"Да се трудим, да работим..." свободно в ЕС?

В съвсем скорошно свое решение Съдът на ЕС се произнесе в полза на жена, уволнена по време на опитите си да забременее по метода ин витро. <br />
<br />

© Ройтерс

В съвсем скорошно свое решение Съдът на ЕС се произнесе в полза на жена, уволнена по време на опитите си да забременее по метода ин витро.Статията е част от проектa "На фокус - Основните права в ЕС", изпълняван от "Дневник" с експертната помощ на фондация "Български адвокати за праватa на човека" (БАПЧ) и с финансовата подкрепа на посолството на Кралство Нидерландия.
----
Полски водопроводчик, чешка проститутка, баща, излязъл в отпуск за кърмене, директорка на акционерно дружество...Изглежда странно, но има нещо, което обединява тези хора. Това е фактът, че всички те успешно са защитили правото си на недискриминация на работното място както пред съда, така и пред обществото. Факт е още, че те са получили ефективна защита от страна на Съда на ЕС, който има солидна практика в тълкуването на две от основните права, без които ЕС не би бил същият – правото на недискриминация и правото на труд.


"Всеки има право да работи и да упражнява свободно избрана или приета професия", се казва в чл. 15 на Хартата на основните права на ЕС, който урежда правото на свобода при избор на професия и правото на труд. Той постановява също така, че гражданин на ЕС има право да търси професионална реализация на територията на друга страна - членка на ЕС, и то при еднакви условия на труд, при каквито работят и родените в тази страна. Това право се комбинира с чл. 21 на Хартата, който забранява всякаква форма на дискриминация, както и с чл. 23, регламентиращ равенството между жените и мъжете.


Европейското законодателство в областта на недискриминацията и правото на труд обаче далеч не се изчерпва само със заложеното в Хартата. Със задълбочаването на икономическата интеграция между страните членки на ЕС са приети множество директиви, които допълнително гарантират равното третиране за европейските граждани, независимо от тяхната националност, пол, или сексуална ориентация. Те засягат най-вече трудовите правоотношения, включително и проблемите, които биха могли да възникнат със социалното и пенсионното осигуряване.
Разбира се, трудно е да се говори за напълно равно третиране между всички граждани на ЕС, особено като се има предвид легалното наличие на преходни мерки, които забраняват на гражданите на новите страни членки да работят в някои страни. Най-засегнати от това са българи и румънци, особено ниско квалифицираните, чието третиране в страни като Великобритания не е далеч от дискриминационното. Например, за българските студенти във Великобритания, както и в Холандия, има строги ограничения за часовете, в които могат да работят. В същото време обаче по-малкото отработени часове може да ги лиши от правото им да получават социални помощи, които се полагат на студентите, които работят по време на следването си.


Все пак, въпросните проблеми са временни, и като цяло недискриминацията е основно правило в европейската социална политика. Законодателстово на ЕС в тази сфера еволюира постоянно, като в момента то забранява както пряката, така и непряката дискриминация. Широко разпространена е и практиката на прилагане на принципа на позитивна дискриминация при подбора на кандидати за работа, според който един кандидат, принадлежащ към по-слабо представения пол, може да има предимство пред конкурентите от противоположния пол, при условие, че кандидатите притежават равностойни или равни показатели. Това правило намира и законово признание в Директива 76/207/ЕИО относно прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионалната квалификация и развитие, и на условията на труд.

Всеки има право на витрина


Доказателство за широкото и толеранто тълкуване на правото на свободно упражняване на професия на територията на ЕС е емблематичното решение на Съда на ЕС от 2001 г., когато той отсъжда в полза на група полски и чешки проститутки, давайки им правото да работят на улицата на червените фенери в Амстердам. Жените се обръщат към Съда, когато, въпреки че те вече са наели витрини с цел проституция, и плащат съвестно данъците от печалбата си в продължение на няколко години, холандската държава им отказва разрешения за работа.


По времето, когато делото влиза в Съда, Полша и Чехия все още не са страни членки на ЕС, но правителствата им вече са подписали споразумения за асоцииране, според които гражданите им, легално наети на работа на територията на страна от ЕС, не трябва да бъдат дискримирани на базата на тяхната националност. Това важи за всякакви легални икономически дейности. Холандските власти обаче аргументират решението си с това, че проституцията не е нормална професия, която да дава на упражняващите я същите права, каквито имат предоставящите друг тип услуги.


Въпреки това Съдът е на друго мнение – щом жените са гражданки на асоциирани страни, то значи те имат пълно право да работят избраната от тях професия в страна, в която проституцията е толерирана. Условието е те да са самонаети, да имат възможността да започнат свой бизнес, както и да има достатъчно голяма възможност дейността им да е успешна. Очевидно дамите са отговаряли на посочните условия, защото те получават правото на работа, независимо от националността си.


Този недискриминационно тълкуване на СЕС не важи единствено за самонаетите лица. От делото Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v Firma Feryn NV. става ясно, че работодателите са длъжни да третират еднакво служителите си и кандидатите за работа, дори и това да не се отразява положително на дейността им. Случаят е свързан със собственик на белгийско предприятие, който публично изказва позицията, че неговата фирма търсела да наеме на работа монтьори, но не можела да наеме "лица с чужд произход", тъй като клиентите проявявали резерви да им предоставят достъп до личните си жилища за времето на извършване на работата. "Ние трябва да отговаряме на изискванията на клиентите. Това не е мой проблем. Не аз съм създал този проблем в Белгия. Искам дружеството ми да функционира и в края на годината да бъде реализиран желаният оборот, и как да постигна това... Трябва да го постигна, като се съобразявам с желанията на клиента!", коментира предприемачът.


Тогава белгийският съд се обръща към СЕС за тълкуване на това дали политиката на предприятието е дискриминационна и дали трябва да му бъдат наложени сериозни санкции. "Фактът, че работодател заявява публично, че няма да наема на работа работници или служители с определен расов или етнически произход, съставлява пряка дискриминация при наемането на работа", посочва Съдът на ЕС. Според решението му независимо, че в случая обвинението не е повдигнато от потърпевшо лице, работодателят трябва да бъде санкциониран.


Когато и бащите забременеят


Принципът на равно третиране на мъжете и жените поставя специален акцент върху необходимостта от ефективна защита от дискриминация за бременните жени, и за тези, които са в отпуск по майчинство. В това отношение могат да възникнат интересни ситуации, които показват, че не само жените имат нужда от защита и равно третиране. Такъв е случаят на г-н Педро Алварес, който подава молба до своя работодател да ползва т.нар. "отпуск за кърмене", който се полага на мъжете, чиито жени са заети на трудов договор. Отпускът обаче му е отказан с аргумента, че тази привилигия е единствено за жените. Допълнително нещата се усложняват от това, че съпругата на г-н Алварес е самонаето лице, а не работи на трудов договор.


Затова испански съд изпраща запитване към СЕС дали това право на отпуск не трябва да бъде предоставено както на мъжете, така и на жените и дали ограничаването му само до заетите по трудово правоотношение жени и бащите на техните деца не представлява дискриминационна мярка, противоречаща на принципа на равно третиране. Европейският съд потвърждава, че не могат да съществуват мерки, които да ограничават правото на бащите да ползват отпуск под различни форми през първите девет месеца от раждането на детето.


Също толкова либерална е практиката на Европейския съд по отношение на защитата на бременните жени, независимо от това по какъв начин за забременяли или в каква фаза на бременността си са. В съвсем скорошно свое решение съдът се произнесе в полза на жена, уволнена по време на опитите си да забременее по метода ин витро. Г-жа Майр е уведомена по телефона, че е уволнена, докато е в болничен, който се налага заради процедурите по оплождане. В този момент две нейни яйцеклетки вече са били оплодени, но все още не са били поставени в тялото й. Затова и работодателят отказва да я обезщети. И независимо от нетрадиционната ситуация, СЕС решава, че уволнението на работничка главно поради факта, че се подлага на този важен етап от лечението за оплождане ин витро, представлява пряка дискриминация, основана на пола. Нещо повече, съдът обръща специално внимание на деликатността на темата за оплождането ин витро и на все по-голямото й значение за обществеността.


Интересен е скорошния случай с уволението на г-жа Дита Даноса, единствен член на съвета на директорите на капиталовото дружество LKB, по време на бременността й. От дружеството оправдават решението си с аргумента, че членовете на съвета на директорите на капиталово дружество не изпълняват задачи под ръководството на друго лице и следователно не могат да бъдат считани за работници по смисъла на правото на Съюза. Според СЕС обаче дори да се предположи, че засегнатият член на съвета на директорите няма това качество, това не променя факта, че жената е била отстранена заради бремеността й, което е груба дискриминация, основана на пола.


Положително равни


Независимо, че принципът на "положителната" дискриминация е въведен , за да намали дисбаланса между мъжете и жените на работното място, той също би могъл да породи проблеми. На първо място, често могат да бъдат допуснати неточности при тълкуването му, които да поставят по-силната страна в спора в неравностойно положение. Също така, много от страните членки на ЕС въвеждат все повече мерки за насърчаване на положителното третиране, като например квоти за мъжете и жените в дадени институции, което може да се сметне за непропорционална намеса.


Тази позиция се поддържа и от Съда на Европейския съюзк, който поставя много ясни критерии за положителната дискриминация в делото Бадек. То засяга местен германски закон за равното третиране, който цели да осигури еднакъв брой позиции за жени и мъже в обществения сектор. Според закона, ако жените са били неравнопоставени в дадено звено, то тогава действа план за наемане на служители, според който половината от работните места трябва да бъдат заети от представители на женския пол. Това обаче не значи автоматично наемане на жени, а предпочитането им в случаи, когато притежават същата квалификация, каквато имат конкурентите им от мъжки пол. Изискването важи и за постовете в академичния сектор, както и за местата за професионални обучения.


Законът е оспорван с аргумента, че нарушава фундаменталния принцип на равно третиране в полза на жените. В случая Съдът не намира такава опасност, посочвайки, че ако жените са били по-слабо представени в даден сектор, то няма нищо незаконно в това да бъдат приети подобни мерки. Също така обаче СЕС изрично подчертава, че изборът на жена не трябва да бъде автоматичен, а че е нужна прецизната преценка на работодателя за обстоятелствата около дадения кандидат. Например, един мъж може да има специфични семейни отговорности, или пък да е поставен под такива социални затруднения, на каквито обикновено стават жертви жените. Затова Европейският съд препоръчва да се избягва въвеждането на квоти за мъже и жени, а да се отделя специално внимание на качествата на всеки един кандидат.Читателски въпрос:
Преди 2 години се опитах да започна работа в Холандия. Въпреки че имах всички необходими регистрации, от бюрото за наемане на работа в Harderwijk ми отказаха категорично, тъй като по това време за българи и румънци имало някакви специални разпоредби. Дали нещо вече се е променило?


Отговор на редактора:
Двете разширявания на ЕС на изток през 2004 и 2007 г. (когато България и Румъния станаха членки) породиха опасения сред старите членки за имиграционна вълна, натиск върху пазарите на труда и социално-осигурителните им системи. Затова бяха приети няколко преходни периоди за пълното отваряне на пазарите им на труда, които всяка отделна държава решаваше как и дали да прилага.


Преходни периоди:
1 етап : 1 Януари 2007 - 31 Декември 2008;  2 етап 1 Януари 2009 - 31 Декември 2011; 3 етап 1 Януари 2012 - 31 Декември 2013


В момента 9 държави остават със затворени пазари на труда за българи и румънци: Австрия, Белгия, Франция, Германия, Ирландия, Люксембург, Малта, Великобритания и Холандия. Най-общо, за да започне работа там българаски гражданин се нуждае от разрешително за работа. То се вади от работодателя, който в повечето случаи трябва да докаже, че няма подходящ служител сред съгражданите му.


През 2011 г., старите членки могат да продължат още максимум 2 г. да ограничават достъпа до трудовите си пазари, но само ако докажат, че са подложени на сериозни сътресения.
Едва след 2013 г. рестрикциите отпадат напълно.


Системата EURES дава информация за това какъв режим прилага всяка отделна страна спрямо гражданите на новите членки.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (156)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  ... да бе това са само добри пожелания в Европа, реалността е че са толкова дискриминационно настроени че повече не може и да бъде ... поради което не им вървят работите и като цяло нещата не се развиват ... същото като щатите за прелитане (същия менталитет и дискриминация като Европа) и NYC,LAX ... където никои не му пука от къде си, а колко си кадърен ...

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 2. 2 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Свободно движение на хора, стоки и капитали.
  Това е ЕС.

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 3. 3 Профил на malart
  malart
  Рейтинг: 653 Неутрално

  По принцип в България трябва да се научим да отстояваме своите права до дупка, защото те са ежедневно нарушавани от работодатели, здравна каса, полиция, фирми монополисти, телекомуникации итн.
  Възможно е не всички в съдебната ни институция да са назначавани със смс от Красьо.

  malart.blog.bg
 4. 4 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  За съжаление скритата дискриминация съществува ,една забременяла жена струва доста на собственика на бизнес-болнични ,месеци отсъствия от работа, покрай детето после- отсъствия или излизане по -рано от работа...и т. н.а при мъжете този проблем отсъства ,или присъства ,но много рядко ,когато бащата поеме майчинството.
  Същото се отнася за емигрантите ,подозрителни са западноевропейците към тези от източните страни ,разбира се зависи от сферата на работа,но за определени длъжности сякаш са предпочитани местни кадри

 5. 5 Профил на АМИГО
  АМИГО
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#4] от "Irina":

  Разбира се че съществува скритата дискриминация. А пропо, няма по-големи лицемери от т.нар. западняци. И най-вече англосаксите. Лицемерни са до мозъка на костите си!

  “Евреите имат ум само за зло, но да правят добро не умеят.” - пророк Йеремия, (Бибилия, Йер. 4:22)
 6. 6 Профил на Mai Tai
  Mai Tai
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Моля експертите да ми отговорят има ли закони в ЕС срещу дискриминацията по възраст?

 7. 7 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#6] от "Mai Tai":
  Да има ,специално срещу модата да се наемат младички момичета /момчета с цел да работят за жълти стотинки-в случая има определен минимум от заплащане ,който ако собственика на бизнес не спази ,може да бъде наказан.
  А за възраст ,да кажем под 40 или 50 -не съм забелязала избирателност ,аз лично бих предпочела да наема по -възрастен/на/ служител/ка/, но с опит, пристигащи в точното време ,а не махмурлия от предната нощ и със разбито сърце от любовна драма през на всеки три месеца..

 8. 8 Профил на Master of puppets
  Master of puppets
  Рейтинг: 572 Весело

  До коментар [#1] от "ivanchoLA":

  Ти Европата не я мисли, гледай да опъваш здраво каиша в Щатите, че трябва да плащаш данъци за латиносите - бегай да бачкаш, янки!

  Master of puppets is pulling your strings, twisting your minds, smashing your dreams...
 9. 9 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#8] от "Master of puppets":

  Ти не ме мисли, данъците си ги плащам и проблеми нямам с това, за правото да съм част от наи-великото и наи-свободно общество в историята на света си струва, толкова че концептуално не могат да разберът защо успяваме дори в Европа където местните не могат ...
  Латиноамериканците за разлика от Европеиците бачкат та пушек се дига и аз съм твърдо да се легализират щото такива трябват, което и е проблема защо сте толкова бедни и неразвити в Европа ...

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 10. 10 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#9] от "ivanchoLA":

  То пък ти си много развит.
  Ще те видя догодина

 11. 11 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#7] от "Irina":

  Да да ама не, колкото по-млади, толкова по-добре щото се учат бързо и се адаптират бързо, отворени и генериращи идеи и развитие ... междувпрочем ако си цениш бизнеса не им плащаш минимални заплати, а гледаш да ги държиш при теб сячески, говорим за квалифицирани позиции не за секретарки, асистенти и тн.

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 12. 12 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#10] от "Irina":

  Кво ще става догодина бре?

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 13. 13 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#12] от "ivanchoLA":
  Ще ми чатиш от Чайна ,уверявайки ме- колко е велик Китай

 14. 14 Профил на Mai Tai
  Mai Tai
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  до Ирина 13
  Наистина Иванчо ще е в Чайна, но едва ли ще има време да чати щото там ги спукват от бачкане

 15. 15 Профил на Борислава (be_free)
  Борислава (be_free)
  Рейтинг: 778 Неутрално

  Българи и Румънци не са много желани в Западна Европа но пък са много желани араби и негри. Нека им ся на тях. Жалко, че трябва и ние да им търпим щуротиите. Не ни приемат но ни карат ние да приемаме тея, които не са като нас.

  Абсолютната свобода дава абсолютна власт, а власта покварява, а абсолютната власт абсолютно покварява!
 16. 16 Профил на Master of puppets
  Master of puppets
  Рейтинг: 572 Весело

  До коментар [#9] от "ivanchoLA":

  Ама разбира се, действай си като типичния амерканец, част от това най-най общество - бачкай, плащай данъци и ако не те тресне инсулта преди 65 се похвали пред другите пенсии, че си обиколил...Европа

  Master of puppets is pulling your strings, twisting your minds, smashing your dreams...
 17. 17 Профил на Master of puppets
  Master of puppets
  Рейтинг: 572 Весело

  До коментар [#14] от "Mai Tai":

  Освен, че ги спукват от бач, май и интернет много не им дават да ползват

  Master of puppets is pulling your strings, twisting your minds, smashing your dreams...
 18. 18 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#15] от "be_free":

  Положението малко се промени ,благодарение на поляците ,които наводниха Западна Европа и прокараха пътечка в съзнанието на западноевропейците.Сега е много по либерално ,отколкото преди 10 години например.

 19. 19 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#14] от "Mai Tai":
  +++++++++++++++++

 20. 20 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#13] от "Irina":

  ... ние имаме бизнес там и в Индия от 4 години ?!?!? и си деиства много добре не знам кво лошо има в това, те са огромен пазар също изключително високо квалифицирани и работещи кадри за разлика от Европа, с тях мога да се разправям по видоеконференции без проблем и не се налага да им стоя над главите както с Европеиците та затова толкова време изкарвам в Европа - не щото ми харесва, пък и хигиената много куца ...

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 21. 21 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#16] от "Master of puppets":

  ... аз съм обиколил света не само Европа и първия път преди да навърша 26 ...

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 22. 22 Профил на KOBA_STALIN
  KOBA_STALIN
  Рейтинг: 1188 Любопитно

  Другари,
  По логиката на ЕС, трябва да отпадне и изискването на образование за дадена позиция. Това също поставя хората в неравностойно положение.

 23. 23 Профил на Master of puppets
  Master of puppets
  Рейтинг: 572 Весело

  До коментар [#20] от "ivanchoLA":

  Стоиш им на главите, щото европейците, особено англичаните си ви смятат за колония А за хигиената - зависи къде си бил. Може и нещо за храната да кажеш - липсваше ли ти двоен Мак с тройно ГМО?

  Master of puppets is pulling your strings, twisting your minds, smashing your dreams...
 24. 24 Профил на скруч
  скруч
  Рейтинг: 470 Неутрално

  да строим живота нов.хубава песничка от времето на пеньо пенев

  за чиста и свята република-но не с този народ
 25. 25 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#23] от "Master of puppets":

  Не щото ако не им седим нищо не свършват да не говорим как се отнасят с хората ...
  В Макдоналдс(и подобни) съм ял сигурно 4 пъти за целия си живот ... тъи като тренирам активно и съм в топ форма няма да ми повлияе особено ако ям там; просто аз обичам салати и добри ресторанти с бели покривки и обслужване на ниво ... и за щастие мога да си го позволя всекидневно.

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 26. 26 Профил на скруч
  скруч
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#21] от "ivanchoLA":в Бурунди ли си бил най дълго

  за чиста и свята република-но не с този народ
 27. 27 Профил на d.berov
  d.berov
  Рейтинг: 604 Неутрално

  До коментар [#9] от "ivanchoLA":
  май бъркаш Европа с България.. иди поработи и поживей малко в Германия, Дания или Швеция примерно, пък тогава търси обективно сравнение на двете системи..

 28. 28 Профил на d.berov
  d.berov
  Рейтинг: 604 Неутрално

  До коментар [#25] от "ivanchoLA":
  Всъщност сигурно си с правото си да сравняваш който с каквото си искаш, всеки има свои субективни си изживявания и впечатления.. просто звучиш малко пренебрежително с изказванията си за 'най-великото и най-свободното общество на света'..

 29. 29 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#28] от "d.berov":

  Коментарите му звучат ,точно като илюстрация към разказа -Пази боже,сляпо да прогледа

 30. 30 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#28] от "d.berov":

  ... не е изказване, а факт ако не сме ние Европа ще е третия свят не втория както в момента ... не само защото САЩ защитава Европа, но защото повечето бизнеси и капитали са и се оправляват от САЩ.
  ...първо отворихме офис в Германия, но там са още по отчаиващи ... да не говориум колко още по-назад в технологиите.

  До коментар [#27] от "d.berov":

  никога не съм рабпотил в БГ напуснах на 15 ... имали сме работа с БГ фирми не е за приказване общо взето ...

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 31. 31 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#29] от "Irina":

  В твоя/вашия случаи жалко че цял живот като слепец ще си жеивеете в кочинката ...

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 32. 32 Профил на d.berov
  d.berov
  Рейтинг: 604 Неутрално

  До коментар [#30] от "ivanchoLA":
  олеле.. тоест през живота си никога не си живял, учил и работил в европейска държава? И си вътрешно убеден, че САЩ са 'първи' свят, а Европа 'втори'? И че Германия са 'отчайващи'... интересно с какво се занимаваш.. има и други измерения за цивилизация освен 'капиталите'. Всъщност по тази логика май Китай са първи свят а САЩ втори.. май доста пари им дължите?

 33. 33 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#32] от "d.berov":

  ... високи технологии, такива дето могат само да мечтаят да разберът, камо ли измислят в Европа., заради назадналото и нискокачесвено образование.
  ... от две години се занимавам също и с Европа и ме налага да съм тук доста често и е очевадно колко е зле за секи които може да направи сръвнението, нищо чудно че всичко кадърно драпа да е през океана. Но надути като пуики преди Деня на Благодарността ... но без лев в джоба.
  ... Китаи са евтино производство и работна ръка, и покраи нас се замогнаха и много добре го разбират затова не ритат. Плюс това правителствяото там за да си задържи диктатурата няма интерес са позволи на хората да бъдат истински свободни, защото само такива хора могат да дърпат нещата напред и да излизат с новите идеи ...

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 34. 34 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1614 Неутрално

  Естествено, че ще има "дискриминация".

  Само дето думата е неправилно избрана.

  Това, което за мен е условие за добър бизнес за някоя млада кърмачка си е жива дискриминация.

  Какво съм виновен аз, или пък работниците ми и семейството ми, че тя е решила да си прави деца на 20 когато няма собствен финансов пояс и трябва да разчита на нас да я храним?

  Нищо лично, просто така не става.

  Всяко нещо в живота има цена. Това да раждаш и гледаш деца - също.

  Работата не пита какво правиш и клиентите не ги интересува защо точно някой не може да я свърши.

  И понеже няма начин да наемеш качествен заместител ей-така от нищото, затова и не наемам на работа жени, на които въжможно/вероятно предстои раждане, нито пък искам да плащам разходите по раждането.

  Нека ме съдят.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 35. 35 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#31] от "ivanchoLA":

  Иванчо ,мене не ме мисли ,аз съм обиколила Европа и полвина Южна Америка.А ти си заминал като пъпчив тинейджър,по време на най -голямата криза, попил единствено чалгокултурата на страната в която си роден и Америка ти се е видяла самия рай....Нищо против ,но точно твойте коментари издават кочинката,особено духовната..

 36. 36 Профил на d.berov
  d.berov
  Рейтинг: 604 Неутрално

  До коментар [#33] от "ivanchoLA":
  опитай се да намериш начин за обективно сравнение на технологичното и научно развитие на САЩ и страните в ЕС, тогава прави такива кардинални заключения. Просто не си прав, потърси някой доклад на ООН, или друго сходно глобално сравнение на показатели... може би за да илюстрирам това, ще спомена че проектът в Церн, което е най-авангардното и модерно и сложно техническо съоръжение в областта на технологиите, се намира в Европа и построе от европейски учени и инженери.. Западнало и нискокачествено образование? Да, има и такива места в Европа, но има и места, които са на нивото на най-добрите американски университети, по всички показатели.. Май и ти пишеш във форума, колкото да минава времето..

 37. 37 Профил на KOBA_STALIN
  KOBA_STALIN
  Рейтинг: 1188 Весело

  До коментар [#30] от "ivanchoLA":
  първо отворихме офис в Германия, но там са още по отчаиващи ... да не говориум колко още по-назад в технологиите.

  Слушай матрос,
  Като ти гледам фонетичния правопис, ти май си влизал в офис само, като чистач. Кое им е отчайващо на немците?
  Дисциплината, която може да отчая всеки абориген ли?
  Качеството на автомобилите, което може да отчая американските производители на таралясници ли?
  Технологиите в химическата промишленост, в която Германия е водеща ли?
  Бегом в кухнята да белиш картофи и за вечерна проверка да си написал 100 пъти "Другарят Сталин, както винаги е прав!"


 38. 38 Профил на d.berov
  d.berov
  Рейтинг: 604 Неутрално

  До коментар [#34] от "Боби Колев":

  "И понеже няма начин да наемеш качествен заместител ей-така от нищото, затова и не наемам на работа жени, на които въжможно/вероятно предстои раждане, нито пък искам да плащам разходите по раждането."
  Прав си донякъде за трудностите да намериш заместител ей така.. но от друга страна, какъв е другия вариант, жените да не раждат ли? Или да раждат тези, които така или иначе са безработни и нискообразовани, и съответно и техните деца най-вероятно ще са такива....?

 39. 39 Профил на Mai Tai
  Mai Tai
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  до 36 Беров

  За Церн голяма част от парите са и американски. Колкото до университетите и парите за наука - парите за наука в УСА са близо 2 пути повече от тези, откускани в ЕС, а първенството на университетите им е неоспоримо - виж която и да е класация. Тъжно, но факт.

 40. 40 Профил на KOBA_STALIN
  KOBA_STALIN
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  До коментар [#38] от "d.berov":
  но от друга страна, какъв е другия вариант, жените да не раждат ли? Или да раждат тези, които така или иначе са безработни и нискообразовани, и съответно и техните деца най-вероятно ще са такива....?

  Уважаеми другарю berov, драги d,
  Тежки въпроси поставяте и за тях няма лек отговор. Капиталът винаги се стреми да мине "по тънката" лайсна. За да е конкурентоспособен. И за това не го упреквам. Капиталът не може да мисли за утрешния ден, защото е прекалено ангажиран, да мисли за днешната си печалба. Той е на Евангелския принцип: "..и не се грижете за утрешния ден. Утрешният ден, сам ще се погрижи, за себе си." Затова, когато утрешният ден ни сервира някоя икономическа криза, всички анализатори са безкрайно изненадани. Кризите, революциите и войните имат това гадно качество - винаги да изненадват човечеството. Въпреки, че са най-логичният завършек на дейсвията му.

 41. 41 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#39] от "Mai Tai":

  С желание да те улесня-натискай „ отговор “,когато искаш да отговориш на коментар,много по лесно е.

  За образованието се абсолютно права ,както и факта ,че като изключим Кембридж и Оксфорд-университети ,всички останали топ-университети са американски.

 42. 42 Профил на KOBA_STALIN
  KOBA_STALIN
  Рейтинг: 1188 Весело

  До коментар [#39] от "Mai Tai":
  виж която и да е класация. Тъжно, но факт.

  Уважаеми другарю Tai, драги Mai,
  Нищо не е в състояние да те заблуди повече, от статистиката. И ако мога да перефразирам популярната фраза на оня древен грък:"Когато статистиката говори и мошениците мълчат."

 43. 43 Профил на Раковски
  Раковски
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Жената просто не трябва да работи. Точка по въпроса. Тези деца ги раждате някой друг да ги гледа. Какъв е смисъла? Заради едната тъпа тенекиена таратайка, заради големият телевизор, който само ви промива мозъка, заради престижа, който никога и не поличавате.

  Жената никога не е умна и силна колкото мъжа, така че няма смисъл да се натиска за кариера. Най-добре си гледайте децата, затова сте много по-добри от мъжа.

 44. 44 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1291 Гневно

  До коментар [#43] от "Раковски":

  Ти ще ми кажеш какво да правя.
  И не се заблуждавай ,че си такъв умник .Не се знае, дали жена ти не те храни.

 45. 45 Профил на KOBA_STALIN
  KOBA_STALIN
  Рейтинг: 1188 Весело

  До коментар [#44] от "Irina":
  не се заблуждавай ,че си такъв умник .Не се знае, дали жена ти не те храни.

  Иринче,
  Ако е така, значи е много голям умник. Чест и почитания!

 46. 46 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  До коментар [#45] от "KOBA_STALIN":

  Коба ,то в тоя ред на мисли ,всяка паразитсваща гадинка е по -умната...

 47. 47 Профил на Дива селянка
  Дива селянка
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#43] от "Раковски":

  Колко деца можеш да гледаш? Аз раждам десетина от раз? На серии. и ще ги кърмя по една година.

  Дреме ни за мнението на гоите! И хич не ни трябва вашата прошка , стадо! КАРЛА
 48. 48 Профил на KOBA_STALIN
  KOBA_STALIN
  Рейтинг: 1188 Весело

  До коментар [#46] от "Irina":
  Коба ,то в тоя ред на мисли ,всяка паразитсваща гадинка е по -умната..

  Натам отива работата. Навремето на "буржоата" викахме "паразити", но никога "глупаци". Глупаците пълнеха редиците на световния пролетариат, който си мислеше, че с лозунги за справедливост, ще заеме мястото им.

 49. 49 Профил на KOBA_STALIN
  KOBA_STALIN
  Рейтинг: 1188 Весело

  До коментар [#47] от "diva_selianka":
  Аз раждам десетина от раз?

  Другарко,
  Не бъркайте раждането с това, с колко мъже можете да правите секс едновременно.

 50. 50 Профил на Дива селянка
  Дива селянка
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#49] от "KOBA_STALIN":

  При мен празно няма.Вкарваш го веднъж-вадя двойка с гарнитура. Кеф ти момченца -кеф ти момиченца. Условието е да не минаваш през аптеката за найлонче и всичко е ок.

  Дреме ни за мнението на гоите! И хич не ни трябва вашата прошка , стадо! КАРЛА
 51. 51 Профил на KOBA_STALIN
  KOBA_STALIN
  Рейтинг: 1188 Весело

  До коментар [#50] от "diva_selianka":
  При мен празно няма.Вкарваш го веднъж-вадя двойка с гарнитура. Кеф ти момченца -кеф ти момиченца. Условието е да не минаваш през аптеката за найлонче и всичко е ок.

  Ашколсун моме... Машаалах!

 52. 52 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#50] от "diva_selianka":

  Браво и от мен!!!.
  На Раковски ,ще оставим изхранването....той нали много умен

 53. 53 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#34] от "Боби Колев":

  И заради разсъжденията на такива като тебе, жените с образование и професия започнаха масово да раждат на над 30, което автоматично води до задължителни изследвания за възможни генетични дефекти по време на бремемнността, болнични заради патологична бременност, а за някои и процедури ин витро.
  Които в крайна сметка пак по някакъв пряк или косвен начин ги плащаш ти.
  Освен това както казах неведнъж - ВСЕКИ, КОЙТО ПОНЯКАКЪВ НАЧИН ВЪЗПРЕПЯТСТВА ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО НА НАЦИЯТА, ЗАСТРАШАВА СЪЩЕСТВУВАНЕТО Й, ПОРАДИ КОЕТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ СЪДЕН ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО!

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 54. 54 Профил на KOBA_STALIN
  KOBA_STALIN
  Рейтинг: 1188 Весело

  До коментар [#50] от "diva_selianka":
  При мен празно няма.Вкарваш го веднъж-вадя двойка с гарнитура.

  Добре, че не съм се оженил за теб! Сега щях да съм баща, не на три деца, а най-малко на 30. Май сбърках цифрата - при всяко вкарване две. Те май ще са хиляди...

 55. 55 Профил на Дива селянка
  Дива селянка
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#51] от "KOBA_STALIN":

  Ми тъй се съхранява нация,а не с моабет. И с найлончета с мирис на ягодки. Ми що се срамите от себе си ,бе.

  саол бе джанъм. Дето не съм туркиня

  Дреме ни за мнението на гоите! И хич не ни трябва вашата прошка , стадо! КАРЛА
 56. 56 Профил на Дива селянка
  Дива селянка
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#54] от "KOBA_STALIN":

  Щеше да има "ставай страна огромная" ,ама верно ,че на теб ти я дадоха наготово ,та и е*а мамата на караминьол

  Дреме ни за мнението на гоите! И хич не ни трябва вашата прошка , стадо! КАРЛА
 57. 57 Профил на KOBA_STALIN
  KOBA_STALIN
  Рейтинг: 1188 Весело

  До коментар [#53] от "rapidfire":
  ВСЕКИ, КОЙТО ПОНЯКАКЪВ НАЧИН ВЪЗПРЕПЯТСТВА ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО НА НАЦИЯТА, ЗАСТРАШАВА СЪЩЕСТВУВАНЕТО Й, ПОРАДИ КОЕТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ СЪДЕН ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО!

  Другарю,
  Сакън да не те чуят циганите. За Президент ще те изберат, да знаеш.

 58. 58 Профил на Дива селянка
  Дива селянка
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#52] от "Irina":

  Раковски е пич,ма и аз съм пич. Чакам да даде отговор на офертата за борбата с геноцида върху бг народа

  п.с. Долу найлоните.Да живеят ембрионите

  Дреме ни за мнението на гоите! И хич не ни трябва вашата прошка , стадо! КАРЛА
 59. 59 Профил на KOBA_STALIN
  KOBA_STALIN
  Рейтинг: 1188 Весело

  До коментар [#56] от "diva_selianka":
  на теб ти я дадоха наготово ,

  Другарко,
  Тук нещо бъркаш. Нищо наготово не е получил другаря Сталин. Аз финансирах революцията с банкови обири. Но в руските банки нямаше толкова много пари и затова с другаря Ленин си помогнахме със златото от Германия.
  И ако се не бях саморазправил с "враговете с партиен билет", сега името ми щеше да е в списъка на разстреляните от другаря Троцки.

 60. 60 Профил на KOBA_STALIN
  KOBA_STALIN
  Рейтинг: 1188 Весело

  До коментар [#58] от "diva_selianka":
  п.с. Долу найлоните.Да живеят ембрионите

  Другарко,
  С този твой ентусиазъм имаме шанс да видим сметката и на китайците...

 61. 61 Профил на Дива селянка
  Дива селянка
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#60] от "KOBA_STALIN":

  абсолютно Не само ще им видим сметката ,ами и ке ги тепаме..ама дека ке ги ровиме

  Дреме ни за мнението на гоите! И хич не ни трябва вашата прошка , стадо! КАРЛА
 62. 62 Профил на Mai Tai
  Mai Tai
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#42] от "KOBA_STALIN":

  За отделените пари за наука и образование - това е статистика на ЕС. А колкото до университетите - опитът ми потвърждава статистиката Но да не забравяме, че в близката на сърцето ти Русия има много добро, може би най-доброто обучение по физика по думите на Нобеловия лауреат Гейл. Няма причини да не му вярвам. Това качество на обучение там едва ли е уловено от статистиките, но наемането на руски учени в известни университети на Запад го доказва.

 63. 63 Профил на KOBA_STALIN
  KOBA_STALIN
  Рейтинг: 1188 Весело

  До коментар [#61] от "diva_selianka":
  ке ги тепаме..ама дека ке ги ровиме

  Как къде? У Македония. Ако и върнат територията от времето на Александър Велики, в реални граници - ще има място за целия китайски народ.

 64. 64 Профил на Дива селянка
  Дива селянка
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#59] от "KOBA_STALIN":

  Айде,айде..ай да не се гъделичкаме... ами онея 25 милиона села дето им гепи собствеността и ги национализира. Де гиди разбойнико

  Дреме ни за мнението на гоите! И хич не ни трябва вашата прошка , стадо! КАРЛА
 65. 65 Профил на Дива селянка
  Дива селянка
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#63] от "KOBA_STALIN":

  Ти нема се ебаваш с Ацо Македончето. Само можеш да сънуваш неговите победи и завоевания.......и верно е -ние създадохме света и сите сте макЕдонци,ама уще се инатите

  Дреме ни за мнението на гоите! И хич не ни трябва вашата прошка , стадо! КАРЛА
 66. 66 Профил на KOBA_STALIN
  KOBA_STALIN
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  До коментар [#62] от "Mai Tai":
  наемането на руски учени в известни университети на Запад го доказва.

  Уважаеми другарю,
  Това доказва само, че има качествен човешки материал Русия. Не може да лепим бонуси на университетите в Италия, заради Леонардо Да Винчи. Като незаконороден, той не е имал правото, дори да учи. Дай Боже повече такива "неграмотници" и на България!

 67. 67 Профил на Раковски
  Раковски
  Рейтинг: 829 Неутрално

  До коментар [#47] от "diva_selianka":

  Аз съм отгледал шест деца от три жени, нито една от жените ми не е работила, децата са били кърмени до 2-3 годишна възраст, последните 2 даже и на училище не ги пуснах, обучавани бяха в къщи и сега ги гледай всичките са самостоятелни завършени индивиди.

 68. 68 Профил на Раковски
  Раковски
  Рейтинг: 829 Неутрално

  До коментар [#44] от "Irina":

  Иринче, жените сте най-голямата жертва на юдо масонските игрички, осъзнайте се до време. Другото е преселдване на болни амбиции, които само израждат обществото.

 69. 69 Профил на Дива селянка
  Дива селянка
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#67] от "Раковски":

  Ей на тва му викам мъж. А жените една по една ли менкаше или по едно и също време ги ощастливяваше Сигурно си в САЩ.

  Дреме ни за мнението на гоите! И хич не ни трябва вашата прошка , стадо! КАРЛА
 70. 70 Профил на KOBA_STALIN
  KOBA_STALIN
  Рейтинг: 1188 Весело

  До коментар [#64] от "diva_selianka":
  ами онея 25 милиона села дето им гепи собствеността и ги национализира.

  Уважаема другарко selianka, драга diva_,
  Не бъркайте национализацията с приватизацията. Другарят Сталин не е имал друго лично имущество, освен фуражката. А и тя беше ведомствена - имаше номер, срещу който се разписвах при получаването на нова.

 71. 71 Профил на Дива селянка
  Дива селянка
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#70] от "KOBA_STALIN":

  Ох,горкия... жив да те ожала човек. Направо ме трогна. Барабар с Енвер ходжа ви ставам фенка

  Дреме ни за мнението на гоите! И хич не ни трябва вашата прошка , стадо! КАРЛА
 72. 72 Профил на KOBA_STALIN
  KOBA_STALIN
  Рейтинг: 1188 Весело

  До коментар [#71] от "diva_selianka":

  Ха-ха-ха!+++++++++++++

 73. 73 Профил на Дива селянка
  Дива селянка
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#68] от "Раковски":

  Значи на Кобата му кълцаме главата. и той е юдеомасон.

  Дреме ни за мнението на гоите! И хич не ни трябва вашата прошка , стадо! КАРЛА
 74. 74 Профил на Раковски
  Раковски
  Рейтинг: 829 Неутрално

  До коментар [#69] от "diva_selianka":

  По отделно ги менках, уважението си е уважение, обаче по Коледа всички сме заедно.

  И теб бих та изметкал, ама нал съм преко стар веке па и в полу-нелегалност. Ще те оставя на тавариша сталин, той ми мяса още сучи мустака.

 75. 75 Профил на istorika
  istorika
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#5] от "АМИГО":

  "А пропо, няма по-големи лицемери от т.нар. западняци. И най-вече англосаксите. Лицемерни са до мозъка на костите си!"

  И ТО КАКВИ!!!

  Аз знам много малко.
 76. 76 Профил на Дива селянка
  Дива селянка
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#74] от "Раковски":

  Да де да. Щял да ме остави на Кобата. Па бегаш по тъча. Уплаши се от една селянка. Или ги търсиш от сой. Пък тука лъжеш будалите. Тъй-онъй деца да се раждат ,ама на мацката бащата ,ако може да ми бодне едно милионче старт в живота

  Дреме ни за мнението на гоите! И хич не ни трябва вашата прошка , стадо! КАРЛА
 77. 77 Профил на Дива селянка
  Дива селянка
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#75] от "istorika":

  Като почнеш от Дизраели...все ни е вътре досега.И не можем се усетим. Даже лижем подметките им с по-голямо старание. Пък те ни прекарват гои

  Дреме ни за мнението на гоите! И хич не ни трябва вашата прошка , стадо! КАРЛА
 78. 78 Профил на KOBA_STALIN
  KOBA_STALIN
  Рейтинг: 1188 Весело

  До коментар [#75] от "istorika":
  Лицемерни са до мозъка на костите си!"
  И ТО КАКВИ!!!

  Уважаеми другарю isto, драги rika,
  Възпитанието също е форма на лицемерие. Трябва ли да го отречем? Лично аз бих предпочел западно европейското "лицемерие", пред балканската "откровеност", която винаги е свързана с нечия майка...

 79. 79 Профил на Раковски
  Раковски
  Рейтинг: 829 Неутрално

  До коментар [#76] от "diva_selianka":

  Какви милиони, бре селянко, аз пари не ползувам, ти май не си чувала за бърлогата на сокола.

  Аз селянки баш най-ми удурдисват, че от работа се не боят, ама ти не ми мязаш селянка да си. Много ти сече пипето, тва е проблемата.

 80. 80 Профил на Дива селянка
  Дива селянка
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#79] от "Раковски":

  Ами питай де. Да видиш ,че от всичко селско отбирам.Мога ти кажа и от кое село съм. И от манджи разбирам. И от деца. И от мъжки мурафети отбирам. Това тука е за куртуазия. Да не ми се смеят махленските баби ,че от компУтър не разбирам,пък те дедета свалят отатък океана

  Дреме ни за мнението на гоите! И хич не ни трябва вашата прошка , стадо! КАРЛА
 81. 81 Профил на Раковски
  Раковски
  Рейтинг: 829 Неутрално

  До коментар [#80] от "diva_selianka":

  Кажи тогаз, как се сади пиперу?

 82. 82 Профил на KOBA_STALIN
  KOBA_STALIN
  Рейтинг: 1188 Весело

  До коментар [#79] от "Раковски":
  Много ти сече пипето, тва е проблемата.

  Прав си Раковски,
  Видиш ли умна жена - бягай надалече. Иначе няма да можеш да съхраниш националната ни самобитност.

  До коментар [#80] от "diva_selianka":
  И от манджи разбирам. И от деца. И от мъжки мурафети отбирам.

  Брей! Сербез жена излезе...

 83. 83 Профил на Дива селянка
  Дива селянка
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#81] от "Раковски":

  дилмано,дилберо
  Само ,че кой пипер- в лехата от семето или на градината по вадите, когато е вече пораснал разсад? щото ако е разсад го бучкам през 20 см в с колеца. и ги поливам с гюма или с маркуча да прифанат.

  Дреме ни за мнението на гоите! И хич не ни трябва вашата прошка , стадо! КАРЛА
 84. 84 Профил на Дива селянка
  Дива селянка
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#82] от "KOBA_STALIN":

  Що "сербез"/ това на кюрдски означава свободен/. само съм малко дива,ама то е от чистия въздух. Дъл не си гладен за нещо ,а?

  Дреме ни за мнението на гоите! И хич не ни трябва вашата прошка , стадо! КАРЛА
 85. 85 Профил на Раковски
  Раковски
  Рейтинг: 829 Неутрално

  До коментар [#82] от "KOBA_STALIN":
  Прав си Раковски,
  Видиш ли умна жена - бягай надалече. Иначе няма да можеш да съхраниш националната ни самобитност.
  ---------------

  Тук не ма разбра. Българката си е баш амазонка и си е много умна, ама това и качество е вредно в днешно време Щото западнярковците ги учат на вредни мисли - Да не си знаят ролята в семйството и от много акъл им растат топки.

  Иначе в доброто старо време, умна жена даже и без зестра се взима.

 86. 86 Профил на Раковски
  Раковски
  Рейтинг: 829 Неутрално

  До коментар [#83] от "diva_selianka":

  За пипера, добре. Кажи сега, кога се млада юница отелва ко се праи?

 87. 87 Профил на Дива селянка
  Дива селянка
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#86] от "Раковски":

  викаме зоотехника или ветеринаря. ако раждането е започнало преди да са дошли я обтриваме със сено и помагаме да се изроди телето,а после чакаме да изпадне и булото. това е при нормалните отелвания.

  Дреме ни за мнението на гоите! И хич не ни трябва вашата прошка , стадо! КАРЛА
 88. 88 Профил на KOBA_STALIN
  KOBA_STALIN
  Рейтинг: 1188 Весело

  До коментар [#86] от "Раковски":

  Раковски,
  Другарката селянка ти е хвърлила око. Пали колата и отивай на място да провериш, спазва ли се процедурата по европейските станадарти...

 89. 89 Профил на Раковски
  Раковски
  Рейтинг: 829 Неутрално

  До коментар [#87] от "diva_selianka":

  Брау, бре, моме! Тъй, ако не си можко и ни мотаеш, направо си от изчезващ вид. Мойта втората беше тъй много от ръки.

  До коментар [#88] от "KOBA_STALIN":

  Ами оправна си е момата, видно е. Ама или е мъж или некав див съпруг вече чака в засада с двуцевката ... ще ме карате на стари лета да комитствувам

 90. 90 Профил на Alien
  Alien
  Рейтинг: 1034 Весело

  Приятели, кога ще спрете да обръщате внимание на комплексирани миячи на чинии, които единствено във форума могат да се хвалят наедро без никакви доказателства за нещата, които плещят? Тоя бил обиколил света, оня имал пет фирми в Москва, третият командва европейската промишленост, четвъртият всеки ден ядял в ресторанти с бели покривки (явно у тях е голяма кочина щом държи да се знае това за покривките) - абе еееей, на кой му пука за вас бе? Че нормалните хора не ви вярват е отделен въпрос.

 91. 91 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#85] от "Раковски":
  "Щото западнярковците ги учат на вредни мисли - Да не си знаят ролята в семйството и от много акъл им растат топки." Е, у наш'то голямо село топки не ни растат- само семейните парички са по'ечко, ма то туй не е зле-на, на мъжо повечко костюмчета се купуват, тък и туй тортички, пастички си похапваме доволно...

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 92. 92 Профил на Дива селянка
  Дива селянка
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#89] от "Раковски":

  Не съм мъжко,де. Ако не верваш ела и сам провери. Не хапя. Най -много те напия ,нахраня ..туй-онуй хора,песни. Ей на виж колко сме безопасни игли Селския бат Гошо да ти го каже

  http://vbox7.com/play:70c09b1c


  Дреме ни за мнението на гоите! И хич не ни трябва вашата прошка , стадо! КАРЛА
 93. 93 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#36] от "d.berov":

  Обективното сръвнение е лесно, за разлика от теб съм бил в машинните зали на Церн и сичкото им ИТ е американско до кабелите ... софта които управлява системата също ... факт е че повечето главни инжинери там са Амерканци просто не знам какво друго ... това са наи вискоите технолоигии които правят наи много пари тругото е много интересно, ама пари скоро няма да излязат, а ако излязат познаи къде първо ще се внедери и ползва ... Силиконовата долина не Европа ...

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 94. 94 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#35] от "Irina":

  ... не се брои ако се возиш отзад при кравите (3та класа) и стоиш в хотели под 5 звезди, па и да си явно нищо не си науичила, което е жалко ...

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 95. 95 Профил на Дива селянка
  Дива селянка
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#94] от "ivanchoLA":

  Нали знаеш фингер какво е?
  Дреме ни за мнението на гоите! И хич не ни трябва вашата прошка , стадо! КАРЛА
 96. 96 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#37] от "KOBA_STALIN":

  Ах тъи като със сигурност съм карал повече НОВИ германски коли от тебе, трябва да се каже че като качество са много по зле от Тоиотата( първата нова кола която си купих като завърших университета) ... но в ЛА гъзарията е важна и затова продъължавам да си ги сменям се с Германски, щото се очаква от мен да карам такива коли ...
  ... американските коли са боклуци, абсолют, да не би да очакваш нещо повече от Източния бряг?!?!?
  ... за химия просто погледни по чии патенти произвеждат и къде са открити преди да лаеш ...

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 97. 97 Профил на KOBA_STALIN
  KOBA_STALIN
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  До коментар [#90] от "Alien":

  Другарю,
  Вие сте достатъчно образован за да знаете, какво означава понятието "катарзис", въведено то Аристотел. Форумът е като древногръцкия театър - място за разтоварване, освобождаване, избиване на комплекси и мании от всякакъв характер. И ако носи катарзис/освобождаване от нещо, чрез осъзнаването му/ на участниците е добре. Страхувам се, че тук тече процес, подобен на този, с който се тренират кучетата пазачи - джавкане , лаене, ръмжене и заплашително зъбене. И все пак се радвам, че вече има доста разумни гласове въвфорума, които се дистанцират от тази глутница. Радвам се, че все пак има някакъв катарзис.

 98. 98 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#95] от "diva_selianka":

  кво е? стана ми итнересно

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 99. 99
  ****

  Този коментар беше изтрит в 22:20 на 21/11/2010 от неговия автор.

 100. 100 Профил на Раковски
  Раковски
  Рейтинг: 829 Неутрално

  До коментар [#92] от "diva_selianka":

  Четвърта жена ще ми дойде множко, ама имам още син за женене - може да ти го проводя. Най-обича сутрин с шампанско и секс под душа да се събужда. Ще му ударжиш ли, че е яко момчето?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK