Еколози предлагат девет защитени зони по морето

Екологични организации настояват до края на ноември правителството да обяви за защитени девет зони по Черноморието, които да влязат в националната екологична мрежа "НАТУРА 2000". Това съобщи Андрей Ковачев от Сдружение за дивата природа "Балкани" по повод Международния ден на Черно море във вторник.


Предложението за зоните обаче още не е внесено в правителството от министъра на околната среда Джевдет Чакъров, а крайният срок, в който България се е ангажирала пред ЕС да обяви защитените територии от "НАТУРА 2000", изтича в края на годината.


Еколозите предлагат защитени зони да са: Странджа, Маслен нос - Ропотамо - Алепу, Поморие, Емине - Иракли, Шкорпиловци - Камчия, долината на река Батова, Балчик - Калиакра - Камен бряг, езерото Шабла, езерото Дуранкулак - плажовете Света Ана и при къмпинг "Космос". Еколозите очакват също да бъдат преразгледани разрешителните за строежи в тези местности. Според тях през последните 3-4 години строителството е разрешавано безразборно, а много от обектите нямат оценка за въздействието върху околната среда.

Коментари (2)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на другата страна
  *****

  Аз пък предлагам всички тези, които са участвали в определяне на зоните, на техните имоти да се приложат същите мерки, каквито в защитените зони.

 2. 2 Профил на другата страна2
  *****

  Незащитените хора в Натура 2000 защитените зони
  Изпратено от: другата страна (IP съхранено)
  Дата: November 3, 2006 10:12AM


  Тъй като напоследък много се стараят природозащитниците да представят само удобните за някои аспекти от т.н. защитата на природата, аз пък ще се постарая да ви представя нещата по-цялостно, защото иначе се получава една грозна манипулация. И така:

  Кой ще защити една забележителна със своята важност Европейска директива - Натура 2000 от дяволския български прочит?

  Натура 2000 е екологична мрежа на територията на цялата Европейска общност, която трябва да се разпростре и в България, съгласно Директива 409 от 79 г и 43 от 92 г на Съвета на ЕО и съответстващия в България нормативен акт- Закона за биологичното разнообразие.

  Директива 43/92 на Европейската комисия не се занимава с въпросите на вътрешните процедури по определянето на тези зони. Изцяло на страната членка е оставен и въпроса по предлагането на списък със защитени зони.
  Процедурата по определяне на защитените зони се определя в чл.8- чл.12 от Закона за биологичното разнообразие и е следната:

  1. По поръчка на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ с министър Джевджет Чакъров/ ДПС/, се прави проучване и оценка на територии, които се предлагат от държавни органи, научни и обществени организации.
  На никого не е ясно по какъв критерии Министърът ще определи тези органи.
  Някакви хора, може би учени, може би не, може би добросъвестни, а може би не, правят списъци на цели райони от страната и попълват документи за наличие на застрашени, защитени и т.н. видове животни, растения и птици, без някой да може да провери, дали това е вярно или не е.

  2. В процеса на подготовката на документите и преди да се обявят защитените зони, съгласно чл.9 от Закона е трябвало по инициатива на МОСВ и на Министерството на замеделието и горите да се проведат обществени кампании за разясняване на предназначението и целите на защитените зони.
  Този етап, в нарушение на закона е изцяло прескочен. Важно е да се отбележи, че това е разяснителна кампания по принцип, а не обществено обсъждане на предложените защитени зони. Т.е. те остават засега неясни.

  3. МОСВ с Министър Джевджет Чакъров /ДПС/ внася проектосписъкът за разглеждане от Националния съвет по биологично разнообразие, съставът и правилникът за дейност, на който се определят със заповед на същия Министър /чл.116 от закона за биологичното разнообразие/ - г-н Джевджет Чакъров /ДПС/.

  4. Въпросният Национален съвет нанася корекциите по списъка и Министърът го внася в Министерски съвет.

  5. Министерски съвет приема списъка с решение, което се публикува в “Държавен вестник” и чак в този момент хората научават, че живеят, работят и имат имоти, подлежащи на специален режим на ползване в такава защитена зона.

  До този момент всичко е далеч от прозрачността и обществения контрол.
  Интересно е да се отбележи, че това не е било така в първоначалния текст на закона, приет през 2002 г.
  В тогавашния вариант се е предвиждало списъкът на защитените зони да мине на предварително обявено чрез средствата за масово осведомяване общественото обсъждане! През 2005 година неизвестно защо и по предложение на кого общественото обсъждане отпада.

  Новото управляващо мнозинство – БСП, НДСВ, ДПС вече не желаяе да има обществено обсъждане на този списък от изключителна важност за всеки собственик в България.

  Тук прави впечатление една много важна разлика между Директива 43/92 и разпоредбата на чл.10, ал.5 от Закона за биологичното разнообразие.

  Директивата казва, че целта на еко мрежата е “да допринася за поддържането на биологичното разнообразие, вземайки под внимание икономическите, социални, културни и регионални изисквания.”, което в първоначалния текст на закона се е осигурявало чрез участието на обществеността при вземането на решения кои територии да попаднат в защитените зони и кои не.

  В сегашната редакция на закона не само, че е премахнато общественото обсъждане т.е. обществеността изцяло е изолирана от процеса, но и е въведено императивно условие при обсъждането на списъка от Националния съвет и от Министерски съвет, решенията да се вземат единствено на основата на научна информация, която никой не контролира и която е внесена от посочените от Министъра на МОСВ – Джевджет Чакъров /ДПС/ , “държавни органи, научни и обществени организации” /чл.10, ал.5/.

  Т.е. на практика цялата процедура според закона е формална, тъй като, каквото е посочено, като научни данни се приема задължително от държавните органи и те нямат право да поправят, проверяват и преценяват тези данни и дали добросъвестно са посочени или не.

  Дори в нарушение на Европейската директива се забранява да се вземат под внимание икономическите, социални, културни и регионални изисквания, защото тя определя такъв режим само в случаите на “важните за общността зони”, в които се срещат един или повече приоритетни видове, изрично посочени в специален списък /чл.4 от Директива 43/92 г/, а във всички останали случаи задължава съобразяването и с икономическите, социални, културни и регионални изисквания.

  6. След като списъкът е публикуван в “Държавен вестник”, МОСВ в лицето на Министъра Джевджет Чакъров /ДПС/ изготвя проект за заповед за обявяване на всяка защитена зона с точното местоположение, опис на имотите в нея и забраните или ограниченията на дейности в нея.

  7. Тази проекто-заповед при почти свършен факт се обявява на обществеността и по нея могат да се правят становища, възражения и предложения и то само по отношение на забраните и ограниченията /чл.12, ал.5 от закона/, а не по отношение на имотите, които влизат в нея, размера и т.н.

  8. След това Министърът на МОСВ – Джевджет Чакъров /ДПС/, ако иска взема под внимание възраженията, ако не иска не ги взема. Пред никого не се отчита и не отговаря за това. Издава заповед, която се обнародва в ДВ, но не подлежи на обжалване /чл.12, ал.7 от зокона/.

  Интересното е, че в първоначалният текст на закона от 2002 г тези заповеди са били обжалваеми и се е предвиждало да се обсъждат всички елементи на тази заповеди, не само рестрикциите /чл.12 от първоначалния текст на закона/.
  Защо в момента управляващото парламентарно мнозинство е решило да промени текста на закона и да направи тези заповеди необжалваеми, след като те ограничават правата на собствениците?

  Министър Джевджет Чакъров /ДПС/ и назначените от него директори на РИОСВ могат да ви забранят не само да променяте предназначението на земята и да строите дори и обикновена фамилна къща, но дори и да влизате в имота си, защото в първоначалните документи някой може да е написал, че там има гнезда на птици.
  Това очевидно прави без значение формалното ви право на собственост, защото то вече е изпразнено от съдържание, след като не можете да стопанисвате имота си, ако така реши Министър Джевджет Чакъров /ДПС/.

  Засяга ли това правата и законните интереси на собствениците?,

  Самата възможност за налагане на едни такива ограничения рязко ще свали инвестиционният интерес в тези райони и съответно рязко ще паднат пазарните цени на тези имоти.

  Тогава те ще станат крайно интересни само за тези, които имат възможност да получат облекчаване на забраните и ограниченията от Министъра на МОСВ – Джевджет Чакъров /ДПС/ и назначените от него директори на РИОСВ.

  Ясно е и друго- че в един и същи район вече гражданите в икономическите си отношения т.е. в качеството им на стопански субекти вече няма да бъдат равнопоставени, както повелява чл.19 от Конституцията на РБ, заради въведените ограничения и възможността на някои и невъзможността на други да прескочат субективното мнение на Министъра на МОСВ – Джевджет Чакъров /ДПС/ и на назначените от него директори на РИОСВ.

  При това положение, когато управляващото мнозинство е взело решение да определи тези заповеди като необжалваеми дали е взело предвид Решение № 7/19.06.1995 г по конс.дело № 9/1995 г на Конституционен съд на Република България, в което се казва, че “Разпоредбата на чл.120, ал.2 от Конституцията на Република България, която допуска възможността със закон да се изключват някои категории административни актове от съдебния контрол за законност, трябва да се тълкува ограничително и не обхваща тези актове, които засягат основни конституционни права”. По-нагоре в решението се посочва, че се има предвид защитата на основни конституционни права, съгласно чл.56 от Конституцията на РБ, който гласи, че “Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси.”

  Т.е. с този закон в името на отнемането на всяка възможност на обществеността или на отделния гражданин за влияние върху процеса на обявяването на обширни територии от България за защитени зони, е нарушена и Конституцията.

  Стана въпрос за над 4 милиона хектара земя или приблизително 36,77% от територията на Република България. Само за сведение, средно за страните от ЕО този процент е 18.

  Всеки гражданин, който иска да строи в тези обширни територии първо трябва да съгласува това си намерение с Министъра на околната среда и водите г-н Джевджет Чакъров /ДПС/ или на назначените от него директори на РИОСВ, като преди това си плати държаваната такса.

  Ако компетентният орган- Министърът Джевджет Чакъров /ДПС/ или назначеният от него директор на РИОСВ реши, че проектът няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона, проектът се съгласува, ако- не се прави оценка, условията и редът за извършването, на която трябва да се определи с наредба, която все още не съществува.

  Ако компетентният орган прецени, че е в обективна невъзможност за събиране на достатъчно информация за извършването на оценката, той прекратява процедурата. Ако има започнала поцедура по друг закон и тя се прекратява.

  Кой ще плаща загубите?

  ВАЖЕН ВЪПРОС: Как един инвеститор ще получи предварително оценка за проекта си преди да е закупил земята, защото ако тя не е годна за проекта му той не би я купил?

  Вероятно купувачи ще останат само тези с вътрешна информация.

  Как това ще се отрази върху инвестиционният климат в страната?

  Не е ли това закон, който дава предпоставки за задълбочаване на корупцията на най- високите етажи на властта?

  Олигархията, създала този закон чрез влиянието си в парламентарното мнозинство, ще допусне ли някой да й попречи?

  Кой ще защити гражданите от гаврата с тяхната собственост?

  Кой ще защити една забележителна със своята важност Директива на Европейската комисия от дяволския български прочит?

  ИЗХОДЪТ:

  ТРЯБВА да се сезира Конституционния съд за противоречие на Закона с Конституцията на РБ.

  Конституционният съд може да бъде сезиран от най-малко от 1/5 от народните представители, Президента, Министерски съвет, ВКС, ВАС, Главният прокурор или Омбудсмана.

  Кой ще го направи?

  Пълна информация за текста на Директивата и влиянието на така приложената Натура 2000 във Варненска област вижте тук: [www.vlastta.com]

  Карта за предложените на даден етап за влизане в мрежата територии в България без никаква гаранция, че е точна тук: [www.natura2000bg.org] 3. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK