Календар на събитията, свързани с регионално развитие

Календар на събитията, свързани с регионално развитие

© ReutersТук ще намирате информация за събития, програми, възможности за финансиране и инициативи на Европейския съюз, свързани с регионално развитие. Календарът ще се обновява, когато има новини.


Октомври 2019


17.10. - В музей "Старото школо", град Трявна, Областен информационен център – Габрово Ви кани на информационна среща "Европа в моя град: Промяната в Трявна".


16.10. - В Актовата зала на СУ "Васил Левски", град Севлиево, Областен информационен център – Габрово Ви кани на информационна среща "Европа в моя град: Промяната в Севлиево".
15.10. - От 15:00 ч. в залата на сдружение ИМКА – Габрово Областен информационен център – Габрово Ви кани на информационна среща "Европа в моя град: Промяната в Габрово ".


14.10. - Краен срок по покана до екологични организации за участие в тематична работна група за разработване на новата оперативна програма за подкрепа на регионите за програмния период 2021-2027 г. Подробности ще намерите тук.


09.10. - В офиса на Областен информационен център – Габрово ще се проведе пресконференция за медиите за предстояща инициатива: "Европа в моя град: Промяната в Габрово/Севлиево/Трявна".


Инициативата ще се осъществи с три събития в Габрово на 15.10.2019 г., Севлиево на 16.10.2019 г. и Трявна на 17.10.2019 г. Участието на младежи от средните училища в събитията ще бъде привлечено с изложба на обновени обекти с европейско финансиране, фото конкурс с награди "Селфи с Европа" и дискусия на тема: "В какво да се инвестират европейски средства в моя град през следващия програмен период 2021-2027г."


01.10. - Краен срок за кандидатстване по инициативата "Интеррег доброволческа младеж", която набира и изпраща млади доброволци в трансгранични, транснационални и междурегионални програми, и във финансираните от тях проекти. Целта е да се популяризира солидарността и регионалното сътрудничество в Европа, чрез разпространение на информация за конкретни постижения на програмите "Интеррег" и финансираните от тях проекти.


Продължителността за доброволчество в една организация домакин за едно лице е от два до шест месеца. Една организация може да бъде домакин в един и същ момент на повече от един доброволец.


За участие в инициативата кандидатстват както организациите, които ще бъдат домакини на доброволци, така и младите хора, които желаят да бъдат доброволци.


Повече информация можете да намерите тук.


Септември 2019


30.09. - Краен срок за участие в конкурса "Покажи как обновяваме родното ти място". Подробности можете да видите тук.


26.09. - Годишна Конференция на Програмата Interreg V-A Румъния-България и Ден на Европейското сътрудничество 2019. Участниците ще създадат интерактивна изложба относно Европейското сътрудничество като част от една обща дейност на ниво програми за териториално сътрудничество. Подробности ще намерите тук.


20.09. - Областен информационен център – Ловеч ще проведе открита приемна на тема "Възможности по ПРСР и ОП" в гр. Троян. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч ще бъде разположен на централно място пред сградата на Община Троян. Откритата приемна ще продължи два часа в интервала 11.00 – 13.00 ч., като ще бъде предоставена информация за възможности за проектно финансиране по Програмата за развитие на селските райони и възможности за реализиране на идеи чрез Финансови инструменти по ОП.


17.09. - В библиотеката на Технически университет – Габрово ще се проведе събитие в рамките на междуинституционалната Платформата за обмен на знания (KEP) на ЕК, координирано от Европейски Комитет на регионите и Европейската Комисия.


Този тематичен семинар за Индустрията 4.0 има за цел да повиши осведомеността и да насърчи обмена на информация и най-добри практики между Европейската комисия и регионите на ЕС, както и между самите региони.


13.09. - Краен срок за участие в конкурса по програма Interreg V – A Румъния-България - "Как се промени вашият живот, откакто европейските средства започнаха да се отпускат за трансграничния регион между Румъния и България". Повече подробности можете да видите тук.


04.09. - От 11.00 ч., в офиса на Областен информационен център – Стара Загора ще се проведе работна среща с представители на медиите на тема: "Възможности за финансиране в малките населени места в област Стара Загора чрез Местните инициативни групи".


Август 2019


30.08. - Краен срок по поканата за участие в тематична работна група за разработване на оперативна програма за подкрепа на регионите за периода 2021-2027 г. Повече информация можете да намерите тук.


18.08. - Краен срок за кандидатстване в конкурса "Истории" от "Европа в моя регион". Подробности можете да прочетете тук.


02.08. - Oт 10:30 часа, на центъра на гр. Чепеларе, ще се проведе информационно събитие за представяне на актуалните възможности за европейско финансиране. Посетителите на събитието ще имат възможност да се запознаят с отворените за прием процедура "Подкрепа за устойчив бизнес" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", процедура "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" по Оперативна програма "Околна среда", подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от Програма за развитието на селските райони, както и с други актуални възможности за финансиране на своите идеи с европейски средства.


Юли 2019


31.07. - От 15:00 часа, в офиса си Областният информационен център – Русе организира запознаване на потенциални бенефициенти с условията за кандидатстване по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.


30.07. - Oт 11:00 часа на изнесен щанд пред община Мездра, Областен информационен център – Враца организира информационна среща. По време на срещата ще бъде предоставена информация за актуални процедури по ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Иновации и Конкурентоспособност", ОП "Морско дело и рибарство", "Програма за развитие на селските райони" и представяне на бюлетин с успешно изпълнени проекти от област Враца.


26.07. - От 17:00 часа, на пл. Свобода, гр. Добрич, Областен информационен център – Добрич ще се включи в информационното изложение на представителството на Европейска комисия в България с изнесена приемна и информационен щанд. По време на събитието експертите от центъра ще информират и консултират заинтересованите граждани за актуалните възможности за финансиране на проекти по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.


23.07. - От 16:00 до 20:00 часа, в сградата на Областния информационен център - Търговище ще се проведат индивидуални консултации, посветени на възможностите за европейско финансиране за предприемачи, публични предприятия и общини.


Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира регионални срещи за стратегически консултации по повод програмирането на новата европейска оперативна програма за подкрепа на регионите за периода 2021-2027:


За Северозападен район - 15 юли в Ловеч;


за Югозападен район - 18 юли в София;


за Югоизточен район - 22 юли в Бургас;


за Северен централен район - 23 юли в Разград;


за Североизточен район - 24 юли в Търговище;


за Южен централен район - 24 юли в Смолян.


Неправителствените организации, бизнесът и обществените групи могат да се включат със свои предложения и на ел. поща: regionalnorazvitie@mrrb.government.bg


15.07. - Краен срок за кандидатстване за програмата на Европейската комисия, която свързва журналистиката и регионалната политика на ЕС. Повече информация можете да намерите тук.


05.07. - В офиса на Областен информационен център – Ямбол ще се проведе информационна среща на тема: "Подмярка 6.3. "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020 г.".


04.07. - От 10:00 часа пред къща-музей Иван Вазов в гр. Сопот, община Сопот, Областен информационен център-Пловдив ще позиционира изнесена приемна. Експертите на областния център ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури и мерки на програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, както и начините за кандидатстване чрез електронната платформа ИСУН 2020.


Юни 2019


30.06. - Краен срок във конкурса за отбелязване на Деня на европейското сътрудничество.


Програмата Interreg V-A Румъния-България участва в отбелязването на Ден на европейското сътрудничество 2019, организиран от програмата "Интеракт", като започва любителски видео конкурс.


Целта на конкурса е да улови същността на европейския дух и чувство, чрез видеоклип, който да "говори" както на заинтересованите страни, така и на широката общественост. Основната концепция на видеоклиповете трябва да бъде кратка реакция (максимална продължителност 40 секунди) за това защо "ЕВРОПА Е ТИ" (и какви ползи ви носи Европа). Видеоклиповете могат да изобразяват анимирани и / или реални изображения. Видеото може да бъде записано на румънски, български и английски език. Повече информация можете да намерите тук.


18.06. - от 11:00 часа в Зала 102 на Община Горна Оряховица, ОИЦ – Велико Търново ще проведе информационна среща на тема "Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове". За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, обществени и неправителствени организации, заинтересовани граждани и др.


10.06. - от 13:00 часа в Зала 1 на Община Свищов, ОИЦ – Велико Търново ще проведе информационна среща на тема "Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове". За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, обществени и неправителствени организации, заинтересовани граждани и др.


05.06. - от 11:00 ч. екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще проведе информационна среща на тема "Какво предлагат европрограмите през 2019 г." с представители на широката общественост в Бизнес център - Исперих.


Май 2019


27.05. - от 10:00 часа Областният информационен център-Варна ще се включи в обучение, организирано съвместно с Местна инициативна група "ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия". То ще се проведе в сградата на Община Провадия. Обучението "Често допускани грешки при подготовката и изпълнението на проекти. Финансови корекции" е насочено към потенциални бенефициенти и други заинтересовани лица.


20.05. - Краен срок за участие в обществена консултация по Стратегия на Европейския съюз за Дунавския регион. Подробности можете да намерите тук.


15.05. - Краен срок за участие в конкурса "Иновативен млад фермер". Можете да участвате, ако сте на възраст до 45 години и имате/или управлявате земеделско стопанство (без ограничение за производственото направление), управлявате организация/група на производители или кооперация, имате собствено/или управлявате преработвателно предприятие, или сте млад предприемач от селските райони или от областта на горско стопанство, както и други иницативи в областта на повишаване на качеството на живот на селските общности/МИГ.


Участниците следва да са изпълнили (или да са във финална фаза на изпълнение) проект, финансиран по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013; ПРСР 2014-2020; някоя от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор или Националната програма по пчеларство или др. инструмент на Общата селксостопанска политика. Подробности можете да намерите тук.


10.05. - Областен информационен център – гр. Хасково организира в община Симеоновград публично информационно събитие на тема: "Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ". Срещата е насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за възможности за финансиране на проектни предложения, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове. Събитието ще се състои в залата на общинска администрация, гр. Симеоновград, начален час на събитието: 11.00 часа.


09.05. е крайният срок за участие в конкурса за наградите "Regiostars". Целта на конкурса е да идентифицира добри практики в регионалното развитие и да подчертае иновативни проекти, финансирани от ЕС, които биха могли да са привлекателни и вдъхновяващи за други региони и управители на проекти.


Категориите на конкурса са:


- категория 1 - Умен растеж: Популяризиране на цифровата трансформация;
- категория 2 - Устойчив растеж: Свързване на зелено, синьо и сиво;
- категория 3 - Приобщаващ растеж: Борба с неравенствата и бедността;
- категория 4 - Градско развитие: Изграждане на градове, издръжливи на климата;
- категория 5 - Тема на 2019 г.: Модернизиране на услугите в здравеопазването.


Април 2019


30.04. - Крайният срок за участие в конкурса "Екообщина 2019". Конкурсът насърчава усилията на общините да развиват проекти, насочени към следните области, свързани с устойчивото развитие: управление на отпадъците, управление на водите, повишаване на енергийната ефективност, подобряване качеството на атмосферния въздух, обновяване на публичните пространства.


Конкурсът е отворен за участието на всички български общини с население под 10 хил. жители (кметствата на територията на тези общини), които желаят да разработят образцов проект в една от областите на устойчивото развитие (водоснабдяване и канализация, отпадъци, енергийна ефективност, подобряване качеството на атмосферния въздух, публични пространства и др.). Предоставените средства могат да послужат или за реализирането на "малък" проект, или за създаването на добавена стойност към съществуващ проект, или за мобилизирането на други средства.


Повече информация можете да намерите тук.


19.04. - На 19 април 2019 г. от 10:30 ч. в зала "Архитектурен съвет" на Община Пазарджик, експерти от Областен информационен център – Пазарджик организират информационна среща, на която ще представят актуални и предстоящи възможности за финансиране по европейските програми през 2019 г.


18.04 е крайният срок за участие във видео конкурса на Транснационална програма "Дунав". Организации с проекти, финансирани от програмата, могат да участват в този конкурс, за да покажат чрез един или два клипа дейностите и резултатите от сътрудничеството, които са изпълнени или ще бъдат изпълнени скоро и илюстрират най-добре темите на проекта. Повече информация тук.


11-12 април 2019 г. - Форум на сътрудничеството в Дунавския регион, 11.-12.04.2019, гр. Галац, Румъния


Форумът цели да бъде формат за съвместна работа, диалог и анализ на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, за да се търсят най-добрите европейски решения за предизвикателствата, които срещат страните в региона.


Участници могат да бъдат правителствени и дипломатически служители, преподаватели, изследователи, представители на гражданското общество и на частния сектор, журналисти, млади професионалисти, докторанти.


10.04. - Информационна среща на тема "Европейски средства в подкрепа на бизнеса" ще се проведе в град Симитли. По време на срещата ще бъдат представени активните към момента процедури "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" по ОП "Иновации и конкурентоспособност" и "Умения" по ОП "Развитие на човешките ресурси". Кампанията е насочена към представители на бизнеса и работодатели, включително общински предприятия.


09.04. е крайният срок за потвърждение за участие в първа регионална дискусия "Общини БГ 2030" за посоките за развитие на местното самоуправление в България през следващите 10 години. Повече информация тук.


08.04. е крайният срок за участие в националния конкурс за зрелостници за есе на тема "Проекти с европейско финансиране - добрият пример в моя роден край".


Катедра "Финанси и кредит" при Стопанска академия "Д. А. Ценов" – гр. Свищов, Фондация "Проф. д-р Минко Русенов" и специалност "Финанси" организират национален онлайн конкурс за зрелостници. Тазгодишната задача е написването на есе на тема: "Проекти с европейско финансиране - добрият пример в моя роден край".


Конкурсът е предназначен за зрелостниците от всички средни училища в страната и чужбина. На всеки участник ще бъде връчен поименен сертификат, гарантиращ прием по първа избрана специалност в Кандидатстудентска кампания 2019/2020 г. и парична стипендия в размер на 200 лв. за първия Студентски празник (8 декември), за всеки автор, записал се като студент - редовна форма на обучение, специалност "Финанси" в Стопанска академия "Д. А. Ценов" – гр. Свищов.


Март 2019


31.03 е крайният срок за ранно кандидатстване за участие в летен семинар за млади професионалисти по публични политики от Югоизточна Европа и Черноморския регион, с тема за 2019 г. "Предизвикателства пред публичните политики - европейски и регионални измерения". Семинарът ще се проведе на 03-07 юни в Албена. Повече информация тук.


29.03 е крайният срок по покана за организиране на местни партньорски събития по повод Европейската седмица на регионите и градовете. Освен организиране на местни събития, Еврокомисията предлага и втора форма на участие: регионално партньорство. Регионалното партньорство е група от региони и градове, които ще организират работна сесия между 8 и 10 октомври 2019 г., с цел обмяна на опит и добри практики и улесняване на сътрудничеството и работата в мрежа. Повече информация можете да намерите тук.


29.03. - От 10:00 часа пред кметството в с. Цалапица на община "Родопи" екипът на Областен информационен център -Пловдив ще разположи мобилен офис. Жителите на Цалапица и съседните населени места ще имат възможност да получат изчерпателна информация и зададат своите въпроси за оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР). Представители на Национална служба Съвети в земеделието - Пловдив организират открита приемна за индивидуални консултации.


28.03. - От 10:30 ч. в 7-ма аудитория на ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив ще се проведе дискусионна среща със студенти на тема "Какво прави Европа за мен?". Повече информация можете да намерите тук.


27.03. - На 27.03.2019 г. (сряда) от 10:00 часа в залата на Община Бойчиновци, Областен информационен център – Монтана организира информационна среща, на която експертите ще представят актуални процедури и мерки на програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.


Краен срок за конкурса "Предприемчив европейски регион. Генералният секретар на Европейския комитет на регионите приканва териториите на ЕС да представят кандидатурите си за изданието на наградата Предприемчив европейски регион (ПЕР) 2020. Конкурсът е отворен за всички територии на ЕС под нивото на държава-членка, които са натоварени с компетенции на политическо равнище и могат да изпълняват цялостна предприемаческа визия, независимо от своя размер, богатство или специфични компетенции. Повече информация тук.


От 11:00 часа в град Петрич ще се проведе информационна среща на тема "Европейски средства в подкрепа на бизнеса". По време на срещата ще бъдат представени активните към момента процедури "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" по ОП "Иновации и конкурентоспособност" и "Умения" по ОП "Развитие на човешките ресурси". Кампанията е насочена към представители на бизнеса и работодатели, включително общински предприятия.


От 14:00 часа в град Сандански ще се проведе информационна среща на тема "Европейски средства в подкрепа на бизнеса". По време на срещата ще бъдат представени активните към момента процедури "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" по ОП "Иновации и конкурентоспособност" и "Умения" по ОП "Развитие на човешките ресурси". Кампанията е насочена към представители на бизнеса и работодатели, включително общински предприятия.


26.03. - На 26.03.2019 г. (вторник) от 10:00 часа в залата на Община Якимово, Областен информационен център – Монтана организира информационна среща, на която експертите ще представят актуални процедури и мерки на програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.


20.03. - На 20.03.2019 г. (сряда) от 10:00 часа в залата на Народно читалище "Рало 1891" – град Вълчедръм, Областен информационен център – Монтана организира информационна среща, на която експертите ще представят актуални процедури и мерки на програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.


15.03. - На 15 март 2019 г. (петък) от 16:00 часа, екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград, ще проведе информационна среща на тема "Добри практики от европроекти в област Разград" с представители на широката общественост.


14.03. - На 14.03.2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа в залата на Община Медковец, Областен информационен център – Монтана организира информационна среща, на която експертите ще представят актуални процедури и мерки на програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.


От 11:00 часа ще се проведе информационна среща в община Крумовград. Ще бъдат представени актуални процедури за кандидатстване по оперативните програми.

Ключови думи към статията:

Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 5 Профил на PisnaMi
    PisnaMi
    Рейтинг: 1632 Любопитно

    Това по някой комуникационен проект ли се отчита, че не виждам особен смисъл от информация за отдавна минали събития?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK