Тази рубрика е създадена по проект, финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.

Въпроси и отговори

Тази рубрика е създадена по проект, финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.

Отговорите са подготвени от консултантите на "ЕЛАНА Инвестмънт"


Въпрос: По коя мярка мога да кандидатствам за изграждането на шато-винарна?


Отговор: По Програма за развитие на селските райони (ПРСР) можете да кандидатстване за изграждане на винарна, като бихте получили финансиране за строително-монтажни работи и оборудване по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". Безвъзмездната помощ може да покрие до 50% от инвестиционния проект, ако сте микро-, малко или средно предприятие. Ако сте регистриран земеделски производител, има изискване за минимум стандартен производствен обем (средната парична стойност на селскостопанската продукция при цена на производител) – 8000 евро. Той се изчислява по определена таблица от държавен фонд "Земеделие", която включва данни за отглежданите култури и обема.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат по мярката за целия програмен период (2014-2020) е 3 млн. евро. През 2016 г. по тази подмярка е планирано да има прием на проекти в периода октомври – ноември. Това е информация по предварителен индикативен график, който може да се промени.


Ако тази винарна се намира в селски район и имате желание да разработвате неземеделски дейности – такива, свързани с туризъм или други допълнителни – имате възможност да потърсите финансиране по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" на ПРСР. Тук можете да кандидатствате за изграждане, покупка или подобрения на недвижим имот; за покупка на машини; за придобиване и създаване на компютърен софтуер и други нематериални активи. Стойността на инвестиционния проект може да е максимум 600 000 евро. Безвъзмездната помощ може да покрива до 75% от допустимите разходи по проекта. Трябва да се има предвид, че по тази мярка се кандидатства по режим "минимални помощи", което означава, че може да се получи субсидия не повече от 200 000 евро в рамките на 3 финансови години. Тоест, когато решите да кандидатствате, не би следвало да сте получили или договорили обща сума на тази стойност за последните три години.


Ако към винарната засаждате или се налага да преструктурирате лозя, можете да се обърнете за финансиране по мерки от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014 – 2018 г. Отворен е целогодишен прием по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя". По тази програма има мярка, която подкрепя винарните в популяризиране на пазарите на трети държави. За нея все още няма информация кога ще бъде отворена за прием. Можете да проверите подробно за програмата в отдел "Вино" на държавен фонд "Земеделие": http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/vino/


Въпрос: Отглеждам пшеница, слънчоглед и рапица в Северозападна България. Ще си купувам нов трактор и сеялка тази година. Има ли начин да получа някаква помощ за тях по Програма за развитие на селските райони?


Отговор: Да, в Програма за развитие на селските райони (ПРСР) има подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", по която може да се кандидатства за финансиране на земеделска техника. Условието е да бъдете физически лица, юридически лица или ЕТ, регистрирани като земеделски производители. Трябва само да докажете минимален стандартен производствен обем от 8 000 евро, който се изчислява по специално подготвена таблица. Безвъзмездната помощ на проект по тази мярка покрива до 50% от проекта. Максимумът безвъзмездна помощ, който можете да получите, е определен на 1.5 млн. евро за целия програмен период по тази мярка, т.е. за периода 2014 – 2020 г. Стимулират се младите фермери, така ч,е ако сте регистриран земеделски производител до 40 години, размерът на безвъзмездната помощ ще бъде 60% от разходите по проекта.


През 2016 г. по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" е планирано да се приемат проекти през юли според индикативния график на ПРСР. Но са възможни промени в него през годината. Възможни са също така промени в условията за максималния размер и сума на безвъзмездната помощ.


Въпрос: Фирмата ми е на 6 години. Гледаме ориз на 1500 дка. Искам да оптимизирам процеса по събиране на реколта с по-модерна техника. Има ли къде да взема европейски пари за това?


Отговор: Можете да потърсите финансиране по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). За инвестиции в земеделска техника можете да кандидатствате по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства". Трябва да представлявате регистрирано юридическо лице, едноличен търговец или земеделски производител, като е необходимо да докажете минимален стандартен производствен обем от 8 000 евро, който се изчислява по специално подготвена таблица. По мярката със субсидия се покриват до 50% от разходите по инвестиционния проект. Няма ограничение за максимална сума на проект, а "таван" на субсидията, която може да се получи за целия програмен период от 2014 до 2020 г., като тя е 1.5 млн. евро. Ако сте регистриран земеделски производител и сте на възраст до 40 години, можете да се възползвате от допълнителни 10% безвъзмездна помощ.


През 2016 г. по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" е планиран прием на проекти през юли според индикативния график на ПРСР. Но са възможни промени в него през годината. Възможни са също така промени в условията за максимален размер и сума на безвъзмездната помощ.


Въпрос: Произвеждам биоплодове и зеленчуци в Девин – основно ябълки и картофи. Имаме и къща за гости. Искам да развия производството по-добре, като мисля и за производство на сокове и др. Но банката не ми дава голям кредит. Мога ли да кандидатствам някъде за евросредства?


Отговор: Има редица възможности за финансиране на вашите инвестиции по Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Важно е да знаете, че през настоящия програмен период (2014 – 2020 г.) биопроизводството се третира като приоритет и по тази причина вашият проект ще получи допълнителни бонус точки в класирането.


Ако търсите финансиране само за земеделска техника, която да ползвате при подобряване производството на плодове и зеленчуци, или финансиране за закупуването на земя с цел създаването и/или презасаждането на трайни насаждения, може да кандидатствате по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства". Условието е да бъдете физически лица, юридически лица или ЕТ, регистрирани като земеделски производители. Трябва само да докажете минимален стандартен производствен обем от 8 000 евро, който се изчислява по специално подготвена таблица. По тази подмярка за инвестиции в земеделски стопанства може да бъдат покрити 50% от разходите по инвестицията. Определен е"таван" на субсидията за всеки кандидат, който важи за целия програмен период от 2014 до 2020 г. - 1.5 млн. евро. Ако сте регистриран земеделски производител и сте на възраст до 40 години, можете да се възползвате от допълнителни 10% безвъзмездна помощ по тази подмярка.


През 2016 г. по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" е планиран прием на проекти през юли според индикативния график на ПРСР. Но са възможни промени в него през годината. Възможни са също така промени в условията за максимален размер и сума на безвъзмездната помощ.


Ако желаете да инвестирате в преработване на земеделска продукция, т.е. имате нужда от инвестиции в производството на сокове, тогава можете да кандидатствате по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". По тази подмярка можете да кандидатствате за финансиране на строително-монтажни работи, инвестиции в материални и нематериални активи. Това включва както да изградите цех, така и да го оборудвате с техника. Ако сте земеделски производител, трябва само да докажете минимален стандартен производствен обем от 8 000 евро, който се изчислява по специално подготвена таблица. Размерът на субсидията по един проект е до 50% от разходите.


През 2016 г. по  подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" ще се приемат проекти в периода октомври – ноември. Това е информация по предварителен индикативен график, който може да се промени.


Относно наличието на къща за гости - в ПРСР е включена подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности". Тя е предназначена за подпомагане на всякакви неземеделски дейности в селски райони, с които земеделският производител иска да допълни основния си бизнес. Става въпрос за инвестиции, свързани със селски туризъм, занаятчийски дейности, услуги в общността, като грижа за деца и възрастни и пр. Можете да обновите къщата си за гости по тази подмярка, ако в нея има до 20 помещения за настаняване. Допустими разходи са: изграждане, покупка или подобрения на недвижим имот; покупка на машини; придобиване и създаване на компютърен софтуер и други нематериални активи. Стойността на инвестиционния проект може да е максимум 600 000 евро. Безвъзмездната помощ може да покрива до 75% от допустимите разходи по проекта.


Трябва да се има предвид, че по тази мярка се кандидатства по режим "минимални помощи", което означава, че може да се получи субсидия не повече от 200 000 евро в рамките на 3 финансови години. Тоест, когато решите да кандидатствате, не би следвало да сте получили или договорили обща сума на тази стойност за последните три години. Според индикативния график на ПРСР за 2016 г. прием на проекти по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" не е предвиден.


Въпрос: Ние сме земеделска кооперация в Южна България. Отглеждаме 150 крави, 200 говеда и гледаме фураж за животните. Трябва ни модерен трактор, за който можело да вземем европейски пари. Как да го направим?


Отговор: Има възможност за безвъзмездна помощ при инвестиция в агротехника по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) - подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства". По тази схема може да получите безвъзмездна помощ в размер на до 50% от инвестиционния си проект. Трябва само да докажете минимален стандартен производствен обем от 8 000 евро, който се изчислява по специално подготвена таблица. По мярката за периода от 2014 до 2020 г. можете да получите субсидии до 1.5 млн. евро, като кандидатствате в различни моменти на прием на проекти. Можете да кандидатствате и за насаждения. Важно е да знаете, че животновъдството е приоритетен сектор за подкрепа по ПРСР в рамките на програмен период 2014 – 2020 г., така че проектът ви ще получи допълнителни точки, с които ще можете да сте по-напред в класирането и да имате по-добри шансове за одобрение при голяма конкуренция.


През 2016 г. по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" е планиран прием на проекти през юли според индикативния график на ПРСР. Но са възможни промени в него през годината. Възможни са също така промени в условията за максимум размер и сума на безвъзмездната помощ.


Въпрос: Имаме овцеферма близо до Ямбол. Отглеждаме около 400 овце. Търсим финансиране, за да си направим модерна доилна зала. Къде да кандидатстваме?


Отговор: Можете да кандидатствате за такова финансиране по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" на Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Тук се приемат проекти за техника и съоръжения, които са свързани със селскостопанското производство. С безвъзмездна помощ се покриват до 50% от разходите по проекта. Трябва само да докажете минимален стандартен производствен обем от 8 000 евро, който се изчислява по специално подготвена таблица. По тази мярка за периода от 2014 до 2020 г. можете да получите помощ до 1.5 млн. евро. Имайте предвид, че животновъдството е сектор с приоритет за ПРСР до 2020 г., така че Вашите проекти ще получават допълнителни точки и ще се класират по-добре.


През 2016 г. подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" е планирана да приема проекти през юли според индикативния график на ПРСР. Но са възможни промени в него през годината. Възможни са също така промени в условията за максимум размер и сума на безвъзмездната помощ.


Отговори на всички задавани досега въпроси може да прочетете на


http://www.dnevnik.bg/evropa/zemedelie/slujebni_statii/2015/10/25/2636553_vuprosi_i_otgovori/?ref=miniurl


Въпроси може да задавате на http://www.dnevnik.bg/askquestion.php

Коментари (2)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3646 Неутрално

  Абе гаспада лобистите на химическите заводи и нас наречени още "винзаводи" и на вносителите на алкохол със съмнително качество ,така и така отрязаха казаните за ракия защо не лобират за либерализиране на малките винарни така щото българи и европейци да могат да се наслаждават на семейнохотелче+винарна+ракиджийница+мезелък да се консумира и на място и да могат хората да закупуват и да си носят в къщи директно от малки производители???
  Примерно в Испания,Франция и Италия никой не им гледа в канчето на малките не корпоративни производители!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 2. 2 Профил на tucker case
  tucker case
  Рейтинг: 1111 Весело

  мяза на онея бизнес филмчета, дето ги показват по корпорациите да обучават персонала... въпросите са натъкмени според отговора който трябва да се даде...

  Now what's a few miles between the beauty and the beast...
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK