Тази рубрика е създадена по проект, финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

© Цветелина Белутова

Тази рубрика е създадена по проект, финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.


Отговорите са подготвени от консултантите на "ЕЛАНА Инвестмънт"


Въпрос: Представлявам дружеството, което е свързано основно с отглеждането на кокошки за производството на яйца за консумация. Отглеждам и пшеница, царевица и ечемик за производство на фураж. Искам да си купя машина за събиране, категоризиране и опаковане на яйца за консумация и ново оборудване за помещенията, в които се отглеждат кокошките.


Отговор: Машината, която искате да закупите, има възможност да бъде субсидирана по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", като прием на проекти през 2016 г. е планиран за месец юли 2016 г. Вие като юридическо лице следва да докажете доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ. Минималният стандартен производствен обем на стопанството на кандидата (средната парична стойност на селскостопанската продукция при цена на производител) следва да бъде не по-малко от 8 000 евро.
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро. Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за програмния период до 2020 г. е в рамките на 1 500 000 евро. Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) до 2020 г. е в рамките на 500 000 евро.


В общия случай размерът на субсидията е 50 % от размера на допустимите за финансово подпомагане.


Въпрос: Отглеждам рапица, пшеница и резене в Плевенско. Мога ли да се възползвам от евросредства за закупуване на земеделска техника, свързана с отглеждането на площите, засети с резене, и земеделска техника за зърнопроизводство?


Отговор: Има възможност да кандидатствате по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", като приемът по подмярката е планиран за месец юли 2016 г. Вие като юридическо лице следва да докажете доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ. Минималният стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по - малко от 8 000 евро.


Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро. Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за програмния период е в рамките на 1 500 000 евро. Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за целия програмен период е в рамките на 500 000 евро. Като цяло субсидията е 50 % от размера на допустимите за финансово подпомагане разходи.


Въпрос: Предвиждам да извърша преработка и производство на груби фуражи от люцерново сено във Врачанско. Искам да изградя производствено-складова база и да купя оборудване за собствено предприятие за преработка, сушене и балиране на люцерново сено.


Отговор: Можете да кандидатствате по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от Програма за развитие на селските райони, като по индикативен график приемът по подмярката е планиран за месец ноември 2016 г. По подмярката можете да получите финансиране за строително-монтажни работи, както и за описаното оборудване. Безвъзмездната помощ може да покрие до 50% от инвестиционния проект, ако сте микро-, малко или средно предприятие. Ако сте регистриран земеделски производител, има изискване за минимум стандартен производствен обем – 8000 евро. Той се изчислява по определена таблица от държавен фонд "Земеделие", която включва данни за отглежданите култури и обема.


Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат по мярката за целия програмен период (2014-2020) е в рамките на 3 000 000 евро.


Въпрос: Преработвам маточина в района на Велики Преслав. Има ли възможност за субсидия, с която да изградя предприятие за преработка на културата и закупуване на технологична линия за преработката на маточината?


Отговор: Ако желаете да инвестирате в преработката на маточина, можете да кандидатствате по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". По тази подмярка можете да кандидатствате за финансиране на строително-монтажни работи, инвестиции в материални и нематериални активи. Това включва кактосамото изграждане предприятието, така и придобиването на технологичната линия за нейната преработка.


Ако сте земеделски производител, трябва само да докажете минимален стандартен производствен обем от 8 000 евро, който се изчислява по специално подготвена таблица. Размерът на субсидията по един проект е до 50% от разходите.


Тъй като маточината попада в т.нар. чувствителни сектори - на медицинските и ароматните култури – поради това ще получите допълнителен брой точки при класирането на проекта, с което имате по-голям шанс за финансирането му.


През 2016 г. по тази подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" ще се приемат проекти в периода октомври – ноември. Това е информация по предварителен индикативен график, който може да се промени.


Въпрос: Отглеждам слънчоглед в Русенско и искам да изградя цех за преработка на слънчоглед като закупя силози, телескопичен товарач и технологична линия за слънчоглед. Мога ли да кандидатствам по европрограма?


Отговор: Строително-монтажни дейности и закупуване на описаната техника са допустим разход по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" на Програмата за развитие на селските райони. Размерът на субсидията е 50 % от инвестиционните разходи. Допустими кандидати са както земеделски производители, така и еднолични търговци, и юридически лица, които са микро-, малки, средни и големи предприятия. Ако сте земеделски производител, трябва само да докажете минимален стандартен производствен обем от 8 000 евро, който се изчислява по специално подготвена таблица.


Въпрос: Стартирам бизнес в района на Бургас и търся финансиране за високотехнологична линия за смилане и гранулиране на отпадна биомаса от растениевъдството и животновъдството за производство на топлинна и електроенергия. Посредством линията ще стартирам собствено производство на екологично чисто твърдо гориво от отпадна биомаса, а именно енергийни гранули - пелети от слама. Търся финансиране по европейска програма.


Отговор: Производството на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти, е допустима дейност по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" на Програмата за развитие на селските райони. Подкрепата ще бъде насочена към инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление. За да сте допустим кандидат по подмярката, е необходимо да бъдете или земеделски производител, който следва да докаже минимален стандартен производствен обем от 8 000 евро, или да сте едноличен търговец, или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или Закона за кооперациите, което е микро-, малко, средно или голямо предприятие. Разходите за закупуване на земя и сгради са до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи. Финансовата помощ е 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. По предварителен график по тази подмярка можете да кандидатствате през ноември 2016 г.


Въпрос: Занимавам се със собствена производствена дейност на хлебни брашна в Северозападна България и имам необходимост от ново технологично оборудване, включващо карусел, мелачка, силози, миксер за брашно, апарат за анализ зърно на брашно. По ПРСР може ли да взема пари?


Отговор: Описаната техника за изграждане на производствената база е допустима за закупуване по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" на Програмата за развитие на селските райони. Финансова помощ по подмярката се предоставя на предприятия, преработващи зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия. Финансовата помощ е 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. През 2016 г. ще се обяви прием на проекти през ноември.


Въпрос: Занимавам се с преработка на зърнени храни и варива и имам необходимост от осъществяване на инвестиция, включваща палетизираща машина, машина за почистване и белене на зърно и машина за смилане на ориз. Това може ли да получи финансиране по ПРСР?


Отговор: По Програмата за развитие на селските райони финансова помощ се предоставя на предприятия за преработка и/или маркетинг на зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия. Това финансиране може да се получи по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". Подкрепят се инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране на продукцията. Субсидията е 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.


За да сте допустим кандидат по подмярката, трябва да сте или регистриран земеделски производител, с минимален производствен обем на стопанството не по-малко от 8 000 евро, или едноличен търговец, или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или Закона за кооперациите, т.е. микро-, малко, средно или голямо предприятие. Според графика на програмата можете да кандидатствате с проект през ноември 2016 г.


Въпрос: Планирам да изградя собствена мандра и да произвеждам моцарела и рикота, като за целта търся финансиране за специализирано оборудване за производство на млечни продукти и хладилен транспортен автомобил. Ще може ли да кандидатствам с проект по ПРСР?


Отговор: По подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" се предоставя финансова помощ на предприятия за преработка и/или маркетинг на следните продукти: мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти. Финансират се инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията; инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства; инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти; инвестиции, свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга. Размерът на субсидията е 50% от общите допустими за финансово подпомагане разходи.


За да сте допустим кандидат по подмярката, трябва да сте или регистриран земеделски производител, с минимален производствен обем на стопанството не по-малко от 8 000 евро, или едноличен търговец, или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или Закона за кооперациите. На практика това означава, че може да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия. Прием на проекти по тази подмярка ще се обяви през ноември 2016 г. според графика на ПРСР.


Въпрос: Отглеждам градински фасул – зелен, в Старозагорско. Искам да си купя машини за прибиране на зелен фасул, прикачен комбайн за фасул и прикачен комбайн за прибиране на фасул, както и предприятие. Мога ли през 2016 г. да кандидатствам някъде?


Отговор: Да, по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) могат да се закупят и/или инсталират описаните машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес. Тази подмярка ще обяви прием по график през ноември 2016 г.


За да сте допустим кандидат, е необходимо да изпълнявате едно от следните условия: да сте физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец, извършващ стопанска дейност на територията на България, регистриран като земеделски производител. Трябва да докажете доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ. В допълнение минималният стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по-малко от 8 000 евро. Критериите за допустимост не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до една година преди кандидатстването, за проекти с инвестиции в: сектор "животновъдство", сектор "плодове и зеленчуци", производство на "етерично – маслени и медицински култури" и производство на технически култури. Финансовата помощ в общия случай е в размер на 50 % от общите допустими разходи.


В случай че над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор "Плодове и зеленчуци", ще получите допълнително бонус точки, тъй като се подпомагат проекти с инвестиции в чувствителни сектори в земеделското производство, а сектор "Плодове и зеленчуци" се води чувствителен сектор.


В случай че не изпълнявате условието за 8 000 евро стандартен производствен обем, а сте под 8 000 евро, вариант за кандидатстване е по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" (ТПП), чийто прием е планиран съгласно индикативния график през месец април 2016 г.


Въпрос: Отглеждам орехови насаждения в Дряново и искам да си купя самоходен комбайн за орехи, калибровъчна машина за орехи и машина за трошене на орехи. Дали мога да получа пари по ПРСР?


Отговор: Да, по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) могат да се закупят и/или инсталират описаните машини. За да сте допустим кандидат трябва да сте регистриран земеделски производител - физическо лице, юридическо лице или ЕТ. В случай че сте юридическо лице, следва да докажете доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ.


В допълнение - минималният стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по-малко от 8 000 евро. Критериите за допустимост не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до една година преди кандидатстването, за проекти с инвестиции в: сектор "животновъдство", сектор "плодове и зеленчуци", производство на "етерично – маслени и медицински култури" и производство на технически култури.


Като цяло финансовата помощ по подмярката е 50 % от общите допустими разходи, а в случай че сте млад земеделски стопанин (до 40 години), субсидията би могла да стигне до 60 % от общите разходи.


В случай че над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор "Плодове и зеленчуци", ще получите допълнително бонус точки при класирането, тъй като се подпомагат проекти с инвестиции в чувствителни сектори в земеделското производство, а сектор "Плодове и зеленчуци" се водят чувствителен сектор.


Въпрос: Отглеждам маслодайна роза в Карловско, искам да си закупя трактор с монтирана резачка. Мога ли да взема субсидия по ПРСР?


Отговор: Размерът на вашето стопанство с отглежданата маслодайна роза е необходимо да покрива изискуемия обем от 8 000 евро. В случай че декарите, които отглеждате с маслодайна роза, попадат в допустимия праг, вие можете да кандидатствате за субсидия в размер на 50 % от общо допустимите разходи по проекта по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства".


В допълнение - за да сте допустим кандидат по подмярката, е необходимо да изпълнявате едно от следните условия: да сте физическо лице, юридическо лице или ЕТ, извършващо стопанска дейност на територията на България, регистрирано като земеделски производител. В случай че сте юридически лица, следва да докажете доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ.


Критериите за допустимост не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до една година преди кандидатстването, за проекти с инвестиции в: сектор "животновъдство", сектор "плодове и зеленчуци", производство на "етерично – маслени и медицински култури" и производство на технически култури.


Ако над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор "Етеричномаслени и медицински култури", ще получите допълнително бонус точки при оценката на проекта, тъй като се подпомагат проекти с инвестиции в чувствителни сектори в земеделското производство, а сектор "Етеричномаслени и медицински култури" се водят чувствителен сектор.


Приемът по мярката е планиран по график за месец юли 2016 г.


Въпрос: Отглеждам 55 дка пшеница в района на Добринище и искам да си закупя прикачен инвентар към малък наличен трактор. Мога ли да кандидатствам с проект по ПРСР?


Отговор: Бихте могли да кандидатствате по Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" на ПРСР, чийто очакван прием по индикативния график на държавен фонд "Земеделие" е през месец април 2016 г. Трябва да сте регистриран като земеделски производител съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители. Помощта, която се предоставя по тази подмярка, е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първото плащане в размер на 10 000 евро е след одобрението на заявлението за подпомагане. Второто плащане в размер на 5 000 евро е след проверка на изпълнението на бизнес плана.


Вашият проект ще има допълнителни точки, след като сте в планински район, защото той се счита за необлагодетелстван район и е приоритизиран.


Въпрос: Искам да направя дом за грижа за възрастни хора в Мездра. Мога ли да се възползвам от евросредства и при какви условия?


Отговор: Да, можете кандидатствате по ПРСР по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности". Безвъзмездната помощ по подмярката е 75 % от разходите по проекта, но не повече от 200 000 евро за три години, ако че сте получавали т.нар. минимални помощи. Можете да получите финансиране за изгражданe, придобиване или подобрения на недвижима собственост; закупуване на оборудване на пазарната стойност на активите, включително чрез финансов лизинг; предварителни разходи по хонорари за архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. През 2016 г. няма планиран прием по тази подмярка.


Въпрос: Планирам да изградя семеен хотел в община Сандански. При какви условия бих могъл да кандидатствам с европейски проект?


Отговор: Имате възможност да потърсите финансиране за семейния хотел по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" на ПРСР. Тук можете да кандидатствате за изграждане, покупка или подобрения на недвижим имот; за покупка на машини; за придобиване и създаване на компютърен софтуер и други нематериални активи. Стойността на инвестиционния проект може да е максимум 600 000 евро. Безвъзмездната помощ може да покрива до 75% от допустимите разходи по проекта. Трябва да се има предвид, че по тази мярка се кандидатства по режим "минимални помощи", което означава, че може да се получи субсидия не повече от 200 000 евро в рамките на 3 финансови години, така че трябва да го имате предвид, ако в този период искате да кандидатствате с друг проект или вече изпълнявате такъв. Когато решите да кандидатствате, не би следвало да сте получили или договорили обща сума на тази стойност за последните три години. За съжаление, тази подмярка не е планирана за отваряне през 2016 г. съгласно графика на дъравен фонд "Земеделие".


Въпрос: Мога ли да се възползвам от евросредства за изграждането на фотоволтаична централа за собствени нужди в района на Чирпан?


Отговор: Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление в селски район се финансира по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" на ПРСР. Тази година по индикативен график на държавен фонд "Земеделие" не е обявен прием на проекти по подмярката.


Стойността на инвестиционния проект може да е максимум 600 000 евро. Безвъзмездната помощ може да покрива до 75% от допустимите разходи по проекта. Трябва да се има предвид, че по тази мярка се кандидатства по режим "минимални помощи", което означава, че може да се получи субсидия не повече от 200 000 евро в рамките на три финансови години. Тоест, когато решите да кандидатствате, не би следвало да сте получили или договорили обща сума на тази стойност за последните три години.


Въпрос: Отглеждам свине в Павликени. Мога ли да кандидатствам за плащания при спазване на условия за хуманно отношение към животните?


Отговор: Можете да се възползвате от плащания по Мярка 14 "Хуманно отношение към животните" на Програмата за развитие на селските райони. За да сте допустим кандидат трябва да сте регистриран по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители. Стопанисваните от вас животновъдни обекти трябва да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Също се изисква да сте активен фермер. Можете да кандидатствате за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти по хуманното отношение към животните. Помощта покрива частично или изцяло само онези задължения, които надвишават задължителните стандарти и други задължителни изисквания, наложени чрез националното законодателство. Поетите ангажименти се изпълняват в рамките на една до седем години. Ангажименти, поети от ползвателите на финансова помощ по мярката, подлежат на подновяване ежегодно. Максималната сума на помощта по мярката се ограничава до 500 евро за една животинска единица. Кандидатстването по тази мярка спрямо индикативния график на държавен фонд "Земеделие" се очаква да е възможно от месец март до месец юни 2016 г.


Въпрос: Ние сме от Местна инициативна група (МИГ) "Сливница-Драгоман". Тази година има ли прием по мярката за местните инициативни групи и за какво бихме могли да кандидатстваме?


Отговор: Да, бихте могли да кандидатствате по подмярка 19.3 "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ" . Приемът по мярката е планиран за месец декември 2016 г., съгласно индикативния график на държавен фонд "Земеделие".


За да сте допустими кандидати, е необходимо да изпълнявате следните условия:


• Проектът да се прилага от местна група за действие, одобрена от управляващия орган на ПРСР.


• Да цели развитието на територии, покрити от стратегии на местни групи за действие.


• Да съответства и да допринасят за постигане целите и приоритетите на стратегиите за водено от общностите местно развитие на съответните групи и Програмата за развитие на селските райони.


• Партньорите по проекта да участват в неговите подготовка и прилагане и да притежават капацитет за изпълнението му.


Допустими дейности са подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие. Допустими разходи са такива за техническа помощ за подготвителни дейности по проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество, като помощта може да покрие е до 100 % от разходите.


Въпрос: Отглеждам 50 дка царевица за зърно в община Стражица. Искам да си закупя хедер и сеялка за царевица. Как да кандидатствам с проект?


Отговор: Mожете да кандидатствате по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" (ТПП) от Програмата за развитие на селските райони. Очаква се да приемат проекти през месец април 2016 г. Изискуемо условие е да сте регистрирани като земеделски производител съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители. Помощта, която се предоставя по тази подмярка, е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първото плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане е в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана. Получавате приоритет след като сте в планински район, тъй като това се смята за необлагодетелстван район. Това значи, че проектът ви ще има допълнителни точки.


Въпрос: Аз съм земеделски стопанин, едноличен търговец, отглеждам 0,7 хектара ечемик в района на Добринище, искам да се възползвам от възможности за плащания по Програмата за развитие на селските райони.


Отговор: Можете да се възползвате от кандидатстване по Мярка 13 "Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения". Прием по мярката е планиран в периода март-юни 2016 г., съгласно индикативния график на държавен фонд "Земеделие". Необходимо е районът, в който отглеждате ечемика, да бъде със средна надморска височина минимум 700 м.; със среден наклон на терена минимум 20%; със средна надморска височина между минимум 500 м в комбинация със среден наклон на терена минимум 15%. Хомогенизират се землища и група землища, съседни на планинските, на които минимум 90% от землищната граница граничи с планински землища. Групата от землища, които се хомогенизират, са с обща площ, по-малка от средната площ на землище в страната.


Допустимите разходи по мярката отразяват сумата от загубата на приходи и направените допълнителни разходи заради природните ограничения в планинските райони. Размерът на помощта, в случай че вашето стопанство е в рамките от 0 до 50.0 ха, е 130 евро/ха.


Отговори на всички задавани досега въпроси може да прочетете на


http://www.dnevnik.bg/evropa/zemedelie/slujebni_statii/2015/10/25/2636553_vuprosi_i_otgovori/?ref=miniurl


Въпроси може да задавате на http://www.dnevnik.bg/askquestion.php

Коментари (1)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Grizacha ot Razgrad
    Grizacha ot Razgrad
    Рейтинг: 583 Разстроено

    Трябва да се изчисли необходимия брой рушвет за да ви бъдат отпуснати средствата от мерки и програми иначе йок ,не получаваш нищо и няма да те одобрят.Това е действителността тук у нас.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK