Обширното право на собственост

Обширното право на собственост

© Асен ТоневСтатията е част от проектa "На фокус - Основните права в ЕС", изпълняван от "Дневник" с експертната помощ на фондация "Български адвокати за праватa на човека" (БАПЧ) и с финансовата подкрепа на посолството на Кралство Нидерландия.
---


Харта на основните права в ЕС
Чл. 17.
1.   Всеки има право да се ползва от собствеността на имуществото, което е придобил законно, да го ползва, да се разпорежда с него и да го завещава. Никой не може да бъде лишен от своята собственост, освен в обществена полза, в предвидените със закон случаи и условия и срещу справедливо и своевременно обезщетение за понесената загуба. Ползването на имуществото може да бъде уредено със закон до степен, необходима за общия интерес.


2.   Интелектуалната собственост е защитена.


Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи
Протокол 1. Член 1 Защита на собствеността
Βсяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползува от своите притежания. Никой не може да бъде лишен от своите притежания освен в интерес на обществото и съгласно условията, предвидени в закона и в общите принципи на международното право.
Предходните разпоредби не накърняват по никакъв начин правото на държавите да въвеждат такива закони, каквито сметнат за необходими за осъществяването на контрол върху ползуването на притежанията в съответствие с общия интерес или за осигуряване на плащането на данъци или други постъпления или глоби.

Самолет, жилище, възстановяване на данъчен кредит – общото между тези на пръв поглед несъвместими думи е това, че някой притежава правото на собственост над тях. Правото на собственост е най-обширното икономическо право, но не се ограничава само до притежанието и управлението на вещи. То може да се отнася и за концесии, лицензи, акции, търговска репутация, вземанията, признати със съдебно решение.
Според чл. 17, ал.1 (виж карето) на Хартата на основните права на Европейския съюз "всеки има право да се ползва от собствеността на имуществото, което е придобил законно, да го ползва, да се разпорежда с него и да го завещава". В Протокол 1, чл. 1 (виж карето) на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи уточнява, че "всяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва от своята собственост".


Собственост могат да бъдат и средствата, които държавата трябва да възстанови по внесен данък върху добавената стойност (ДДС) при покупката на стоки и услуги.


При случая "Булвес" АД срещу България фирмата жалбоподател завежда дело пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург, тъй като държавата е поискала от нея да внесе ДДС, въпреки че вече го е направила. Разминаването се получава, тъй като фирмата "Булвес" е завела покупката, за която е платила ДДС, в счетоводните си регистри за месеца на извършване на покупката. Доставчикът, от своя страна обаче, не завежда продажбата в своите счетоводни регистри през този месец, а след два месеца.

По този начин, наказвайки доставчика, който не е отчел навреме ДДС, държавата лишава от собственост жалбоподателя. След като данъчните власти отказват да възстановят сумата от ДДС, а българският съд потвърждава правилността на действията им, фирмата жалбоподател завежда делото пред Съда в Страсбург.


Според ЕСПЧ "собственост" може да бъде "съществуваща собственост" или активи, включително и иск, по отношение на който жалбоподателят може да твърди, че има поне "легитимно очакване" да получи правото на ползване на собствеността.


По тази причина Съдът констатира нарушение по чл. 1 на Протокол 1 и отсъжда компенсация в рамките на неизплатеното ДДС и лихвите върху него, позовавайки се на нарушение на Шестата директива на Европейския съюз и две решения на Съда на европейските общности.


Имаш жилище, но не можеш да го ползваш


И докато невъзстановяването на ДДС може да лиши собственика от определена сума, контролът в някои държави може да ограничи правото на собственост или правото на ползване върху определен имот в неразумни граници. Два ключови случая, на които ЕСПЧ се позовава в подобни дела – в Италия и Полша – разкриват как прекомерният държавен контрол може да наруши правото на собственост.


Случаят Иммобилиаре Сафи срещу Италия се води заради разпоредба в Италия, която удължава срока на ползване на наети жилища. По този начин собственикът на жилището не може да го използва така, както той би желал . В случая на Иммобилиаре Сафи наемателят получава писма, че трябва да се изнесе от 1983 г. Заради държавната разпоредба наемателят отказва да се изнесе, а собственикът влиза в жилището си едва през 1996 г. след смъртта на наемателя.


При това дело ЕСПЧ отбелязва неоправдан контрол на Италия над отношенията наемодател – наемател. Съдът смята, че държавата е нарушила правото на собственост на жалбоподателя и налага съответната компенсация.


В делото Хютън-Чапска срещу Полша ЕСПЧ също открива неоправдан контрол на държавата над размера на наемите. Полша регулира максималното ниво на наемите още преди Втората световна война. С това е свързано едно от обвиненията на жалбоподателката. Според нея максималните наеми са толкова ниски, че средствата не стигат, за да бъде поддържана сградата. Съдът определя, че е нарушен чл. 1 на Протокол 1, тъй като жалбоподателката не може да разполага със собствеността си, така както тя реши.


В името на общественото благо


И според Хартата на правата в ЕС, и според Конвенцията за правата на човека има случаи, в които е оправдано лишаването от собственост. Според Хартата това може да се случи "в обществена полза, в предвидените със закон случаи и условия и срещу справедливо и своевременно обезщетение за понесената загуба".


Интересно е делото Еър Канада срещу Великобритания. Според британското законодателство островната държава конфискува цял самолет на компанията жалбоподател. Основанието на британските власти е, че на самолета се пренася канабис. Те отправят предупреждение към Еър Канада да засилят сигурността на пратките, но въпреки това при една от проверките отново са намира незаконна пратка на борда на техен самолет и са конфискуват цялата машина. Властите се съгласяват да върнат самолета на Еър Канада срещу 50 000 паунда.


Съответно самолетната компания завежда дело срещу Великобритания пред ЕСПЧ като обвинява държавата в неправомерно конфискуване. Според съда конфискуването на цял самолет не е пропорционална мярка на преследваната цел, поради което достига до извода, че Великобритания е нарушила правото на собственост по чл.1 от Протокол 1 и присъжда обезщетение на Еър Канада.


Друг пример за легитимно лишаване от собственост е налице, когато държавата отчуждава частни имоти, за изграждане на важни инфраструктурни проекти. Условието за това е да се приложи принципът на пропорционалност, т.е. общественият интерес да не може да бъде постигнат по друг начин, освен чрез засягането на частния. Тук обаче изискването е собственикът на отчуждения имот да получи адекватно обезщетение, за да се установи баланс между интересите на отделния индивид и на общността-


Не само държавите, но и Европейската комисия е в правото си в името на общия интерес да ограничи собствеността и икономическата печалба на отделни компании, какъвто е примерът с поставянето на таван на цените на мобилните услуги за операторите в страните от Европейския съюз.


"Регламент (ЕО) № 717/2007 oтносно роуминг в обществените мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността" предизвиква няколко английски телекомуникационни компании, измежду които "Водафон" АД, да му се противопоставят. Те сезират Върховния съд на Великобритания, че с приемането му е нарушен принципът на пропорционалността.


Направено е преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз. Със свое решение от 8 юни 2010 г. Съдът заключава, че оплакването на компаниите не е основателно, тъй като преди приемането на Регламента ЕК е провела обширно проучване по въпроса как би се отразило регулирането на цените само на едро, или само на дребно или и на двата вида цени върху потребителите.


В решението е подчертано, че целта да се гарантират интересите на потребителите срещу прекалено високи цени, макар и да има вероятност да доведе до отрицателни икономически последици за някои оператори, е пропорционална на преследваната цел. От това следва, че член 4 и член 6, параграф 3 от Регламент № 717/2007 не са в нарушение на принципа на пропорционалност.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (4)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Разяснения по член 17 — Право на собственост
  Този член съответства на член 1 от Допълнителния протокол към ЕКПЧ:
  „Всяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва от своята собственост. Никой не може да бъде лишен от своята собственост освен в интерес на обществото и съгласно условията, предвидени в закона и в общите принципи на международното право.
  Преходните разпоредби не накърняват по никакъв начин правото на държавите да въвеждат такива закони, каквито счетат за необходими за осъществяването на контрол върху ползването на собствеността в съответствие с общия интерес или за осигуряване на плащането на данъци или други постъпления или глоби."
  Това е основно право, общо за всички национални конституции. То е утвърдено многократно от практиката на Съда, за първи път в решението по делото Hauer от 13 декември 1979 г., (ССП 1979, стр. 3727). Редакцията на текста бе актуализирана, но в съответствие с член 52, параграф 3 това право има същия обхват, както правото, гарантирано от ЕКПЧ, и предвидените от нея ограничения не могат да бъдат надвишени.
  Защитата на интелектуалната собственост, която е един от елементите на правото на собственост, е изрично посочена в параграф 2 поради нейната нарастваща значимост и в съответствие с вторичното право на Общността. Интелектуалната собственост обхваща, освен литературната и художествената собственост, и патентното правото и марките, както и сродните права. Предвидените в параграф 1 гаранции се прилагат по подходящ начин и по отношение на интелектуалната собственост.

 2. 2 Профил на plamen.randjev
  plamen.randjev
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Право на собственост върху "възстановяване на данъчен кредит" няма, ако ще авторката да се напъне и да роди таралеж. За да има право на собственост трябва да има вещ(телесност, обособеност, достъпност, ала бала). Също така твърдението, че има право на собственост над вземане е СКАНДАЛНО.

 3. 3 Профил на Васил Дакев
  Васил Дакев
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До "2": Съгласен съм.Авторкта добре започва,но после навлиза в други територии на правото.Вземанията са в областа на облигационните отношения.

 4. 4 Профил на polpeli
  polpeli
  Рейтинг: Неутрално

  става въпрос за автономното разбиране на право на собственост на Съда в Страсбург, а не това, което е по българското или по друго национално право, затова в статията се говори дори за пров на собственост върху вземания.

  Като четете решенията на Съда, ще видите, че той дава по-широко тълкуване на правото на собственост и в него влиза дори например продължително обитаване на постройка без правно основание, което властите са толерирали дълго време да се държи върху държавен имот, но не са го премахвали.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK