви работата и да помага със съвети. Какъв е резултатът? За пет години България е събрала много от необходимите инструменти и материали (някои не дотам модерни и качествени) и е струпала една купчина тухли. Не е гарантирала обаче, че работниците по проекта могат да се справят професионално, качествено, в срок, наемани са прозрачно и не крадат от материалите. Повечето от тухлите пък са намествани набързо малко преди всяка поредна оценка на Еврокомисията или след нейно нееднократно настояване.


Екипът от Брюксел обаче е последователен и упорит и не се изморява да повтаря колко много още трябва да се направи, кое е спешно, кое липсва, какво от препоръките му не е спазено, колко незначителни са някои стъпки. И да настоява за прозрачност, независимост, ефективност, отговорност, почтеност... Принципи, които за много от хората в системата на правосъдието и вътрешния ред в България и особено за много от ръководителите ѝ, сякаш остават абсолютно непонятни. И докато от Брюксел казват, че кулата, която е трябвало да бъде построена, всъщност никаква я няма, то българският екип се опитва да представи струпаните тухли за нея. Усещането обаче е, че той не че не може да я построи, а просто не иска. 


Така образно може да обобщим изводите от общата част на доклада по механизма за сътрудничество и проверка, който оценява петте години от членството на България в ЕС, преминали под мониторинга на Европейската комисия в областта на правосъдието и вътрешния ред. Черновата му беше прочетена от "Дневник", а окончателният текст трябва да бъде публикуван в сряда (18 юли) след одобрението на всички членове на Европейската комисия.
И съвсем конкретно


Липса на координиран подход, на ефективност, на посока в политиката, на ясни действия в защита на независимостта на правосъдието, важни структурни, процедурни и организационни слабости, системни провали... Това са само част от директните критики в черновата.  


"Липсата на последователна насока означава, че процесът на реформи не е изградил необходимия импулс, за да стане утвърдена част от развитието на България", пише в черновата на документа, видяна от "Дневник". Като една от причините за тази липса Брюксел отбелязва различния фокус на отделните правителства и различната ангажираност към целите.


Според експертите от Еврокомисията много от важните стъпки, постигнати от София, са резултат най-вече на "външен натиск", като самият механизъм има ключова роля за това. "Фактът, че външен натиск все още е необходим, повдига въпроси за устойчивостта и необратимостта на промяната", е отбелязано още в предварителния текст.


От черновата става ясно, че мониторингът върху България продължава, като следващата оценка ще бъде публикувана в края на 2013 г. Целта е страната да има време да постигне видими резултати. Еврокомисията вероятно ще прекрати публикуването на междинни доклади, но ще продължи да "наблюдава процеса отблизо през този период с редовни мисии", за да представя доклада си веднъж годишно.


Критики на дипломатически език


Докладът отбелязва постиженията на България през петте години на членство, провокирани в голяма степен от Брюксел и международните партньори, но след всяка похвала следват много по-дълги пасажи с отбелязаните недостатъци и какво не е постигнато. "Обаче" е една от ключовите думи в текста, в който не липсват думи и изрази като "слабост", "малък ефект" или "неефективност", "съмнение", "малък напредък".


След думите за напредъка в правосъдната система през последните пет години например Еврокомисията поставя под въпрос нейната независимост пряко и директно:


"Обаче тези усилия все още не са довели до значителни подобрения в съдебната отговорност и ефективност. Съдебните процедури са често извънредно дълги. Дисциплинарната практика показва несъгласуваност и при много важни случаи или не е можела да бъде завършена, или не е достигнала до възпиращи резултати. Съдебните оценки, повишения и назначения все още не са прозрачни и не следват обективни и основани на заслуги критерии. Все още няма подробна политика за човешките ресурси, която може да балансира нуждите на екипите и тяхната работна натовареност. Мерките за подобряване на съдебната практика често са повърхностни и все още няма конкретен ефект за резултатите по важни дела. Остават въпроси за съдебната независимост."


Подобна е оценката и в частта за борбата с организираната престъпност:


"Дейността срещу организираната престъпност се засили през 2010 г., когато полицията зае по-активна роля и бяха въведени множество дълго просрочвани процедурни и институционални реформи. Тези усилия доведоха до по-солидна институционална организация, по-добри процедури и спечелиха доверието на органи за прилагането на закона в други държави членки. Ресурсите, предвидени за полицейски разследвания, бяха значително повишени. Обаче все още липсват убедителни резултати и в предсъдебната и в съдебната фази, за да бъде справянето с този тип престъпност ефективно. Все още има много неразрешени и отложени дела в тази област. Организираната престъпност все още е описвана от независими наблюдатели като фундаментално предизвикателство за държавата и обществото, мнение споделяно и от гражданското общество."


В черновата на общата част на доклада (техническата е отделна) критично са споменати (без имена, но през казуси) и уволнението на съдия Мирослава Тодорова, и изчезването на братя Галеви, и скандалите за влиянията в съдебната система, и напускането на председателя на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Тодор Коларов, чиято работа се оценява като "значителен напредък" в областта.


И докато резултатите в борбата с организираната престъпност след 2010 са оценени като ограничени, е отбелязано, че повече напредък е имало в областите (например наркотрафика), в които се работи в екип с други държави - членки на ЕС.


Статистики, независими експерти, неправителствени организации


В черновата на доклада впечатление прави вниманието, което Европейската комисия е обърнала на общественото мнение, отразено от социологически проучвания на Евробарометър, както и мненията на редица независими експерти.


В конкретните препоръки, които правят от Брюксел за постигане на конкретен напредък, изрично е отбелязано, че трябва да се осигури участието на всички важни неправителствени и професионални организации в определянето и наблюдението на стратегиите за реформи.


Препоръки

"Механизмът за сътрудничество и проверка не иска от България да постигне по-високи стандарти от съществуващите в другите държави членки", отбелязва в черновата Еврокомисията. За да може България да постигне тези европейски стандарти, Брюксел прави редица препоръки, с които да продължи съдействието за страната.


Основно предизвикателство пред България е "да запълни ключови стратегически празнини и да осигури ефективно прилагане", подчертават експертите.


Критична точка


Изборът и работата на новия Висш съдебен съвет и на новия главен прокурор пък ще бъдат решаващи за промяна в съдебната система и ще са един от основните индикатори за устойчивостта на реформите. Според Еврокомисията те могат да са стартова точка за по-фундаментални реформи.


В черновата ясно е отбелязано, че България не е спазила препоръката за пряк избор на членовете на ВСС и с последните поправки в Закона за съдебната власт е отложила ползите от такава процедура за след 5 години.


Комисията отбелязва, че България е въвела много от "правилните инструменти. И следващата фаза е да ги използва, за да задвижи и приложи реформите".Конкретни мерки, които България трябва да изпълни (едно към едно):


1. Реформи на съдебната система
- Обновяване на Висшия съдебен съвет с мандат да предприеме фундаментални реформи.
- Установяване и прилагане на средносрочна стратегия за човешките ресурси за съдебната система, основана на анализ на нуждите и работната натовареност, с промени в структурата на съдилищата, набирането на кадри и обученията.
- Нов главен прокурор, който да има мандат за реформиране на съдебното преследване в неговата структура, процедури и организация на основата на независимо функциониращ одит и сътрудничество с външни експерти.
- Поставяне на цел за завършването на работата за новия Наказателен кодекс и за неговото прилагане.
- Осигуряване на открита ангажираност на всички важни неправителствени и професионални организации в определянето и наблюдението на стратегиите за реформи.


2. Независимост, отговорност и почтеност на съдебната система
- Фокусиране на работата на инспектората върху почтеността и съдебната ефективност. Определяне на единна, ефективна система за случайно разпределяне на дела, която да се използва на национално ниво.
- Осигуряване, че изборите на главен прокурор ще бъдат пример за прозрачен и конкурентен процес, основан на критерии за честност и ефективност.
- Поставянето на прозрачността, обективността и почтеността като топ приоритет в оценките, повишенията, назначенията и дисциплинарните решения в съдебната система.


3. Ефективност на съдебния процес
- Установяване на стратегия за намаляване на натрупванията при публикуването на мотивите за дела и анализ как да се преодолее този проблем.
- Затваряне на пукнатините в ефективното прилагане на съдебните решения като укриването с цел избягване на затвор или провал в прилагането на финансови санкции, наложени от съда.
- Прилагане на стратегия за подобряване на правната последователност, включително проактивна стратегия от Върховния касационен съд, която да определя и да постановява по областите на несъгласие.


4. Борба срещу организираната престъпност
- Осигуряване на това, че новата комисия за конфискация на имуществото е посочена на основите на почтеност, че други служби, особено прокуратурата, изцяло сътрудничат с работата на комисията.
- Осъществяване на независим анализ при провал на случаи, който да се отнася за слабостите и на разследването, и на прокуратурата, включително при защитата на свидетели, икономически и финансов анализ, събиране на доказателства от полицията и сътрудничество между съдебната система и изпълнителната власт.
- На тази основа – справяне с недостатъците в структурата, управлението, назначенията, обучението, сътрудничеството и професионалната практика.


5. Борба срещу корупцията
- Използване на опита от минали дела за подобряване на действията на полицията, прокуратурата и съда.
- Осъществяване на независима оценка на влиянието на националната антикорупционна стратегия в България. Натоварване на една институция със задачата да координира борбата срещу корупцията, да съдейства и координира усилията в различни сектори, да докладва резултатите от антикорупционната стратегия във всички обществени служби и да подкрепя нова независимо мониторингова система, включваща гражданското общество.
- Изменение на закона за конфликт на интереси, което да позволи възпиращи санкции, за да бъде ефективно приложен. Преразглеждане на системата за деклариране и проверка на имущество с цел тя да се превърне в ефективен механизъм за установяването на неправомерно забогатяване.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (92)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 100 Рублей за Доллар
  100 Рублей за Доллар
  Рейтинг: 2184 Весело

  Да, а липсата на реформи е в резултат на липсата на вътрешен натиск. Всъщност натискат само хората с пари и промеите, които трудно могат да се нарекат реформи са изцяло в тяхна полза

  Жуеш нагло ть1 хамон... Ах, как видно что шпион...!
 2. 2 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 3142 Неутрално

  С няколко думи - вътрешната политическа воля за реформи е мираж, независимо какви ги къдрят по медиите.

  Единствената надежда е в пробуждането на гражданското общество. И представянето на алтернативи на върхушката, която до момента си играе със съдбата на народа ни.

 3. 3 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 3680 Неутрално

  " Важните реформи са резултат на външен натиск"

  Ами нали затова искахме да влезем в ЕС!!!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 4. 4 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1442 Гневно

  Колко още трябва да ни плюят за съдебната система, та да им стигне до дебелите глави на управляващите. Със самозалъгване не става!

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 5. 5 Профил на BGman1
  BGman1
  Рейтинг: 696 Весело

  Съдебната система...последния бастион на комунизма...който уж си отивал...

  bigman
 6. 6 Профил на Dragomir Dimchev
  Dragomir Dimchev
  Рейтинг: 524 Неутрално

  За съжаление щастливите кокошки на Миро Н. не можаха да допринесат за добрата оценка на доклада и в крайна сметка щастливи останаха само кокошките...и Миро

  Одит на държавата от 90та година насам и лустрация за лица над 40 години за депутатски места!
 7. 7 Профил на baltoff
  baltoff
  Рейтинг: 466 Неутрално

  ЕК да не си криви душата.Няма българско правителство(особено това на ББ) което да е отказало нещо на Брюксел.Логично е ,че и състоянието на съдебната система е такова каквото са поръчали от Брюксел.

 8. 8 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 3142 Неутрално

  До коментар [#4] от "ПАВЛА":

  На тези, на които трябва, вярвай ми, им е кистално ясно какви са проблемите. Въпросът е, че мафията у нас си има държава.


  До коментар [#5] от "BGman1":

  Абсолютен факт. Благодарение на този бастион и преходът протече по начина, по който го видяхме и го виждаме през последните 23 години. Ако имаше ефективно правораздаване, далеч по-различна щеше да е картината, както и чувството за ред и справедливост у хората.

 9. 9 Профил на Venelin Todorov
  Venelin Todorov
  Рейтинг: 409 Неутрално

  ЕК трябва да изпрати постоянни външни наблюдатели и да изготват доклади за постигнатото на всеки 3 месеца, видно е че нямаме волята да се справим сами.

 10. 10 Профил на Pima
  Pima
  Рейтинг: 473 Весело

  ааааа, не!
  тия нищо не разбират, бъркат нещо!
  Цецко преди няколко часа каза, че в МВР са преизпълнили петилетката. и то само за три години.
  веднага да им се скара и да им каже, че той има по-правилната оценка.
  а президента да веднага да се обърне към нацията и да каче, че ЕС са неразбрали и недоосведомени!!!

  Най-страшното на комунизма е това което идва след него...
 11. 11 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#2] от "Читател":

  Правилно, но да не се заблуждаваме. Гражданското общество може да се роди от хора, които училището възпитава да бъдат граждани.
  Такова училище в България няма. (като изключим Американския университет). Няма и да има гражданско общество. С протести за това кой е паркирал неправилно няма да стане.
  Критичната маса на критично мислещите в България е нищожно малка в сравнение с тази на промитите мозъци от българското репродуктивно образование с ректори и професори агенти, доносници и явочници.

 12. 12 Профил на Yankee
  Yankee
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Значи е ясно какво трябва да се направи, само дето комунистическите динозаври в съдебната система не щат да си мръднат пръста. А защо нещат - защото с инстинкта си на скотове (каквито са си) усещат че ако се промени с нещо статуквото, дори и с малко то те отиват в музея на историята. Няма вече да има палати за социално слабите им щерки, висши постове за калинки без образование, пари под масата за освобождаване на насилници и убийци. Ей това им е бизнеса на тия шмекери. За ешафода са!

 13. 13 Профил на aron25
  aron25
  Рейтинг: 1442 Весело

  [quote#1:"spas27"]Всъщност натискат само хората с пари и промеите, които трудно могат да се нарекат реформи са изцяло в тяхна полза [/quote]
  Казахме, че мафията в лицето на Боко и шайката му са си "купили" държава! Неслучайно и в докладите на ЦРУ този криминален тип фигурира като "опасен човек"..Но понеже е послушко и прави каквото му се каже, те ще го потърпят още малко. Вече се вижда, че многото гафове почнаха да им идват и на янките в повече))))

 14. 14 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1442 Неутрално

  До коментар [#8] от "Читател":
  [quote#8:"Читател"] Въпросът е, че мафията у нас си има държава. [/quote]
  И докога ще я търпим да ни управлява тази мафия?

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 15. 15 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1567 Неутрално

  Липса на координиран подход, на ефективност, на посока в политиката, на ясни действия в защита на независимостта на правосъдието, важни структурни, процедурни и организационни слабости, системни провали...
  Демек ПЪЛЕН ПРОВАЛ на Гьонсурати за африканско "развитие". 3 години загубено време с имитация на "реформи"...
  Дойдоха с обе6тание и мандат от избирателите, а после се оказаха безсилни, безидейни и какво ли не друго без... Отказа да се води политика (освен за6титата на конкретни интереси!) не може да не се отбележи от ЕК. Добре че го има натиска от Европа, иначе развилнялите се овластени БГ пресурси съвсем през просото биха я подкарали! Бой по каската докато не им омекне! Спиране на цялото финансиране и т.н - само от езика на тоягата разбира Пожарната команда!

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 16. 16 Профил на rosko1306
  rosko1306
  Рейтинг: 704 Неутрално

  т. 5 Борба с корупцията........ И като как се борим с корупцията, като всичките са затънали до ушите в нея?

 17. 17 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 3142 Неутрално

  До коментар [#9] от "venelin_todorov":

  Направо емисари, под чието наблюдение да се правят реформите. Инак, не става.

 18. 18 Профил на Моди трий нищо да не остане!
  Моди трий нищо да не остане!
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Дано се сещате за историята на Барон Мюнхаузен как се е измъкнал от потъващи пясъци... та и ние така се борим с корупцията.

 19. 19 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1567 Неутрално

  [quote#2:"Читател"]Единствената надежда е в пробуждането на гражданското общество. И представянето на алтернативи на върхушката, която до момента си играе със съдбата на народа ни. [/quote]
  БЕЗСПОРНО! Проблемът е че ГРАЖДАНИТЕ в БГ са далеч под нужната критическа маса. 90-95% са поданици, които се задоволяват да живуркат ден за ден, да чакат от някъде да падне не6то, които не искат да си развалят хатъра и ако може благоденствието (във вид на далаверка) да падне от небето. Да ИЗИСКВАТ спазването на законите на всички нива, както и другите атрибути (разделение на властите и т.н ..) - през ум не им минава!

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 20. 20 Профил на Д.Станев
  Д.Станев
  Рейтинг: 696 Неутрално

  А те какво искат?! Да са резолтат от осъзната необходимост ли?

 21. 21 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 3142 Неутрално

  До коментар [#14] от "ПАВЛА":

  Трябват или политически алтернативи, или достатъчно критична маса граждани, способна на революция (двете могат да се съчетаят, например от хората на Орлов мост, тези против АКТА и др.). Съдейки по протестите от последните години, по граждански инициативи, масата остава в плен на равнодушието.

  Има и трети вариант - естествена еволюция, смяна на поколенията, тоест поне още 20 години.

 22. 22 Профил на Д.Станев
  Д.Станев
  Рейтинг: 696 Неутрално
 23. 23 Профил на Вени Марковски
  Вени Марковски
  Рейтинг: 810 Неутрално

  ЕС не разбира тънката душевност на българските политици. Ако чиновниците от ЕК слушаха чалга, целуваха се с Цеца Величкович, пращаха SMS-и с многозначително съдържание на непълнолетни девойки, имаха топли отношения с медиите, играеха футбол в работното си време... Ако еврокомисарите можеха да си позволят да звъннат на шефа на ОЛАФ и да го питат "К'во ста'а, а?" или да поискат някой митничар да бъде преместен в дневната смяна, за да рита топка с Барозо... Ако можеха да се обадят в пивоварната в Пилзен и изгонят данъчните служители оттам... Ако можеха да рисуват в кабинетите си, да живеят сами като кучета в Брюксел, а в спалните им едни женски гащи да не могат да се намерят... Тогава - И САМО ТОГАВА! - може би щяха да разберат, че това не са реформи, а имитации на реформи. Може би щяха да разберат, че когато учителят ти е бил човек, който цял живот се е снишавал, за да го отмине бурята, то няма как да не прихванеш... И щяха да вдигнат ръце от тази тъпа, тъжна, българска действителност и да си гледат Европейския съюз, а не да се опитват да наливат акъл в главите на политиците. То няма лошо да наливат акъл, но нашите тикви са като лейки - от едната страна наливаш, от другата то се излива...

  Автор съм на статиите "Интернет трол" и "Атака Ad hominem" в БГ-Уикипедия. С други думи - номерата на троловете от този форум при мен не минават.
 24. 24 Профил на tam17540965
  tam17540965
  Рейтинг: 696 Неутрално

  "И да настоява/ЕК/ за прозрачност, независимост, ефективност, отговорност, почтеност... Принципи, които за много от хората в системата на правосъдието и вътрешния ред в България и особено за много от ръководителите ѝ, сякаш остават абсолютно непонятни"
  Това "сякаш" съвсем не на място стои. Очевадно е, че тези принципите съвсем не говорят нищо на "тенисиста" Бойко и "гражданина" Цецо.

  Убеден съм, че ще разберат долния абзац , колкото биха разбрали и стих хайку" на японски.
  "Липса на координиран подход, на ефективност, на посока в политиката, на ясни действия в защита на независимостта на правосъдието, важни структурни, процедурни и организационни слабости, системни провали..."

 25. 25 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3252 Гневно

  Пряк избор на ВСС! Там е ключът!Ако това са свестни хора,а не политически назначения има надежда реформата да тръгне

 26. 26 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3840 Неутрално

  Пльоооос! Един голям камък не в градинката, а в блатото българско!

  Да оставим настрана, че този камък пуква Тиквата на управляващите, които се хвалят постоянно със своята воля за промени и реформите, които били извършили. Дане на 100% само за три години. Там е ясно. Ясно е и че е по главите и на останалата политическа върхушка, и на висшия чиновнически ешелон, който яко цица от статуквото. Както и мафията, от която много-много не можеш да ги отличиш. Така са се оплели като свински черва.

  Обаче този камък е и по главите мат'рялски. Които се оказаха или мноооо проЗти, или дупцето им много лабаво.
  Защото прословутият натиск на обществото не за реформи, не, а просто за нормализация се оказва, че хич го няма.
  Е, поне от Брюксел, Берлин, Париж, Виена и други такива места нещо го не видят.
  И това е според мен по-важният извод от образа, който се поднася в това огледало.
  Защото натискът от вън е добре, ама спасението на давещите се все още си е главно в ръцете на самите давещи се.
  Толкоз!

 27. 27 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2320 Неутрално

  Минава.

  С уговорки, справедливи упреци и продължаващо внимателно наблюдение. Докога държавата ще се държи като хитруващо дете, което всеки път с изненада научава, че родителите му отново са разкрили малката му измама?

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 28. 28 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 3142 Неутрално

  До коментар [#19] от "B52":

  Знаеш ли, така приблизително е било и в навечерието на Априлското въстание. Ала въпреки всичко, е имало достатъчно хаймани, които да покажат на Европа за какво иде реч тук.

 29. 29 Профил на bgpainter
  bgpainter
  Рейтинг: 1506 Весело

  Направо си им го казват в очите, че и за чеп за каца за зеле не стават. Цецо-о-о, къде са ти 100% изпълнение на плана бе???? И сега пак ли Станишев и тройната ще са виновни?

  Да си държавник не е равнозначно да имаш висок пост, а да имаш визия за държавата и да я прилагаш в действия и мерки... а вие к'во правите 3 години - слухтите, някой да не би да каже по телефона на някого, че гащите ви са оцапани.

  Жената е покана за щастие
 30. 30 Профил на 4i4e
  4i4e
  Рейтинг: 524 Неутрално

  СТАВАТ ВАЖНИ НЕЩА В ТАЯ СТРАНА А МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛА,ГО НЕМА НИКАКЪВ,НЕ МОЕМ ГО РАЗБЕРЕМ НЕЩО УПЛАШИ ЛИ СЕ,тоа човек,кво стана

 31. 31 Профил на aron25
  aron25
  Рейтинг: 1442 Весело

  [quote#29:"Невъзпитано русо"]Цецо-о-о, къде са ти 100% изпълнение на плана бе???? И сега пак ли Станишев и тройната ще са виновни? [/quote]
  Забравяте "главния" виновник - чичо Ваньо

 32. 32 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1442 Весело

  Без набиване на канчетата по тия геогравски ширини не става.
  Наш Боце къде се дена ?
  Вече два - три дни не се показвал да ни напътства с мъдрите си слова.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 33. 33 Профил на DrAvalanche
  DrAvalanche
  Рейтинг: 1154 Весело

  До коментар [#3] от "lz2":
  [quote#3:"lz2"]" Важните реформи са резултат на външен натиск"
  Ами нали затова искахме да влезем в ЕС!!![/quote] Ако герберастите искате да сте в ЕС за да ви набиват постоянно канчетата, останалите искаме да сме в ЕС за да живеем като нормални хора.

  Just get on stage AND FOOKING AVE IT
 34. 34 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3252 Неутрално

  До коментар [#9] от "venelin_todorov":

  Напротив те ни дават година и половина за да има поне малко нещо направено до следващия доклад

 35. 35 Профил на aron25
  aron25
  Рейтинг: 1442 Весело

  [quote#32:"Танас"]Наш Боце къде се дена ?
  Вече два - три дни не се показвал [/quote]
  Още мисли върху едно "всичко коз", дето го обяви и сега трябва да го изиграе, ама..не знае как))))

 36. 36 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3840 Весело

  [quote#3:"lz2"]" Важните реформи са резултат на външен натиск"
  Ами нали затова искахме да влезем в ЕС!!! [/quote]

  Ако ти протече нослето може да ми пратиш лично съобщение.
  Да ти кажа да се обършеш.
  И при това - не в ръкава!

 37. 37 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1442 Весело

  [quote#32:"Танас"]геогравси [/quote]

  Опс грешка, лапсус клавис : географски

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 38. 38 Профил на DrAvalanche
  DrAvalanche
  Рейтинг: 1154 Весело

  [quote#0:"Статията"]Ресурсите, предвидени за полицейски разследвания, бяха значително повишени. Обаче все още липсват убедителни резултати и в предсъдебната и в съдебната фази, за да бъде справянето с този тип престъпност ефективно. Все още има много неразрешени и отложени дела в тази област. Организираната престъпност все още е описвана от независими наблюдатели като фундаментално предизвикателство за държавата и обществото, мнение споделяно и от гражданското общество. [/quote]
  Това някак си се разминава с доклада на цецко за 100% направени реформи и нечувани успехи на МВР.

  Just get on stage AND FOOKING AVE IT
 39. 39 Профил на funny_jazzy
  funny_jazzy
  Рейтинг: 237 Весело

  "Черновата на доклада на ЕК: Важните реформи са резултат на външен натиск"...,
  ЗАТОВА: Искаме евро-депутати, евро-съдии, евро-прокурори, евро-полицаи, евро-митничари и евро-данъчни....
  Като за начало, това е добре...

 40. 40 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1327 Гневно

  .."Важните реформи са резултат на външен натиск".....Затова - още по силен натиск!!!

 41. 41 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1327 Гневно

  До коментар [#32] от "Танас":

  .."Боце къде се дена"....Излезе предвидливо в отпуск?!

 42. 42 Профил на tam17540965
  tam17540965
  Рейтинг: 696 Весело

  [quote#38:"DrAvalanche"]Това някак си се разминава с доклада на цецко за 100% направени реформи [/quote]

  Той е искал да каже 100 % усвоени ресурси /изпапани парици демек де/, отделно нечуваните успехи в получаването на дарения.
  Както се вижда , недостатъците в общата му култура често му помагат. Не, че правят изказа му внятен.

 43. 43 Профил на nicks
  nicks
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Време е гражданското общество да излезе на протест. Трябва да се покаже на управляващите, че на хората им писна да ги правят на идиоти.

 44. 44 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 1342 Неутрално

  Абе какви мерки за правосъдната система със тези корумпирани и стархливи съдии окупирали всяка длъжност. Те единствено поради вътрешни ежби уволниха една Мирослава и всичката гмеж се надигна да я защитава. Превърнаха я от престъпник в герой. Вместо доклади и забележки Брюксел трябва направо в прав текст да кажат направете конституционни промени и ликвидирайте съществуващото съдебно котило. ГЕРБ да променят закона за изборите и да предизвикат мажоритарни избори. Само мажоритарни избори ще извади реакционната БСП от парламента и конституционни промени ще могат да бъдат направени без ВНС.

  ДЕПУТАТИТЕ ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ ВОЛЯТА НА 2.5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ГЛАСУВАЛИ С "ДА" НА РЕФЕРЕНДУМА СА ЕДНИ ПРЕВРАТАДЖИИ. ТЕ ВЕЧЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ САМО СЕБЕ СИ.
 45. 45 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1173 Неутрално

  чДо коментар [#4] от "ПАВЛА":

  Те си мислят, че ни залъгват, но е пределно ясно на всеки, че са обикновени селски хитреци.

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 46. 46 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3840 Весело

  До коментар [#37] от "Танас":

  Аз пък го приех за граовски.
  И като се сетиш географски в кой район попадат и Банкя, и село Шума ... та си пасваше идеално

 47. 47 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4587 Неутрално

  Нещата у нас винаги стават бавно,мъчно и най-вече под външен натиск!Такъв ни е манталитета,че трябва да ни контролират непрекъснато и да ни водят /почти насила/по верния път!Нашите управници си гледат собствените интереси и най-често те нямат нищо общо с това което се иска от тях като реформи и ангажименти!

 48. 48 Профил на opt_02
  opt_02
  Рейтинг: 485 Весело

  [quote#4:"ПАВЛА"]Колко още трябва да ни плюят за съдебната система, та да им стигне до дебелите глави на управляващите. Със самозалъгване не става! [/quote]
  И какво? Кучетата си лаят, а кервана си върви... и така - до следващите избори ... и до следващото "най-демократично" управление, без което няма слънце и въздух (камо ли ЕС) за българите...

 49. 49 Профил на biramore
  biramore
  Рейтинг: 581 Весело

  Според един важен източник:
  В доклада на ЕК има само една шестица...и тя е за организираната престъпност.
  http://vicove.com/statistic_list.php?type=vic&sort=date

 50. 50 Профил на kitaec__
  kitaec__
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Необходима е желязна лустрация и декомунизация в прокуратурата,съда,полицията,митниците и пр.

 51. 51 Профил на dnk
  dnk
  Рейтинг: 670 Неутрално

  [quote#2:"Читател"]Единствената надежда е в пробуждането на гражданското общество. [/quote]

  Винаги е бикло така, но очевидно трябва време едно общество да порастне и да узрее за това.

  Преди 5 години нашето общество не беше узряло за това - всички си мислехме, че като влезем, парите ще потекат като река. Колколкото и да крадат Сегрей, Доган и тяхната пасмина все ще има и за нас. Да ама ядец - оказа се, че казана е облизан от другите преди нас

  Моралът не е порок!
 52. 52 Профил на werginija
  werginija
  Рейтинг: 528 Весело

  Ха, и аз съм била на едно мнение с ЕС, та дори ги подкрепям. Преди време така и не успях да обясня на един немски адвокат какво е това съдия-изпълнител-хем 4астно, хем държавно, не е у4астник в съдебния процес и му се пла6та отделно. Адвокатът ре6и, 4е аз, като 4овек 4ужд на правораздаването, не съм разбрала добре. Според него такова не6то не би могло да има и си отбеляза да се консултира с български колеги какво е това.

 53. 53 Профил на Venelin Todorov
  Venelin Todorov
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#17] от "Читател": Точно затова говоря. И задаване на ключови индикатори за чието изпълнение да се следи.

 54. 54 Профил на Venelin Todorov
  Venelin Todorov
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#34] от "hodounski": Ако не се заложат конкретни цели и някой отвън да следи за изпълнението им нищо няма да се случи ако ще и още 5 години да ни дадът.

 55. 55 Профил на TAC
  TAC
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Дали си некадърен да направиш нужните реформи или не искаш да ги направиш,присъдата е една -ВЪН!!!!

  rock n' roll is king!
 56. 56 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4724 Неутрално

  Прочетете внимателно заглавието. То най-точно показва ситуацията в България. От зор да спечелят фондовете герберите решиха да излъжат ЕС и да изиграят театър, в който да поставят всеизвестни престъпници едва лк не като подсъдими.....И кво!?
  Да не би да са оставили някой в клетката!? Чакайте и се надявайте! Точно този факт показва как герберите изиграват за да вземат парите. По-веажното е че герберите са просто част от БСП и няма никаква разлика между тях и БСП.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 57. 57 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1442 Весело

  Черновата на доклада на ЕК: Важните реформи са резултат на външен натиск ::))))))
  ..........................
  На това разчитаме :)
  Другото - доброволно налагане на Демокрацията от комуноид !!?? Някой чакал ли го е ?? От агентите на КГБ ?? Ха,хахахааа..

  Иначе , как си представяте ДС- мутра-ченге , прокурор, съдия да ВКАРА в пандиза ДС- другар ?? ) Или Гоце да не обади за стойковци и сие ? Или другари от номеклатурата да НЕ вземат куфарчетата с мангизи ?? ИЛи видни ДС-БКП другари , да НЕ искат да станат "заслужили " милионери ?? Или пък да нямат топли връзки с КГБ- другарите ??
  Майната им на ЕВРО интересите на България ..)
  Или пък да нямаме -баневци и , манджуковци , герговци ,ивановци от 6-то и 66-то на ДС ???- милионери !!???
  Или някой шеф на БАНДА - да иска да се "реформира" ??- Да няма вече банди !!??
  Или да иска да влезе в пандиза ??
  Или пък Цветито да НЕ иска да заграби цяло Пампорово и да е мултимилионерка ?? Тя- дъщерята на КДС- таткото и с такива "съдружници " ???
  Изобщо , някой може ли да си представи- висш комуно- номенклатур- да НЕ иска да заграби колкото може повече държавна , общонародна собсвеност ?? :) а и ЧАСТНА ???
  Може и свинар да е дори - но -иска и получава Пловдивския панаир , ЦУМ и най- големия хотел в Пловдив ?? И искате човека - червен - да се ЗАСИТИ ?? ..)
  Искате една шепа арендатори - да НЕ влизат в имота ви - без ВАШЕ съгласие - изрично ?? Няма да стане- ГЕРБ се погрижи и за ТОВА ..с новия Закон ..)) Правото ви на СОБСТВЕНОСТ - да върви по дяволите..Горките римляни и техната "триада"- владение , ползуване и разпореждане - САМО на собственика ..НО, не са знаели , че ще ИМА и АРЕНДАТОРИ - по времето на Боко 1-ви - някъде там - в "евро" България )
  Искате Демокрация от путинци ?? Айде , бе ...)

  BIG AL
 58. 58 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1443 Неутрално

  До коментар [#4] от "ПАВЛА":
  [quote#4:"ПАВЛА"] Със самозалъгване не става! [/quote]
  Нашите управляващи не се самозалъгват. Те лъжат ЕК и нас.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 59. 59 Профил на райничка цветкова
  райничка цветкова
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Що тъй бе Цецо?Какво говорехме,а каква стана тя?Ос.....хме се.

 60. 60 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 888 Неутрално

  Движили се нанякъде, ама били сбъркали посоката, казва доклада. А като не се движиш в правилната посока всяко мръдване те отдалечава от целта.

 61. 61 Профил на handzhi
  handzhi
  Рейтинг: 1442 Весело

  " И докато от Брюксел казват, че кулата, която е трябвало да бъде построена, всъщност никаква я няма, то българският екип се опитва да представи струпаните тухли за нея."
  Тази работа с 100-те % на Цв.Цв. не се връзва.Сгрешили са хората. Човешко е.

  "Не ни трябват умни. Нужни са ни верни." Борис Стругацки
 62. 62 Профил на triton123
  triton123
  Рейтинг: 581 Любопитно

  "Черновата на доклада на ЕК: Важните реформи са резултат на външен натиск"

  С доклади не се занимавам..повече ме интересуват директивите! )
  А иначе- за кои и какви рИформи иде реч?! Сбъркали са брюкселците..правилно е да се напише рИформи..с И !! Важните рИформи са в резултат...ама чакайте няма такива реформи и няма никакъв резултат,бе..що говорите че имало резултат?! има НЯКАКВО външно натиксе,а РЕЗУЛТАТИ няма! И слабичък е примерът на Дневник за кулата и струпаните тухли! Истината е че няма кула,няма и тухли,но има само и просто една пушилка които минали или актуални "висши" Ганьовци вдигат! Юнаци са по вдигане на пушилка и ..по прашене на очи!)
  някакви бълнуват-от години наред- за гражданско общество и събуждането му?! Е,кажете първом как ще се събуди това общество...шиш в задника ли трябва или гърмеж топовен край ухото или..в ухото???
  тъй си крета,кръгчетата около кривата круша с гнилите плодове,но пушилката не спира..има си пушилковци за това,избрани от народеца!
  Нищо не знаят брюкселцките номенклатурки..в БГ-то всичко е файн,традиционно..винаги е било така!)

 63. 63 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1269 Весело

  "Важните реформи са резултат от външен натиск"...

  Ами естествено, че ще са резултат от външен натиск!!! Кой е луд, ако не е на зор да изколи собственоръчно кокошките снасящи му златни яйца породи: /точене на ДДС/, /трафик на бели роби, бебета и проститутки/,/трафик и пласиране на дрога/,/точене на държавни средства,чрез нагласени държавни и общински поръчки/,/точене на евросредства чрез нагласени конкурси и измами/ ... и да уволни тези които се грижат за тях /Правосъдната власт и репресивната ни система/ ???????

 64. 64 Профил на triton123
  triton123
  Рейтинг: 581 Неутрално

  [quote#58:"led_zep.23"]Нашите управляващи не се самозалъгват. Те лъжат ЕК и нас.[/quote]

  за лъгането на ЕК ми се струва доста елементарно и глупаво..никой не може да излъже..! въпросът е колко големи лицемери и непукисти са там,в ЕС,за да си върви това безконечно театро?! според мен са големи такива-лицемери и непукисти!

 65. 65 Профил на bladeroko
  bladeroko
  Рейтинг: 466 Неутрално

  ами за какви реформи да говорим като сегашния съд е с квотата на комунистите още..там където има комунисти не очаквайте реформа - те ще стискат кокъла докато могат. Ако сегашната власт се опита да намекне, че трябва да се рефорират, веднага надигат вой че има опит за намеса в независима власт...

 66. 66 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1327 Весело
 67. 67 Профил на cucing
  cucing
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Очевидно и външният натиск не впечатлява родните разбойници!
  Единствената им цел е да хвърлят прах в очите на маТряла и толкоз.
  Горките европейци - още не могат да осъзнаят защо не искаме ( или не можем) да станем бели хора!
  Май не сме на място и хората вече не само се чудят "квой туй нещо" България.
  Ще ги очудвамуе още много години, докато им писне от нас!

  ура и да живей!!!
 68. 68 Профил на stoiank
  stoiank
  Рейтинг: 1275 Гневно

  Поне според мен Бойко много се влияе и от вътрешен натиск, но той почти липсва. Вярно това управление идеално устройва олигарсите от БСП и затова те са псевдо опозиция, но липсват и всякакви граждански движения. Явно всички са били за баницата и като се видя,че ако оплюеш вожда няма пари, всички потънаха....
  За мен, докато Ние не сме узрели за спазване на правилата, не Брюксел ами Марсианци да ни наблюдават ще е все тая.
  Само няколко примера от други свери на живота, без правосъдие където сме направо коня в реката:
  Спорт - футболът и скандала във волейбола, не знам какво трябва да стана Михайлов и Лазаров да си подадат оставки.
  Енергетика - поскъпването на тока, даже шефът на ЕВН се самозабрави и взе да умува за цената, ако е в Германия ще има таблица поне 5 г. напред какви ще са цените с точност до %.
  Общини - Заводът за боклука на София, там нямам думи.
  Образование и култура - Чакам скоро Вежди да направи паметник на Бойко и децата да го разпознаят за основател на България.
  Здравеопазване - пази боже да се разболееш при толкова наляти пари в сектора, не крадене ами направо пладнешки обир, от който страда и съсловието и пациентите.
  и т.н.

 69. 69 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1150 Весело

  И в таья тема ще се оплача - няма никой да защитава правилната информа;ия!

  Ама ще видите вие! Ще сеу обадя на Цецишо с едно СРС да ви гепи трафичтите деанни на всички неправилни никове и после катио ви взе4меп аийпитата от доставчиците, да се сърдите нао себе си за квото ви се случи!

  Е, не казаха, че ще се случи, ама като че намекнаха. И си мисля, че щом Цецовите намекнат, то не е меко, а твърдо като на Баце. Мускула, де, вие кво си помислихте?

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 70. 70 Профил на Отнесен
  Отнесен
  Рейтинг: 904 Неутрално

  "Екипът от Брюксел обаче е последователен и упорит и не се изморява да повтаря колко много още трябва да се направи, кое е спешно, кое липсва, какво от препоръките му не е спазено, колко незначителни са някои стъпки. И да настоява за прозрачност, независимост, ефективност, отговорност, почтеност..."

  Между другото, някой има ли идея защо Брюксел бясно защитава осъден за корупция политик в друга, подобна на България държава - Украйна? Там за злоупотреби в особено големи размери беше осъдена Юлия Тимошенко (на 7 г. ефективен затвор), а в отговор справедливия Брюксел наложи санкции срещу Украйна. Според вас защо ЕК постъпва така и каквъв е замисъла в цялото начинание?

 71. 71 Профил на АК
  АК
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Някакви чиновници, не знам от кого и защо назначени, написали едни думи от които нищо не следва.
  Въздух под налягане.

 72. 72 Профил на dgidgo
  dgidgo
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#70] от "Отнесен":
  нали са много умни в европарламента , каква е при4ината за кризата в европа тогава , на нас българите ни пука дали имаме поне минимален стандарт на живота

 73. 73 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1442 Весело

  До коментар [#66] от "dobrich":
  Комарницки само как го е изтипосал Туй с куфарчето със СРС - тата ама е прав ако наш Боце не го изрита ще бере ядове от свой човек.
  Туй се мисли за втори Хувър.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 74. 74 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 3623 Неутрално

  Крайно унизително е, че реформи в кочината се случват само след външен натиск. Това пряко означава, че правителството не се справя с нищо друго, освен с 30 км. асфалт. Сто пъти им казаха, че непрякото и квотно избиране на ВСС възпроизвежда тесните интереси на лобистки и криминални кръгове в момента на власт. Сто пъти им казаха да не съдят престъпниците по придворните медии, а да събират доказателства пред съда. Сто пъти им казаха да приемат нов наказателен кодекс. Е, шебеците на Боко нищо не направиха. След три години на власт правителството се превърна в проклятие за страната. Диктаторът Борисов да събира бохчите и да се прибира в Банки. И да чака почукването в 5 сутринта.

 75. 75
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 76. 76 Профил на xxxxx1963
  xxxxx1963
  Рейтинг: 466 Неутрално

  "Усещането обаче е, че той не че не може да я построи, а просто не иска."
  Да, политическият "елит" не иска да построи кулата, не иска да се справи с организираната престъпност, не иска да реформира съдебната система, не иска България да стане една нормална правова държава. Защото в такава държава не може да се краде

 77. 77 Профил на waterfall
  waterfall
  Рейтинг: 924 Неутрално

  До коментар [#26] от "xm...":

  Е, като е така -ти лично какво си направил? Въпросът опира до това всеки лично да има мотивацията да направи нещо по въпроса.И когато има достатъчно много хора - лично мотивирани, а не само гледащи отстрани, т.е. критичната маса хора,за която се споменава тука, едва тогава може да има нещо. Но българинът е страхлив, затворен в собствената си черупка и ако на Вуте му е зле-няма нищо против.

 78. 78 Профил на waterfall
  waterfall
  Рейтинг: 924 Неутрално

  До коментар [#64] от "triton123":

  В очакване на Годо, а. Че защо искаш някой друг на влезе в твоята къща и да ти почисти къщата. Това не е ли твоята работа и твоята лична отговорност. Е, пък като не искаш да чистиш - живей си в мръсотията, гълтай микроби, върдаляй се като свиня: ти имаш това право, тъй като си в своята собствена къща, да правиш каквото си искаш там. Ако вонята малко се разнесе - ти пращат любезно напомняне,че това сред възпитаните хора не е прието, но какво могат да направят, за да те спасят от собствения ти избор - не могат да влязат с танкове. Това е демокрация. Искаш цар - ето ти цар. Не искаш цар - искаш Станишев, ето ти го. Искаш Боко после- заповядай. Свобода.

 79. 79 Профил на Apolon ot Tiana
  Apolon ot Tiana
  Рейтинг: 833 Неутрално

  До коментар [#2] от "Читател":

  Къдри ги Туй, медиите само повтарят и повечето му слугуват;и на господаря му /им? Сега и нов Закон за печата ще спретнат васалите му и всичко ще наред!

  apoloniy
 80. 81 Профил на gibi
  gibi
  Рейтинг: 753 Неутрално

  [quote#4:"ПАВЛА"]Колко още трябва да ни плюят за съдебната система, та да им стигне до дебелите глави на управляващите. Със самозалъгване не става![/quote]
  Абе то отдавна е стигнало до дебелите им глави, ама в същите тези дебели глави е опрян и пистолета на тези дето ги управляват отзад, та затова е такова положениуето!

 81. 82 Профил на elevation04
  elevation04
  Рейтинг: 638 Весело

  За да е в момента бандата на кратунковците на власт у нас и да безчинства има голяма вина и Европейската Народна Партия, които приеха ГЕРБ за пълноправен член без изобщо да се съобразяват с мнението на традиционната десница. Мигар никой тогава не знаеше във Европа кой е Борисов, Цветанов & Ко. По този начин легитимираха ГЕРБ едва ли не като баш европейци....
  Сега да си сърбат попарата..

 82. 83 Профил на triton123
  triton123
  Рейтинг: 581 Неутрално

  [quote#78:"waterfall"]До коментар [#64] от "triton123":

  В очакване на Годо, а. Че защо искаш някой друг на влезе в твоята къща и да ти почисти къщата. [/quote] и т.н.

  хванете,прочетете стотиците ми постове,пък тогаз тичайте баш и точно на мен да го говорите това! точно на мен,аз съм псоледния,на който трябва да говорите това...само да вметна- не съм избрал ни Цар,ни Пъдар,ни Цоциалист,ни никой..от над 15 год. БОЙКОТИРАМ- отворете ушите и си запишете-БОЙКОТИРАМ! Това ми е ясното мнение за шайките безкрайни,но еднакви и за "държавата" Б,шайки различни само по боята! Който е сътворил -чрез ИЗБОР - тая мръсотия-ужасия..да излиза по площади,да се ги разгонва...ама никакви не ви виждам?! Къде сте вие,сътворилите мръсотията?! Хем доволни явно,хем друг им виновен!?
  Пълен,тотален бойкот общонароден трябва,да се каже като един мнението за бандите и да се викне поне временно ПОЛИТИЧЕСКИ БОРД отвън,от ЕС например!!
  Ганьо не е за демокрация,такова като нежна революция няма-особено след като комунистическата шлака ,натрупана от 1944г. до 90г. не се побутна и изчисти! ЧИСТКА и разгонване нямаше,а напротив! Нежен преход може да има в една Чехия,но там такива кратуни и адска шлака нямат хората...просто нямат! А в БГ тъй като има- трябваше чистка,,и още трябва! Но се иска общата народна воля,която да ги измете..а това не става с избор на поредната боя..а с непоклатим БОЙККОТ,ясно на какво и кои..на ТЯХ, политическата каста и клика,която си е КОМУНИСТИЧЕСКА и ГАНЬОВСКА!
  Обаче няма да го направите ,нали..познах ли? Ха вървете гласувайте тогаз до гроб(отчитайте изпълнението на плана по комунистически!) и .. недейте туря от болната глава връз здравата!
  Нещата са елементарно ясно ,но и много ужасни!
  Казвам ви с кеф -чао от Аахен,Дойчланд!!

 83. 84 Профил на waterfall
  waterfall
  Рейтинг: 924 Неутрално

  Ех, triton123, а аз ви следвам в "Капитал". Толкова сте точен, интелигентен - но, не давате решение: а сега се оказва,че сте се измъкнал и плюете по народа, а не защото се чувствате част от него и желаете вда участвате в неговото освобождаване, дори от невежеството му или от заблудсите му . "Но в бурята ще бъдем пак със теб,народе мой, защото те обичахме": макар,че са го разстреляли /Вапцаров/ "политиците". А Вие сте избягал и сте се "спасил" от тинята. Е,бъдете щастлив! Поздрави от красивата, зелена и слънчева България! От все сърце Ви желая всичко най-добро.

 84. 85 Профил на hushhush
  hushhush
  Рейтинг: 473 Неутрално

  А 42 км магистрали как са? От ЕК не знаят ли за тях? Как смеят да излизат с такива доклади

 85. 86 Профил на radiacionen_tip
  radiacionen_tip
  Рейтинг: 409 Неутрално

  След мноого малко време ще има заглавие: "ГЕРБ- ерите гушнаха букета. Белене им ритна стола!"

 86. 87 Профил на triton123
  triton123
  Рейтинг: 581 Неутрално

  84-та госпожо/ице!

  тръгвам да ви чета и веднага виждам стария,мухлясъл любим лаф на по-ограничените хорица за ПЛЮЕНЕ някакво?! недейте така! оставете тоя лаф! Истината съм ви казал,ФАКТИ,а вий ме замеряте с плюене?! казах ви,написах ви за алтернатива не-а за коренно друго нещо на това НИЩО дето не върви,а се влача в страната,дето съм роден! Красивата,зелена ..слънчева България?! Така,така..другите не са зелени и слънчеви,не са видели ни зелено,ни Слънце,а?! ааа,или поне сме равни на тях,нали?! нищо равно няма,положението е водоравно и БГ е под водата! Яснооо..какво да говорим?! Щом най-мръсната в ЕС страна се нарича красива,за зеленина ми говори....Изсякоха я,бетонираха я,отровиха я,ама Ганчо е непукист,но иначе-велик грижовник,но на лаф-моабет!Ок,явно сте нейде в планината,ок,има все още неоцапани места,ама за цяла БГ да ми говорите?! явно смятате че там дето сте е ЦЯЛА България и..това е България?! да не сте отшелник нейде,а!?Ама вий или друг може да имате сънища или представи в главата,но те са далеч от реалността,а реалността показва ГДЕ е България у класациите! От тия сънища и бълнувания на бая БГ народ България е все ПОСЛЕДНА и много най-бедна в ЕС! От дълги годинки! Разбрах че гласувате и ви е кеф от избора и резултатите! за каква алтернатива говорим тогаз...не мога да ви помогна при туй доволно ваше положение!
  Бил съм избягал? Може да се каже всякак..но това за избягването цели да покаже че някой бил страхлив,а другия бил смел,защото той пък не бил избягал!По тоя начин Ганьо се изкарва хем смел(като тънел в мизерията,която Уж бори!),хем ..хем нямало мизерия и даже била тя зелена,красива и т.н.?! Уникално нечист е Ганьо,казвал съм го многократно,нечист,та чак нечестив! И хем знае че не съм Вапцаров,но хем ми предлага такава съдба-разстрел! Щедро! Като за избягал народен враг- това в прав текст ми бе спестено,но се върти около него работата...Абе,г-жо,малко ли ми беше не разстрела,а бавното мъчение в БГ над мен,друг или трети,над роднини или познати,че..още да седим в такава кочина,сътворена от вас,избиратели доволни?! БОЙКОТИРАЛИ сме..а къде сте вие?! вие сте наопаки,вие ИЗБИРАТЕ и се вижда че сте довони! Сполай ви в избраната кочина,знам и виждам че ви е гот! А на мен ми е гот в НОРМАЛНА,БЯЛА,ЧИСТА ,ВИСОКОРАЗВИТА страна..модерни времена са това,21век,свободни граници,ако не друго!! Всеки ходи където ще,но..никой не ще да ходи в БГ,освен за алкохолен туризъм,а?! Явно няма какво да ви кажа..няма да разберете,а да признаете-хептен няма!
  Как да освободиш Ганьо прости от простотията и наглостта му,нечестивостта му?! С мека,нежна демокрация с ком.кратуни начело-няма как да стане! Ама..що ги избирате ,бе???????!! а??? Вапцаров ще ми подмята,не се посвени да ОСВИНИ Вапцаров и да го вкара в защита на кочината комунистическа- и в своя собствена защита!!?? Ха,той Вапцаров ако пък беше жив днес..ясно какво,нали- не би имал по-различна съдба,човека!!Ама пратихте го -него или друг -на заколение и..какво от това?!Или го последвахте?! На думички сте големи родолюбци,а реално сте съсипатели ...чрез ВОТ-а и търпенето ви ,че и лафове за зеленини,красоти.?!!

  ЧАО ви от ДОЙЧЛАНД !!

 87. 88 Профил на radiacionen_tip
  radiacionen_tip
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Ще има и една поне, резултат на вътрешен: АЕЦ БЕЛЕНЕ

 88. 89 Профил на waterfall
  waterfall
  Рейтинг: 924 Неутрално

  До коментар [#87] от "triton123":

  Прав сте за всичко, но защо тогава се хабите - защото очевидно влагате много енергия ,напрежение дори и във Вашите постове. Радвайте се на живота там, където сте. Много хора бяха прогонени, повечето,които останаха, са също толкова отвратени и се превръщат в емигранти в собствената си страна. Но да си просто наблюдател , а други да се разпореждат с живота ти ,не е много приятна ситуация и естествено е,че всеки търси начин да я промени, и дори участието в тези форуми е търсене на път. Желая Ви успех в Германия.

 89. 90 Профил на radiacionen_tip
  radiacionen_tip
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Вътрешният натиск започва- БСП събрала 520 хил. подписа за референдум за АЕЦ "Белене"!

 90. 91 Профил на triton123
  triton123
  Рейтинг: 581 Неутрално

  ами тогаз,89-та,ок!Това е факта-всеки преценява и избира ! Затуй друг път обаче не ми говорете и правете мишмаш от Вапцаров,красоти,зеленини,люенета и т.н. подобен микс!!
  самият факт че съм в Дойчланд е успех на успехите..следствията на тоя факт идват най-нормално и естествено!

 91. 92 Профил на waterfall
  waterfall
  Рейтинг: 924 Неутрално

  До коментар [#91] от "triton123":

  Хубаво, но не чувствам да сте щастлив.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK