Слаб финансов надзор и липса на мерки за дефицита в България установи еврокомисията

Валдис Домбровскис, еврокомисар за еврото и социалния диалог, Мариан Тейсен, еврокомисар за заетостта и социалните въпроси и Пиер Московисим - зам.-председател на еврокомисията за икономически и финансови въпроси по време на представянето на препоръките за държавите членки в Брюксел, 13.05.2015 г.

© European Commission

Валдис Домбровскис, еврокомисар за еврото и социалния диалог, Мариан Тейсен, еврокомисар за заетостта и социалните въпроси и Пиер Московисим - зам.-председател на еврокомисията за икономически и финансови въпроси по време на представянето на препоръките за държавите членки в Брюксел, 13.05.2015 г.Днес Европейската комисия (ЕК) прие пакет от индивидуални икономически препоръки за държавите членки като част от Европейския семестър.     


Пакетът със специфични препоръки за държавите членки се изготвя поотделно за всяка страна и съдържа съвети как да се улесни създаването на нови работни места и икономически растеж, като едновременно с това държавите провеждат разумна фискална политика. Препоръките са публикувани всяка пролет като част от Европейския семестър – механизмът на ЕС, чрез който се постига координация на икономическите политики. Препоръките се изготвят за 12-18 месеца напред.


В съдържанието на публикувания днес пакет присъстват следните критики:
Фискална дисциплина


Въпреки намеренията на правителството да поддържа през 2015 г. дефицит от 2.8% от БВП и да го намали постепенно до 1.3% от БВП през 2018 г., като постигне структурен дефицит от 1% и дълг 31%, мерките в помощ на планираните цели за дефицита от 2016 г. нататък не са достатъчно конкретни:


"Съветът е на мнение, че съществува риск България да не спази разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж".


Данъчно законодателство


Спазването на данъчното законодателство продължава да бъде основно предизвикателство за България:


"Необходима е цялостна стратегия за спазване на данъчното законодателство, основана на подробен анализ на рисковете, системна оценка на въздействието на вече предприетите мерки и тясно сътрудничество между всички органи, участващи в събирането на данъци."


Здравеопазване


Българското здравеопазване е изправено пред редица важни предизвикателства, сред които слабите здравни резултати, ниската степен на финансиране и сериозните проблеми, свързани с ефективността на използването на ресурсите.


"Очакваната продължителност на живота е значително под средната за ЕС, а очакваната продължителност на живота при раждане е сред най-ниските в ЕС. Системата продължава да се основава на прекомерно голям болничен сектор", се посочва в препоръките.


Финансирането на първичното и амбулаторното здравно обслужване е недостатъчно, смята комисията. Освен това методът за финансиране на здравната каса (договорно задължена да плаща на болниците за лечение по предварително определени цени) стимулира болниците да предоставят медицински грижи без адекватно предназначение.


Банковият сектор


"Сътресенията в банковия сектор от лятото на 2014 г. разкриха институционални и надзорни недостатъци. Надзорният орган не е установил наличието на съществени проблеми в четвъртата по големина банка в страната — Корпоративна търговска банка (КТБ), което говори за недостатъци в надзорните практики на финансовия сектор и в надзора на риска от концентрация. Това подкопа доверието в банковия надзор, което на свой ред породи съмнения относно стабилността на други части на финансовия сектор."


България освен това е разкритикувана заради забавеното изплащане на гарантираните депозити в КТБ след отнемането на лиценза ѝ.


Заетост


Обхватът и предназначението на активните политики по заетостта не са достатъчно развити. Фрагментирането на отговорните служби представлява голямо предизвикателство за предоставянето на обезщетения и услуги за безработните и неактивните хора. Координацията между службите по заетостта и дирекциите за социално подпомагане не е насочена към ефективно и интегрирано прилагане на мерките, предназначени да подпомогнат най-уязвимите.


Структурната безработица в България се задълбочава и от големия брой млади хора, които не работят, не учат, не са във връзка със службите по заетостта.


Промените в размера на минималната работна заплата "са по преценка на правителството" и определени според неясни критерии. "Това би могло да доведе до смущения в пазара на труда", предупреждава ЕК.


Социално изключване при ромското население


Бедността и социалното изключване продължават да предизвикват загриженост, като процентът на хората, изпитващи материални лишения, в България е сред най-високите в съюза. Бедността и социалното изключване на ромското население достигат особено високо равнище. Повечето от младите роми не работят, нито учат или се обучават.


Образователна система


Ниското качество на образователната и обучителната система и ограничената полза от тях за пазара на труда възпрепятстват предлагането на подходящо квалифицирана работна сила за икономиката. Делът на участието на възрастните в програмите за учене през целия живот е сред най-слабите в ЕС.


След години забавяне България все още не е приела реформата на Закона за училищното образование, а изпълнението на стратегията относно преждевременното напускане на училище е все още на ранен етап.  


Пенсионна система


През 2013 г. 1.2 милиона пенсионери са получавали пенсия под прага на бедността в страната. Основните причини за ниските равнища на пенсионните права са ранното пенсиониране и кратките периоди на пенсионно осигуряване. Бързото застаряване на българското общество вероятно ще влоши положението в бъдеще. Поради това е целесъобразно България да ограничи допълнително растежа на разходите, свързани със застаряването, с което да допринесе за дългосрочната устойчивост на публичните финанси, включително чрез осъществяване на сериозни пенсионни реформи. 


Съдебна система


Сред основните предизвикателства в тази област са липсата на цялостна координация,  институционалните недостатъци и слабите резултати в постановяването на окончателни решения от съда. Тези важни области на политиката ще бъдат обхванати от Механизма за сътрудничество и проверка.


Правната уредба на несъстоятелността в България се оказа неефективна, което увеличава несигурността сред участниците на пазара и намалява привлекателността на страната за инвеститорите. Производствата по несъстоятелност отнемат повече време, отколкото в сравними държави, а равнището на събиране на вземанията е ниско. Необходимостта от ефективно законодателство, уреждащо случаите на несъстоятелност, следва да се разглежда също и с оглед на високата задлъжнялост на нефинансовите предприятия в България и ролята на това законодателство за улесняване на процеса на намаляване на задлъжнялостта.


Публична администрация


През 2014 г. бяха приети стратегии за реформа на публичната администрация и за въвеждане на електронно управление. За тяхното прилагане ще са нужни силно политическо насочване и координиране. Въпреки положените усилия качеството на публичните услуги остава ниско. Недостатъчното развитие на електронното управление ограничава усилията за увеличаване на прозрачността и намаляване на административната тежест. Особен проблем са процедурите за възлагане на обществени поръчки, които са възпрепятствани от често променящата се нормативна уредба и недостатъчния административен капацитет. Предварителните проверки на тръжните процедури често се извършват по формалистичен начин. Същевременно процедурите са обект на припокриващи се последващи проверки, които понякога водят до различни констатации. Липсата на прозрачност в тръжната процедура се дължи също на неприключилото въвеждане на пълния набор платформи за електронни обществени поръчки. Нередностите в процедурите за възлагане на обществени поръчки доведоха в миналото до значителни закъснения в изпълнението на програмите за финансиране от ЕС, отразяват се отрицателно на бизнес средата и забавят така необходимите подобрения в инфраструктурата.


Европейската комисия препоръчва България да предприеме следните мерки до 2016 г.:


През 2015 г. да избегне структурното влошаване на публичните финанси, а през 2016 г. да постигне корекция от 0.5 % от БВП. Да предприеме решителни мерки за подобряване на събирането на данъците и за справяне със сенчестата икономика въз основа на цялостен анализ на риска и оценка на предприетите по-рано мерки. Да подобри ефективността на разходите на системата на здравеопазването, по-специално чрез преразглеждане на ценообразуването на здравните грижи и укрепване на извънболничната и първичната медицинска помощ.


До декември 2015 г. да извърши независим анализ на качеството на активите в цялата банкова система, както и да я подложи на възходящ (отдолу нагоре) тест за устойчивост в тясно сътрудничество с европейските органи. Да извърши преглед на портфейлите за пенсионните фондове и застрахователния сектор. Да преразгледа и подсили надзора в банковия и небанковия финансов сектор, включително чрез укрепване на разпоредбите за гарантиране на депозитите и оздравяване на банките. Да подобри корпоративното управление сред финансовите посредници, включително чрез преодоляване на риска от концентрация и експозициите към свързани лица.


Да изготви интегриран подход за групите, намиращи се в маргинално положение на пазара на труда, по-специално възрастните работници и младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение.


След консултации със социалните партньори и в съответствие с националните практики да създаде прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата и на минималните социалноосигурителни вноски с оглед на тяхното въздействие върху бедността сред работещите, разкриването на работни места и конкурентоспособността.


Да приеме реформата на Закона за училищното образование и да увеличи участието в образователната система на децата в неравностойно положение, особено на ромите, като подобри достъпа до качествено образование в началните класове.


С цел подобряване на инвестиционния климат да подготви всеобхватна реформа на правната уредба на несъстоятелността въз основа на най-добрите международни практики и експертен опит и по-специално да подобри механизмите за преструктуриране преди несъстоятелност и за извънсъдебно преструктуриране.


___


В доклада за България в рамките на Европейския семестър, който беше публикуван през февруари, ЕК оцени напредъка на страната в ключови области. В началото на годината Брюксел заключи, че в България са налице макроикономически дисбаланси:


"Сътресенията във финансовия сектор през 2014 г. породиха загриженост относно банкови практики в частта от него, принадлежаща на местни акционери, които практики могат да имат значителни последици за финансовия сектор и за цялостната макроикономическа стабилност. Освен това все още отрицателната, макар и подобряваща се, външна позиция, свръхзадлъжнялостта на предприятията и слабото адаптиране на пазара на труда продължават да представляват макроикономически рискове и заслужават специално внимание."


___

Какви са цялостните заключения за ЕС


Икономиката на ЕС отбелязва растеж, но причината е, че икономиките на страните членки са благоприятствани от външни фактори (ниските цени на горивото, стабилен световен растеж, поевтиняването на еврото и количествените улеснения в политиката на ЕС). Всички държави членки ще спечелят от тези тенденции до известна степен, но позитивните фактори са краткосрочни.


Слабостите на ЕС в резултат на кризата са все още налице и дългосрочният растеж е нисък. Някои държави прилагат реформи на трудовия пазар, но като цяло безработицата е неприемливо висока (9.6%).


"Бедността и маргинализацията са се увеличили", предупреждава ЕК.


Бюджетните дефицити продължават да намаляват, но нивата на частен и публичен дълг са високи и пречат на инвестициите и растежа в контекста на нисък растеж и ниска инфлация. Броят на необслужваните кредити е висок и продължава да расте в някои държави членки.


Недостигът на инвестиции в ЕС има негативен ефект върху вътрешното търсене и потенциалния растеж в дългосрочен план. Други негативни фактори са спадът в производителността и застаряващото население.


Коментари (22)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Амбразурчик
  Амбразурчик
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Дано слабият Банков надзор е в Миналото , че

  фондът за гарантиране на влоговете е Празен

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 3. 3 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 3505 Неутрално

  Тези "препоръки", които даже не са задължителни предписания, имат следната дребна особеност: ако утре отново стане някое голямо мазало от типа на 1 млрд "ликвидна помощ" за някоя банка, тогава комисията може и да не разреши втори път. Ще се върне към "предписанията" и ще попита, защо никой не ги е послушал.

  ГЕРБ е ДПС-то на етническите българи.
 4. 4 Профил на z.123.c.976.9
  z.123.c.976.9
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Мониторинг до дупка. Ясно е, че Искров, Мавродиев, Цацаров, ВСС и останалата пасмина на статуквото няма да подаде оставки.

  Който не разбира сам, няма да разбере и с обяснение
 5. 5 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1052 Любопитно

  Бюджетните дефицити са от кражби, източвания на бюджета, ниска събнираемост.

  "Неефективното използване на ресурсите в здравеопзването" се дължи на ИЗТОЧВАНЕ на Здравната каса и бюджета - ярки примери, СОФИЯМЕД, ВМА и др.

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 7 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 2151 Неутрално

  До коментар [#5] от "stenli1":

  хехе, а гербавите готвят прехвърлянето на схемата и в образованието... найс, нали

 8. 8 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1052 Любопитно

  В пенсионнатата "система" сичкуту роми взимат "инвзлидни" пенсии, с което товарят бюджета (всички НАС) с над 1 МИЛИАРД лева годишно.

  Относно заетостта, един любител на Магнолиите от ГЕРП съсипа бизнеса и затри икомиката в България, която сега функцинира на санитарния минимум. Вече има много малко обяви за работа и те са за сервитьорки, бармани, "масажистки", охранители и др. Няма нужда да обяснявам с какво се занимават " масажистките" в БГ

 9. 9 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 769 Неутрално

  Последни сме в Европа по редица показатели, но все пак сме първи по нещо:първи сме по безработица сред младежите, някои от тях напълно изключени от социалния живот на страната заедно с по- голямата част от циганите; първи сме по раздаването на бързи кредити на абсолютно неплатежоспособни младежи; първи сме по консумация на наркотици и по СМЪРТНОСТ от наркотици; първи сме по броя на казината в големите градове на страната: София, Плевен, Пловдив и т.н.; първи сме по броя на хазартните игри по всички телевизионни канали и по рекламите на хазарта; първи сме по броя на просяците и дори ги изнасяме в огромни количества на Запад и на Северозапад в Европа; първи сме по броя на битовите престъпления; първи сме по броя на КУХИТЕ професори, кухите болници, кухите университети и "кухите лейки"; първи сме по броя на неграмотните и слабообразованите; първи сме по броя на чалготеките и масовото опростачване на нацията. Дано Господ ни помогне да дойдат малко по- умни управници, да ни издигнат в унисон с другите европейски държави!

 10. 10 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1807 Весело

  Стига сте ни критикували бе.Как пък никой не забелязва строителството на магистрали и безплатното саниране.

 11. 11 Профил на 123
  123
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Хей, ЕК, добро утро.

  Kолко българи са нужни, за да завинтят една крушка? Трима. Един, който да я смени и двама, които да спорят колко старата е била по-добра.
 12. 12 Профил на ariella
  ariella
  Рейтинг: 0 Весело

  Не слаб , а липсващ .

  Ari
 13. 13 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 2041 Неутрално

  То се вижда от констативната част , че става дума за предишното управление и на нас тези пропуски, слабости и т.н. са ни добре известни. В препоръчаните мерки също няма изненади, те са залегнали и в т.н. програма.
  Остава най-лесното, да започнат да се изпълняват.
  Ако има нещо хубаво, то е, че повечето неща са толкова конкретни, че няма как да не бъде замазано тяхното неизпълнение, т.е. управляващите, ако имат поне малко разум, би трябвало да се понапънат и да започнат реални действия.
  Между другото ще има и силно противодействие, защото от настоящото безобразие маса хора печелят добре.

 14. 14 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8849 Неутрално

  Те направо ни изкараха един разграден двор.Ще гледаме Шенген през крив макарон.

 15. 15 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1287 Неутрално

  До коментар [#1] от "Новият УСО-вец":

  а дано, ама надали!

  ей ги искров и мавруда - бетонирани!

 16. 16 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 746 Неутрално

  [quote#8:"stenli1"]един любител на Магнолиите от ГЕРП съсипа бизнеса и затри икомиката в България, която сега функционира на санитарния минимум. [/quote]
  Ще го плашат те с мониторинг и препоръки. Ще го хванат за шлифера. А народонаселението го гледа зяпнало и даже му ръкоплЕска.

 17. 17 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Не, че не си ги знаем тези неща...
  Само Искров продължава да оспорва, а Цацаров да не го привиква.
  Не разбрах и частта за социалното изключване на ромското население.
  Никой не ги изключва, те просто не искат да се включат в работния процес.
  Абе трудно ще е, ама то и кога ли не е било...

 18. 18 Профил на vandi
  vandi
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#9] от "bobhunter":

  Просто да откачиш, по колко много критерии изпреварваме Запада.

 19. 19 Профил на аз
  аз
  Рейтинг: 506 Неутрално

  правителството като го гледам от тези неща в статията никое не иска да направи...

  from all the things i've lost i miss my mind the most
 20. 20 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4410 Неутрално

  За пореден път се дъним в ЕС.А банковият надзор не е слаб,а е престъпно - безотговорен и вече и на БНБ не може да се вярва.

 21. 21 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4410 Неутрално

  До коментар [#1] от "Новият УСО-вец":
  ++++++++++++++++++++
  И аз се надявам,че след фалита на КТБ поне БНБ ще започне да функционра ноормално.За целта трябва обаче Искров и компания да са аут от Централната Банка.

 22. 22 Профил на demos
  demos
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Ако и сега Искров не си подаде оставката,кога?Нима не може,парламентът да изгласува смяната му,говернерът недосегаем ли е?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK